25e JAARGANG VRIJDAG 8 JUNI 1934. No. 46 BLAD VOOR NIEUWS- EN ADVERTENTIE WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytnshoef Wlerlngen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f o.lO. PHYSIEKE GESCHIKTHEID VAN AUTOBESTUURDERS (uit een artikel van Prof. Dr. L. Weekers van de geneeskundige faculteit der hoogeschool te Luik, in „La Presse médicale", Parijs, 3 Februari 1934.) RV|EN doet beter, auto-ongelukken te voor- komen, dan degenen te straffen, die ze veroorzaken. Wanneer men zich op dit standpunt plaatst, dient men rekening te houden met een groot aantal zeer verschillende factoren den toe stand der wegen, de verbetering in het signa lenstelsel, de toegestane maximumsnelheden, de physieke bekwaamheid der bestuur ders, de opvoeding van den voetganger, ae inspectie der wagens, enz. enz. Deze factoren hebben niet allemaal evenveel beteekenis. maar alle verdienen, dat er aandacht aan w*dt geschonken. Onder de talrijke oorzaken, waardoor auto ongelukken teweeg worden gebracht, is er een, welker beteekenis allerminst onderschat mag worden, namelijk de physieke onbe kwaamheid van sommige autobusbestuurders Wat dezen factor betreft, is het noodig, re kening te houden met de physieke onbe kwaamheid in den uitgebreidsten zin van het woord, de psycho-physiologische onbekwaam heid. Hieronder versta ik ongeschiktheid, voortspruitend uit permanente gebreken (zwakke oogen b.v.), uit ziekelijke gesteldheid van tljdelijken aard (dronkenschap) of zelfs uit bepaalde psychische toestanden (opwin ding, angst enz.) In getallen het aantal ongelukken uit te drukken, die een gevolg zijn van de physieke onbekwaamheid der bestuurders, is mij niet mogelijk, daar hierover geen statistieken zijn aangelegd. De cijfers, waarover men in dit opzicht beschikt, lijken mij om diverse rede nen volkomen waardeloos. Om te beginnen staat het vast, dat dikwijls niet het minst acht wordt geslagen op de kwestie der lichamelijke ongeschiktheid van den autobestuurder, het slecht zien tijdens de schemering b.v., dat van alle ongelukken- veroorzakende ooggebreken een der voornaam ste en meest voorkomende is. Degeen die er mee is behept, ziet slecht in het donker zijn aanpassingsvermogen aan diverse soorten verlichting is langzaam en uiterst gebrekkig Wordt zulk een aan nachtblindheid lijdend autobestuurder verblind door de koplampen van een andere auto, dan Is hij in den letter lijken zin des woords verblind en wel gedu rende vrij langen tijd. Hij Ls niet meer in staat, den weg, een hindernis, een sloot te onderscheiden. Voorzoover mij bekend, is nacht blindheid echter nog nimmer als oor zaak genoemd voor het veroorzaken van een auto-ongeluk. Men heeft haar eenvoudigweg over het hoofd gezien. Een feit is het, dat het probleem zeer inge wikkeld is. Slechts zelden vormt de onbe kwaamheid van den bestuurder de uitsluiten de oorzaak. Een ongeluk is meestal de som van een aantal toevallige omstandigheden, waarbij het aandeel, dat de onbekwaamheid van den bestuurder erbij heeft gehad, onmo gelijk te meten is. Trouwens ook geschiktheid is geen eenvoudig begrip naast lichamelijke en zintuigelij ke eigenschappen spelen hierbij vooral ook de psychische reacties een rol. Van overwegend belang hierbij is, dat men het aantal ongelukken vermindert door het uitschakelen der onbekwame bestuurders. Lahy heeft in dit verband de volgende proef genomen met chauffeurs, die pas in dienst waren genomen. Hij koos 100 chauffeurs, op wie in physiek en psychotechnisch opzicht selectie was toegepast, benevens 100 andere chauffeurs, bij wie dit niet het geval was geweest. Het aantal ongelukken, dat door eerst genoemden werd veroorzaakt, was 16l/s pro cent minder dan dat van de tweede categorie. FEUILLETON. (109. In een enkel oogenblik was Norbert d'Ar- gental weer veranderd in den vroegeren boos- woener. Alles wat goed in hem was, verzonk en het kwaad kwam weder boven. Wat had hij ook met zijn berouw verkre gen Had hij Gabrielle's hart ook maar ee- nigermate verteederd Waarom zou hij niet verder gaan op de duistere paden, die hij eenmaal had ingeslagen Als Gabrielle hem voor altoos terugwees, waarom dan te treu ren over het verleden Welnu dan, besloot hij zijn slechte over denkingen, in zijn toestand nochtans zeer begrijpelijk, waarom zou ik nu niet met haar als met een slavin spreken en haar met de daad bewijzen, dat ik haar meester ben, voor wiens wil zij zich heeft te bukken Als een slaapwandelaar stond hij op en trad op het venster toe. De koorts, die hem door de aderen woelde, versterkte nog het beeld der voorstellingen, door hemzelf in het leven geroepen. Valentin verliet Gabrielle. Toen deze over het voorplein liep, schitter den zijn oogen en op zijn gelaat lag een glans als de weerschijn van het groote geluk. De markies balde zijn vuisten, hij gevoelde zich klein en onmachtig tegenover die liefde. Hijzelf scheen voor Gabrielle en Valentin na genoeg niet te bestaan, zij beminden elkander en zijn meening schenen zij geheel als van ondergeschikt belang te beschouwen. En in de eerste opwelling van zijn haat al tijd nog onder den indruk van den Booze, die zich wederom van zijn hart had meester Te Barcelona heeft men een ander systeem toegepast. De chauffeurs, die er in dienst werden genomen, deelde men op grond van het resultaat van bekwaamheidsproeven in drie categorieën in goede, middelmatige, slechte. Uit de statistieken bleek later, dat de goede chauffeurs gemiddeld om de 11,36 maan den bij een ongeluk waren betrokken, de I middelmatige om de 9,09 maanden en de slechte om de 5.43 maanden. Niet alleen wordt door selectie van bestuurders het aantal on gelukken verkleind, doch hoe strenger deze selectie is, des te grooter is ook de verminde ring. Bijzonder streng dient de keuring te zijn voor bestuurders van autobussen en auto cars, die een groot aantal passagiers vervoe- ren. Onbekwaamheid komt natuurlijk niet uitsluitend bij beroepschauffeurs voor. Waar- j om zou men dan ook niet eveneens bij de particuliere autobestuurders zooveel mogelijk selectie toepassen Weliswaar pleiten ver- scheiden motieven tegen een even strenge selectie bij particuliere bestuurders als bij autobusbestuurders, maar de veiligheid van het publiek mag in geen geval uit het oog worden verloren. Tot eiken prijs dient men mijnslnziens te beletten, dat menschen aan het stuur komen te zitten, die voor het be sturen van een auto op flagrante wijze onge schikt zijn. Al is het niet mogelijk, in dit op zicht alles te doen, wat noodig ware, dat is nog geen reden, om heelemaal niets te doen De tegenstanders van desbetreffende maat regelen worden trouwens voortdurend zeld- j zamer. In verscheiden landen, zooals in Nederland, in Zweden, enz., waar reeds wettelijke bepa lingen bestaan met betrekking tot de rijvaar digheid van autobestuurders, moeten de can- j didaten, om een rijbewijs te krijgen, een dok- i ters-attest overleggen, met betrekking tot hun bekwaamheid om een wagen te besturen. Iedere geneesheer is tot afgifte van zulk een certificaat bevoegd. Het systeem is ondeugde lijk geblekenin de practijk blijkt, dat zelfs de ongeschikten zich tenslotte het vereischte attest weten te verschaffen. Een der voornaamste moeilijkheden, aldus zegt professor Simonin, schulit in de omstan- digheid, dat met het geneeskundig onderzoek j slechts deskundige of beëedigde geneesheeren behoorden te zijn belast en niet de huisdok ter van den candidaat. De functies van denj behandelenden geneesheer en van den medi- schen deskundige tegenover eenzelfden zieke zijn onvereenlgbaar. Want wanneer de huis dokter zou verklaren wat hij weet, schendt hij het beroepsgeheim en v/ordt dus strafbaar. Weigert hij, het certificaat af te geven, dan verliest hij zijn patiënt. Geeft hij een onjuist of niet geheel juist certificaat af, dan han delt hij in strijd met de openbare veiligheid. In 1928 heb ik bij de Koninklijke Belgische Academie voor Geneeskunde een ontwerp in gediend voor een regeling, die m.i. werkelijk voordeelen biedt. Deze regeling is intusschen door verscheiden landen aanvaard (Enge land, Zwitserland) en daar nog van kracht. Bij het uitwerken van mijn regeling was het mijn streven, den automobilist zijn eigen ver antwoordelij kheid te doen dragen en wel op de volgende wijze Men zou een lijst moeten opstellen van de diverse physieke gebreken, die iemand onge schikt maken voor het besturen van een au to. Deze lijst moet aan ieder worden verstrekt, die een rijbewijs aanvraagt. Wanneer nu ie mand, die met een of meer der betrokken ge breken is behept, bij een ongeluk is betrokken, zou hij ipsofacto, na geneeskundige expertise tot zware boete en gevangenisstraf worden veroordeeld en bovendien aansprakelijk zijn voor de schade, die door het ongeluk is ver oorzaakt. Op deze wijze kunnen de candidaten zelf bepalen, tot welken geneesheer zij zich willen wenden, om te laten onderzoeken, of zij al dan niet aan de vereischten voor het besturen van een auto voldoen. In het meerendeel der gemaakt, greep hij het schelkoord en belde. Een bediende kwam binnen. Verzoek de markiezin even bij mij te ko men, luidde zijn bevel. Wat wilde hij Tot welk besluit was hij gekomen Wist hij het zelf Toen Gabrielle binnentrad, bemerkte zij onmiddellijk dat het verwrongen gelaat van den markies, dat er iets van beteekenis moest zijn gebeurd, dat Norbert haar samenkomst met Valentin moest hebben beluisterd, maar sterk door haar liefde en haar gevoel van onafhankelijkheid, wierp zij met een trotsche beweging fier het hoofd in den nek. Gabrielle, begon de markies met sidde rende stem, ik heb ruim een uur ernstig na gedacht en ik heb tot mijzelf gezegd, dat zachtheid niet de geringste uitwerking op je heeft, ik zal met geweld allicht verder komen, meer haten dan je me nu reeds doet is haast onmogelijk, aan mijn zaak valt derhalve niets te bederven Van heden af zul je je naar mijn bevelen hebben te schikken Daar je je niets aantrekt van mijn liefde, heb ik ook geen acht te slaan op je genegenheid. Je bent mijn vrouw en je zult dat blijven Hij had, terwijl hij zoo sprak, niet opgehou den Gabrielle aan te zien en zijn stem eerst zoo hard en ruk, werd tegen wil en dank steeds minder streng, zoodat ze bij zijn laat ste woorden nagenoeg zacht klonk. Met een soort van wrok op zichzelf en op toon van het diepste zleleleed, riep hij plot seling uit Neen, Gabrielle, ik ben een dwaas, ik heb niets gezegd, je moogt niets hebben ge hoord En hij beefde, stamelde en cmeekte om ver giffenis. Neen, Gabrielle, hernam hij, ga heen, je bent vrij Blijf niet bij mij, vrees niets van mij, want ik heb je lief En terwijl de markiezin, langzaam en zon der iets te hebben geantwoord heen ging, viel Norbert uitgeput naar lichaam en ziel, op een fauteuil, aan zijn bittere tranen den vrijen loop latend. gevallen zou de geneesheer zich voor een ge makkelijke taak zien geplaatst. De candidaat immers zou er geen enkel belang bij hebben, hem om den tuin te leiden, daar zou hij zelf de dupe van zou zijn. Zoodoende zouden de on geschikten zonder eenige interventie der au toriteiten zichzelf elimineeren. Zooals in zooveele gevallen, zouden ook hier psychische factoren een overwegende rol spelen. Iemand die ongeschikt is en toch een auto zou willen besturen, zou zich maar wei nig op zijn gemak voelen. Wie aan het stuur zit, kan ieder oogenblik het risico hebben van een ongeluk. In dat geval zou de ongeschikte bestuurder zich aan ontdekking blootstellen en voor zijn onvoorzichtigheid worden ge straft. Zulle een toestand zou voor hem on houdbaar zijnde ongeschikte zou het be sturen van een auto uit eigen beweging na laten. Een zeer voornaam punt is ook de psychi sche bekwaamheid van den autobestuurder. Het besturen van een auto geschiedt meer met de hersens dan met de ledematen en zin tuigen. Om ongelukken te voorkomen, is het noodzakelijk, dat de bestuurder steeds en on der alle omstandigheden zijn zelfbeheersching bewaart. Afleiding, onvoorzichtigheid, emo tionaliteit, angst, vermoeidheid, enz. zijn bui tengewoon vaak oorzaken van ongelukken. Derhalve zou het wenschelijk zijn, dat alle autobestuurders aan een psycho-technisch onderzoek werden onderworpen. In de prac tijk is dit niet mogelijk, maar in bepaalde ge vallen kan het wel degelijk, speciaal bij die bestuurders, die een ongeluk hebben veroor zaakt. Zoodoende zouden bestuurders, die in psychisch opzicht ongeschikt zijn, worden uitgeschakeld. Een der voornaamste verklaringen, die de candidaat-autobestuurder volgens de in 1930 uitgevaardigde bepalingen moet afleggen, heeft betrekking op zijn geschikheid voor het besturen van een auto. Om een rijbewijs te krijgen, moet de candidaat verklaren, of hij al dan niet lijdt aan een der ziekten of phy sieke gebreken, die op het formulier zijn aan gegeven, ofwel aan eenigerlei andere ziekte of physiek gebrek, waaruit bij het besturen van een motorvoertuig gevaar kan ontstaan. Volgens het nummer van 10 Juni 1933 van de „Matin" moet in het Zwitsersche kanton Vaud de auto-candidaat, alvorens op den weg rijvaardigheidsproeven voor het verkrijgen van een rijbewijs af te leggen, omtrent zijn gezondheid de volgende verklaring afleggen „Ondergeteekende verklaart, physiek in staat te zijn, een auto te besturen." Vervolgens worden de volgende vragen ge steld 1. Welke is uw geboortedatum 2. Zijn uw beide oogen normaal 3. Draagt u een bril, pince-nez, enz. om van dichtbij of op een afstand te zien 4. Hebt ge last van doofheid 5. Is de functionneering van uw bovenste ledematen intact 6. Is de functionneering van uw onderste ledematen intact 7. Hebt ge al eens een toeval of toevallen gehad 8. Bent u wel eens in verband met een geestesziekte verpleegd 9. Hebt u andere mededeelingen te doen met betrekking tot uw gezondheid De gevraagde inlichtingen zijn vertrouwe lijk. Tegen de door mij voorgestelde regeling, om diengene strafrechterlijk en civielrechtelijk aansprakelijk te stellen, die in geval van een ongeluk blijkt te lijden aan een ziekte, die op de ongeschiktheidslijst staat vermeld, zijn di verse bezwaren te berde gebracht, die door professor Simonin zijn verzameld. Zij betee- kent, zoo schrijft hij, een verzwaring van de straffen, waaraan de automobilisten toch eventueel al blootstaan. Zij vergroot de kans, dat de bestuurder van een auto zich in geval van een ongeluk uit de voeten tracht te ma ken. De beoogde sancties zijn grievend voor zieken en gebrekkigen. Men mag de strafrech telijke sancties niet laten afhangen van een geneeskundig onderzoek, dat onder bepaalde omstandigheden onjuist of onvolledig kan zijn. Het zou onrechtvaardig wezen, lieden te vervolgen, die te goeder trouw zijn, doch die zonder het te weten aan een ziekte zouden blijken te lijden. Voor angstige automobilisten zou de toestand onhoudbaar worden. Op ge zonde menschen zal het systeem niet den minsten indruk maken. Andere vooraanstaande persoonlijkheden, o.w. professor Wille, hoogleeraar in het bur gerlijk recht aan de universiteit te Luik, en professor Héger-Gilbert, hoogleeraar in de ge neeskunde aan universiteit te Brussel, beplei ten echter aanvaarding van de door mij ont worpen regeling. Het systeem van dr. Weekers, schrijft de jurist Caprasse, is het beste geneesmiddel voor deze kwaalzonder de verantwoordelijk 'ïeid der geneesheeren in het geding te bren gen, heeft hij een buitengewoon practisch en inbetwistbaar rechtvaardig systeem uitge werkt. XXXVIII. Onze lezers weten natuurlijk nog wel, hoe de markiezin van het kasteel Bois Tordu door een telegram met het bericht, dat Norbert in doodsgevaar verkeerde, naar Parijs was terug geroepen. Gabrielle was door den markies naar Bois- Tordu, waar haar vader zich verborgen hield gezonden, omdat hij beducht was dat Rou- quin zelfs tegen haar maatregelen van ge weld op het oog had. De jonge vrouw had zich op Bois-Tordu in gezelschap van Trompelet en Trutal bevon den en haar vader, dien zij dood waande, weergezien. Plotseling door een dringend telegram naar Parijs geroepen, werd de markiezin op haar reis derwaarts door August en Trompelet ver gezeld. Een samenkomst van Gabrielle's vrienden had daarop bij Murad plaats gevonden, hoe wel deze nog diep was terneergeslagen door het sterven van zijn zuster. Bij die gelegenheid was men overeengeko men, alle krachten in te spannen, om zich meester te maken van Rouquin, op die wijze verdere misdaden van zijn kant te verhinde ren en hem voor de begane misdaden te straffen. Eenmaal meester van dien booswicht, wil den zij nagaan hoe er met hem moest worden gehandeld, öf hem zelf de welverdiende straf doen ondergaan, öf hem overleveren aan het gerecht. Maar tot welk besluit zij ook moch ten geraken, de vergelding moest vreeselijk wezen. Zij wisten, dat zij van de zijde van Norbert d'Argental niets te duchten hadden, die was in zijn duel met Rouquin levensgevaarlijk ge wond. Van dien kant konden zij derhalve ge rust zijn, alleen Rouquin was te vreezen. Maar waar bevond hij zich? Hoe kon men zijn schuilplaats ontdekken? De booswicht was geslepen en had goede dienaren. Men kon hem niet gemakkelijk van gen. Wetend, dat hij bespied en vervolgd werd, wetend, dat het de haat was, de vreeselljke BINNENLANDSCH NIEUWS. KOEIEN TRAPPEN ZES ZWANEN DOOD. Op wreede wijze is het geluk van een zwa nenpaar, dat zich met vijf jongen op een wei land langs den Goudsche weg te Stolwijker- sluis bevond, verstoord, vertelt de Tel. Nieuws gierige koebeesten kwam de gevederde gas ten besnuffelen, die angstig werden met hun vleugels rake klappen uitdeelden, waar door de koeien in razernij ontstaken en op de zwanen afstormden. Een der ouden werd op de horens genomen en daarna zoodanig bewerkt, dat het dier den geest gaf. Ook de kleintjes vielen als slachtoffers aan den ge-, welddadigen overval, alle vijf werden dood getrapt. De andere zwaan wist zich aan het drama te onttrekken, zoodat het bij een zes- voudigen moord bleef. DOOR EEN KOE OP DE HORENS GENOMEN. Toen het dienstmeisje van den heer V. te Oostwold (Old., Cron.) als gewoonlijk de koeien ging melken, nam plotseling één der dieren het meisje op de horens. Een arbeider kwam het meisje te hulp. Dr. Sipkes consta teerde, dat eenige ribben gekneusd waren. Per auto werd de patiënte naar haar ouderlijk huis vervoerd. ZELFMOORD VAN EEN PAARD. Te Haulerwijk (Fr.) kwam een jong veulen in een sloot terecht, waardoor het spoedig verdronk. Toen men het cadaver den volgen den morgen wilde weghalen, schopte en trap te het rnoederpaard naar iedereen, die In de richting van het verdronken veulen ging. Den daarop volgenden morgen vond men naast het veulen de moeder verdronken in de sloot. NOODLOTTIGE VAL. Eenige dagen geleden had de wielrijder I. te Handel (N.Br.) het ongeluk te vallen, tengevolge waarvan de pijp, die hij in den mond had, in zijn keel drong. Met een ernsti ge wonde in de keel is hij naar het zieken huis gebracht, waar hij aan de gevolgen si overleden. IN DRONKENSCHAP ZIJN MOEDER BESTOLEN. Een man die Maandag zijn moeder te Arn hem bezocht, had, onder den invloed van sterken drank, de lafheid, haar het juist ont vangen maandpensioen uit de handen te rukken, waarmede hij ijlings de vlucht nam. De recherche werd onmiddellijk van het ge beurde in kennis gesteld. Zij ving terstond een onderzoek aan, dat tenslotte met succes haat, waarmede men hem poogde na te jagen, nam Rouquin de grootste voorzichtigheid in acht. Bovendien was hij dapper, sterk, tot alles in staat en vast besloten zijn leven zoo duur mogelijk te verkoopen. Met het groote vermogen, waarover hij beschikken kon, met de onuitputtelijke hulpbronnen, die hij bezat, was Rouquin inderdaad zeer moeielijk te van gen. Verder waren zijn goedbetaalde hand langers, ze hadden dat herhaaldelijk bewe zen, hem zoo trouw, dat zij hun leven voor hem, als het moest, n de waagschaal stelden. Men had dus ook met die mannen rekening te houden. Zoo waren dan aan weerszijden de krach ten nagegaan gelijk. Als Rouquin zijn La- guyane, zijn Bontemps, zijn Papillon en zijn Loussard had, Murad kon van zijn kant reke nen op Valentin, Chilperic, Trompelet en Au gust, allen moedige, voortvarende kloeke mannen, die de goede zaak met den grootsten ijver wilden dienen. Murad's bondgenooten verspreidden zich over Parijs en zijn omgeving. Dagen achtereen verliepen er, zonder dat het een hunner gelukt was het spoor van Rouquin of dat van een zijner handlangers te ontdekken en Murad eenig gunstig bericht te zenden. Chilperic, vooral deed zijn best om een van Rouquin's agenten te vinden, met reden ver onderstellend, dat die agenten steeds met hun patroon in verbinding stonden. Wat Rouquin zelf betreft, het had den schijn, dat hij na den aanslag op Emil Sene- chal van den aardbodem was weggevaagd. Trompelet en August hadden het huls aan de rue Lafayette, waar Rouquin woonde, als mede het huis van Roussobois in het oog ge houden, maar in de eerste dagen leverde de observatie zoowel van het eene als van het andere huis niets bijzonders op. Beide huizen waren gesloten en men zag daar niemand uit- of ingaan. Had Rouquin Parijs, had hij Frankrijk ver laten Zij begonnen meer en meer tot die meening i over te hellen, toen er iets met Chilperic ge werd bekroond, doordat het haar gelukte op het Stationsplein den zoon, die op het punt stond met den trein te vertrekken, aan te houden. Hij werd naar het politiebureau overgebracht en daar opgesloten. Bij fouil- leering werd een gedeelte van het ontvreem de bedrag nog op hem gevonden. STEUN VOOR SCHEEPSBOUW? De „Vooruit" lieeft vernomen, dat de Re geering het plan heeft, binnenkort aan het parlement een aanzienlijk crediet te vragen voor de ondersteuning van scheepvaart en scheepsbouw. Het blad werd een bedrag genoemd tussehen de twintig en vljf-en-twintig millioen gulden. TRAGISCHE DOOD. Zondag herdachten de heer en mevrouw O. te EindhavenStratum hun gouden huwe lijksfeest. Toen het echtpaar naar de kerk ging bleef de vrouw voor de kerk plotseling dood. MIMIMUM PRIJZEN VROEGE AARDAPPELEN. Aan de Veilingsvereenlgingen is kennisgege ven, dat de minimumprijzen voor vroege aard appelen met ingang van 5 Juni als volgt zijn vastgesteld f 5.50 voor aardappelen van 35 m.M. en grooterf 4.50 voor poters van 28 tot 35 m.M. f 3.50 voor kriel beneden 28 m.M. Op al deze soorten komt bovendien met in gang van 5 Juni een heffing van f 1 per 100 K.G. Voor de geëxporteerde aardappelen, met uitzondering van die naar Duitschland zijn gezonden, wordt deze heffing door de Nederl. Groenten- en Fruitcentrale terugbetaald. De vastgestelde minimumprijzen moeten streng gehandhaafd blijven. BUITENLANDSCH NIEUWS. DE OUDSTE MAN VAN CANADA. De oudste man van Canada heeft zijn lilden verjaardig gevierd. De man wordt ver pleegd in een tehuis voor ouden van dagen in Northbay in Ontario. Hij is geboren te Sebas- topol in Rusland in 1823, heeft deelgenomen aan den Krim-oorlog en is in 1866 met vrouw en kind naar Canada geëmigreerd. De krasse grijsaard, John Birch geheet en, bevindt zich in uitstekende gezondheid en zijn oogen zijn nog zoo goed, dat hij op zijn verjaardag nog een draad door een naald wist te steken. De man heeft drie zoons en een dochter, die nog leven en verheugt zich verder in het bezit van 28 kleinkinderen en één achterkleinkind. VOETBAL. „WATER KALMEERT" ZEGT DE WIJZE TURK. Spuiten bij onregelmatigheden. Op alle groote voetbalvelden in Turkije zijn thans brandweerinstallaties aangebracht en de brandweerlieden hebben opdracht gekregen op de menigte te spuiten, als zich onregelma tigheden voordoen tijdens af na afloop van de wedstrijden. Deze maatregel is een gevolg van de onlus ten, die tijdens de wedstrijden om den Win- ter-Beker hebben plaats gehad. De Turk is gewoonlijk een zeer kalm mensch, doch het voetbalspel dat het geheele jaar door in Turkije gespeeld wordt, schijnt hem zeer op te winden. AMERIKAANSCH SOCIETY-HUWELIJK. In een tropischen schijn-tuin. Op een landgoed nabij Oyster Bay op Long Island is Zondag een huwelijk voltrokken in een speciaal voor deze gelegenheid aangeleg- den palmentuin met kunstmatig tropische strand en een klassieken Griekschen tempel. De bruid was miss Helen McCann, klein dochter van den bekenden millionnair Frank beurde, wat hen tot andere gedachten bracht. Chilperic, die zoowel de buitenwijken van Parijs, als de stad zelve in alle richtingen bleef doorkruisen, liep op zekeren avond te gen acht uur een herberg in Romainville bin nen, om daar het een en ander te gebruiken. Alleen het toeval had hem in die richting ge leid. Hij was juist begonnen om zijn vleesch en brood met gezonden eetlust aan te spreken, toen hij uit een zijvertrek iemand, die daar alleen had zitten eten, zag te voorschijn ko men. Hij keek van zijn bord op en kon een kreet van herkenning niet inhouden. Drommels, dacht hij, dat is Bontemps de moordenaar van Simeon Bontemps, want hij was het inderdaad, wierp een vluchtigen blik door de dicht be zette zaal, liep naar het buffet en vroeg om een vlammetje. Hij stak zijn sigaar op en ging heen, zonder Chilperic te hebben opgemerkt. Deze dronk haastig een paar glazen wijn, liet zijn maal in den steek, betalen was niet meer noodig, aangezien hij ook nu zijn ge woonte had gevolgd, om wat hem bezorgd werd, dadelijk te betalen, daar men nooit we ten kon wat er gebeuren zou, drukte zijn slappe hoed in de oogen en vloog naar bui ten, zonder zich om de verwondering en het gelach der andere gasten ook maar eenigszins te bekommeren. Het was een donkere avond en Romainville was als altijd slecht verlicht. Een oogenblik stond Chilperic besluiteloos. Hoe weinig tijd hij ook noodig had gehad om het restaurant te verlaten, het was voor Bontemps voldoende geweest, zich te verwij deren/Waarheen had hij zich gewend Was hij in Romainville gebleven of naar Parijs teruggekeerd Te drommel bromde Chilperic. Als ik er maar eenig vermoeden van had gehad, dat die kerel hier was. Hij diende evenwel tot een besluit te ko men, want iedere aarzeling beroofde hem weer de kans om Ruiquin's handlanger terug te vinden. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1