25e JAARGANG DINSDAG 29 MEI 1934 No. 43 ^PP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ÏN OM HET GOUD. ■jWIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. Het gevaar op den weg. Het „Algemeen Weekblad" schrijft W(ij zijn er nu zoo langzamerhand aan gewend in de bladen, die na Zon en feestdagen verschijnen, een min of meer lange lijst van gewonden en doo- den aan te treffen. Het zijn de prijzen, die de moderne beschaving van haar motorverkeer betaalt. Vroeger rekende men met het risico zijn leven door een spoorwegongeluk of door de befaamde dakpan te verliezen, maar zoo heel groot waren de statistieken dier onge lukken niet. Het is anders geworden, de Zondagen zijn in vele gezinnen doo- dendagen geworden. Toch wordt er geen oogenblik min der om gereden en gerost, integendeel. De Zondag is de motordag geworden en de tijd, dat alleen de „rijke meneer" er op uit ging, ligt ver achter ons. De cri sis, die ook de prijzen van auto's en motorrijwielen naar beneden drukte, maakt het steeds meer menschen ge makkelijk. Ook indien men het ver schijnsel als zoodanig aanneemt, dan rijst telkens nog de geenszins nieuwe vraag of nu alle middelen zijn uitgeput om het roekelooze spel met het leven, dat somjmigen bedrijven, tegen te gaan. In de eerste plaats zij hier gedacht aan de ongelukken, veroorzaakt door dronken chauffeerenden. De vorige week b.v. bij Santpoort, waar een hevig slingerdende wagen met fuifgezelschap op een stilstaande auto reed. De straf rechter zal hierin wel een woordje mee gaan spreken. Misschien komen er een paar maanden gevangenisstraf en één jaar intrekking van het rijbewijs. Dan is de baan weer vrij. Waarom wacht de wetgever nog steeds met de verhooging van dit be lachelijk lage maximum van het rij verbod Waarom zou hier niet ont zegging voor 5, 10 of 20 jaar mogelijk kunnen zijn Het gaat toch om be scherming van het leven EEN GOED IDEE De geheelonthouders-automobilis ten in Noorwegen hebben met aanvan kelijk 300 leden een eigen Verzekering maatschappij gesticht. Sedert 3 jaren verleende een algemeene verzekerings maatschappij hun 10 pCt. reductie op de premie, omdat hun kansen op onge lukken geringer blijken te zijn. De blauwe automobilisten zijn even wel met deze 10 pCt. niet tevreden, om dat ze overtuigd zijn, dat alcohol-onge vallen een belangrijke verzwaring van het budget der verzekerings-maat- schappijen beteekenen en zij bij uit schakeling van deze gevallen hun onderling risico aanmerkelijk zullen verminderen. Met belangstelling mag de ontwikke ling van deze onderlinge verzekering worden tegemoet gezien. BOERDERIJ. N.-HOLL. ZUIVELBOND VERGADERT. De „weelde" der onderlinge concurrentie. In zijn openingswoord herdacht de voor zitter van den N. Holl. Zuivelbond, die te Alkmaar vergaderde, het verscheiden van de heeren P. Jensma, J. Bark en Ham, waarbij hij hun dank bracht voor alles, wat zij voor den bond hadden gedaan. Spr. constateerde, dat er nog geen enkel FEUILLETON 106. Maar mijn gelaat, mijn oogopslag, mijn stem, 2'yn dit niet het gelaat, de oogopslag van Feredie vroeg het meisje. Dat geef ik je gewonnen. Sla je oogen op, zie mij aan hernam zij. Sluit je oogen weer en luister Is het niet in alles Feredie, die tot je spreekt? Is het Feredie, is het Fatma mompelde Emil in verwarring. Je hart is met je verstand niet in over eenstemming Trekt je hart niet naar mij, had je het niet gaarne, dat ik dezelfde was, die je zoo zeer bemint en wier naam je gedu rig op de lippen komt O Feredie, o, Fatma riep Emil. De beide namen schenen zich in zijn geest dooreen te mengen de zielen der beide Oos- tersche schoonen werden hem als het ware één ziel. Ik ben Feredie herhaalde Fatma. Hoor nu verder En thans verhaalde Fatma, ter wijl zij zich zoodanig vooroverboog, dat zij fluisterend bij Emils oor kon spreken, met zachte streelende stem al de kleine en slechts aan Feredie bekende bijzonderheden harer liefde, van het eerste oogenblik af, dat hij het huis betreden had tot aan Feredie's dood. En zij besloot dit alles met nogmaals te herha len, dat zij Feredie was. Niemand anders kon trouwens zoovele schijn bare nietigheden in het geheugen hebben bewaard en zoo met alle bijzonderheden ha rer liefde zijn bekend geweest. En Fatma ging voort, om met haar vleien de stem te spreken. Fatma ging voort hem te overtuigen. Terwijl zij zoo sprak kreeg Emil de zeker heid, dat deze Fatma hem evenzeer beminde als Feredie het had gedaan en zonder opoffe ring van zichzelf de eenmaal bestaande lief lichtpunt was en dat het te betreuren viel, dat desondanks enkele boeren en fabrieken meenden zich de weelde te kunnen veroorloo- ven, om elkander te beconcurreeren. Hij drong erop aan tot het besef te komen dat elke maatregel die de boerenstand al geheel tót steun kan dienen toejuiching verdient, ook al heeft men daar als zuivelproducent geen di rect voordeel van. De crisismaatregelen op zuivelgebied. De heer Geluk, secretaris van de F. N. Z. hield hierna een inleiding over de crisismaat regelen op zuivelgebied. In verband met het buitengewoon laag peil, waarop de prijzen van boter, kaas- en melkproducten gedaald zijn is de toestand thans zoo geworden, dat in de eerste twintig weken van dit jaar voor de melk met een vetgehalte van 3.2 proc. ge middeld een grondprijs is verkregen van 1.2 en 1.4 ct. per kg, terwijl de toeslag van de crisiszuiveleentrale 21/» ct. per kg heeft bedra gen. Dit is niet de werkelijke melkprijs, die verkregen zou worden, indien er geen maat regelen genomen waren, die een drukkenden invloed op de prijzen der producten uitoefent. Men kan aannemen, dat de crisiszuivelwet ze ker op de kaasprijzen een drukkenden invloed uitoefentvan meer beteekenis nog zijn de heffingen, die gedaan worden bij den export naar gecontingenteerde landen. De zuivelprij- zen worden daardoor tot het laagste peil der wereldmarkt teruggebracht. Werden deze heffingen niet geheven en de export geheel in handen gelaten van producentenorgani saties, dan zou volgens de huidige prijsver- hoogingen en exporten bij botergedurende de maand April de commissienoteering gemid deld niet 0.42 per kg zijn geweest, doch 0.60. Spr. keurt het stelsel van de heffingen niet af, doch bedoelt alleen aan te toonen, dat door deze heffingen een ongunstige verhouding tusschen grondprijs der melk en toeslag ont staat, dan zonder deze heffingen het geval zou zijn. Het geld, dat door den C. Z B. op den ge- contingenteerden export van zuivelproducten geheven en in de schatkist gestort is, be draagt thans meer dan 7 millioen gulden en wij wachten nog steeds op de eerste uitkee- ring hiervan aan producenten, terwijl nog slechts zeer kleine bedragen besteed zijn ten bate van producenten spr. noemde dit een zeer onbevredigenden toestand, aangezien daardoor de Nederlandsche zuivel producent op deze wijze de dupe wordt van zijn eigen eerlijkheid. Doordat de regeering tot nog toe weigerde dit geld uit te keeren of te besteden ten bate van producenten, begaat zij een groote on billijkheid en wordt op den grondprijs der melk een sterker druk uitgeoefend, dan uit de werkelijke marktpositie onzer producten volgt. Op principieele gronden en op practische gronden verwerpt spr. uitkeering van de 7 millioen via het Landbouwcrisisfonds. Van groote beteekenis oordeelde spr. het voor pro duct, nieuwe afzetgebieden te zoekenin cijfers toonde spr. aan, dat door maatregelen der betrokken regeeringen de uitvoer naar verschillende landen is teruggeloopen. Wat de boter betreft, vormt Duitschland een gunstige uitzondering omdat tengevolge van het gesloten handelsverdrag dit jaar in derdaad een grooter kwantum boter naar Duitschland kan worden geëxporteerd dan het vorig jaar. Geconstateerd kan worden, dat in Duitsch land, Frankrijk en Spanje de productie van melk en zuivelproducten hand over hand toe neemt. Voor de toekomst van de bedrijven is het dan ook noodig voor het behouden van een markt en het winnen van nieuwe mark ten zich opofferingen te getroosten. De C. Z. B. moet dienstbaar gemaakt worden om on zen afzet in de toekomst te verbeteren. Over de wijze, waarop dit moet gebeuren, bestaat tusschen de drie zuivelorganisaties de noodi- ge overeenstemming. Het komt er slechts op aan, dat de Regeering toestemming geeft, om de voor Feredie bleef aanwakkeren in zijn hart. Bij Feredie's leven had zij blijkbaar geen ijverzucht, geen hartzeer gekend. Fatma had aan haar zuster beloofd te han delen, zooals zij nu deed en Feredie was daar op gerust gestorven, gelukkig in het denk beeld, dat zij nog bleef voortleven in Fatma, die bij Emil haar plaats zou innemen. Fatma hield die belofte. Niemand werpe, zelfs in gedachten, hier om een smet op Fatma's kieschheid, reeds bij het leven van haar zuster voelde zij zich als het ware met Feredie vereenzelvigd, thans handelde zij volgens haar gelofte en tevens volgens de inspraak van haar eigen hart, zonder eenige nevenbedoeling. Dat alles be greep Emil uit haar woorden, dat overlegde hij in zijn hart. Na Feredie's overlijden was het Fatma, als of zij Emil dubbel had lief gekregen. Dagelijks kwam zij, zooals Feredie dat had gedaan, bij Emil terug. En de arme, zwaarbeproefde man gewende zich weldra aan het bijzijn van dat schoone meisje, dat hem van lieverlede even onmis baar werd als Feredie's bijzijn hem was ge weest het troostte, het sterkte het betoover- de hem. In dezelfde mate als zijn herstel toenam, zijn krachten terugkeerden, opende zich zijn hart voor de nieuwe liefde, waarbij hij de vroegere liefde niet vergat, integendeel, ze vervulde zijn hart, alsof het een natuurlijke voortzetting ware geweest van de nu ruim een jaar geleden ontwaakte liefde. Het was wel licht het ontwaken tot een nieuw leven, dat ook de genezing der doodelijke wond ten goe de kwam. Emil kon spoedig het ziekbed verlaten, eerst enkele uren, daarna veel langer. Op Andreas' arm gesteund, ging hij voor het eerst naar buiten in het park. Den volgenden morgen had Emil een kort onderhoud met Fatma, waarbij hij van zijn zaligste hoop, van zijn hoogste geluk sprak. Het was avond en de zon was reeds onderge gaan. Het tweetal had zich nadat zij elkan der toevallig in den tuin hadden ontmoet, op een gedeelte der gelden, dat op den gecontin- genteerden export geheven wordt, aan te wenden, om den export naar andere zijden te stimuleeren. Het wachten is alleen op een beslissing tot besteding der 7 millioen. In IVï jaar tijd is het binnenlandsch bo- terverbruik met 86 ton per week afgenomen en het margarineverbruik met 85 ton per week gestegen. Spr. oordeelde het, hoogst noodzakelijk, dat er, evenals op de eetbare vetten, een heffing komt op de eetbare olieën. Spr. was ervan overtuigd, dat het mengge- bod op groote schade voor het boterverbruik in Nederland zal uitloopen. Met het kaasver- bruik staat het er in ons land beter voor. Dit is in 1933 toegenomen. Wil men de zuivelbe reiding op peil houden, dan zal moeten wor den gewerkt, om onzen export bij de gewij zigde omstandigheden te doen aanpassen en uit te breiden. Een reorganisatie van het C. Z. B. en gedeeltelijke aanwending der hef fingen op den gecontingenteerden export kunnen tot dit doel leiden. Ook moet ernaar worden gestreefd, om den afzet van de con- sumptiemelk op te voeren bij de thans gel dende regelingen wordt er te weinig rekening mee gehouden, dat vooral melk een product is, dat zoo goedkoop mogelijk bij den consu ment moet worden gebracht, om een groot afzetgebied te krijgen. Detailprijzen voor de melk van 11 en 12 ct. per L. terwijl de boer 5 a 6 ct. ontvangt toonen duidelijk aan, dat er bij de distributie van dit artikel ten nadee- le van den boer iets niet in orde is. Spr. noemde het voorts een lichtpunt, dat men internationaal de behoefte gevoelt, om te trachten met eigen middelen de crisis in het zuivelbedrijf te overwinnen, of die al thans zooveel mogelijk te verzachten. BINNENLANDSCH NIEUWS. Gemaskerde inbreker door kinderen verrast. Te Baarlo heeft een onbekende man, tijdens de afwezigheid van de bewoon ster, in de Veldstraat te Venlo zich toe gang weten te verschaffen tot de wo ning van een weduwe. De man moet tijdens afwezigheid van de bewoonster het huis zijn binnengedrongen. Het 10- jarig zoontje, dat eenigen tijd later het huis binnenging, zag de man, die reeds het geheele bovenhuis doorsnuffeld had de trap afkomen. Het kind schrok he vig, gilde luid om hulp, waardoor de andere kinderen begonnen te huilen. De gemaskerde man die zich nu ontdekt zag, probeerde de kinderen schrik aan te jagen. Hij is daarna dooi de achterdeur het veld ingevlucht. Toen de kinderen van de schrik be komen waren, waarschuwden zij de buren, die de politie van het geval in kennis stelden. Na thuiskomst van de vrouw is onderzoek ingesteld, doch het bleek, dat hoewel alles was doorsnuf feld, niets was ontvreemd. HET PALEIS SOESTDIJK. Personeel 20 September met pensioen. Ten paleize Soestdijk is bericht van den notaris uit Den Haag ontvangen, dat het geheele personeel met ingang van 20 September a.s. zal worden gepen sionneerd. Ook het personeel van Paleis Voorhout. Men meldt dat eveneens het perso neel van het Paleis Lange Voorhout, met ingang.van denzelfden datum pen sioen zal krijgen. Al het personeel, ook de losse krachten, zullen dan dus den actieven dienst verlaten. Ontevredenen bij de werkverschaffing. Zes Weesperkarspelsche werkloozen, die te werk waren gesteld bij de Rijks- werkverschaffing te Rollecate bij De- demsvart, zijn zonder daartoe gerech tigd te zijn, weer naar huis gegaan. Het loon, dat verdiend kon worden, was naar het oordeel dezer tewerkge- stelden te laag. In afwachting van de nadere Regeerings-uitspraak, zijn deze zes werkloozen voorloopig tot 16 Juni e.k. uitgesloten van steun, alsmede van plaatsing bij de werkverschaffing. Verzwegen inkomen en vermogen in de inspectie Alkmaar. Verzwegen is in deze inspectie, in het belastingjaar 1931/1932 aan vermogen f 4.035.000 en aan inkomen f 208.775. In het belastingjaar 1932/1933 aan vermogen f 3.464.000 en aan inkomen 205.875. In het belastingjaar 1933/1934 aan ver mogen f 20862.000 en aan inkomen f 158.653.. Aan navorderingen komt ter belas ting-inspectie een bedrag in van f 110.192.90. HOORN. Ingevolge het verzachtende voorschrift tot aanzuivering van te wei nig: betaalde belasting werd in de In spectie Hoorn (omvattende 25 gemeen ten) door 356 personen gebruik ge maakt. Het verzwegen vermogen en in komen bedroeg voor het belastingjaar 1931-'32 resp. f 1.937.000 en f 110,584 voor 1932-'33 resp. f 1,998,000 en f 113,753 en voor 1933-'34 resp. f 2.093.000 en f 1110.825. In totaal is hiervan verschul digd aan belasting f 43.600.91. DE STREEK. Alhier heeft de oogst van de vroege aardappelen een aan vang genomen dank zij het uitblij ven van nachtvorsten is het begin ab normaal vroeg. De aanvoer bedroeg op 23 Mei reeds 127 baal. De prijs was nu reeds een fiasco, Woensdag zelfs niet liooger dan 8 tot 10 cents, wat berekend per roe een treu rig rendement vormt. De eerste uit komsten zijn wel heel treurig. DOOR DEN TREIN GEGREPEN. Wielrijdster gedood. Op den onbewaakten overweg op den weg VriezenveenWierden is Zaterdag een doo- delijk ongeluk geschied. Een Duitsche vrouw, echtgenoote van een landbouwer uit Uelsen, was met haar twee kinderen en haar man per fiets op weg naar Goor om familie een bezoek te brengen. Bij den overweg waar schuwde haar man, dat zij niet meer konden passeeren, daar uit de richting Almelo een trein naderde. De vrouw hoorde de waarschu wing niet en reed door, met het noodlottig gevolg dat zij door den trein werd gegrepen. Zij was onmiddellijk dood. Het lijk zal naar Duitschland worden vervoerd. NEDERLAND TOT VOORBEELD GESTELD. In den strijd tegen de tuberculose. Op de dezer dagen gehouden vergadering van de Deensche vereeniging tot bestrijding der tuberculose heeft professor dr. Knud Fa- ber er in zijn verslag over de werkzaamheden der vereeniging op gewezen dat Denemarken sedert 1922 de eerste plaats had ingenomen in Europa wat betreft een lage sterfte aan een eenzame bank nedergezet. Andreas had zich bescheiden teruggetrokken. Fatma, begon Emil, Fatma, ik heb je lief, ik bemin Feredie en jou Voel je je door een dergelijke bekentenis gekwetst of belee- digd Fatma schudde weemoedig het hoofd. Neen, zei ze, heb ik het je zelf niet meer malen gezegd, dat ik evenzeer Feredie als Fatma ben Het is nu Fatma, nietwaar, die mijn lief de beantwoordt Heb ik dat niet gezegd Dat wel, maar je hebt mij tevens gezegd, dat jij daarbij gehoorzaamde aan het ver langen eener afgestorvene. Zoo het van je hart slechts een offer is, heb ik het recht niet dat offer te aanvaarden. Ik vraag je dus, en geheel vrij, ontslagen van iederen dwang, moet je nu antwoorden, zooals eenmaal je zuster het mij deed, bemin je mij, Fatma, wil je mijn vrouw worden Zij scheen met haar antwoord te aarzelen. Ik doe misschien nu verkeerd, hernam Emil met iets bangs in zijn stem. Ik had de vraag niet zoo moeten stellen, niet althans op dit oogenblik, maar ik had je moeten vragen Fatma, lieve Fatma, ge loof je, dat het je mogelijk zal zijn, mij een maal je liefde te schenken Fatma zweeg daarop eveneens. Haar gelaat werd met een vluchtig rood overtogen. Waarom aarzelde zij met haar antwoord Was dit uit schaamte. Moest de reden wellicht gezocht worden in haar herinnering aan Fe redie, in ijverzucht op de overledene, die blijk baar nog altoos werd bemind en vereerd door het hart, dat haar thans was aangeboden Emil herhaalde zijn vraag met grooter in nigheid en drong op antwoord aan. Je schijnt ontstemd, Fatma, zei hij zacht. Heb ik je, zonder het te willen, beleedigd Neen, dat heb je niet, mijn vriendgaf Fatma eindelijk ten antwoord. Ik denk aan haar, die ons nu ongetwijfeld hoort en die wij niet meer kunnen zien. Neen, jij hebt mij niet beleedigd en ik zal je open en eerlijk antwoorden. Neen, Emil, ik kan het niet be tuberculose. Thans is, aldus prof. Faber, blij- kens het verslag in „Berlingske Tidende", Nederland ons vóór. De plaatsen in sanatoria en ziekenhuizen in het heele land staan niet ten achter bij Nederland, maar dit land heeft in 1932 een stelsel voltooid van tuberculose- stations die volledig toegerust zijn met alle moderne theapeutische middelen en met de best opgeleide t-b-c-artsen. Waarschijnlijk was het volgens prof. Faber hieraan te wijten dat het sterftepercentage in Nederland zoo sterk is gedaald dat Denemarken de eerste plaats heeft verloren. Ambtenaar pleegde fraude en is daarna uitgeweken naar Canada. Sinds geruimen tijd worden de ge moederen in de gemeente Borne, nabij Hengeio, in beroering gebracht door een geval van fraude, gepleegd door een ambtenaar der werkloosheidscon trole en werkloosheidsverzekering ten gemeentehuize. Eenigen tijd geleden vertrok deze ambtenaar uit dc gemeente, geheel on verwacht en zonder achterlating van eenig adres. Later bleek, dat hij naar Canada is uitgeweken, waar hij inmid dels is aangekomen. De ambtenaar moet fraude hebben gepleegd en uiterst nalatig zijn geweest in zijn administra tie waardoor het rijk, daar de beschei den niet voldoende bijgewerkt waren, de rijksbijdrage voor de werkloosheids verzekering niet geheel wilde uitbe talen. De oneerlijke ambtenaar moet gebruik hebben gemaakt van een valschen pas. Na den overtocht naar Engeland is hij in Liverpool scheep gegaan naar Cana da. Hij moet zijn plan goed hebben voor bereid en reeds dagen van tevoren kof fers uit Almelo hebben verzonden. In de gehouden raadsvergadering is deze zaak aan de orde gekomen. B. cn stelden voor, den vertrokken ambtenaar ontslag; te vei'leenen. De voorzitter deelde mede, dat het onderzoek, hetwelk nog in vollen gang is, heeft uitgewezen, dat vermoedelijk f 4000 a f 5000 is verduisterd. Besloten werd den betreffenden ambtenaar niet eervol ontslag te verleenen. Een voorstel van den heer Span jaard om de inrichting der gemeente lijke boekhouding grondig te onderzoo ken, opdat een dergelijke verduistering niet meer kan voorkomen, werd aange nomen. looven, dat ik je later mijn liefde zal schen ken. Hij verbleekte. Een hevige smart drukte zijn nog altoos lijdend hart terneer. Maar van haar kant beijverde Fatma zich om met een lachje van hemelsche gelukzalig heid er bij te voegen Ik kan het niet belooven, Emil, omdat. Omdat herhaalde hij met ingehouden adem. Omdat ik je reeds sedert lang bemin En haar kleine hand tegen zijn mond leggend, om hem het spreken te beletten, hernam zij Ja, reeds lang heb ik je lief, Emil, sinds den dag, waarop jij liefde hebt opgevat voor Fe redie, toen ik je voor het eerst zag Je kon niet lezen op mijn gezicht, omdat het geslui erd was, en daar jij slechts oogen voor Fere die hadt, ontging je mijn verwarring. Sedert lang, Emil, bemin ik je O, ik wil mij niet beter voordoen, niet sterker dan ik ben, ik leed in het begin onder mijn hopelooze lief de, ik was op mijn woord niet naijverig op Feredie's geluk, maar het was mij niettemin een foltering dat ik lijden moest juist door datgene, wat haar zoo gelukkig maakte Ik leed bij Feredie's vertrouwelijke mededee- lingen, maar zij haar daar, gelukkig, geen begrip van. Toch had ik die mededeelingen ook niet willen missen. Zij vertelde mij zoo veel van je wederzijdsche liefde, Emil, dat ik om zoo te zeggen in de geheimen van haar en van jouw hart werd ingewijd, dat ik alles mede doorleefde, alsof het niet Feredie, maar Fatma gold. En telkens moest ik je bijzijn ontvlieden, Emil, om mijn eigen hart in be dwang te kunnen houden. Zij hield een oogenblik op. Emil wilde spreken, maar de fijne, witte vingers sloten hem nogmaals den mond. Fatma vertelde verder, hoe zij zich, lang voordat Emil zijn eerste bezoek in Murad's woning had gebracht, met Feredie vereenzel vigde en hoe zij later zich kon verbeelden, dat de liefde, die Emil haar zuster toedroeg, evenzeer voor haar was bestemd. En zoodoende, besloot zij de vreemde re deneering, die nochtans toen en later door BUITENLANDSCH NIEUWS. GELIEVE TE BETALEN. Nota's van Amerika aan de debiteuren. Het departement van buitenlandsche za ken heeft aan de ambassadeurs van Fran krijk en België nota's overhandigd de uitnoo- diging behelzende tot betaling van de door hun landen verschuldigde bedragen en een opgaaf van de hoogte daarvan. Ook zullen warschijnlijk aan de vertegen woordigers der andere debiteurlanden derge lijke nota's worden aangeboden. EUROPA OP DEN TWEESPRONG. De oorlog pas maakt den man, volgens Musolini. Zaterdagmiddag hield Mussolini in de Ka mer van afgevaardigden een rede van 2Ve uur waarin hij zich bezighield met den eco- nomischen, financieelen en politieken toe stand van Italië. Hij verdedigde den maatre gel van conversie en betoogde verder dat het aantal ambtenaren niet verminderd kon wor- Emil zelf volkomen begrepen werd, zoodoen de beminde ik je zonder een zweem van jaloezie. De dagen, op deze onthullingen volgend, vergingen voor de jongelieden alsof ze een eindeloos geluk in de toekomst voorspelden. Voor Emil was het geen ontrouw aan de nagedachtenis van Feredie, om Fatma te beminnen, maar alleen de voortzetting der eenmaal bestaande genegenheid en wat Fat ma betreft, haar geweten deed haar geen en kel verwijtzij beminde Emil niet alleen vol gens de inspraak van haar hart, maar hiervan was zij ten volle overtuigd ook met het medeweten en de innige goedkeuring van haar, die uit betere gewesten liefdevol op Emil en Fatma nederzag. XXXVII. Het wordt nu tijd, om terug te keeren tot markies d'Argental, dien wij zoolang uit het oog hebben verloren om de gevolgen na te gaan van Rouquin's duistere plannen tegen Emil Senechal ondernomen. Onze lezers zullen zich herinneren, dat Rouquin en Norbert beiden gewond werden in het tweegevecht, dat een gevolg was van de doodelijke beleediging, die de markies den grooten booswicht had aangedaan. De wond,door Rouquin opgedaan, beteeken de weinig. Ze was in twee dagen vrijwel ge heeld, terwijl hij niet eens genoodzaakt was geweest zijn kamer te houden of iets in zijn gewoonten te veranderen. In de herberg „De gouden Zon" gebracht, ontving de markies, die zwaar gewond was, de eerste hulp van dokter Surogel en toen deze, op uitdrukkelijk verlangen van Rouquin den volgenden dag naar Parijs terugkeerde ten einde Rouquin's plannen te dienen met betrekking tot Emil Senechal, was de markies reeds naar het Belgische stadje Dinant ge transporteerd. Sugorel had hem in het logement „De Klok" behoorlijk onder dak gebracht, in een helde re vroolijke kamer. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1