14 Verkooping Osmia - Prijsvraag Kerkboeken COSTUUM? til. 8. Ik. itlllLl StIUfl Corn. i. Bosker - Wierf fltoftwen doet verhoopen f 16.00 f 27.50 f 37.50 W. F. GORTER belastingaangelegenheden. DE KLEEREN MAKEN DEN MAN!! ACTETASCH voor f 2.25, dubbele sloten. BOSKER's Boekhandel SLECHTS DAGEN "VAN 24 MAART TOT EN MET 7 APRIL BRENGT BOEKHANDEL Tandtechnische Inrichting J. KOSTER KUNSTTANDEN-GEBITTEN ZATERDAG 7 APRIL 1934. DIVERSE PERCEELEN GRASLAND. OSMIA ONBREEKBAR E VULPEN BOSKER'S OSMIA - PRIJSVRAAG BOSKER'S OSMIA-PRIJSVRAAG COÖP.BOERENLEENBANK WIERINGEN. HET VERTROUWBARE ADRES SAFÊ - LOKETTEN TE HUUR. Bij S C H M A L Z gekleed, is GOED BESTEED. VOOR AANNEMEN EN TROUWEN PRACHT SORTEERING BLAUWE-, ZWARTE- EN FANTASIE-COSTUMES. J. SCHOORL Pz. SCHAGEN (telefoon 82) Balans - opmaking. Belasting-aangelegenheden. TINT O L „HET GROENE KRUIS," a 50 CENT PER LOT. RADIO - PROGRAMMA. Tel. No. 13, Beëedigd Makelaar Schagen belast zich ffiet het opmaken van boedelscheidingen, Successie, Me mories (naar eigen schatting) koopacten, ruilingen, huurcon tracten, enz. en het verstrekken van gelden onder hypothecair verband. Geeft advies in Zitdag te Hippolytushoef ten huize van N. KOK aan de Niéuw- straat, iederen ZATERDAG van 102 uur. Een prachtige zwaar lederen Wieringen - Wieringermeer. U EEN ZEER BIJZONDERE ATTRACTIE IN DEN VORM VAN EEN GROOTE Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks van 10 tot 1 en van 2 tot 4 uur. Speciaal adres voor OPENBARE nam. 8 uur in Hotel „Centraal" van S. Kaan Pz. te Hippolytus hoef, ten verzoeke van de erven van nuwijlen den heer J. Snooy Sz. van 1. De Brook, 49.10 Aren, 17,185 sn. 2. Kleinjanneweid, 63 Aren, 22,05 sn. 3. Zuiddijk, 67,93 aren, 23,7755 sn. 4. De Del, 89,20 A. 31,22 sn. 5. Strandweidje, 20,60 A. 7,21 sn. 6. Westerlanderkoog, 33,20 A. 11,62 sn. Alles vrij van huur. Aanvaarden terstond na beta ling. Betalen vóór of uiterlijk op 19 Mei 1934. Lasten van 1 Januari 1934 af. Notaris Obreen. EEN OSMIA PRIJSVRAAG van BOSKER'S BOEKHANDEL, DAT BELOOFT WAT GOEDS. In onze etalage vindt U, behalve een groote collectie vulpennen, eveneens een schild opgesteld, geheel samengesteld uit roode, witte en blauwe punaises samen den tekst vormend HOOFDPRUS 1 OSMIA SUPRA VULPEN MET LEVENSLANGE GARANTIE TER WAARDE VAN f 16.-. Laat uw kans niet voorbij gaan Doet mee aan ie pr. 1 Osmia Vulpen met 10 jaar garantie ter waarde van f 8.50. 3e pr. 1 Osmia Vulpen met 3 jaar garantie ter waarde van f 3.95, 4e pr. 1 Osmia Vulpotlood ter waarde vanf 3.50. 5e pr. 1 Lederen portefeuille. 6e pr. 1 Moderne Roman. 7e pr. 1 Jongens of Meisjesboek. 8e pr. 1 doos Commode post. 9e pr. 1 doos Luxe post. 10e pr. 1 Reismap postpapier. Voorwaarden tot mededinging. Gedurende 14 dagen ontvangt iedere kooper, onverschillig het bedrag dat besteed wordt, doch minstens 50 ct. een formulier. Hierop heeft hij slechts in te vullen het aantal punaises dat volgens hem op 't Osmia-schild bevestigd is en zijn naam en adres. Het invulformulier in te zenden in gesloten enveloppe onder vermelding Osmia-prijsvraag, Bosker's Boekhandel, of te deponeeren in de gesloten bus, welke is geplaatst in Bosker's Boekhandel. Om iedereen, óók zelfs Uw kinderen in de gelegenheid te stellen mee te doen, hebben wij het be drag van aankoop zeer laag gesteld, derhalve is 50 cent al voldoende om in het bezit te komen van een invulbiljet, met daarmee de kans op een der fraaie prijzen Invulformulieren worden uitgereikt vanaf Zaterdagmorgen 24 Maart tot en met Zaterdagavond 7 April. Oplossingen kunnen worden ingezonden tot en met uiterlijk Zaterdagavond 7 April 's avonds 10 uur. Inzendingen welke na dien datum binnen komen of welke niet op het door ons verstrekte invulformulier zijn geschreven, zijn ongeldig Een biljet, vermeldende het juiste aantal punaises, wordt in een verzegelde enveloppe gedeponeerd in onze etalage. De uitslag zal aan de prijswinnaars en in onze etalage bekend gemaakt wor den. Laat Uw kans dus niet voorbij gaan Doet mee aan BIJ BOSKER's Boekhandel Wieringen Middenmeer. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. GEWIJZIGDE zituren van den Kassier TE DEN OEVER MAANDAGMIDDAG van half twee tot half vier. TE HIPPOLYTUSHOEF WOENSDAGMIDDAG van half twee tot half vier. voor deposito's, voorschotten, loopende rekeningen. De rentevoet is voor Spaargelden 3 's jaars voor Voorschotten (hypotheek) 4 's jaars voor Voorschotten (borgtocht) 4.25 's jaars voor Voor schotten (scheepshypotheek) 5.25 voor Crediet- rente in rekening Courant 3 's jaars voor Debet rente in rekening Courant 4.25 's jaars. Omdat de grootste keuze aanwezig is. De nieuwste modellen worden getoond. De meubelen beter zijn en met blijvende garantie. De meubelen in gebruik steeds mooier worden. WAAROM KOOPT MEN BIJ ONS. OMZET- OF Deze maand nog zonder WEELDEBELASTING Van producent aan consu ment voordeel van 33 1/3% Geen bazarsmeubelen maar meubelmakerswcrk. Wie bij ons gekocht heeft beveelt een ander aan. Consumenten zeggen het anders, zonder succes. daarna komt de belasting in rekening. WELKEN PRIJS WILT U BESTEDEN VOOR UW NIEUWE ZEGT U HET MAAR IN ALLE PRIJZEN SLAAGT U BIJ ONS. Accountant en Belasting - consulent Lid van het Algemeen Verbond van Accountants, gevestigd te Amsterdam. Eiken Donderdagmiddag van 26 uur zitting in café N. KOK, met geeft altijd succes, de oud-Hollandsche grond- en glansverf, overtreft elke andere verf, door haar groote duurzaam heid, kleurvastheid en beschuttend vermogen. GRONDVERF 84 cent per kilo GLANSVERF 94 cent per kilo Alleen bij CENTRAAL DROGIST J. H. VRIELINK, HOOGZIJDE 115, SCHAGEN. De gunstig bekende loten vatl de Schagerbrugger- goedgek. bij Min. Besluit van 14 Febr. 1934, zijn wedi bij elke solide Lotendebitant verkrijgbaar Voor den verkoop in depot wende men zich lo K. VAN LOENEN TE SCHAGERBRUG Voor een KINDER- of WANDELWAGEN naar GEBR. LAFÈBER, Zuidstraat 8-10 Den Helder Onze prijzen zijn laag. REISKOSTEN WORDEN VERGOED. WOENSDAG 28 MAART HILVERSUM 1875 M. V. A. R. A. 8.01 Gramofoonmiutiefc. 9.30 Onze keuken door P. J. Kers Jr. V. P. R. O. 10.00 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Uitzending voor de arbeiders in de Con tinubedrijven. R.V.U. 11.00 Mevr. E. J. van WaverenResink„Hoe de huishouding economisch en doelmatig kan worden gevoerd door toepassing van goede organisatie en efficiency." V. A. R. A. 11.3012.00 Solistenconcert. 12.152.00 nm. Middagconcert. 2.15 n.m. V.A.R.A.-knipcursus, te leiden door Mevr. A. Blanken-Van Kuyk. 3.00 nm. Voor de Kinderen. M.m.v. VARA- Kinderkoor. 4.30 Vraaguurtje van Oom Henk. 5.30 n.m. Trio Willem Drukker. 6.00 Gramofoonmuziek. R.V.U. 6.30 n.m. Prof. Mr. A. C. Josephus Jitta „De corporatieve staatsgedachte in Nederland en in het buitenland." V. A. R. A. 7.00 n.m. J. Groenteman Persoonlijk- en Clubkampioenschap dammen van Neder land. 7.308.00 Pianorecital. 8.oi8.15 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.20 n.m. Europeesch concert. 10.15—10.30 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 11.00 n.m. Muzikaal allerlei. HUIZEN 301.5 M. (995 Kp.) N. C. R. V. 8.00—8.15 Schriftlezing. 8.30 n.m. Concert. 10.30—11.00 Morgendienst. 11.00—12.00 Het Ensemble Van der Horst. 11.30—2.00 Middagconcert. 2.00—2.30 Gramofoonmuziek. 2.30 n.m. Praatje voor jeugdige postzegelver zamelaars. 3.004 0 n.m. Concert. 4.V Gramofoonmuziek. o.Ol n.m. Kinderuurtje. 6.00—6.30 n.m. Landbouwhalfuurtje. 6.45 Kamermuziek. 7.157.30 n.m. Persberichten van Ned. Chr. Persbureau. 7.308.00 non. Literair halfuurtje. 8.0010.30 n.m. De Arnhemsche Orkest-ver- eeniging. 10.15 Vaz Dias. 10.40—11.30 n.m. Gramofoonmuziek. DONDERDAG 29 MAART HILVERSUM 1875 M. A. V. R. O. 8.00 Gramofoonmuziek. 10.00—10.18 MorgenwUdinc. 10.15—10.30 Gramofoonmuziek. 10.30—11.00 Orgelconcert. 11.00—11.45 Knipcursus Kinderkleeding mevr. Ida de Leeuw - van Rees. 12.01—2.00 n.m. Het AVRO-Klein orkest. 2.00 n.m. Het Weensch Radio-Octet. z.152.45 n.m. Halfuur voor de Vrouw. 3.00—4.00 n.m. Knipcursus voor beginners door Mevr. Ida de Leeuw van Rees. 3.45 n.m. Overschakelen naar den zender Kootwijk. 4.004.30 n.m. Halfuur voor zieken en ouden van-dagen. 4.30—5.00 n.m. Aansluiting met Café-Restau rant „Pschorr", Rotterdam. 5.00—5.30 n.m. Radiotooneel voor Kinderen. 5.306.15 Dansmuziek door Kovacs Lajos. 6.30 Sportpraatje door H. Hollander. 7.00 Kovacs Lajos en zijn orchest 7.308.00 Engelsche les. 8.018.05 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.15±8.45 n.m. Aansluiting met de Engelsche Kerk (Begijnhof) te Amsterdam. Gewijd Concert. 8.45 Concert. 11.00 Persberichten Vas Diaz 11.00—12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. 301.5 M. (995 Kp.) 8.00—9.15 Morgencncert. N. C. R. V. 10.00—10.15 Gramofoonmuziek. 10.15—10.45 Morgendienst. 10.45—11.00 Leger des Heils-kwartiertje. K. R. O. 11.30—12.00 Godsdienstig halfuurtje. 12.01 Luneoncert. N. C. R. V." 2.00—3.00 n.m. Cursus fraaie handwerken door Mej. G. Ablij. 3.00—3.30 n.m. Vrouwenhalfuurtje. 4.00 n.m. Bijbellezing. 5.00—5.30 n.m. Cursus handenarbeid voor on zen jeugd. 5.30—6.30 n.m. Christelijk liederenuurtje door Johannes de Heer. 6.40—7.00 n.m. Esperanto-cursus door P. Heil- ker. 6.587.00 n.m. n.m. Zenderoverschakeling. 7.157.30 n.m. Persberichten Ned. Chr. Pers bureau. ±7.158.00 n.m. Dr. Stanley Jones spreekt. 8.00—8.30 n.m. Concert uit de Groote Kerk te 's-Gravenhage. 8.30—9.15 n.m. Zevende Lijdensoverweging voor de zeven Lijdensweken. 9.30 Vervolg Concert. 10.:n.m. Persbureau Vaz Dias. 10 snH.3Q n.m. Gramofoonmuziek. VRIJDAG 30 MAART HILVERSUM 1875 M. V. A. R. A. 3.01- l Omroep -Orkest. V. F. R. O. 10.01—10.15 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Martien Beversluis draagt voor. 10.30 Solisten Concert. 11.15 n.m. De Flierefluiters o.l.v. Jan van der Horst. A. V. R. O. 12.01—2.00 n.m. Concert. 2.00 Studio-Concert. 3.10 Kamermuziek. V. A. R. A. 4.004.15 n.m. Overschakeling naar den zen der „Radio Kootwijk. 4..30 n.m. Na schooltijd. 5.15 Vooravondconcert door VARA-orkest. 6.45 n.m. Het vacantie-kinderfeest. „Het Am- sterdam'sche Vacantie-Kinderfeest en de 9 groote straatcollecte op 31 Maart." V. P. R. O. 7.00 n.m. Kerkdienst uit de Ver. v. Vrijz. Her vormden te Amersfoort. 8.15 n.m. Uitvoering van de „Johannes Passi on," van J. S. Bach. 10.00 n.m. Va£ Dias. V. A. R. A. 10.05 n.m. Tummers houdt een praatje over „Fis Notenbalk." 10.35—-12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. 301.5 M. (995 Kp.) N. C. R. V. 8.008.15 Schriftlezing en meditatie. 8.30 nam. Concert. 9.3010.00 Orgelbespeling door Leo Mens. 10.00±11.40 Kerkdienst uit de Ned. Herv. Kerk te Leiden. 12.15 Lunchconcert. 2.15 Gramofoonmuziek. 2.453.15 n.m. Lezen van Chr. Lectuur. 3.005.00 njn. Concert. 5.208.50 n.m. Uitvoering van de „Matthaus Passion" van Joh. Seb. Bach. 9.009.10 n.m. Vaz Dias. 9.059.50 n.m. Liturgische dienst door Ds. K. H. Wallien, Evang. Luth. Predikant, te Weesp. 10. Concert. 11.30 Gramofoonplaten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 4