25e JAARGANG VRIJDAG 20 APRIL 1934. No. 32 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN lichaam en ziel in de lente OM HET GOUD. bïnnenlandsch nieuws. buitenlandsch nieuws. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels Iedere regel meer f 0.50 f 0.10. (uit een artikel van dr. W. Schweisheimer in „Des Werk" Dusseldorp, Februari 1934). Het is nog nog niet zoo lang geleden, dat de lente de periode beteekende, waarin men zich ging onderwerpen aan een speciale kuur. In dien tijd werd de „lentekuur" beschouwd als basis voor het j aarlij ksche gezondheids plan. Geneeskundige voorschriften werden nauwgezet opgevolgd, onverschillig of zij be trekking hadden op een diëet dan wel op een badkuur, op aderlatingen, laxeermiddel of „bloedreinigende" producten. Afgezien daar van beschikten tal van gezinnen over hun ei gen, op oeroude tradities gebaseerde lente- kuren. Dit algemeen geldende gebruik steunde op een zeer belangrijke en juiste waarneming, In de lente zijn lichaam en ziel duidelijk waar neembaar geneigd, een wijziging te onder gaan. De vlucht van de wintersche koude naar warmte, zon en vrije natuur schept de mogelijkheid voor zulk een wijziging Bij den modernen cultuurmensch komen de perio dieke invloeden waaraan alle leven in de na tuur is onderworpen, dikwijls niet zoo duide lijk tot uiting. Velerlei dingen zijn vaag ge worden, veel van wat oorspronkelijk was, schijnt verdwenen te zijn onder een deklaag van aangenomen gewoonten. Maar de groote Invloeden, die van den kosmos zelf uitgaan, kan men niet weggoochelen. Zij worden dui delijk voelbaar en zichtbaar, of men er al dan niet acht op wil slaan. Ook de mensch is niets dan een klein veertje in het groote mechanis me. Het buigt en ontspant zich, al naar ge lang het groote tandrad van het wereldgebeu ren zijn gelijkmatige bewegingen op onder geschikte assen overbrengt. Het bekendst is de psychische omvor ming in de lente. De dichter heeft hiervan nooit een geheim gemaakt. „Els lauft der Frühlingswind Durch kahle Alleen. Seltssame Dinge sind In seinem Wehen", zegt Hugo von Hofmannsthal in zijn prachtig gedicht „Vorfrühling." De „zeldzame dingen" komen tot uiting in tal van verschillende invloeden op de ziel. Karakteristiek daarbij is het weifelende, van daag „himmelhoch jauczend", bijna be dwelmd door het gevoel van geluk en levens vreugde, morgen „zu Tode betrübt", slacht offer van een zware psychische depressie. Deze veranderingen in de psychische gesteld heid brengt men in verband met snelle ver anderingen in den luchtdruk of de luchtelec- triciteit begrijpelijker worden ze zoodoende echter niet. Mogelijkerwijs stuiten in het voor jaar de klimatologische factoren, die ook in andere tijden hun invloed doen gelden, op een periodieke verzwakking van het psychisch weerstandsvermogen, zoodat hun aanval meer succes heeft. Op deze wijze is ook het verrassende ver band met diverse ziekelijke en aan ziekelijk heid grenzende verschijnselen te verklaren, waarop Hellpach de aandacht heeft geves tigd. In het voorjaar en vroeg in den zomer wordt het grootste aantal zelfmoorden en misdaden gepleegd in dien tijd zijn ook de zielszieken het onrustigst. Voorzoover niet ook andere omstandigheden een rol spelen, be schouwt Hellpach als feitelijke oorzaak van dit verschijnsel het feit van het warmer wor den, het karakteristieke kenmerk van dit jaargetijde. Den ziekelijken toestand, waar mee men gewoonlijk bij dergelijke menschen heeft te doen, beschouwt hij dan als een toe stand van verhoogde labiliteit der ziel. Er bestaat een zielsgesteldheid, waarbij vol gens tamelijk regelmatige perioden tijden van depressie en tijden van krachtig levensgevoel elkaar afwisselen. Opvallend hierbij is, dat menigmaal dergelijke toestanden van depres sie) in den winter worden geconstateerd, om ln {de lente plaats te maken voor een gevoel vam grooter levensmoed. Échter ziet men ook wel het tegenoverge- FEUILLETON. (95. Emil leunde tegen den rug van zijn stoel. De kerel heeft geen gunstig uiterlijk, mompelde hij, hij doet mij denken aan den een of anderen ontslagen tuchthuisboef en zonder die goede getuigschriften had ik hem zeker niet genomen. Enfin, als hij hier zijn werk maar goed doet De lezer zal wel reeds hebben vermoed, dat de nieuwe bediende van Emil Senechal, de kleine man met zijn weinig innemend voor komen, niemand anders was dan Loussard, de handlanger van Rouquin. Emil legde, na nog een tijdlang druk te hebben zitten werken, zijn aanteekeningen ter zijde en schreef een brief aan Feredie. Die brief was van den volgenden inhoud „Ik ben te Parijs teruggekeerd en wacht nu den dag af, waarop ik, gelijk je weet, weder by je kan komen, den dag, waar naar ik een geheel jaar lang met hijgend verlangen heb uitgezien, 't Was een lange tijd, maar thans denk ik rustig aan den vastgestelden termijn! Ik zal voor je kunnen verschijnen en zeggen: „Ik heb bereikt, waarnaar ik gestreefd heb Ik bemin je en tusschen ons bestaat geen hin dernis meer Dat zal ik reeds morgen kunnen verklaren." Toen Jeroma, of liever Loussard, was te ruggekeerd om in zijn nieuwen dienst te tre den, gaf Emil hem den pas geschreven brief ter bezorging. Loussard verliet de villa, trad de eerste de beste herberg binnen en opende daar behoedzaam, dergelijke kleinigheden waren voor hem slechts kinderspel, den brief, dien hij las en weer dicht deed, zoodat het niet te bemerken viel, dat hij open was ge weest. Mijn patroon weet alles toch drommels stelde gebeuren en het zou dan ook onjuist zijn, uitsluitend het jaargetijde verantwoor delijk te stellen voor de wisselingen in de stemming der ziel. Dergelijke psychische stroomingen kunnen veeleer een volstrekt zelfstandig verloop hebben, zich geheel onaf hankelijk van het Jaargetijde voltrekken. Maar in lichtere gevallen kan de invloed van het seizoen wel den doorslag geven. Zoo zien wij b.v. de teleurstelling der zenuwachtigen, die heel den winter door vol verlangen wach ten op het voorjaar, doch die, wanneer de lente eenmaal is aangebroken, dikwijls niet kunnen voldoen aan de eischen, welke zij stelt aan de omvorming van het organisme. Dan zijn zij geladen met onlust-gevoelens voor het niet in vervulling gaan van hun hooggespannen verwachtingen weten zij geen verklaring te geven. Naar Lombroso heeft geconstateerd, zijn geniale menschen in den vroegen en den laten zomer het vrucht baarst, gemakkelijkst en productiefst werk zaam. De lichamelijke wijzigingen, die zich in de lente voltrekken, dwingen ons, ziekte verschijnselen ten deele anders te beschou wen dan in andere jaargetijden. Men heeft hierbij te doen met modeme constateeringen, die echter steunen op oeroude geneeskundige opvattingen. Hippocrates en Galenus hadden er reeds de aandacht op gevestigd, dat in de lente een bepaalde categorie van ziekten, „die uit de hernieuwde beweging der sappen ontstaat", onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk kan worden. Moderne waarnemin gen zijn hiermee in overeenstemming, die b.v. uitslag (eczeem) bij zuigelingen als een voor jaarsziekte beschouwen. Om deze reden is men van oordeel, dat men zuigelingen-ec zeem in de eerste maanden van het jaar slechts kalm moet bestrijden. Ook andere ziekten, zooals gordelroos, moeten zich in de eerste plaats in de lente voordoen, hetgeen men in verband heeft gebracht met een grootere activiteit der klieren met inwendige afscheiding. Misschien houdt hiermee ook wel de was dom der kinderen verband, die in de lente anders is dan in de overige jaargetijden. Bij kinderen kan men van Maart en April tot midden Augustus een sterken groei waarne men, daarentegen afneming van het gewicht. Van midden Augustus tot eind November/ midden December zien wij de grootste ge wichtstoeneming, daarentegen een minimalen groei. Van November/December tot Maart/ April zijn zoowel gewichts- als lengtetoene ming middelmatig. Dat inderdaad in het voor jaar de levenssappen en levenskrachten ster ker aanstroomen zoowel bij menschen als bij planten blijkt ook uit het schijnbaar opbloeien van vele tuberculoselijders in het voorjaar, een verrassende beterschap, die vaak aan een plotselinge verergering van den toestand voorafgaat. Voorzoover men in de lente voor zijn ge zondheid een kuur wil verrichten, moet zulk een kuur het natuurlijke proces, dat zich in ons lichaam voltrekt, schragen en benutten. Het denkbeeld, om ieder jaar zulk een kuur te ondergaan, is uitstekend, onverschillig of men er een of anderen wetenschappelijken naam aan geeft, of haar onder den ouden naam van „vernieuwing van sappen" of „zuivering van het bloed" aandient. LATE EN VROEGE DRUIVEN. Het streven van de Westlandsche tuinders om het geheele jaar door druiven aan de markt te kunnen brengen, begint wel heel dicht het doel te naderen. Op allerlei manie ren wordt -getracht om zoolang als mogelijk is druiven uit de kassen aan te voeren en het verlaten van de oogst is wel één van de voor naamste middelen daartoe. Verder zijn de proeven voor het bewaren van druiven in de koelhuizen reeds zoover gevorderd, dat tot omstreeks Februari het bewaren van druiven uit het vorig Jaar mo gelijk is Tegen einde Februari werden aan de West landsche vellingen nog druiven van de oogst 1933 aangevoerd en thans reeds worden op de veilingen de druiven van dit jaar aange voerd. Door het verdeelen van den druivenoogst over een langer periode hoopt men de enor me aanvoeren in de zomermaanden wat te kunnen beperken. Voor druiven van den nieuwen oogst wordt van f 1.20—f 2.40 per pond betaald. SPINAZIE NAAR DE MESTVAALT. Als gevolg van het zonnige weer der laatste dagen was de aanvoer van spinazie Maandag op de Westlandsche veilingen zeer groot. Be steed werd tot hoogstens 5 cent per K.G., ter wijl duizenden kilo's onverkocht bleven en naar de mestvaalt verhuisden. ONGELUK MET STOFZUIGER. Tweejarig jongetje door den elec- trischen stroom gedood. Dinsdagmiddag is het tweejarig zoontje van de familie De Roder, wonende aan den Oude Soesterweg te Amersfoort, in aanraking gekomen met den electrischen stroom van een stofzuiger, met het noodlottig gevolg dat het knaapje op slag werd gedood. GEHEIME ZENDER IN BESLAG GENOMEN. Werkte op verschillende plaatsen in Twente. De politie te Enschedé heeft, in samenwer king met ambtenaren van den P.T.T., in een perceel aan de Dëumongerstraat te Enschedé een radio-zender in beslag genomen. De po litie kwam de woning binnen, terwijl de uit zending in vollen gang was. Gelast werd, dat de uitzending doorgang zou vinden tot een der ambtenaren door middel van een draag baar ontvangapparaat zich ervan had over tuigd, dat men hier inderdaad met den lang gezochten Twentschen geheimen zender te doen had. Het toestel, dat behoort aan J. S. te Almelo, werd voortdurend verplaatst Alles is in be slag genomen, terwijl tegen den eigenaar pro ces-verbaal is opgemaakt. RIJKSMIDDELEN. Omzetbelasting nog ver onder de raming. Het maandelijksch overzicht van den stand der Rijksmiddelen vermeld, dat aan directe belastingen (grond-, inkomsten-, vermogens- en verdedigingsbelasting) op ultimo Maart van het dienstjaar 1934 was ontvangen een totaal zuiver bedrag van f 38.659.305.60. Bij den vorigen dienst was de opbrengst tot en met dezelfde maand van 1933 f 43.763.947.03. De opbrengst der overige middelen bedroeg over de maand Maart 1934 f 26.045.181 (Maart 1933 f 26.165.756.87.) Aan omzetbelasting is thans na drie maan den ontvangen f 9.181.616.31, welke opbrengst dus nog steeds belangrijk beneden de raming, die voor 3 maanden f 20.375.000.01 bedraagt, is gebleven. De opbrengst over de maand Fe bruari bedroeg f 2.608.546.— tegen f 3.227.427.27 over de maand Maart, hetgeen dus ongeveer de helft van de maandelij ksche raming is. Als oorzaken van de opvallende mindere op brengst worden ook thans weer genoemd de groote oude voorraden en de terugslag van den grooten invoer in de laatste maanden van 1933, terwijl tevens het feit, dat de ge bruikte zegels voor een deel op crediet ont vangen zijn, van invloed schijnt te zijn ge weest. Ook de couponbelasting is nog ver beneden de raming gebleven, hetgeen echter verklaard wordt door het feit, dat de raming over een vol jaar is berekend, terwijl de betreffende wet eerst op 25 Februari J.l. in werking is ge treden. 1 De inkomsten ten bate van het gemeente fonds tot en met Maart 1934 bedroegen f 88.249.054.55 (vorige dienst op hetzelfde goed, mompelde hij lachend de vijf en twin tigste Juli is wel degelijk de datum voor Emil Senechal en dien datum hebben wij morgen reeds. Ik heb geen tijd te verliezen. Hij bezorgde hierop den brief aan het pa leis van Murad en keerde naar zijn nieuwen meester terug. Emil zat nog altoos te werken. Het was duister geworden en hij liet twee lampen aansteken, die Loussard op de groo te werktafel van den dokter plaatste. Om negen uur ging Emil weg om te dinee- ren. Daar hij zich naar de rue Bleue wilde be geven, om te zien hoe het met Lydia en An- dreas was, deelde hij zijn bediende mede, dat hij waarschijnlijk niet voor middernacht zou thuis komen en dat Jerome op hem moest blijven wachten Ik heb je dan misschien nog noodig, zei hij tenslotte. De dokter zou derhalve drie uur afwezig blijven en Loussard begreep, dat hij dien tijd uitmuntend zou kunnen gebruiken. Hij begon de werkplaats te doorzoeken, kort nadat Emil was weggegaan. Hij ging van het eene meubelstuk naar het andere, doch ver wijlde het langst bij een commode en een sec retaire, die beide niet op slot waren. Alleen de kleine boekenkast, waarin Emil zijn dagelijksch werk opborg, was wel geslo ten en Loussard kon, in spijt van al zijn zoe ken, den sleutel nergens vinden. Emil droeg namelijk dien sleutel altijd bij zich. Die omstandigheid scheen Loussard trou wens bijzonder weinig uit het veld te slaan, want hij trok met een spottend lachje zijn schouders op. Die beweging was duidelijk ge noeg te vertolken in Nu ja, dat is het minste bezwaar, in vijf minuten heb ik het slot open. Hij begaf zich daarop naar het studeerver trek, naar Emirs schrijftafel. Daar vond hij tal van beschreven vellen papier, sommige geheel gevuld, andere met slechts weinige regels er op. Dat waren de aanteekeningen, die Emil noodig had voor zijn verslag aan het tijdstip f 74.638.267.58.) Het Wegenfonds bracht over Maart 1934 op f 845.372.52. ROODVONK IN HET GARNIZOEN TE GRONINGEN. In verband met het voorkomen van een ge val roodvonk in de kazerne te Groningen, zijn de militairen van het 12e regiment in fanterie, die met den patiënt in hetzelfde paviljoen waren gehuisvest, voor een week geïsoleerd. De patiënt is overgebracht naar de barak ken van het academisch ziekenhuis. Maatregelen zijn getroffen om uitbreiding van de ziekte te voorkomen. DOODELIJK ONGELUK. Dinsdagavond om half tien is de heer Th. A. Derkinderen, rector van Huize Gerra te Haaren (N.Br.) en aalmoezenier van het man nelijk jeugdwerk in het bisdom 's-Hertogen- bosch, te Hees, tijdens een hevig noodweer met zijn auto tegen een boom gereden en op slag gedood. 1 HET VLEESCH IN BLIK VAN REGEERINGS- KOEIEN. Vindt geen voldoenden aftrek meer levert een verlies van 56 cent per blik. Naar de „Vee- en Vleeschhandel" verneemt, zal het inblikken van opruimings-koeien waarschijnlijk gedurende eenige maanden worden stopgezetde beesten zullen voor een deel worden ingevroren. In October—December 1933, dus in drie maanden tljds, zijn, blijkens officieele gege vens, geslacht 70.790 „regeerings-koeien" (opruimingsvee), die tezamen opleverden ruim 13 millioen blikken vleesch a 1 K.G. De gemiddelde koopprijs der koeien bedroeg f 127, dus in totaal rond f 9 millioen daar bij is nog gekomen f 3 millioen onkosten, in totaal dus f 12 millioen, zoodat een bus, waar voor de werkloozen 35 cents betalen en waar voor de Rundveecentrale 30 cents ontvangt, tegen de 90 cents heeft gekost. Er zit dus op bus 55 a 60 cents „verlies" officieel 56 cents.) Verder is bekend, dat er op 27 Januari reeds 9 millioen blikken vleesch in voorraad wa ren, waarvoor nog geen afzet was. Vooral den laatsten tijd schijnt de verkoop der bussen te zijn gaan dalen. Behalve de 70.790 ingeblikte koeien zijn er in genoemde drie maanden nog 2049 ingevro ren, uitgevoerd en vernietigd in totaal is op het opgeruimde vee een verlies geleden van 8V2 m. gulden, waartegenover stond een opbrengst van f 4.3 millioen uit de daartoe bestemde crisisheffing op rundvleesch, zoodat er in die drie maanden ongeveer f 4.2 milli oen ongedekt verlies is geleden bij de rund vee-opruiming. OPLICHTING DOOR AMBTENAAR. Een adjunct-commies aan het kantoor der hypotheken en het kadaster te Sneek heeft zich schuldig gemaakt aan oplichterijen tot een gezamenlijk bedrag van f 750 en het als ambtenaar innen van gelden welke niet ver schuldigd zijn. Daar hij sedert eenige dagen verdwenen was, werden zijn opsporing en aanhouding verzocht. De man werd te Maas tricht aangehouden en is heden gevankelijk naar Sneek vervoerd, waar hij in verzekerde bewaring is genomen. Hij zal ter beschikking van de justitie worden gesteld. STAKING BIJ WERKVERSCHAFFING. Wegens loongeschil heeft een ploeg arbei ders, werkzaam aan de verbetering van den kunstweg WorkumBolsward, die in werk verschaffing wordt uitgevoerd, het werk neergelegd. Geneeskundig Genootschap. Loussard wachtte zich wel, om in dit ver trek het een of ander van plaats te verleg gen. Emil Senechal zou hem allicht van onbe scheidenheid en nieuwsgierigheid gaan ver denken en hem zonder veel plichtplegingen de deur wijzen en dat paste volstrekt niet in Loussard's plan. Hij draaide dus het licht neer en trok zich naar de voorkamer terug, waar hij geduldig de terugkomst van zijn meester bleef afwachten. Zooals hij gezegd had, kwam Emil tegen middernacht thuis. Hij had zijn broeder merkbaar beter gevon den, ook Lydia was veel bijgekomen, maar nog zoo zwak, dat het spreken haar zelfs ver moeide. Omtrent zijn vader had men nog niets naders vernomen. Diens geheimzinnig lot bracht Emil telkens de tranen in de 00 gen. al zijn werk- en wilskracht had hij noo dig, om zich weer aan den arbeid te zetten. Maar hij gevoelde zich zeer afgemat. Te gen één uur legde hij zich ter ruste, na Je rome te hebben gezegd, hem om zes uur te wekken. Vijf minuten later lag hij in een vas ten slaap. Nauwelijks was hij goed en wel ingeslapen, of Loussard opende behoedzaam de deur der slaapkamer, hield zijn hoofd bij de kier en luisterde toe. Hij hoorde een bedaarde en regelmatige ademhaling. Loussard ging heen en sloot de deur. Het laboratorium, waar Emil werkte, was aan de andere zijde der woning gelegen. De slaapkamer bevond zich aan de uiterste zijde van den linkervleugel der villa, de werkplaats aan die van den rechtervleugel. De deur van het laboratorium was op slot, maar Loussard had den sleutel in een kastje van den eetsalon gevonden. Hij had namelijk opgemerkt, dat zijn heer daar iets neerlegde en spoedig onderzocht hij wat dat wezen kon. Hij opende de deur, trad het vertrek bin nen, haalde een kleine lantaarn uit zijn zak en stak die aan. Tot zijn bevreemding zag hij nu, dat alle papieren van de schrijftafel ver BENOEMING VAN NIEUWE KARDINALEN. Het in Mei te houden geheime consistorium in het Vaticaan zal zich ook bezig houden met de benoeming van nieuwe kardinalen, daar 15 zetels in het kardinalencollege op het oogenblik vacant zijn. Als zekere candidaten worden reeds genoemd de bisschop van Ber lijn monseigneur Bares, de onderstaatssecre taris in de staatskanselarij van het Vaticaan monseigneur Pizzardo en de chef van de religeuze missie voor Rusland, mgr. De Der- bigny. HET MOOIE MILDE WEDER. Zomertje Zondag en Maandag heerschte te Londen en in Zuid-Engeland bij een wolkenloozen hemel een temperatuur van een zomerdag. Te Londen bedroeg de temperatuur 23.8 Celcius in de schaduw, wat in de maand April sedert 40 jaar niet is voorgekomen. Soortge lijke berichten komen van de badplaatsen aan de kust. Duizenden menschen waren de steden ontvlucht en bevolkten het strand en de zee, waar reeds druk gebaad werd. De eenigen, die zich om het fraaie weer bezorgd maken, zijn de technici en autoritei ten, die belast zijn met de zorg voor de water voorziening der verschillende steden. De peri ode van droogte schijnt niet te willen eindi gen en het geheele land heeft dringend regen noodig. In Parijs heerscht ook een zomersche tem peratuur. De thermometer stijgt tot 29 gra den Celsius, een hoogte, die in dezen tijd van het jaar in geen 60 jaar waargenomen is. In 1874 was de temperatuur in April gestegen tot 28 graden. Men verwacht in meteorologische kringen, dat de zomer van dit jaar even warm en droog zal worden als de zomers van 1911 en 1921. Tengevolge van de warme weersgesteldheid smelt de sneeuw in het gebergte bij Perpig- nan buitengewoon snel, waardoor op verschil lende plaatsen aardverschuivingen werden veroorzaakt. Vele wegen in het gebied van Perpignan zijn dientengevolge versperd en het vervoer heeft slechts met groote vertra gingen plaats. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut te Brussel heeft Zondag een maximum tempe ratuur van 80 graden Fahrenheit geregi streerd. Sedert 1834 werd in April zulk een hooge temperatuur niet opgeteekend. De warmte, welke zich Zondag reeds aan kondigde door een sterke temperatuursstij- ging, heeft Maandag het kwik te Berlijn doen rijzen tot 82 graden Fahrenheit. Om half zes 's avonds stond de thermometer nog steeds op 75 graden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het warme weer nog wel enkele dagen aan houden. IN DE WILDERNIS. Leeuwen, nijlpaarden, enz. in elec- trische centrale. Op ongeveer 100 K.M. van Nairobi, volko men afgesloten van de beschaafde wereld, is een station opgericht van de Oost-Afrikaan- sche electriciteits-maatschappij, waar de employé's door de bedreiging uit de wildernis een zeer gevaarlijk en avontuurlijk bestaan leiden. Onlangs werden eenige monteurs opge schrikt doordat zij plotseling twee leeuwinnen met haar jongen in de centrale zagen loopen, die bij hun nadering op de vlucht sloegen. Uit de naburige rivier komen vaak nijlpaar den den tuin binnenloopen en bavianen zwer men overal rondom en over het gebouw. Honderden ooievaars zijn onlangs gedood, doordat zij verward raakten in de draden, waardoor kortsluiting werd veroorzaakt. On langs veroorzaakte een krokodil groote stag natie, doordat het beest in een van de toevoer kanalen voor turbines was gekropen. Toen het kanaal werd leeggepompt, werd een van de employé's door het dier aangevallen en gewond. DE TROMPETTER, DIE EEN VELDSLAG WON. Dezer dagen is te Wollmertshofen overleden dwenen waren. Welzoo, mompelde Loussard, onze vriend behandelt de dingen zorgvuldig Hij heeft zeker alles in de boekenkast achter slot ge daan. Nu, dat is kinderachtig genoeg, vind ik Als ik dingen van waarde had op te ber gen, zou ik ze waarachtig niet toevertrouwen aan zulk een boekenkastje met zoo'n lam slot, zoo dom niet, hoor Hij greep met zijn hand in zijn broekzak, waaruit hij tal van grooetre en kleinere sleu tels te voorschijn bracht. Vijf, zes sleutels beproefde hij tevergeefs op het slot, maar de zevende paste. Hij draaide bedaard het slot open. Op een plank vond hij een kartonnen doos met etiket. Dat is wat ik zochtmompelde Lous sard. Hij snuffelde even in de doos, vond werke lijk de papieren waaraan de dokter nog dien zelfden avond geschreven had, deed de deur der werkplaats op slot en zette zich op den leunstoel van den dokter aan de groote tafel. Na zich aldus op zijn gemak te hebben ge steld, begon de bandiet ijverig het verslag, bij het licht zijner lantaarn, van woord tot woord over te schrijven. Hij copieerde vlug en met een vrij vaste en duidelijke hand. Ook het zeer duidelijke schrift van den jon gen geneesheer leverde bij het nalezen geen bezwaren op. Met dit werkje bleef Loussard een groot deel van den nacht onafgebroken bezig. Bijtijds ruimde hij alles weer op, gelijk hij het gevonden had en wekte den dokter pre cies om zes uur. Emil stond op, wiesch en kleedde zich en begaf zich naar zijn werkkamer, waar geen enkel spoor den nachtelijken arbeid van Lous sard verraden kon. Om elf uur ontbeet Emil en scheen wel te vreden over de wijze waarop Jerome hem be diende. Hij gaf hem zelfs een pluimpje over zijn stiptheid. Loussard toonde zich zeer gestreeld. O, mijnheer zal wel over mij tevreden zijn, meende hij, vooral als mijnheer mij wat beter heeft leeren kennen Na ontbeten te hebben, ging Emil voor een paar uur naar de rue Bleue, om naar Andreas en Lydia om te zien. Hij had Jerome er mede in kennis gesteld, dat hij tegen drie uur des middags terug zou komen. Op den bepaalden tijd was de dokter ook weer thuis. Zijn bediende liep hem haastig tegemoet met de boodschap, dat er een dame in den salon was, die op mijnheer wachtte. Heeft zij je geen naam opgegeven Je rome vroeg Emil. Neen, mijnheer, dat was onnoodig, zei ze. Ik denk trouwens wel, dat u haar dadelijk te woord zult willen staan, als ik u zeg, dat de dame er zeer voornaam uitziet en een heel bijzondere kleederdracht heeft, zij draagt een lange, kanten sjaal, die haar gestalte verbergt, zelfs het gezicht. Alleen de oogen zijn te zien, dokter, maar welke oogen Zwar te, fonkelende diamanten Emil luisterde al niet meer naar Jerome. Hij vloog letterlijk naar den salon. Feredie, jubelde hij, Feredie hier bij mij! Het was inderdaad Feredie, Emil vond haar wachtend in den salon. Zij was, zooals Lous sard gezegd had, geheel gesluierd, maar haar groote oogen spraken van teederheid ze ver rieden haar liefde en haar ongeduld om den veelgeliefde weer te zien. Gedurende enkele oogenblikken zagen de beide jongelieden elkander stilzwijgend aan. Feredie had haar sluier van het gelaat ge nomen en dat gelaat vertoonde zich thans in al zijn schoonheid. Met uitzondering van Murad, Fatma en Gabrielle had nog nooit iemand Federie's gelaat geheel ontsluierd gezien, volgens de zeden van haar land. Emil was als betooverd door de fijnheid, den adel en vooral door de liefelijke uitdruk king van dat gelaat. Zij lachte gelukkig over den indruk, door haar verschijning teweeggebracht en zag Emil lang en liefdevol aan. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1