het Beddenvak Ch.H.Th.Schmalz Leun Takes H.-Hoef „Succes" 0. E. T. IGRUNWALD Belangrijk Meubïleeiïng een Mantel of Japon DE BIJENKORF KENNISGEVING EIK EN LINDEN" ALKMAAR" 2e Pinksterdag tot 2 uur geopend I men korte mantel SpoorstrDenHeider ENORM IS ONZE KEUZE SPORTCOLBERTS alle maten, 9.00, 9.50, 10.00, 10.75, 11.00, 12.00, 14.00. PLUSFOURS, (Pakjes met golfbroek), alle maten 9.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en hooger. NORFOLKPAKJES, alle maten 4.00, 4.25, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.75, 8.25, 8.75, 9.00, 9.50, 10.-, 11.-, 12.50, 13.-, 14.- en hooger RIJPAKJES, alle maten, 8.75, 9.50, 10.00, 10.50, 11.00, 12.50, 13.00, 14.00, 15.00 en hooger. BLAUWE KAMGAREN PAKJES, alle maten, 7, 8, 9, 10.00, 11.00, 11.75, 12.50, 13.00, 13.50, 14.00, 14.75, 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.00 en hooger. TWEED OP GUMMI REGENJASSEN, alle maten 6.50, 7.00, 7.75, 8.00, 9.00, 10.00, 11.-, 12.-, en hooger. LODEN JASSEN, alle maten, 10.-, 11.-, 12.-, 13.-, 14.-, 15.- en hooger. GABARDINE-JASSEN, alle maten, 14.-, 15.-, 16.-, 17.-, 18.-, 19-., 20.-, 22.-, 23.50, 25-, 26.-, 28.-, 30.- en hooger. ZWARTE COSTUUMS, alle maten, 19. 26, 30.-, 35.75, 38.-, 40.-, 42.-, 44.-, 47.-, en hooger. ZWART COLBERT EN VEST, alle maten 25.00, 29.00, 32.00. BLAUWE COSTUUMS ,1 en 2-rij, alle maten, 9, 11, 12.50, 15-, 17.-, 19.-, 20.-, 22.-, 24.-, 25.-, 27.-, 29.-, 30.-, 31.-, 32.-, 33.-, 35-, 38.-, 40.-, 42.-, 44.-, 48.-, en hooger. GEKLEURDE COSTUUMS, 1 en 2-rij, alle maten 5.50, 8.-, 10.-, 12.-, 14.-, 16.-, 18.-, 20.-, 22.-, 24.-, 26.-, 28.-, 30.-, 32.-, 34.-, 36.-, en hooger. HEERENCOSTUUMS vanaf 5.95 Voor ZWARE PERSONEN, wegende tot 250 POND, hebben wij groote voorraad in REGENJASSEN roor personen tot 250 pond GRIJZE DEMI's voor personen tot 250 pond FIETSJEKKERS voor personen tot 250 pond Blauwe COSTUUMS voor personen tot 250 pond Gekl. COSTUUMS voor personen tot 250 pond Blauw Kamgaren Costuums 9.75 Jongenspakjes, geheel gevoerd, leeftijd 12 jaar 3.95 Prima Fantasie Heerenpantalons 95 ct. JONGENSPAKJES korte en lange broek, grootste keus. NU NAAR KEIZERSTRAAT DEN HELDER. Wij zijn 20 procent goedkooper dan elders. REISKOSTEN WORDEN VERGOED. Vraagt zichzending ter vergelijking. Enorme keuze lichtgrijze flanellen ZOMERPANTALONS en COSTUUMS. LEEREN JEKKERS vanaf f 18.00 Extra lang f 29.50 Ook LEEREN DAMESMANTELS. Portret-Atelier JAC. de BOER Keizerstr. 75, Den Helder. Uitsluitend 1ste klas fotowerk. Specialiteit vergrootingen. Lijsten. Atelier Zondags open v. 103 uur. FOTOHANDEL. Keuze uit méér dan 100 camera's. Statieven, tasschen, albums enz. Platen en papieren. Films Kodak, Agfa, Argus e.a. Gevaert, GEREEDSCHAPPEN in de fijnste kwaliteit en GOEDKOOP levert P. JONGKIND HAUKES. DEZE BON IS f3- WAARD „LIDO"-rij wielen, compleet met kast, drager, 3 veer, of imit. Ter- ryzadel, eerste klas banden f 28.-, 3 jaar garantie. Zending franco rembours. Vrij zicht. Bij inzending van deze advert. nog f 3.- korting op deze toch al lage prijzen. Vraagt GRATIS PRIJSCOURANT RIJWIELFABRIEK „GARANT" Wageningen. Tel. 2165. J. SCHOORL Pz. Makelaar te Schagen. tel. 82 Opmaken van alle onderhand- sche akten, als Schuldbekentenis sen, Huurcontracten, Huurkoop contracten, Koopakten van Huizen en Landerijen, alle akten noodig bij regeling van Nalaten schappen (Inventaris, Successie- Memorie, Akten van Boedelschei ding, vestiging van Vruchtgebruik of Erfdienstbaarheid), Akten van Taxatie, Vennootschapscontrac ten enz. VLOTTE AFDOENING TEGEN BILLIJK SALARIS. Eiken Donderdagmiddag van 26 uur zitting in café KOK, Nieuwstraat te Hippolytusheef. W. F. GORTER Beëedigd Makelaar Schagen Tel. No. 13, belast zich met het opmaken van boedelscheidingen, Successie, Me mories (naar eigen schatting) koopacten, ruilingen, huurcon tracten, enz. en het verstrekken van gelden onder hypothecair verband. Geeft advies in Zitdag te Hïppolytushoef ten huize van N. KOK aan de Nieuw' straat, iederen ZATERDAG van 10—2 uht. Tandtechnische Inrichting J. KOSTER Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks van 10 tot 1 en van 2 tot 4 uur. Speciaal adres voor KUNSTTANDEN-GEBITTEN OPENBARE TE KOOP een zeer mooie MOTORVLET, (M. Z.) P. JONGKIND HAUKES Wieringen. ZATERDAG 12 MEI 1934 nam. 8 uur in hotel-café Jb. Duijn- j ker aan den Poelweg te Westerland ten verzoeke van de erven der echtelieden A. Duijnker en Br. Keijzer, van een WOONHUIS MET ERF, tuin en aanbehooren te Westerland no. 17 kad. gem. Wieringen sectie D no. 1455, groot 5,80 Aren, waarin waterleiding en electrisch licht. Lasten van 1 Januari 1934 af. Aanvaarden terstond na beta ling. Betaling vóór of uiterlijk op 1 Juli a.s. Notaris OBREEN. VOOR NU naar De heer W. D. VAN TREUREN, eertijds bij mij als monteur werkzaam, is vanaf 12 MEI a.s. NIET meer in mijn dienst. Zaken betreffende het ELECTR. TECHN. BUREAU en WINKEL kunnen derhalve niet meer met hem worden afgedaan. P. D. SPAANDER Electr. Techn. Bureau DEN OEVER Tel. 26. Keizerstraat 122 DEN HELDER. DE BEKENDE GOEDKOOPE WINKEL VOOR DE OMLIGGENDE STREKEN. ZONDAG'S tot 2 UUR GEOPEND. U kunt nog profiteeren Wij hebben een prachti ge partij BLAUWE, SERGE, VISCHGRAAT, FANTASIE-, HEEREN- en JONGENSCOSTUUMS tegen SPOTPRIJZEN. H. H. RADIO AMATEURS! LEDEN N.V.V.R. en Q.S.O. en zij die be- langstellen in de Ultra korte golf ontvangst en zenderbouw. Het kwaliteitsmateriaal is „EDDYSTONE." Wij komen uit met de „Kilodyne Four." Ontvanger (golfbereik 12—2000 Meter.) „De wereld spreekt!luistert!" Bouwbeschrijving met schema a f 0.30, franco toegezonden. Dan komen wij met een „EDDYSTONE." Voorzet-apparaat (Wis selstroom m. ingeb. Voeding.) Voor eiken Omroep-Ontvanger te plaatsen. (Golfbereik 1086 meter). Juist iets voor U om deze te gaan bouwen. Vraagt brochure's en prijslijsten aan. „EDDYSTO NE" Dealer voor Den Helder, Texel, Terschelling, Wieringen, Anna Paulowna en Alkmaar en Omstreken. RADIO TECHN. BUR. „ANTENNA" P. A. DE ZEEUW. Ie Vroonstraat 67 Den Helder. BETER WERK LEVEREN, EN TOCH GOEDKOOPER ZIJN Heden meer dan 100 in- stallatie's nog uit te voeren. KEURCOLLECTIE SALON-, HUIS-, SLAAPKAMER- EN KANTOORMEUBELEN, NIEUWSTE MODELLEN, VAN BEKENDE ARCHITECTEN. AL ONZE MEUBELEN WORDEN VERKOCHT ONDER BLIJVENDE GARANTIE. KAN ALLEEN MEUBELFABRIEK Lindegracht 1016 aan voldoen. I Monsterzalen geopend van 9—2 en lVaö'/z uur. 's Zaterdags 9-1 en 2l/e-5 u. STAALDRAADMATRASSEN, 2-persoons f 6.50, 7.50, 9.50, 12.50, 5L7.50 MATRASDEKKEN, 1-pers. 80 ct., 2-pers. f 1.05 OPKLAPBEDDEN f 9.50, 16.50 OMLIJSTING VOOR OPKLAPBEDDEN f 10.50 GESCHILDERDE LEDIKANTEN f 9.50, 12.50, 15.50 PRIMA MODERN LAQUÉ LEDIKANT f 17.50 MASSIEF EIKEN MODERN LEDIKANT f 27.50 ENGELSCHE LEDIKANTEN m. spiraalmatras f 12.50, 15.50, 18.50 KINDERLEDIKANTEN f 8.25, 11.50, 13.50, 16.50 WIEGEN, onopgemaakt, f 8.9.75, 12.—, 16. LAQUÉ SLAAPKAMER-AMEUBLEMENT, 2-pers. Ledikant, Waschkast, Tafel, 2 Stoelen, Nachtkastje MODERN MASSIEF EIKEN AMEUBLEMENT, 2-pers. Ledikant, Linnenkast, Nachtkastje, Tafel, 2 Stoelen, slechts 1-pers. WOLVLOKMATRAS met kapokkussen 2-pers. WOLVLOKMATRAS, 3-deelig schuin peluw, 2 kapokkussens 2-pers. KAPOKMATRAS, 3-deelig, schuin peluw, 2 kussens f 34 t.m. f 48. 2-pers. EPEDA-MATRAS, driedeelig, vanaf f 49. 15 jaar schriftelijke garantie. Nederlandsch fabricaat. De meest ideale ligging. Wij vermaken ook Uw oude matrassen. Van Uw Veeren Bed maken wij een prachtige 3-deelige matras. 1 Eigen werkplaats. t Aanbevelend, SCHAGEN. f 42.— 98.— f 10.50 1 16.50 3 - DEELIGE VEERENBEDDEN DE LAST VAN ZWARE BEDDEN OPSCHUDDEN IS VOORBIJ. LAAT UW OUDE BEDDEN 3-DEELIG MAKEN. Drie-deelige kapok - matras stellen. Kapokbedden, Ledikanten. Staaldraad - matrassen. Gewatteerde wollen en molton dekens enz. enz. Vraagt prijs bij Wij hebben voor ZIEKENFONDSLEDEN OOK Z. en O. FONDS) BRILLEN. Op gereedmaken en reparaties kan gewacht worden. Gegarandeerd goedblljvende DOUBLé BRIL met donkere of lichte randen f 3.—. BUIKBANDEN EN ELAST. KOUSEN. Paskamer en vrouwelijke hulp (verpleegster) aanwezig. Voortsbreukbanden, enkelstukken, platvoetzolen enz. fa. JOH. LAUWERS, Payglop 3 Alkmaar. VOETBALVEREENIGING Zaterdag 12 Mei a.s. SUCCESFUIF ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in Concor- dia Hippolytushoef. AANVANG 8 UUR PRECIES. Zaalopening half acht. UITSLUITEND voor LEDEN en DONATEURS met hun Damës. HET BESTUUR. ZONDAG GROOT BAL van 712 uur met mede werking van de bekende BEVERWIJKERS. BOSKER's BOEKHANDEL HIPPOLYTUSHOEF MIDDENMEER heeft reeds voor U de ZOMERDIENSTREGELING DER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN, ingaande 15 Mei a.s. Slechts 15 ct. Terstond gevraagd flinke DIENSTBODE voor dag of dag en nacht, liefst boven 18 jaar. N. STEENVOORDE, Zwarteweg BREEZAND N.H. ALGEMEENE VERGADERING op Zondag 13 Mei in het hotel van den heer S. Kaan, Hippolytushoef, des namid dags om half drie. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen en ingekomen stuk ken. Verslag van een vergadering te Amsterdam. Kiezen van een lid voor de contactcommissie. Alle visschers, die een vergun ning hebben om in het IJs- selmeer te visschen, worden verzocht op de vergadering te komen. Wat verder ter tafel zal komen. Rondvraag en sluiting. Jb. LONT, Secr. BR fijt teBjf B8S' a/CH£5CHM8£i ZEER VOORDEELIGE AANBIEDING 2 CRAPEAUDS, 4 STOELEN, vanaf f 65.-. Moderne DRESSOIRS 17.90, 18.50, 22.45 enz. KOORDSPIEGELS, geslepen glas, vanaf f 3.95 2 FAUTEUILS, 4 stoelen met leer 1 24.50 KARPETTEN: TAPIS BELGE, 12-els f 5.00, 6.75, 9.75, 15.25. BOUCLÉ, 12-els 16.95, 18.75, 23.75. AXMINSTER, vanaf f 21.50 PLUCHE LOOPER, per el 80, 60 BOUCLÉ LOOPER, per el 95, 80, 70. DEURMATTEN 36, 55, 70, 95. RUIGE MATTEN 105, 1.40, 1.75 TWISTED MATTEN, per el 37. WITTE MAT, per el 28. 12-ELS MATTEN (fijne) 1.65 ENORME SORTEERING PLUCHE TAFEL- KLEEDEN 4.65, 7.50, 9.75, 11.75. Beleefd aanbevelend D. MINNES, H.-HOEF.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 6