25e JAARGANG VRIJDAG JUNI 1934. nieuws- en advertentieblad voor wierinoen en omstreken :ntieblad voor gp|||gs imstreken séjgjlj OM HET GOUD No ro WIERINGEF COURANTS VERSCHIJNT ELKEN BUREAU ADVERTENTIëN DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER Hippolytushoef Wieringen Van 1 5 regels f 0.50 ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN. Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer t 0.10. per 3 maanden f 1. BINNENLANDSCH NIEUWS. DE ORANJETREIN 1934. De offlcieele opening van den Oranjetrein 1934, die weldra haar tocht door ons land aanvangt, zal plaats hebben op Maandag a.s. te Bergen op Zoom. Naar wij vernemen, wordt deze plechtigheid verricht door den HoogEdelGestr. Heer Mr. Dr. A. v. Rijckevorsel, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant. Direct na de opening vertrekt de trein aaar Zeeuwsch-Vlaanderen. Door bijzondere me dewerking der betrokken autoriteiten, zal het mogelijk zijn zonder stagnatie door België te trekken en reeds Dinsdagmorgen den trein te Hulst voor het publiek open te stellen. De tocht door ons land zal 3 maanden du ren. Er worden 85 plaatsen bezocht. Verschil lende technische verbeteringen en faciliteiten zullen bijdragen het verblijf in den trein voor het publiek te veraangenamen. De aard van de exposities is dit jaar buiten gewoon belangwekkend en omvat exposities van allerlei aard, van goud en zilver tot gas maskers toe. Doch naast de commercieele stands zullen ook verschillende algemeene exposities zeer zeker groote interesse opwek ken. Om er slechts enkele te noemen Onze Koloniën, De Spoorwegen met o.a. een com pleet model van een Diesseltrein, Mooi-Lim- burg. Goud bewerking en keuren, Thee ei haar bereiding enz. enz. Een zeer bijzondere attractie is eveneens de verrassingswagen met tienduizenden cade- aux, die gratis worden uitgereikt. Er zijn aan Oranjetrein 1934 zorgen noch kosten gespaard en alles wijst er op, dat de ze een succesvolle reis tegemoet gaat. DE AUTOBUSDIENSTEN OP DEN AFSLUITDIJK. Naar aanleiding van de op 16 Juni 1.1. op den Afsluitdijk plaats gehad hebbende inbe^ slagneming van autobussen in verband met vermeend geconstateerde overtredingen van de Wet op Openbare Vervoermiddelen, meer speciaal betreffende het inwerking houden van een autobusdienst zonder de vereischte vergunningen van Ged. Staten, werd op Maan dag 18 Juni te Amsterdam een vergadering gehouden Yfln de betrokken gedupeerden en andere autobusondernemers. Het presidium yan deze vergadering werd waargenomen door den heer T. Zeilstra uit Sneek, die het doel van de vergadering uiteen zette, n.1, een modus te vinden om aan de Wet op Openbare Vervoermiddelen te vol doen, teneinde inbeslagnemingen, als geschied, te voorkomen. Mr. J. Th. H. Buiël, advocaat en procureur te Leeuwarden, die mede ter vergadering aan wezig was, wees de aanwezigen op de bezwa ren van de verschillende voorgenomen plan nen. Uit de breedvoerige besprekingen bleek, dat de autobusondernemers wel van goeden wil waren, doch dat zij by geen enkele justitio- neele of politioneele autoriteit inlichtingen konden verkrijgen omtrent wat al dan niet een overtreding was. Na deze mededeelingen was men algemeen van oordeel, dat een in beslagname op twijfelachtige gronden toch wel zeer vreemd was, terwijl de rechtskundige als zijn meening te kennen gaf, dat de inbe slagneming niet kon steunen op art. 94 van het wetbouw van strafvordering, althans op een goede toepassing van dat artikel, daar z.i. moeilijk kon worden aangenomen, dat de inbeslagneming van een autobus noodig was, om de waarheid aan het licht te brengen, zoo als dat artikel vordert. Voor de autobusondernemers beteekende de inbeslagneming der autobussen een aanzien lijke schade, die het bedrijf vooral in dezen ,fcijd niet kan dragen. Na verschillende besprekingen, werd op voorstel van den rechtskundige, met algemee ne stemmen besloten aan Z. E. den Minister wordt verzocht, ten spoedigste eenige richtlij nen te willen aangeven, opdat de autobus ondernemers zouden kunnen weten, in welke een strafvervolging, althans inbeslagneming te vreezen was. Besloten werd tenslotte nog binnenkort nog maals een vergadering te houden. De Leeuwarder Crt. schrijft over de inbe slagname nog het volgende De reden van het optreden der justitie is, dat men thans het oogenblik gekomen achtte om tegen de onophoudelijke overtreding van artikel 12 van de wet op de openbare vervoer middelen op te treden. Geruimen tijd geleden is de ondernemer Veltman te Leeuwarden reeds door den kan tonrechter veroordeeld kwegens het onder houden van een autobus-dienst over den Af sluitdijk, zonder daarvoor concessie te heb ben. De rechtbank heeft dit vonnis vernietigd en den ondernemer vrijgesproken, welk vrij sprekend vonnis wederom door den Hoogen Raad vernietigd werd, onder verwijzing van de zaak naar het gerechtshof te Leeuwarden. Dit hof heeft den ondernemer veroordeeld, van welk vonnis wederom cassatie bij den Hoogen Raad is gevraagd. Het arrest hier omtrent is nog niet afgeloopen, intusschen meende het O.M. de zaak niet langer te kun nen laten loopenhet aantal diensten groei de voortdurend en de toestand was van wet telijk standpunt in hooge mate onbevredi gend. Ongeveer veertien dagen geleden heb ben de ondernemers van wie het bekend was dat ze geregelde diensten onderhielden, een aanschrijving van het openbaar ministerie bij het kantongerecht ontvangen, waarin stond, dat ze de kans op in beslagneming van hun materieel liepen, indien ze met hun diensten voortgingen. Deze waarschuwing heeft geen gevolg gehad, zoodat Zaterdag met de actie werd begonnen. Zaterdagochtend halfnegen heeft de maréchaussée te Breezand een „val" opgezet. Dit punt was gekozen, omdat daar onwelkome samenscholingen van publiek ver meden konden worden, terwijl men er gele genheid had, zich met den vasten wal in ver binding te stellen terzake van het vraagstuk, hoe men verder vervperd wilde worden. Stuk voor stuk werden de aankomende bussen aan gehouden. De vervoermiddelen, waarvan niet aanstonds kon worden vastgesteld, dat ze een geregelden dienst onderhielden, zooals die van de Friesch-Hollandsche Reisvereeniging, werden, nadat procesverbaal was opgemaakt, doorgelaten, het is de bedoeling, deze bussen, indien het blijkt, dat ze een geregelden dienst onderhouden, eveneens in beslag te nemen. Dit laatste geschiedde reeds met de bussen, die als geregelde vervoerders bekend stonden, zooals gemeld waren er het een zestal, toen men om 12 uur de actie beëindigde. Den pas sagiers werd verzocht uit te stappen, waaraan zonder strubbeling gevolg werd gegeven. Over het geheel genomen, heeft het geheele „inci dent" op den dijk een zeer goedaardig ver loop gehad en de meeste busondernemers ont boden taxies, om hun gedupeerde passagiers verder te vervoeren. Ook verscheen er nog een extra bus van de Atp, die een vijftiental passagiers. Zooals gezegd kreeg die bus niet veel te doen, daar de meeste passagiers door bemiddeling der exploitanten van de in be^ slag genomen bussen verder zijn gebracht. Later op den dag echter, toen het gerucht der inbeslagnemingen zich door Leeuwarden had verspreid, kregen de Atobussen het drukker. In den loop van den middag zijn de lnbe- slag genomen bussen, geconvoyeerd door de maréchaussée naar Leeuwarden overgebracht. Het spreekt vanzelf, dat het vervoer per „Vrije" bus over den Afsluitdijk, dat mede door de lage prijzen steeds meer aftrek vond, door het gebeurde van Zaterdag j.1. ten zeer ste is belemmerd. Er was hier echter sprake niet van een ontduiken, maar van een for- ceeren van de wet, die nu eenmaal het exploi- teeren van diensten, anders "dan met conces sie van Ged. Staten, verbiedt, onverschillig onder welke benaming de diensten worden ondernouden. vandaar dan ook dat z.g. „reis- Terwijl de wachtmeesters der Ko- vereenlgmgen", zoodra het is komen vast te ninklijke Marechaussee te Huhbers staan, dat hun diensten een geregeld karak- t,- nuisueig, ter hebben, niet vrij loopen, gelijk men tot dusver vrij algemeen aannam. Van der Ven en Verhagen in den nacht van Dinsdag op Woensdag op surveil lance waren, stieten zij om ongeveer twee uur in het gehucht Aaibeek op 'n drietal inbrekers die juist gereed ston den om hun slag te slaan in de woning van den heer G. Widdershovcn. Zij GEHEIME DISTILLEERDERIJ ONTDEKT. Veldwacher zag licht onder den grond. Sinds lang vermoedde de gemeenteveld wachter Bornebroek te Uitgeest, dat er met de gebr. Doorn die zich kort geleden uit werden gesommeerd de handen om- Ztjpe te Groot Dorregeest onder'Uitgeest had-jhoog te steken, waarbij bleek dat zekere den gevestigd iets niet in den haak was. 'chama Fmaniiel mPf v, Zij bleken erg gesloten en slechts zelden zagt schoenmakers- men de gebroeders zich in het openbaar be-|^ f gewapend, waarmede hij oen wegen. Een en ander wekte de argwaan van 'dreigende houding aannam. Toen men genoemden veldwachter op, die Dinsdagavond hem verzocht dit mes af te geven, sloeg een speurtocht begon, die althans voor hem hij op de vlucht in de richting Huls- zeer succesvol bleek te zijn. Toen hij nl. te Groot-Dorregeest bij een boerderij aankwam, bemerkte hij bij den zoo genaamde „kapschuur" eenige deining in denli. olnnll. grond. Zijn vermoeden, dat daar ter plaatse ^a, ^adat llef slachtoffer nog oO iets gaande was, werd versterkt toen hij berg. Er werden drie schoten op hem ge lostwaarbij een schot hem in de borst nadat hij eenig hooi en wat zand had uitge graven op eenige planken stuitte. Bij nader onderzoek zag hij daarna een M. had geloopen viel hij dood neer. De tweede van het drietal inbrékers was inmiddels door wachtmeester Verha gen geboeid, terwijl de derde nog lichtstraal en toen hij de planken verwijderd kans had gezien te ontkomen. De in- had, vond hij tot zijn groote verrassing een brekers bleken Italianen te zijn. De ar- FEUILLETON. Hij gaf den koetsier twintig francs. Deze was minder verwonderd nog over het hooge loon, dat hij ontving, dan over de gedaante verwisseling van zijn passagier, die nu flink rechtop stond, iets heerachtigs in zijn voor komen had en een prachtigen vollen baard vertoonde. Zitten de dingen hier zoo in mekaar vroeg hij met een knipoogje van verstand houding, daar hij August voor een dienaar der geheime politie hield. Hij ging nu met zijn wagen langs den rand van het trottoir, maar August riep hem toe Niet zoo dicht bij het huis, waar onze vriend is uitgestapt, koetsier Als hij zoo lang een leeg rijtuig voor zijn huis ziet wach ten, kon hij allicht eenig kwaad vermoeden krijgen. Een eindje verderop dan Ja, dat ia beter. Ga maar door tot aan den hoek van de straat, dan sta je voor hem niet meer zoo in het gezicht. De koetsier deed wat hem gezegd was August nam het andere trottoir. Het huis, door Rouquin betreden, was het zijne. Het stond op den hoek van de rue Lafayette en de rue de la Butte-Chaumont. Hier waren Rouquin's handelskantoren waar zich al zijn papieren bevonden. Hier hield de geslepen bevelhebber van een bende boos doeners om zoo te zeggen zijn hoofdkwartier. Hier had hij het plan gesmeed, om het ver mogen van Bertara te bemachtigen, hier had hij 't huwelijk v. Gabrielle Bertara voorbereid, hier was hij tot het vermoorden van Sene- geheime distilleerderij, volledig in werking. Deze distilleerderij was het eigendom van de ongeveer 26 en 28-jarige gebr. Doorn die voor dit doel wél een uiterst afgelegen plaats je hadden uitgekozen. Vermoedt wordt, dat 's nachts direct na de bereiding een auto de geheime produc ten vervoerde, want van een voorraad was niets te bespeuren. De gebr. Doorn zijn in arrest gesteld te Uitgeest en worden thans aan een uitgebreid verhoor onderworpen. Zal Prinses Juiiana zich verloven Een verklaring van den Neder- landschen gezant te Stockholm Te Londen wordt uit Stockholm ge meld, dat men aldaar den nieuwen Ne- derlandschen gezant in Zweden, Baron |\'an Nagell, die Dinsdag in de Zweed- sche hoofdstad is aangekomen, zijn mee ning heeft gevraagd over de geruchten die de ronde doen over een verloving Ivan H. K- H. Prinses Juiiana met Prina Bertil van Zweden, in verband met hun gelijktijdig bezoek aan Engeland. I Baron Van Nagell antwoordde „Ik geloof niet, dat ik een indiscretie bega, wanneer ik zeg, dat het Nedorlandsche volk een Zweedschen prins hartelijk zou begroeten als lid van de Neder- landsche Koninklijke Familie." Op het oogenblik brengt men elk be richt in verband met de verlovingsge ruchten. Zoo doet zich thans de vraag voor, waar prinses Juiiana tijdens de Ascot-rennen was, die Zij zou bijwonen. Blijkbaar is er iets geweest, dat haiir aanwezigheid op de rennen verhin derde, Verzet van inbrekers tegen Marechaussee. Een inbreker neergeschoten. chal en Bertara, tot de vernietiging van An? dreas en Emil besloten, van hieruit had hij de bevrijding van Loussard en het wegrooven van het lijk uit de „Morgue" pp touw gezet. Het huis onderscheidde zich in niets van de andere huizen dier straat. Het bestond, uit vijf verdiepingen, drie daarvan waren aan kooplieden verhuurd, die elders hun kantoren hadden eb de beide eerste étages had Rou quin zelf gehpuden voor zijn zaken en voor zijn zeer elegante woning. Sinds lang had noch Rouquin noch één zij ner agenten den drempel van die woning o- verschreden. Rouquip voelde als het ware, dat hij door Murad's agenten werd bewaakt. Hij wist wel dat voor hem, zoodra men zich van zijn per soon had meester gemaakt, het uur der ver gelding geslagen zou zijn. Hij wist wel, dat Murad geen medelijden met hem zou hebben en dat deze, zop hij hem niet aan het gerecht overleverde, zelf het werk der wrake zou ter hand nemen en de straf aan hem en zijp bondgenooten zou voltrekken. Hij had evenwel Parijs niet willen verlaten zonder er zijn zaken behoorlijk te hebben ge regeld en zonder zijn maatregelen te hebben genomen, om over het fortuin van Bertara te kunnen beschikken, wat hij hoopte dat bin nen veertien dagen het geval zou zijn. Hij had zich alleen schuil gehouden, om zijn tegenstan ders in den waan te brengen, dat hij Parijs en Frankrijk verlaten had, zij zouden dan minder op hun hoede tegen hem zijn en van hun kant geen plannen beramen, die hem na- deelig konden worden. Rouquin's agenten hadden in die voorzich tigheidsmaatregelen het goede voorbeeld van hun patroon gevolgd en zich in de buitenwij ken van Parijs schuilgehouden. Nu Rouquin evenwel aan de beurs had moe ten zijn, was het zijn grootste zorg geweest, om waar te nemen of ook een zijner vijanden zijn gangen naging en hem naar de rue La fayette volgde. Op de boulevards, evenals in de omgeving der beurs had hij misschien wel twintig maal halt gehouden, ten einde zich te uw wollen kleeding breien en repareeren, Kousen en Sokken (ook de allerfijnste). Voor nieuwwerk zijn wij No. 1. Jaap Snor, Zuid straat 19 Den Helder. (Let op den Gelen Winkel). Voor Wieringen bij bode Kaleveld. restant die in de Hulsbergsche mare chaussee-kazerne zit ingesloten, wei gert den naam van zijn ontvluchten kameraad te noemen. Het lijk van Erna nuel is voorloopig in het lijkenhuisje te Hulsberg ondergebracht. OPHEFFING TRAMWEG WIERINGEN SCHAGEN, In de Dinsdag te Wieringerwaard gehouden algemeene vergadering van vennooten van de N.V. Spoor-Tramweg Wieringen—Schagen is een voorstel aangenomen, tot het staken der exploitatie van den tramweg met ingang van 1 Januari 1935. Tevens werd een voorstel aan genomen tot machtiging van het bestuur voor den verkoop van een gedeelte der baan ten behoeve van den aanleg van het kanaal Scha genKolhorn. j Tenslotte zal gepoogd worden om de baan| zoodanig te gebruiken als verkeersweg voor autotractie. BÜITENLANDSCH NIEUWS. GRILLIGE TEMPERATUREN. Te Berlijn is het Zondag abnormaal warm geweest. Om 12 uur 's middags was de tem- peratuur 90 graden Fahrenheit in de schaduw. De laatste weken zijn in de Grensmark ten Zuid-Westen van Schneidemühl sterke tem peratuurverschillen geconstateerd. Terwijl overdag de temperatuur tot 30 graden stijgt, daalt zij 's nachts tot onder nul. In de laatste nachten is tot drie graden vorst geregistreerd, hetgeen vooral in de velden met nieuwe aard appelen groote schade heeft aangericht. BOSCHBRAND IN DEN HARZ. Een reusachtige boschbrand woedt in het district Heimburg, waar 600 morgen denne- bosch in lichterlaaie staan. Door den sterken wind breidt het vuur met groote snelheid uit. De brandweerlieden hebben erg te lijden van de hitte, terwijl gebrek aan water den blus- schingsarbeid bemoeilijkt. De dorpelingen, brandweren en S.A.-afdeelingen uit den ge- heelen omtrek werken koortsachtig aan de beteugeling van het vuur. Men probeert rond om den vuurhaard een 10 meter breede strook bosch weg te kappen, zoodat het vuur zich niet verder kan uitbreiden. Duizenden men- schen komen met allerlei voertuigen teneinde mede te helpen aan de blussching. VOOR DE DROGE ZOMERMAANDEN. Kunstmatige regen. Gedurende de droge zomermaanden worden in Zwitserland alle mogelijke middelen aan gewend om land- en tuinbouwgewassen, welke van de droogte te lijden hebben, van voldoen de water te voorzien. Onder den naam „Pe trus" is thans een toestel op de markt ver schenen, dat, waar een waterleiding met twee atmosfeer of meer druk ter beschikking is, den natuurlijken regen kan vervangen. Met een slang van 16 tot 25 m.M. wijdte, aange sloten op de waterleiding, beregent het toestel van den bodem af, bij een druk van vijf at mosfeer, 220 M2. Plaatst men het toestel op een hoogte van 4 meter, dan wordt het water over een oppervlakte van 325 M2. verspreid. Het is evenwel mogelijk het toestel op klei nere oppervlakten in te stellen. Het geheele toestel weegt niet meer dan 5 K.G. en kan gemakkelijk worden bediend. Ook voor het besproeien van sportvelden, enz. kan het toestel worden gebruikt. BITTERE TELEURSTELLING. Een man, die jaren geleden als emigrant van Edinburgh naar Halifax was verhuisd, las in de bladen, dat hij recht had op een er fenis van 180 duizend gulden. Hij schreef aan het advocatenkantoor, dat in het bericht was genoemd en ontving daarop een postwissel van 180 gulden. Hij dacht, dat dit het reisgeld was, nam passage naar Europa, doch vernam bij aankomst, dat het de gansche erfenis was gev/eest. De drukfoutenduivel had er 3 nullen bijgezet. Nu heeft hij geen erfenis meer en moet zelf zijn passage van Schotland naai' Halifax terug uit zijn eigen zak betalen. BRADEN EN BEVRIEZEN. In de Duitsche Oostelijke grensgebieden heeft men de laatste dagen de merkwaardigste temperatuursverschillen beleefd, bijvoorbeeld te Meeseritsch was het overdag 86 graden Fahrenheit en 's nachts 3 graden Celsius be neden nul. GOEDKOOP Te Grafen Hainichen in Saksen werd een aan de gemeente toebehoorend huis voor af braak verkocht. Het huis en het terrein gin gen voor 10 mark Sprinkhanen boven Zuid-Afrika. Wanneer Zuid-Afrika niet spoedig van de nieuwe plaag, een aanrukkend sprinkhanenleger, verlost wordt, kan men, volgens betrouwbare schattingen dit jaar een oogstverlies verwachten van rond 400.000 ton. De boeren, die juist den schrik te boven zijn van de dierenhorden, die in hun velden ge drongen zijn, zien zich thans door een nieuw gevaar bedreigd. Het is nog niet lang geleden, dat geweldige kudden van allerlei dieren, antilopen, gazel len, en zebra's op de vlucht gingen voor de dreigende droogte. Nu worden zij gevolgd door de sprinkhanen,die voor den suikeroogst van Zuid-Afrika een ernstige bedreiging vormen. Toen eenige maanden geleden reus achtige zwermen het Portugeesche ge bied bezochten, werd in Zuid-Afrika 'n groote wachtdienst ingesteld, die met vliegtuigen en seintoestellen moest waarschuwen, zoodra de inmiddels verdwenen dieren weer verschenen. Het sprinkhanenleger, dat nu aanrukt heeft een frontlengte van 40 K.M. De berichten uit de bedreigde gebieden meldden, in overeenstemming met el kaar, dat de dichte zwermen snorren de en gonzende dieren letterlijk het zonlicht verduisteren, ja, dat in sommi ge gevallen de zwerm zoo dicht was, dat vliegtuigen er in zijn blijven steken Uit alle deelen van Zuid-Afrika wor- den vliegtuigen gestuurd, om hulp te verzeuren, dat geen verdacht persoon zich in zijn nabijheid bevend. Wel had hij August opgemerkt, maar die bultenaar van de beurs, zooals hij hem had hooren noemen, had in 't minst geen kwaad vermoeden bij hem op gewekt. Van zijn rijtuig had hij de gordijnen hoog opgetrokken, om de voorbijgangers, het zij te voet, hetzij per rijtuig behoorlijk op te nemen. Gelukkig had de koetsier van August de voorzichtigheid gehad, om op een goeden afstand van Rouquin's rijtuig te blijven, zoo dat deze het niet eens bespeurde, dat een andere wagen den zijne overal gevolgd was. In zijn woning aangekomen, was Rouquin dadelijk naar een der vensters geloopen, had de jalousieën daarvan eenigszins opgetrokken en aan weerszijden, zoover hij slechts zien, de straat opgenomen. Thans bemerkte hij het rijtuig van August, zag iemand met een rooaen baard uitstijgen, maar had hem, gelijk hij meende, nog nooit tevoren gezien. Hij nam nog waar, hoe die man den koetsier betaalde en hoe de wagen doorreed. Daarin was voor hem niets bijzon ders gelegen. Rouquin was daarop in zijn kamer terug gegaan om zijn belang-rijke papieren, name lijk die, welke hem konden compromitteeren, te verbergen, of zoo hij ze spoedig dacht noodig te hebben, bij zich te steken. Hij had zich in een menigte min of meer gevaarlijke en on eerlijke speculaties gewikkeld. Hij sloot zich in zijn werkkamer op. Alleen Loussard en Laguyane werden hier toegelaten. Geen zijner andere bedienden of handlangers bevond zich in dit huis. Rouquin had sedert twee weken geldelijk met hen af gerekend, daar hij bedacht moest zijn op een misschien overhaast vertrek. Langzaam slenterde August het huis van Rouquin voorbij, tusschen zijn tanden een welbekende operette-melodie neuriënd. Op den hoek der straat kreeg hij een groep menschen in het oog, een twintigtal, dacht .hij, welke zich verzameld had om een man, 1 die luidkeels iets stond te verkondigen. Ieder, die Parijs kent, weet ook hoe hon derden menschen hun brood zoeken te ver dienen met op straat hun koopwaar uit te venten of allerlei kunststukken te vertoonen in de open lucht. Iets dergelijks moest daar ook aan de hand zijn, want een man riep met een schelle stem de menschen om zijn tafeltje heen. Die stem kwam August niet onbekend voor, doch volko men zeker van zijn zaak was hij niet. Mijne heeren en dames, riep de straat kunstenaar, wat ik hier uitvoer, zijn geen be kende zaken, integendeelIk vlei mij het top punt mijner kunst te hebben bereiktHet zijn allemaal dingen van eigen vinding, volkomen nieuw, want zoodra zij eenmaal aan het ge ëerde publiek bekend zijn geworden, voer ik ze niet meer uit, dan kom ik met nieuwe kunststukken, altijd weer wat anders Ja, mijn heeren, wat gij bij mij te zien krijgt, is alles gloednieuw, spiksplinternieuw, het nieuw ste der wereld Geeft dus wel uw oogen den kost, mijne heeren en dames Ik ken die stem mompelde de clown. Hij naderde het groepje, dat zich om den schreeuwenden man verzameld had. Hij drong door, om des te beter te kunnen zien. De kunstenaar was gekleed in een toege- knoopte jas, die hem tot aan de knieën kwam. Hij had zijn mouwen gedeeltelijk opgestroopt en hield een tooverstokje in de hand. Klein van gestalte, mager en gespierd, bewoog hij zich vlug om het kleine tafeltje, dat bij hem stond. Is het nu Trompelet, of is hij het niet dacht August. Die onzekerheid vond haar oorzaak in het feit, dat Trompelet een gladgeschoren gezicht had, terwijl deze goochelaar zulk een grooten, zwarten baard droeg, dat alleen de lippen, de neus en de oogen zichtbaar mochten heeten. De laatste trouwens slechts half, overscha duwd als ze werden door den breedgeranden vilten hoed. Terwijl de goochelaar met zijn bekers ram melde en manoeuvreerde, kwam August zoo dicht vooraan staan, dat hij den man behoor lijk kon opnemen. Nauwelijks had de goochelaar den door- dringer in het oog gekregen of zich tot hem wendend, hernam hij Ja, ja, grootpapa, alles, wat ik hier pro duceer, zijn kunststukken van eigen vinding en ik zal nooit, het is mij nu maar om een voorbeeld te doen, tot banaliteiten als deze, afdalen En hij deed met zijn tooverstaf drie tikjes op het vest van August. Toen sprak hij tot een straatjongen Vertel jij nu eens, jou slimme knaap, aan mijn grootpapa, dat hij zich in het vervolg maar zoo de vijf francstuk ken uit zijn vestjeszak moet laten wegkapen Alzoo, en nu mijn talentvolle jongeling, geef jij nu eens handig aan dien heer met zijn rooden baard het vijf francstuk teurg, dat je van hem hebt gerold, jou kleine deugniet De straatjongen keek verbluft op zijn neus, toen hij werkelijk het genoemde stuk zilver geld in zijn zak voelde en te voorschijn bracht. Die zoogenaamde banale aardigheid scheen bij de omstanders evenwel nogal in goede aarde te vallen, blijkens het uitbundig gelach, dat er opging. De goochelaar streelde zijn mooien vollen baard en gaf August een veelzeggend knip oogje onder het ter hand stellen van het vljf- francsstuk. Nu wist August genoeg. Trompelet, op deze plaats zijn goocheltoeren vertoonend had ge wis hetzelfde doel als hij, namelijk het in het oog houden van het door Rouquin bewoonde huis. Om door e ente lang vertoeven op dezelfde plek geen verdenking op te wekken had de goochelaar zijn tafeltje en zijn instrumenten medegebracht en zich als straatkunstenaar op een hem geschikte plaats gevestigd. Na nog een tijdlang te hebben staan luis teren naar Trompelet, die het publiek blijkbaar meer amuseerde met zijn radheid van tong, dan met zijn onovertroffen kunststukken, werd August eensklaps door den goochelaar toegefluisterd Ga heen, ik kom dadelijk bij Je. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1