25e JAARGANG VRIJDAG 25 MEI 1934 No. 42 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. - BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. ïntercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels I 0.50 Iedere regel meer f 0.10. BINNENLANDSCH NIEUWS. Auto te water gereden. Twee menschen verdronken. Dinsdagmiddag is de heer J. Huys- sen de Koeyer, lid van den gemeente raad van Terneuzen, die met zijn zwa ger, den heer J. de Mul Wzn., per auto langs het Kanaal van Terneuzen naar Gent reed, te water geraakt en ver dronken. Men vermoedt, dat de heer Huyssen onwel is geworden, waardoor hij de macht over het stuur is kwijt geraakt. De toedracht van het gebeurde Omtrent het ongeluk verneemt men nog de volgende bijzonderheden De slachtoffers zijn de 56-jarige J. J. Huyssen de Koeyer, die behalve lid van den gejneenteraad van Terneuzen ook bestuurslid was van coöperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent, en zijn 53-jarige zwager J. de Mul Wzn. Zij waren gezeten in een vier per soons Citroën, waarmede zij op weg waren naar het Belgische grenskan- toor, waar zij hun triptieken wilden laten vernieuwen. Het ongeluk geschiedde te ongeveer elf uur, toen de wagen, na een paard en kar te zijn voorbijgereden, plotse ling van richting veranderde en naar het kanaal toe zwenkte, om ongeveer 30 M. verder in de diepte te verdwijnen Het is niet goed te begrijpen, dat geen van beide inzittenden uit den wagen is gesprongen, omdat daartoe, naar men aanneemt, ruimschoots de gele genheid is geweest, daar het geruimen tijd moet hebben geduurd voor de auto in het water reed, aangezien de weg een breedte heeft van zes M. en de gras berm tusschen het wegdek en den wa terkant twee-en-een halve meter breed is. Men vermoedt, dat de heer Huyssen de Koeyer, die achter het stuur gezeten was, door een hartverlamming is ge troffen. Hem was reeds verboden al leen te chauffeeren in verband met zijn gezondheidstoestand. Onmiddellijk, nadat de auto onder water was verdwenen, schoten van alle kanten omstanders toe. Zekere Kaan, tijman aan de sluis van Terneuzen, die •het ongeluk zag gebeuren, bedacht zich geen oogenblik en sprong gekleed te water. Hij heeft eenige malen gedo ken, doch hij kon den auto niet vinden Het dreggen, waarmede dadelijk werd begonnen, had echter spoedig resul taat. Men vond het lijk van den heer Huyssen de Koeyer op een afstand van den wagen, uit welk feit de conclusie kan worden getrokken, dat deze zich nog uit den wagen heeft weten ie wer ken. Met behulp van een lier van de passeerende Belgische sleepboot „Mer «curius" heeft men den verongelukten auto opgehaald en op het droge ge bracht. In den wagen lag het lijk van den heer de Mul. Het Kanaal is ter plaatse acht a ne gen meter diep. De auto was gezonken tot een diepte van ongeveer zes meter en lag vier meter uit den kant. De wagen was slechts licht bescha digd. Bij onderzoek bleek, dat de stuurinrichting en remmen geheel in orde waren. De plek, waar het ongeluk is ge beurd, is gelegen tusschen Terneuzen en Sluiskil, op het grondgebied van eerstgenoemde gemeente. De beide heeren waren zeer geziene persoonlijkheden in Terneuzen, zoodat het bekend worden van het ongeluk groote verslagenheid teweeg heeft ge bracht. SAM VLESSING OVERLEDEN. Op 58-jarigen leeftijd is te IJjnuiden de musicus Sam Vlessing overleden. In 1876 werd Sam Vlessing, geboren op Texel, hij werd opgeleid voor het manufacturenvak, en toen hij zich in 1798 te IJmuiden vestigde, opende hij daar een manufacturenzaak. Zijn moeder was een Belgische pia niste van naam en de jeugd van haar zoon werd dan ook niet alleen een leer tijd voor den handel. Toen hij elf jaar oud was, werd hij al leerling van het conservatorium te Antwerpen, waar hij onderwijs ontving o.a. van Peter Be- noit en Jan Blokx. In Nederland gaf Kees van der Linden hem leiding bij zijn muziekstudie. Vlessing heeft vrij wat gecompo neerd voor harmonie cn fanfare, maar ook twee operettes staan op zijn naam: „Roze-Marie" en „Marion de Marke tentster". Hij was menigmaal lid van de jury bij muziekconcoursen is 25 jaar lang dirigent van de Harmonie- vereeniging „Concordia" te IJmuiden geweest en 32 jaar van de Orkestver- eeniging „Kunstkring" aldaar, welke door hem is opgericht. Als lid van de examen-commissie van den Bond van Orkest-dirigenten had hij invloed op de vorming van dezen. Vlessing was lid van de „Société dramatique" en van de „Société der Compositeurs" te Parijs, welker secre taris hij was voor Nederland. Bij zijn 25-jarig jubileum als musi cus viel hem de hulde van Velsen's burgerij ten deel en het eereburger schap dezer gemeente. Het eereteeken van de Fransche onderscheiding hem indertijd toegekend - hij was offi cier d'Acadè,me -- is hem door den Franschen minister voor Schoone Kun sten indertijd persoonlijk overhandigd. Het heeft dezen Nederlandschen mu sicus aan waardeering voor zijn werk dus niet ontbroken. Tarief der inkomstenbelasting. Welke wijzigingen zullen wor den aangebracht. Wie de beschikking heeft over een tarief der rijksinkomstenbelasting, zal er rekening mede moeten houden, dat dit tarief voor 't belastingjaar 1934-35 een paar veranderingen zal ondergaan. Het wetsontwerp daartoe is dezev da- geng in de Eerste Kamer. Bij 1' 1200 was de belasting i 7, bij f 1600 f 15; het tarief klom met f 1 voor elke f 50 inkomen. In het vervolg is het tarief voor "f 1200 f 6.20. De opklim fing is dan f 7.20, f 8.20, f 9.20, f 10.20, f 11.40, f 1260, f 13.80, zoodat bij f 1600 het tarief weer is f 15. De tweede vergadering geldt de hoo- ge inkomens. Is de belastbare som f 70.000 of meer, doch minder dan dan f 85000, dan is verschuldigd FEUILLETON. 105. Ja, dat is zoo mompelde Andreas, als in zichzelf en hij drukte daarbij zijn hand op de onrustig kloppende borst, want hij had z{jn hartzeer nog geenszins overwonnen. Die Rouquin is insgelijks te weten geko- hervatte Murad, dat Emil en Feredie elkan der beminden. Ook was hij niet onbekend met het nachtelijk tooneel onder mijn dak, dat ik zoo zeer betreurd heb en nog betreur, het tooneel, waarbij jij, Emil, mij onder eede ver zekerde, dat geen materieel belang je drijf veer was, toen je Feredie tot je vrouw be geerde, dat je na verloop van een jaar öf rijk öf beroemd öf dood zou zijn. Hij wist van je verblijf in Duitschland en heeft daar van hospitaal tot hospitaal je gan gen door gehuurde spionnen laten nagaan. Thans zijn de handelingen van dien grooten boosdoener om zich het bezit der millioenen te verzekeren, vrij duidelijk na te gaan. Jou. Emil, door een zijner handlangers te laten dooden achtte hij, na het vermoorden van je vader, voor eigen vrijheid en veiligheid veel te gevaarlij k.Hij vond het daarom geschikter als dit op een andere manier geschiedde, ten einde daarop onbevreesd je naam te kunnen schrappen van de lijst der weinigen, die nog hun aanspraken op Bertara's nalatenschap konden doen gelden. Alleen Gabrielle moest overblijven. Gabrielle's erfenis moest tusschen hem en Norbert verdeeld worden, dat was het wèl doordachte plan. Om dit te bewerken, Emil, maakte hij gebruik van een zijner hand langers, die zijn volle vertrouwen bezit, een zijner agenten, die zelfs hun laatsten druppel bloed voor hem veil hebben, een bandiet, die reeds meer duistere dingen op zijn bevel met f 5492.60, benevens f 13.50 (dit was f 13.30) voor elk geheel bedrag van f 100 hoven de f 70,000. Is de belastbare som f 85.000 of meer. dan is verschuldigd f 7517.60 benevens f 15 (dit was t 13.50) voor elk geheel bedrag van i' 100 bo ven de f 85.000. Een derde verandering betreft, liet bedrag van den kinderaftrek, In bet vervolg zal voor ieder kind boven bet getal van vier de aftrek bedragen 21/4 maal bet bedrag, dat wordt afgetrok ken voor één kind. Bedraagt dus de af trek voor vier kinderen f 800, dan zal die voor vijf kinderen zijn f 1250, voor zes kinderen f 1700, voor zeven kinde ren f 2150, voor acht kinderen i' 2600. Deze laatste vier getallen waren tot dusverre f 1250, f 1500, f 1700 en f 2000. Door den electrischen stroom gedood. Vermoedelijk tengevolge van ver keerd contact kreeg de 17-jarige U., werkzaam in een machinefabriek ie Maassluis, den stroqm van een elec trischen boor door bet lichaam. De jon geman was onmiddellijk dood. Een nieuw consumptie-ijs-besluit. Scherper toezicht op fabricage en verkoop. Het „Staatsblad" bevat een Konin klijk Besluit tot intrekking van 't Con sumptie-ijs-besluit en tot vaststelling van een nieuw consumptie-ijs-besluit. Het consujnptie-ijs-bedrijf bad in de laatste jaren een dergelijke ontwikke ling doorgemaakt, dat scherper ingrij pen der Overheid noodzakelijk was. De commissie, bedoeld in artikel 17 der Warenwet heeft de belanghebben den over deze aangelegenheid gehoord en het resultaat is geweest, dat een be sluit is verschenen, waarin tal van be palingen voorkomen, welke een scher per toezicht op de fabricage en ver koop van consumptie-ijs voorschrijven dan tot dusver bestonden. Het nieuwe besluit geeft voorschrif ten omtrent de eischen, waaraan de be- reidplaatsen van consumptie-ijs moe ten voldoen, voorts betreffende de kwa liteit van de waar, de verkoopgelegen heden alsmede het vervoer en de behan deling van het consu,mptie-ijs. OP AUTO GEKLOMMEN. Drie jongens gevallen. Op de Weesperzijde te Amsterdajn waren drie jongens op een rijdende vrachtauto gekiomjnen zij hadden achter op de omhooggeslagen klap plaats genomen. Eensklaps geraakte de verbinding van de klap los zij sloeg omlaag, met het gevolg, dat cle drie knapen met een hevigen sjnak op den grond vielen. De G. G. D. heeft hen naar het Ned. Isr. Ziekenhuis aan de Nieuwe Keizersgracht vervoerd. Een van hen, een jongen van 14 jaar, kon na verbonden te zijn, naar huis worden vervoerd. De beide anderen, resp. 14 en 15 jaar oud, bleken een licn te hersenschudding te hebben gekre gen en moesten ter verpleging worden opgenomen. Op den Haarlemmerweg is eveneens een 14-jarige jongen van een auto ge vallen. Hij geraakte bewusteloos en is naar het Wilhelmina-gasthuis ge bracht. Bij voetbal gewond. Op het terrein achter de Aalsmeer straat te Amsterdam is bij het voetbal spel een 17-jarige jongen zoodanig ge raakt, dat hij een dijbeen brak. goed gevolg had volbracht. Met de grootste vermetelheid kiest hij altijd in deze zaak de zelfde menschen en een hunner dengene, die volgens mijn meening medeplichtig is aan den dood van je vader, zond hij als knecht bij je in dienst. Groote hemelriep Emil verbleekend. Blijf bedaard, vriend vermaande Mu rad. De schurk zal zijn straf niet ontgaan en ik verzeker je dat ze voorbeeldig zal wezen Maar hoe weet je dit alles viel Emil in. En als je het weet, waarom is die boosdoe ner dannog op vrije voeten Hoe ik dit alles vernomen heb, zal ik je misschien later zeggen, dat is in elk geval een zaak van ondergeschikt belang, antwoord de Murad. Het zij je voorloopig genoeg, dat ik goed werd ingelicht. Je vraagt mij waarom die boosdoener nog op vrije voeten is Om dat hij ons, nadat hij Loussard had bevrijd, weer door de vingers glipte omdat hij onzicht baar is geworden, hoewel hij zijn helsche plannen met onverdroten ijver blijft doorzet ten. Waarom Rouquin nog leeft en op vrije voeten is herhaalde Murad met schitteren de oogen. Omdat hij zoo slim te werk gaat, dat niemand vat op hem heeft, omdat hij gedekt wordt door markies d'Argental en diens invloed, omdat hem niet één zijner wandaden bewezen kon worden, omdat hier, zooals de volksuitdrukking luidt, de rechtbank aan het kortste eind zou trekken. Eens heeft Rouquin in groot gevaar verkeerd, dat was toen zijn handlanger Loussard zich in arrest bevond. Zoo Loussard in handen der justitie ware gebleven, zou Rouquin, dit zag hij zelf zeer goed in, ook verloren zijn geweest. Nu, je weet met hoeveel vermetelheid Loussard, dat was de man, die als huurkoetsier dienst deed, gered werd Je weet, hoe verregaand brutaal Rouquin je vader, het lijk, dat in Loussards rijtuig werd gevonden, uit de „Morgue" deed verdwijnen, zoodat het niet meer viel na te gaan, wie de vermoorde was Waarom hij op vrije voeten is hervatte Mu rad met steeds klimmende drift. Omdat we op dit oogenblik nog geen geschikte wapens Pijnlijke voeten. Een klacht, die men door vele huis vrouwen hoort uiten, als zij de geheele dag af en aan, trap op en trap af, ge- loopen hebben, is, dat de voeten zoo branden en pijn doen. Men heeft hiertegen een eenvoudig middel, dat evenwel goed helpt. Men snijdt 'n citroen in dunne schijven en legt deze op een stukje oud katoen of op een linnen doek, die men, vóór men naar bed gaat, op de brandende of ge voelige voeten legt, nadat men ze in warm water gewasschen heeft. Hier over windt men een zwachtel, die men 's-nachts om de voeten houdt, terwijl men de volgende morgen de voeten met olijfolie masseert. Bij eeltvorming penseelt men de plekken des morgens en des avonds met ricinus-olie, terwijl men eveneens met azijnzuur kan inwrijven. hebben, om den ellendeling te vernietigen. Het gedwongen huwelijk van Gabrielle met Normert d'Argental is onwedersprekelijk zijn werk, maar hij bleef daarbij achter de scher men. Gabrielle werd bewaakt als een krank zinnige. De markies is te machtig, te veel de populaire man, dan dat iemand geloof zou slaan aan een tegen hem ingebrachte beschul diging. De dood van Bertara is zeer zeker het gevolg van een moord, maar wie bewijst dat? De poging om Andreas naar lichaam en ziel te vernietigen, beschouw ik voor mijn per soon als een sluipmoord, maar tegenover zulk een daad staat de rechter machteloos. Je ei gen toestand, Emil, is Rouquins werk, maar wie zou het ooit in zijn gedachten durven ne men, hem daarvan een verwijt te maken, laat staan hem daarover in staat van beschuldi ging te stellen Rest de moord op den armen Simeon, een agent in mijn dienst, op den bok van het rijtuig, maar daaromtrent kan men met geen mogelijkheid op Rouquin zelf een smet werpen. Je vader werd op Rouquin's be vel vermoord, maar wie levert het bewijs, dat Rouquin daarbij de hand in het spel had, wie bewijst zelfs, dat hij vermoord werd Er zullen nog verschillende oproepingen in de dagbladen moeten gedaan worden, alvo rens de dood van je vader behoorlijk gecon stateerd kan worden. O, Rouquin heeft alles slim overlegd. Zie je, Emil, daarom is die man op vrije voeten Maar geduld, Emil, geduld Andreas, hij zal zijn straf niet ontgaan Na eenig stilzwijgen van weerskanten ging Murad voort Je bediende Emil, was een der geslepen- ste handlangers van Rouquin, het was Lous sard. Jij had niemand in je dienst noodig, Loussard bood zich aan onder den naam van Jerome en vond, dank zij den valschen ge tuigschriften, die hij kon overleggen, genade in je oogen. Hij doorsnuffelde je kamers, want hij wist dat je voor den vijf-en-twintig- sten Juli een belangrijk werk had voorbereid en hij verijdelde je plannen, door de vruch ten van je arbeid uit je handen te stellen, waarop hij de kast liet verbranden, om de Ons Lichaam en onze Gezondheid. BUITENLANDSCH NIEUWS. Het beloofde land. Geen werkloosheid jnaar be hoefte aan werkers. Palestina is thans het eenige licht punt ter wereld, verklaarde Smuts in een rede, die hij hield bij een banket ter gelegenheid van de opening der campagne voor het Palestinafonds in Zuid-Afrika. Toen ik Palestina zag tij dens den oorlog, voegde Smuts er aan toe, lag het braak, terwijl het nu lijkt op het beloofde land, dat geen werk loosheid kent en hunkert naar werk krachten. Een doode had het lot I Een groep handelaars te Poitiers hadden geld bijeengebracht om een lo- teerijbriefje te koopenOp dit briefje viel de hoofdprijs van 1 millioen francs Ondanks alle mogelijke nasporingen bleef het briefje onvindbaar, totdat de weduwe van een overleden lid van de loterij club zich herinnerde dat haar man het briefje steeds zorgvuldig in een zak van zijn vest bewaarde, waar mede de man teraarde was besteld.Toe stemming werd gevraagd en verkre gen om bet lijk op te graven. Het reswl taat was gunstig en de handelaars en de weduwe hebben het getrokken prijs je van een millioen francs gedeeld. Noodweer in Belgische Congo. In de streek van Léopoldville en Bra zaville in den Belgischen Congo heeft een tornado gewoed. Op verschillende plaatsen is de bliksem ingeslagen. Te Léopoldville werden een vrouw, een man, 2 soldaten en 2 inboorlingen door het hemelvuur gedood. De telefoniste van een spoorwegstation werd door 'n vloedgolf meegesleurd en verdronk Verscheiden huizen werden vernield. De schade is op het oogenblik nog niet te schatten. Het Loch-Nessmonster. Een visscher heeft in de Moray-Firth in zijn netten een monsterviseh gevan gen, waarin men de overigens bekende soort, de oervisch of Regalecus meent te herkennen. De visch is meer dan 4 meter lang. Aangezien de Moray-Firth in verbinding staat met Loch-Ness is men geneigd te meenen dat men de vangst van deze visch het geheim van het zoogenaamde Loch-Nessmonster, dat, naar men weet het publiek in En geland zoolang heeft bezig gehouden, is opgelost. Als vrouwen boos worden De vrouwelijke inwoners van Alcaniz, (Spanje) die ontstemd waren over een nieuwe verhooging van de levensmid- delenprijzen met 33 pCt., hebben het stadhuis bestormd en het aftreden ge- ëischt van den burgemeester en de ge meenteraadsleden. De politie was niet in staat de opgewonden vrouwen te verwijderen, zoodat hiertoe de hulp van de civiele garde moest worden in geroepen. Later heeft de stadsomroeper bekent» gemaakt, dat de burgemeesxer en de raadsleden hun functie hadden neerge legd. Door mitrailleuse gedood. Ongeluk bij schietoefening. Tijdens schietoefeningen met 'n zwa- ren mitrailleur, in 't kamp van Waals- dorp, is de 20-jarige dienstplichtige Heynen uit Den Haag door een aantal schoten in het hoofd getroffen. In be- wusteloozen toestand is het slachtoffer naar met Militair Hospitaal vervoerd, waar hij kort na aankomst is over leden. Naar de oorzaak van het ongeluk wordt een onderzoek ingesteld. bewijzen voor je nasporingen te vernietigen. Zie je nu wel in dat zoowel die brand als het feit, dat een ander je vóór was in het bekend maken eener belangrijke ontdekking op ge neeskundig gebied, alleen wederom het werk was van Rouquin Emil zweeg. Hij herinnerde zich hoe Fere die, afgaande op haar fijn vrouwelijk gevoel van den zoogenaamden Jerome had gezegd „Dat gezicht brengt onheil aan Die man heeft slangenoogen en hoe zij een geheim zinnig teeken had gemaakt, als om het drei gend gevaar te bezweren. Feredie had maar al te goed gezien het. onheil was gekomen en had haar, de onschul dige, getroffen. Je zult nu wel inzien, vervolgde Murad, waarom ik je alvorens je aan jezelf over te laten, alvorens je Bertara's millioenen uit te betalen, een tijd van uitstel heb gevraagd. Zoolang Rouquin en markies d'Argental le ven en in vrijheid zijn, wordt je alleen be dreigd. De twee menschen moeten sterven Stel je omtenrt mijn pogingen gerust. Ik zal je van alles wat ik doe of denk te doen, om derrichten en daar ik je trots ken, beloof ik je, dat ik zal voorslaan, om, zoo er gevaar aan mijn werk mocht verbonden zijn, het met mij te deellen De drie vrienden gingen uiteen. Dit onderhoud had Emil vermoeid, hij ge voelde zich weer min of meer koortsig. Maar de zenuwen bedaarden en hij had een vrij rustigen nacht. De jonge dokter sterkte nu van dag tot dag, zoowel naar lichaam als naar geest, meer en meer aan en spoedig waren denk en herinneringsvermogen weer geheel nor maal. In dien tijd gebeurde het, dat de vreemde verschijning, die Emil Senechal langzamer hand was gaan beschouwen als een beeld zijner fantasie, hem in de koorts voor de oo gen gekomen, wederom voor hem opdaagde. Maar nu was de jongeman gekomen in een staat om na te denken, te begrijpen en te ver gelijken, hij was helder van geest en zich PROVINCIAAL NIEUWS. „DE HEMITO" Tentoonstelling te Den Helder. Zaterdagmiddag, 26 Mei 1934, 's-mid dags 3 uur opent de Hemito, een ten toonstelling van Handel en Industrie te Den Helder haar deuren. Het tijdelijk gebouw is geplaatst ach ter het spoor op een terrein genaamd „De Ton", tegenover de Watertoren. De toegelaten exposanten vertegen woordigen handel en industrie, zoowel landelijk als plaatselijk, Nederlandsch fabrikaat en import. Het is een Jaarbeurs in het klein, een demonstratie van vertrouwen in de kracht der reclame. Vele inzenders zijn ïneer dan royaal voor den dag gekomen, industrieën in werking verhoogen het attractieve ge heel. Het geheele gebouw met zijn zaal-op pervlakte van 1200 M2 is gevuld met voortbrengselen van eigen en vreem de bodem. Er is tevens gedacht aan het in een met goeden smaak ingericht cabaret en dancing. Een verkoopweek met als hoofdprijs een vier-persoons Chevrolet-auto 1931, langeboden door de Middenstandsver cenigingen aan de klanten harer le ien, verhoogt de attractie. De HEMITO is geopend tot en met 3 Juni. daarvan volkomen bewust. Hij had immers Feredie in zijn armen zien sterven ze kon derhalve niet in levenden lijve voor hem opdoemen en tot hem spreken. Hij riep het in zijn geheugen terug, hoe hij vroeger reeds enkele malen deze jongedame met Feredie had verwisseld, zoo groot was de overeenkomst. De beide zusters schenen een getrouwe afbeelding te zijn van een en het zelfde model. Het is Feredie niet, ze kan het niet zijn, maar het is haar zuster overlegde hij in zich zelf. Je bent Fatma sprak hij dan ook de hemelsche verschijning toe. Maar zij schudde het hoofd, zeggend Ik ben Feredie, die je liefhebt en die je liefheeft Emil sloot zijn oogen, om zich weer door dien heerlijken droom te laten betooveren, niet omdat hij geloof sloeg aan de tot hem gesproken woorden, maar omdat hij ze zoo gaarne gelooven wilde. Je bent Fatma, herhaalde hij nochtans met zachte stem, maar je bent schoon en goed en teeder evenals Feredie. Ik dank je, dat je gekomen bent om mij te troosten, dit geschiedde reeds door je lieftallig gelaat. Je hebt mijn levensgeesten opgewekt en ze te gen vernietiging beschermd. Ja, mij misschien van krankzinnigheid gered. Dank Fatma, je hebt uit een gevoel van medelijden zoo ge handeld, hoewel het mij misschien beter ge weest ware te sterven dan mij hetgeen er ge beurd is te moeten herinneren. Fatma wilde aan den wensch der afgestor vene voldoen. En als ik je bewijs, dat ik Feredie ben hield zij vol. iVnd je niets aan mij, dat je kan overtuigen, dat ik Feredie ben Jij bent haar levend evenbeeld, maar. Maar je kunt het bewijs niet vinden, dat ik Feredie niet ben, is het niet zoo viel Fat ma in. Je kunt mij niets anders bewijzen dan dat je Feredie's zuster, dat je Fatma bent (Wordt vervolgd.>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1