I 25e JAARGANG DINSDAG 24 APRIL 1934. No. 33 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. GOUDKOORTS IN ERITREA AAN DE ROODE ZEE. Tal van kleine loonende ondernemingen. Herinneringen aan Californië en Klondyke. De hooge prijs van het goud heeft in de laatste jaren in de geheele wereld de goud productie sterk doen toenemen. Gezien de gunstige omstandigheden begon men in het laatst van 1931 in de Italiaansche kolonie Eritrea (tusschen Abessynië en de Roode Zee) opnieuw met de nasporingen naar het waar devolle metaal. Bijzonder aanmoedigend wa ren de rapporten van een commissie, die zich ln 1926 in opdracht van de regeering te Rome naar Eritrea had begeven ten einde er den bodemsgesteldheid te onderzoeken. Daarbij komt nog, dat Eritrea een oud historisch goudland is. Reeds in de grijze oudheid wist men, dat het geweldige hooggebergtemassief, dat zich van Beneden-Egypte door den Soedan en Eritrea tot aan Abessynië uitstrekt, goud be vatte. De oude Egyptenaren en later de Grie ken en de Romeinen, hebben er goud vandaan gehaald. In de 18de eeuw hebben de Portu- geezen in Abessynië en in Eritrea eveneens goud gevonden. Er werden een aantal mijnen in exploitatie genomen in dien tijd. Toen Ita lië in 1896 eindelijk Eritrea definitief had veroverd, werden nog wel eenige nasporingen naar goud gedaan en ook eenige mijnen weer in exploitatie genomen, maar men maakte zich niet al te druk en de resultaten waren niet de moeite waard. Toen in het laatst van 1931 in de buurt van Asmara weer goud werd gevonden en er mijnen werden gemaakt, be gon het koortsachtige zoeken naar goud ir het hoogland opnieuw. Thans zijn er vele goudzoekers in de kolonie. Tal van menschen, die door de wereldcrisis achteruitboerden heb ben hun laatste spaarduitjes bijeengeschraapt en hebben zich naar Eritrea begeven, in de hoop daar, door het vinden van goud, tot rijkdom te komen. Ook in het westen van de laagvlakte heeft men thans goud aangetroffen. Het Eritreesch goud-houdend kwarts is van goudgehalte zeer verschillend het varieert van 10 tot 20 gram zuiver goud per 1000 K.G. kwarts, maar hier en daar heeft men ook wel 200 gram fijn goud per ton kwarts gevonden. Op som mige plaatsen verdwijnt plotseling de goud ader om een heel eind verder weer te voor schijn te komen. Opmerkelijk is dat overal waar men goud vindt de oppervlakte van den bodem reeds in vroeger jaren is bewerkt ge weest en men vindt telkens sporen van oude gouddelvers en goudzoekerskampen. Bij ge brek aan springstoffen heeft men vroeger de goud-houdende steen en sterk verhit door mid del van groote vuren en ze dan plotseling met behulp van ijskoud water afgekoeld, waardoor ze in stukken uiteensprongen. Res ten van daartoe gebruikte kolen en bepaalde oude gereedschappen worden steeds weer gevonden. Wanneer de gouddelvers van nu dergelijke sporen vinden, is het voor hen een bewijs dat zij op den goeden weg zijn. In het algemeen vindt men de goudaders op ca. 45 meter onder de oppervlakte, maar hier en daar liggen ze op een diepte van 120 meter. Het opsporingswerk vordert veel geduld en er gaat heel wat kapitaal in de ondernemingen zitten vóór ze voldoende winst opleveren. Bo vendien is aan het zoeken naar goud steeds groot risico verbonden. Er zijn heel wat avon turiers, die zonder een cent te bezitten op zoek gaan naar goud. Zij hopen door een toe val wat goud te vinden en dan daardoor van den een of ander het noodige kapitaal te kun nen krijgen. Men denkt terug aan den goudzoekerstij d in Californië en de Klondyke wanneer men de kolonisten in Eritrea tegenwoordig hoort spreken. Het onderwerp van al hun gesprek ken is steeds „goud en nog eens goud." De Italiaansche regeering steunt de goud zoekers zooveel mogelijk. Zij verleent conces sies, heft geen invoerrechten van de machi nes die de goudzoekers noodig hebben, geeft subsidie voor den aanleg van wegen naar het gouddistrict, enz. Tot op heden heeft men te Rome 250 aanvragen om concessies gekre gen, waarvan er 132 reeds zijn verleend 17 ondernemingen houden zich op het oogenblik bezig met den mijnbouw. In het laatst van 1933 was in den mijnbouw een kapitaal van drie millioen lire gestoken. Men heeft over het algemeen te doen met kleine ondernemin gen, die een kapitaal van 50 a 100.000 lire hebben. Per dag verwerken zij ca. 12 tot 15 ton kwarts en verkrijgen gemiddeld per maand 3 kilo goud. Daar de arbeidskrachten in Eritrea zeer goedkoop zijn heeft men dus een vrij goed loonend bedrijf. In het laatste kwartaal van 1933 is in to taal ongeveer 50 kilo goud gevonden. Men denkt echter zoodra men over beter machines beschikt de productie belangrijk te kunnen opvoeren. De verwachting is dat men nog dit jaar een maandelijksche productie van 10 kilo goud zal kunnen bereiken. BINNENLANDSCH NIEUWS. De schoonmaaktijd. Het weekloon naar de vuilnis belt. Dezer dagen ledigde de echtgenooie van den arbeider V. te Breda bij het schoonmaken een lade, waarin volgens haar niets dan oude rommel geborgen was, in een vuilnisbak. Haar man, die even later thuis kwam wilde zijn vrouw zijn weekloon ter hand stellen, dat hij in de bewuste lade gelegd had, doch ontving de minder aangename mededeeling, dat de schoon maakwoede den inhoud, dus ook zijn zuurverdiende penningen naar de vuil nisbelt had doen verhuizen, daar in middels de gemeente-reiniging haar dienst verricht had. O, schoonmaaktijd Inlevering ven Rundvee. Door de Rundvee-centrale zal gele genheid worden gegeven tot levering van lo. runderen, die voor het eerst drachtig zijn en klam trekken en 2o. versch afgekalfde vaarzen en koeien met normale melkgift. De prijzen zijn als volgt In klasse A-plus 32 cent per Kg. le vend gewicht in klasse A 28 cent per Kg. levend gewicht in klasse B 23 ct. per Kg. levend gewicht in klasses C 18 cent per Kg. levend gewicht. Van dieren in klasse C-min worden de prijzen per stuk bepaald. De klasse drachtige runderen is dus vervangen door rundefen, welke voor de eerstee maal drachtig zijn en klam- trekken. Verloving van Prinses Jnliana Prins Bertil van Zweden wordt thans genoemd. De Scandinavische pers meldt uit Den Haag, dat een verloving aanstaan de is tusschen Prinses Juliana en prins Bertil, den derden zoon van den Zweed schen kroonprins. Het heet, dat de verloving publiek zal worden als de rouw voor Koningin Moeder Emma voorbij is. Ambtelijk is de zaak noch bevestigd, noch ontkend bij „ambtelijk" staat echter niet „Zweedsch" of „Hol- landsch". Van den Elzen jr. bekent. Het drama te Putbroek. Naar men meldt, heeft Van der El FEUILLETON (96. O, Feredie, hoe gelukkig maak je mij fluisterde hij. En ik, Emil, ik weet niet, welk een zalig gevoel mij doortintelt, nu ik je eindelijk mag weerzien Maar je brief had mij droevig ge stemd. Hoezoo dan vroeg Emil. Omdat het in mijn gedachten een too- neel terugriep, waarvan ik geloofde dat het zoowel door jou als door mijn broeder geheel vergeten en vergeven zou zijn Murad is overtuigd, dat je het eerlijk en oprecht met je liefde voor mij meent, dat je een edelman bent in de schoonste beteekenis van het woord en dat er van die overeenkomst nu een jaar geleden, alleen op je eigen verlangen aangegaan, zelfs geen sprake meer mag zijn. En plotseling haar rede afbrekend, greep zij hartstochtelijk zijn handen en zeide Heb je die overeenkomst dan inderdaad als onvermijdelijk beschouwd Emil lachte niet meer. Ja, zeker antwoordde hij met den mees ten ernst. Mijn eer was daarmede gemoeid Maar zoo nu eens het noodlot tegen je was geweest, zoo je, in spijt van al je genie en je onverdroten ijver, toch eens geen suc ces hadt gehad wierp zij hem vol angst te gen. Dan zou ik mijn belofte gehouden heb ben, voltooide Emil den zin. Zonder mij te hebben weergezien, zon der mij vaarwel te hebben gezegd Zonder je te hebben weergezien, Feredie! Op je woord Ik zweer het je Twijfel je nog Ik geloof je, maar als dat de waarheid is, heb je mij ook niet lief, niet boven alles lief, daar een andere hartstocht, een harts tocht van ijdelheid, je gevoel van liefde be- heerscht. zen j'Jr., een der belde veroordeelden in het drama te Putbroek, in de gevan genis te Leeuwarden een volledige be kentenis afgelegd. De officier van Justitie te Roermond deelt naar aanleiding daarvan het vol gende mede De jongste Van den Elzen heeft uit voerig bekend, in liet najaar van 1931 met zijn vader de misdaad in de bos- schen van Putbroek bedreven te heb ben. Tevens heeft hij medegedeeld, dat hij de drie lijken na de misdaad al leen naar de kuil heeft gedragen, waar door zijn kleeren vol bloed waren ge raakt. Hij had deze verborgen in wa ter vlak bij zijn huis, waar zij door de justitie te voorschijn zijn gehaald. Ook verklaarde hij, dat zijn vader hem be kend had, dat hij Roubroeks heeft doodgeschoten. Er is geen sprake van dat er een derde in het spel is geweest. De be kentenis van den jongen Van den El zen geschiedde geheel uit eigen be weging. Van den Elzen Sr. heeft tot nu toe geen bekentenis afgelegd. Een gevaarlijk passagier. Toen Zaterdagavond aan de grens te Putte de passagiers plaats namen in de autobus van de firma Liefboer, was er onder deze passagiers een man die slechts 35 cent bezat en derhalve niet tot Bergen op Zoom vervoerd kon wor den. De conducteur gaf hem een biljet tot Hoogerheide. Hierover verontwaar digd haalde de man een scheermes uit zijn zak en ging daarmede den conduc teur te lijf. Deze gaf een schreeuw waarop een paar in den bus zittende marechaussees toesprongen en de woes teling arresteerden. Werkverschaffing aan 300 zandboeren. Zal de regeering steunen Een medewerker schrijft aan het Hbld. In den gemeenteraad van Smallin- gerland (Fr.) is besproken de kwestie van eenige honderden zandboeren, inwoners dier gemeente, die vermoede lijk van de werkverschaffing zullen worden uitgesloten. Ongeveer driehon derd gezinnen zouden door dien maat regel van alle inkomsten verstoken zijn, want hun bedrijvn zijn reeds lang niet meer loonend. Bekend is, dat deze keuterhoeren meer aan voeder- kosten voor hun vee moeten uitgeven dan zij aan melkgeld terug ontvangen. Burgemeester Wuite deelde in den raad mede, dat hij ter zake met den rijksinspecteur voor de werkverschaf fing, Falkema, overleg heeft gepleegd teneinde voor deze boeren een oplos sing te kunnen vinden. B. en W. van Smallingerland hebben bij de regeering een zomerplan inge diend ter verbetering van zandwegen in de»! gemeente, doch tot nog toe is er geen antwoord van de regeering ont vangen. Naar van officieele zijde wordt ge meld, is het Departement van Sociale Zaken wel geneigd het zomerplan van de gemeente Smallingerland te steu nen, doch slechts op voorwaarde, dat de eigenaren der zandwegen de bijko mende kosten plus 10 procent van de arbeidsloonen betalen. Indiep eventu eel zou blijken, dat de eigenaren der zandwegen onmachtig zijn om in de on kosten bij te dragen, zou de minister bereid zijn nader onder de oogen te zien, in hoeyerre het Rijk deze werk- verschaffifng zal hebben op te nemen en te financieren. ALLE soorten WOLLEN kleeding, kousen en sokken (ook de allerfijnste.) WIJ BREIEN alles le kwaliteit. JAAP SNOR, Zuidstraat 19. (Let op den Gelen Winkel.) Voor Wieringen bij Jb. Kaleveld. Ik, riep de jonge dokter, opgewonden, ik zou je niet liefhebben Jij bent het, mijn uitverkorene, wier beeld mij een jaar lang heeft staande gehouden bij een moeilijken strijd, bij alle teleurstellingen, bij de ernstige rampen, die mij troffen. Neen, het is op mijn eerewoord geen ijdel heid, die er mij toe aanzette, om in de weten schap een man van beteekenis te worden, wat nu, zoo ik hoor en vertrouw, spoedig het geval zal zijn. O, ik bemin je zoo oprecht, zoo innig als misschien nooit 'een man een vrouw heeft bemind En nochtans heb je mij een vol jaar zonder eenig bericht gelaten Omdat ik wilde, dat je geheel vrij zoudt zijn, antwoordde hij met een droevig lachje. Ik wilde, dat gedurende mijn afwezigheid niets eenigen invloed zou uitoefenen op je vrijen wil Feredie boog stilzwijgend het hoofd. Je bent nog niet overtuigd zei hij op vragenden toon. Neen. Hierop ging Emil naar zijn schrijftafel en trok daarvan een lade open. Hier lag een pak ket brieven, dat hij opnam en Feredie ter hand stelde. Neem dit en lees hetzei hij. En daar zij aarzelde, de brieven in ont vangst te nemen, voegde hij er bij Eiken avond, een jaar lang, heb ik aan je geschreven, voordat ik mij ter ruste begaf. Dat zijn nu mijn brieven, maar in plaats van ze op te zenden, stoot ik ze weg, met het doel ze je later te doen toekomen. Zij drukte bij die woorden de brieven eerst aan het hart en vervolgens aan haar lippen. De tranen stonden haar in de oogen. Die brieven, hernam Emil, het schrijven van ze op te zenden, sloot ik ze weg, met het mijn eenige troost sedert den dag dat ik van je gescheiden werd. Na een moeitevollen dag van inspannend werk, onderhield ik mij ee nige minuten met jou, Feredie, en dat ver- frischte mij het hart, richtte mijn geest weer op, staalde mijn spieren en sterkt® mijn ge PROVINCIAAL NIEUWS. BOOTDIENST NAAR VLIELAND. DE COCKSDORP. Van De Cocksdorp (Texel) naar Vlieland zal een bootdienst onderhouden worden door het s.s. Vlieland, van de fa. Doeksen, een zee waardig schip, plaats biedende voor 100 pas sagiers, kapitein T. Eelman, de Cocksdorp. Er zal vermoedelijk tweemaal per dag geva ren worden van de ree van De Cocksdorp bij het Reddingboothuis naar het Posthuis op Vlieland v.v. Van Posthuis zal een autobus voor vervoer naar het dorp zorgdragen. Waar schijnlijk wordt eens per dag naar de Vliehors gevaren, van welke gelegenheid wielrijders gebruik kunnen maken. Het tarief is nog niet vastgesteld, maar zal wel laag worden. Indien de bootdienst op gang is, kan men mooie rondreizen maken van Texel via Vlie land, Terschelling, Harlingen, de Afsluitdijk, Wieringen en Den Helder naar Texel terug. HARINGKOM IN DE DIEPTE VERDWENEN. De geweldige stroom langs de Texelsche kust gaat zijn gang en zoo gebeurde het, dat een Heldersche kommenvisscher die zijn net ten bij de Mok heeft staan, de vorige week tot de minder onaangename ontdekking kwam, dat zijn haringkom in de diepte was verdwenen. Waar zijn kom stond, liep de grond bij laag water droog. Er bleek een gat te zijn ontstaan van pijn. 12 M. diepte. Voor de kommenvisscher een leelijke strop. De Zuid- en Noordpunt van Texel hebben het zwaar te verantwoorden. Vliegveld op Texel. De plannen voor aanleg van een vliegveld in Eierland op Texel nemen thans vaster vormen aan. Indien de gemeenteraad het plan goedkeurt, zal binnenkort tot aanleg door werkloozen worden overgegaan. De begrooting der kosten van het in orde brengen van het door de gemeen te hiervoor aangekocht terrein, be draagt f 53800, waarhij een bedrag van f 38500 voor arbeid aan werkloozen en f 1500 aan arbeid aan niet-ingeschrevc nen bij de arbeidsbemiddeling. Het plan voor den aanleg is gemaakt door de Ned. Heidemaatschappij. Een tweetal plannen werd opgemaakt, het hierboven genoemde is 't goedkoopste. Inbraak in de Ned. Herv. Kerk Te Nieuwe Niedorp. Woensdagmiddag ontdekte de kos ter van de Ned. Herv. Kerk, dat onge- wenschte bezoekers in het kerkge bouw hadden buisgehouden. Hij gaf hiervan kennis aan den bur gemeester en al ras werd een onder- zoek ingesteld. Het onderzoek maakte uit dat de of ferbakjes waren geforceerd, wat ech ter niet op vakkundigee wijze is ge daan, dit geleek meer op vernielzucht. De stukken waren er afgeslagen om den inhoud te bemachtigen, terwijl de dader geen kans heeft gezien alle offer bakjes kapot te krijgen. Van één er van was wel 'n stuk afgeslagen( maar men heeft den inhoud niet machtig kunnen worden. De inhoud der anderen zal in- tusschen niet zijn meegevallen, want meer dan 25 cent in totaal zal de buit niet zijn geweest. Een houten kistje, dat op het orgel stond is meegenomen. Hierin zijn waar schijnlijk wa oude duiten geweest. Het kistje is later door de politie in een der landsslooten nabij het paadje openge broken terug gevonden. Na kennisna me van den inhoud is het kistje van kwaadheid over de mislukking wel in de sloot gegooid. Alle lokalen van het kerkgebouw, waarvan de binnendeuren los waren, zijn doorsnuffeld. Al het doen en laten der daders wijst op het werk van kwa jongens. Een tweetal brandkasten, waar men wel bij geweest is, zijn met rust gela ten. De Auiobüsdienst over den Afsluitdijk Voor den Raad van State, afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, is be handeld de kwestie van de vergunning voor het in werking brengen van een autobusdienst over den afsluitdijk tus schen Alkmaar en Leeuwarden. Door Ged. Staten van Noordholland en Friesland was onder bepaalde voor waarden aan de N.V. Algemeene Trans port Onderneming te Utrecht vergun ning verleend tot het in werking bren gen van dezen autobusdienst met wei gering der concessie aan alle anderen. Tegen dit besluit van Ged. Staten was een groot aantal beroepen inge diend. In de eerste plaats appelleerde de ATO tegen de beschikkingen van Ged. Staten van Noordholland en van Fries land van 23 November 19312, waarbij haar onder bepaaide voorwaarden ver gunning was verleend tot het in wer king brengen van een autobusdienst tuschen Alkmaar en Leeuwarden. Voorts was een beroep tegen bedoelde beschikking ingesteld door de directie der N.Y. West-ïriesche Auto Car Onder neming, door het Sneeker Autobusbe drijf v.d. Zee en Groenhof, alsmede door burgemeester en wethouders van Den Helder. Het Sneeker Autobusbedrijf v.d. Zee en Groenhof was ook in beroep geko men tegen de beslissing van Ged. Sta ten van Noord-holland, waarbij aan appellant vergunning is geweigerd tot het in werking brengen van een autobusdienst Alkmaar-Sneek. De directie van de N.V. West-frie- sche Auto Car Onderneming was in be roep gekomen tegen de beschikking van Ged. Staten, warbij aan haar ver gunning werd geweigerd tot het in vver king brengen van een autobusdienst Hippolytushoef en Leeuwarden—Sneek en tusschen Den Oever en Leeuwar den—Sneek. heugen. Zoo was ik altoos bij je, zoo stonden mijn gedachten altoos met je in gemeen schap. Ik vroeg je en ik vernam je antwoord, ik meende dikwijls je lieve stem te hooren. Menigmaal als ik door ingespannen studie zeer geprikkeld was, meende ik je in werke lijkheid voor mij te zien en ik voelde mij met nieuwe kracht bezield, ik was na zulk een verschijning volstrekt niet meer vermoeid, Het was, alsof je tot mij zeide Denk aan mij, als je je zwak gevoelt, her iner je dat je voor mij strijdt, om mijnent wille de zege moet behalen, denk er altijd aan, dat ik je bemin, je trouw blijf en met verlangen je terugkomst tegemoet zie. Op mijn woord, Emil, dat alles had ik je willen zeggen, antwoordde daarop Feredie, dat alles heb ik je in gedachten toegeroepen, want zonder te weten waar je je bevondt, wat er van je geworden was, daar ik geen en kele tijding van je ontving, volgde ik je in den geest. Ik zag je onophoudelijk werken, met den brandenden ijver om eens bemind te worden en ik was daarop trotsch, omdat ik mij voorstelde dat je niet alleen onver poosd voor je naam werkte, maar ook een weinig voor mij, voor mijn bezit. Mag ik dat aannemen Ja, Feredie, je liefde was voor mij van oneindig grooter waarde dan mijn eerzucht, want bij de vreeselijke slagen, door het nood lot mij en de mijnen toegebracht, vond lk geen troost bij mijn zucht naar roem, maar wel bij mijn liefde voor jou. Zij deed mij het verschrikkelijkste te boven komen. Toen ik te Munchen de verpletterende tijding ont ving, dat mijn broeder Andreas op sterven lag en dat mijn vader op een geheimzinnige wijze spoorloos verdwenen was ongetwij feld is hij dood was dit slechts enkele da gen voor het oogenblik, waarop ik zeker was een groote wetenschappelijke ontdekking te hebben gedaan. Ik verblijdde mij reeds in het geheim over mijn triomf, ik was trotsch op de uitkomsten, door mijn onderzoek verkre gen. Je naam zweefde mij voortdurend op de lippen. Ik was in één woord zoo gelukkig als ik nog nooit geweest was sedert ik je lief had gekregen en te midden van die blijdschap trof mij het bericht van het huiselijk onheil als een bliksemstraal. O, hoe de roem in het niet zonk, hoe weinig waarde hij in die oo- genblikken voor mij bezatHoe gaarne had ik afstand gedaan van al mijn kennis en kunst, zoo ik mijn vader en mijn broeder had mogen behouden Ik weet niet, waartoe ik in mijn vertwijfeling in staat ware geweest, als de gedachte aan jou mij niet had opge richt en gesteund. Het was alleen de liefde, die mijn angst en mijn zieleleed, althans ee- nigermate, onderdrukte. Ik heb je lief, Fere die, ik heb je lief en alleen aan jou heb ik het te danken, dat ik nog in staat ben je dat te belijden Maar je vader, viel Feredie vol ontroe ring in, je broeder Mijn broeder is, zoo de hemel het wil, gered, Feredie Wat mijn vader betreft Hij hield op. Sombere wolken bedekten zijn voorhoofd en het vreeselijke denkbeeld, dat zijn vader door een laaghartigen sluipmoor denaar was gedood, scheen zijn bitter leed weer in alle hevigheid te doen ontwaken. Feredie waagde het niet, iets meer te vra gen, maar zij begon daarentegen te spreken van hun wederzij dsche liefde. Ik sprak ook dagelijks over je, vertelde zij. Alleen Met jezelf, zooals ik het deed Neen, ik was misschien gelukkiger daar in dan jij, want ik had een vertrouwde. Een vertrouwde Wie was dat Fatma, mijn zuster Zij is mijn tweede ik, mijn andere persoonlijkheid. Mijn smart voelt zij als ikzelf, zij is onrustig en gejaagd, als ik het ben en zij deelt al mijn lief en leed. Zulk een innige overeenkomst bestaat er tusschen ons, dat wij het voor elkander gevoelen, als ons eenig onheil bedriegt. Eens werd Fatma zeer ziek en acht dagen van te voren voelde ik dat en deelde het haar mede. En gisteren vóór ik je brief ontving, zei Fat ma tegen mij O, Feredie, ik heb er zulk een voorgevoel van, dat jij binnenkort veel te lijden zult heb ben. De jonge dokter, de man der wetenschap, lachte. Hij geloofde niet aan dergelijke voor gevoelens. Feredie straalde van frischheid en levens lust, zij was gezond en sterk, zij beminde en werd bemind. Een lang en gelukkig leven scheen zij in het vooruitzicht te hebben en Emil zei haar dat, ongeveer op dezelfde wijze, als waarmede men een angstig kind poogt gerust te stellen. O, antwoordde zij, het is voor jou zoo gemakkelijk niet aan voorgevoelens te geloo- ven, maar ik zeg je, dat ik ziek zal worden, je zult het zien. Onze voorgevoelens hebben ons nooit misleid, noch Fatma noch mij. Maar het beteekent niet zooveel of ik al ziek wordt en lijden moet, als jij maar bij mij ment, als jij maar over mij waakt. Ik denk ook niet, dat ik sterven zal, want dat heeft Fatma niet gezegd. Beiden zwegen, zagen elkander aan, be gonnen te lachen, drukten elkaar nogmaals de hand. Ze waren gelukkig. De jonge Oosterlinge had zich aan Emil's voeten op een laag bankje nedergezet. Hoe schoon, hoe heerlijk zal het leven voor ons worden, zeide zij. Ik vind, dat wij een klein huis moesten uitzoeken, waar wij ongehinderd alleen waren, waar niemand bij ons komt, die ons stoort en waar niemand den droom onzer zaligheid kan doen ophou den O, het leven van een geneesheer is niet zoo rustig als je denkt, je leven mag je inrich ten, geheel overeenkomstig je wenschen en je smaak, ik zal het mijne zooveel mogelijk daarnaar regelen. O, ik wil je in niets belem meren, ik wil alleen dat je gelukkig zult zijn, je geluk is het mijne eveneens En we kun nen door en met elkander gelukkig zijn, Fe redie Niets zal onze wenschen in den weg staan, want we zullen ook in financieelen zin rijk gezegend wezen, een onverwachte erfenis maakt mijn vermogen aan het Jouwe gelijk itii (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1