'IIPP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 25e JAARGANG DINSDAG JUNI 1934. No. 45 WIERINGEN EN OMSTREKEN ggWIERINGER COURANT VERSCHÜNT ELKEN DIN8DAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVEI CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU: Hippolytushoef WIeringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIêN Van 1 5 regels f 0-50 Iedere regel meer °-10- ZüIDERZEEFONDSBEGROOTING. REGEERING ACHT DROOGMAKING ECONOMISCH VERANTWOORD. Uitvoering geschiedt in een reeks van jaren, waarin de enomische aspecten voortdu rend wisselen. Uitgifte in tijdpacht van de Wieringermeergronden begint in den a.s. herfst. Blijvende werkverruiming. Aan de memorie van antwoord aan de Eer ste Kamer over de Zulderzeefondsbegrooting voor 1934 ontleenen wij het volgende De minister heeft den memoriepost inzake den Noord-Oostelijken polder pp de begrooting geplaatst, teneinde de volksvertegenwoordi ging in de gelegenheid te stellen zich over de verdere droogmaking in het IJselmeer te kim nen uitspreken. De regeering toch dient te weten of zij in dezen op de medewerking van de volksvertegenwoordiging kan rekenen, want eenmaal begonnen moet het werk worden voortgezet. Ongetwijfeld zijn na de inpoldering van de Wieringermeer de toestanden op agraisch ge bied sterk veranderd, vooral door de belang rijke belemmering van den export en mede door de verhoogde aandacht, welke in nabu rige industrieele staten aan den landbouw wordt geschonken. Daardoor wordt mededin gen van Nederlandsche landbouwproducten op de wereldmarkt zeer bemoeilijkt. De minister acht dan ook de bezwaren van hen, die uitbreiding van cultuurgrond onder deze omstandigheden ongewenscht achten, op zich zelf begrijpelijk doch daarnaast begrijpt hij ook hen, die van oordeel zijn, dat de on gunstige economische toestand niet altijd zal voortduren en dat, wanneer in de toestand verbetering mocht intreden, de verdere inpol deringen bij toenemende bevolking niet al leen een nationaal gewenscht, maar ook een noodzakelijk bezit zullen blijken te zijn. Zou men alleen er op willen letten, om in dezen crisistijd de uitgaven tot een minimum te beperken, dan zou ongetwijfeld alle aan leiding bestaan, oni den inpolderingsarbeid te staken en uit te stellen tot betere tijden. Het wil aan de regeering voorkomen, dat dit standpunt niet kan worden ingenomen, want de inpolderingsarbeid blijft naar haar ziens wijze een economisch te verantwoorden ar beid, die niet uitsluitend met het oog gericht op de oogenblikkelijke verhoudingen mag worden bezien. Werken van den omvang als als de onderhavige inpolderingen, worden uit gevoerd in een reeks van jaren, waarin de economische aspecten voortdurend wisselen. Er is zelfs iets voor te zeggen, dat werken als waarover het hier gaat, van overheidswege worden uitgevoerd in minder gunstige tijden, in de verwachting dat zij in een later tijdstip vruchten zullen dragen. De groote indirecte voordeelen aan elke grondaanwinning, hetzij ontginning of inpol dering, verbonden en waaronder op dit oogen- blik in het bijzonder de werkverruiming naar voren treedt, hebben de regeering doen be sluiten, om den inpolderingsarbeid door te zetten. Uitkomsten Wieringermeer. De regeering is van meening, dat de in het Voorloopig Verslag tot uiting komende opvat ting omtrent de in de Wieringermeer verkre - gen uitkomsten onjuist is. De polder viel in den zomer van 1930 droog en reeds thans, dus in een vroeger stadium dan aanvankelijk gedacht was, worden oogsten verkregen, wel ke in menig geval gelijk staan met die op gelijksoortige gronden op het oude land ge wonnen. Een deel van de lichtere gronden wordt reeds thans geschikt geacht om in handen van particuliere boeren te worden gesteld. Ofschoon nog geen oproep heeft plaats ge had voor het bezetten van deze gronden, hebben zich reeds uit verschillende deelen van het land gegadigden aangemeld. Het ligt in de bedoeling met de uitgifte in tijdpacht in den aanstaanden herfst te beginnenbe langhebbenden kunnen te voren gedurende den zomer van dit jaar gelegenheid hebben de gronden van nabij gade te slaan. De gronden van den Noord-Oostelijken pol der zijn blijkens de jongste onderzoekingen van betere hoedanigheid en veel minder zout dan die in den Wleringermeerpolder. Uit de bemonstering van de laatste twee jaren is ge bleken, dat deze gronden homogener zijn en een grootere natuurlijke vruchtbaarheid be zitten dan de Wieringermeergrondenop grond van hun lager zoutgehalte mag wor den aangenomen, dat zij in een korter aantal jaren bouwrijp zullen zijn. Ten aanzien van de beteekenis van de droog legging voor de werkverruiming moet in de eerste plaats worden opgemerkt, dat deze ook na het gereedkomen der werken van blij- venden aard is. Daarom is de inpoldering van bijzonder belang, ook al zouden er andere werken zijn, waarvan de uitvoering meer ar beid zou vorderen. Het moge derhalve waar zijn, dat bij wegenbouw het percentage van het loon (direct of indirect) hooger is dan bij de drooglegging van den Noord-oostelijken polder, men mag toch niet uit het oog verlie zen, dat met een versnelden wegen- en brug- gebouw nog slechts een klein percentage van alle werkloozen te helpen is en dat daarnaast nog andere objecten noodig zijn om den nood te lenigen. Opgemerkt zij verder dat de bosch cultuur reeds in hooge mate voor werkver schaffing gebezigd wordt en dat arbeidskos ten, verbonden aan de ontginning, welke on middellijk na de drooglegging volgt, te ver gelijken zijn met die der boschcultuur. De meening van sommige leden, als zoude gehandeld worden in strijd met het aanvaar de beginsel om werkverschaffing uit de ge wone middelen te bekostigen, doordat voor de werkverschaffing bij de inpoldering moet worden geleend, moet op misverstand berus ten. Het ligt in de bedoeling het werk uit te voeren in werkverschaffing door arbeiders, wier loon uit de begrootingsposten voor werk verschaffing van Rijk en gemeenten wordt betaald. Het werk moet worden opgevat als een werkverruiming, uitgevoerd door ge schoolde en ongeschoolde arbeiders, ieder naar den aard van het onderdeel van het werk waarvoor zij geschikt zijn. Wanneer nu die werkverruiming niet plaats zou vinden, zou den de daarbij geplaatste arbeiders werkloos zijn en aan hen steun worden uitgekeerd. Al leen die bespaarde steun is bij de berekening van den eenheidsprijs van een ha grond in rekening gebracht. Hierin ligt derhalve een grond voor het brengen van dit bespaarde steunbedrag ten laste der gewone middelen zooals ook bij verdere ontwikkeling van de financiering tot uiting zal worden gebracht. De minister kan niet toegeven, dat het ele ment werkverruiming bij de verdere inpolde ringen niet meer dezelfde beteekenis heeft nu het 60 millioenplan is gekomen, want ook naast dat plan zal bevrediging van de behoef te aan werkverruiming naar zijn inzicht zoo veel mogelijk bevorderd moeten worden. De regeering wenscht eerst den nieuwen dienst in te stellen, waartoe bereids de eerste stappen worden gedaan, om dan te komen tot een definitief plan, waarvoor die dienst de verantwoordelijkheid kan aanvaarden. De dijk van den noord-oostelijken polder behoeft niet de afmetingen te verkrijgen, wel ke bij niet afgesloten Zuiderzee zouden noo dig zijn, doch zal behooren te voldoen aan den eisch, dat een veilige waterkeering tegen het IJselmeer wordt gevormd. Leerdorp van Joodsche vluchtelingen. Inderdaad heeft de regeering aan het voor loopig comité voor de Joodsche vluchtelingen toezegging gedaan om kosteloos de beschik king te kunnen verkrijgen over barakken en loodsen met inventaris in den Wleringermeer polder benevens over den grond, waarop deze barakken en loodsen geplaatst zullen worden. Deze kampen zullen worden ingericht tot een FEUILLETON. OM HET GOUD. (108. Zij zat op den vergulden armstoel, die met ouderwetsch borduurwerk van zwart goud op groenen grond bekleed was. Achterover in haar stoel geleund, de voe ten door een Smyrnaasch kussen gesteund, droomde zij, somber voor zich uitstarend. Een japon van saffierblauw omsloot haar sierlijke gestalte. Zij was nu oneindig schoo- ner dan wanneer zij zich in het bijzijn van den markies bevond, want dan verloor haar gelaat de uitdrukking van goedheid en dan vertoonden zich de scherpe trekken van den haat. De markiezin maakte een snelle beweging- van blijdschap, toen de kamerdienaar haar Valentin's komt had gemeld. Zij vloog op en hield haar beide handen naar den jongeman uitgestrekt. O, wat maakt mij dat gelukkigriep zij opgetogen. Ik was zoo droevig gestemd, mijn bestaan is zoo ledig, zoo nutteloos Je bent mij hartelijk welkom Lieve Gabrielle, fluisterde Valentin. En terwijl hij de handen der schoone vrouw druk te, zag hij haar langen tijd met de grootste teederheid aan. Daarop nam Gabrielle weer in haar fauteuil plaats en de jongeman zette zich aan haar voeten. Waarover zouden die twee in de allereerste plaats spreken, zoo niet van liefde, waarover zich onderhouden, zoo niet over henzelven En nochtans was het geluk van het wederzien met treurigheid gemengd, de droefenis name lijk van niet vrij te zijn, elkander niet open lijk en eerlijk te kunnen beminnen, daar de markies een onoverkomelijke hinderpaal was voor de door beiden zoo zeer gewenschte ver- eeniging. Hoewel de gedachte aan Norbert Gabrielle steeds voor den geest stond, kwam diens naam zelden of nooit over haar lippen. Zij luisterde nu naar de vele malen her haalde verzekering van overgankelijke liefde en ving gretig de teedere woordjes op, die Valentin haar met zachte stem toefluisterde. Haar bleeke wangen werden met een lieven blos overtogen en in haar treurige oogen kwam weder glans en leven. Ik bemin je veel meer dan je het mij kunt doen, Gabriellesprak Valentin. Ben je dan niet vrij voer hij voort, telkens de klei ne, welgevormde hand, die hij in de zijne hield, met kussen bedekkend. Beschouw je jezelf dan als het eigendom van dien slechten man Je draagt zijn naam, het is waar, maar hij wordt door je verafschuwd en als je zijn vrouw werd, geschiedde dit tegen je uitdruk- kelijken wil, ja, je bent vrij voor jezelf en niets aan hem verschuldigd, Gabrielle, heb je mij nog altoos lief Meer dan ooit, Valentin, luidde het ant woord. Welk een heerlijk gelukkig leven konden wij toch hebben Je zoudt mij geheel toebe- hooren. Gabrielle, ik zou mijn leven wijden aan je geluk, ik zou zorgen, dat geen wolk meer dat schoone voorhoofd ontsierde, ik zou altijd den lieven lach om je lippen zien, zoo als op dit oogenblik, ik zou je zoo veel blij ken van liefde schenken, dat nooit meer de herinnering bij je opkwam aan den dag, waar op je zulk een wreed onrecht werd aange daan, ik zou je weer zoo gelukkig zien, als toen je met je vader samenwooonde, ik moet zooveel lijden als ik aan jouw lijden denk. Hoe geheel anders was dat voorheen Geen mensch was opgeruimder, tevredener dan jij, altijd zingend, altijd een vriendelijk lachje op het gelaatO, wat schijnt die tijd ver ach ter ons te liggen Maak niet, dat ik daaraan moet terug denken, Valentin Ja, het zou een gelukkig leven zijn, dat je mij voorspieigelt. Ik denk daar zoo dikwijls aan, als het denkbeeld van mijn tegenwoordig bestaan mij pijnigt. Volg mij dan, Gabrielle Neen, Valentin, antwoordde zij, ernstig het hoofd schuddend, doch op zachten, tee- leerdorp, waarin 250 tot 300 Joodsche uitge wekenen worden opgeleid tot land- en tuin bouwers en ambachtslieden. De ter beschik kingstelling geschiedt voor niet langer dan 3 jaar. De overige, door het comité verlangde gronden met schuren worden door de sinds dien opgerichte stichting „Joodsche Arbeid" gehuurd, eveneens voor 3 jaar, en tegen den normalen huurprijs. Verdere toezeggingen heeft de regeering niet gedaan. De vraag of aan de stichting een subsidie voor 3 jaar moet worden gegeven ten bedrage van de huursommen, welke de stichting moet betalen aan de directie van de Wieringermeerpolder, is nog in onderzoek. Door het Comité voor Joodsche vluchtelin gen zullen waarborgen worden gegeven, dat de vervaardigde producten niet op de Neder landsche markt zullen komen, noch op ee- nige andere wijze Nederlandsche producten concurrentie zullen aandoen en, dat de opge leide werkkrachten niet in ons land zullen blijven en dat de werkmeesters uitsluitend of bijna uitsluitend Nederlanders zullen zijn. De regeering is van meening, dat de hou ding, inzake het Jodenvraagstuk door haar in Genève aangenomen, door eenige toegemoet koming aan de vluchtelingen als bovenom schreven wettigt. VOETBALKATER. Hoewel „Ons Noorden" (R.-Kath.) onzen voetballers te Milaan gaarne een betere kans had gegund, meent dit blad, dat de beslis sing zooals die tegen Zwitserland is uitgeval len, ook haar goede eigenschappen heeft. We waren de laatste weken, vooral na de overwinningen op België en Ierland beden kelijk afgezakt naar een soort chauvinistisch voetbaldelirium, waarvan de leuze „tien-tien" een bedenkelijk verschijnsel was. De Belgi sche pers heeft over het wat men daar noem de protserige optreden der Nederlanders, heel wat schampere opmerkingen gemaakt en méér dan één betoog in de krant en voor de radio is noodig geweest, om dit onsympathie ke optreden van ons volk, deze uitdrukking is van den heer Lotsy, te doen beëindigen. Als men ook momenteel in België eenige „Schadenfreude" heeft over den tegenvaller voor ons in Milaan, dan mogen we gerust er kennen, dat wij het ook daar wel eenigszins naar gemaakt hebben. Maar niet alleen de groote massa, ook de pers heeft in de afgeloopen weken in deze bedenkelijke chauvinistische geestdrift meer gestuwd dan geremd en hoe ook de voetbal- verdwazing de menschen te pakken had, is wel heel duidelijk gedemonstreerd door de aanvrage der groote bladen aan de Regeering om op Zondagavond j.1. ontheffing te verkrij gen van het verbod van Zondagsarbeid, om een extra blad te doen verschijnen. Gelukkig dat de Minister van Sociale Zaken zijn nuch terheid niet verloren had en geantwoord heeft, dat hij er niet aan dacht om voor dit doel op zoo groote schaal op den Zondag te laten ar beiden. Dat had er inderdaad nog maar aan ont broken. Ook het feit, dat niet minder dan zes ex tra treinen noodig waren om de Nederland sche voetbalenthousiasten, maar eventjes naar Italië te brengen, om daar op Zondag middag een voetbalmatch bij te wonen, toch wel een bewijs dat we in de juiste waar deering der dingen een beetje aan het door slaan waren. We spreken nu nog maar niet van het voor ons eigen land allerminst ge lukkige verschijnsel, dat we door die delega tie van ruim 8000 Nederlanders, daar in Mi laan, ongeveer een millioen Nederlandsche guldens over de grenzen hebben gebracht, terwijl eigen industrie en zakenleven bijna op een houtje zitten te bijten. Waren onze jon gens in Italië nog hooger op gegaan, dit eene milioen zou waarschijnlijk wel door een tweede zijn gevolgd, opgebracht door men- schen, die het misschien wel niet konden doen, maar door hun sportgeestdrift zóó zijn I aangepakt, dat ze misschien een jaar lang moesten krom liggen, om deze achterstand in hun kas weer aan te zuiveren. Dat was de zeer groote nationale schaduw zijde van dezen nationalen voetbalroem, die alleen aan het land van Mussolini geen wind eieren opbrengt. We zijn allerminst tegenstanders van de sport, gaat het blad verder, maar het blijft I ten slotte toch niet meer dan een spel en nog wel een spel, waar naast een zekere routine en techniek, het geluk toch ook een zeer be langrijke rol speelt. En daarom is een nati onale heldenvereering van deze elf voetbal lers in wezen even dwaas en beschamend als de vereering van een of anderen filmheld en vooral heldin, die de volkspopulariteit gewoon lijk alleen heeft gewonnen door een lieftallig opgemaakt gezichtje op het witte doek. Hoeveel jonge kerels, die reeds zitten te blokken voor hun komende examens, zijn in de laatste weken geheel uit den koers ge raakt door een opgezweept voetbalenthousi- asme ?En zij zullen daar straks nog de wran ge vruchten van plukken. Neen, er zit ook veel goeds in, dat na het gebeurde tegen Zwitserland in Milaan, de voetbalkoorts welke ons volk bevangen had, belangrijk heeft doen dalen en zullen we on ze nuchtere kijk op de realiteit der dingen weer terug krijgen. VOETBAL. OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP. VECHTPARTIJEN IN DE WEDSTRIJD ITALIë SPANJE. Vrijdagavond is te Florence de wedstrijd ItaliëSpanje voor 25.000 toeschouwers over gespeeld. Dit is een zeer ruw partijtje voetbal ge worden, waarmede aan de sportieve waarde van het voetbalwereldkampioenschap veel af breuk is gedaan. Na 10 minuten nam Italië bij een hoek schop de leiding en het was op dit moment, dat er een formeele veldslag over het Spaan- sche doel ontstond. Er werd geschopt en ge slagen en daarbij maakte het publiek zooveel kabaal, dat men zich in een heksenketel waande. De scheidsrechters overlegde met de grens rechters, wat er aan te doen zou zijn. Men kwam overeen de spelers maar uit zichzelf tot rust te laten komen, hetgeen ook vrij spoedig gebeurde, zonder dat de hulp van het Roode Kruis noodig was. Het bleef echter rumoerig en telkens dreig de er een nieuwe uitbarsting, waartegen de scheidsrechter niet bepaald streng optrad. Hij had alle reden gehad om van elk elftal een stuk of drie belhamels van het veld te sturen, maar dat durfde hij blijkbaar niet aan. De Italianen bleven weer het meest in den aanval en waren ook voor het overige ster ker. De Spaansche verdediging was echter weer puik en zoo bleef de stand tot het einde 1—0 voor Italië. deren toon, neen, Valentin, dat kan dat mag ik niet Dan heb je mij ook niet lief Zeg dat nietje weet zelf maar al goed, dat je nu niet de waarheid spreekt En is het de vrees voor dien man, die je terughoudtHeeft men je niet gedwon gen, ben je niet zijn slachtoffer Dat is zoo, maar Maar Welnu, ga voort De markiezin zweeg een tijdlang, maar zij sloeg haar oogen niet neer voor de blikken van den jongeman. Opeens boog zij het hoofd, greep dat van Valentin tusschen haar beide handen en drukte hem. een langen, branden den kus op de lippen. De jongeman sidderde en verbleekte. Volg mij fluisterde hij. Neen, dat wil ik nietEen geheime stem zegt mij in het diepst mijner vertwijfe ling, dat ik eenmaal je vrouw zal wezen. Dit tooneel had een getuigeNorbert. De markies had een rijtuig voor het pa leis gehoord en zich niet zonder inspanninig naar het venster gesleept, om te zien wie de bezoeker wezen mocht. Uit het rijtuig stapte een jongeman, die het voorplein overliep en met vasten tred de stoep opging. Norbert had hem onmiddellijk herkend. Zijn door ziekte en lijden zoo vermagerd ge zicht werd plotseling donkerrood, want de jaloezie deed hem het bloed naar het hoofd stijgen. Dat was Valentin, hij, die altoos tusschen hem en Gabrielle had gestaan en wiens naam bij al zijn beden, telkens als hij om zoo te zeggen aan het hart zijner vrouw klop te, hem onuitgesproken den toegang tot dat hart versperde. Wat doet die hier vroeg hij zichzelf af. Hij komt natuurlijk om Gabrielle te zien en te spreken Hoe durft hij Wat bestaat er weer tusschen hem en haar En niettegenstaande zijn zwakte, hij had eerst kortelings het bed mogen verlaten, be reikte hij, langzaam en pijnlijk loopend, zich steunend aan meubels en muren, de kamer der markiezin. BUITENLANDSCH NIEUWS. DE POSTJAGER SCHRIJFT IN VOOR DE MELBOURNE-RACE. Naar verluidt zal behalve door twee vlieg tuigen van de K.L.M., nl. de Douglas en de Fokker F 36 aan de luchtrace van Londen naar Melbourne ook worden deelgenomen door den Post jager. Wie het vliegtuig zullen besturen, staat nog niet vast, Het is echter wel zeer waarschijnlijk, dat luitenant Asjes, thans instructeur bij de Nationale Luchtvaart school, zal meegaan. Hij immers heeft, door zijn vlucht met dit snelle Pander-toestel naar Indië en terug, een waardevolle ervaring op gedaan. Zooals men weet, wordt de luchtrace van Engeland naar Australië In October a.s. ge- Hij wilde reeds de neerhangende portières openslaan en de deur openen, toen het geluid van stemmen, dat zijn oor bereikte, hem op eens tot andere gedachten bracht. Hij hoorde de beden, de vleiende namen. Hij stelde zich voor, wat hij niet zag, wat gedurende het lange stilzwijgen plaats vond, het wisselen van een kus, waarna de stemmen nog teeder- der klonken dan te voren. Het was den markies, of een geheimzinnige hand hem door de borst woelde en zijn hart ineenkneep. Hij bezat den moed niet zich vertoonen. Hij leed zonder zich te durven beklagen. Hij be- heerschte zijn toorn en legde, althans voor dit oogenblik, zijn haat het zwijgen op. Hij moest alles weten. Wat had hij ook kunnen zeggen, als hij plotseling het vertrek ware binnengegaan 0 Was, hetgeen hij hooren moest, niet de waar heid Was Gabrielle dan gedwongen tot trouw aan hem Welke beteekenis had voor haar de naam d' Argental, de naam, die haar op gedrongen was.de naam, dien hijzelf door 't slijk had gesleurd en aan afschuwelijke mis daden verbonden? Was Gabrielle niet vrij, zooals Valentin haar dat verklaarde De markies had nagenoeg niets gemist van het gesprek. Sidderend had hij Gabrielle's laatste woor den aangehoord Een geheime stem zegt mij in het diepst mijner vertwijfeling, dat ik eenmaal je vrouw zal wezen Wankelend nam hij den terugtocht aan, nu was hij alleen, eenzaam, droeviger dan ooit. Men kan zich den toestand van Norbert d' Argental voorstellen. Hij wist, dat hij schul dig was, dat hij Gabrielle's liefde onwaardig was. Wat deed dan zijn ijverzucht bij die over wegingen zoo heftig te keer gaan Hij beminde en hunkerde naar wederliefde, dat was het eenige doel zijns levens gewor den. Vroeger had hij gestreefd naar weelde, rijkdom en roem, hij was eerzucht geweest, het heerschen had hij zich in zijn verbeel ding als een genot voorgesteld, maar dat al- houden. De belangstelling voor dit luchtvaart evenement is nog steeds stijgende. In tal van landen houdt men er zich mee bezig, uit den aard der zaak vooral in Engeland en in Au stralië, maar vooral ook in ons land. De K.L.M. boekte reeds reeds enkele can- didaatpassagiers voor de reis naar Melbour ne. De vliegtuigen zijn echter nog niet volge boekt en vooral te Amsterdam hoopt men deelnemers te zullen krijgen. Het zal één der interessantste luchtvaartgebeurtenissen wor den, die zich ooit heben voorgedaan. De pas- sageprijs voor de heen- en terugvlucht be draagt f 5000 met inbegrip van logies en voe ding onderweg, het verblijf in eerste klas ho tels in Australië en Indië en zelfs uitstapjes in deze landen. OVERSTROOMINGEN IN ZUID-FRANKRIJK. Tengevolge van den hevigen regenval van de laatste dagen, die soms het karakter van een wolkbreuk aannam, zijn de zijrivieren van de Tarn in Zuid-Frankrijk zoodanig ge zwollen, dat zij buiten de oevers zijn getreden en vele dorpen in de omgeving van Toulouse hebben overstroomd. Verscheiden huizen zijn aan het water ten offer gevallen en de be woners konden zich met groote moeite red den en slechts enkele draagbare voorwerpen in veiligheid brengen. Op vele boerenhoeven is men er nog in geslaagd, het vee weg te drijven, doch de koren-, haver-, mais- en boonenvelden zijn overstroomd en de oogst ging reddeloos verloren. Op het spoorwegtra ject MontaubanChartres zijn tusschen Bu- zet en Bessières de rails over een afstand van 180 meter weggespoeld. Ook de straatweg tusschen Buzet en Magdelaine is vernield. Hoewel het water in den loop van den dag eenigszins gezakt is, vreest men een nieuwen was, zoodat de gevluchte bevolking nog niet naar huis teruggekeerd is. HINDENBURG TOCH ERNSTIG ZIEK. De „Manchester Guardian" verneemt, dat de ziekte van president Hindenburg van Duitschland, die thans 87 jaar oud is, toch wel van ernstigen aard is, hetgeen kortgele den Is tegengesproken. Hij is echter te oud om een operatie te ondergaan wegens de ziekte, waaraan .hij lijdt. VERGIFTIGINGSPOGING OP GROOTE SCHAAL IN DE VEREEN. STATEN. De politie te Sacramento (Californië) heeft een complot ontdekt om een geheele wijk der stad te vergiftigen. In de brievenbussen van verscheidene naast elkander gelegen huizen werd een enveloppe gevonden, waarop stond „Monster zonder waarde" en waarin pijpjes vergiftigde kauwgummi zaten. Ieder pijpje, dat zorgvuldig met fijne suiker was bestrooid, bevatte cyaanzout in een hoeveelheid, vol doende om twaalf personen te dooden. VEREENIGDE STATEN. GEVOLGEN VAN DE HITTE. V.D. meldtDe weerverwachtingen geven geen hoop op spoedig afnemen van de kwel lende hitte. Vooral de staten van het midden westen en noord-westen worden geteisterd. De warmte werd Vrijdag zoo intens, dat de grens van het dragelijke vrijwel werd bereikt, met het gevolg, dat velen bezwijmden en tien personen omkwamen. De gewoonlijk vrij koe le streek van de meren van Wisconsin lijdt thans onder een temperatuur die te Kenosha steeg tot 106 graden. Alleen Nieuw Engeland en de kust van den Stillen Oceaan vallen nog buiten het hittegebied. In New York heerscht een temperatuur van 84 graden. Het ligt voor de hand, dat de reeds onder een zoo langdurige droogte lijdende oogsten thans volkomen dreigen onder te gaan. Zaterdag alleen reeds daalde de ge schatte opbrengst van den tarweoogst weer met IV2 millioen dollar. Deskundigen verwach ten den kleinsten tarweoogst sedert 1907. Het vee komt van dorst en honger om. De melk- opbrengst daalt zienderoogen. Vele steden les, zijn vurigste wenschen in die richting waren tot asch verteerd bij het vuur van Ga brielle's schoone oogen. Hij kende geen ander verlangen meer dan bevredigiing zijner lief de, een liefde, de hem bijna waanzinnig deed worden. En bij die zekerheid, die hij bezat van nooit Gabrielle's wederliefde te zullen verwerven, kwam nu de ijverzucht voor de dingen, die na zijn dood zouden gebeuren, opgewekt door Gabriellle's woorden. „Een stem in mijn binnenste zegt mij, dat ik eens je vrouw zal wezen Dat hinderde hem des te meer, daar hij zichzelf bekennen moest, het hem aangedane leed te hebben verdiend. Hij wierp zich op zijn bed, in de hoop met gesloten oogen weldra dat tooneel niet meer te zullen zien, maar hij had zoodoende Ga brielle en Valentin slechts te helderder voor zijn geest. Hij zag niet alleen, wat er in die kamer voorviel, hij zag ook, hoe het na zijn dood zou wezen, hij zag hen vereenigd en aan het doel hunner wenschen, al de verwach tingen van Gabrielle vervuld. Hij zag haar als de vrouw van Valentin. Die twee waren gelukkig in een leven, waarop geen enkele schaduw vielzij leerden elkander van dag tot dag inniger liefhebben, ze waren lang van elkander gescheiden gebleven, maar nu werden zij beloond, hun geluk bloeide in on verminderde kracht en heerlijkheid. Ja, markies d'Argental, die zijn oogen geslo ten hield, zag dit alles gelijk een openbaring van de toekomst, want slapen deed hij niet. Maar terwijl hij zoo lag te peinzen, voelde hij bij zijn diepe droefenis zijn hart weder van haat vervuld worden. Hij werd weer de Norbert van voorheen, de markies, die met Rouquin een bondgenootschap van misdaad sloot, de Norbert, die Gabrielle ontvoerd had, de markies, voor wien de arme Simeon ge dood was, voor wien vader Bertara, Andreas en Emil Senechal hadden moeten sterven, Feredie gestorven was en in wiens belang de oude Senechal wreedaardig was vermoord. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1