25e JAARGANG DINSDAG 8 MEI 1934 No. 37 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels I 0.50. Iedere regel meer f 0.10. CENTRALISATIE VAN DE REGEERINGS- BEMOEIINGEN TOT STEUN AAN DE LAND- EN TUINBOUW. De werkzaamheden van de verschillende gewestelijke crisis-organisaties in den land en tuinbouw zullen in een organisatie de Landbouw-Crisis-Organisatie, gecentraliseerd worden. Bij de Landbouw-Crisis-Wet heeft de Mi nister de bevoegdheid gekregen om de uit voering der verschillende steunmaatregelen in handen te geven van organisaties, welke aan verschillende eischen moeten voldoen, van z.g.n. crisis-organisaties. Naarmate de nood in het land- en tuin bouwbedrijf grooter werd, werd de behoefte aan deze crisis-organisatie ook grooter en wer den deze dan ook gesticht. Zoo werd een Tarwe-Organisatie gesticht, een Rogge-Organisatie, een Aardappel-Orga nisatie, een Varkens-Organisatie, een Rund vee-organisatie en nog -veel meer. Het gevolg hiervan was, dat er steeds meer besturen, steeds meer kantoren, steeds meer controleurs kwamen, met als gevolg veel dub bel werk en teveel kosten en moeiten. Een tweede en belangrijkste gevolg was, dat al les afzonderlijk werd beschouwd zonder reke ning te houden met het logisch verband, dat er tusschen de verschillende crisis-producten bestaat, en welk verband elke land- en tuin bouwer in zijn bedrijf er tusschen legt. Deze nadeelige gevolgen van de regeerings- bemoeiingen tot steun aan het land- en tuin bouwbedrijf tracht de Minister nu op te hef fen en wel door stichting van één crisis-or ganisatie, welke in de plaats komt van alle andere. Aan deze nieuwe Crisis-Organisatie zal de uitvoering van de Landbouw-Crisis- Wet worden opgedragen. Daar de omvang van de steunmaatregelen zeer groot is en verschillende soorten van land- en tuinbouwbedrijf hierbij betrokken zijn, is ook het Bestuur der Landbouw-Crisis- Organisatie veelzijdig samengesteld, terwijl het zich zal laten bijstaan door speciale com missies. De stichting van de Landbouw-Crisis-Or ganisatie voor Noord-Holland beteekent dus een vereenvoudiging van de Overheidsbemoe- ing en dus een verbetering van de verdeeling der baten der steunverleening. ONZE TAAL I Ileus, de stadse mensen kopen Zo ze wensen verse vis, Horen met og.en en oren open Dat Wieringse waar voordelig is. O, wat kan die drukker knoeien Fouten, fouten, alles mis 'k Geloof dat U wel heeft begrepen Dat dit nieuwe spelling is. En wat zegt U van dit staaltje Van de nieuwste schrijverij Kunt U al les .wel verwerken, Kunt daó,r nou wel goed bij 't Staat wat gek, 't is wat vreemdig, Alle ee's en oo'tjes weg, Maar het zal gerust wel wennen, Gauw genoeg, wat ik U zeg. Man- en vrouwlijk is verdwenen Man en vrouw gelijk gesteld. (Heeft er één van onze lezers Dat al aan z'n vrouw verteld N-en schrijven afgeloopen, Dat is wel het grootst gemak, Ik raad U aan, draag toch voorloopig *n Woordenboekje in Uw zak. 't Lijkt misschien wel erg eenvoudig Lastig is het toch gewis, Nimmer zal men willen gelooven Dat b.v. „mode" niet jneer vrouwlijk is. (Nadruk verboden.) NIEK. FEUILLETON. (100. Maar het is zoo, voegde hij er in zich zelf bij, ik heb hem van brandstichting be schuldigd. Twee dinden zijn hier alleen mo gelijk Of hij is onschuldig en heeft gelijk dat hij vertoornd is op mij, öf hij is schuldig <en heeft zijn heil gezocht in de vlucht. Hij begaf zich naar zijn kamer, rillend van de koorts, die hij zelfs niet poogde te bestrij den en wierp zich op zijn canapé. Hij klap pertandde en beefde over het geheele li chaam. XXXXV. f Emil Senechal voelde, dat hij hevig de koorts had, en wist, dat er een chromelijke verwarring in zijn denkbeelden heerschte. Hij maakte terecht uit een en ander op, dat hij ernstig ziek was, doch in plaats van in zijn eenzaamheid daarover bezorgd te zijn, vervul de het bewustzijn dat hij ziek was, hem met blijdschap. De koorts die hem door de aderen woelde, beroofde hem althans van zijn hel der denkvermogen, schonk zijn hoofd een -doffe rust en bracht hem vergetelheid. Hij rilde van koude en lag op de canapé naast zijn ledikant, hij had niets anders noo- dig dan water, want een onleschbare dorst scheen hem de keel te zullen verbranden. De koorts nam voortdurend toe, zijn bewustzijn nam hand over hand af en de ongelukkige jongeman sprak in zijn ijlen allerlei dingen zonder slot of zin, maar die nochtans voort vloeiden uit den vreeselijken schrik, welke hem in dien toestand had gebracht. Bij al die verwarde voorstellingen, niet meer door het verstand geregeld, werd telkens de naam van Feredie in verband gebracht met zijn vernietigd geluk en dikwijls kwam de datum van den vijf-en-twintigsten Juli hem op de lippen, de datum, waarop hij het be- BINNENLANDSCH NIÉUWS. KNOEIERIJEN BIJ DE VARKENSCENTRALE. Een arrestatie. Reeds eenigen tijd geleden klaagden de var- kensmester in de gem. Tenboer (Grn.), over de moeilijkheden, die werden ondervonden bij de levering van varkens aan de regeeringscen- trale. Enkele personen leverden geregeld, doch velen konden zoo goed als nooit varkens kwijt. Er rees verdenking en een uitgebreid onder zoek van de gemeentepolitie van Tenboer werd ingesteld. De aangelegenheid was zoo ingewikkeld, dat de politie niet zonder persoonlijke raad pleging van den administrateur der Haagsche Centrale verder kon gaan. Tijdens en na dit onderzoek bleek, dat inderdaad knoeierijen op groote schaal hadden plaats gehad, waardoor belangrijke bedragen van den regeeringssteun aan de varkensmesters werden onthouden. Het onderzoek was Zaterdag zoo ver gevor derd, dat de 45-jarige koopman S. van H. uit Groningen kon worden gearresteerd, verdacht van oplichting en valschheid in geschrifte. Van H. werd ter beschikking van den officier van justitie te Groningen gesteld. Het onderzoek in deze zeer ingewikkelde zaak duurt voort. VERZWEGEN MILLIOENEN. Het Hdbld. schrijftVan onze correspon denten ontvangen wij nog de volgende gege vens betreffende vermogens die .verzwegen waren tot het „ultimatum" kwam. Almelo (inspectie) f 1.131.000. Terneuzen (inspectie, welke Oost-Zeeuwsch Vlaanderen omvat) f 4.200.000. Hoogezand f 1.000.000. Heer len f 4.000.000. Voor Baarn is de verzwegen „belasting" f 92.000. RIJBEWIJZEN VOOR OUDERE PERSONEN. Geneeskundige verklaring verlangd. Naar bekend mag worden verondersteld, is de Motor- en Rijwielwet aan het tot de af gifte van rijbewijzen ingevolge dier wet be voegde gezag de bevoegdheid toegekend, bij de twee-jaarlijksche vernieuwing van de bewij zen de overlegging van een geneeskundige verklaring te vorderen, ten bewijze, dat de betrokken aanvragers geen „lichaam- of ziels gebreken" hebben, die hun zouden kunnen beletten, een motorrijtuig naar behooren te besturen. In het belang van de veiligheid van het ver keer op den openbaren weg heeft thans de commissaris der Koningin in de provincie Friesland besloten, voortaan van bovenbe doelde bevoegdheid gebruik te maken ten aanzien van rijbewijsaanvragers, die den 65- jarigen leeftijd hebben bereikt. VEILING, DIE NIET DOORGING. Drachten in rep en roer. Toch betaald. Vrijdagochtend zou te Drachten de reeds aangekondigde executoriale verkoop beginnen van den in beslag genomen kantoorinventaris van den Bond van Mobilisatieslachtoffers en van den huisinventaris van den voorzitter van dien bond, den heer P. de Boer, in het bondskantoor aldaar, een en ander wegens het niet betalen van de verschuldigde perso- neele belasting over 1933. Het geheele bondskantoor was van onder tot: boven behangen met groote zwarte vlaggen en doeken op de ramen waren biljetten aan geplakt met reusachtige letters, getuigende van het „onrecht der mobilisatieslachtoffers aangedaan" en vragende aan de Koningin dit ongedaan te maken. Het bestuur van den bond had tot de leden een oproep gericht, om in zoo groot mogelij ken getale den verkoop en de openbare pro testvergadering bij te wonen. Aan den oproep wijs had willen leveren, dat hij geen man zonder naam of beteekenis was, en thans, thans was hij de onbeduidendheid zelve, thans was hij niets. Dat mompelde hij voor zich heen. Toen dacht hij aan den onbekenden ge neesheer, die de vruchten had geplukt, waar voor hij zich zooveel inspanning en harden arbeid had getroost, of die man gedreven was door eerzucht of door liefde. Wie is hij vroeg Emil. Zou hij oud of jong zijn Hij had van te voren nooit over hem hoo- ren spreken. Was hij bekender geweest, dan had Emil als arts althans zijn naam gewe ten. Maar dat beduidde niets. In welke ge leerde kringen had men tot heden toe den naam van Emil Senechal aangetroffen Dat alles ging hem onduidelijk door het hoofd en gaf de koortslijder in nog onbeduidelijker bewoordingen weer. Toen mengde hij de na men van Feredie met dien van dokter Sugorel door en ook andere namen sprak hij bij klei ne tusschenpoozen uit, dien van zijn broeder, dien van zijn vader, dien van Lydia, maar het meest noemde hij toch Andreas, dien hij zoo hartelijk liefhad. Meermalen ook kwam hij terug op zijn gelofte aan Murad. In weerwil van zijn hevige koorts voelde hij diep, hoe de roem der ontdekking hem was ontgaan, hoe hij geslagen was door een nood lottig toeval en hoe hij uit de wereld verdwij nen moest, daar hijzelf veel liever den dood tegemoet ging dan verdacht te worden van zelfzucht, van laaghartige berekening. Hij moest sterven, die gedachte overheerschte al les, alleen,verlaten, onbemind, sterven als een hond, sterven zonder nog een enkele maal het lieve gelaat van Feredie te hebben aan schouwd, zonder het lieftallige wezen nog maals in zijn armen te hebben gesloten Het werd middag. Emil lag nog altijd in koorts. Wel scheen hij te zijn ingedommeld, maar hij werd daarbij gekweld door nare droomen, die hem ijlende nog meer vermoei den dan de wakende toestand en noch het li chaam, noch den geest eenige rust schonken. Tegen vijf uur des middags werd de deur zijner kamer geopend en vertoonde zich daar hadden een honderd leden gehoor gegeven. Te elfder ure echter is de verkoop, in opdracht van de gerechterlij ke autoriteiten afgelast. Hij zou te negen uur beginnen, doch te acht uur werd den heer De Boer een exploit betee- kend, waarin Stond vermeld, dat de verkoop vandaag niet zou doorgaan. De in beslag ge nomen goederen zouden naar Leeuwarden worden vervoerd, waarna de verkoop op 16 Mei werd bepaald. De autoriteiten zijn tot dezen maatregel overgegaan, om te voorko men, dat de heer De Boer met den verkoop propaganda voor zijn bond zou kunnen ma ken. Voorts werd gevreesd voor verstoring van de openbare orde, mede omdat bekend was gemaakt, dat de filmonderneming „Po lygoon" van deze actie een film zou vervaar digen. De voorzitter had echter uitdrukkelijk verklaard, dat het protest niet een uiting was van revolutionnaire gezindheid, doch enkel was bedoeld om de aandacht te vestigen op het „onrecht", dat de regeering den mobilisa tieslachtoffers sinds jaar en dag aandoet. In- tusschen was het voor de vele opgekomen be langstellenden een groote teleurstelling tc vernemen, dat de verkoop niet doorging. Na dit vernomen te hebben vertrokken allen naai de zaal Landsman, waar de voorzitter van den bond sprak over het onderwerp „Waar om wij protesteeren." En na dit alles het verrassende* slot. „Nader vernamen wij, dat de verkoop te Leeuwarden niet zal doorgaan, omdat de bond alsnog besloten heeft, de verschuldigde belasting te voldoen." BLIKSEM VEROORZAAKT BRAND. Vrijdagavond woedde boven Coevorden en omgeving een vrij hevig onweder. De bliksem sloeg in de boerderij van den heer Loos te Weyerswold. Deze brandde zoo goed als ge heel af. Malaise in de Zaanstreek. De ongrinst der tijden laat ook de Zaanstreek niet onberoerd. Wegens slapte werden de vorige week aan de oliefabriek De Verde te WestKnolIen- dam 30 arbeiders ontslagen het kan toorpersoneel en de 80 arbeiders van De Engel der firma Crock en Laan ltre gen aanzegging, dat de fabriek 1 Juni zal worden gesloten. Ook De Liefde, een olieslagerij met ongeveer 50 arbei ders, gaat niet naar wensch. evenmin als de oliefabrièken om de Noord van de firma Wessanen en Laan. Alleen de oliefabriek De Toekomst, die zeer modern is ingericht en buitengewoon voordeelig werkt, staat dag noch nacht stil en produceert enorme hoeveelhe den koeken en olie. Uit de rijstpellerij Java zijn de ma chines verwijderd en is de stoomketel weggehaald. De beide fabrieken Unie en Hollandia werken nog wel voor de Rijst-unie, maar niet op volle kracht. Ook de handel in granen en zaden der firma van Gelder gaat slap. BÜITENLANDSCH NIEUWS. EEN GRAAF MET DRIE VROUWEN. Te Parijs is een graaf voor de rechtbank verschenen, die ervan wordt beticht te zijn gehuwd met drie vrouwen. Dit feit werd be kend naar aanleiding van een klacht van een vierde vrouw, waarmede de graaf was ver loofd. Zij verklaarde, dat de graaf zijn trouw belofte niet was nagekomen en haar boven dien had opgelicht voor een bedrag van 100.000 francs. Bij het verhoor voor de recht bank in deze zaak werd bekend, dat de man met nog drie andere vrouwen was gehuwd. De graaf is tot een jaar gevangenisstraf ver oordeeld. een gesluierde vrouw, dat was Feredie. De jonge Oostersche had alle deuren open gevonden, zelfs de buitendeur en was naar binnen gegaan. Verwonderd over de omstan digheid, dat alle kamers even verlaten wa ren, was zij, min of meer angstig, verder door gedrongen. Zij had aan de salondeur geklopt, was bin nengegaan en had daar niemand gevonden evenzoo de eetzaal en de bibliotheek. Daar had zij eindelijk hooren spreken. De stem kwam uit de slaapkamer. Zij herkende die als Emil's stem. Zij bleef bevend bij de deur stilstaan, alsof ze met zichzelf in tweestrijd verkeerde. Emil sprak verward en onduidelijk voort. Nu opende Feredie, de deur en trad lang zaam op de canapé toe. Emil was zeer bleek, groote zweetdroppels stonden op zijn gelaat, dat pijnlijk verwron gen scheen. Hemel, wat is er gebeurd vroeg Feredie zichzelve vol bezorgdheid af. En zich meer vooroverbuigend, poogde zij Emil's woorden, niet veel meer dan onsamenhangende klan ken, op te vangen, teneinde zoodoende den oorsprong dier plotselinge ziekte te leeren kennen. Haar eigen naam keerde dikwijls terug, de vernietiging zijner vooruitzichten werd kla gend uitgebracht en eindelijk kwam ook we derom die datum van den vijf-en-twintigsten Juli over zijn lippen. Feredie begreep hieruit zoo niet alles, dan toch veel, want vrouwelijke liefde hapert het zelden aan doorzicht. Zij begreep, dat Emil in vertwijfeling ver keerde, dat hij ln ijlende koorts daar neerlag, omdat zijn hoop had schipbreuk geleden, om dat zijn goede verwachtingen en vooruitzich ten plotseling vernietigd waren, zij zag, dat hij zich reddeloos verloren waande. Maar waarom Waardoor vroeg zij zichzelf af. Gisteren had zij hem verlaten, volkomen zeker van zijn zaak, naar het scheen, (ie laat ste hand leggend aan den arbeid, die hem tot roem en eer zou voeren. Hij was zoo geluk- RUSSISCHE ZEDEN IN HET VERLEDEN.... Volgens oud-Russch gebruik, mocht nie mand den Tsaar van Rusland op straat aan spreken. Wie het toch deed, werd als ge vaarlijke misdadiger beschouwd en ingere kend. Toen Nicolaas I eens op straat wandelde, botste hij bij een hoek tegen een tooneel- speler van het DuitscheTheater op. Tegelij kertijd sprak hij hem aan en informeerde naar diens nieuwe rollen, zijn volgend op treden enz. En zonder erg, misschien wat ver ward door de vriendelijkheid van den Tsaar, antwoordde de tooneelspeler onderdanig, dat hij dienzelfden avond in een blijspel van Mo lière als hoofdpersoon moest optreden. „Daar ga ik naar toe," beloofde de Tsaar. Nauwelijks was de Tsaar weg of twee wach ters rekenden den tooneelspeler in en namen hem zonder eenige nadere verklaring ge vangen. 's Avonds was de heele schouwburg onge duldig, omdat het gordijn niet gehaald werd. Tenslotte ontboot de Tsaar zijn intendant, die hem mededeelde, dat de hoofdpersoon nog niet aanwezig was en men zonder hem toch niet kon beginnenMen dacht aan een ongeluki Onthutst verklaarde de Tsaar, dat hij den acteur 's morgens nog gesproken had. Maar toen hij zich argeloos liet ontvallen, dat dit op straat geweest was, ging den intendant een licht op. Een boodschap werd naar de ge vangenis gestuurd en een half uur later kon de voorstelling beginnen, waarin de hoofdpersoon een groot succes oogstte. Kort daarna werd hij bij den Tsaar ontboden. Nicolaas had de oorzaak van het late be ginnen vernomen en wilde nu een wensch van den tooneelspeler gaarne inwilligen. Maar deze wenschte slechts het volgende „als Uwe Majesteit mij wederom op straat mocht ontmoeten, dan verzoek ik onderdanig of u mij niet meer wil aanspreken." Het goudland heeft ook last van de crisis. De leden van liet Huis van Afge vaardigden in Canada waren uiterst verrast te vernemen, dat Yukon het land van de goudzoekers in de 19e eeuw thans (meer of min van de bedee ling leeft. In een jaar tijds blijkt dat 20.000 dollar zijn uitgegeven door de schatkist voor directe verlichting van den toestand, waaronder de bevolking van het Yukon-gebied, die uit 1800 a 2000 personen bestaat, heeft te lijden. De leden vernamen deze mededeeling met verbazing een der leden verklaar de dat de kosten voor de regeering in Yukon te groot waren in verhouding tot de bevolking en de van haar ver kregen baten. Hij drong aan op het in stellen van een onderzoek naar de ge dane uitgaven ter verlichting van den toestand aldaar. Men koestert de hoop, dat de vraag naar goud de welvaart in dit vroegere dorado van 't verre Noor den zal doen weerkeeren. Oost-Indië. Aardverschuiving bij Padang Aneta seint uit Padang Op het ter rein van de Mijnbouw Mij. Salida, af- deeling Painan, zijn tengevolge van 'n groote aardschuiving de woningen van den hoofdingenieur en twee ge ëmployeerden vernield. Een groote Wintterthur-compressor is verdwenen. Er kwamen geen persoonlijke ongeluk ken voor. De schade wordt getaxeerd op f 70.000. GEMEENTE WIERINGEN. kig, een overwinnaar gelijk, zoo vol van lief de, vertrouwend op zijn geluksster, de hand om zoo te zeggen uitgestrekt naar den voor gehouden eerepalm en thans lag hij daar als verpletterd in zijn strijd naar geluk en liefde, ten prooi aan een vreeselijke koorts en zoo afgemat, dat hij nauwelijks herkenbaar w Welk geheim is hier in het spel vroeg Feredie. Alles schijnt hem ontnomen te zijn, hij wil sterven Zooveel had zij uit zijn verwarde redenee ringen dan toch opgemaakt. Neen, Emil, fluisterde zij, neen, je zult niet sterven Als je sterft, doe ik het even eens"! En zij drukte de van koorts bevende hand, zelf bevend van innige aandoening en zij sprak hem met zachte stem toe Emil, Emil, ontwaak Ik ben bij je, Fe redie Maar de zieke hoorde niets. Hij hield de oogen gesloten en ging voort met ijlen. Emil, wat deert je toch, mijn vriend vroeg zij vleiend. Wat is je overkomen Waar om vertwijfel je zoo, als je weet, dat ik je bemin Emil, zie mij aan Emil, ik smeek je om een woord, een teeken slechts, dat je mij verstaat Emil opende de oogen. Het meisje zag dit en fluisterde teeder. Emil, ken je mij niet Ik ben Feredie, Fe redie, die je bemint en die je zoo lief heeft De zieke kwam evenwel niet tot bijwustzijn, hij herkende haar niet. Zijn wijdgeopende oogen waren strak, doch zonder eenige uit drukking op haar gevestigd. Hij scheen iets vreeselijks te aanschouwen, dat hem be dreigde. Een namelooze angst maakte zich van Fe redie meester. Als Emil in het leven zal kunnen blijven, heeft hij de zorgvuldigste verpleging noodig, dacht zij, want hij is zeer ziek. Zij belde om Emil's bediende, maar toen zelfs na haar herhaald bellen nog niemand was komen opdagen, snelde zij naar den por tier en verzocht hem dringend, zoo spoedig 1 mogelijk een dokter te gaan halen, den eer- Heropening Hotel-Restaurant ,,'t Wapen van Wieringen." Wederom is Wieringen met een pracht zaak verrijkt Het oorspronkelijke café „De Nieuwe Aan leg" van den heer Jb. Duijnker aan de Poel- weg te Westerland heeft een dusdanige ver andering ondergaan dat van het oude gebouw zoo goed als niets meer is terug te vinden en is nu het „Wapen van Wieringen" geworden. De heer Duijnker die de polsslag van den tijd verstaat, en ondanks crisis en melaise niet bij de pakken is gaan neerzitten, heeft zijn zaak een uitbreiding gegeven, die de Hotel ruimte van onze gemeente belangrijk ten goe de is gekomen. Zaterdagavond waren wij in de gelegenheid te constateeren, wat in de korte spanne tijds die voor verbouwing beschikbaar was gepres teerd is. De oorspronkelijke zaalruimte was 42 M2. Door aanbouw verkreeg men nu een oppervlakte van ruim 100 M2. De geheele bo venverdieping wat voorheen maar wat zolder ruimte was is recht opgetrokken en voor Ho tel ingericht. Negen ruime logeerkamers zijn hier aan gebracht allen met een prachtig uitzicht op de mooie omgeving die Westerland en Hau- kes heeft. Een massief gebouw is tot stand gekomen, waarvan trotsch de Wieringer geel-blauwe kleu ren Zaterdag wapperden. Wanneer wij de hotelruimte nader bezien, mag geconstateerd worden dat kosten nog moeite zijn gespaard om het de a.s. logé's zoo geriefelijk mogelijk te maken. Alle kamers komen uit op een breede cori- dor, zijn voorzien van stroomend water en centraal verwarmd, in frissche kleuren ge schilderd en voorzien van alle mogelijke com fort. De ontbijtzaal welke ook boven is, is een ju weeltje, een serre geheel van glas, is een ide aal zitje, een pracht collectie cacteën staan hier rondom opgesteld. Het geheele gebouw is centraal verwarmd, wat ook een belangrijke factor is voor een zaak van deze omvang, Het behoeft nauwelijks vermeld te worden, dat de belangstelling voor de heropening van deze zaak enorm was. Niet minder dan 41 bloemstukken waren binnengekomen, waar onder zeer vele van collega's uit Wieringen, wat door de fam. Duijnker bijzonder op prijs werd gesteld. Een stroom van felecitatie's en telegram men werden tevens nog ontvangen. Ook de omwonende buren hadden zich niet onbetuigd gelaten, kortom men werd getrof fen door de geweldige belangstelling die de fam. Duijnker mocht ondervinden. Overweldigend was de aanblik die men Zaterdagavond had van de bloemenschat die keurig stond opgesteld. Zij die hebben mede gewerkt aan het tot stand komen van het gebouw waren er vele. De plannen zijn geheel volgens de ideën van het echtpaar Duijnker uitgevoerd. De teeke- ning werd vervaardigd door het architecten bureau Peters en Baanders. De heer J. Klein Cz., was de aannemer. Het sanitair werd ver zorgd door de heer P. Duijnker, het schilder werk door de heer J. Bruul. De keurige stof feering die men in het geheele gebouw ziet aangebracht is van D. Minnes, terwijl de in richting van de bedden, geleverd werd door de N.V. Huesmann (Dir. de heer Brinkman) te Anna Paulowna. Ter gelegenheid van de eerste openingsdag was een gezellig strijkje geëngageerd, wat de stemming tot zeer laat wist in te houden. Vermeld dient nog te worden dat de heer J. Klein een humoristisch speech je hield, waarin de levensloop van den heer Duijnker werd ge memoreerd, vanaf de tijd dat hij als 13-jarige krullenjongen bij de heer Klein in dienst trad. Ook Zondag was de belangstelling geweldig sten den besten, dien hij vinden kon. De portier kweet zich onmiddellijk van de opdracht. Feredie keerde naar het ziekenvertrek te rug, doch hoe kort van duur haar afwezig heid ook was geweest, Emil had ze niet onge bruikt gelaten. In zijn half droomenden, half wakenden toestand was de koortslijder opgestaan, had zich voortgesleept tot de secretaire en daar uit een revolver genomen, die hij nu met be vende vingers beproefde te laden. Op dat oogenblik kwam Feredie terug. Zij zag en begreep onmiddellijk wat Emil in het schild voerde. Zij rukte hem onverhoeds het wapen uit de handen, slingerde het weg en sloot den armen zieke vast.in haar armen. Hij liet haar begaan, want hij wist niet eens wat er met hem gebeurde. Feredie gevoelde een kracht in zichzelve, zooals zij die nog nooit had bézeten, en droeg den ongelukkige naar zijn bed. Als een kind liet hij zich behandelen. Maar het duurde niet lang, of hij werd ook eigen zinnig als een kind en poogde zich aan Fere- die's armen te ontrukken. Hij had in een hoek van de kamer de door Feredie wegge worpen revolver ontdekt en nu al zijn zinnen er op gezet, dat wapen wederom te bemachti gen. Maar het meisje bewaakte hem. Geen se conde verwijderde zij zich van het ziekbed. Zij voelde dat zij zeer sterk was, zoo dikwijls hij een poging deed, om haar op zij te drin gen. Eindelijk kwam er een dokter, iemand van nauwelijks dertig jaar, met een donkere ge laatskleur. Zijn onderzoek bij den ambtsbroeder be hoefde niet van langen duur te zijn. Er scheen een hersenvliesontsteking in aantocht te we zen, een zeer gevaarlijke ziekte, die de zorg vuldigste verpleging en bewaking behoefde. Hij deelde dit aan Feredie mede, schreef de behandeling voor en ging heen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1