BERTELS 25e JAARGANG VRIJDAG IR JUNI 1934. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOBN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. No. -48 WIERINGER COURAK" VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIERINGEN. •A BUREAU: Hippolytnshoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels Iedere regel meer f 0.50 f 0.10. EERSTE KAMER. INPOLDERING WORDT VOORTGEZET. Principieele beslissing, door goedkeuring begrooting Zui- derzeefonds 1934. Ernstige be zwaren van Christelijk-histo- rische zijde. Bij de in de Eerste Kamer voortge zette behandeling der begrooting 1934, van het Zuiderzeefonds zegt de heer Van Citters (A.R.) Joodsche uitgewekenen zullen wor den opgeleid in de Wieringermeer. Worden er £50 a 300 menschen in to taal geplaatst, of komt er meer dan één dorp van 250 a 300 menschen Wordt het een omvangrijke nederzet ting Tegen 250 a 300 uitgewekenen heeft spr. geen groot bezwaar, maar wel tegen een nederzetting van duizen den vreemdelingen, die zich in allerlei bedrijfstakken zouden nestelen en Ne derlanders zouden verdringen. Verdediging door Min. Kalff. De Minister van Waterstaat, de heer' Kalff zegt, dat de Regeering eerst na nauwgezette overweging piet dit wets ontwerp is gekomen. Aan de voortzet ting van het werk is risico verbonden. Men kan de gevolgen van eenzelfde verschijnsel verschillend zien. Men kan tegen vermeerdering van land zijn met een beroep op de exportmoeilijkheden. Anderzijds kan men zeggen, dat de wanverhouding tusschen prijs en pro ductiekosten onmogelijk blijven kan, en dat het mogelijk is, dat de omstan digheden ons drijven in de richting van de autarkie, wat niet wil zeggen, dat wij daarop zouden aansturen. In de laatste tien jaar is er twintigduizend h.a. minder culuurland gekomen door de stadsuitbreiding. Dit is de geheele oppervlakte van den Wieringerpaeer- polder. De geheele Zuiderzee is nog niet genoeg om ons het graan te verschaf fen, dat wij noodig hebben, als wij dit graan zelve gaan verbouwen. Wie kan ooit het moment bepalen, waarop de voortzetting der inpolde ring moet worden aangevangen, als men dit moment laat beheerschen door de landprijzen van tien a twaalf jaar later Men denke aan de belangrijke prijs verlaging en aan de loonsverlaging, waarvan wij bij de voortzetting van het werk kunnen profiteeren. Dit zal ons in staat stellen, de f 120 millioen te verminderen tot f 110 millioen. De in de in de stukken genoemde 400 werk lieden betreffen niet de indirecte werk zaamheden. Het arbeidsloon in de in directe werkgelegenheid is zeer be langrijk. Als spr. zegt, dat de wanverhouding tusschen prijs en productiekosten niet altijd kan duren, begrijpt hij zeer wel, dat dit de financieele bezwaren niet weg kan nemen, maar men houde de onderscheidene kanten der zaak in het oog. Spr. zal zoodra mogelijk een finan FEUILLETON. in. Daar kreeg Chilperic een goede inge ving. Mijn beide waarde vrienden heb ben gegronde redenen, om een schan daal te duchten, dacht hij. Als ik hard begin te schreeuwen om de aandacht der politie gaande te maken, zullen ze mij misschien loslaten. En terwijl hij plotseling een gewel dige poging deed om zich los te ruk ken, begon hij uit alle macht om hulp te roepen. Op deze wijze in hun handelingen gedwarsboomd, bogen zij zich naar Chilperic over en bedreigden hem. -- Als je niet zwijgt is het met je gedaan siste Lagyane hem toe. Maar er waren veel menschen op straat, 'n moord zou voor de booswich ten al te gevaarlijk wezen. Chilperic had in dat opzicht niets van hen te vreezen. Hij gaf dus niets om Laguyane's bedreiging en hield niet op te jammeren en te schreeuwen. De voorgijgangers bleven staan. —Wat is er aan de hand vroeg men W'at heeft die man gedaan Waarom sleep je hem zoo voort Je hebt het recht niet iemand zoo te mishandelen! Bontemps en Laguyane voelden zich hierdoor zeer belemmerd. Intusschen ging Chilperic steeds voort met zijn hulpgeroep en zijn pogin gen om zich los te rukken. De bandieten sleepten hun fer met geweld in de richting Rue Lafayette. Wat was hun doel slachtof- van de cieel overzicht geven als de heer Van Citters wenscht. Men heeft gevraagd, of de Kamer vrij blijft, maar spr. moet weten, hoe de Kamer over deze zaak oordeelt. Zij kan rekening houden met een uitgave van niet meer dan f 110 millioen. Als men meent, dat het zoo niet moet, zegge men, hoe het dan wel moet. Replieken. De heer De Savornin Lohman (C.-H.) zegt, dat hij tot zijn zeer bijzonder leed wezen niet voor het wetsontwerp kan stemmen, daar hij zich niet wil vast leggen. De heer Van Citters (A.-R.) zegt. dat het door hem gemaakte voorbehoud van kracht blijft. Hij vraagt alsnog ant woord inzake de Joodsche vluchtelin gen. De heer Blomjous (R.-K.) stemt te gen het wetsontwerp, daar hij zich niet wil vastleggen, nu de export zoo be moeilijkt wordt. De heer Pollema (C.-H.) zegt, dat, toen het Kabinet optrad, ieder wist, dat de formateur voorstander was van een beslissing, als de minister van Waterstaat nu wenscht. Den doorslag voor onze stem moet geven de vraag, of wij vertrouwen heb ben in den kabinetsleider en in de Re geering. Daarom stemt spr. voor het wetsontwerp, met dank voor de princi pieele woorden, door den minister van Waterstaat gesproken. Minister's dupliek. Minister Kalff dupliceert. Als hij niet duidelijk had te kennen gegeven, dat een principieele beslissing moet worden genomen, zou hij de Kamer in grootere moeilijkheden hebben ge bracht dan nu. De Joodsche vluchtelingen zijn door trekkers. Zij zullen geen blijvende ne derzettingen vormen, maar oefenen zich voor een taak elders. De heer Van Sasse van IJsselt (R.-K.) zegt, tegen te stemmen, niet omdat hij de Regeering zou wantrouwen, maar omdat hij zich niet binden wil. De Kamer keurt daarop het wets ontwerp goed met 26 tegen 4 stemmen. 2 pCt. De voorstanders van devaluatie Bank legt in het jaarverslag dier in zeggen, dat het transfer-moratoriumstelling den nadruk op de mislukking BUITENLANDSCH NIEUWS. DEVALUATIE VAN DE MARK Gouddekking nog slechts 2 pCt. Naar uit welingelichte Duitsche krin gen via Amsterdam te Parijs wordt bericht, zal Duitschland in Juli den gouden standaard verlaten en de mark devalueeren tot 4 Mark 20 voor een papieren dollar, terwijl de huidige koers overeenkomt met 4 Mark 20 voor een gouden dollar. De devulatie zou dus 40 pCt. bedragen. In Duitsche economische kringen is men van meening, dat een dergelijke devulatie de werkelijke productiekos ten zou verminderen en ergo den Duit- schen invoer zou stimuleeren. Naar schatting zal de Rijksbank vanaf heden tot 1 Juli opnieuw 40 mil lioen goudmark verliezen, aldus de gouddekking terugbrengend tot circa elk nog bestaand voordeel van den gou den standaard teniet heeft gedaan. Geruchten aan de grens. Geruchten, welke in de Limburgsche grensstreek liepen, over 'n devaluatie van de mark, vermeerderden de eenigs jzins nerveuze stemming, welke de laat ste dagen in dit opzicht reeds in deze streek heerscht. Hierbij kwam nog, dat !op de Amsterdamsche beurs op den openingskoers geen omzetten plaats vonden, waardoor de filialen der ban ken slechts zeer kleine bedragen in marken konden accepteeren en wel uitsluitend voor zoover er verwacht kon worden, dat zij weer direct uitge geven zouden worden. Gedurende eeni- gen tijd werden in het geheel geen mar ken aangenomen door de wisselkanto ren aan de grens, aldus de „Tel." Vooral onder de grenswinkeliers, die woonlijk aan Duitschers leveren en in marken betaald worden, heerschte nog al spanning. Door velen werden de mar ken geweigerd of alleen tegen een be langrijk lageren dan den normalen koers, soms ver onder de 50, in beta ling aangenomen. Een schade beteekende deze val voor de Duitsche gepensionneerden, die op Nederlandsch gebied wonen. Zij aarzelden steeds, hun ontvangen pen- sioengeldjes om te zetten in verband met den lagen koers. Thans meldt men dat deze nog meer gezakt is. Zooveel mogelijk werd aan hen de mark tegen 53 cent uitbetaald. In Roermond namen de banken in het geheel geen marken meer aan. Dezelfde berichten kwamen uit tal van provincieplaatsen. Verschillende straat bankiers maakten van dezen toestand gebruik om door het verspreiden van onware berichten de spanning nog te vermeerderen en hierdoor winst te tma ken. Door handlangers lieten zij fic tief marken verkoopen tegen zeer la gen koers, waardoor het publiek in de meening ging verkeeren, dat de mark flink gevallen was. Te Kerkrade werden partijen marken gekocht voor 42 en zelfs voor 40 cent, meest van Duitschers. Op het Duit sche gebied kon men goed merken, dat er onrust heerscht. Belgische bla den hadden te Aken het bericht ver spreid van devaluatie van de mark te gen 1 Juli a.s. Het bericht is officieel tegengesproken. Duitschers kunnen geen vreemde va luta bij de banken koopen. Zij zijn op zware straf verplicht, ontvangen devie zen af te dragen tegen den officieelen koers. Niettegenstaande het gevaar dat zij hierdoor liepen, klampten Duit schers in Aken Nederlanders aan. Hun werd voor den gulden 2Vz mark ge boden. Daar Chilperic hun spoor had ont dekt, wilden zij hem ergens in een hoek sleepen, hem aldaar zoodanig neer- smakken, dat hij in de eerste paar uur niet weer op de been kon komen en dan zelf een goed heenkomen zoeken. Daar naderden twee politie-agenten op Chilperic's hulpgeroep. Wat is hier te doen vroeg een hunner. Waarom sleept gij dien man zoo langs den weg Hoort eens, begon Chilperic, ik heb u iets te zeggen Rouquin's agenten lieten hem even wel den zin niet voltooien. Laguyane trok trok met zijn vrije hand een der agenten ter zijde, toonde hem een kaart van de geheime politie en fluisterde hem een paar woorden in het oor. Bontemps hield intusschen Chilpe ric des te steviger vast. Goed, goed, zei de politie-agent, vast overtuigd, dat hij hier met twee kameraden van de geheime politie te doen had. -- Maar met zulk een heidensch le ven kunt ge heel Parijs wel in rep en roer brengen, hernam de agent. Ge moest veel liever een rijtuig nemen Zoodra we er maar een vinden, antwoordde Laguyane brommend en de politie-agenten gingen huns weegs. De twee bandieten met Chilperic in hun midden waren nu aan het water bassin van La Vilette gekomen. Laguyane boog zich naar Bontemps en gaf hem een teeken. Chilperic zag dat wel en meende de bedoeling ervan te begrijpen. Hij voel de, dat Bontemps zijn arm losliet, maar hij werd altijd nog vastgehou den door den ander. Plotseling wankelde Chilperic en den eenen arm uitstrekkend, als wilde hij BINNENLANDSCH NIEUWS. TEGEN DEVALUATIE. De president van de Nederlandsche een slag onder de knieën, terwijl Laguy ane hem tegen de schouders drukte. Het gevolg hiervan was, dat Chilpe ric omtuimelde. Een oogenblik hield hij zich nog even aan de leuning van het bassin vast, verloor echter het even wicht en viel met het hoofd naar bene den in het water. Dat geheele tooneel was in een omme zien afgespeeld. De twee agenten van politie, die uit de verte alles hadden aangezien, ver keerden in den waan, dat de getrans porteerde weer een poging had gedaan om aan zijn leiders te ontkomen en snelden toe. Laguyane en Bontetaps, hun rol niet vergetend, vonden het thans voor hen het veiligst, of zelf om hulp te gaan roepen. In minder dan een minuut had zich een vijftigtal menschen bij de leuning van het bassin verzameld. Chilperic was met zijn val diep on der water gekomen daar hij evenwel een goed zwemmer was, verscheen hij spoedig weer aan de oppervlakte van het water, oriënteerde zicli en zwom naar de kade. Dat was een gemeene streek, mompelde hij, doch dat maakt niets uit Het is zoo beter dan 'n dolksteek. Zooveel is zeker, dat de kans vandaag voor mij verkeken is, ik pluk met deze onderneming ook al geen lauweren. Hij klom op den wal en viel daar on middellijk in de handen der politie agenten. Ijlings liep men nu naar Bontemps en Lauyane, om den gewaanden arres tant weer onder hun hoede te stellen, maar dat bleek vergeefsche moeite te zijn, de mannen der geheime politie waren nergens te vinden, spoorloos verdwenen. der economische conferentie, waarna de strijd van allen tegen allen steeds scherper vormen aannam en de wereld handel verder inkromp. De weg van den minsten weerstand werd gekozen, Het tot stand komen van het „Goud- bloc" wordt van groot belang geacht. Nederlands positie gedoogt geen po litiek, die handhaving van kosten en levenspeil boven dat van de meerder heid der landen beteekent. In de posi tie van beschutte bedrijven is een ui terst bedenkelijk element van inelasti- citeit. De president richt zich opnieuw te gen hen, die een devaluatie bepleiten. De Regeering heeft nog kortelings uiting gegeven van haar afkeer van monetaire experimenten. Da spoorweg over den Afsluitdijk. De heeren E. van Hinte, N. J. Poort en A. de Bas, optredende namens het „Comité van Actie inzake toegangs wegen tot Harlingen", hebben een ver zoekschrift gericht aan de directie der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht. Het verzoek houdt in den spoorweg over den afsluitdijk langs Harlingen te leiden en zoo mogelijk een station in deze gemeente tot stand te doen komen. Verder wordt verzocht den N.-Frie- sche Lokaalspoorweg in stand te hou den, aangezien deze groote beteekenis kan krijgen als bovengenoemde spoor weg gereed is. Schrik van Gooi en Sticht gearresteerd Dezer dagen hield de politie te Laren een man aan, verdacht van diefstal. Hij werd in het Huis van Bewaring te Amsterdam ingesloten. Thans blijkt dat het de politie met deze arrestatie ge lukt is de hand te leggen op een indi vidu, dat gedurende ruim vijf jaren de schrik van Gooi en Sticht is geweest. Behalve onzedelijke handelingen on der bedreiging, uitgevoerd, versmaad de de thans gearresteerde niet geld te rooven. Talrijk zijn de door hem ge pleegde diefstallen. Het gedeeltelijk bedekken van zijn gelaat, wat hem den naam van „De men met den witten doek" verschafte, maakte het uiterst moeilijk hem te vinden, daar het sig nalement altijd vaag bleef. Psychopaat wondt geneesheer. De getroffene moet misschien een oog missen. Dezer dagen kwam een verpleegde van het psychopathenasyl te Balkbrug op rapport bij den geneesheer-direc teur dr. M. Westenterp, De man be klaagde zich erover, dat de directeur had geweigerd hem te ontslaan. Op eens stak de psychopaath dr. Westen terp met de punten van een schaar in het linkeroog. Voorts bracht hij hem andere wonden toe, maar het kostte veel moeite den man, die wild om zich heen sloeg, te arresteeren. Men zal vragen, hoe de man aan een hem tegenhouden, gaf Bontemps hem Chilperic moest nochtans mede naar het politiebureau. Na een verblijf van twee uur werd Chilperic door den commissaris, die den man van vroeger kende, daar zij tezamen in verschillende rangen bij de veiligheids-politie hadden gediend, kort verhoord en op vrije voeten ge steld, zonder dat Chilperic iets had ver teld van al datgene wat hij wist, dat Murad vooralsnog wenschte geheim te houden. - Nu, het is nogal goed afgeloopen, mompelde hij, terwijl hij in een rijtuig, plaats nam, om zich naar het paleis van Murad te begeven, maar dat neemt niet weg, dat ik Laguyane en Bontemps eenmaal het gebeurde ter dege zal betaald zetten. XXXIX. Terwijl Chilperic de in het vorige hoofdstuk vermelde ontmoetingen had waarvan hij tamelijk goed was afgeko men, waren Trompelet en August niet werkeloos gebleven. Ze wisten, dat Rouquin zeer rijk en in groote speculatiën gewikkeld was en zij twijfelden er niet aan, dat hij ook dikwijls op de beurs verscheen. Terwijl nu Trompelet een wakend oog bleef houden zoowel op de rue La fayette waar Rouquin woonde als op het huis van Roussebois, waar hij zich misschien kon hebben verscholen, als hij zich nog te Parijs bevond, dwaalde August in de nabijheid van de beurs, in de hoop hem daar eenmaal te zul len aantreffen. De clown bezat de aan zijn beroep passende vindingrijkheid. Hij ver kleedde zich als een bultenaar en was als zoodanig zelfs voor zijn vrienden nauwelijks herkenbaar. Zóó verscheen hij in de zuilengalerij van het beursge bouw. Bertels' Kunstkorrel in de praktijk. De heer W. Hek te Mastwijk Gem. Montfoort deelt ons dd. 13 April 1934 mede: Sedert eenige maanden voer ik Bertela' Kunat- korrel aan al myn kip pen en kan U Verklaren nog nimmer zooveel eie ren geraapt te hebben ala na het gebruik van dit voeder. Van een hok van 23 kippen kryg ik 18, 19 eieren per dag en van een hok van 73 kippen 6l 63 eieren per dag OUEFABRIEKEN N.V. AMSTERDAM schaar kwam. Voorschrift js, dat de verpleegden het vak moeten leeren, dat zij wenschen. Deze man had juist, den vorigen dag opgegeven boekbin der te willen worden en daarom moest bij een schaar hebben. Dr. Westenterp wordt te Zwolle ver pleegd. Er is groot gevaar, dat hij het linkeroog zal moeten verliezen. Door kwajongens gesard. Verdachte schoot in het wilde weg. 1 In het g.ehuch Blerick nabij Venlo opereerde sinds eenigen tijd een bende kwajongens, van tien tot 20 jaar, die zich zelf de vrijbuiters noemden en er werk van maakten, het den bewoners zooveel mogelijk lastig te maken. In het bijzonder een 26-jarigen jongeman had van hun plagerijen veel te verdu ren. Op den avond van den 17den April hadden zij den jongeman zoo ge sard, dat hij een revolver uit zijn zak trok, en op het troepje schoot. Hierbij raakte hij de 17-jarige Bertha Teeu- wen uit Blerick, die door de ruzie voor de woning van haar ouders naar bui ten was gesneld, in het onderlijf, met het gevolg, dat het meisje, dat met het heele geval niets te maken had, na eenige dagen overleed. De jongeman stond Dinsdagmiddag voor de Roermondsehe Rechtbank te recht verdacht van zware mishande ling, subs. het toebrengen van licha melijk letsel tengevolge van roeke loosheid. De leden van de „vrijbuitersbende" waren opgeroepen om te getuigen te gen den jongeman, maar zij hadden bij die gelegenheid meer in ontvangst te nemen dan de verdachte. De officier noemde het treurig, dat een onschuldig, meisje het slachtoffer was geworden van de practijken van een baldadig stelletje. „Deze deugnie tenbende" aldus de officier, is de oor- Hij was daarbij van dit denkbeeld uitgegaan Er zijn van die beursbezoekers, die van kleine speculaties leven en dik wijls een niet onaardig kapitaaltje op die manier weten te verdienen. Die menschen zijn dan voor het meeren- deel goed geluimd, daar moet ik van profiteeren, ik kan wat geld verdienen, dat komt altijd te pas en ik heb de kans Rouquin aan te treffen, waarom het mij eigenlijk te doen is. Met een komiek en altijd lachend ge zicht te schrijven op mijn rug Geneert u niet! klom August langzaam de stoe pen van de beurs op en drong zich tus schen de druk pratende en gesticu leerde troepjes door, die de zuilengale rij vulden. Opeens hoorde men een schelle, door dringende stem, die boven het geruisch uitklonk. - Hier is de wandelenne lesse naar Wie wil er schrijven Wie wil er op mijn rug schrijven Geneert u niet, heeren Het brengt geluk aan, heeren, uw nota's te schrijven op mijn bult Geneert u niet Op deze wijze bood August den beurs bezoekers zijn verhoogden rug. aan. In het eerst sloeg men geen acht op hetgeen hij met een eigenaardigen tong val uitriep, men verstond het ook niet goed. Maar het duurde niet lang of al ler oogen vestigden zich lachend op den met zonderlinge gebaren voortloo- penlen man, die gewis op de beurs een vreemde vertooning mocht heeten. Het gebeurt maar zelden dat te Pa rijs een goede grap geen opgang maakt en de bultenaars bezitten nu eenmaal den naam van geestig te zijn. Wordt Vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1