vanaf 4 Mei inema FLORA" VITRAGES Firma Jae. Knoop M. MINNES WIERINGEN Zomarhoed Maison Baan TE KOOP: TWEE BOETEN ALGEMEENE VERGADERING CONSULTATIE BUREAU WITTE KRUIS WIERINGEN. TE KOOP PUNTDRAAD J. SCHOORL Pz. SCHAGEN (telefoon 82) Boekhoudingen. Balans - opmaking. Belasting-aangelegenheden. ZATERDAG 12 MEI 1934 WOONHUIS MET ERF, DAMES COÖP.BOERENLEENBANK WIERINGEN. HET VERTROUWBARE ADRES SAFÊ - LOKETTEN TE HUUR. Sll VrijJ dorpl damf die al komd" Keikl door gingJ eniga kaleil gingJ Intro De b| 2,07. Ontvangen in loopende reke- 01073.98 en uitgegeven f 410155.27. In agen zijn ook opgenomen de betalin- br crlslsultkeeringen of organisaties, ^>r de ultkeeringen van f 5.— per koe -. De rekening geeft aan ln ontvangst feaaf aan een bedrag van f 1.342.750.72. palans sluit dit Jaar ln ontvangst en |f met f 812888.75. het bestuur werd in het afgeloopen i maal vergaderd, waarbij 14 maal de van Toezicht aanwezig was. Op 31 Dec. ledroeg het ledenaantal 201. |er dankzegging werd het jaarverslag ^keurd. |de bestuursverkiezing, aftredend de Kant. De heer Kant werd met 99 st. hoemd en nam de herbenoeming met ken aan, daar allen hun stem hadden ■racht. Spr. voelde zich, als hij eenmaal ^ar met de leden vergaderd, zich weer thuis ln zijn eigen omgeving, wat hem aangenaam stemt. ■Commissie voor onderzoek der rekening lans voor het volgend Jaar werden aan- pn de heeren J. Veuger en O. Kater, (vervanger J. Brak Kz. Allen nemen benoeming aan. Volgens verkiezing van twee leden voor iaad van Toezicht. Aftredend de heer fmlnk Jz. (herkiesbaar). Deze werd her- nd met 93 stemmen. In de vacature wlj- |n heer Jb. Jimmink Dz. werd benoemd pr C. Tiel, met 92 stemmen, plaatsvervangend lid van den Raad van |ht werd benoemd de heer C. Nobel Aa. nemen hunne benoeming aan. tentevoet wordt gehandhaafd als vorig poorzitter dankt de commissie van on der rekening en balans voor hun ar- 1 de heeren M. Roozing en C. Tromp, |e avond het stembureau vormden, voor 1 welwillendheid. rondvraag informeert de heer Hene de kassierster, naast haar gewone I nog vergoeding geniet voor de vele ■erkzaamheden, verbonden aan de cri- jaamheden, wat toch zeker veel van vraagt. orzitter antwoordt dat dit onder de ■bankzaken behoort en niet extra be- T Evenwel ls door het bestuur een post rken voor eventueele hulp voor dit dankzegging voor de aangename wij- ■ergaderen, sluit de voorzitter de bij- Heden overleed, na een lang durig en geduldig lijden, onze Echtgenoote, Moeder en Be- huwdmoeder MARETJE MUS, in den ouderdom van 61 jaar. L. SPAANDER. Ct. GRAVEMAKER- Spaander R. GRAVEMAKER. P. D. SPAANDER. Den Oever, Wielingen, 28 April 1934. Geboren WIJNTJE, dochter van V. BAKKER en G. BAKKER - Rotgans Den Oever, Wieringen, 29 April '34. Geboren ELISABETH ALIE, dochter van J. Jn. BOSKER Oz., en T. BOSKER - Bakker. Wieringen, 30 April 1934. EN EEN KRUIWAGEN. N. MULDER Jz., Stroeërdijk 6, Polder W. Nieuwland. GEVRAAGD te Den Oever een net DAGMEISJE, leeftijd pl.m. 15 jaar. Brieven onder letter H. aan het Bureau Wier. Crt. H.-hoef. der Bloemenvereeniging H ZITTING DONDERDAG 3 MEI Dr. BEEKER (2—3 uur.) Er biedt zich aan een WERKSTER voor de schoonmaaktijd. VONDER, Klieftstraat 45a H.-hoel. a f 3.75 per rol. S. RUSSELMAN, Poelweg, Westerland. op Donderdag 3 MEI 1934 des avonds 8 uur bij J. Lont, Den Oever. AGENDA 1. Opening. 2. Notulen. 3. Rekening. 4. Bestuursverkiezing. 5. Bespr. Harddraverij. Namens het Bestuur, V. KOORN, Secr. Accountant en Belasting - consulent Lid van het Algemeen Verbond van Accountants, gevestigd te Amsterdam. Eiken Donderdagmiddag van 26 uur zitting in café N. KOK, Nieuwstraat te Hippolytushoef. OPENBARE nam. 8 uur in hotel-café Jb. Duijn- ker aan den Poelweg te Westerland ten verzoeke van de erven der echtelieden A. Duijnker en Br. Keijzer, van een tuin en aanbehooren te Westerland no. 17 kad. gem. Wielingen sectie D no. 1455, groot 5,80 Aren, waarin waterleiding en electrisch licht. Lasten van 1 Januari 1934 af. Aanvaarden terstond na beta ling. Betaling vóór of uiterlijk op 1 Juli a.s. Notaris OBREEN, Het grootste sortiment fa. D. MINNES H.-hoef, Lage prijzen. FIJN KASTPAPIER, WIT, ROOD EN BLAUW. FLINK ACTIEF VERTEGENWOORDIGER GEVRAAGD VOOR WIERINGEN, tegen salaris en provisie. Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk bij „DE SINGER MAAT SCHAPPIJ", Verdronkenoord 102, Telef. 498, ALKMAAR. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. GEWIJZIGDE zituren van den Kassier TE DEN OEVER MAANDAGMIDDAG van half twee tot half vier. TE HIPPOLYTUSHOEF WOENSDAGMIDDAG van half twee tot half vier. Beëedigd Makelaars in Aardappelen, Groenten en Fruit, Nassaukade 158, Amsterdam. Tel. 81431. Los- en Verkoopplaats Aardappelen- en Groentemarkt Marnixstraat, Amsterdam, achter perceel 200. Beëedigd Makelaar Tel. Hippolytushoef 15. Heeft GELDEN BESCHIKBAAR tegen Hypotheek op Landerijen, Huizen en Schepen. Belast zich met het plaatsen van Particuliere gelden Sluit Levens-, Brand-, Scheept-, Trans- portverzekering enz. Voorziet U bijtijds van een nieuwe chique modellen, alle maten, ruim gesorteerd. Keizerstraat, hoek Molenstraat DEN HELDER. Tegenover fa. Pronk. ZATERDAG naar de REVUE aangevuld met de nieuwste scènes in de Concertzaal JURRIE LONT, Den Oever. Aanvang 8 uur. Toegangskaarten vanaf heden bij C. Cornelissen en Jurrie Lont a f 0.60 verkrijgbaar. Wacht niet te lang om teleurstelling te voorkomen. voor deposito's, voorschotten, loopende rekeningen. De rentevoet is voor Spaargelden 3 jaar* voor Voorschotten (hypotheek) 4 't jaart voor Voorschotten (borgtocht) 4.25 's jaars voor Voor schotten (scheepshypotheek) 5.25 voor Crediet- rente in rekening Courant 3 's jaars voor Debet- rente in rekening Courant 4.25 't jaars.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3