Tip Top Zoo juist ontvangen: Kinderjurken extra voordeelig Danis-Émi TIJS KORT W. D. v. TREUREN Ch.H.Th.SchmalZ, Sebagaa T. HENIilNK ïelefukei iadio-aaibod pillES-iniEN igd: Electr. RINOLAK Bij Sohmaljg gekieed is goed besteed i Consultatie - Bureau voor Zuigelingen Wieringermeer. ZITTING CONSULTATIE - BUREAU WITTE KRUIS WIERINGEN. J. SCHOORL Pz. SCHAGEN (telefoon 82) Boekhoudingen. Balans - opmaking. Belasting-aangelegenheden. HENGELSPORTARTIKELEN. D. ENGEL. „HET GROENE KRUIS," TE HUUR een WONING TE KOOP OF TE HUUR WONING R i N O - L A K S. RUSSELMAN - HAUKES WIERINGEN. a 50 CENT PER LOT. COÖP.BOERENLEENBANK WIERINGEN. HET VERTROUWBARE ADRES SAFÊ - LOKETTEN TE HUUR. MODERNE DAMES - MANTELS. MANTEL C0STUMES. JAPONNEN IN WOL, ZIJDE, KATOEN - OOK IN GR00TE MATEN. - KORTE SPORTJASJES. FALCON EN BIGBEN REGENMANTELS. Onze moderne zetmachines, groote letterkeuze, de snel ste automatische persen, UW DRUKWERK Electr. Drukkerij B0SKER, Tandtechnische Inrichting J. KOSTER KUNSTTANDEN-GEBITTEN KOOGERWEG GEHAAKTE SPREIEN. NICO LUIJT - DE HAUKES. RADIO PROGRAMMA ööööOö":ö:n:::ö:::«:ö::<s»:::ön:ööö II B [j Op Woensdag 23 Mei a.s. hopen onze lieve kinderen Q 1 HERM. SMIT B s cn a 8 T. SMIT-LONT f. 0, hunne 25-jarige Echtveree- :-j n niging te herdenken. g JAC. DOVES 8 y A. DOVES - Dijkshoorn, b 0 Wielingen, Mei 1934. o 30Cooon:a:ooor.oi:ööOD 1884 1934 d Op Vrijdag 25 Mei a.s. ho- i.i 5 pen onze geliefde Ouders, H Behuwd- en Grootouders O T. VISSER Si G. VISSER - LONT 5 8 b hunne 50-jarige Echtveree- \i U niging te herdenken. 9. [s Tevens vieren dan onze j»; 8 Ouders het 50-jarig bestaan b 8 hunner zaak. A. DE JONGH - Visser. 8 2 L. DE JONGH. J. VISSER s"i C. VISSER - Ploeger. 9. JAC. VISSER '6 2 G. VISSER - Gorter, g Tr. LONT - Visser i\ S. LONT X en Kleinkinderen, o R Wieringen, Mei 1934. o R Receptie van 36 uur. H 1 ooo:::o:::(xx>-:o:-cxxj:::o:::öoo:::ö::: Dankbetuiging. onzen vele Hiermede betuigen we hartelijken dank voor i blijken van belangstelling bij ons Huwelijk ondervonden. J. BAKKER J. BAKKER - v. Ekeren. Wieringen, Mei 1934. DONDERDAG 24 MEI NAM. 2 TOT 3 UUR DOOR Dr. HOOGKAMER in het wijkge- bouw der Ned. Herv. Kerk. DONDERDAG 24 MEI ZITTING Dr. DE GROOT (1— 2uur.) TE KOOP een STUITJE MEST. Te bevragen bij K00RNSCH00F, H.-Hoef, Wieringen. Accountant en Belasting - consulent Lid van het Algemeen Verbond van Accountants, gevestigd te Amsterdam. Eiken Donderdagmiddag van 26 uur zitting In café N. KOK, Nieuwstraat te Hippolytushoef. HEDEN ONTVANGEN een pracht collectie KAMPEER-, STRAND- en KINDERSPEELTENTEN, TUINPARASOLS, alle mo gelijke Kampeerbenoodigd- heden enz. Tevens volledig gesorteerd in Beleefd aanbevelend Nieuwstr. 16 Tel. Hipp. 72. De gunstig bekendstaande loten van de de uitnemende waterverf voor alle binnenwerk, ook over wit kalk en verschoten behang. VERSCHIET NIET. DEKT IN ééN LAAG. GEEFT NIET AF. Dertig moderne kleuren vanaf 26 cent per pondspak. Alleen bij CENTRAAL DROGIST J. H. VRIELINK, HOOGZIJDE SCHAGEN. met Electrisch licht en waterlei ding, 3 gulden per week, bij J. KEURIS, VAN EWIJCKSLUIS. Aan hetzelfde adres beste EET- AARDAPPELEN TE KOOP, f 2.50 PER ZAK. EEN NIEUWE met tuin 635 M2. Te bevragen bij P. LONT Kz., Molgerdijk 24, DEN OEVER. Hiermede berichten wij de geachte clientele dat wij de ALLEENVERKOOP konden verkrijgen van een prima dekmiddel voor ZINKEN DAKEN, ASPHALT, SCHUREN, SCHUTTINGS, enz. Dit artikel, in de handel gebracht door de Eerste Beverwijksche Oliehandel is verkrijgbaar bij goedgek. bij Min. Besluit van 14 Febr. ?-j '4, zijn weder bij elke solide Lotendebitant verkrijgbaar Voor den verkoop in depot wende men zich tot K. VAN LOENEN TE SCHAGERBRUG. MET KORTE MOUW Van maatlengte 40 tot 100. en een mooi sortiment BELTSTRAAT HIPPOLYTUSHOEF. HOFSTRAAT 70 DEN OEVER. Aanleg van Licht-, Kracht- en Zwakstroom Installatie's. Levering van alle ELECTRISCHE MATERIALEN, LAMPEN, KAPPEN, STOFZUIGERS, MOTOREN, enz. RADIO-TOESTELLEN, LUIDSPREKERS, RADIOLAMPEN Vakkundige bediening. Concurreerende prijzen voor deposito's, voorschotten, loopende rekeningen. De rentevoet is voor Spaargelden 3 'i jaars voor Voorschotten (hypotheek) 4 jaars voor Voorschotten (borgtocht) 4.25 's jaars voor Voor schotten (scheepshypotheek) 5.25 voor Crediet- rente in rekening Courant 3 's jaars voor Debet rente in rekening Courant 4.25 's jaars. DAMES BLOUSES, PULLOVERS COSTUME ROKKEN. KINDERMANTELS JURKEN BLAZERS. POLO BLOUSES PULLOVERS PLOOIROKJES. DAMES KOUSEN, SKISOKJES, SJAALS, Handschoenen, Zakdoeken. DAMES LINGERIES, ONDERJURKEN, DIRECTOIRS. NACHTHEMDEN PYAMA'S CAMISOLES. Aanbevelend, zijn U een waarborg dat bij ons met spoed, sierlijk en uiterst con- curreerend wordt uitgevoerd. H.-HOEF MIDDENMEER. Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks vau 10 tot I en van 2 tot 4 uur. Speciaal adres voor Hippolytushoef STOOMEN, VERVEN, WASSCHEN en BREIEN. Verkoop van 10,10, 10,10, 10, 10,10 Zoo zal 't rapport er uit gaan zien Van 't kind dat schrijft Met de schoolvulpen „ideaal" Voor slechts f 2.50, 't is brutaal, (Een gouden pen, een pracht) is thans DE IDEAAL SCHOOLVULPEN door Bosker's Boekhandel in den handel gebracht De Schoolvulpen HET cadeau voor uw kind Nieuwste soort RADIOTOESTELLEN, met INGEBOUWDE LUIDSPREKER, waarmede eenige keeren is gedemon streerd, doch met VOLLE garantie. Enkele stuks van f 160. VOOR 120,—. Slechts één van 299. VOOR f 235,—. (met complete aanleg.) Al deze toestellen uitgerust met de beroemde STATIONSNAMENSCHAAL. Op deze schaal zijn de namen van mëer dan 100 der voornaamste stations aangebracht. Men heeft enkel maar een wijzer op de naam van het gewenschte station te draaien. Ook ingericht voor ULTRA KORTEGOLF,. Het toestel van nu f 120.is bovendien geschikt voor ULTRA KORTEGOLF ontvangst, Bandoeng (Ned. Indië), Vaticaan enz., kan men rechtstreeks en goed ontvangen. Alleen vertegenwoordiger voor Wieringen en Omstreken Beëedigd Makelaar Tel. Hippolytushoef 15. Heeft GELDEN BESCHIKBAAR tegen Hypotheek op Landerijen, Huizen en Schepen. Belast zich met het plaatsen van Particuliere gelden Sluit Levens-, Brand-, Scheeps-, Trans- portverzekering enz. WOENSDAG 23 MEI. HILVERSUM. V. A. R. A. 301.5 M. (995 Kp.) 8.oi10.00 Ochtendmuziek. V. P. R. O. 10.00—10.16 Morgenwijding- V. A. R. A. 10.15 Uitzending voor de arbeiders ln de Con tinubedrijven. 12.152.00 n.m. Middagconcert. 2.15 n.m. V.A.R.A.-knipcursus, te leiden door Mevr. A. Blanken-Van Kuyk. 3.00 n.m. Voor de Kinderen. M.m.v. VARA- Kinderkoor. 4.30 Vraaguurtje van Oom Henk. 5.30 n.m. Trio Willem Drukker. 7.00 n.m. Sportuitzending. „De strijd om het wereldkampioenschap schaken. 7.20 nam. VARA-Orkest. 3.018.05 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.15 n.m. Aan den vooravond van Rome. Sport causerie door Jorinus van den Berg. 8.30 n.m. Concert. 9.20 n.m. Brand in „De Jonge Jan". Trans formatie-schets in één bedrijf. 10.45 n.m. V.A.R.A.-orkest. 11.30—12.00 Gramofaanplaten concert. HUIZEN. Golflengte 1875 M. N. C. R. V. 8.00—8.15 Schriftlezing en meditatie. 8.159.30 Gramofoonmuziek. 10.30 uur Morgendienst. 11.00—12.00 Het Ensemble Van der Horst. 12.15 Lunchconcert. 2.00 Bespeling van het Studio-orgel door S. P. Visser. 2.30 n.m. Praatje voor jeugdige postzegelver zamelaars. 3.30 n.m. Concert. o.Gl n.m. Kinderuurtje. 6.00—6.30 n.m. Grifformeard Frysk Selskip. 6.307.00 n.m. Onderwijs voor de Binnenvaart 7.00±7.15 n.m. Politieberichten, gevolgd door Persberichten van het Ned. Chr. Persbureau. ±7.15—7.30 n.m. Gramofoonmuziek of „Een greep uit het dagelijksch gebeuren." 7.308.00 n.m. Landbouwhalfuurtje. „Melk en melkbehandeling op de boerderij." 8.0010.00 n.m. Uitzending voor het Bijbelsch m useum. ±10.00 n.m. Vaz Dias. 10.45—11.30 n.m. Gramofoonmuziek. DONDERDAG 24 MEI HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) A. V. R. O. a,01 Gramofoonm uniek, 10.01—10.15 Morgenwijding. 10.15—10.30 Gewijde Klanken ter Nabetrach ting. 10.30—11.00 Concert. 11.00—11.30 Voordracht. 11.30—12.00 Solistenconcert. 12.01—2.00 n.m. Het AVRO-Klelnorkest. 2.00 Studio-Concert. 2.30—3.00 n.m. Voordracht. 3.10 Kamermuziek. 4.004.30 n.m. Halfuur voor zieken en ouden van-dagen. 4.30—5.00 n.m. Aansluiting met Café-Restau rant „Pschorr". Rotterdam. 5.00—5.30 n.m. Radiotooneel voor Kinderen. 5.306.15 Dansmuziek door Kovaca Lajoa. 6.30 Sportpraatje door H. Hollander. 7.00—7.30 n.m. Kovacs Lajos. 7.30—8.00 n.m. „NatuurliefhebbersAan treden Nederlanders kent Uw land. 8.059.00 n.m. Aansluiting met het Concert gebouw te Amsterdam. Concert door het Kinderkoor. 9.5011.00 Concert door het Omroeporkest o.l.v. Albert van Raalte. 11.15 n.m.—12.00 Kovacs Lajos en zijn Orkest. 11.00 n.m. Persberichten Vaz Dlaa. HUIZEN. Golflengte 1875 M. K. R. O. 3.00—9.15 Morggncncert. N. C. R. V. A).15—10.30 Gramofoonmuziek. 10.30—11.00 Morgendienst. 10.45—11.00 Leger des Heils-kwartiertje. K. R. O. 11.00 Gramofoonmuziek. 11.30—12.00 Godsdienstig halfuurtje door Kapelaan J. H. A. Hendriks. W. O. B. V. 2.00—3.00 n.m. Cursus fraaie handwerken door Me] G. AbllJ. 3.00—1 l Middagconcert. 4.00 n.m. Bijbellezing. 5.00—5.30 n.m. Cursus handenarbeid voor on zen jeugd. 5.156.15 n.m. Christelijk liederenuurtje. 6.45 Kamermuziek. 7.15—7.30 n.m. Spreker namens de Nat. Chr. Ond. Vereeniging van de Prot. Christ, Schippersbond. 7.308.00 n.m. Weekoverzicht„Wat er op de wereld gebeurt." 8.30—9.30 -n.m. Openluchtsamenkomst van het Interkerkelijk Comité voor Evangelisatie te Hilversum. 9.30 n.m. Concert. 10.40—11.30 n.m. Gramofoonmuziek. VRIJDAG 25 MEI V. A. R. A. HILVERSUM 301.5 M. (995 Kp.) 1.00 Graznofoonmuilek. V. P. R. O. 10.00 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Jan Lemaire draagt voor. 10.30 n.m. V.A.R.A.-Orkest o.l.v. H. de Groot. 12.012.00 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. A. V. R. O. 2.30—3.00 n.m. Knipcursus Kinderkleeding door Mevr. Ida de Leeuw van Rees. 3.004.00 n.m. Gramofoonmuziek. V. A. R. A. 4.004.30 n.m. Concert. 4.30 n.m. Na schooltijd. 5.30 n.m. Concert. 6.45 n.m. „De kunst in nood," Toespraak door Dr. Henri Polak. 7.00 n.m. Wereldgeschiedenis op de kermis. 7.30 n.m. Een halve eeuw socialistische arbei- dersstrijd. V. P. R. O. 8.01 n.m. Lezing Onderwerp Egmond in het licht der kerkgeschiedenis. 8.30 nam. Concert. 9.00 n.m. Cursus. Het Vrijzinnig Protstantis- 9.30 Vervolg Concert. 10.00 n.m. Vrijz. Godsd. Persbureau. 10.15 n.m. Lezen van gedichten uit eigen werk. V. A. R. A. 11.00 n.m. Muzikaal allerlei. HUIZEN. Golflengte 1875 M. N. C. R. V. 8.00—9.00 Concert. 10.0010.15 Gramofoonmuziek. 10.1510.45 Morgendienst. 11.0011.40 „Het Hollandsch Harpkwartet" Phia. 12.01 Lunconcert. 2.00—2.30 Gramofoonmuziek. 2.45—3.15 n.m. Lezen van Chr. Lectuur. 4.00 Gramofoon muziek. 6.006.30 n.m. J. Bronkhorst„Kent gij iets van het werk der E.H.B.O. in het alge meen." 6.30—7.00 n.m. „Beantwoorden van vragen over kamerplanten," door A. J. Herwig. 7.007.15 n.m. Politieberichten gevolgd door persberichten van het Ned. Chr. pers bureau. ±7.15—7.30 n.m. Gramofoonmuziek, of „een greep uit het dagelij ksch gebeuren." 7.308.00 n.m. Literair halfuurtje. „Jacqueline van der Waals", door dr. J. Haantjes. 8.0010.30 n.m. De Arnhemsche Orkest-ver- eeniging. 9.00—9.30 n.m. S. M. v. d. Galliën „Als dè zomer komt." 10.1n.m. Persbureau Vaz Dias. 10.30—11.00 Orgelconcert.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3