25e JAARGANG VRIJDAG 11 MEI 1934 No. 38 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN Bij een te kort aan gras OM HET GOUD. WIERINGES COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. voedert U in de weide het voor- deeligst Bertels' Lijnzaadkoekjes met suiker of Bertels' Ratio-koekjes. Deze koekjes munten uit boven andere koeken door hooge voedingswaarde en zeer laag vochtgehalte. Bestelt bij Uw voederhande laar of aankooporganisatie. BERTELS' Oliefabrieken N.V. Amsterdam. Iventarisatie van den geheelen Land- en Tuinbouw. Alle bedrijven, die land- of tuinbouw beoefenen, zullen in de tweede helft van Mei ge-in- ventariseerd worden. De Gewestelijke Landbouw-Crisis- Organisatie voor Noord-Holland, welke de werkzaamheden van de bestaande crisis-organisaties zal overnemen, zal haar werkzaamheden aanvangen met een inventarisatie van den geheelen land- en tuinbouw. Deze totale inventarisatie dient om een zoo volledig mogelijk overzicht te krijgen van het gebruik van den grond de geteelde gewassen en de grootte van den veestapel enz. Zooals bij iedere belangrijke zaak moet bij de invoering van steunmaat- rgelen van te voren de noodige ramin gen en schattingen worden gemaakt, om de risico's van fouten zoo klein fno gelijk te maken. Naarmate de gegevens over land- en tuinbouw vollediger zijn, des te beter worden de ramingen en des te volle diger komt de steun tot haar recht ten bate van den land- en tuinbouw. Het is dus in het veelbegrepen eigen belang van een ieder,, dat de inventa risatie-biljetten zoo volledig mogelijk en zoo juist mogelijk worden ingevuld. Wie vallen onder de inventarisatie? Natuurlijk op de eerste plaats elke tuinder. Bloemist-, Bollenkweekers-en Boomkwëekersbedrijven zullen ook ge ïnventariseerd worden wel niet zoo volledig als de andere tuinbouwbedrij ven, omdat voor deze nog een eigen in ventarisatie geldt, maar toch zóó, dat uit de gegevens het grondgebruik blijkt. Een burgerman met een tuintje voor uitsluitend eigen behoeften valt niet onder de inventarisatie maar houdt hij nog een varken er bij, dan wel. Iemand, wiens tuin zoo groot is, dat hij nog een deel van de groenten ver koopt, valt ook onder de inventari satie. Zoo is het ook met kippen. Worden de eieren geheel door het eigen huis houden opgegeten als regel, dan vallen de kippen buiten de inventarisatie, maar worden ze gehouden om de eie ren te verkoopen, dan vallen ze wel FEUILLETON. in de inventarisatie. De inventarisatie geschiedt door mid del van tellers. De namen van deze tel Iers zijn nog niet bekend. Wil men imeer gegevens over deze inventarisa tie, dan zal men moeten uitzien naar de vakbladen of voormannen der land of tuinbouw-organisaties. BINNENLANDSCH NIEUWS. Jo Vincent getrouwd. Groote belangstelling Dinsdagmorgen is de zangeres Jo Vincent te Bloemendaal in het huwe lijk getreden met den daar gevestig- den medicus dr. C.G. J. Bos. De kerkelijke plechtigheid geschied de in de R.K. Kerk te Over veen. De kerk was geheel gevuld met belang stellenden, en buiten stond een groot aantal menschen te wachten. Tot de aanwezigen in het kerkge bouw behoorden vele bekende zan gers en zangeressen en toonkunste naars, de voorzitter van „Toonkunst" en vele anderen. De huwelijksmis werd opgedragen door pater P. Bos S. J., uit Amsterdam broeder van den bruidegom, geassis teerd door pastoor G. van Niekerk als diaken en kapelaan J. Verhaar als sub-diaken. Na de mis hield pater Bos een predi katie, waarin hij er zijn blijdschap over uitsprak, dat de bruid tot het R.K. geloof is overgegaan. De gezangen werden gezongen door het parochaal zangkoor. Toen de bruid, die in reiscostuum ge kleed was, en de bruidegom het kerk gebouw verlieten, werden zij door het publiek hartelijk toegejuicht. P-r was op een gegeven oogenblik zooveel belangstelling voor het bruids paar, dat de politie met moeite een doortocht voor de auto der jongge huwden kon vrijmaken. Vijftienjarige inbreker. Diefstallen te Boekelo. De politie te Enschedé is erin ge slaagd de daders aan te houden van de inbraak, welke in den nacht van Donderdag op Vrijdag j.1. werd ge pleegd in de Coöperatieve Stoomzui- velfabriek te Boekelo, waar een bedrag van circa f 4400 werd buit gemaakt. Dinsdagmiddag werd een 15-jarige jon gen aangehouden, op het oogenblik dat hij zich met een auto naar Nijjmegen wilde begeven. Het had de aandacht van de politie getrokken dat deze knaap zulke bui tensporige uitgaven deed. Een bedrag van f 90 werd op hem gevonden. Al spoedig viel de knaap door de mand en bekende met twee andere personen resp. 25 en 21 jaar oud, de inbraak te hebben gepleegd. De 25-jarige, die ge huwd is, werd aangehouden op de werkverschaffing. In zijn portemon- naie werd ook een bedrag van f 90 aan getroffen. Ook de andere werd gear resteerd, die spoedig bekende. Slachtoffer van haar beroep. Een 32-jarige trapeze-werkster, die eenige dagen geleden tijdens een voor stelling van een circus te Leiden van een hoogte van ongeveer tien meter kwam te vallen, is in het Academisch Ziekenhuis aan de gevolgen overleden. Verdachte brand te Oss. Een vrouw in arrest. Maandagmorgen werd de brandweer te Oss gewaarschuwd voor een brand in een dubbele woning, in de Ossche Heide, bewoond door twee families. Toen de brandweer arriveerde, bleek het vuur reeds door omwonenden te zijn gebluscht. Al spoedig deden ge ruchten de ronde, dat dit brandje lang geen onschuldig karakter droeg en toen de politie vernam, dat de ver houding tusschen beide families sinds eenigen tijd zeer slecht was en dat een vrouw uit een dier families, voor dat zij de woning verliet gedurende eenigen tijd op den zolder vertoefd had Voorts bleek dat de inboedel van haar familie wel, die van de andere niet ver zekerd was. Er werd huiszoeking ver richt en op den zolder vond men spo ren van petroleum, eenige petroleum- blikken, waarvan enkele ledig en an dere gedeeltelijk gevuld waren, alsme de een deken, die van petroleum door drenkt was. Een en ander gaf de po litie aanleiding, Dinsdag tot arresta tie van de vrouw over te gaan, die ech ter hardnekkig ontkent brand te heb ben gesticht. Terwijl de moeder praatte Terwijl de moeder een buurpraatje maakte is Dinsdagmorgen in de wo ning van den gemeente-arbeider L. Smilde aan de Groote Akkerstraat te- Meppel een wieg, waarin een éénjarig, kind lag, in brand geraakt, ten gevolge van het feit dat de wieg te dicht bij het gasstel stond. Een arjmpje van het kind verbrandde geheel. Het kind kreeg voorts zware brandwonden in het gelaat. Vergiftigingsgval in Haarl.-Meer. Enkele maanden geleden is een be woner van den Nieuwen Meerdijk, bij Sloten, in de Haarlemmermeer, naar een ziekenhuis te Amsterdam overge bracht, omdat verschijnselen van ver giftiging waren waargenomen. Het onderzoek wees uit, dat inderdaad van vergiftiging sprake was. Thans ver neemt het „Haarl. Dgbl.", dat verden king, gerezen is tegen de vrouw van den vergiftigden man en tegen 'n kost ganger. De sub.-officier van justitie te Haarlem mr. Paardekooper Overman heeft een onderzoek in de woning aan den Nieuwen Moerdijk ingesteld. De vrouw en de kostganger zijn naar het politie-bureau overgebracht. Zij ontkennen alle schuld. Minister Marchant over de nieuwe spelling. In September op de scholen in gevoerd De Minister van Onderwijs, mr. Mar chant, heeft voor de radio gesproken over de invoering van de nieuwe spel ling. De Minister verklaarde, dat de steun voor doorvoering van de nieuwe spel ling z.i. voldoende is gebleken en dat O - (101. Toen Peredie weder met den zieke alleen was, geraakte zij langzamerhand in de groot ste bezorgdheid. Zij kon hier op de villa niet langer blijven, zonder haar broeder, die den kelijk reeds in onrust verkeerde over haar langdurige afwezigheid, daarvan te verwitti gen. Aan den anderen kant kwam het haar voor, dat Emil in zijn toestand, zelfs onder de hoede van een verpleegster, nagenoeg aan den dood zou zijn overgeleverd. Die gedachte vervulde haar met groote bezorgdheid. Zij kende maar één uitweg een niet moeilijken uitweg zelfs namelijk om Emil naar het pa leis van Murad te doen overbrengen. Daar zou zij met Patma den schier krankzinnigen man .verplegen. Geen minuut zou zij hem daar uit het oog verliezen en eindigen met hem te redden. Murad moest evenwel daartoe eerst zijn toe stemming geven en Feredie begon dadelijk aan hem te schrijven. De portier kwam uit zichzelf eens hooren, hoe het nu met mijnheer Senechal was. Feredie gaf hem het briefje en verzocht hem het onmiddellijk te willen bezorgen. Een klein uur daarna kwam Murad zelf. Peredie deelde hem mede, hoe zij hier den toestand gevonden had, wat zij had gehoord en welke vermoedens daarbij bij haar waren opgekomen. Murad stelde in zijn zuster een groot ver trouwen. Hij gaf met geen enkel woord zelfs zijn afkeuring te kennen over hetgeen zij ge daan had. Bovendien vertrouwde hij ook het edele karakter en de oprechte liefde van den jongeman. Hij keurde het voorstel zijner zus ter niet af. Dienzelfden avond bevond Emil zich reeds in het paleis van Murad onder de verpleging der beide zusters. De ziekte was uitgebroken, niet alleen een hersenvliesontsteking, maar ook zenuwkoorts. Vijf, zes dagen zweefde Emil tusschen dood en leven. Eindelijk hield de koorts op, hij ont waakte op zekeren morgen uit zijn langduri ge verdooving en kwam tot bewustzijn. Hij was geheel uitgeput, doch het oogenblikke- lijk gevaar scheen geweken. Feredie had haar broeder iets verteld van hetgeen Emil haar omtrent de verwachte er fenis van Bertara had medegedeeld en zoo had Murad dna onverwachts in de familie Senechal de nakomelingen gevonden van Bertara's zuster, de vrouw, die men zoolang overal tevergeefs had gezocht. Hoe zonder ling waren toch de wegen der Voorzienigheid, die dezen jongeman onder zijn dak hadden gebracht. Murad had zich naar de rue Bleue bege ven en aldaar Andreas althans in zoo verre hersteld gevonden dat Emil, toen hij tot be wustzijn kwam, om zijn bed Feredie, Murad en ook zijn broeder zag staan, welk drietal hem vol geluk aanzag. Alleen Fatma had zich teruggetrokken, haar aangezicht zorgvuldig onder den sluier verborgen, zoodat alleen de oogen zichtbaar bleven. Emil zag om zich heen. Hij begon na te denken en herinnerde zich langzamerhand wat er was voorgevallen. Doch in plaats van den gelukkigen lach, waarmede men hem bleef aanzien, te beantwoorden, werd zijn gelaat somber en drukte hij de lippen vast opeen. Hij bleef zoo stilzwijgend alsof hij stom was geworden, hij beantwoordde Feredie's woorden van liefde niet en scheen het bijzijn van Andreas geheel over het hoofd te zien. Feredie beminde Emil zoo zeer, dat zij al thans de vertwijfeling der gemartelde ziel van hem, die blijkbaar nog altoos aan zijn voornemen dacht volkomen begreep. Hoe kon Emil van het sombere denkbeeld, dat nu een maal bij hem had postgevat, worden afge bracht. Volgens Feredie was alleen haar broe der, Murad die verteederd door haar tranen, men er derhalve op kan rekenen, dat de nieuwe spelling in September op de scholen zal worden ingevoerd. Verder wees de Minister er op, dat we spoedig aan de nieuwe spelling ge wend zullen zijn. Schoolkinderen zul len haar in een week onder de knie hebben. Van bijzondere kosten behoeft, wat de school betreft, geen sprake te zijn. Er is geen beter middel om den kin deren de nieuwe spelling te 'eeren, dan ze de correctie van hun eigen leer boeken op te dragen. Vervoer over clen Afsluitdijk. De spoorwegen zullen van 20 Mei tot en met 15 September a.s. afgeven rondreisbiljetten van stations in Nrd.- Holland naar Leeuwarden en Gronin gen en enkele andere plaatsen in Fries land en Groningen omgekeerd, recht gevende op een reis per autobus over den Afsluitdijk en met den stoomboot dienst Enkhuizeni-Stavorent Men kan dus reizen of heen per boot en terug over den Afsluitdijk of heen per auto en terug per boot. Ook zullen gedurende betzelfde tijd vak houders van achtdaagsche abonne mentskaarten, tegen betaling van een toeslag, aan elk station een bewijs kun nen krijgen, dat bun het recht geeft eenmaal gedurende de acht dagen dat hun biljet geldig is, per autobus over den Afsluitdijk te reizen, hetzij van Leeuwarden naar Alkmaar, hetzij om gekeerd. Tenslotte worden ook gezelschappen in de gelegenhheid gesteld een reisje over den Afsluitdijk te maken. Gedu rende het bovengemelde tijdvak zullen gezelschapsbiljetten worden uitgege ven door alle stations der N.S. naar Leeuwarden en terug, waarmede een maal over den Afsluitdijk en eenmaal over Enkhuizen—Stavoren gereisd kan worden. BUITENLANDSCH NIEUWS. De Broqueville voor de microfoon. Woensdagavond heeft de eerste Mi nister van België, De Broqueville, een radio-rede gehouden over den toe stand van het land. De Broqueville heeft in het Fransch gesproken. Zaterdagavond 7. u. 50 zal minister Loppens in het Hollandsch een rede houden, welke hetzelfde onderwerp heeft. Twintig Eeuwen onder het Zand. Men kan zich moeilijk voorstellen, dat een stad als Londen of New-York over honderd jaar niet meer zal be staan en toch was dit het lot van een der oudste steden der wereld, om twee duizend jaar onder het woestijnzand begraven te liggen. Het is de stad Babyion, waarheen de Israëlieten door koning Nebukad- nezar werden weggevoerd, en waar zij zoo terug verlangden naar Jeruzalem. De stad, zooals men op de kaart kan zien, ligt aan de rivier de Eufraat en was de hoofdstad van Babylonië, dat een zeer vruchtbaar land was, omdat het tusschen twee groot rivieren, de tot in de ziel overtuigd was van Emil's be- langelooze liefde, daartoe de aangewezen per soon. Maar te vroeg mocht Murad ook niet spre ken, daar deze zoodoende meer kwaad dan goed zou stichten. Eerst moest de arme lijder door den tijd tot grootere kalmte worden gebracht en moest hij uit eigen beweging den door zwa re slagen en een hevige ziekte verzwakten geest weder eenigermate hebben opgericht. De hoofdzaak was voorloopig Emil niet al leen te laten. En Emil, hetzij dat hij zich slechts zoo voordeed of wel dat Feredie zich in zijn bedoelingen vergiste. Emil scheen van lieverlede veel kalmer te worden. Langzaam herstelde hij van zijn hevige ziekte. Hij nam dagelijks in kracht toe, dat viel niet te loochenen, maar niettemin werd zijn geest gedrukt door het onbestemde voorge voel van naderend onheil en dat onheil kwam. Toen Emil zich lichamelijk beter gevoelde, was Feredie, gelijk zij meende door het vele nachtwaken, zeer vermoeid. Zij had dan ook het ziekenvertrek noch bij dag noch bij nacht, langer dan een uur achtereen verlaten. Thans kon zij zich niet meer op de been houden. Zii moest naar bed. De jonge dokter die ook Emil behandelde, maakte zich geen illusies meer. Feredie had zenuwkoorts en wel in hooge mate. Zij moest zich onmiddellijk in een afzonderlijke kamer te bed begeven. Zoo was zijn oordeel. Maar Feredie bleef nog een oogenblik aan het ziek bed van den zoo teer geliefden man. Zij be greep, dat het met haar alles weldra gedaan zou zijn, doch poogde nochtans Emil gerust te stellen. Denk eens aan Fatma's voorgevoel fluisterde zij glimlachend, zooals ik je zei hebben wij ons daarin nooit bedrogen. Ik ben wel ernstig ongesteld, maar jij moogt niet aan het ergste denken. Fatma heeft niet ge zegd, dat ik sterven moet Sterven herhaalde Emil met vreeselij ken angst. Hemel, zou dat mogelijk zijn Eufraat en de Tigris gelegen was. Ongeveer vijftig jaar geleden zijn en kele geleerden de stad begonnen op te graven en ofschoon de tempels en muren van de stad reeds geheel en al vervallen waren, hebben zij toch dui zenden steenen tafels weten bloot te leggen, waarop de geschiedenis van het land, de gewoonten van de natie1 en ook verschillende legenden gegrift waren in een eigenaardig schrift. De geleerden zijn er in geslaagd om deze teekens te ontcijferen, zoodat zij meer dan drie duizend jaar van de geschie denis van het land hieruit hebben kun nen leeren. Als imen de beschrijving van de stad zelf leest, kan men niet gelooven, dat duizend jaar voor de geboorte van Christus de menschen daar reeds zoo beschaafd waren. Rond om de stad, zooals bij alle oude steden, was een hooge breede muur gebouwd. Om den muur was een diep kanaal gegraven en van den grond, die uitgegraven was, werden steenen gebakken om 't kanaal mee te .metselen. Natuurlijk was 't ka naal vol water en moest dit tezamen met den grooten muur de vijanden buiten de stad houden. Er waren zeer veel tempels gevuld met heelden van hun goden, groote huizen van meer dan één verdieping en prachtig aangelegde tuinen. Maar het wonderlijkste van alles waren de hangende tuinen, die hij het paleis van koning Nebukadnezar behoorden. Deze tuinen werden beschouwd als een van de zeven wereldwonderen. Groote terrassen, die op bogen rust ten, het eene boven het andere, bereik ten een hoogte van bijna 100 M. De aarde op elk terras was zoo dik, dat zelfs vruchtboomen tusschen de fel ge kleurde Oostersche bloemen konden groeien. De tuinen waren dus boven elkaar gelegen en in de openingen tusschen de bogen, waarop elke tuin rustte, waren schitterende gemeubi leerde kamers, die met klimopranken waren begroeid. Met een trap kon men van het eene terras op het andere klimmen en op 't bovenste terras was een groote tank met water, dat uit de rivier opgepompt werd en alle tuinen besproeide. Schietpartij in straten van New-York. In de voorname Flatbush-wijk van Brooklyn heeft zich op straat een wil de schietpartij afgespeeld. Een gang ster was op een melkwagen gespron gen, had den melkbezorger beroofd en was op de vlucht geslagen, waarbij hij op den he,m achtervolgenden melkbe zorger het vuur opende. Daar het op dat oogenblik buitengewoon druk was geraakten honderden personen in groot levensgevaar. Een man werd door een schot getroffen en zwaar ge wond. Tenslotte verscheen een agent van politie, die met zijn revolver op den bandiet vuurde, die inmiddels op een anderen wagen gesprongen was. De roover zonk op een gegeven mo ment, naar het scheen door een schot getroffen, in elkaar, en riep den agent toe, dat hij zich overgaf. Toen deze na derbij kwam sprong de man plotse ling weer op, loste bliksemsnel een schot, dat zijn doel miste en verdween Na z oveel lijden, na zooveel marteling ster ven Dat ware hetzelfde, als niet meer te ge looven aan het bestaan eener Goddelijke Voorzienigheid. En nog dienzelfden dag had er met den jongeman iets zeer vreemds plaats. Zelf nog ziek en zwak, dat hij zich niet dan met moei te kon staande houden, scheen hij plotseling hersteld te zijn. Toen hij wist, dat Feredie in gevaar verkeerde en de oogen van Fatma en Murad op hem gevestigd zag als op hun aller redder, behaalde zijn wilskracht zulk een ze gepraal op zijn gestel, dat hij een ander mensch geworden scheen. Voor eigen zwakte bevreesd en bezorgd bij het denkbeeld, dat zijn liefde zijn werkzaam heid als geneesheer in den weg kon staan en hem de vereischte koelbloedigheid kon ont- rooven, bracht Emil het zoover, dat hij bij dit ziekbed geheel en al vergat, hoe het zijn ver loofde was, die daar terneerlag door een ern stige ongesteldheid aangetast, het meisje, dat hij boven alles liefhad Hij werd bedaard en koel zichzelf volkomen meester. Die zieke was hem eenvoudig een patiënte geworden, die hij volgens zijn beste weten behandelen moest. Hij dacht aan andere typhuslijders, door hem gered en behouden en werd dus alleen Fere die's geneesheer zonder meer. Doch hoe uitmuntend onder zulke omstan digheden ook de behandeling was, de ziekte nam hand over hand toe en dat moest Emil tegen wil en dank wel waarnemen, dat ont veinsde hij zich niet. Feredie was verloren. Zij moest sterven. De twee dagen, waarin zij met de jeugdige kracht en de hoop van haar twintig jaren tegen den dood streed, waren vervuld van de aandoenlijkste tooneelen. Zij alleen behield te midden van de algemeene vertwijfeling een bewonderenswaardige kalmte en zelfs eenige opgeruimdheid, zij alleen vond in haar bloe dend hart troostwoorden voor al degenen, die haar vereerden, die hun tranen niet konden verbergen en die zij nu weldra voor altijd ver laten zou. Fatma stond bij het bed van haar zuster. Door een zachte beweging verzocht Feredie Murad, die weenend met zijn zakdoek voor de oogen bij haar zat, even het vertrek te ver laten, diezelfde verzocht zij Andreas, die tel kens zoo het noodig was, zijn broeder hield en eindelijk zelfs aan Emil. Zij wenschte een oogenblik met haar zuster alleen te zijn. Allen gehoorzaamden aan het verlangen der zieke. Daarop naderde Fatma het ziekbed, dat een sterfbed zou worden. Zij zette zich aan het hoofdeinde, vlak bij haar zuster en beproef de daarbij te glimlachen, teneinde Feredie te doen gelooven, dat de toestand nog niet zoo hopeloos was. Maar Feredie, die Fatma's bedoeling be greep, schudde zacht, doch zonder droefenis het matte hoofd. Tracht mij niet te qüsleiden, lieve Fat ma, begon zij. Ik weet dat ik sterven ga, o, ik weet het zeker. Ik sterf evenwel niet met blijdschap, het leven zou thans zoo schoon voor mij geweest zijn. Ik ga niet zonder eenig gevoel van bitterheid uit deze wereld, omdat ik zie hoe anderen zullen treuren om mijn gemis, omdat jij weept, Fatma, en omdat hij vooral troosteloos zal zijn, hij aan wien ik mijn leven had verpand, zooals hij mij het zijne had gedaan, wiens geluk gelegen was in mijn liefde voor hem. Over hem moet ik thans met je spreken, Fatma, daarom wilde ik met je alleen zijn, want hetgeen ik je te zeggen heb, wat ik van je verlang, mag voor loopig niemand anders weten. Na mijn dood moet je evenwel Murad kennis geven van het geen ik je nu ga zeggen. Het is de wensch van een stervende hij zal zich daarmede kunnen vereenigen, daar hij het als de uiter ste wilsbeschikking moet beschouwen. Zij hield een oogenblik op om adem te ha len en verloor het bewustzijn. Fatma, meenend, dat haar zuster stierf, barstte in snikken uit, doch Feredie sloeg bij na gelijktijdig haar oogen weer op. Neen, nog niet, sprak zij. Het zal nog wel een minuut of wat duren. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1