in een huurhuis. Een ieger van politie agenten met traangas-bommen, gewe ren en revolvers werd gealarmeerd. Zij omsingelden, bestormden en door zochten het huis. De roover was ech ter reeds verdwenen. Dit is de vierde schietpartij op straat in New-York binnen de laatste 14 da gen. Bestrijding van sprinkhanenplaag. In Argentinië is een uitgebreid plan uitgewerkt tot bestrijding van de sprinkhanenplaag. Over een oppervlakte van 12000 vier kante mijl zijn op de pampas heggen opgesteld, waarin men de sprinkhanen wil verstrikken, teneinde op die wijze de bedreigde gewassen te redden. Het plan is afkomstig van Guiller- mo Gandara, die vroeger een vooraan staande positie bekleedde op het Mexicaansche departement van land bouw. Hij is van meening, dat de plant „melbomia trigona" zal kunnen vol brengen wat de menschen reeds gedu rende eeuwen hebben trachten te be reiken door middel van vuur, vergif ten, enz. De „melbomia trigona" heeft een driekantigen stengel, bezet met ha Hge borstels. De plant trekt de sprink hanen aan, die zich in de harige bor stels verwarren. Tegen het vallen van den avond komen groote legers vleesch etende mieren naar de planten en con- sumeeren wat er overdag door de plan ten is gevangen. De heggen, die van de ze planten worden gemaakt, bereiken een hoogte van vijf voet. Baby Lindberg nog in leven Slechts vastgehouden om Al Capone's invrijheidstelling af te dwingen De Amerikaansche detective Rey nolds, die een belangrijke plaats be kleedde bij de federale geheime poli tie van de Vereenigde Staien, vertoeft thans te Londen. Tijdens een interview, gepubliceerd in de „Sunday Express", verklaarde hij dat het meerendeel van de Ameri kaansche politiemannen, openbare zoowel als particuliere, er van over tuigd is, dat Lindbergh's zoontje nog in leven is. Het opsporingswerk naar het kind wordt dan ook nog steeds ijverig voort, gezet. Reynolds zeide, persoonlijk ook de ze meening te zijn toegedaan. De Amerikaansche gangster Whi- tey Doran had hem verzekerd dat het lijkje, bij de woning van kolonel Lind- bergh aangetroffen, niet dit van het ontvoerde kind was. De ontvoerders, vervolgde Reynolds, hadden nooit de bedoeling het kind kwaad te doen. Ze beoogden slechts het kind als gijzelaar vast te houden, teneinde Al Capone's invrijheidstel ling te bekomen. De bandieten zelf be schouwden Lindbergh als een natio nale held. Hun eenig doel was Al Ca pone invrijheidsstelling bewerken, waarna ze het kind weer aan zijn ou ders zouden hebben teruggegeven. Ik ben er zeker van, ging Reynolds voort, dat, zoo Al Capone vrij was ge laten, het kind binnen drie dagen bij zijn ouders terug zou zijn geweest. Al Capone zelf verzekerde dat hij het kind aan zijn ouders kon teruggeven, zoo men hem in vrijheid stelde en zich aan verdere vervolgingen ten zijne op zichte onthield. De detective verzekerde, dat men nog van Lindbergh's zoontje zou hoo ien en misschien zelfs zeer spoedig. dien weg de ingesloten mijnwerkers te kunnen redden. De dichte rook en de steeds kleiner wordende ontwik keling van mijngas maakte ook dat onmogelijk. Er bleef niets andrs over dan de schacht dicht te maken. Dat was noodig ten einde te voorko men dat door het voortwoeden van den brand alle mijngangen zouden in storten, waardoor alle latere pogin gen tot berging onmogelijk zouden worden. De alarmeering van de reddings ploeg geschiedde nog geen halve mi nuut na het uitbreken van den brand. Men trachtte nog per telefoon in con tact te komen met de ingeslotenen, het? geen in één geval gelukte. Latere po gingen hadden geen resultaat meer. Men kan er vrij zeker op rekenen dat de ingesloten mijnwerkers zijn vergif tigd door koolmonoxyde. Een uur na het uitbreken van den brand kon de bedrijfsleider nog één van de ingeslo tenen bereiken en hem levend naar boven brengen. De man vertoonde ern stige brandwonden en was reeds zwaar vergiftigd door het mijngas. Hij stierf op weg naar het hospitaal. Zijn lijk is het eenige wat tot nog toe kon worden geborgen. De schacht blijft 10 a 14 dagen her metisch gesloten. Eerst dan kan men probeeren door te dringen in de zij gang: waar de lijken liggen. Tribune tijdens wedstrijd in brand. Tijdens een voetbalmatch in Boeda- pst veroorzaakte een weggeworpen si garet brand. Eén der tribunes met 800 bezoekers vatte vlam. Slechts met groote moeite konden deze menschen zich redden. De tribunes brandden ge heel af. De match werd natuurlijk hal verwege afgebroken. BINNENLANDSCH NIEUWS. De mijnramp in Zuid-Duitschland. 86 Mijnwerkers omgekomen Omtrent den brand in de kalimijn Buggingen bij Freiburg (Breisgau) wordt gemeld dat het lot van de in de brandende schacht ingesloten 86 mijn werkers is bezegeld. Nadat men was gedwongen alle reddingspogingen op te geven, omdat deze hopeloos bleken, is de schacht gesloten. De chef van de afdeeling, mijnwezen te Karlsruhe, „Oberbergrat Ziervogel, heeft betreffende de oorzaak en ge volgen van 't ongeluk o.a. verklaard De brand ontstond op den bodem van een schacht, die 796 meter diep is, op een punt waar een zijgang van de schacht af gaat. Er was een breuk in de kabel gekomen en de stop van de „zekering" werd uit het schakelbord geslagen. De electricien belast met het opzichter zagen, dat een steekvlam van 6 a 8 meter lengte uit de plaats kwam waar de kortsluiting was ont staan. Door dien steekvlam werd het hout aangetast. De brand brak om 10 uur 's-morgens uit en werd onmiddel lijk ontdekt. Onverwijld werden de voorgeschrev'en maatregelen genomen Er ontstond bij den brand spoedig een zeer sterke rook-ontwikkeling. De reddingsploeg, ter sterkte van 14 manschappen, drong oi^middellijk de zijgang in, waar het vuur woedde. Daar was de rook-ontwikkeling zoo sterk, dat men absoluut niets meer kon zien en aan de reddingsmogelijkhe den, ook met zuurstofapparaten, niet was te denken. De ploeg mijnwerkers in deze schacht 150 man sterk, was 's-morgens vroeg de mijn ingegaan en werkte in de buurt van de plaats des onheils. Het deel van de ploeg dat werkte in de gang vóór de plaats, waar de kortslui ting ontstond, kon naar boven komen. De dichte rook, die de zijgang introk, heeft de aldaar arbeidende mijnwer- werkers den uitweg afgesneden. Zij moeten allen door den rook zijn ge stikt of door koolmonoxyde zijn vergif tigd. Men heeft getracht reddingsploegen van den anderen kant in de zijgang te laten doordringen ten einde langs Te verwachten nieuwe crisisbesluiten. Crisi^-ansjovisbesluit. Dezer dagen is de afkondiging te verwachten van een crisis ansjovisbe- sluit 1934 I, waarbij wordt bepaald dat de uitvoer van ansjovis slechts aan ge- organiseerden bij een door den minis ter van Economische Zaken aan te wijzen crisis-organisaties is toege staan. Aardappelmeel-monopolie. Binnen enkele dagen is de afkondi ging te verwachten van een aardappel monopolie besluit 1934 I, waarbij wordt bepaald, dat de uitvoer van aardappel meel slechts aan een door den minis ter van Economische Zaken als mono polie der aan te wijzen crisis-organi satie is toegestaan. Crisis-Varkenscentrale. Naar men meldt worden regeerings- maatregelen voorbereid door de Ne- derlandsche Varkenscentrale om een 'groot aantal biggen uit de markt te nemen. Onze varkens-export is in den laatsten tijd sterk achteruit geloopen en de vooruitzichten voor de naaste toekomst zijn niet zeer bemoedigend. Om deze reden meende de varkenscen trale om tot een maatregel te moeten overgaan, welk van groot effect zal zijn voor de toekomst. Naar verluidt zouden ongeveer 350 duizend biggen uit de markt genomen worden. De varkenscentrale zal binnen korten tijd hiermee een aanvang ma ken. Crisis - haringbesluit. Dezer dagen is afkondiging te ver wachten van het crisis haringbesluit 1934, waarbij in de eerste plaats het be staande crisis haringbesluit 1933 inge trokken wordt en voorts bepaald, dat de aanvoer van pekel- en steurharing in Nederland alleen mag geschieden door aangeslotenen bij de stichting voor de Nederlandsche haringvissche- rij volgens voorwaarden door den mi nister van economische zaken gesteld en welke stichting het totaal aantal schepen dat mag uitvaren onder goed keuring; van den minister zal verdee- len over de bij haar aangeslotenen. SPROETEN komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot S P R U T O L. Bij alle Drogisten. PROVINCIAAL NIEUWS. UITSLAG CONCOURS v.d. West- Friesche Bond van Harmonie- en Fan- farecorpsen op Hemelvaartsdag te Andijk. 14 corpsen namen er aan deel. Derde Afd. Fanfare Kunst na Arbeid Aartswoud le pr. met 153 p.; Vooruitg. is ons streven- Texel Oost 2e pr. met 123 p. Kunstmin Andijk Oost le pr. met 167*4 p. Eerste Afd. Fanfare. Excelsior Nieuwe Niedorp le pr. 149%. Uitmuntendheid Harmonie. Crescendo Medemblik Be pr. met 142 p. De Eendracht Kolliorn le pr. m. 145 p. Uitmuntendheid Fanfare Texelsch Fanfarecorps Texel le pr. m. 166 p.; Kunst na Arbeid Grootebroek 2e pr. met 134% P-; Tavenu Opperdoes le pr. met 142*4 P-; Concordia Hoog- karspel le pr. met 146% P- He Vriend schap Schoorl le pr. pi- 167% p. Eere Afd. Fanfare. De Herleving Zwaag le pr. met 165% p. Harmonie Wieringen le pr. met 165 Excelsior Andijk-West le pr. met 170 punten. •"1 v Te paard rond het IJselmeer. Twee amazones uit Alkmaar, de da mes de Jager en Govers, hadden op haar eersten dagtoer een schitteren den rit. Bij en landelijken ruiter werd het middagmaal gebruikt, en om 6 uur kwamen zij Zondag aan op Wie- ringen, waar overnacht werd bij een veefokker. De tocht is goed voorbereid en steeds zullen de dames logeeren bij leden der landelijke rijv ■Wïingen die zeker wel zullen wetën^vat af- standsruiters en paarden noodig heb ben. Maandagmorgen om half acht zijn de dames gestart voor haar tweede traject de rit over den Afsluitdijk had onder een fijnen motregen plaats; verder werd bij prachtig weer gereden Via Bolsward, waar veel belangstel ling bestond, werd naar de tweede dag halte gereden, een boerderij te Poppin- gawier (ten O. van den straatweg Hee renveen-Leeuwarden. Dinsdagmorgen startten de dames naar Ruinerwold. De dames en de paarden zijn in zeer goede conditie, beide categoriën ko men steeds zeer hongerig en opgewekt op de rusthaltes aan. Inschrijving Handelsregister Alkmaar. Nieuwe Zaken Alkmaar H. Eckman, fabriek van elastiek artikelen. Kanaalkade 46. Krola's Agentuur en Comtmissiehan del (eig. A. Kroon), handel in pharma- ceutische artikelen enz., Stationsstr. E. 82. Wijzigingen Akersloot N.V. „De Ceres, kaasfa briek, Starnmeer 467. Bedrijf stopgezet E. Schermerhorn, fa C. Blokker en Co., bloembollenkweekerij en -handel, Overgegaan aan A. Schoon Sz. Alkmaar: Joh. Albers, kruierij en rij wielbewaarplaats, Stationsweg 88-90. Overgegaan aan D. Albers. Fa. P. Blaauw en Zoon, winkelier en grossier in sigaren en tabak, Ritse voort 37. Filiaal Langestraat 96 opge heven. Bergen Pension „Jacoba" (eig. Mw. Wed. Buits-Onderstal), Jan Oldenburg laan 14-16. Overgegaan aan Mw. D. H. Tromp. Heerhugowaard J. Leegwater en F. Rittema, aannemers Zuid B 15. Ven nootschap ontbonden. Den Helder Wed. A. Oomes, kruide niersbedrijf, Vlamingstraat 39. Overge gaan aan D. Kaan. Koedijk L. Tamis, broodbakkerij, post St. Pancras 25. Overgegaan aan A. Kaandorp. Zuid- en Noord-Schermer Spaar bank Coop. Boerenleenbank, Groot- schermer. Bestuurswijziging. ONS WIERINGERMEERHOEKJE. GEMEENTE ANNA PAULOWNA. Bioscoop Kossen. De vliegenier des doods. Een gelukkige keuze van den ondernemer, want deze film is zonder weerga. Jim, een geroutineerd vlieger, komt in een hevigen storm en zijn toe stel wordt verbrijzeld. Hij wordt als pi loot ontslagen beschuldigd van roeke loosheid. Toch wordt hij aan de ande re kant geroemd om zijn onverschrok kenheid waar hij een beroepsparachu- tiste van een wissen dood weet te red den. Hij houdt innig van dat meisje, doch als hij op zekeren dag in de krant leest dat een van zijn collega's naar be neden is gestort en een vrouw met twee kinderen achterlaat, merkt Jim bitter op dat een piloot eigenlijk niet het recht heeft om te trouwen. Het meisje, Jill genaamd gevoelt zich hierdoor in haar liefde hevig ge kwetst en keert hem de rug toe. Jim wordt dan een zwervend piloot. Waar maar een vlieger noodig is is Jim te vinden en weldra vestigt hij zich 'n naam als één van de stoutmoedigste vliegeniers ter wereld. Jill hoort zijn daden en als Jim op zee een vliegtuig met passagiers te midden van een woesten storm in vei ligheid brengt begrijpt zij dat zij hem niet van zijn werk mag opeischen. Deze emotievolle film is iets aparts iets geweldigs en het succes is overal overweldigend. Zie advertentie in dit nummer. Langs de weg. Een oude juffrouw van hier, die door de Radio-uitzendin gen van de Voetbalwedstrijden een ern stige aanhangster van Hollander is ge worden, was zoo teleurgesteld dat Ne derland tegen Frankrijk piet 4-5 de vlag moest strijken, dat haar genegen heid voor Hollander zelfs is bekoeld. Zij zei huilende weg, dat is alleen de schuld van die keeper en ik keur het af, dat Hollander v.d. Male er uit heeft ge zet. En als ze dat dan niet goed vinden vraag ik per open brief aan Hollander of Prins van BKC geen baantje bij het Ned. Elftal kan krijge Of Prins in het doel komt staat nog niet vast Een succes. Op het op Hemelvaarts dag gehouden concours te Krommenie behaalde de Chr. Muziekvereeniging Soli Deo Gloria twee 2e prijzen n.1. een 2e in haar afd. en een 2e in den marsch wedstrijd. GEMEENTE WIERINGEN. Aanbesteding. Op 6 Juni a.s. zal door den directeur - Generaal der Zuider zeewerken worden aanbesteed het le veren en inhangen van 2 ijzeren reser vedeuren voor de groote schutsluis te Kornwerderzand, behoorende tot den bouw van de Kunstwerken in den Af sluitdijk. De raming bedraagt f 14.500.- Rondrit 1934. De directeur Generaal der Zuiderzeewerken deelt mede, dat BURGERLIJKE STAND MEDEMBLIK inbegrepen ged. Wieringermeer. Over de week van 2 t.m. 9 Mei 1934. Geboren Gijsbertus Aarnout, zoon van Gerrit van der Male en Apolonia Josina Schipper Leuntje Dina, doch ter van Marinus Cornelis Quist en Jo- zina van Leeuwen. Ondertrouwd Petrus Laan te Wer- vershoof en Maria Afra Hoogendijk, alhier, Robert Ferdinand Nicolaus Weber en Dora Wilhelmine Otto, bei den alhier. Getrouwd Geene. Overleden: Johannes Anthonius Kroe zen, 11 dagen, zoon van Jacobus Petrus Kroezen en Maria Catharina Schout- sen. Sijgbregt Keezer, 77 jaar, ongeh. Bij de prachtig geslaagde feest avond gegeven door de Middenstands vereeniging Wieringermeer werd bij het prijsuitdeelen eenige fouten be gaan Iemand die niet rookte, won sigaren en een die niet fietsen kon een bagagedrager. In de Wieringermeerpolder, In dat mooie stukje land Leeft een mooie vereeniging ,De Middenstand." We hadden laatst een feestje Door de advertentie-prijsvraag. Ik had nummer drie-en-twintig Dus een prijsje aan mijn maag. Een kistje sigaren was die prijs. Maar een ieder die me ken, Ik durf het wel zeggen, Weet dat ik geen rooker ben! Maar Bestuur, ik moet U toch danken Ten name van mijn vrouw „Ik" had precies gekregen Wat of „Zij" hebben wou. Houdt U nog eens zoo'n prijsvraag Ik vraag U dan beleefd Eenige vragen op 't formulier te zetten Wat iedereen het liefste heeft. Dame; rookt U een sigaartje Houdt U van 'n pittig glaasje wijn Zoudt U 'n pijp niet aardig vinden, Of moet het een piraatje zijn Heeren, hebt U nog lippenstift Ook nog wel een haarverfkam Is U nog een poederdoosje noodig, Of misschien een haarkrultang N.B. Is Uw belasting al voldaan Stort U aan 't Crisiscomité nog poen?, Anders moogt U volgens artikel zooveel der wet Aan deze advertentie-prijsvraag niet mede doen. Geachte vereeniging, toe houdt nog eens zooiets. Ik wil 't eventjes stil verklappen: Ik had als man het liefst Een heel mooi eenvoudig theeservies Polderbewoners, ik wou U nog vragen Of U er wel stil bij staat, Als door die Middenstandsvereeniging Een schrijven „Het loon niet lager" Naar den Minister gaat Wij arbeiders hebben nu begrepen En reiken „U" de hand Gij mooie Middenstandsvereeniging, Gij zijt een heil en steun voor 't nieuwe Polderland H. v.d. REUT. De Wieringermeersche Velden. Op de graanvelden heeft het milde zomerweer een bijzonder goede uitwerking. De grasvelden beloven veel en geven ruim voedsel voor de koebeesten. Ook de korenvelden geven momen teel door de snelle groei goede verwach tingen. Van de laatst uitgezaaide wintertar we is de stand daarentegen van som mige kavels in het oog, springend dun. Welke factoren hieraan remmend wer ken is zoo niet te noemen doch sommi ge kavels zullen, gezien de holle stand, geen ruim beschot leveren. De koolzaadvelden, welke thans in vollen bloei staan geven een prachtig gezicht en demonstreeren ten volle, dat Mei de bloeimaand is. Uitstapje Wieringermeer's Brand weer. Per autobus maakte onze brandweer een welgeslaagd uitstapje naar Amsterdam en Schiphol. Het leidt geen twijfel of de 26 deelnemers hadden bijna uren te kort, want het was middernacht toen men wel vol daan weer thuis arriveerde. EEN DAG GRATIS BROOD. BEKENDMAKING. ZATERDAG 12 MEI a.s. des nam. drie uur OPENEN wij onze nieuwe BROOD-, KOEK-, BESCHUIT- en BANKETBAKKERIJ aan de NIEUWE SLUIZER WEG TE SLOOTDORP. Ter gelegenheid van deze belangrijke gebeurtenis hebben tvij EEN BIJZONDERE ATTRACTIE aan de opening verbonden. Wij geven n.l. in de week van 12 tot en met 19 Mei EEN DAG GRATIS BROOD Welke dag dit zal zijn, is ALLEEN bij de REDACTIE van de WIERINGERMEERBODE BEKEND. Het bedrag wat U dagelijks besteed in de week van 12 tot en met 19 Mei wordt in een boekje genoteerd. DINSDAG 22 MEI BETALEN WIJ het bedrag TERUG van den dag welke is bepaald door de redactie van de Wieringermeerbode. Beleefd aanbevelend R. de GRAAF, Brood- Koek- en Banketbakkerij j SLOOTDORP i EEN DAG GRATIS BROOD TE KOOP een goed onderhouden HUISORGEL. SPOTPRIJS. Adres te bevragen BOSKER'S Boekhandel MIDDENMEER. in verband met bezaaiing, waartoe is besloten, enkele deelen van de spoor baan op den afsluitdijk, t.w. van dijkpa len 2, 3 tot 6 en 15.5 tot de Friesche kust, voor alle verkeer zullen zijn geslo ten, zoodat de reeds verleende toestem ring tot het berijden door aan den Rondrit 1934 (rond het IJsselmeer) deel nemende ruiters van het voor de spoor weg bestemde gedeelte van den berm van den afsluitdijk voor bovengenoem de gedeelten moet worden ingetrokken Het is den ruiters ten strengste ver boden de aan de begin- en eindpunten afgesloten terreinen te berijden. Burgerlijke stand. Geboren Pieter, z.v. A. v.d. Walle en A. Dekker. Ondertrouwd F. Henvig en G. P. Leuf. Jn. Hegeman en P. van Sabben. Aanbesteding Betonweg. Naar men ons officieel mededeelt, zijn de werk zaamheden, verbonden aan het door trekken en aanleggen van den nieuwen betonweg van Hippolytushoef naai Den Oever op 9 Mei j.1. aanbesteed. Het werk werd gegund aan den laag sten inschrijver, den heer O. J. Bosker alhier. De aannemingssom is f 186.600.- Een en ander geeft weer een mooie werkverruiming. Vermoedelijk zal wel spoedig met het werk worden aange vangen. K. v. d. Geest Brugstr. Middenmeer heeft aan te bieden de bekende Burgers E. N. R. en Juncker Rijwielen. Reeds vanaf f 34.50 een pracht rijwiel. Is dat even wat Onze muziekver eeniging Harmonie behaalde Donder dag op het Concours in de Eere Afd. een eerste prijs met 165 punten; dat is 20 punten boven het vereischte mi nimum voor een le pr. benoodigd. Als men nagaat, dat het verplichte nummer van een dusdanig moeilijk muzikaal gehalte was, dat het voor 'n fanfarekoor bijna niet was uit te voe ren en zelf korpsen daarom wegble ven, is de overwinning van Harmonie daarom nog des te succesvoller en een hartelijke gelukwensch aan het mooie korps en zijn wakkere directeur, den heer Kreijger is hier zeker op haar plaats. MARKTBERICHTEN. Eierveiling Schagen. Veilingsbericht van Donderdag 9 Mei 1934. Aangevoerd 135000 Kipeieren. Prijs 52-54 Kg. 160 a 170 55-57 Kg. 170-180 58-60 Kg. 180 a 200 61-63 Kg. 200 a 220 64-67 Kg. 240 a 250. Klein 160. Eendeieren 240 a 250. Alles per 100 stuks. „Stichting „Heldersche Eierveiling." Noteering van 9 Mei 1934. Aange voerd 30380 Kipeieren. 442 Eendeiee- ren. Prijs 52-54 Kg. 190 a 200 55-57 Kg. 195 a 220 55-60 Kg. 195-230 61-63 Kg. 220-230 64-67 Kg. 240-250. Eendeieren 200-220. Alles per 100 stuks

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2