Wij Roeren de Groote Tfé HEHITO F Gameseonfectie als leden betalen Mantels Japonnen F Dentscher Verein PUROL 10 TOT 50 KORTING WOENSDAG 16 MEI BROOD-, KOEK- en BISCUITBAKKERIJ R. DE GRAAF, LUXE AUTO 4-p. Chevrolet j schrijvingsregister voor de lichting 1935 met model 1934, waarde f 1575. RADIO APPARAAT f 170. AMEUBLEMENT GAS FORNUIZEN, STOFZUI GERS, RIJWIELEN en vele andere nuttige cadeaux. VERKOOPWEEK EXAMENS IN AANTOCHT. RIETDEKKER. TE HUUR ARBEIDERSWONING BUITENLANDSCH NIEUWS. Vliegen- en Slangenplaag in Joego-Slavië. Waar kinderen mogen rooken. In Oostelijk Servië heerscht een vlie genplaag, waaraan reeds een aantal personen en veel vee ten offer is vallen. De doktoren hebben vastgesteld, dat de beet van deze viegen den dood tengevolge kan hebben. Als bestrijdingsmiddel gebruikt men thans het rooken. Iedereen, zelfs vrou wen en kinderen, rooken sigaren of cigaretten om zich de insecten van het lijf te houden. In Zuid-Servië komen talrijke ver giftige slangen voor en ook hiervoor is tabakrook het beste bestrijdingsmid del gebleken. Dillinger Redivivus. Bank van 40.000 pond Sterling beroofd. Na wekenlang niets van zich te heb ben laten hooien is John Dillinger, Amerika's „public enemy no. 1" op sen sationeele wijze opnieuw opgedoken. Aan het hoofd van vijf man en een vróuw deed hij een inval in de Com mercial Sacings Bank te Flint (Michi- gan) en ontsnapte met 40.000 pond Ster ling. Een bankbeambte herkende Dil linger. Hij wees hem op het politie-bu- reau direct aan in het misdadigers fo to-album. De wijze waarop de overval plaats had was dan ook typisch voor de manier, waarop Dillinger pleegt te werk te gaan. Juist was in een pantser wagen 120.000 pond Sterling in baar geld bij de bank afgeleverd. De bege leidende gewapende mannen vertrok ken juist weer met hun pantserwagen, toen een keurige salonwagen voor de Bank stopte. De roovers snelden uit die auto de bank binnen met getrok ken automatische revolvers en bedreig den de aanwezigen. De bankbedienden hadden nog juist tijd een deel van het afgeleverde geld in de brandkast te gooien en de deur dicht te slaan, maar een bedrag van 40.000 pond bleef op de toonbank liggen. De bende kon met 't geld te ontsnappen en was eenige mi nuten later spoorloos verdwenen. Op zoek naar 't wrak van de Tubantia. „Artiglio opnieuw uitgevaren. Woensdag is het Italaansche bergings schip „Artiglio", dat Maandag j.1. we gens het slechte weer te Oostende was binnengeloopen, opnieuw uitgevaren om zijn onderzoekingen naar het wrak van de „Tubantia" voort te zetten. Tot dusver waren de Italianen er niet in ge slaagd de juiste ligging van het wrak vast te stellen. De „Artiglio" wordt thans vergezeld door een Vlaamsche visschersboot, de „de Santa Maria H, 60" uit Heyst, die met zijn gewone be manning, bestaande uit vijf koppen, aan de werkzaamheden zal deelnemen. De beide schepen zullen met een ka bel, die zij tusschen zich in over den bodem van de zee voortsleepen, de „Tubantia", die in 35 M. diep water ligt, trachten te vinden. Zoodra de ka bel blijft haken, zal een duiker naar beneden gaan om vast te stellen of men al dan niet het wrak met zijn millioe- nenschatten heeft gevonden. Doorzitten i Stukloopen Zonnebrand GEMEENTE ANNA PAULOWNA. Een avonturier. Dezer dagen is een onge veer 16-jarige jongen des morgens het ouder lijke huis uitgegaan z.g. naar zijn werk, maar inplaats van den arbeid te gaan is dit jong- mensch per rijwiel de afsluitdijk opgereden naar Friesland en des avonds heeft hij bij een landbouwer in de kapberg zijn nachtlo- gies opgezocht. Heel vroeg is hij vandaar verder gereden naar Amsterdam, waar hij bij een tante precies etenstijd aankwam en waar hij zich kostelijk te goed heeft gedaan. Des avonds arriveerde hij ongeveer 7 uur weer te Anna Paulowna, bij zijn ouders, die een paar vreeselijke dagen van ongerustheid hadden doorgemaakt. Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat de jongen geen cent op zak had. Alleen een zak met brood, dat bestemd was om op den arbeidsdag in 't mid daguur te worden verorberd. Gure Pinksterdagen. Zaterdag was het praatje van den dag „Het staat er voor als een mooie Pinkster". En iedereen maakte blij plannen voor deze mooie zomerfeestdagen. De tuintjes werden geharkt, perken en heg gen gesnoeid. En daar Zaterdagavond be trok reeds de lucht en we begonnen reeds het ergste te vreezen. De le dag koud en veel wind de 2e dag ruwherfstachtig en weg waren velen illussies. En die toch nog waren gaan Pinksteren, vooral per fiets, keerden reeds vroeg terug, erg onvoldaan. Pinkster 1934, werd een teleurstelling. Vergadering H. M. v. Landbouw. Daar de heer Rezelman verhinderd was, leidde de heer Van Balen Blanken de Vrijdagavond j.1. gehouden vergade ring der H. M. v. L. Mededeelingen. Het advies inzake vermindering plaatselijke werkloos heid is ter kennis gebracht aan de ar beiders-organisaties. 't Antwoord, dat lang uitbleef, meldde dat men zich niet kon vereenigen met het advies aan gaande het loon. Het gemeentebestuur uitte z'n dank aan de afdeeling voor de ernstige pogingen om de arbeiders in de eigen bedrijven te werk te stel len en het loon zoo hoog (mogelijk te doen zijn. Voorzitter had vernomen, dat pl.m. 40 arbeiders geplaatst zijn er er mis schien nog een dertigtal, geschikt voor de landbouwbedrijven, over zijn, waar om hij meende dat men met het resul taat tevreden mag zijn. De heer Schenk merkte op, dat door het late bekend worden van het afwij zend standpunt der organisaties, toch nog enkele vreemde arbeiders in dienst zijn genomen. Dat was toch niet noo- dig geweest, vond voorzitter, want de arbeiders zelf hebben de loonvoorwaar de toch geaccepteerd. Door het instellen van een Nationaal Brouwgerst-comité heeft de brouw- gerst-commissie voor A. P. en Waard en Groet afgedaan. De heer P. Kooiman die een groote practische ervaring heeft op dit gebied, is niet benoemd in het bestuur van het nieuwe comité, wel in de technische commissie. Het hoofd bestuur van H. M. v. L. heeft bericht, dat het den beschikbaren zetel meende te moeten afstaan aan een der r.k. orga nisaties. De Zeeuwsche, N.-Brab, en Holl. Mij. rouleeren voor de beide an dere zetels, zoodat benoeming van den heer K. over een paar jaar mogelijk is. Prof. Broekema, voorzitter van hel Nat. Comité, acht bovendien de techn. commissie belangrijker dan het be stuur. De oude brouwgerst-commissie is niet erg content met het antwoord van het hoofdbestuur. De afdeeling be sloot nader bericht van de laatstge noemde commissie af te wachten. Na reorganisatie van verschillende crisis-organisaties, zijn er thans geko men gewestelijke crisis-organisaties. Er moest daarvoor inventarisatie van alle bedrijven plaats hebben. Het be stuur is verzocht een voordracht te maken voor tellers, waaraan is vol daan. De heer Rezelinan is aange zocht als telleider. District III omvat naast Anna Paulowna ook Koegras, Callantsoog en Wieringen. Tenslotte deelt voorz. nog mede dat de uitbetaling van f 2.-- per 1000 Kg. bieten op komst is. Op de vragenlijst van het hoofdbe stuur zal gememoreerd worden wat gedaan werd voor opheffing van de plaatselijke werkeloosheid. Op de algemeene vergadering zal bij de Regeerings-commissarissen die ter algejmeene vergadering aanwezig zul len zijn, worden aangedrongen dat de regeeringsmaatregelen tijdig bekend gemaakt worden. Rondvraag. Men hoopt door de nieuwe organisatie een billijker verdee ling van steun te verkrijgen. Het eene bedrijf kan nu voor 90 pCt. gesteunde gewassen hebben, een ander misschien voor 10 pCt. Na eenige bespreking werd het bestuur opgedragen, deze materie in studie te nemen, omdat men het van belang acht een goed uitgewerkt plan ter kennis te brengen van het hoofdbe stuur, daar dan kans bestaat invloed uit te oefenen op een komende rege ling. -- Hierna sluiting. SPORT. B.K.C. I WILHELMINA VOOR UIT I 3—1. De Amsterdamsche Toerclub Wil helmina Vooruit had voor Pinksterreis geko zen de 1ste dag Texel I, waarvan de Am sterdammers met 61 wonnen. De 2de Pink sterdag kwamen zij uit tegen B.K.C. I, die invallers telde voor Tauber, van Teulingen Hz. tevens de steun moesten missen van hun aanvoerder Wiggers, die wegens een kaakont steking rust moest houden. De invallers wa ren S. de Jong, J. de Schipper en Jb. Steen voorde. B.K.C. bracht de volgende opstelling in 't veld Prins. Van Teuling en K. Steenvoorde S. de Jon. Jn. Steenvoorde J. de Schipper. Steenvoorde, Post, Schipper, Huisman, Wees. In stormachtig weer werd begonnen. B.K.C. voor de wind en hoewel steeds dicht bij het doel, wisten zij het windvoordeel slechts met 1 punt voordeel te benutten, de Amsterdam mers speelden een beste partij in het veld en vooral hun goede plaatsen en mooie kop- werk deed de B.-aanhang het ergste vreezen, toen met de rust de stand 10 was voor B. K.C. Men maakte reeds voorspellingen dat B.K.C. van Wilhelmina met grooter cijfers zou gaan verliezen als Texel den le Pinksterdag. Wat echter niemand had durven denken, gebeur de in de tweede helft. De B.K.C.-ers pakten na de rust zoo fanatiek fel aan, en hun laag spel, wat bij dezen wind geboden was, had op de Amsterdammers die hun kruit reeds voor de rust verschoten hadden, zoo'n over- rompelenden invloed, dat zij zelfs voor een grooten nederlaag moesten oppassen. Post was als 3de back teruggekomen, en hoewel de Wilhelmina aanvallen snel waren, waren ze heelemaal niet gevaarllijk En de gelijk maker zelfs, was voor Prins niet onhoudbaar geweest 11. Doch dit had prikkel op de on zen en spoedig namen zij door toedoen van een mooie voorzet van Jb. Steenvoorde de leiding die door v. Wees werd ingezet 2—1. En kort voor het einde moest de Amster damsche doelman, die een goede wedstrijd speelde voor de 3e maal visschen. B.K.C. ge handicapt door invallers won deze wedstrijd met 31. Een handicap deze invallers Neen; deze jongens hebben stuk voor stuk, een bes te wedstrijd gespeeld. Zoowel de Jong als de Schipper in de halflinie hebben met Steen voorde als spil een prima spel te zien gege ven. In de voorhoede speelde ook Jb. Steen voorde een prima wedstrijd als rechtsbuiten en ook deze wedstrijd heeft geleerd dat B.K.C. over goede reserve-krachten beschikt. De geheele voorhoede was best op dreef doch de grootste pluim komt in deze wedstrijd toe aan het achtertrio Prins, K. Steenvoorde en voor Van Teulingen als een rots in de bran ding hebben deze jongens tegen het vlugge elftal Wilhelmina Vooruit weten stand te houden. Na de rust goed geholpen door Post, die als gezegd m de 2e helft als 3e back fungeerde. Hoewel het voor de B.K.C.-supper- ters een koude middag was, wat het weer be trof, hebben ze dit volop vergoed gekregen door deze mooie sportieve wedstrijd.. UITVERKOOP IN DE ONS WIERINGERMEERHOEKJE. WIJ RUIMEN OP AL ONZE MANTELS, BLAZERS, korte MANTELS IN PLUCHE EN PEAU DE PÊCHE, ZOMER- JAPONNEN, MANTELPAK JES EN KINDERJURKEN. O - Aanvallen van trommelzucht Bij de hier ingeschaarde pinken gehnis vest op de klaverkavels zijn eenige jon ge beesten bezweken. Vermoedelijk door het te gulzig opnemen der vrij malsche klaver. - De plantsoen eering een succes De aanplant van kreupel of hoogstam- hout schijnt dit jaar te worden be kroond met een groot succes. Onver schillig waar geplant, slaan de boom pjes aan de groei en geven sommige stamrijen het aanzien reeds van mini atuur-lanen. Hoeve „De Eerste" W.-Meer. Het hier sinds midden April ingeschaarde jong vee maakt het uitstekend. Over 't alge meen is het de beesten aan te zien dat het malsche voorjaarsgras hen goed heeft gedaan. Enkele beesten die slecht gevoerd en geen z.g.n. krachtvoer in zich hebben, maken een uitzondering. Deze kunnen het gras schijnbaar niet hebben, welke daardoor aan diaree lijden. Wie even wel zijn pinken in goede conditie brengt, zal ze ook zeker goed terug ont vangen. Zeer practisch en een groot voordeel dit jaar zal zijn, dal de stikstof later wordt toegediend dan andere jaren, welk dit voordeel geeft, dat het land zich in 't. voorjaar niet te veel uitgeeft, maar dat de grond nu in de loop van den zojner zijn reserve geeft, waardoor geleidelijk een mooie weide voor de beesten verwacht mag worden en de velden een mooi aanzien zal geven. Middenmeer. De Pinksterdrukte. Ofschoon bij de voornaamste feestda gen in onze polder een traditioneele uittocht plaats heeft, was het dit keer verre van stil, want het aantal bezoe kers was bijzonder groot.. Per autobus, auto, motor en of rijwielen arriveerden de toeristen uit diverse deelen des lands om met eigen oogen te aanschou wen het nog voor velen nieuwe land. Een echte zomersche temperatuur ont brak echter ten eenemale, wat zeer jammer was. -- Er v/ordt begin gemaakt. Aan vankelijk in de seradella wordt heden met. het grasmaaien een aanvang ge maakt. De hooi-campagne is dus inge luid en daarmede de zomersche sei- zoendrukte. WIERINGERMEER. Uit een keet staande aan de Hoogekwelvaart alhier, is ingebroken. Vermist wordt een zak met ongeveer 80 K.G. klaverzaad. Dit behoorde in eigendom toe aan de landbouwcultuurmaatschappij „de Wieringermeer." ADMINISTRATIEKANTOOR P. DE GRAAF; HIPPOLYTUSHOEF Telef. 66. ZITDAG TE MIDDENMEER des Woensdags van 26 uur bij Bosker's Boekhandel (Tel. 23.) WEER ONTVANGEN het prima SPRINGFIELD RACE - RIJWIEL v.af f 61.25. De eerste vijf koopers extra korting. Proefrit toegestaan. RIJWIELHANDEL K. VAN DER GEEST, Brugstraat 29 Middenmeer. Tevens ontvangt een ieder in onze winkel voor elke 50 cent in onze HEMITO uitverkoop besteed een zakje inhoudende een letter welke kans geeft op prijzen als GEMEENTE ZIJPE. WIJ TERUG HET BEDRAG WAT U BIJ ONS BESTEEDDE. SLOOTDORP. het daaruit opgemaakt alphabetisch register, alsmede een afschrift van het gemeenschap pelijk alphabetisch register voor deze gemeen te en de andere gemeenten, welke ten aan zien van de loting met deze gemeente zijn samengevoegd. Tegen deze registers kan binnen dien tijd bij een met redenen omkleed verzoekschrift bezwaar worden ingebracht. Het verzoek- bekend, dat gedurende tien dagen, van Mei tot en met 31 Mei a.s., ter gemeentesec- retarie voor een ieder ter inzage ligt het in- 50 ct. geeft recht op 1 letterzakje. 100 ct. geeft recht op 2 letterzakjes. 150 ct. geeft recht op 3 letterzakjes. 200 ct. geeft recht op 4 letterzakjes. enz. enz. enz. HEEFT MEN HET WOORD UIT DEZE ZAKJES KUNNEN SAMEN- STELLEN DAN HEEFT MEN AL DIRECT RECHT OP EEN DER BO VENGENOEMDE PRIJZEN. 141 H.L.'s aangevoerd, waarvan soort en prijzen als volgt 11 H.L. voertar- DIENSTPLICHT. we f 5.25 2 gerst chev. f4 73 haver Inschrijvingsregister en alphabetisch register, f 6.25-f 6.40 27 boonen, w.o. paarde De Burgemeester van Zijpe (N.H.) maakt f 5.35 i)rL,ine f 10 cj(l>oen f g.f n Cn witte boonen f 17-f 20 10 mosterd zaad, geel f 12.25 10 karwijzaad f 21 8 erwten, w.o. groote groene f 13 grau we f 29-f 37 en vale erwten f 19-f 20. Al les per 100 Kg. Handel goed. De Kaasmarkt. ALKMAAR, 18 Mei 1934. Op de he den gehouden Kaasmarkt waren in to taal 60 stapels, wegende 140000 Kg. kaas aangevoerd, waarvan de prijzen als volgt Fabriekskaas 42 stapels schrift wordt ingediend bij den Burgemeester jKleine f 18.50 4 stapels Commissie der daarbij betrokken gemeente. Deze zendt !f 16 rood f 18. Boerenkaas 8 stapels het aan den Commissaris der Koningin, die Kleine f 17.50 6 stapels Commissie toesliat bU een met redenen omkleed besluit. sie f 0050. Alles mei Rijksmerli. Han- del matig. thans is de gelegenheid een moderne mantel voor haast geen geld te koopen. gewone prijzen 22.50 NU 16.50 17.50 NU 11.90 12.50 NU 7.90 enz. Het verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn. Zijpe, (N.H.), 18 Mei 1934. De Burgemeester J. DE MOOR. PROVINCIAAL NIEUWS. enz.i Een kalme beheerschte zenuwtoestand Is dan van groot belang. Mijnhardt's Zenuwtabletten houden U rus tig, geven U het noodige zelfvertrouwen en maken U het examen doen lichter. Neem ze nu reeds in deze drukke dagen. Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. ZOMERJAPONNEN, matting mousseline, voile enz. f 5.90, 4.50, 3.90, 2.90, 2.45, 95 ets. ZIJDEN JAPONNEN lange mouw en pofmouw f 8.90, 6.90, 5.90, 4.90, 3.90. STOFFEN JAPONNEN ook groote maten f 9.75, 7.90, 5.90, 4.90. KORTE MANTELTJES IN STOF VANf 2.95. IN PEAU DE PECHE f 5.75, 5.25, 3.90. IN PLUCHE f 7.90, 6.90, 5.90. KINDERJURKEN met pofmouwtje vanaf 65 ets. Ook in onze MANUFACTUREN- afdeeling vele koopjes. MANSHEMDEN 48 ets DAMESHANDSCHOE NEN 29 ets. SAJET SOKKEN 39 ets ALPINA MUTS 49 ets.STERKE KOUSEN 28 ets. enz. WIT OVERHEMD met één boord f 1.17. KOOPT DUS GEDURENDE DE HEMITO KOOPJES-WEEK IN DE dan profiteert U DUBBEL. Spoorstraat h. Koningstr. HELDER. De Hemito-tentoonstelling. te Den Helder. Door de Middenstands-vereeni- ging te Den Helder en de Hanze wordt deze week een grootsch opgezette ten toonstelling geopend op het terrein achter de Watertoren. Gedurende deze tentoonstelling wordt een verkoopsweek gehouden waaraan alle Heldersche winkeliers deelnemen en voor liet publiek kostbare prijzen worden beschikbaar gesteld. Hoe deze te winnen Bij contanten aankoop voor een be drag van f 0.50 ontvangt iedere kooper een zakje, waarin aan den binnen kant een letter gedrukt is van het woord Verkoopweek. Voor een bedrag van 50 ets. 1 zakje. Voor f 1.00 2 zakjes. Voor f 1.50 3 zakjes. Voor f 2.00 vier zakjes, enz. enz. Zij, die het woord Verkoopweek met door hen verkregen letters kunnen sa menstellen, ontvangen een dagprijs en blijven tevens de eenige mededingers naar den hoofdprijs (auto.) Wieringerwaard. De Wieringerwaar- der kermis is dit jaar al zeer vroeg. n.1. 27 Mei. Te voorzien is dat het voor de caféhouders wel niet zoo goed zal zijn, als dit eenige jaren geleden wel eens het geval was. Toch zullen ze trachten ons zooveel mogelijk amuse ment te geven voor niet al te veel een ten. De heer v.cl. YVioude heeft voor Dins dagavond de gunstig bekende familie Hofmann geëngageerd. We kennen de ze familie reeds van vroeger, zoodat men zeker een flink bezette zaal zal kunnen verwachten. Bij den heer Schenk komt Maandag avond de humorist Max van Laarho ven uit Amsterdam. Dit is voor ons nog een onbekende, doch wat we er van hooren, is bepaald zeer gunstig. Boven dien zullen alle 3 caféhouders, w.o. ook de heer Zeeman, voor uitstekende dansmuziek zorgen. Verder ontvangt de voetbalclub op Zondagmiddag H.Z.C. uit Harlingen op bezoek. De bedoeling is om op het ter rein een luidspreker te plaatsen, waar door tevens de wedstrijd Holland- Zwitserland gevolgd kan worden. WIERINGERWAARD. Ondanks de zeer lage kaasprijzen is de laatste uitbetaling van de Volharding nog al meegevallen, n.1. een ge middelde van f 3.66, w.o. evenwel is begrepen f 1.91 steun. DE GRAANMARKT. ALKMAAR, 18 Mei 1934. Op de ge houden Graanmarkt waren in totaal N.V. Eierveiiing Hollands Noorder kwartier. Veilingsbericht van 19 Mei '34 Aanvoer 250.000 Kipeieren. Prijzen 56-58 Kg. 200 a 220 58-60 Kg. 210 a 230 60-62 Kg. 220 a 240 62-64 Kg. 230 a 260 64-66 Kg. 240 a 270. Aanvoer 25000 eendeieren. Prijzen 240 a 260. Al les per 100 stuks. GEMEENTE WIERINGEN. Geweldige drukte langs de hoofdver keersweg. Ondanks het iminder gunsti ge weer, lieten de toeristen zich niet afschrikken en een file bussen, auto's en motors van en naar Friesland be woog zich steeds op den verkeersweg. Iemand heeft de moeite genomen om eens te tellen hoeveel motorwagens in één uur hem passeerden. En hij kwam tot het respectabele getal van 210. Ook zagen wij reeds kajnpeertenten. Deze menschen zullen wel koude Pink sternachten hebben gehad. SUCCES-NIEUWS. Maandag 2e Pinksterdag speelde Succes I thuis voor de derde ronde Rauchbeker tegen Zeemeeuwen I van Zand- voort. Het is Succes niet gelukt het tot een overwinning te brengen en verloor met 31. Zeemeeuwen speelde een mooie partij voet bal. Met deze maak ik beleefd be kend, als dat ik mij hier te WIERINGEN als RIETDEKKER heb gevestigd. Voor solied werk wordt gezorgd. De beste refe renties steeds ter inzage. Beleefd aanbevelend B. VAN STRAALEN, Poelweg, Haukes Wieringen. EEN NIEUWE met SCHUUR en TUIN, huurprijs f 3.per week. Aan hetzelfde adres te koop een KALFKOE. Keus uit 3. STOOMWEG 77, BREEZAND. für und Jeden Wieringen Umgebung. Donnerstag menkumft in Hotel Wapen v. Wieringen". Anmeldung zur Mitgliedschaft bei FRAU DUIJNKER. Poelweg, Wieringen. Zusam- Het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2