Lifï lü 25e JAARGANG DINSDAG 19 JUNI 1934. No. ^9 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1. BUREAU ADVERTENTIëN UITGEVER: Hippolytushoef Wieringen Van 1 5 regels t 0.50 CORN. J. BOSKER WIERINGEN. Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer f 0.10. MOEDERMELK ALS BLOEDSTELPEND MIDDEL (uit een artikel van Walter Finkler in „Die Umschau", Frankf. a.d. Main, 6 Mei '34.) Zoomin als Columbus er op uittrok om A- merika te ontdekken, zoomin ontstaan de meeste geneeskundige methoden, doordat men met voorbedachten rade ernaar heeft gezocht. Ook de jongste geneeskundige ontdekking hebben wij aan een toeval te danken. Oor spronkelijk had men te doen met onderzoe kingen van den Weenschen arts dr. Solé over de kleurreacties van moedermelk. Tijdens de ze studies moest ook eens moedermelk met bloed worden vermengd. Bij die gelegenheid kwam iets zeer opvallends aan het lichtHet bloed, waaraan men moedermelk toevoegde, stolde in een verrassend korten tijd. Terwijl een bloedmonster na toevoeging van een indifferente stof, een oplossing van keu kenzout b.v., pas na verloop van 6 a 8 minu ten volkomen stolt, is het stollingsproces van het bloed reeds na verloop van hoogstens 2 minuten geëindigd, wanneer aan het bloed een weinigje moedermelk wordt toegevoegd. Niet de moedermelk als zoodanig is het, doch een bepaalde substantie, welke zij bevat, die de stolling van het bloed bevordert. Deze stof kan men met behulp van een centrifuge uit de moedermelk isoleeren. De bedoelde substantie kan als een wit poeder twee a drie maanden worden bewaard, zonder iets van haar specifieke eigenschap in te boeten. De chemische samenstelling ervan is nog niet bekend wèl heeft men reeds kunnen vast stellen, dat zij haar eigenschap, bloed in wei nige minuten te doen stollen, bij verhitting verliest. Tot dusver heeft men deze bloedstillende substantie uitsluitend in moedermelk kunnen aantoonen, echter niet in de melk van koei en, geiten en Guineesche biggetjes. Terwijl dus volgens den huidigen stand van het on derzoek de bloedstillende eigenschap uitslui tend bij moedermelk wordt aangetroffen, is de bloedstillende invloed niet tot menschen- bloed beperkt. Het bloed van alle zoogdieren kan door menschelijke moedermelk tot stol ling worden gebracht. Wanneer men zich bij het scheren snijdt, komen een paar druppels bloed uit de wond te voorschijn even later houdt het bloeden echter op. Dit is een gevolg van het feit, dat het bloed op 't oogenblik waarop 't het con tact met den binnenwand van het bloedvat verliest, begint te stollen. Het geronnen bloed verstopt de wond en brengt de bloeding tot staan. Niet altijd gaat dit even gemakkelijk. Is de wond te groot, de bloeding te krachtig, dan wordt het geronnen bloed telkens weer door het versch uitstroomende bloed meege sleurd, zoodat de normale wijze van stolling faalt. Nog ernstiger is de toestand bij bloeders, haemophilen, bij wie het falen der normale bloedstolling een aangeboren eigenschap is. De stolling vindt bij hen zóó langzaam plaats, dat zij als gevolg van een nietige wond kun nen doodbloeden en dat de kleinste operatie, zooals het trekken van een kies, levensgevaar lijk kan zijn. Bij beide groepen heeft men thans, naar dr. Solé voor de Weensche organisatie van geneesheeren („Wiener klinische Wochen- schrift, nummer 9, 1934) mededeelde, van menschelijke moedermelk als bloedstillend middel gebruik gemaakt. Want elke substan tie, die de stolling van het bloed versnelt, moet tevens een bloedstillend middel zijn. Bij de klinische toepassing bleek de moedermelk in derdaad een middel te zijn, dat alle andere pharmaceutische bloedstillende middelen ver re achter zich liet, wat snelheid en onfeilbaar heid betreft. Zoo kon men een haemophiel kind tijdens één enkel bezoek twee hoektanden trekken met behulp van met moedermelk gedrenkte watteproppen slaagde men er prompt in, de bloeding te doen ophouden, nabloeding te voorkomen en de wond te doen heelen, zonder dat verder bloedverlies optrad. Dezelfde pa tiënt was twee jaar tevoren, eveneens na het trekken van een kies, bijna doodgebloed Doch niet alleen bij bloeders, maar ook bij alleweefselbloedingen van normale menschen bleek moedermelk een weergaloos bloedstil lend middel te zijn. Speciaal bij neus-, oor- en kaakoperaties is zij een zegen gebleken. Bij de verwijdering van neuspolypen b.v. is geen enkel der tot dusver gebezigde bloedstil lende middelen zoo deugdelijk gebleken als moedermelk. Als de met moedermelk gedrenk te prop een half uur op de wond had gelegen, konden de patiënten zich naar huis begeven, zonder dat zij voor nabloeding bevreesd be hoefden te zijn. Even snel kon de bloeding, die vaak bij vervanging van een verband op treedt, met behulp van moedermelk tot staan worden gebracht. De bloedstillende invloed der moedermelk is uitsluitend beperkt tot de plek, die men er mee behandelt. Zij is dus geen geneesmiddel tegen de bloedziekte. Injecties met moeder melk oefenen niet den minsten invloed uit slechts wanneer de moedermelk in aanraking komt met het bloedende weefsel, komt haar bloedstillende eigenschap tot uiting. FEUILLETON. 112. Bij verschillende groepen van beursbezoc kers ontstond een luid gelach, dat zich als met tooverslag voortplantte. August had de la chers op zijn hand gekregen en dus gezege vierd. Het volksgeloof zegt bovendien, dat het aanbrengt een bochel aan te raken en nie mand is in vele opzichten zoo bijgeloovig als een beursspeculant.Het duurde dan ook niet lang of een der beursbezoekers had voor zijn aanteekeningen gebruik gemaakt van den wandelende lessenaar welk voorbeeld door tien, twintig anderen werd gevolgd. Dat brengt geluk riep August, altijd met zijn komiek gezicht. Probeer het gerust het brengt geluk De halve en heele francstukken vulden zijn tasch. Een prachtig ideemompelde hij. Dat brengt mij meee op dan mijn uitvoeringen in de rue Marcadet Van dien dag af werd hij op de beurs als een oude kennis ontvangen en bijna als een vriend behandeld. Dagelijks klonk nu zijn schelle stem op de beurs boven alles uit en werd tevens het tee- ken tot een algemeene vroolijkheid. De wandelende lessenaar, heeren Wie wil schrijven Wie wil er op mijn rug schrij ven Geneert u niet mijne heeren Ja, ja, raakt hem maar aan Raakt gerust mijn bo chel aanDat brent geluk Dat brengt ge luk Maar Trutal's doel was niet geld te verdie nen of de groote en kleine speculanten op zijn kosten te laten lachen, dat kon de clown in het paardenspel ook, hij wilde Rouquin vin den, of althans het geheim van diens afwezig heid ontdekken. Zag hij hem maar één keer, BINNENLANDSCH NIEUWS. HEFFING OP KOFFIE De „Standaard" wist dezer dagen te berich ten, dat er met ingang van 1 Juli een nieuwe heffing op koffie is te wachten, ter compen satie van de verlaging van den suikeraccijns. Dit laatste is niet juist, zegt het Hbld., daar ter bedoelde compensatie weldra de nieuwe tariefwet zal afkomen. Intusschen is te 's-Gra venhage wel degelijk aan koffie als belas tingobject gedacht. De regeering voelde voor een accijnsverhooging, maar daartegen heeft de handel zich gekant. Daarna is ontworpen een invoerrecht op ruwe koffie, ingaande 1 Juli. Dit zou niet een onderdeel vormen van het algemeene tarief van 12 pet., maar een speci aal invoerrecht zijn naar kwantiteit. Er loo- pen geruchten over een kwartje per pond. Doch dit zijn ook niet meer dan geruchten Den Haag zwijgt DE ZON ALS ASTRONOOM EN ELE CTRICIEN. Op het dak van het postkantoor te Amster dam is men bezig met den bouw van een in stallatie, welke met behulp van eenige rotee- rende spiegels mogelijk zal maken, dat in de groote hal van het postkantoor de zon zal schijnen. De installatie berust op het principe van den „heliostaat van 's-Gravesande," genoemd naar den Leidschen hoogleeraar, die in de 18e eeuw een door een uurwerk gedreven appa raat construeerde, waarmede het mogelijk is, om met een vlakken spiegel het zonlicht con stant, dus afhankelijk van den veranderden zonnestand, in één bepaalde richting terug te kaatsen de door het uurwerk aangedreven spiegel „volgt" de zon n.1 nauwkeurig. Het apparaat is ontworpen door twee Fransche ingenieursArthuys en Bayel, naar wie het wordt genoemdde heliostaat van Arthel. Er zijn reeds eenige in gebruik in Nederland, o.a. bü de City Magazijnen te '-Gravenhage. In principe aldus het Hbld. komt de zaak op het volgende neer op het dak wordt een door een electromotor aangedreven as gemonteerd, die evenwijdig met de aardas loopt en dus in de richting van de Poolster wijst. Op den kop van deze as is een groote spiegel gemonteerd, die circa 4 M2 oppervlak te heeft en zóó geplaatst is, dat het terugge kaatste zonlicht precies valt, die met zijn spie gelvlak naar beneden is geplaatst en het zon licht „naar binnen" werpt. Tenslotte wordt het licht dan door een aantal schuinstaande spiegels over het te „verlichten" gebouw zoo noodig verdeeld. Het is dus zaak, dat de eerstgenoemde spie gel, die aan de roteerende as is gemonteerd, steeds op de zon blijft gericht, m.a.w. deze voortdurend blijft volgen. De spiegel moet dus in een etmaal één keer om zijn as draaien; alleen in dat geval immers zal het door hem teruggekaatste zonlicht steeds onder denzelf den hoek op den bovensten spiegel vallen, die de stralen dan via den koker naar bene den, in de hal, dirigeert. Het bijzondere van dezen heliostaat is dat de zon zélf de beweging van den spiegel dirigeert, in werking stelt (wanneer zij op komt of achter het wolkendek te voorschijn komt) en doet stilstaan (wanneer zij onder gaat of zich achter de wolken gaat verschui len) STRANDPYAMA'S IN DEN BAN. De gemeenteraad van 's-Gravenzande heeft besloten tot exploitatie van het Noordzeestrand in die gemeente, waarbij van rechtsche zijde vele bezwaren naar voren zijn gebracht. Ten slotte werd besloten uit het oogpunt van Zondagsheiliging het baden en zwemmen aan het strand slechts op enkele uren van den Zondag toe te staan. Voorts zal het verboden zijn zich in strand- pyama op den weg te bevinden. Hieruit vloeit dus ook voort, dat de Rotterdamsche schoo- nen, die in Zondagen gewoonlijk in stroomen per fiets naar Hoek van Holland trekken en den steeds over 's-Gravenzandsch gebied moeten komen, met dit verbod rekening zul len moeten houden. Tientallen plegen reeds in strandpyamabroeken te vertrekken en ma ken met die kleeding den fietstocht. VISSCHERIJ OP IJSSELMEER. De heer Van Dis pleit voor de de visschers. Het Tweede-Kamerlid de heer Van Dis heeft den minister van Waterstaat gevraagd Kan de Minister mededeelen of het juist is, dat aan de Urker visschers, die in het bezit zijn van vaartuigen met motoren boven 30 p.k., na 1 Juli a.s. geen vergunning meer zal worden verleend om de visscherij op het IJs- selmeer uit te oefenen Weet de Minister, dat de groote meerder heid der Urker visschers door dezen maatre- zeerstig in hun bestaan zullen worden ge troffen, aangezien de Noordzeevisscherij voor hen geen voldoende bron van inkomsten op levert Is de Minister bereid om, indien dit besluit ongedaan te maken en aan de Urker visschers met vaartuigen voorzien van motoren boven 30 pk, ook na 1 Juli a.s. vergunning te ver- leenen tot het visschen op het LJsselmeer ZETBAAS CONTRA EIGENAAR. In een perceel op den Insulindewegweg 142 te Amsterdam, is een slagerij gevestigd, welke tot voor eenige dagen gedreven werd door een zetbaas. Tusschen eigenaar en zetbaas ont stond o.a. over een loonsquaestie verschil van meening en de eigenaar ontsloeg tenslotte den zetbaas. Toen de eigenaar voor de laat ste maal kwam afrekenen, wachtte hem ech ter een verrassing. De zetbaas voegde hem toe „Ga direct mijn winkel uit, ik heb niets met je te maken. De zaak is van mij, die heb ik op afbetaling van je gekocht, ik heb drie en een half jaar f 70.per week aan je be taald." De eigenaar was niet zoo goed of hij moest zijn eigen zaak uit. De politie werd gehaald, doch de zetbaas was niet tot andere gedach ten te brengen. De politie stond op dat oo genblik machteloos. In kort geding riep de eigenaar den zetbaas voor den president van de rechtbank en deze bepaalde in zijn vonnis de onmiddellijke ontruiming van den winkel door den zetbaas. Deze vatte dit echter letter lijk op. Hij nam nog dien zelfden dag niet al leen zijn eigen meubelen mee, maar ook den inventaris, de boekhouding en met vleesch in den winkel. Nog te rechter tijd kon de eige naar, thans met de hulp van de politie, in grijpen. Tegen den zetbaas werd procesver baal opgemaakt, wegens verduistering in dienstbetrekking. Hij is door de politie van bureau Linnaesstraat gehoord, doch weer op vrije voeten gesteld. LASTIGE SMOKKELAARS. Bij hun nachtelijken inspectietocht stuitten twee kommiezen in de omgeving van Budel op een bende van tien smokkelaars uit Hel mond afkomstig. De smokkelaars waren be laden met een groote hoeveelheid margarine. Na een heftig verzet van de zijde der smok kelaars, die zelfs met wapens dreigden, zijn de ambtenaren er in mogen slagen een der smokkelaars te arresteeren. Eenige honderden kilo's Belgische margarine werden in beslag genomen, terwijl tegen den aangehoudene procesverbaal werd opgemaakt. De andere smokkelaars wisten te ontko men, de buit, die zeer groot was, werd mee genomen. BUITENLANDSCH NIEUWS. uw wollen kleeding breien en repareeren, Kousen en Sokken (ook de allerfijnste). Voor nieuwwerk zijn wij No. 1. Jaap Snor, Zuid straat 19 Den Helder. (Let op den Gelen Winkel). Voor Wieringen bij bode Kaleveld. dan zou hij hem gewis niet meer uit het oog verliezen. Inmiddels ging de eene dag na den ande ren voorbij, zonder dat hij zijn wensch vervuld zag. Doch op zekeren morgen tegen elf uur August klom weer bedaard de trappen van het beursgebouw op en zong zijn eentonig lied daar voelde hij, dat iemand hem op den schouders sloeg. Achter hem klonk gelijktijdig een stem, die tot hemzeide Kom hier met je bult, voor vijf minuten afgehuurd, hoor August wendde het hoofd om en lachte als gewoonlijk, maar thans met een bijzondere beteekenis. Het voorkomen van Rouquin ken de hij niet goed, want hij had den man maar even gezien, nu al lang geleden, namelijk bij de huwelijksvoltrekking van Gabrielle op Bois Tordu, doch de kop van Rouquin was zoo ka rakteristiek, dat hij dien thans dadelijk her kende. Tot uw dienst, mijnheer, tot uw dienst antwoordde hij op zijn eigenaardigen, komie ken toon. En zijn beide han op zijn knieën leggend, vertoonde de man inderdaad een heel bruikbaren lessenaar. Rouquin legde zijn notitieboekje op den rug van den bultenaar, nam zijn potlood en begon te schrijven. Hij begrijpt volstrekt niet, wat ik wil dacht August. Ik zal nu het eerste halfuur mijn oogen goed den kost moeten geven. Het is maar een geluk, dat mijn naam en kwali teit niet op mijn rug te lezen staan Rouquin schreef, zooals hij gezegd had, vijf minuten. Toen hij gereed was, gaf hij August hij was volstrekt niet karig, we hebben het bij andere gelegenheden reeds gezien een vijf- francstuk, .zeggend Dank je, vriend, je bult is werkelijk heel geschikt. Ik heb hem ook expres zoo gemaakt, lachte de clown. Rouquin verwijderde zich lachend. Hij had er geen idee van dat de bultenaar de waar heid sprak. Dat begreep August wel en hij gaf zich alle moeite, den ander niet uit het oog te verlie zen. Hij liep tusschen de groepjes door en ter wijl hij minder druk dan anders zijn geroep herhaalde, hield hij Rouquin in het oog, hem van galerij tot galerij, van gang tot gang, van groep tot groep volgend. Rouquin bleef bijna een uur op de beurs. Daarna ging hij de trappen af, bleef een paar minuten stilstaan en zag daarbij onderzoekend naar alle richtingen. De kerel is wantrouwend, dacht August, Mij eenmaal gezien hebbend, zal hij mij ge makkelijk herkennen. Mijn hooge rug heeft mij tot nog toe goede diensten bewezen, maar nu moet het daarmee ook uit zijn. Rouquin liep een straat door en bleef bij een hoek daarvan staan, weer naar alle zijden rondziende. August volgde hem met de meeste voorzich tigheid, doch hoe slim hij ook was, Rouquin mocht dat niet minder heeten. August begreep, dat Rouquin hem moest gezien hebben en van den nood een deugd makend, liep hij geregeld door, vlak langs den grooten booswicht. Deze herkende den bultenaar en beant woordde glimlachend diens onderdanigen groet. Blijkbaar had hij omtrent hem geen kwaad vermoeden. August liep verder doch bleef bij een koets poort staan, schijnbaar om, met veel omhaal zijn pijpje te stoppen en op te steken, in waar heid om Rouquin niet uit het oog te verliezen. Deze scheen zich geenszins te haasten. Hij liep weer een eind verder, om nogmaals te blijven staan, dezen keer voor een Salon des Variétés. De bultenaar kwam uit zijn schuilhoek en liep op een huurkoetsje toe. Hé, koetsier, zei hij, haastig sprekend, zie je dien man daar voor dat Schouwburg lokaal Welken man Daar staan er wel zes of acht. Ik bedoel dien langen, met zijn zwarte jas en zijn grijzen hoed BESPOEDIGING VAN DEN OOGST. Decreet tegen het teloor gaan van graan. De Sowjetregeerlng heeft volgens de „Praw- da" een decreet uitgevaardigd, dat zich in het bijzonder tot de Staatsboerderijen richt, waar in op bespoediging van het oogsten en het afleveren van het graan aan den staat wordt aangedrongen. Alle staatsboerderijen moeten met het afleveren van het graan aan de staatsschuren beginnen zes dagen na aan- vang met het oogsten en tevens het oogsten en dorschen voortzetten. Het decreet zegt, dat de voornaamste taak dit jaar is, de grootst mogelijke hoeveelheid graan binnen te krij gen, den oogst met zoo weinig mogelijk verlies van graan te doen geschieden. Het stelen van graan zoowel wanneer het nog te velde staat als tijdens het oogsten, dorschen en trans porteeren moet worden tegengegaan. DE KERK IN DUISCHLAND. Predikanten veroordeeld. Het „Volksgericht" te Schwerin heeft von nis geveld in een strafproces tegen zeven jon ge Mecklenburgsche predikanten, die ervan beschuldigd waren aangespoord te hebben tot ongehoorzaamheid aan de wet, weigering om van den kansel aankondigingen van het cen- traalbestuur der Duitsche Rijkskerk af te le zen, enz. Het „Volksgericht" is, naar men weet, een na de nationaal-socialistische re volutie opgerichte speciale rechtbank, van welker beslissingen geen hooger beroep open staat. Drie predikanten zijn tot resp. zes, vier en drie maanden gevangenisstraf veroordeeld, een tot een boete van 1000 R.M., resp. een maand hechtenis en een tot een id. van 700 R.M. of drie weken hechtenis. Een ander is vrijgesproken en de aanklacht tegen den ze vende is ingetrokken. HET VERMOGEN VAN SINGER. De naaimachine-koning. Singer, de bekende renstalhouder en twee de zoon van den uitvinder der naaimachine heeft een fortuin nagelaten van 1.0.96.018, waarop reeds 368.872 successierecht is be taald. GEBED OM REGEN.... Zondag j.1. is op verlangen van den bisschop van Londen in alle Londensche kerken om regen gebeden. De directie van de waterlei ding heeft een bijzonderen commissie be noemd met volmachten tot het treffen van onmiddellijke maatregelen, wanneer in Lon den ernstige watersnood intreedt. DES KEIZERS RUSSISCHE LIJFWACHT. Keizer Kang Tch van Mansjoekwo (vroeger keizer Poe-Nji van China) heeft een lijfwacht opgericht, bestaande uit 16 vroegere Russische soldaten. De mannen moeten scherpschutter op alle hand- en vuistvuurwapenen zijn en een lengte hebben van minstens 1.80 m. BOEREN DOOR HUN VROUWEN VERGIFTIGD. Arsenicum uit vliegenpapier voor f 3. Voor den strafrechter te Arad (Roemenië) staan zes boerinnen terecht uit het dorp Siria in Zevenburgen, onder de beschuldiging hun mannen door een oplossing van arseni cum te hebben vergiftigd. In de jaren 1931—1933 heeft een werkvrouw Floria Doema, eveneens uit Siria afkomstig, in het ziekenhuis te Arad aan alle vrouwen die haar mannen wilden vergiftigen arseni- cum-oplossingen geleverd. Doema verkreeg deze oplossingen door het arsenicum te onttrekken aan gewoon in den handel verkrijgbaar papier om vliegen te ver giftigen. In den loop van drie jaren zijn op deze wijze vijftien personen vergiftigd. Doema, die in het proces de hoofdaange- klaagde is, verkocht de hoeveelheid die noo dig was voor een oplossing tegen 30 lei. Stierf het slachtoffer, met andere woorden was ge bleken, dat het giftmengsel goed had gewerkt, dan kreeg zij nog een extra premie van 200 lei (in het geheel dus een bedrag van om streeks drie gulden.) DER VISSCHEN OUDERDOM. Het is algemeen bekend, dat schildpaden een zeer hoogen ouderdom kunnen bereiken. Deze huisdieren worden in normale omstan digheden van tien tot vijftien jaren oud. Min der bekend is nochthans de gemiddelde leef tijd der visschen. Dierkundigen hebben in dien zin nauwkeurige waarnemingen gedaan. De proeven hebben uitgewezen, dat de vis schen die zich in zoet water ophouden, meest al een hoogeren ouderdom bereiken, dan deze die zich ophouden in zeewater. Sommige exem plaren der eerstgenoemde soort bereikten in gunstige omstandigheden een ouderdom van 50 jaarDe gewone zeewatervisschen worden meestal van tien tot vijftien jaar oud. Wel te verstaan, indien er zich geen visschers in hun nabijheid bevinden. NOODLOTTIG VERKEERSONGELUK .Bij een spoorwegovergang nabij Johannes- burg, (Zuid-Afrika) zijn een goederentrein en een autobus op elkaar ingereden. Vijf kinde ren en een onderwijzer, allen Europeanen, werden gedood, 16 kinderen werden, van wie zeven zwaar. Allen waren op weg naar school. KOUDE IN CHINA. Veel schapen doodgevroren. Uit het Noordwestelijke gedeelte van de pro vincie Hoepsi in China komen berichten over groote koude en zware sneeuwval. Duizenden reeds geschoren schapen zijn doodgevroren. Een achtling. Reuter verneemt uit Sjanghai, dat in Zuid-China een vrouw is bevallen van acht kinderei, en wel zeven jon gen en een meisje. De geheele fajnilie is gezond. De Paus in Juli naar Castel Gondolfo. In tegenstelling tot dezer dagen ver spreide geruchten, zal de Paus zich in begin Juli naar Castel Gindolfo be geven. Jawel, dien zie ik Best. Kan je hem voet voor voet volgen, zonder hem een oogenblik uit het oog te ver liezen Dat kan er naar zijn luidde het voor zichtige antwoord van den koetsier, dat da delijk door August begrepen werd. Vijf francs voor een halfuur, wil je dat Och jawel, maar ik sta er niet voor in, dat hij mij niet ontglipt. Tien francs dan? Ja, in dat geval blijf ik u borg dat ik hem niet uit het oog zal verlizeen. Opgepast dan maar, het is nu twee uur En als het nu langer duurt dan een half uur Dan houden wij ons aan het eenmaal gemaakte accoord. En ais onze vriend een rijtuig neemt Dan volg je datJe paard is immers goed Dat zou ik meenen Twintig jaar gele den won hij de eerst prijzen bij de wedren nen August was ingestapt. De koetsier had het voorkomen van een echten Parijschen straatjongen, die wel ple zier had in zulk een grap. August kon veilig op hem rekenen. De clown liet nu aan weerszijden de gor dijntjes van het portier neer en begon in al lerijl van toilet te veranderen. Met een enkelen handgreep was de bochel verdwenen en in een hoek geworpen. Toen greep hij uit zijn zak een valschen baard, een grooten, rooden snor, en maakte dien met mastiek aan kin en bovenloop vast. Als clown had hij de snelle gedaante ver wisselingen wel geleerd, terwijl hij bovendien het talent bezat met een paar trekjes een ge heel andere uitdrukking aan zijn gelaat te geven. Bij het beschouwen van zijn veranderd voo- komen in een klein spiegeltje, dat hij bij zich had, mompelde hij Heel goed, is het nog nietHet is jam mer, dat ik me niet in een ander pak kan ste ken, maar ik denk wel niet, dat Rouquin mij zoo herkennen zal. Onder deze bedrijven was het rijtuig heel langzaam vooruitgekomen. August, die nu gereed was, trok de gordijn tjes weer op. In hetzelfde oogenblik begon de koetsier den gang van zijn paard te versnellen. De clown deed, alsof hij den koetsier iets te zeggen had en opende het voorraampje. Mijnheer, uw lange kennis neemt een rij tuig werd hem van den bok toegeroepen. Goed, handel dan volgens afspraak, ant woordde August, om zich heen ziende waar hij op dit oogenblik was. Het rijtuig van Rouquin ging den faubourg Poissonnière langs, sloeg de rue Lafayette in en hield daarbij rechts aan. Hij gaat naar huis, mompelde August en ik ben alleen O, zoo ik nu eens Chilperic en Trompelet bij mij had Maar waar zouden die twee zich thans be vinden Ik blijf bij het paleis van Murad, had Trompelet ongeveer acht dagen geleden tegen zijn vriend August gezegd, dan houd ik met een het huis van Roussebois in het oog. Ik heb zoo'n voorgeveoel ervan, dat wij in die buurt Rouquin of een van zijn handlangers te zien zullen krijgen. Na dat oogenblik had August zijn vriend niet meer gezien. Het rijtuig reed snel door de rue Lafayette, doch opeens hield het stil. De koetsier boog zich naar het openstaande raampje, zeggend Uw lange vriend is uitgestapt en het huis binnengegaan, waarvoor nu het ledige rij tuig staat. Rouquin is dus weer thuis dacht Au gust. De tijger is in zijn hol. Hij zou daar te vangen zijn, als ik maar hulp had. En hardop, nadat hij was uitgestapt, tegen den koetsier zeggend Ik wil je nog een vol uur aanhouden, maar ik zal Je maar eerst betalen wat ik nu schuldig ben, om te zorgen, dat je geduldig op mij blijft wachten. (Wordt vervolgd.)-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1