Bedoelde personen leverden tarwe op papier, dus zonder dat ze geleverd werd. Ze waren dus tusschenpersonen tusschen den heer O. en de Tarwe-Or- nisatie. De molenaar v. O. te Oud-Beierland, alsmede J. K., molenaar te Maasdam, die beide: in het bgin der vorige week waren gearresteerd, zijn inmiddels om dat geen termen voor verdere hechte nis aanwezig waren, op vrije voeten gesteld, waaien ede nog niet gezegd is dat zij geheel vrij uit gaan. Nog meer arrestaties zijn in de éérst volgende dagen te verwachten. Er zijn zelfs lieden, die zichzelf komen aan melden. Iloe groot het bedrag van de oplichting bedraagt kon nog niet wor den becijferd. De gevolgen van te hard rijden. Men schrijft ons uit Wieringerwaard Een paar dagen geleden heeft, al hier een auto-ongeval plaats gehad, dat, wonder hoven wonder, voor de vier inzittenden best is afgeloopen, hoewel drie van de vier zich wei hadden bezeerd. Dat kon ook moeilijk anders wanneer men nagaat, dat ze uit de richting Oudesluis op weg naar den Wieringerwaard onverantwoordelijk hard hebben gereden, waardoor ze in de bocht geen haas meer waren over hün stuur, zoodat eerst twee hoornen aan den linkerkant van den weg wer den geraakl, waarna de auto dwai;s over den weg schoof, waar gelukkig de brug was, waardoor de auto wel licel erg wercl gehavend, doch de hee ren voor oen had werden bewaard. Ook de brug kreeg nogal averij van hét bovengedeelte. Van den auto is weinig overgebleven. Dc auto, een two- seater was eigendom van den beer J. B. van Wielingen, wiens rijbewijs tot Augustus a.s. was ontnomen, zoodaf, de heer O. uit Middenmeer fungeerde als chauffeur, tegen wien dan ook proces- verbaai werd opgemaakt. Of ook nog verbaal is opgemaakt wegens het links van de vaart rijden, is niet bekend. Na een onderhoud met de politie en den dokter hebben de heeren per huurauto hun rois voortgezet. Al km.. CrL NEDERLLAND WINT IN ANTWERPEN MET 4—2. Dc zege absoluut verdiend. Drie doelpunten in 3 minuten. Belgische Zomertijd. 2.45 uur Wij gaan zitten op de schoolban ken gelukkig geen nieuwe verf. 2.47 uur Warmte, spanning, brancard een dame zal den wedstrijd niet zien. 2.50 uur Het muziekcorps wedijvert met de gramofoon. 2.55 uur 't Wilhelmus en elf Oranjekerels. Lotsy glundert en spreekt En- gelsch, Fransch en.Italiaansch. 2.57 uur Een Belgisch journalist krijgt les van Lotsy in het Italia, Roma, voetballaria. 2.58 uur De Brabangonne Staan, zingen. 2.59 uur Van Heel zegt „kop" en 't is „kop." 33)0 uur Capelle trapt af. 3.05-3.15 De Belgen probeeren de tegenstan ders te verrassen, 't Lukt niet. 3.15 uur Nederland ontdooitBakhuys, Smit Vente 3.15-3.30 Kogels op het Belgische doel. v. d. Weyer ranselt. 3.30-3.45Krachtiger Nederlandsch offen sief v. d. Weyer grabbelt succes vol. 3.42 uur Een kogel van den Zwollenaar, v. d. Weyer wankelt, maar het blijft 0—0. 3.45 uur „Zie je wel, manneke" zeggen de Belgen, „we gane winnen." 4.00 uur Daat gaat-ie weer. 4.06 uur Lotsy verbleekt15.000 menschen zzwij gen begrijpen het niet (1-0.) 4.15 uur Smit brengt de kleur op Lotsy's ge laat terug en laat 15.000 menschen brullen. 4.16 uur De Nederlandsche leeuw is losge broken (1—2.) 4.18 uur Vente heeft honger (1—3.) 4.29 uur België wil naar Rome (2—3.) 4.39 uur Een lange man goocheltBakhuys' voet gaat omhoog en(24.) 4.40 uur België wil naar Italië. Alles verde digt. 4.45 uur Een volgende keer meer succes, Ierland 5.00 uur Hoe warm het was en hoe ver. 5.15 uur Antwerpen is Nederlandsch. Voor een gulden heb je 14 franken en een biertje kost slechts 5.15-?? u.: Feest in stad, trein en bus. Alkm. Crt. GEMEENTE ANNA PAULOWNA. Breezand. Hedenmorgen is het woonhuis van den Heer Jb. Kranen burg aan de Balgweg door brand ver woest. Hoewel de motorspuit spoedig aanwezig was, brandde het perceel geheel uit. Breezand. Het ongev. 14-arig zoontje van den Heer Van der Son wonende op de Cères kwam met zijn rijwiel zoo danig te vallen, dat de jongen 'n been brak. Een druk bezochte Meiviering. Het jaarlijksche 1 Meifeest gehouden door de plaatselijke afd: S.D.A.P. en N.V.V. werd ditmaal gevierd in de zaal van de heer Borst, die tot in de uiterste hoeken was gevuld. Als altijd slaagde dit feest, hij uitnemendheid Sport. Nieuwe Niedorp-B.K.G. I, 0-3. B.K.C. I speelde Zondag j.1. voor het Kampioenschap van N.-Holland een wedstrijd uit tegen Nieuwe Niedorp I. Wegens de wedstrijd Belgie-Holland was het aanvanguur versteld en om 4 uur werd begonnèn. Nieuwe Niedorp volledig B.K.C. I miste Tauber waar voor J. deSchipper inviel Een buiten- gewoone felle mooie Strijd hebben hei de ploegen gespeeld, waarin B.K.C. 3 doelpunten wist te-scoren, van Schip pers, Post en een juweel van een doel punt van K. Steenvoorden in de laat ste minuut. Toch moeten wc eerlijk er kennen hoewel de uitslag 0-3 voor B.K.C. niet onverdiend was, had een stand 2-3 de verhouding beter weerge geven. B.K.C. is niet onfortuinlijk ge weest, maar we moeten er aan toe voegen, de B.K.C. verdediging met kee per Prins aan 't hoofd waren niet te passeeren. Vooral na de rust werd van tijd tot tijd het B.K.C. doel belegerd en het moet ook voor Nieuwe Niedorp ontmoedigend geweest, zijn tegen deze sterke verdediging niet eens de eer te kunnen redden. Wan hoewel de B.K.C. voorhoede met 3 doelpunten bekroond een goede wedstrijd hebben gespeeld, heeft de verdediging de wedstrijd ge wonnen. Poldervergadering. Opbenbare vergadering van Hoofdingelanden van den Anna Paulow- napolder op Zaterdag 28 April 1934 des voor- middags te elf uur in het Polderhuis. Voorzitter, de Dijkgraaf C. Wijdenes Spaans Jr., secretaris C. Keijzer. Voorzitter, opende de vergadering en deel de mede, dat de heer Geerlings door droeve familie-omstandigheden deze vergadering wel niet zal komen bijwonen. Volgen notulen en mededeelingen Het grintvervoer werd gegund aan van Veen en Muntjewerf. De op het erf van het Polderhuis staande sneeuwklokjes zijn verkocht voor f 180.aan J. Broere. Kasopname is gedaan. Boeken en kas wa ren in orde. De politie verordening is van Ged. Staten goedgekeurd terug ontvangen en zal heden in werking treden. De Dijkgraaf deelde nog mede dat de Ge malen in hun geheel bedrijf vaardig zijn, dus nu Electrische gemalen zijn geworden. Al deze mededeelingen werden voor kennis geving aangenomen. Voorstel tot wijziging van het Ambtenaren reglement werd aangenomen. Voorstel tot het aangaan van eené geldlee- ning van f 10.000.en om dit bedrag te be stemmen als eigen bijdrage voor het' bekosti gen van wegverbeteringen. Het praeadvies luidt Als gevolg van de toezegging in Uwe laatst gehouden vergadering hebben besprekingen met het Gemeentebestuur plaats gehad, om trent verkoop door den polder aan de gemeen te Anna Paulowna, van de afgesneden boe zem van den polder Wieringerwaard. Wij hebben daarbij medegedeeld bereid te zijn aan Uwe vergadering voor te stellen tot verkoop van den eigendom over te gaan, on der verschillende voorwaarden, onder meer tot betaling van een koopsom van f 10.000. Wij hebben daarbij in uitzicht gesteld dat deze som zou kunnen worden besteed voor het stofvrij maken van verschillende wegen en weggedeelten, indien die som zou kunnen worden aangevuld met eene bijdrage uit het „werkfonds 1934". Gehoopt wordt n.1. dat door gemeld fonds voor dit doel bijdragen worden verstrekt tot 75% van de daaraan te besteden kosten, zoodat met een eigen bij drage van f 10.000.zou kunnen worden ver werkt een bedrag van f 40.000. Het is evenwel te verwachten, ook indien de gemeente ten volle zou willen medewer ken, dat nog geruimen tijd zal verloopen, al vorens op een te sluiten overeenkomst in de ze, de vereischte goedkeuringen zijn verkre gen. Daardoor zou een geschikte tijd voor uitvoering der beoogde wegverbeteringen ver loren gaan. Om dit te voorkomen hebben wij de eer, in afwachting van de resultaten der onderhandèlingen met de gemeente Anna Paulowna, Uwe vergadering voor te stellen te besluiten tot het aangaan van een geldlee- nin'g groot f 10.000.voor bovengenoemd doel, af te lossen in 8 jaren, in gelijke termij nen, te beginnen in 1935, en deze som te be stemmen als eigen bijdrage voor het bekosti gen van wegverbeterjngen. Indien daardoor de hiervoor genoemde som van f 40.000 te onzer beschikking zou ko men, stellen wij voor dit bedrag dienstbaar te maken aah het voorzien van een stofvrij weg dek van de volgende wegen of weggedeelten. Bij dit werk zullen dan de weg te wijzigen en waar dit noodig is eenige verbreeding en ver- kanting aan te brengen nl. MIDDENWEG van Zij per dijk tot Drië- bruggen ZUIDER-MOLENV AARTS WEG van Driebruggeh tot Westeinde KNEESWEG van Oudesluis tot KerkwegVAN EWIJCKS- VAARTSWEG van de aansluiting met den asphaltbetonweg bij den Stoomweg tot het teerdek bij de Van Ewijcksluis LOTWEG van Ulkesluisweg tot Amsteldijk MIDDENWEG v. DRIEBRUGGEN tot Balgweg BALGWEG van Middenweg tot SchorwegZWINWEG -van Kerkweg tot Oude. Veerbrug NOORDER-MO- LENVAARTSWEG van brug over Ballast- vaart. Algemeen totaalkosten f 40000. Loopt de verkoop aan de gemeente naar wensch, dan kan het te ontvangen bedrag aan koopsom nog in de plaats treden'van de te leenen som. De Opzichter vertrouwt het werk zoodanig te kunnen regelen, dat het voormelde en het navolgende in één zomer zal zijn af te wer ken Dijkgraaf lichtte dit voorstel toe. Op de platte grond van de Anna Paulownapolder werden de verschillende wegen en gedeelten van de wegen, die voor deze verbetering in aanmerking komen en als wij dan met de Gemeente een overeenstemming kunnen ma ken, dan kan er veel werk in uitzicht gesteld worden. Ik geef gaarne het woord hierover. De heer Komen Ik heb met zeer veel ge noegen kennis genomen van het prae-advies en uw verderen uiteenzetting, en meen wel dat het een groote verbetering zal worden voor ingelanden en gemeente, maar zou toch nog uw bestuur in overweging geven om het be drag te verhoogen tot f 20.000 dit voor het geval, wanneer men geen overeenkomst met de gemeente kan krijgen, om dan toch dit aangegeven werk in uitvoering te brengen. Dijkgraaf zou dit zeer ontraden, dit bedrag te moeten verhoogen, het zou de lasten maar weer extra verhoogen, en om te beginnen kunnen wij al vast met een 25 K.M. aanpak ken, wij hebben dus voorloopig begin om te werken en dan heb ik nog al goede moed, en meen wel te mogen verwachten, dat wij van uit Den Haag spoedig een gunstig antwoord mogen ontvangen en deze goede moed stemt mij nog gunstiger, nadat ik hedenmorgen in de courant heb gelezen dat het Min. Colijn ernst is, zoo spoedig mogelijk met het Werk fonds te willen beginnen, om zoodoende de werkloosheid te verminderen. De heeren v. d. Berg, Stammes, van Balen Blanken en Komen stelde nog enkele vragen aangaande dit werkplan, welke allen tot te vredenheid door den Dijkgraaf werden beant woord. Dit punt werd dan zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Dijkgraaf bracht hierna nog onder de aandacht om dan maar dadelijk met het werk een aanvang te maken en de menschen die daar behoefte aan hebben, zoodra mogelijk te laten beginnen. RONDVRAAG. De Heer Lubbert zeide dat èr deze week door de Penningmeester alreeds briefjes werden rondgezonden tot betaling der polderlasten, maar zou willen verzoeken dit uit te stellen tot 15 Mei, dit met het oog op de betalingen en verrekeningen der bloe misten. Dijkgraaf Wij hebben onze aandacht ook al reeds hieraan geschonken, en zullen hier mede zeker rekening houden. Hierna sluiting. GEMEENTE WIERINGEN. SUCCES—NIEUWS. Blauw Wit—Succes. In aansluiting op ons bericht van j.1. Vrijdag als zou Succes I naar het Amsterdamsche Stadion gaan om daar tegen Blauw Wit I te spelen voor de 4e ronde K.N.V.K-beker is een belangrijke wijziging gekomen. Tn 'het Stadion worden Zondag a.s. verschillende wedstrijden gespeeld voor de hoogere elftallen, en is het niet mogelijk dat de wedstrijd Blauw Wit Succes doorgang kan vinden. Tusschen beide j besturen zijn nu besprekingen gaande om de wedstrijd toch te laten doorgaan en zal dan inplaats van te Amsterdam op het Succes- lerrein worden gespeeld. Het is thans dus zoo zoo goed als zeker dat wij a.s. Zondag hier een belangrijke wedstrijd te zien krijgen en dit besluit zal natuurlijk door de donateurs en vele andere sportliefhebbers op hooge prijs worden gesteld. Zie voor nadere bij zonderheden ons sportnieuws In het nummer van Vrijdag a.s. Collecte. De opbrengst van de on langs in deze gemeente gehouden zelf- verloocheningscollecte van liet Leger des Heils bedraagt f 55.42. Stremming Scheepvaart. De schut sluis in den Afsluitdijk te Den Oever zal wegens het verrichten van onder houdswerkzaamheden op 1 Mei 1934 van des voormiddags 6 uur tot des na middags 19 uur en zoo noodig op 2 Mei d.a.v. gedurende dezelfde uren ge deeltelijk voor de scheepvaart zijn ge stremd. Aanbesteding. Op 15 Mei a.s. zal te Den Haag worden aanbesteed het hou wen van verdedigingswerken als ge volg van de afsluiting van de Zuider zee t.w. het maken van aardwerken en rioleeringen c.a., op het Kornwerder- zand en bij Den Oever. De kosten van dit werk zijn geraamd op f 688.000.-. Wandelsport. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van de Eerste Heldersche wandelsport-vereeniging „De Jutter" op 10 Mei a.s. (Hemel vaartsdag) een 45 K.M. afstandsjmarsch te houden. Ook onze gemeente zal men dan aandoen. Men is n.1. voornemens in „Concordia" te Hippolytushoef eenig ververschingen te gebruiken om van daar weder de terugreis aan te van gen. De deelnemers vertrekken des morgens pl.m. 9 uur uit Den Helder en kunnen om 12 a 1 uur hier arrivee- ren. Aan de tocht zal door ongeveer 200 personen worden deelgenomen. Rectificatie. In 't gedichtje „school- wedstrijden", afgedrukt in ons blad van Vrijdag j.1. zijn helaas enkele fout jes geslopen. Op den negentienden regel van bo ven behoort nog te staan „Zouden strij den voor de schooleer", terwijl de tien de regel van onderen twee regels naar beneden dient te worden verschoven. Geslaagd. Onze plaatsgenoot de heer C. Asjes Pz. te De Haukes behaalde aan de Arh. School, v. Schriftel. onder wijs het diploma Handelsrekenen met algemeen waardeeringscijfer 9. MARKTBERICHTEN. De Kaasmarkt. ALKMAAR, 27 April 1934. Op de ge houden Kaasmarkt waren in totaal 46 stapels, wegende 100.000 Kg. kaas aangevoerd, waarvan de prijzen als volgt Fabriekskaas 41 stapels Kleine f 20 3 stapels Commissie f 16; Boerenkaas <2 stapels Kleine f 17.50 Commissie f 23 Alles met Rijksmerk Handel matig. De Graanmarkt. ALKMAAR, 27 April 1934. Op de ge houden Graanmarkt waren in totaal 267 H.L. aangevoerd, waarvan soort en prijzen als volgt 38 H.L. voertarwe f 3 -f 5 9 gerst chev. f 4,75-f 5.50 133 haver f6.25-f 6.50; 41 boonen, w.o. brui ne f 8-f 11 citroen f 11; duiven f 7.50- f 8 en witte boonen f 16- f 18 1 kana riezaad f8 18 mosterdzaad (geel) f 11.75-f 12.50 17 karwijzaad f 21- f 22.50 1 blauwmaanzaad f 15.50 1 Spinaziezaad, prijs niet genoteerd en 8 erwten, w.o. kleine groene f 7.75- f 8; groote f 16-f 18 grauwe f 6-f 34 vale f 24. Alles per 100 Kg. Handel stug. De Veemarkt. ALKMAAR, 30 April 1934. Op de lie den gehouden veemarkt waren aan voer en prijzen als volgt 49 Vette koeien f 140-f 225 6 kalveren vette f 20-f 40 per Kg. 60-80 cent; 142 Nuch tere kalveren (slacht) f 4-f 16 336 Vet te Varkens (zw.) per Kg. 34-38 cent. Handel matig. ONS WIERING ERMEERHOEKJE. De Middenstands—Prijsvraag. De Commissie daan, omdat ze er niet kwamen van bovengenoemde prijsvraag deelt nog me-Qok vandaag spreekt het vanzelf, dat Schagerbrug. Maandag had ten overstaan van notaris H. J. van Veen te Zijpc, in het café van den heer v.d. Poll, de afslag plaats van de nieuwe rentenierswoning, gelegen in de Dub bele buurt alhier, groot 3.25 Are. Koo- per werd de heer H. Rezelman alhier, voor f 2457.-. BURGERLIJKE STAND MEDEMBLIK inbegrepen ged. Wieringermeer. Geboren Maatje Cornelia, dochter van Jan Hanse en Cornelia van Sas Alida Margaretha Maria, dochter van Johannes Jaspers en Elisabeth Duiven voorden Johannes Anthonius, zoon van Jacobus P. Kroezen en Maria C. Schoutsen. Ondertrouwd Geene. Getrouwd: Pieter Werkman en Trijn tje Brouwer, beideji alhier. Overleden Geene. de, dat de prijsuitreiking van de prijzen zal plaats hebben op Donderdag 8 Mei a.s. in Hotel Smit te Middenmeer des avonds half acht. Er zullen dien avond een tweetal films worden vertoond, n.1. een over de vervaardi ging van flesschen en een van de vervaardi ging van brandslangen, terwijl bovendien de heer de Haan van Hippolytushoef nog een komische film beschikbaar stelt. Voor de bezoekers van Slootdorp zullen gra tis bussen rijden vanaf Hotel Smit aan de Brink, vertrek eerste bus om zeven uur. Bovendien wordt den bezoekers gratis een kop koffie met koek aangeboden. Er dient nog opgewezen te worden dat de toegang voor iedereen is, dus niet alleen voor prijswinnaars. In verband met de groote toeloop hebben kinderen beneden 14 laar copn tnpo-cm Fuetto stond op. linWaar ga je heen?" hafCijken of onze dieren te eten en te drin- pro hebben!" moest Ridder Goudbeurs zoo lachen, 3ij bijna niet meer op kon houden. rtéb je wel eens iemand gezien, die zQn D laat staan, om naar de paarden te nenn?' vroeg hij aan den herbergier. mee'ar M,uett0 stoorde er zich niet aan en naar de stallen. Even later was hp gcllL jaag daarna stond de laatste komop, betaalde en ging weg. Ridder M(eurs en Muetto waren de eenige gas- lOOU de Sela£kamer. p lelijk vond de ridder dat het tijd was Ge;er 0p te stappen; het was nog ren 1 NOind rijden, voor hjj weer op zijn krijg' was. Hij stond dus op, betaalde de tract(S' een groote fooi aan den her- and pi en vroe£ de Paarden te laten voor- tr De waard zelf ging naar de stallen De paarden voor te leiden. Maar even 10 pCwam hij hijgend en bleek terughol- Ooi RidderUw paardhet is gelooven Emak, wat is er met mijn paard?" moge.» Heer. het isweg!" Ie blC Met al mÜn &eld!? Waar is het?" tRidder, ik weet het niet! Alleen werd d van Uw knecht is er nog maar!" gen. 1 zichzelf, wierp Ridder Goudbeurs meer dejL.ö6rb?rr:~A\ ïeringerwerf f 124.86. Alle gevers hartelijk dank Onze kas voor de T.B.C.-bestrijding kreeg hier door een mooie steun. Een apart woord van dank aan de Dames, die ondanks het minder mooie weer den geheelen dag op stap waren. die waag klinkt en mag u het niet als een verwijt opnemen. Zult ge het ge bouw gebruiken en de Godsdienst oefeningen bijwonen, waarvoor het dient Het gebouw bestaat voorts uit een Kerkeraadskamer, Catechisatie-lokaal en een vergaderlokaal. Zullen de jongens en meisjes Catechisanten er zuinig op zijn Er is reeds gezegd, de Kerk is te mooi toont echter allen, dat ge het waardig zijl. Beseft ge dat gij bij die Kerk hoort Hier in ons midden zijn thans alle mogelijke rich tingen aanwezig. Had deze wijding niet zonder al die vertegnwoordigers kun- WAAROM JOKTE HIJ? Oranje-avond, Belanghebbenden wor den nogmaals herinnerd aan de a.s. Woensdagavond 7.30 te Slootdorp te houden Oranje-avond, uitgaande van de Ghr. Oranje Vereeniging. Men verzuime deze avond niet Een veldwachter ziet op een weg tus schen de korenvelden een landlooper, die een dooden haan onder z^jn jas wil verber gen. Dat wekt den argwaan op van dén *awli/w\=_ lijk dank voor dit keurig geschenk. Uit naam van het Zuiderzeeefonds overhandig, ik dan nu dit prachtige ge schenk. Moge daarbij tot den Koning der Kerk uit ons hart oprijzen bede en dank. Ds. C. J. van Paassen, van Haarlem daarop het woord voerende, las Ps. 24, liet zingen Gez. 211 1 waarbij het prachtige orgel (bespeeld door den heer v.d. Hoeven organist in de Jacobi- kerk te Utrecht) zijn zware klanken op schoone wijze deed hooren. Ds. Paassen koos Ps. 24 als uitgangs punt en had zijn tekstverdeeling gefor muleerd in le. Wanneer komt, God in de Kerk 2. Wanneer ziet het volk God in de Kerk In zijn rede tot de Onze voetbalvereeniging „Flevo" vooruit. De heer Oberman heeft de club een com pleet stel doelpalen cadeau gedaan, wat een prachtige blijk van sport-enthousiasme geeft. De heer Lauinger gaf een bal. Vermeld dient nog te worden dat Dr. Hoog- bestemmin„ Kprk 7PBf cen kamer, het beschermheerschap heeft aan- ..g ueï KelK ze%1 SP1 üat een vaard en den heer Van Eek, hoofd van den bouwkundigen dienst der W.-meer Directie het Eere-Voorzitterschap. Voor een vereeniging die nog maar een week bestaat is dus reeds veel bereikt, dank zij de medewerking die van alle kanten wordt verkregen. De bal moet afgehaald en terug bezorgd worden bij A. van Nipshagen in de Toren straat. Het spreekt van zelf dat alleen leden mee kunnen doen. Middenmeer. Inwijding nieuw Kerk gebouw der Ned. Duitsch Hervormden in de Wieringermeer. Ds. C. J. van Paassen van Haarlem houdt een wij ding spredikatie. Zaterdagmiddag 3 uur had te Midden meer de inwijding plaats van het nieu we Kerkgebouw voor de Herv. Gemeen te Wieringermeer. Hoewel het vroege uur eenige bezorgdheid gaf over de opkomst, was de belangstelling zeer groot, ook der gemeenteleden, terwijl vele autoriteiten en afgevaardigden van onderscheidene colleges o.a. Al- gem. Synode, Classicaal Bestuur vart Hoorn, alsook de Consulent aanwezig waren. Voorts merkten we op de Edel Achtb. Heer Peters, Mr. A. F. Kamp, Ds. K. O. Fiiikesieper, Ds. C. v.d. Vliet, Aannemer Architect en Opzichter. Waar de voorz. van het Zuiderzee- fonds, Z. Ex. J. R. Slotemaker de Bruine, wegens ambtsbezigheden ver hinderd was, heet de Secretaris v.h. Zuiderz.-fonds de heer Van Voorst van Beest van Maarsen allen hartelijk wel kom. Vooraf maakt Spr. bekend aan de Herv. Gem. van de Wieringermeer, dat namens „het Bestuur van het Zui- derzeefonds" de Hervormde Kerk te Middenmeer in gebruik zal worden ge geven aan de Ned. Duitsch Herv. Gem. te Wieringermeer. Voorts releveert spr. in breede trekken de totstandko ming der Kerk. Het financieele ge deelte is afgekomen van de geheele Ned. Herv. Kerk van Noord en Zuid uit het geheele land. Onzen dank aan alle gevers en geefsters. De grond was eigendom van den Staat der Ne derlanden en is in erfpacht afgestaan aan het Zuiderzeefonds en daarna aan de Ned. Duitsche Gem. Onzen dank tevens aan de Wieringermeer Directie voor de aangename samenwerking en voor de prachtige standplaats der Kerk op een hoekpunt, zoodat de flin ke toren op groot en afstand kan wor den gezien. We danken de Directie ook hiervoor en als er grond en geld is, gaan we bouwen Daarbij hebben we materi alen noodig, en menschen. Ook dank aan die allen voor de goede uitvoering en de tijdige oplevering. Inzonderheid de architect, de Heer G. van Hooge- vest, van Amersfoort, alsmede de aan nemer de heer heer \Y. Uitterdijk te W.-Waard, welke heeren zich uiter mate van hun taak jegens de houw heb ben gekweten. Wat doet ge, zoo vraagt spr. met die Kerk, Gemeente Aan een oude Ge meente welke een nieuwe Kerk kreeg, werd deze vraag ook wel eens ge- zich overgeven, een ontmoeten tus schen God en mensch moet plaats vin den. De toren wijst U omhoog, de klok roept U, en laten de muren U omvat ten. Na het zingen van Ps. 118 7 zegt spr. namens de Synode, (waar Ds Mul der van Westwoud was verhinderd) een woord van dank te willen brengen aan het bestuur van het Z.Z. fonds, aan de aannemer, architect en verder allen die hebben medegewerkt tot het tot stand komen van dit bedehuis. Namens het Classicaal Bestuur van Hoorn wenscht Ds. Reddinguis Hau- wers de Herv. Gem. geluk met de inge bruikneming. Deze Gem. is geweest voor het Classicaal Bestuur een kind van vele zorgen. Het verheugt ons al len, dat deze de dag is van inwijding. Het doet ons genoegen, doch ook wij hebben U niet los gelaten. Allen dan, die hier zijn gekomen uit verre dre ven, dat de klank van den toren U iets geve van het verleden. Dat ze U noode Uwe woning te verlaten en God te zoe ken en te komen naar hier. Ds. Fischér namens de Kerkeraad der Gem., de rij der sprekers sluitend, brengt zijn dank aan bestuursleden van het Z.Z. fonds, richt voorts zijn dank tot Ds. van Paassen, voor de- erkentelijkheid, en voor de gevers van de Bijbel. Dit is voor ons allen een ver rassing. Spr. besluit met de beste wen- schen voor de toekomst. Terugkomend tot het Kerkgebouw mogen we constateeren dat het een fraaie aanwinst is voor ons dorp. Het robuste gebouw met zijn 30 meter hoo ge toren, met koperen dak, waarin aangebracht een klok geleverd door firma Gebr. van Bergen te Midwolda. Het orgel is geleverd door firma J. de Koff, orgelfahrikanl te Utrecht. Zoo wel het exterieur als interieur dei- Kerk doen ruim en forsch aan. Er zijn 404 zitplaatsen uitgevoerd in eikenhou ten banken, terwijl centrale verwar ming is aangebracht en een 4-tal radia toren zijn geplaatst met weerszijden een doorlatingsbuis. Boven den eiken houten Kansel een groote spitsboog, welke keurig, afsteekt, terwijl de kleur van het interieur overheerschend don kerbruin is gekozen, hetgeen impo neert. Rest ons nog dat pl.m. 200 hei palen zijn geplaatst waarop het ruime gebouw is opgetrokken. Van den toren wapperde vroolijk de driekleur. De eerste Melk uit de Wieringermeer Woensdag j.1. was er weer een gebeur tenis die die in de analen van de Wie ringermeer moet worden vastgelegd. De eerste melk n.1. van de in de Wie ringermeer grazende koeien werd aan de Zuivelfabriek te Wieringerwaard afgeleverd. De directeur kwam voor de ze gelegenheid zelf de melk per auto af halen. Het was van het bedrijf van den heer Hoogendoorn. De melkkoeien, 16 stuks zijn eigendom van den heer Oos tenbrug te Schagerweg welke dus de eerste Wieringermeersche leverancier is aan de fabriek te W. Waard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2