25e JAARGANG VRIJDAG 29 JUNI 1934. No. ^2 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU: Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. BINNENLANDSCH NIEUWS. BRABANT EN LIMBURG BEZORGD. Verzoeken de weermacht op het juiste peil te brengen. De burgemeester van Maastricht, Tilburg en Weert hebben een adres doen toekomen aan den Ministerraad, waarin wordt medege deeld, dat in een bijeenkomst van burgemees ters uit verschillende deelen van Noord-Bra bant en Limburg, gehouden te Eindhoven op 20 Juni j.1.,waaraan werd deelgenomen door de burgemeesters van Bergen op Zoom, Bre da, Eindhoven, Geleen, Helmond, 's Hertogen bosch, Kerkrade, Maastricht, Roermond, Roo sendaal, Sittard, Tilburg, Venlo, Venray, Waalwijk en Weert of hun vertegenwoordigers is besloten het volgende ter kennis te brengen aan den Ministerraad. Bij hen en velen onder hun gemeentenaren is ernstige bezorgdheid ontstaan over de vraag of van de Nederlandsche weermacht bij de thans reeds doorgevoerde en nog te vree zen bezuinigingen bij een onverhoopt even tueel conflict wel een zoo groote en in het bijzonder preventieve kracht zal uitgaan, dat de neutraliteit"- van ons Vaderland zal worden ontzien en geen enkel deel van het Nederlandsch territoir zal worden geschon den dat een bevredigende beantwoording van deze vraag wel in de eerste plaats is een be lang voor het geheele land, maar toch voor de zuidelijke provinciën van meer direct be lang, omdat het lang niet denkbeeldige gevaar bestaat, dat bij een treffen van tegen elkaar staande machten het terrein van den strijd zal liggen op Noord-Brabantschen en Lim- burgschen bodem dat dit gevaar alleen kan worden afgewend, wanneer onze weermacht zoodanig sterk is, dat van haar een krachtige preventieve wer king uitgaat, zoodat de voorzorgsmaatregelen, die in deze naar hun oordeel dienen te wor den genomen, in de eerste plaats moeten bestaan uit de verhooging van de weerbaar heid, de sterkte en de kracht van de Neder landsche weermacht, zoomede uit het op hoog peil brengen en houden van haar uitrus- .ting en bewapening en uit het nalaten van die bezuinigingen, welke op waarde van de weermacht zouden kunnen schaden dat, aangezien toch voor een groot deel aan de preventieve kracht van ons leger te dan ken is geweest, dat wij in 1914 buiten den oorlog zijn gebleven, het der Regeering moge gehagen alle maatregelen te nemen, die de weerkracht van ons tegenwoordig leger zooda nig zullen opvoeren, dat het door zijn preven tieve werking in staat zij eventueele gevaren van een buitenlandschen inval te voorkomen en de onafhankelijkheid van Land en Volk te handhaven. VECHTPARTIJ TIJDENS N.S.B. VERGADE RING TE AMSTERDAM. Drie gewonden naar het ziekenhuis. Maandagavond heeft de N.S.B. te Amster dam in Gebouw Bellevue een vergadering ge houden, waarin als spr. optrad de heer C. Frenay. De vergadering was openbaar en het stellen van vragen was toegestaan. Kort voor de pauze werd het zeer onrustig in de zaal. De spreker werd herhaaldelijk geïnterum- peerd en het tumult ging weldra in een alge meen handgemeen over. Er waren naar schat ting ongeveer een 200 anti-fascisten in de zaal aanwezig. Met allerlei voorwerpen als gummistokken, fietspompen, stoelen en wat meer als slagwapen kon dienen werd gevoch ten. Binnen korten tijd was een versterkte po litiemacht onder leiding van hoofdinspecteur Van Soelen van het bureau Leidscheplein aan wezig. Met geweld werd aan het gevecht een einde gemaakt en werden de opposanten naar buiten gedreven. Drie personen moesten naar het ziekenhuis FEUILLETON (115. Natuurlijk, patroon, maar niets is gemak kelijker dan die twee mannen met hun brief op de beleefdste manier van de wereld weer het huis uit te krijgen. Rouquin dacht even na. Neen, zei hij. Ik zal hen hier alleen te woord staan. Zorg jij maar voor jezelf, ik weet mij best te verdedigen, als het moet. Maar we zullen toch bij de hand blijven, patroon, Laguyane en ik, en zoodra gij roept bij u zijn, verzekerde Loussard. Neen, Laguyane en jij moeten beiden het huis verlaten beval Rouquin Jij moet, zooals ik je reeds gezegd heb, de belangrijke papie ren, die ik in dezen koffer, dit reistaschje en dat kistje gepakt heb, onmiddellijk in veilig heid brengen Ga nu heen met de bagage en wacht mij in Cour-la-Reine, het vorige pa leis van den markies Maar zij zijn met hun tweeën, patroon bracht Loussard in 't midden. Dat doet er niet toe Gehoorzaam Wacht nog even, ik heb nog ietsDe kans bestaat, dat die clown en de goochelaar niet alleen zijn gekomen, maar ook hun vrienden hier om het huis hebben Zoodra ge in dit opzicht iets verdachts bespeurt, dan blijf je niet buiten, maar komt dadelijk weer in huis, niet om mij hulp te verleenen, die zal ik niet noodig hebben, maar om jezelf te redden, want onder mijn hoede ben je veilig, wees daarvan verzekerd Loussard wendde zich met bagage, die de kostbare papieren bevatte naar de deur. Op dit oogenblik werd deze wagen wijd ge opend en verschenen August en Trompelet vriendelijk lachend en beleefd groetend op den drempel. worden gebracht. Een N.S.B.-er werd gearres teerd en overgebracht naar het bureau Leid scheplein. Buiten verspreidden de verschillende groe pen zich, doch de rust was bij lange na nog niet teruggekeerd. Inmiddels was een zeer sterke politiemacht, waaronder ruiters en motor-agenten, op het Leidscheplein en om geving gearriveerd. Herhaaldelijk moesten charges worden uitgevoerd en van den gum miknuppel moest talrijke malen gebruik wor den gemaakt. Een en ander trok op dezen fraaien zomeravond veel belangstelling, ook van niet politiek-georiënteerd publiek. ONDER EEN VOER HOOI IN EEN MODDERSLOOT. Jongen uit Alblasserdam om het leven gekomen. Maandagavond omstreeks negen uur reed een voer hooi van den landbouwer en melk- slijter J. Noorlander In het z.g. „Kortland" te Alblasserdam uit de bocht, kantelde en viel in de sloot. Bovenop het hooi bevonden zich het zoon tje van N. en een vriendje, de 14-jarige B. v. Herk. De jeugdige Noorlander wist zich nog door een sprong in veiligheid te brengen, doch v. Herk schoot voorover met het hoofd in de moddersloot, en werd meteen onder de lading hooi bedolven. Toen men den jongen bevrijd had, bleek de hulp van de dokters T. A. Hooftman en A. de Haan, alsmede van eenige E.H.B.O.-leden vruchteloos de levens geesten van den knaap waren reeds geweken. OPLEIDING VERKEERSVLIEGER. Voor 1934 zullen tien jongelieden in de ge legenheid worden gesteld om als adspirant- bestuurder van verkeersvliegtuigen aan de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam de opleiding te volgen, als nader is omschre ven in de beschikking van den Minister van Waterstaat van 29 Juli 1931. Tevens worden vijf plaatsen als reserve- adspirant-bestuurder van verkeersvliegtuigen opengesteld. De candidaten, die voor plaatsing als ad- spirant of reserve-adspirant in aanmerking wenschten te komen, moeten voldoen aan het volgende a op 1 Juli 1934 den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, doch op dien datum het 21ste levensjaar nog niet zijn ingetreden. b. blijkens een onderzoek door den Vlieg- medischen dienst hebben voldaan aan de eischen van lichamelijke geschiktheid voor het vliegbewijs B, bedoeld in artikel 36 van de Regeling Toezicht Luchtvaart, zoomede aan die voor de toelating tot de examens van stuurman aan boord van koopvaardijschepen; c. in het bezit zijn van een einddiploma eener H.B.S. met 5-jarigen cursus B. met vol doende cijfers voor wis- en natuurkunde of een daarmede overeenkomende graad van al- gemeene ontwikkeling bezitten. De opleiding, welke geschiedt overeenkom stig de door den Minister van Waterstaat vast gestelde Bepalingen voor de Opleiding tot Bestuurder van Verkeersvliegtuigen, duurt ten minste 2 jaar en 2 maanden en ten hoogste 3 jaar. Inlichtingen worden op aanvrage verstrekt door den directeur van den Luchtvaartdienst, Heerengracht 2, 's-Gravenhage. BINNENLANDSCH NIEUWS. AFRIKAANSCHE STAMHOOFDEN TE LONDEN. Eigen zand en water meegenomen. Uit een trein, die van de Westkust van het land aan het Paddington-station te Londen aankwam, stapten een twintigtal prachtige donkere mannen in ruime en lange gewaden, versierd, met goud en in alle kleuren, van den regenboog. Het waren voorsten en stamhoofden uit West-Afrika, de sultan van Loussard sloeg een blik op Rouquin, alsof hij zeggen wilde - Zie nu zelf, heb ik mij in de bedoeling van die twee kerels vergist Rouquin beduidde Loussard met een wenk, dat hij zich gerust verwijderen kon en haalde daarna zijn schouders eens op. Zulke tegen standers boezemden hem al zeer weinig vrees in, hij verachtte hen. Nu, geneert u niet, heeren, komt er maar in zei Loussard, door de bedaiardheid van den patroon vrijwel gerustgesteld. Gij hadt een brief voor mij, niet waar, begon nu Rouquin. Een brief herhaalde Trompelet met ge maakte verbazing. In het geheel niet Rouquin moest Loussard nogmaals wenken om heb te gaan, wat deze dan ook deed, of schoon hij nog gaarne wat langer getoefd had, nu evenwel meer uit nieuwsgierigheid dan omdat hij eenig ongeval voor zijn mees ter duchtte. Nauwelijks was Loussard goed en wel ver dwenen, of Trompelet vloog op de deur toe, die hij zorgvuldig sloot en waarvan hij den sleutel bij zich stak. Ziezoo, begon hij, doodbedjaard plaats nemend, nu tusschen ons, mijnheer Rouquin! Ik moet waarlijk zeggen, dat gij al even moei lijk te vangen zijfc als een aal bij zijn staart. We zien u nu weer voor het eerst in ik weet niet hoeveel tijd. Neen, neen, nu ben je in de war, Trom pelet viel de clown in. Ik heb mijnheer Rou quin vanmorgen nog op de beurs gezien, ik heb zelfs de eer gehad daar met mijnheer Rouquin te spreken en mijnheer Rouquin een dienst te bewijzen. En zijn stem veranderend riep hij, gelijk hij dat op de beurs had ge daan Wie wil schrijven Wie wil er op mijn rug schrijven Dat brengt geluk In Rouquin's oogen speelde thans het vuur van zijn toorn. Door een kunsjtenmaker, een clown, had hij zich laten beetnemen. Maar om u de waarheid te zeggen, mijn heer Rouquin, voegde August t»r lachend bij, heeft dat schrijven op mijn bult- u geen gefcuk Sokoto, de emir van Gwanda, vijftien minis ters en gevolg. Voor het eerst in hun leven hadden zij kennis gemaakt met de zee en op het station van Londen stonden zij wat be teuterd te kijken, overweldigd door de drukte om hen heen, het gekrioel van haastige men- schen, het gesis der locomotieven, het gebrom van auto-motoren en het gejaagde gerij. De donkere heerschers zullen nog wel meer ver bazing ondergaan. Zij zullen door den koning worden ontvangen en er is een uitgebreid program voor vermaak en ontspanning voor hen opgemaakt. Een merkwaardigheid van het exotische gezelschap was de aanwezigheid van vele blikken ketels in de bagage. Deze ar tikelen werden met bijzondere zorg behan deld. Ze bevatten heilig water, dat de stam hoofden gebruiken voor hun ceremonieele reiniging, alvorens hun bidmatjes uit te rol len voor hun gebed. Dat moeten zij vijf maal per dag doen. Wanneer het koud weer is wordt het water vervangen door heilig zand, dat voor de gelegenheid ook uit West Afrika is meegevoerd. De hoofden brengen een particu lier bezoek aan Londen. Zij verstaan geen woord Engelsch.maar een Engelsch koloniaal ambtenaar uit Nigeria vergezelt hen op de reis. i GEVAARLIJKE INVALIDE. Zaterdag kreeg een invalide te Kassei in Duitschland ruzie met zijn vrouw en sloeg haar tot bloedens toe. Zondag maakte hij aanmerking op het eten en mishandelde de vrouw opnieuw. Buren snelden toe, waarop de man een dolk greep en een van de buren de dolk in het hart stiet. De man was op slag dood. Een tweede buurman werd in het been gewond, maar een derde slaagde erin, den woesteling met een stokslag te ontwapenen. De invalide werd in verzekerde bewaring ge steld. GENDARME GEWURGD. Te Herk-de-stad in Belgisch Limburg wilde een gendarme een motorrijder, die zonder licht reed, doen stoppen. De gendarme werd echter door eenige personen, die plotseling waren aangekomen, aangevallen en door een van hen gewurgd. Men denkt hier met een wraakneming te doen te hebben, daar de politieman zeer streng optrad tegen de orga nisatoren van de verboden hanengevechten, smokkelaars, enz. DAKLOOZEN TE LONDEN. Ruim 3000 menschen slapen 's nachts buiten. Een juist verschenen rapport van den Lon- densche Graafschapsraad geeft bijzonder heden van een telling van dakloozen te Lon den in den loop van den nacht van 16 op 17 Februari j.1. Het was een mooie en heldere nacht en het geheele gebied van den Londen- schen Graafschapsraad (dat is geheel Londen en eenige aangrenzende voorsteden) werd doorzocht door 26 ambtenaren van het depar tement voor Openbaren Steun. Zij legden tezamen stelselmatig ongeveer 200 K.M. af. De telling bracht aan het licht dat het totaal aantal personen, dat als dakloos kon worden beschouwd (hen, die voor nachtlogies in asylen hadden betaald niet meegerekend), op dien nacht 3071 bedroeg. Er waren 2795 man nen, 266 vrouwen en 10 kinderen. Een jaar tevoren had men bij een zelfde telling 2943 dakloozen gevonden, n.1. 2699 mannen, 200 vrouwen en 49 kinderen. De afgeloopen tien jaren is er weinig ver andering geweest in de aantallen dakloozen van Londen. Zij slapen voornamelijk in por tieken, onder brugbogen en op trottoirs langs den Theemsoever. DRIE KINDEREN IN DRIJFZAND VERDWENEN. Te Carentan aan het Kanaal had een hoofd van een school met een groep kinderen een boottocht op zee gemaakt, waarna de kinde ren nog eenigen tijd op het strand gingen spelen. Plotseling kwamen de kinderen in drijfzand terecht en 3 kinderen verdwenen. Men heeft hen ondanks langdurige naspo ringen niet teruggevonden. MENSCHELIJK PROJECTIEL GEDOOD. Zondag liet tijdens een kermis te Parijs de kunstemaker Gaston Richard zich uit den loop van een kanon schieten. De man kwam naast het net terecht en werd gedood. 70.000 POSTDUIVEN VERONGELUKT? Van de 70.000 postduiven, die Zondag door een combinatie van duivenhouders in Ulster van Penzance en Milford Haven in Engeland zijn losgelaten, is er geen enkele in Ulster te ruggekeerd. Men vreest dat alle dieren zijn omgekomen in een storm boyen de Iersche Zee. HITTEGOLF IN OOSTENRIJK. Een nieuwe hittegolf is Zondag over geheel Oostenrijk ingezet. Reeds in den vroegen och tend steeg de temperatuur van 20 tot 40 gra den Celsius. De metereologische stations mel den, dat een aanhouden van de hittegolf kan worden verwacht. Tengevolge van de buiten gewoon hooge temperatuur is de bevolking van Weenen Zondag in massa uit de stad ge trokken. In de omliggende badplaatsen zijn in totaal ruim 250.000 bezoekers geteld. In weerwil van het overmatig drukke verkeer zijn echter slechts 2 doodelijke verkeersonge lukken gebeurd. Dertig personen werden ten gevolge van de hitte onwel. LIEFDESDRAMA OP STRAAT. Midden in de drukte van een voorname straat in het Westend van Londen heeft zich Maandagmiddag een liefdesdrama afgespeeld, dat eindigde met den dood van een man en zware verwondingen van een vrouw, die naar een ziekenhuis werd vervoerd. Voor haar leven wordt gevreesd. Het waren jonge menschen en het geval verwekte veel ontsteltenis bij de voorbijgan gers die er onverwacht getuige van waren. aangebracht. Rouquin had zich van zijn drift onmiddel lijk hersteld, zag zelfs weer glimlachend zijn beide tegenstanders aan. In het grootste ge vaar waren ook altijd zijn koelbloedigheid en zijn tegenwoordigheid van geest het grootst. Rouquin kon thans zijn verbazing uiten o- ver de manier van doen waarmee men het gewaagd had tot hem door te dringen, hij kon nu de vertoornde spelen en wat dies meer zij, maar die dingen verachtte hij. Die twee mannen waren gekomen om hem te vangen, het was onnoodig tegenover hen in deze zaak comedie te spelen. Opdat evenwel Loussard en Laguyane zich konden overtuigen of er nog meer bondge- nooten van Murad in de nabijheid waren, wil de Rouquin voorloopig niets anders dan tijd winnen. Je bent dus hier gekomen om mij te pakken, nietwaar vroeg de booswicht. Juist, antwoordde Trompelet, we vinden het heerlijk, dat we u eindelijk gevonden hebben Dat was anders zoo moeilijk niet. Mijn naam en woonplaats kun je in ieder adres boek van Parijs vinden. Nu moet ik je vra gen, wat je eigenlijk van mij vérlangt? O, dat is heel eenvoudig, antwoordde de goochelaar. Eén onzer vrienden, hij, die ons zendt, wenscht een onderhoud met u te heb ben en met dat doel hebben wij u gezocht. Wie is die vriend Hij heet Murad. Waarom komt hij niet zelf O, ziet ge, hij wist niet of hij gelegen zou komen, hij wilde u niet storen. Van mij en mijn vriend zult gij niets te vreezen hebben. Ik ken dien Murad niet, zijn komst inte resseert mij ook al zeer weinig, zei Rouquin met een boosaardig lachje. Nu zij t gij bepaald in de war, gij hebt integendeel heel veel belang bij het een en ander. Zoo zult gij, om maar eens iets te noe- jmen, bij uw onderhoud met Murad verschei- idene personen vinden, bijvoorbeeld Andreas Senechal, die op een bijna wonderdadige wijze in het leven behouden werd en Emil Senechal, De Koningin in Zwitserland. Uit Brig wordt gemeldt In drie auto's is H.M. de Koningin Wilhelmina ,met gevolg in Brig aange komen. Wederom heeft de Koningin het bevriende Zwitserland voor Haar vacantie uitverkoren en dat Zij de streek Wallis als doei nam, bewijst dat Zij de bergen kent, want Wallis is bet land der vier duizend meter hooge toppen, die eeuwig met sneeuw en ijs bedekt zijn, terwijl aan den voet de liefelijkste groene dalen liggen. De Koningin overschreed de Zwit- sersche grens bij Bazel o,m vervolgens met een salonrijtuig van de Zwitser- sche Bundesbahn over Olten, Luzern, Ruttii, op de Gotthardbaan naar Go- sceenen te worden gebracht. Daar stonden de auto's gereed om het hooge gezelschap verdei* naar Wal lis te rijden. Dat de Koningin den weg door den Schollen naar Andermat koos en vandaar over de 2481 meter boven den zeespiegel rijzende Turka langs de fantastische Rhone-gletschers en het hooge dal van de Rhone, was voor het Zwitsersche volk, dat in de Koningin van Nederland sedert jaren een lieve gast ziet, weer eens een be wijs hoezeer Hare Majesteit de schoon heid van het hooggebergte waardeert. De Koningin reist streng incognito onder den naam van Gravin van Bu ren en heeft den wensch te kennen ge- geven, dat Zij met rust wordt ge laten. In Brig bewees de Zwitsersche be volking, dat men dezen begrijpelijken wensch kon eerbiedigen. Een kranten bericht had weliswaar bij vergissing de aankomst van de Hooge Gast ge meld, maar toen de drie Koninklijke auto's om 5.35 uur des middags voor hotel Couronnes et Poste stopten, ge schiedde dat alles zonder het minste opzien, zoodat de Koningin vrijwel on opgemerkt het hotel binnenging naar de door het Nederlandsche gezant schap gereserveerde en in orde ge brachte vertrekken. Over het verloop van de reis betuig de de Koningin bij de aankomst in Brig Hare tevredenheid. Zij is voorne mens tot 4 Juli in Brig te blijven en van dit in het centrum van het hoogge bergte liggende punt tochten in de machtige omgeving te doen. Daarna zal de Koningin zich naar het 1000 M. hooger liggende Zinal (1678 M. hoven den zeespiegel) begeven en daar de va cantie voortzetten. Brig is een belangrijke strategische plaats. De spoorlijnen naar Duitsch land, Italië en Frankrijk kruisen er el kaar en reeds in vroegere eeuwen, toen de Simplon, waardoor de langste tunnel der aarde is gelegd, nog een moeilijk begaanbare weg was, genoot Brig bekendheid. In den tijd van Napo leon werd hier de eerste straatweg over de Alpen naar Italië aangelegd, nadat een inwoner van Brig het be wijs had geleverd, dat men den pas voor het internationale verkeer dienst baar kon maken. De geschiedenis van het Wallis, vormt een belangrijk deel van de Zwit sersche, ja zelfs van de wereldgeschie denis en Brig is daartoe menigmaal een brandpunt geweest. Waarlijk, Neerlands' Koningin is ze ker niet alleen uit toeristisch oogpunt juist hierheen gereisd. Grand-Hotel Couronues et Porte aan het Sebastiansplein is een architecto nisch schoon en schilderachtig ge bouw, ,met vrij uitzicht naar alle rich tingen en naar Hollandschcu aard rijk voorzien van bloemen. Voor op het pleintje verheft zich de gedenknaald voor Geo Chavez, den eersten vliege nier, die over de Alphen kwam en na een geslaagde vlucht toch nog den dood vond. Reeds op den eersten dag na de aan komst heeft de Koningin 's-avonds 'n wandeling door Brig gemaakt en was Zij verrukt over de talrijke nieuwe in drukken. die eveneens weder hersteld isvader Sene chal zal niet bij de conferentie tegenwoordig zijn, mijnheer Rouquin, en dat heeft zijn gegronde reden, doch gij zult daarentegen weer de kennis hernieuwen met den heer Bert ara, dien gij voor dood hieldt, maar die zich nooit zoo wel heeft gevoeld als thans. Rouquin bezat zooveel zelfbeheersching, dat hij bij die laatste mededeeling niet eens zicht baar ontstelde, maar zijn handen beefden een weinig. Hij begreep nu, wat Murad's be doeling was, namelijk een soort gerecht over hem te houden te midden zijner slachtoffers, die uit het graf schenen te verrezen te zün om zich tegen hem te keeren. Maar zijn ont steltenis mocht nauwelijks een seconde duren, hij had zich onmiddellijk weer hersteld. Wilt ge ons dus volgen vroeg Trompe let. Wij, mijnheer Trutal en ik, zijn een paar knappe geleiders, meer niet, ge hebt met ons in deze zaak anders niets te doen. Gij moet alleen die anderen te woord staan en uw rekening met hen vereffenen. Rouquin schudde lachend het hoofd. Je kunt alleen gaan, antwoordde hij kortaf, ik heb geen tijd. Te drommel, mijnheer Rouquin, hernam Trompelet, ik raad u in uw eigen belang om gewillig mee te gaan en geen tegenstand te bieden. Van tegenstand bieden kan hier geen sprake zijn, ik zeg je eenvoudig, dat ik je niet volgen zal. Geloof je dat te kunnen doen? vroeg Rouquin bedaard Zeker Dan moet ik je zeggen, dat ik je over tuiging geenszins deel, hernam Rouquin. Hij opende een loket van zijn schrijftafel en trad in het volgende oogenblik met een revolver in de hand op de beide mannen toe. Ha, zoudt gij ons daarmee willen bang maken vroeg Trompelet, wiens lachje nu toch min of meer gemaakt klonk. Het zou heel slecht met u afloopen als de andere be woners van dit huis en de portier op het hoo- ren afschieten van uw revolver kwamen toe snellen. Ons Lichaam en onze Gezondheid. Drink meer water. Water, dat in de scheikunde het op lossingsmiddel bij uitstek is, lost in de geneeskunde heel wat problemen op, die de zomer mee brengt, en dat nog wel op een zeer eenvoudige en goed- koope manier. In het warjne jaargetijde moet men zoowel in- als uitwendig véél water gebruiken, om zich te be schermen tegen onaangename gevol gen. Dat zie ik nog niet in. Je bent bij mij binnengedrongen als een paar bandieten om mij tegen wil en dank uit mijn eigen huis te sleepen en ik verdedig mij. Wettige zelfverde diging is niet strafbaar. Licht mogelijk, maar het moet eerst be wezen zijn, dat het hier inderdaad wettige zelfverdediging was. Wij hebben niets anders bij ons dan knipmessen, die nog dicht zitten in onze zakken. Is het niet zoo, August? Ja, dat is de waarheid, stemde de clown toe. Rouquin, wiens plan het volstrekt niet ge weest was met zijn revolver te schieten, ver toonde wederom zijn eigenaardigen glimlach, sloot het wapen in het loket en stak den sleutel er van bij zich, zonder de beide man nen daarbij uit het oog te verliezen. Je hebt gelijk, sprak hij toen, we hebben hier geen wapens noodig. Een schot is altijd gevaarlijk binnens huis, meende Trompelet, en maakt buren gerucht. Rouquin raadpleegde zijn horloge. Het was nu reeds een kwartier geleden, sinds Loussard hem verlaten had, een kwartier geleden sinds hij met Laguyane op weg was, om de compro- mitteerende papieren in veiligheid te bren gen. Ze hadden dus blijkbaar niets verdachts gevonden en waren reeds ver weg. Rouquin's gelaat stond bijzonder welge mutst. Zeg eens, vriend, dacht je nu werkelijk vroeg hij, dat ik mij op zulk een domme ma nier zou laten vangen Zonder eenig antwoord af te wachten, ge heel onverhoeds, vloog hij van zijn stoel op, wierp Trompelet, die op niets verdacht was, met een enkelen slag van zijn gespierde vuist ter aarde en in het volgende oogenblik lag ook August, die juist bezig was een stuk touw uit zijn zak te halen om Rouquin daarmede te binden, naast zijn vriend op den grond door een enkelen ruk aan de breede schouders, vergezeld van een trap tegen de onderste 11- chaamsdeelen. Dit alles geschiedde in minder dan geen seconde. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1