i Melkhandel en aanverwante artikelen. Prov. Electr. Bedrijf Oinsdag 3 Juli a.s. wiIifui.totBiiim Bekendmaking. 8. de Graaf Zaterdagmiddag 30 Juni DES NAM. 3 UUR OPENEN WIJ ONZE GEHEEL NAAR DEN EISCHEN DES TIJDS INGERICHTE MELK MET EEN BIJZONDER HOOG VETGEHALTE. BOTER. KAAS. EIEREN. DE DIRECTIE VAN HET MAAKT BEKEND, DAT IN VERBAND MET NOODZAKELIJKE ONDER HOUDSWERKEN, DE STROOMLE- VERING IN DE WIERINGERMEER ZAL ZIJN GESTOORD OP DE DIRECTIE P.E.N. Dat geldt even goed voor zuigelingen als voor grijsaards, voor hand- als voor hoofdarbeiders. Onder normale omstandigheden heeft een gezond mensch zes tot acht glazen water per dag noodig, doch als het warjn is, kan men er best een stuk of twaalf uitdrinken, aangezien het lichaam dan zooveel meer uitwasemt. Over de temperetuur van het drink water is reeds genoeg geschreven. Men mag, als bekend veronderstellen, dat koud water wel verfrisschend is, doch niet in groote hoeveelheden gedron ken mag worden, vooral niet, wanneer men verhit is. Een drank, die voornamelijk uit vruchtensap of iets dergelijks bestaat, verfrischt even goed, wanneer hij wordt aangemengd met water, dat even lauw is. Ook het badwater moet niet al te koud ziji}, al is het 's-zomers ook tame lijk heet. Dit laatste geldt ook voor het badwater van zuigelingen, die men op warme dagen gerust twee of drie maal kan baden, om hen te verfris- schen. Zwemmen en zonnebaden, waar bij het lichaam niet overdreven wordt ingespannen, zijn voor oudere kinde ren en voor volwassenen altijd aan te bevelen. Eveneens veronderstellen wij als be kend, dat zware maaltijden in het war me jaargetijde niet alleen overbodig, doch vaak zelfs schadelijk voor de ge zondheid zijn. Des zomers moet men zooveel moge lijk vruchten, sla en groenten eten, die geen zwaar verteerbare stoffen be vatten. BINNENLANDSCH NIEUWS. De Nederlandsche Bank. Goudvoorraad wederom met f 14 millioen gestegen. Uit de jongste weekbalans per 25 de zer van de Nederlandsche Bank blijkt, dat de goudvoorraad in de afgeloopen week opnieuw, en wel met ruim f 14 millioen is toegenomen. Het is waar schijnlijk te achten, dat dit goud af komstig is van de Javasche Bank, de Duitsche Rijksbank en de Nationale Bank van België. Sterven de visschen van kruisbessen Te Drunen (N.-Br.) werden een week geleden eenige duizenden kilo's kruis bessen uit de veiling genomen en in het water van „de Wiel" gestort. Thans komen massa's visschen dood op het water drijven, waaronder zeer veel dik ke paling. Deze visch is voor de con sumptie waardeloos. Tragisch ongeval te Tilburg. Door het plafond van een kerk gevallen. De 19-jarige schildersknecht, F. Kruy zen, wonende in de Van Goorstraat te Tilburg, die bezig was met het inzet ten van een glas-in-loodraam, in de kapel van de Zusters van Liefde aan den Oudendijk, te Tilburg, is vermoe delijk doordat hij misstapte, door het plafond gevallen. In ernstigen toestand is de ongeluk kige naar het St. Elisabeth-ziekenhuis overgebracht, waar hij een uur na aan komst is overleden. Zwerver verdronken. Wilde hij zijn voeten wasschen? Dinsdagmorgen vroeg vonden arbei ders langs de Zuid-Willemsvaart on der de gemeente Someren de sokken, schoenen en jas van een manspersoon. Zij vermoedden dat iemand in de buurt aan het visschen was. Toen zij echter tegen den middag de kleeren nog op dezelfde plaats vonden liggen, dachten zij aan een ongeluk en waar schuwden den burgemeester. De poli tie is toen onmiddellijk met dreggen begonnen en in den doop van den mid dag werd een lijk opgehaald. Het bleek te zijn de 57-jarige zwerver-koopman P. J. Jansen, wonende te Helmond. Vermoedelijk heeft de man zijn voe ten willen wasschen, en is daarbij te water geraakt. „Marijke" overleden. Te Rijswijk is, 65 jaar oud, overle den mejuffrouw Cornelia Sara Groot, die een bekende figuur is geweest in de vrouwenbeweging. Als „Marijke" trad zij vele jaren lang in politieke vergaderingen, getooid met een natio naal kapje op. Zij was met hart en ziel lid van den Vrijzinnig-Democratischen Bond. BUITENLANDSCH NIEUWS. Nadert het einde van het Hitler-regime De „New-York Post" heeft het eer ste artikel van een serie van drie ge publiceerd, geschreven door Johannes Steel, een schuilnaam van een beken de Duitsche persoonlijkheid, die o.a. lid is geweest van den Pruisischen Landdag. Steel bevestigt dat het einde van het Hitler-regime nadert en dat er een militaire dictatuur van Rijks- weer, politie en Stahlhelm op zal vol gen. Hij voorziet dat het volgende in Duitschland zal gebeuren 1. Binnen een paar weken zal Rijks kanselier Hitier, waarschijnlijk alle macht hebben verloren, daar deze in handen zal komen van machten, die die hij niet meer zal kunnen overheer- schen. ee 2. Dr. Schacht, die de laatste zes maanden het land in werkelijkheid heeft geregeerd, zal voortgaan met de economische en financieele aangele genheden van zijn land te leiden 3. Maarschalk Von Hindenburg zal zich terugtrekken. 4. De gewezen kroonprins, een klein zoon van den gewezen keizer of Hit- Ier zelf zal worden aangesteld als re gent of als Rijkspresident. 5. Von Papen of Goring zal Rijks kanselier worden. 6. Zoo Hitier president wordt, zal de rijkskanselier met de uitvoerende macht worden bekleed en zoo een Ho- henzollern president wordt van Duitsch land, zal deze theoretisch de uitvoe rende macht in handen krijgen. 7. Fritz Thyssen, de bekende staal- en electriciteitsmagnaat zou de opper heerschappij behouden in het Rijnge bied en in het roerbekken. Steel zet verder uiteen hoe Hitier aan het bewind is gekomen tengevolge van den strijd tusschen de industrieelen. De extremistische Hitleriaansche ele menten werden wat al te gevaarlijk voor de belangen van vele groot-indu- strieelen. Dezen zouden thans hebben besloten Hitier, die voor hen een last post is, opzij te schuiven. PROVINCIAAL NIEUWS. Kermis Agenda Casino Den Helder. Cor Ruys en Louis de Bree openen de serie voorstellingen in Casino met hun eerste klas gezelschap. Zondag en Maandag wordt de grootste schlager van dit seizoen „De 4 Müllers" ten tooneele gebracht, het stuk dat in het Rika Hopper Theater te Amsterdam avond aan avond een uitverkochte zaal trok. Dinsdag wordt het blijspel: „Ik ben jij en jij bent- ik" (ook ge speeld onder de titel „Bij Kaarslicht") opgevoerd, waarbij Cor Ruys en Louis de Bree weer de hoofdrollen vertol ken. Tot slot van de tooneelvoorstellin- gen krijgen we het pikante blijspel ^Apoheek de Ooievaar", welk stuk een groot succes was in Amsterdam en waarvan de 100e opvoering reeds lang achter den rug is. In de tweede helft der kermisweek komt Meyer Hamels grootsch opge zette Revue „Dat doet de deur dicht." Een Revue welke Bouwmeester's Re vue evenaart door een prachtige mon teering en een tintelende humor, met de sterren Louisette, Sylvain Poons, Kees Pruis, verder 40 medewerkenden, groot orkest onde leiding van Pim de la Fuemte en 6 groote finales w.o. 'n sprookje in het jaar 1900 en Exoti sche bloemen. Hieronder volgen nog eenige persbeoordeelingen De Maasbode geven wij deze revue welke tal van geestige momen ten bezit, een aanbeveling voor vol wassenen mede. De Telegraaf deze Revue loopt in tegenstelling met vele andere Re- vue's over van humor en geestige scènes Handelblad Meyer Hamel heeft eer van deze Revue Nieuwe Rotterdammer Crt. Het is alles bijeen de beste Revue die hier sinds jaren is vertoond. Arbeiderspers Deze Revue behoort tot de groep van best geslaagden. Deventer Dagblad Het is een grootsch opgezette Revue. GEMEENTE WIERINGEN. Voebal vereeniging „Succes." Woensdagavond vergaderde de V.V. „SucCes" in „Concordia", waar aanwe zig waren )20 leden behoudens eenige donateurs. De voorzitter de heer D. Oden zegt in zijn openingswoord dat verschillen de aangelegenheden oorzaak zijn dat wat*vroeg wordt vergaderd, zoodat ook punten op de agenda voorkomen die anders in de Augustus-vergadering wor den behandeld. Ingekomen stukken. Een schrijven van de V.V. „Sparta" uit Schagen is ingekomen, waarin me dewerking wordt gevraagd voor deel name in hun huldeblijk, aan te bieden aan het N.H.V.B. bestuur ter gelegen heid van het eerstdaags te openen bondsbureau in Alkmaar. Besloten wordt dat een bedrag van ten hoogste f 5.-- hiervoor door „Suc ces" beschikbaar zal worden gesteld. Bestuursverkiezing. De voorzitter zegt, dat er in de vo rige vergadering terloops reeds is over gesproken, dat de heer Ran Wieringen gaat verlaten, de geruchten zijn werke lijkheid geworden, de heer Ran is over geplaatst naar Texel. De vereeniging verliest in den heer Ran een buitengewoon actief functio naris en tevens een goed lid van onze vereeniging. Het spijt ons heel erg, doch we zul len ons er bij neer moeten leggen. De nieuw te benoemen penningmees ter moet een accuraat persoon zijn. Spr. hoopt dat de leden bij stemming hieipiee rekening zullen houden. De heer Jb. Bruul stelt de heer C. Duinker Jbz. candidaat, terwijl de heer Duinker den heer Montelet aan- beveeld. Na stemming wordt de heer C. Duin ker Jbz. met meerderheid van stem men gekozen. De vergadering ontvangt deze uit slag jnet applaus en de voorzitter felici teerd de vereeniging met de goede keuze, het bestuur had den heer Duin ker reeds gepolst, en had den heer Duinker bereidt gevonden een even- tueele henoeming aan te nemen. Salaris-herziening bode. Voorzitter zegt dat in de vorige ver gadering! een verzoek was ingekoïnen van den heer Kooij om herziening van zijn salaris als bode. Dit verzoek is toen voor prae-advies in handen gesteld van het bestuur. Na rijpelijk overleg stellen wij voor het verzoek van den heer Kooij in te willigen, met dien verstande dat de heer Kooij Zondags de kaarten ver koopt en het terrein in orde brengt. Na eenige bespreking wondt hiertoe besloten. v Het terrein. Besloten wordt de Zuidkant en Westkant van het terrein, grenzende aan de tuin van Engel, waar nog al veel niet betalende kijkers staan, de afrastering door te trekken. De andere zijde kan nog wel wat wachten, daar de heer Mostert mede werking heeft toegezegd en eerst daags is het eigen gebouw bewoond zoodat daar dan ook geen publiek meer kan komen. De leden zullen zelf het werk ver richten. Ook de waschgelegenheid komt nu in orde, de heer Zwanink heeft toegezegd, dit belangeloos te zul len doen. Afvaardiging Jaarvergadering. Als afgevaardigde naar de jaarver gadering worden benoemd de heeren D. Nieuwbuurt en J. Slikker. Het Reizen. Besloten wordt om evenals vorige ja ren met de bussen van den heer C. de Haan te reizen. Rondvraag. Bij de rondvraag beveelt de heer Nieuwbuurt, de loterij voor het trai ningsfonds bij de leden aan. Ook dringt de heer Nieuwbuurt er op aan dat de leden zich houden aan de vastgestelde oefen-avonden. Hierna sluiting. ONS WIERINGERMEERHOEKJE. Voor goed recht in de „Heldersche Courant" geen plaats. Wij zonden een ingezonden stuk aan de Heldersche Courant omtrent een onheusch bericht jegens „Harmo nie", hetwelk echter niet geplaatst werd niettegenstaande we vooraf tele fonisch opi opname verzochten. De Re dactie heeft zich er van afgemaakt, door een rectificatie van 't bericht te geven er bij vermeldende dat wél het ingezonden stuk was ontvangen, doch waar het bericht geheel ter goeder trouw was, meende de redactie, met hare toelichting te kunnen volstaan. 'n Merkwaardige houding We ko men tot de conclusie dat men in de Heldersche Courant geen gelegenheid krijgt zelf recht te zetten, wat krom en scheef door de redactie der courant werd neergeklad. Welnu, we zullen dan, wat door de Heldersche Crt. iri de prullenmand werd gestopt, in ons eigen blad opnemen. Het luidde als volgt Aan Redactie Heldersche Courant. M. de Redacteur Het is naar aanleiding van een be richt in de rubriek „Stadsnieuws" in uw no. van 26 Juni j.1., dat ik U be leefd eenige plaatsruimte verzoek. Onder de titel „Mooie Concourspres taties", is het vooral het gedeelte „Helder's Fanfarecorps" naar Wierin gen, en dan daarvan het slot, dat mijn aandacht trok, omdat uw medewerker van plaatselijk nieuws daarin iets schrijft, dat eigenlijk niet plaatselijk is, onduidelijk, onwaar, beleedigend voor de vereeniging die het betreft. Ik begrijp eigenlijk niet, waarom onder de succes^opsomjning van „Hel der's Fanfarecorps en z'n directeur, een viertal simpele regeltjes er onder aan moeten hangen over de feestvie rende vereeniging en haar directeur, die aldus luidden Het eerstvolgend corps dat met een tweeden prijs ging strijken, was de „Wieringer Harmonie" (dir. de Heer Kreijger) met 41^ p. Is deze berichtgeving uit de bron van „Helder's Fanfare" zelf, dan vind ik het verschrikkelijk ongepast en ba naal, om tegen beter weten in zooiets halfslachtigs en onwaars te lanceeren, temeer waar „Harmonie" als gast- vrouwe al 't mogelijke heeft gedaan om de deelnemende vereenigingen, waaronder ook „Helder's Fanfare" een dag en 'n kans te geven, waarop iedere critiek wegvalt. Zijn deze genoemde regels over Har monie geplaatst onder het Stadsbe- richt, omdat onze directeur de Heer Kreijger ook tot de Stadsburgerij be hoort en men zoo een maatstaf wilde geven van prestatie, welnu, het zij zoo, maar plaats het dan „w&ar, goed en duidelijk", opdat iedere lezer de presta ties van directeur tot directeur en ver eeniging tegenover vereeniging hieruit dan kan concludeeren. Daarom, M. de Redacteur, zou ik gaarne ter rechtzet ting vanwat over de „Wieringer Har monie" in dat resumé gezegd is, ook enkele punten willen noemen, al is het nooit onze gewoonte over eigen succes sen van den hoogen toren te blazen. Welnu, de muziekvereeniging „Har monie" van Wieringen behaalde drie eerste prijzen en wel een eerste prijs met 413£ punt in den marschwedstrijd (dit is dan het bewuste getal dat in de „4 regeltjes" met een tweeden prijs werd gewaarmerkt en waarbij bewust of onbewust het woord „marschwed strijd" was weggelaten, en dat slechts een halve punt met Helders Fanfare verschilde.); in den middagwedstrijd een eerste prijs in de eerste afdeeling met 172^ punt, het hoogste aantal pun ten dat op dezen concoursdag werd be haald; ter vergelijking noemen we Helders fanfare, dat in de eere-afd. een eerste prijs behaalde met 147 punten.); in de eerewedstrijd een eerste prijs smet 21 punten (Helders Fanfare had daar in precies het zelfde aantal.) Dit zijn de juiste puntenverhoudin- gen en ik hoop, dat de lezers uit boven- WIERINGERMEERVARIA. BIJEN-NUT. Bestuivingsproeven bij koolzaad In gaas gehuld. Gemiddelde Vruchtlengte 4,7 c.m. Aantal zaden per vrucht: 13,2 zaden. Bestuiving door insecten. 5,5 c.m. 18,7 zaden. Hieruit spreekt weer ten duidelijk ste opbrengstvermeerdeing voor de verbouwers, als er voor bestuivende in secten zorg gedragen wordt. Om deze reden worden steeds door de afdee ling cultuur van de Wieringermeer voor de koolzaad-perceelen imkers uit genoodigd om hunne bijen te plaatsen bij de kavels met zaad. En de beide belanghebbenden varen er wel bij. Het bestuivingvraagstuk staat heden in aller belangstelling en in vele proef tuinen worden er de laatste jaren nog meerdere gegevens over verzameld. Een goede bestuiving door insecten, voornamelijk door bijen voor vele cul tures veroorzaakt, biedt de boeren en tuinders de volgende voordeelen 1. Meer zaden, en zaden met krach tiger kiem. 2. Veelal ook grooter en beter uit gegroeide zaden. Minder kleine vruchten van de fruit-, tuinen en boomgaarden. 4. minder misvormde appels en pe ren, omdat vaak het maximum aantal pitjes aanwezig zijn waardoor de vrucht regelmatiger en volwaardiger uitgroeit, waardoor betere prijzen be dongen kunnen worden. 5. Meer fruit is steeds een logisch gevolg van druk bijenbezoek. Algemeen wordt dus de kwaliteit zoo 'wel als de kwantiteit gunstig be-in- vloed door de vruchten en zaden. Dat dit meer en meer ingezien wordt, blijkt wel voornamelijk uit het stij gende aantal imkers en het stijgende aantal bijenvolken in den lande. Ook het nieuwe stukje Nederland, de Wie ringermeer, blijft niet achter. Al aar dig wat liefhebbers trotseeren angels en bijengif om zich in te werken in het mooie bijenleven, en om straks een voorraad honing te oogsten. Dit uiteindelijk nut der nijvere bijen is in den polder zoo groot als misschien nergens in ons kleine landje. Het jaar 1933 zal in 't archief van het bijenle ven als een slecht honingjaar geboekt staan, maar de opbrengsten waren in de Meer overweldigend groot. Van zes kastvolken zagen we bijeengegaard 800 pond honing ruim. Als de weersomstandigheden meewer ken zal deze gunstige uitzonderings positie de eerste jaren nog wel voort duren. De nector-produceerende plan ten zijn en blijven aanwezig. Als de beste „bijenplanten" moeten voor den Polder aangemerkt worden koolzaad, witte klaver en Zee-aster. Van einde April tot October toe heb ben de bijen dus arbeidsterrein in over vloed. Vooral de massa witte klaver honingt uitmuntend, als 't weer warm is. De Zee-aster neemt met de ontzil- ting en cultuveering evenredig afr maar voorloopig zullen de honinghaai sters er zich nog volop te goed aani kunnen doen. 't Is jammer te betreuren, dat er in; de natuur nog honderden Kg. honing verloren gaan. Kom kolonisten, meerdere liefheb bers kan de Polder nog herbergen.. U zult er U zelf en Uw gezin een wel daad mee bewijzen. V. Onze melk betrekken wy van de boerderij „HET HOOGE LAND" (bedrijfboeren Gebr. Holtrop) in de Wieringermeerpolder. Hopende door nette bediening en levering van prima waar een ieders gunst te mogen verwerven. Beleefd aanbevelend, MELKHANDEL, BRINK SLOOTDORP. staande zullen begrijpen waarom ik de ze uiteenzetting moest schrijven, n.1. jpdat de positie, die ons corps in het muzikale leven inneemt en de eer van onzen eminenten directeur, den heer Kreijger, door dergelijke onjuiste be richtjes niet in discrediet worde ge bracht. Met dank voor de plaatsing, Corn. J. Bosker, Voorz. Harmonie, Wieringen. W|ij vernamen inmiddels van de red. van de Heldersche Crt., dat het bewuste berichtje niet van Helders fanfare afkomstig was, doch uit de pen was gevloeid van een redactielid. Het doet ons genoegen dat Held. fanfare er buiten staat en bieden gaarne voor onze gedachte die vereen, ons excuus aan; onze dunk over de bekwaamheid van de medewerker der Red. van de Held. Crt is echter be grijpelijker wijze niet groot. Door het' berichtje wordt dit op duidelijke wij ze geillustreerd. De heerlijke smaak van KING-pepermunt is voor den modernen mensch meer da.n en kel een genot. Het edele na tuurproduct, waarvan deze fijne smaak afkomstig is, werkt op wekkend en verkwikkend als een weldadige medicijn. MARKTBERICHTEN. Eierveiling Schagen, 28 Juni 1934. Op de heden gehouden eierveiling waren aangevoerd 100.000 Kipeieren. Prijzen als volgt 5254 Kg. f 2.00 55—57 Kg. 2.00 a 2.20 58—00 Kg. f 2.10 a 2.40 61—63 Kg. f 2.20 a 2.50 64—67 Kg. 2.60 a 2.70 Klein f 2.00 3000 Eendeiren f 2.20 a 2.30 32 Kalkoeneieren f 4.50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2