25e JAARGANG DINSDAG is JUNI 1934. No. 47" NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. mWIERINGER courant VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytnshoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f o.50 Iedere regel meer f o.io. DE HUURVERLAGING. De venmindering der inkomsten ook bij de breede lagen van ons volk, de noodzaak der aanpassing bij een wer kelijk verlaagd welvaarts-niveau, noopt tot pogingen, die huurverla- ging der volkswoningen tengevolge kunnen hebben. Het verheugt „De Standaard (Anti- Revolut.) daarom, dat de Regeering begon met de rente der voorschotten uit 's Rijks kas te verlagen tot 4 pCt., wat eenige verlaging der huren tenge volge zal hebben. Tot nu toe werd be taald van 4 3/4 tot 6 pCt. Men kan thans nog moeilijk nagaan, welke ge volgen dit zal hebben voor de huren. De verlaging zal, naar men meent, van vijf tot vijftien pCt. van de huren kun nen zijn. En al is deze verlichting niet groot, zij is toch van beteekenis. Men mag. hierbij natuurlijk niet vergeten, dat de huurverlaging ook treffen zal de bezitters van particuliere woningen En het spreekt van zelf, dat deze hun bezwaren hebben. Men propageert nu wel de mogelijkheid der verlaging van hypotheekrente en zelfs verder gaand aantasten van de zekerheid der hypo theekschuld, maar dit zou een uiter mate gevaarlijk middel zijn, vooral omdat het inzonderheid den kleinen man treft. Men zie niet voorbij, dat een groot deel van ons nationaal vermogen bij de hypotheekbanken in pandbrieven is belegd en dat zekerheid dezer beleg ging vooral gezocht werd voor spaar banken, levensverzekeringsmaatschap pijen, kleine vermogens van weduwen, enz. Men treft dus, als men de zeker heid der hypotheken ondermijnt, aller eerst den kleinen man. Om nu nog van het geschokte vertrouwen in deze vastigheid niet te gewagen. Al te ver kon de Regeering dus in de rentever laging niet gaan. Ook om den particu lieren bouw moet gedacht. Hij moet mogelijk worden gemaakt. Ook dit is door de Regeering overwogen en daar om werd aan de gemeenten medege deeld, dat een regeling wordt voorbe reid, welke ten doel heeft, den aan bouw te bevorderen van arbeiderswo ningen van passenden huurprijs. Dit zal niet anders kunnen dan door het aanvaarden van offers voor de publie ke kassen. Zoo bijv. door verlaging van de lasten op de woningen. Maar hier staat men aanstonds weer voor een groote moeilijkheid. Want onze gemeente-besturen hebben het zwaar, daar de uitgaven stijgen en de inkom sten dalen. Zij kunnen dus bezwaar lijk veel van die inkomsten prijs geven Uit dit alles blijkt wel, hoe uiterma te moeilijk het is, om tot die aanpas sing van het leven aan de nieuwe om standigheden te komen, die noodzake lijk is. Men kan geen maatregel beden ken, die op de eene plaats verlichting brengt zonder elders schade te veroor zaken. Het zou goed zijn, als dit door ons volk goed werd bedacht. Men zou dan minder ontvankelijk zijn voor ile voorstellingen, van demagogisch ka rakter, voor oppervlakkige redeneerin gen, die geen wezenlijken inhoud heb ben. De taak der Overheid is buitenge- woon moeilijk, wil zij zooveel mogelijk FEUILLETON uo. Hij sloeg den weg in naar Parijs en wel met gezwinden pas. Dat bleek een goede ingeving geweest te zijn. Boontemps, die altijd redenen genoeg had om op zijn hoede te zijn, hoorde de snelle schreden achter zich en wendde zich om. Daar het evenwel zeer donker was, bespeurde hij niets van zijn vervolger. Maar Chilperic bemerkte of beter nog voelde zijn nabijheid. Hij had immers gezien, hoe Bontemps, alvorens de herberg te verla ten, een sigaar had opgestoken en thans nam hij in de duisternis weer een rood stipje waar. De sigaar had Rouquin's agent verraden en ging voort hem te verraden, daar ze door haar onbeweeglijkheid Chilperic deed oopmerken, dat zijn vijand was blijven staan. Nu maakte Chilperic, voor zichzelf over tuigd, dat hij den bandiet op het spoor was eveneens halt. Bontemps ging verder. Het roode stipje was niet meer voor Chilperic zichtbaar. De agent van Murad spoedde zich voort en naderde den booswicht mer en meer. Hij kon hoogstens dertig of veertig stappen van hem verwijderd zijn toen beiden langs de Barrière op Parijsch grondgebied waren gekomen. Ze bevonden zich thans in de rue de Belleville. Meermalen had Bontemps zich omgewend, maar hetzij hij Chilperic niet herkende of geen kwade vermoedens had, hetzij hij bereid was den strijd te aanvaarden, hij scheen zich in het minst niet bezorgd te maken en ver haastte dan ook zijn tred geenszins. Alleen nam hij in plaats van de in altijd drukke reu de Belleville te blijven, zijn weg langs den boulevard Serrurier, liep de eene straat uit! in het herstel van het evenwicht aller rechten handhaven. Dit neemt niet weg, dat gedaan moet worden, wat kan geschieden. En daarom biedt de voor zichtige weg, dien de Regeering than3 volgt, ook inzake de huurverlaging, het bewijs, dat zij werkzaam is, maar met beleid. Uit alles blijkt echter wel, dat, moet de Overheid hierin werkzaam zijn, zij overigens haar bemoei-ingen, die uiter aard beter passen voor het particulier initiatief, behoort te beperken. Kwam het daartoe, 't zou ons volksleven niet schaden, maar uit dit schijnbaar ver lies zou op den duur winst verkregen worden. Vooral onze gemeente-bestu ren behooren hun taak te zien in krach tige medewerking met de Regeering, om de bezuiniging, die komen moet, te bespoedigen. En het moet betreurd, dat helaas nog lang niet altijd voldoen de medewerking is te verkrijgen. De demagogische gemeente-politiek is, aldus besluit het blad, nog lang niet overwonnen. BINNENLANDSCH NIEUWS. Onze uitvoer naar Rusland. Over vijf maanden 7.7 millioen gulden. Koloniale waren, spek, kaas en honing. Gedurende de eerste vijf maanden van 1934 heeft Sowjet-Rusland voor 'n bedrag van 7.7 millioen gulden aan inkoopen in ons land besteed, waarvan een bedrag van 1.3 millioen gulden betrekking had op bestellingen van thee, kinine en instrumenten. De inkoopen gedurende het geheele jaar 1933 bedroegen 14.8 millioen gul den, zoodat vergelijkenderwijs de om vang van den handel is toegenomen, als men de periode in aanmerking neemt, waarvoor de cijfers gelden. De aankoopen van rubber vertegen woordigen 'n waarde van 2M> millioen gulden, van tin 2.6 millioen, van ca- caoboonen, koffie-boonen en spece rijen van 250.000 gulden, van Javasui- ker 280.000 gulden. Producten, niet slechts door den Ne- derlandschen handel geleverd, maar ook van Nederlandschen oorsprong, vinden wij met de volgende waarde cijfers vermeld spek en varkens- vleesch f 444.000, haring f 122.000, kaas f 85.000, machines f 230.000, lompen f 40.000. Het dan resteerende deel van het genoemde bedrag van 7.7 millioen heeft op verschillende posten betrek king. De 14 schepen en sleepbooten, die Rusland in ons land kocht, welke aankoopen gedeeltelijk in 1933, gedeel telijk in 1934 vallen, zijn in de genoem de bedragen niet begrepen. HERZIENING WETTELIJKEN TIJD. Het leven wordt twintig minu ten verlaat. Wetsontwerp in gediend. Bij de Staten-Generaal is ingediend een wetsontwerp tot herziening van den wettelijken tijd. Hierbij wordt art. 1 der wet van 23 Juli 1908 veranderd in „De wettelijke tijd in Nederland is de Middelbare tijd van Greenwich. Aan de Memorie van Toelichting is en de andere in en kwam eindelijk in de rue d'Allemagne terecht, altijd rookend en zich voortdurend bewegend in de grensstraten van Parijs. Chilperic dacht Bontemps zal zeker in de rue Lafayette moeten wezen bij Rouquin, die ongetwijfeld is teruggekeerd of in diens huis of op een andere plaats van samenkomst. Ik geloof dus. dat de kans niet zoo heel slecht staat, om Rouquin te zien te krijgen, als ik Bon temps maar niet uit het oog verlies Bij een donkeren hoek in de rue d'Alle magne hield Bontemps eensklaps stil om met zichzelf te overleggen hetgeen hem te doen stond. De slotsom dier overdenking was, dat hij een in de nabijheid zijnd lokaal binnen ging, waar met dikke letters den volke ver kondigd werd, dat er des avond een groot bal gegeven werd tegen vrij entrée. Chilperic ging eveneens dat lokaal binnen. Thans bemerkte Bontemps Murad's agent en hij kon, hoewel hij uiterlijk zeer kalm bleef een onwillekeurige huivering niet onderdruk ken. Het was niet de eerste maal, dat die twee mannen elkander in het vizier kregen. Zij hadden elkander gezien op den morgen toen Simeon werd vermoord. Bontemps was bij die gelegenheid als po litieagent gekleed geweest en later hadden zij elander ontmoet in het kasteel van Bols Tor- du en bij het trouwen van Gabrielle, toen deze zich voor haar vader opofferde en Mu rad met zijn vrienden gekomen was, om het arme meisje te redden. Bontemps begreep, dat hij verkeerd zou doen met op het bal te blijven en drong zich, stapje voor stapje, door de dansende paren heen, alsof hij naar een vriend zocht of on der de daar aanwezige meisjes een goede kennis wilde gaan aanspreken. Daar stond hij opeens bij de deur, waar langs de bedienden uit- en ingingen en die deur leidde naar het café. Van daar kwam Rouquin's handlanger weer op straat. Hij wilde Chilperic op een dwaal- het volgende ontleend Uit kringen van wetenschap, handel en verkeer is het verlangen kenbaar gemaakt, dat Nederland zijn uitzon deringspositie ten opzichte van de we reldtijdregeling zou verlaten en zich zou voegen in de internationale zone- tijdregeling, volgens welke voor ons land zou moeten gelden de Wes-Euro- peesche tijd. Ook naar de meening vari de Regeering is het gewenscht niet in het minst met het oog op de behoeften van het luchtvaartverkeer, draadlooze uitzendingen, dat Nederland, gelijk an dere landen reeds deden, zijn eigen nationale tijdregeling prijs geeft en den wereldtijd, volgens de indeeling. van het aardoppervlak in 24 strooken van 15 lengtegraden, waarin de tijd tel kens een uur verschilt, aanvaard. Het wetsontwerp beoogt deze aanpassing te bewerkstelligen. Uurver9chil tusschen zomer en winter blijft. Geenzins blind voor de bezwaren, welke de zomertijd voor enkele bevol kingsgroepen medebrengt, heeft de Rfr- geering gezocht naar een middel om daaraan zooveel mogelijk tegemoet te komen. Zij meent, dat een wijziging van een regeling van den wettelijken tijd, met behoud van het uurver schil tusschen zomer en winter, reeds aan merkelijk aan deze bezwaren tegemoet komt. Door het aanvaarden van den West- Europeeschen tijd als wettelijken tijd, wordt het leven twintig minuten ver laat in zomer en winter. In deze twin tig minuten, aan het begin en het ein de van den zonnedag, vertoonen zich de inconvenienten van den zomertijd uiteraard het scherpst. Deze worden thans aanmerkelijk in beteekenis ver minderd. De voorgestelde regeling brengt voorts mede, dat gedurende het groot ste gedeelte van het jaar dezelfde tijd geldt, als bij de meerderheid onzer na buren, terwijl gedurende de periode van den zomertijd ten deze volledige gelijkheid met Duitschland, België, En geland en Frankrijk zal bestaan. Gelijktijdigheid ten aanzien van den aanvang van den zomertijd in verschil lende West-Europeeshe landen, is een wensch, die bij overigens gelijke tijd regeling sterker naar voren komt. Langs den weg van internationale be spreking kan worden getracht ook in dit opzicht de noodige eenheid te be reiken. De verzwegen vermogens en inkomsten Brengen ruim tien millioen aan belasting op. Naar uit Den Haag wordt gemeld, bedraagt het totaal bedrag van de in Nederland verzwegen en thans opge- gegeven verpiogens over 1931-'32 484 millioen over 1932-'33 398 millioen over 1933-'34 351 millioen. De bedragen der verzwegen inkom sten luiden over 1931-'32, 26 millioen, over 1932-'33, 25 millioen, over 1933-'34 20 millioen. Het totaal bedrag van de hierop in gestelde navorderingen, welke dus de schatkist direct ten goede komen be draagt 10V£ millioen gulden. Inbraken te Roermond. Nadat Roermond reeds zeven dagen in onrust heeft geleefd over verschei dene nachtelijke inbraken, is thans nog een belangrijke diefstal ontdekt op het postkantoor aldaar. Er wordt een be drag van f 375 vermist uit de algeslo- tne kas van den hoofdbesteller, van welk geld hij de bestellers betaald. Het onderzoek heeft tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. Gesmolten ijs. Te Zaandam is Vrijdagavond om 10 uur brand uitgebroken in de Italiaan- sche ijsfabriek „Tosca", gevestigd in het voormalige schoolgebouw aan de Gedempte gracht te Zaandam. De brand was ontstaan in de bovenver dieping die tot woning diende van het personeel. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, wist door krachtig op treden den brand in den aanvang te stuiten. Toch i9 de schade, vooral door het blusschingswater, niet onaanzien lijk. Als oorzaak neemt men aan het in brand geraken van 'n radio-toestel. Het 22ste. De familie B. te Ubachsberg (L.) werd verblijd met de geboorte van het 22ste kind. Moeder en kind zijn welvarend. Met een ton over het Kanaal. De ondernemende Rotterdamsche zeeman, H. Schipperoord, die eerst met een wateriiets het Kanaal is over gestoken en thans voorbereidingen treft voor een Kanaaltocht met een zeilende ton, is in Amsterdam aange komen. Hij is voornemens korten tijd met zijn zeilende ton een rondvaart te maken door de Amsterdajnsche grachten. Vechtpartij uit concurrentienijd. Tusschen zekeren de J. en zekeren G. te St. Willebrord (gem. Rucphen) kwam het vorige week tot een vechtpartij als gevolg van concurrentiestrijd. Bei den houden zich n.1. bezig met ijsco- venten. De J. was zijn concurrent ach terna geloopen gewapend met een schop toen deze met zijn ijswagentje wegreed. Hij werd echter hardhandig bewerkt en moest eenige hoofdwonden door den dokter laten nechten. M. G. werd door de rijksveldwacht in arrest gesteld. Twee uur later kwamen twee broers van de vechtende ijscomannen elkaar tegen en ook zij sloegen aan 't bakke leien. Weer moest de J. het onderspit delven hij kreeg een jnessteek, wel ke echter niet al te ernstig aankwam. Ook in dit geval werd de dader inge sloten. Er werden bovendien nog eenige pro cessen-verhaal opgemaakt wegens dron Kenschap en beleediging van een amb tenaar in functie. spoor brengen door het inslaan van een dwars straat, die met andere straten en stegen een waar doolhof vormde, zooals men dat in de ze wijk der groote stad dikwerf aantreft, toen hij zich opeens bij zijn arm voelde grijpen en omziende, wederom Chilperic gewaar werd. Deze had wel begrepen, wat Bontemps oog merk was geweest en hij lachte hem nu vrien delijk toe, alsof het hem bijzonder veel ge noegen deed een goeden vriend na lange scheiding zoo heel toevallig te hebben ont moet. Goedenavond, mijnheer Bontemps riep Chilperic. Aangenaam Je te zien En zonder den booswicht den tijd te laten het hazenpad te kiezen, legde hij heel vertrouwelijk zijn hand op den arm van Bomtemps, hem vra gend Maar waarom laat je zoo gauw dat bal in den steek Willen wij teruggaanen ons wat vermaken Ik zal voor dezen keer je ver* tering wel betalen Och, je vergist je in den persoon ant woordde Bontemps ik ken je niet Tegelijk poogde hij zijn arm terug te trek ken. Chilperic met zijn elleboog een forschen stoot tegen de Borst gevend. Chilperic was een oogenblik zijn adem kwijt door dien geduchten stoot, maar den arm, dien hij eenmaal goed omkneld hield, liet hij niet los. Toen hij weer spreken kon, zei hij, zonder zich boos te toonen Ik moet zeggen', mijnheer Bontemps, dat je er een vreemde manier op na houdt, om je oude vrienden te begroeten Enfin, het was toch hartelijk gemeend, nietwaar Ik zeg je nogmaals, dat ik je niet ken en je deed dus beter mij los te laten, of an ders zal ikHij greep met zijn vrije hand in zijn borstzak. Of anders, herhaalde Chilperic, spottend, of anders ga je met je mes spelen, is het niet, zooals vroeger, toen Jij zoo dapper je best deed om dien armen Simeon naar de andere wereld te helpen Bontemps beet zich op de lippen. Was dat van woede of uit angst Hij beproefde zich BUITENLANDSCH NIEUWS. Valsche munter voor goed onschadelijk Zich in de cel verder bekwaamd in zijn vak. Een beruchte valsche munter, Hada- mik genaamd en vijf van zijn mede plichtigen zijn te Berlijn veroordeeld. Hadamik begon zijn loopbaan als val sche munter na den oorlog samen met een Nederlander, en sleet in Duitsch land valsch Duitsch, Amerikaanscli en Deensch bankpapier. Tegen het ein de van 1923 vond de Nederlander het vervalschen van Duitsch geld niet lan ger winstgevend genoeg, en Hadamik nam de productie alleen in handen, ojn tenslotte biljetten van 10 hillioen mark te vervaardigen. In 1924 werd hij veroordeeld tot 41/2 jaar gevangenis* straf. Het is gebleken, dat Hadamik in de jaren van zijn gevangenschap zich in de theorie van zijn ambacht verder heeft bekwaamd, door de studie van vaklitteratuur, die hem door 'n vrouw werd geleverd. Onmiddellijk na zijn invrijheids9telling hervatte hij zijn werkzaamheid, werd echter ontdekt en tot drie jaar dwangarbeid veroordeeld. In April 1933 was hij weer vrij, maar een jaar later werd hij wederom ge arresteerd, nadat hij 1000 biljetten van 50 Mark had weten te vervaardigen. Nu is hij veroordeeld tot 10 jaar dwang arbeid, verlies van burgerrechten en onbepaalde „preventieve hechtenis." Hoe Al Capone vrouw ea zoon laat bewaken. De vrouw en zoon van het. „lidteeken gezicht" Al Capone, den grooten smok keiaar en indirecten moordenaar, wo nen te Miami Beach op Palm Island in Florida. De waarde van dit land goed wordt nog steeds op meer dan 2 millioen dollar geschat. Capone, die het klappen van de zweep kent, heeft goed voor de bewaking van zijn vrouw en kind gezorgd. Het geheele landgoed is omgeven door hooge muren, overal zijn ijzeren hekken, regelmatig doen 1.4 uitgezochte trouwe knechten dienst, bewapend met parabellumpistolen. De 30-jarige vrouw en de 12-jarie jon gen gaan nooit alleen uit, doch wor den steeds door 4 tot de tanden bewa pende lijfwachten vergezeld. Als me vrouw Capone inkoopen moet gaan doen, als de jeugdige Al naar school moet. gaan zij in een gepantserde auto mobiel, steeds door die 4 zwaargewa- penden vergezeld. Dee vrouw moet vrouw blijven. Een te Cradock in de Kaapprovin cie gehouden vrouwencongres heeft zijn groote verontwaardiging uitgespro ken over het dragen van „shorts" door meisjes en vrouwen. Een motie werd aangenomen, waar in een beroep op de Zuid-Afrikaan- sche Regeering wordt gedaan om het dragen van dergelijke „manskleeding" door vrouwen te verbieden. Heete Zwavelbronnen aangeboord. Te Oberlaa bij Weenen is men bij het boren naar aardgas op zwavelbron nen gestooten. Het zijn buitengewoon 9terke en heete bronnen. Daar zal nu wel een badplaats komen inplaats van een gasfabriek. Ontvoering in Spanje. Een bende misdadigers heeft den wagen aangehouden van den fabri- los te wringen, maar Chilperic's hand om sloot zijn arm als een klemschroef. Daarop trok hij zijn rechterhand uit zijn borstzak, doch voordat hij iets had kunnen doen, was die hand door Chilperic bij den pols omklemd, en wel zoo stevig, dat het getrokken dolkmes op de straat viel. Op mijn woord, zei Chilperic zeer gemoe delijk, je kent mij bepaald niet meer Je hebt een slecht geheugen, dat is zeker, ik moet het een weinig zien op te frisschen Ga toch wat bedaarder en verstandiger te werk En Bontemps dach bij zichzelf Wat wil die Chilperic eigenlijk met mij aanvangen Mij aan de politie overleveren zeker niet, want daartoe heeft hij al twee- of driemaal een goede gelegenheid laten voor bij gaan En overluid voegde hij erbij Waar wil jij mij eigenlijk heen brengen Naar een plaats, waar het jou en mij zeer gemakkelijk zal vallen, onze oude vriend schap te hernieuwen. Waarheen dan Wel, wel, hoe nieuwsgierig Maar ik zie niet ln, waarom ik het je niet zou zeggen. Mijn plan is, Bontemps, om je naar het pa leis van Murad te geleiden. Wat heb ik met het paleis van Murad te maken Wat is daar te doen Het is een allerliefst plekje, waar je zult mogen vertoeven tot je ons zult hebben ge zegd, waar je patroon Rouquin zich schuil houdt Mijn patroon Ik heb geen patroon Rouquin. Wie is dat bromde Bontemps. Hé, ken je hem niet Dat is vreemd Nu, dan iets anders Zou je er erg tegen- op zien uit het paleis van Murad een kleine wandeling met mij te doen naar het paleis van justitie Het is niet zoo heel ver Je weet toch wel, is het niet, dat de dood van den armen Simeon moet gewroken worden Bontemps sidderde. Nietwaar, vriend, vroeg Chilperic, dat heeft wel eenige uitwerking? Op mij In het minst niet, antwoordde de bandiet bedaard. Daar ik niet begerijp welken onzin je praat kunnen je praatjes op mij al bijzonder weinig indruk maken. Maar ik voelde toch, hoe je opeens be gon te beven. Hoe kwam dat zoo O, dat was daar niet van Waarvan dan anders vroeg Chilperic. Zou je het heel graag willen weten Welnu dan, je zult goed bediend worden Kijk maar eens even over je schouder Chilperic wendde op die lachend gesproken woorden haastig het hoofd om, zonder noch tans Bontemps los te laten of de kracht van zijn greep om diens arm te verminderen. Maar op hetzelfde oogenblik, dat hij zich halverwege omkeerde deinsde hij terug, niet uit vrees, maar uit verrassing. Laguyane stond achter hem. De reus lachte en maakte vrijwel dezelfde manoeuvre bij Chilperic, die deze op Bontemps had toegepast. Hij nam vriendschappelijk Chilperic's linkerarm onder zijne en zoo liep het drietal voort. Gevangen, kameraad, mompelde de reus achtige bandiet. Nu zijn de hekjes zoo'n beet je verhangen, is het niet En tegen Bon temps Goedenavond Bontemps, het is mij aan genaam je onder zulk goed gezelschap te vinden. We zijn alle drie immers oude kennis sen I Zouden wij niet met ons drieën een glaasje gaan drinken? vroeg Bontemps, op eens zeer goed gemutst. Chilperic had in zijn schrik natuurlijk Bon temps losgelaten, maar zichzelf te bevrijden uit de ijzeren vuist van den reus beschouwde hij terecht als een onbegonnen werk. Niette min broeide er in zijn hoofd een ander plan, om aan de twee schurken te ontkomen. Bon temps had hem nu op zijn beurt bij den rechterkant onder den arm genomen. Er werd na de eerste spottende begroeting geen woord meer gesproken. Zwijgend ging het drietal verder. Ze gingen langs de rue d'Allemagne naar de place de la Rotonde. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1