Tegen Zonnebrand Pnrol WIERINGER COURANT BIJ EEN TE KORT AAN GRAS GEMEENTERAAD WIERINGEN. VERGEET TOCH NIET, DIE MET WONEN, KOOPT ÜW WAREN IN DIT LAND LAAT ALTHANS DE WAREN TOONEN, VAN ONZE POLDER MIDDENSTAND. TWEEDE BLAD. VRIJDAG 29 JUNI No. 52. voedert U in de weide het voor- deeligst Bertels' Lijnzaadkoekjes met suiker of Bertels' Ratio-koekjes. Deze koekjes munten uit boven andere koeken door hooge voedingswaarde en zeer laag vochtgehalte. Bestelt bij Uw voederhande laar of aankooporganisatie. BERTELS' Oliefabrieken N.V. Amsterdam. GEMEENTE W1ERINGEN. VERRICHTINGSPROEF VOOR STAMBOEK - WARMBLOEDPAARDEN. In September zal een verrichtingsproef wor den gehouden voor merriën, type tuigpaard. Zij zullen bij die proef een afstand van 10 km. binnen 40 minuten moeten afleggen. Dit alles onder het zadel. Indien blijkt dat de paarden onvoldoende zijn voorbereid, wor den ze van plaatsing uitgesloten. Aan deze proef zijn geldpremiën verbonden. De grootte van de premie hangt af van de deelneming. Het is dus zaak de paarden goed voor te bereiden. Laat ze daarom rijden door de le den der landelijke rijvereenigingen, doch niet alleen den dag zelf, maar reeds nu te begin nen. Schoolreisje naar Friesland Dinsdag hebben de oudste klassen der O.L. School H.hoef per autobussen. C. S. de Haan alhier een reisje naar Friesland gemaakt, dat uitstekend is geslaagd. Een boottocht werd ge maakt op het Sneekermeer en verder in de Gaasterlandsche bosschen volop genoten. Te ongeveer 8 uur kwam het gezelschap wederom behouden en wel voldaan te Hippolytushoef aan. BURGERLIJKE STAND, van 15 tot en met 29 Juni Geboren Hendrikje, d.v. A. Bijma en G. van Wieren; Annigje, d.v. H. Akker man en A. Schaaf; Stoffer Albert, z.v. H. Stubbe en T. H. Jonk; Cornelia Al- berdina, d.v. H. de Groot en M. A. Beek; Neeltje, d.v. Corn. Peereboom en N. Zee man. Ondertrouwd: Pieter Dirk Spaander en Pieternella van der Schalie Gehuwd: Th. Rijkers en J. B. Brink man. Overleden J. P. de Wolf m. 26 jaren, ongeh. wonende te Leeuwarden. Corn. Mulder, m. 75 jr., weduwn. van P. Mos tert; E. Koorn, vr. 55 jr., echtgen. van O. Bosker; Als levenloos aangegeven een kind van F. Molling en Al kina Koers. Drankwet. Gedeputeerde Staten hebben hunne goedkeuring verleend aan de onlangs gewijzigde bepalingen der alg. politieverordening ten aan zien der sluitingsuren voor tapperijen. Voortaan zullen de café's gedurende den zomertijd dus geopend mogen zijn tot des avonds 11 uur. Verloting Aan de vereeniging Flora te Den Oever is vergunning verleend tot het houden eener verloting ter gele genheid van een te houden bloemen tentoonstelling aldaar. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Wierin- gen maken bekend a. dat dit jaar voor den herijk van maten en gewichten zitting zal worden gehouden in één der lokalen van de oude school te Hippo lytushoef en wel Voor HIPPOLYTUSHOEF op Maandag 2 Juli van IOV213 en 1417 uur en op Dinsdag 3 Juli van 912 uur VtH*r WESTERLAND op Dinsdag 3 Juli van 1316. uur Voor OOSTERLAND op Woensdag 4 Juli van 912 en 1316 uur. b. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangebo den om onderzocht te kunnen worden dat ijzeren maten van binnen en van buiten ge verfd dienen te zijn, koperen gewichten afge- wasschen en ook de gaten gereinigd dat ijzeren gewichten niet gepotlood mogen zijn, doch roestvrij moeten zijn gemaakt en daar na ingewreven met gekookte lijnolie. Wieringen, 29 Juni 1934 Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. C. KOLFF. De Secretaris, VAN DUIN. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 1 JULI. NED. HERV. GEM. GEEN Dienst. DOOPSGEZ. GEM. GEIEN Dienst. GEREF. KERK. Hippolytushoef v.m. 9.30 uur Leesdienst. H.-hoef nam. 2.30 uur Cand. J. Oranje. Den Oever v.m. 10 uur de heer Oranje. Den Oever nam. 5 uur Leesdienst. EVANGELISATIE. H.-hoef v.m. 10 uur de hr. L. Brasser. Kapel Den Oever v.m. 10 u. de heer Deen. Bouwvergunningen. Vergunning is leend aan A. Walters tot het bouwen van een woonhuis aan den Akkerweg Aan C. Tijsen Pzn. tot het bouwen van een woonhuis aan den Poelweg aan P. C. de Haan Czn. tot het bouwen van een woon- en winkelhuis aan de Nieuw straat aan de Doopsgezinde gemeen te tot het aanbouwen van een catechi satielokaal aan de kerk in de Verma- ningssteeg aan A. W't Berkhout tot het bouwen van een bergplaats ach ter zijn woning op het Kerkplein. Herijk maten en gewichten. Op 2, 3 en 4 Juli a.s. zal in het oude schoolgebouw, Hoofdstraat no. 1 te Hippolytushoef gelegenheid bestaan voor den herijk van maten en gewich ten. (Zie bekendmaking.) Politie Gevonden een gouden zegel ring; een armband en een gebreid hand taschje. Inl. Gem. Bode. DE RIT OUDEN VAN DAGEN. Thans zijn voor de ruim 100 deelnemers ook de auto's disponibel, n.1. 39. Geweldig Op een enkele uitzondering na, waren allen da delijk bereid zich en hun wagen beschikbaar te stellen. Nu nog de financiën. De kosten komen ongeveer op f 2.50 per deelnemer, dat is voor een goed middagmaal, koffiedrinken en versnaperingen onderweg. We hopen dat het met de lijsten voor elkaar komt en dan Woensdag gaat het er weer op los. Half negen opstellen, dan een rit naar Den Oever, weer door de Polder en Elft terug, door de Poelweg over Slootdorp en Middenmeer, naar Medem- blik, Hoorn, VolendamEten. Terug Purmerend, Wormer, Zaandam, Lim- men, Alkmaar, Bergen, Schoorl, Wieringen. VERANDERING IN DE S.D.A.P.-RAADS- FRACTIE OP KOMST. Zooals uit het Raads- verslag blijkt heeft de heer W. F. Lub bedankt als lid van den Raad. Ook de heer P. Kooij wegens zijn overplaatsing op 16 Aug. naar Amsterdam zal als raadslid moeten bedan ken. Opvolgers zijn voor deze heeren L. Wig bout, en D. de WitSlikker. Of zij hunne be noemingen aannemen staat nog niet vast. Nog staan dan op S.D.A.P.-lijst opvolgend P. Veerdig, C. v. d. Slikke, F. Bontkes. GEMEENTE ANNA PAULOWNA. Postduivenvereniging. Zondag j.1. hield de Postduivenvereen. „Altijd Ver der" een wedvlucht vanaf Chateaurou se; afstand 713 Km. De vogels werden gelost om 6.40 uur. Prijswinnaars waren J. v. Stein 1-2. G. de Boe 3; Spigt 4-5-6. Eerst geconstateerde duif 5.02.58 u. Laatste prijsduif 6.55.45 u. SPORT. a.s. Zondag speelt B.K.C. I uit tegen Helder I en we zijn erg be nieuwd hoe of de onzen het er daar zul len afbrengen. In de Heldersche krin gen verwacht men een groote BKC-ne- derlaag. Nu, hoewel BKC niet zal win nen, hebben we nog wel het vertrouwen dat de nederlaag eervol zal zijn Ech ter, een zware partij voor de onzen zal het zeker zijn. Doch, moed gehouden Groofe deelname. Naar het bestuur onzer Afd. Bond voor Staatspensionnee ring ons mededeelde, is de deelname aan de rit van Ouden van Dagen a.s. Dinsdag bijzonder groot. Reeds de ge- heele week is men bezig met het rege len aan dezen voor de oudjes zoo genoe gelijken dag en we wenschen allen, het bestuur, de chauffeurs en de passagiers mooi weer en veel plezier Breezand. Nieuwe Zaak. Door den heer M. van Dijk zal in de Meerweg in het winkelhuis van den hr. v. Wilsem een naar de eischen des tijds goed inge richte vischzaak worden geopend. beraadslagingen te volgen. Het zal te begrijpen zijn mijne Heeren, welk een moeite het den heer Lub gekost zal heb ben om deze brief te schrijven, aldus de Voorz. De heer Lub heeft altijd bijzonder veel in teresse gehad voor de gemeentebelangen. Hij was in de raad een gezien persoon, er werd altijd gaarne naar hem geluisterd, wij zullen hem ten zeerste in onze raadszaal missen. De heer Lub neemt ontslag wegens gezond- Kc ^sredënen. Ik hoop zegt spreker dat deze nog mag verbeteren, dat hij een prettige oude dag heeft, (bijval van den raad.) Mededeelingen en ingekomen stukken. Een aantal ingekomen stukken en versla gen wordt voor kennisgeving aangenomen. Aan Mw. E. F. de Wit, die ingaande 1 Sep tember a.s. ontslag vraagt als onderwijzeres te Den Oever, wordt dit eervol verleend. Aan C. M. Tijsen Jz. en S. Klein Albz. wordt voor een half jaar ontheffing van honden-1 belasting verleend. Aan Mw. Wed. N. Koorn wordt op haar ver-1 zoek kwijtschelding verleend van de huur ad f 14.over 1934 van het perceeltje grond naast de O. L. School te Hippolytushoef, daar de gemeente van dezen grond gebruik heeft gemaakt voor opslagterrein en wegenaanleg. ONS WIERINGERMEERHOEKJE. BURGERLIJKE STAND MEDEMBLIX inbegrepen ged. Wieringermeer. Van 22 t.m. 28 Juni 1 34. Geboren Willem, z.v. Philippus Sneep en Hedwig; C. Gall Josephus Cornelis Johannes, z.v. Marinus P. van Oers en Anna C. A. Adriaansen. Ondertrouwd Sietze Beijert, te Am sterdam en Ida van Gemst. Getrouwd Gerardus Antonius van Schaik en Catharina Geertruida de Boer, beiden alhier. Overleden Harmpje Makkes, oud 56 jaar, echtgenoote van Abe Bethle- hem. Politie Gevonden een Bruine Hee renhandschoen; een haarborstel. Inl. Politie Middenmeer. Openstelling Electr. Ophaalbrug. In de verkeersbehoefte wordt door de Verder^ is ingekomen, van het ambtenaren- Dmectie der Wieringermeer op snelle en deugdelijke wijze voorzien Ook de prachtige nieuwe brug te Middenmeer, welke thans voor het verkeer is open gesteld, is daar weer een voorbeeld van. De hindernis van „afgesloten wegen" waardoor soms vele kilometers moest worden omgereden is ook bijna geheel weggenomen door de snelle aanleg van goede klinker en teerwegen. En naast de wegwijzers aangebracht door de W. meer-directie, zijn er borden van de A. N.W.B. in den polder gekomen met ^Amsterdam* Den Helder, of Leeuwar den.". Alzoo geeft ook deze brugopen- stelling in de beteekenis van het door gaand verkeer een enorme verbetering. BINNENLANDSCH NIEUWS. PRINS HENDRIK ONGESTELD. Van officieele zijne wordt gemeld Prins Hendrik der Nederlanden moet wegens een plotseling opgekomen onge steldheid eenige dagen rust houden. De Prins is gisterochtend in het ge bouw van het Roode Kruis, waar hij zich voor werkzaamheden bevond, door een lichte flauwte bevangen, in verband waarmede van medische zijde eenige dagen van rust noodig werden geoor deeld. Prins Hendrik kon gistermiddag het gebouw van het Roode Kruis verlaten en is per auto naar het Paleis Noordein de overgebracht. Z.K.H. de Prins heeft de overbren ging zeer goed doorstaan. De toestand van Z. K. LI. was gister avond naar omstandigheden zeer bevre digend. De Koningin en de Prinses zijn van het voorgevallene op de hoogte gebracht De Koningin naar Den Haag. Naar men verneemt is H. M. de Ko ningin gisteravond omstreeks zes uur uit Brig vertrokken in verband met den toestand van Z.K.H. Prins Hendrik. Hedenmiddag wordt H.M. in Den Haag verwacht. MARKTBERICHTEN. De Veemarkt. HOORN, 28 Juni 1934. Op de gehou den Kaasmarkt waren aanvoer en prij zen als volgt: 9 stapels Kleine Fabrieks kaas f 20 15 stapels kleine Boeren kaas f20 8 stapels Boerencom,missie kaas f 24.50. Titaal 32 stapels, wegen de 23348 Kg. De handel was goed. SCHAGEN, 28 Juni 1934. Op de ge houden weekveemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt 5 Geldekoeien (mag.) f 100 tot f 130 56 Geldekoeien (vette) f 160-f 220 3 Kalfkoeien f 140- f 170 )2 Pinken f 80-f 90 3 Graskalve ren f 5 tot f 12 93 Nuchtere kalveren i 6-f 13 164 Schapen (vette) f 13-f 16 318 Lammeren f 5-f 13 14 Varkens (mag.) f 10-f 14 21 Varkens (vette) per Kg. 30-33 cent 196 Biggen f 7-f 11. Eierveiling, Helder, 28 Juni 1934. Aangevoerd 2380 stuks kipeieren. Prijzen 52—54 Kg. f 2.00 a 2.20 55—57 Kg. f 1.90 a 2.30 58—60 Kg. f 2.00 a 2.40 61—63 Kg. f 2.40 a 2.50 64—67 Kg. f 2.50 a 2.60785 Eendeieren f 2.00 a 2.20. Vergadering van den Raad der Gemeente Wieringen op Vrijdag 29 Juni 1934 des nam. 2 uur. Afwezig de heer W. F. Lub wegens onge steldheid. Na opening der vergadering worden de no tulen gelezen en ongewijzigd goedgekeurd. De Heer Lub bedankt als raadslid. De Voorzitter deelt mede dat een schrijven van den heer W. F. Lub in binnengekomen, waarin hij meegedeelt ontslag te nemen als raadslid, daar zijn algemeene gezondheids- v toestand het hem steeds moeilijker maakt de (jeel daar de arbeiders nu werkzaam aan de personeel een verzoek om het pensioenver- haal van 10 dat ingevolge de gewijzigde pensioenwet 1922 ingaande 1 Juli 1934 van hun jaarwedden wordt geheven, ongedaan te maken door het toekennen van een evenredi ge salarisverhooging. Adressanten wijzen er op, dat de salarissen van het gemeenteperso- neel, naast die in vergelijkbare gemeenten, alhier geenszins aan den hoogen kant zijn en dat, indien met 1 Juli a.s. op die jaarwedden niet minder^ dan 10% zou worden gekort, op eens de volle last van het premieverhaal op de dienaren der gemeente zou worden afge wenteld, hetgeen geenszins in de bedoeling heeft gelegen van Regeering en Staten-Gene- raal. Zij wijzen in dit verband op hetgeen de Minister van Binnenlandsche Zaken bij circu laire van 1 Juni j.1. (welke bij de stukken is gevoegd) aan de Gemeentebesturen heeft ge schreven, waarin wordt gezegd, dat gebleken dat in vele gemeenten van salarisverlaging voorshands redelijkerwijs geen sprake kan zijn en dat het zou zijn te betreuren, indien door de noodzakelijke verhooging van het pensioenverhaal de salarissen nog zouden dalen. Het komt B. en W. voor, dat hetgeen dooi de betrokkenen gevraagd wordt, niet onrede lijk genoemd kan worden. Bij inwilliging van het verzoek ontvangen zij in werkelijkheid niet meer aan belooning dan thans, terwijl ook voor de gemeente de toestand gelijk blijft, behoudens dan, dat het Rijk de pensioenbij drage heeft gemeend te moeten verhoogen van 8V2 op 10%. B. en W. wenschen echter eenige restrictie te maken. Zoo achten zij het gewenscht de bepaling niet toe te passen ten aanzien van hen, wier salaris in hoofdzaak het karakter draagt eener standplaatstoelage,, en even eens niet voor hen, die na 1 Juli a.s. in dienst der gemeente treden. Voorts zal buiten de regeling moeten blijven het onderwijzend personeel, aangezien de gemeente hierover geen zeggenschap heeft. Ook dient dit te geschieden ten opzichte van den burgemees ter, den secretaris, den ontvanger en den ambtenaar van den burgerlijken stand, om dat betreffende hunne salarieering slechts Gedeputeerde Staten bevoegdheid bezitten. B. en W. stellen voor in dien geest de ver ordening, regelende het verhaal op de amb tenaren en oud-ambtenaren van pensioens bijdragen, met in achtneming van het voren staande, ingaande 1 Juli a.s. te wijzigen. Het verzoek wordt ondersteund door een adres van den Nederlandschen Bond van Gemeente-ambtenaren. De heer J. Lont spreekt zijn bevreem ding er over uit dat midden in een dienstjaar dergelijke voorstellen ko men, volgend jaar kan de toestand wel zoo zijn dat wij de loonen moeten ver lagen. De heer J. Doves vraagt hoe of het in andere gemeenten is. De voorzitter zegt dat deze kwestie gekomen is door de circulaire van de Regeering waarin jneer overeenstem ming wordt gebracht met gemeente en Rijkssalarissen. Spr. zegt dat de salarissen op Wie- ingen niet aan de hooge kant zijn als men die vergelijkt met andere gemeen ten van dezelfde grootte als Wieringen. De toestand blijft hetzelfde, nu be- betaalde de gemeente de pensioenbij drage, terwijl in het vervolg de ambte naren het zelf doen met dien verstan de, dat zij een verhooging ontvangen gelijk aan de pensioenbijdrage. Het voorstel wordt hierop aangeno men. Ingekomen is nog een schrijven van de bewoners aan de Molgerdijk, tot demping van de sloot voor deze hui zen, hetgeen in handen wordt gesteld van B. en W. om prae-advies. Vervolgens geeft de voorzitter kennis van zijn herbenoeming. 3. Nieuwe stemming over de voor dracht tot uitkeering eener schadever goeding aan het heemraadschap Wie ringen en den polder Waard Nieuw- land wegens buitengewone onderhouds kosten aan hunne wegen. De voorzitter leest een schrijven voor van Dijkgraaf en Heemraden, waarin zij hun teleurstelling er over uit spreken, dat het voorstel in de vo rige raadsvergadering geen meerder heid kon vinden. Gezinspeeld word in dit schrijven ver volgens op tegenmaatregelen. Zij vinden het voorts onbillijk dat juistheid van het verzoek niet wordt erkend door den raad, waardoor on juiste verhoudingen worden gescha pen ten opzichte van gemeente- en Polderbesturen. De Voorzitter zegt het jammer te vinden dat in het schrijven over tegenmaatregelen wordt gesproken. Dan kan spr. nog mededeelen dat een groot gevaar dreigt, dat de werkzaamheden aan de nieuweweg worden stil gelegd, doordat de eigenaars van slooten en land de contracten niet willen teekenen met het Rijk als niet eerst deze kwestie wordt opgelost. Dit geeft voor de Gemeente een groot Zangvereen. „Harmonie." Leden van bovengenoemd Zangkoor en zij die den ken toe te treden worden ter repetitie verwacht a.s. Maandagavond 8.30 uur Komt allen en werft nieuwe leden Demonstratie Brandspuit. Woensdag avond was de plaatselijke brandweer in actie. De oefening bewees dat het bluschmateriaal in prima conditie was en het corps goed onderlegd. Bouw Graanpakhnizen Middenmeer Naar wij vernemen is nog geen over eenstemming kunnen worden bereikt, omtrent de erfpachtsom van het ter rein voor het te stichten gebouw V\1e hopen ernstig dat deze kwestie spoedig kan worden opgelost en binnen kort onzen polder een pracht instelling rijker zal zijn. Zeeschepen in onze haven. Een zeestoomschip, genaamd „Fortuna" is Woensdag- te Middenmeer met een la ding hout aangekomen voor de fa. Ober man, alhier. FLEVO - NIEUWS. Zondag a.s. speelt het eerste elftal om half drie tegen Wieringer- waard I te Wieringerwaard. De opstelling wordt bekend gemaakt aan het winkelraam van kapper Zwart te Middenmeer. De spelers die in die opstelling zijn geplaatst en ook de reservespelers worden verzocht tij dig aanwezig te zijn en niet zonder geldige reden weg te blijven. KERKDIENSTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 1 JULI. R.K. KERK SLOOTDORP. Zondag 7V« en 10 uur H. H. Missen. In de week: Dinsdag, Woensdag en Zater dag H. Mis te 7V2 uur. Zaterdagav. 68 uur Biechtgelegenheid. KatechismusDinsdag 2e, 3e en 4e klas Woensdag5e, 6e en 7e klasZaterdagle klas en bovenalen de kinderen, die nog geen eerste H. Communie gedaan hebben. MIDDENMEER Zondag 7Va en 10 uur H. H. Missen. In de week Maandag, Donderdag en Vrijdag: H. Mis te 7l/s uur. Zaterdagav .68 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Maandag le klas en boven dien de kinderen, die nog geen eerste H. Com munie gedaan hebben. Donderdag2e en 3e klas. Vrijdag 4e, 5e, 6e en 7e klas. NED. HERV. GEM. Middenmeer 's av. 7 uur Ds. Fischer. Slootdorp geen dienst. EVANGELISATIE Middenmeer v.m. 9.30 uur Ds. Finkensleper. Slootdorp nam. 5 uur Ds. Finkensleper. GEREF. KERK SLOOTDORP: Slootdorp v.m. 9.30 uur Cand. v. d. Vliet. Slootdorp nam. 3 uur Leesdienst. GEREF. KERK MIDDENMEER: Middenmeer v.m. 9.30 uur Leesdienst. Middenmeer nam. 3 uur Cand. v. d. Vliet. Gevraagd 3 nette KOSTGANGERS. E. v.d. WOU DE, Kerkstr. 5, Slootdorp. NET MEISJE GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige. Leeftijd ±pl.m. 18 jaar. K. KOK Bakkerij MIDDENMEER. 1 of 2 NETTE KOSTGANGERS GEVRAAGD TE MIDDENMEER. Brieven onder letter J. bureau Wieringer- meerbode Middenmeer. weg weer ten laste van de gemeente komen. Spr. heeft zich nog verstaan met de hoofd ingenieur maar van verandering in de bij drage door het Rijk kan geen sprake zijn. De heer Oden is van meening dat niet de gemeente een voordeel heeft gehad bij de omlegging van het verkeer, doch de aannemer, daar de besteksbepaling luide, dat de weg niet afgesloten mocht worden voor het verkeer. De Wethouders Tijsen en Kaan geven de reden op om welke redenen het verkeer tij dens de werkzaamheden aan de weg werd omgelegd. Het was onmogelijk om een goede weg te krijgen, als deze niet afgesloten werd. De heer Doves wil voorstellen om de stemming uit te stellen, en dat de Burgemeester met de Secretaris van het Heemraadschap nog eens een on derzoek instelde naar de beloofde 5000.-. De heer Kooij zegt dat hij een rare indruk heeft van deze zaak. Wie heeft nu indertijd verlof gege ven om de weg af te sluiten Iemand heel nauw betrokken bij het Heemraadschap, heeft zelf de afslui ting omvergereden, daar nimmer openbaar bekend gemaakt is da* de weg was afgesloten. De voorzitter zou gaarne wenschen dat de raad billijkheid van het ver zoek erkende, en de f 2000.- te votee- ren jnits het Rijk f 1000.- bijdi*aagt, over het restant is dan met Den Haag te praten. De heer Doves wijst er op dat het Heemraadschap dan toch niet tevre den is, daar door de Ingenieur v. d. Wall f 5000.- is toegezegd, anders had het Heemraadschap geen verlof ge geven om het verkeer ojn te leggen. De heer Lont wijst er op dat hij nim mer de onbillijkheid van het verzoek heeft erkend, doch hij had de verhou ding in de bijdrage anders gewild. Spr. zal nu voor stemmen. De Heer P. Kooij wenscht niet gedwongen te worden, met het dreigement dat de arbei ders weer ten laste van de gemeente zullen komen, of de arbeiders een half jaar eerder naar de werkverschaffing moeten of niet maakt voor hen weinig uit. De maatregel van het Heemraadschap om de contracten niet te teekenen, zullen hem niet beïnvloeden bij stemming. De heer Doves zegt het Heemraadschap niet gedoogd dat het Rijk aan een bestuurs- sloot komt als niet eerst deze kwestie wordt opgelost. De heer Oden er zit dus dwang achter. De Voorzitter leest hierop het voorstel van B. en W. nog eens voor gedaan in de vorige vergadering. Hieruit blijkt, dat voorgesteld wordt om het Heemraadschap f 2000.- uit te keeren en niet „mits" het Rijk f 1000.geeft, doch onder alle omstandigheden. Het voorstel wordt hierop aangenomen met 7 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de hee ren M. Kooij, P. Kooij en D. Oden. 4. Voordracht tot regularisatie van uitga ven op de begrooting dienst 1933. Conform besloten. Instructie voor de vroedvrouw. Op verzoek van Ged; Staten worden in de (Prijsvraag Middenstandsvereeniging Wieringermeer. instructie van de vroedvrouw een tweetal wij zigingen aangebracht. De eerste heeft betrekking op het honora rium, door de vroedvrouw aan anderen dan on- en minvermogenden in rekening te bren gen, hetwelk aan de beslissing van Burge meester en Wethouders wordt onderworpen. Deze bepaling is niet in overeenstemming met i het standpunt, te dien aanzien door de Kroon ingenomen, volgens hetwelk de vroedvrouw vrij behoort te blijven in het bepalen van haar honorarium voor diensten buiten de ar menpraktijk bewezen. Het tweede voorschrift draagt, in strijd met art. 209 der Gemeentewet, de schorsing van de vroedvrouw niet aan Burgemeester en Wethouders, doch aan den Raad op. Conform besloten. Aanwijzing takken van dienst der gemeente. Daar de te verwachten nieuwe begrooting-, rekenings- en boekhoudvoorschriften, vast te stellen bij algemeenen maatregel van be stuur, nog niet zijn afgekomen, stellen B. en W. voor art. 3 der verordening tot aanwijzing van de takken van dienst der gemeente voor de toepassing van artikel 252 der Gemeente wet, zoodanig te wijzigen, dat daarin wordt gelezen voor 1 Juli 1934 1 Juli 1935. Als voren. Aanwijzing standplaats voor woonwagens. B. en W. deelen hieromtrent het volgende mede Zooals uit het hierbij overlegd adres van een aantal inwoners blijkt, blijven de klach ten omtrent de aanwezigheid van woonwa gens, in het bijzonder op het terrein aan den Kremersweg, aanhouden. De regeling van deze aangelegenheid dringt meer en meer, nu het aantal woonwagens mede, als gevolg- van den trek over den afsluitdijk alhier steeds grooter wordt. Tot nu toe was echter geen geschikt ter rein te bekomen. B. en W. meenen hierin echter thans geslaagd te zijn. De vereeniging „Belterbuurt" heeft zich n.L bereid verklaard de Belterlaan tot dit doel beschikbaar te stel len. Als huurprijs vraagt zij daarvoor een be drag van f 30.- 'sjaars, onder conditie, dat de gemeente zorgt voor een afscheiding langs de kanten van prikkeldraad. B. en W. meenen, dat dit terrein geschikt is gelegen en het biedt voldoende ruimte om een groot aantal wagens te herbergen. De Heer P. Veerdig was eveneens bereid zijn te Westerland gelegen grond hiervoor te be stemmen, echter tegen een huurprijs van f 50.- per jaar. B. en W. achten de aanbieding be treffende de Belterlaan echter meer aanne melijk. Op grond hiervan stellen zij voor de Belter laan op de aangegeven voorwaarden te huren. Het ligt voorshands niet in de bedoeling een voorstel te doen tot het heffen van staangel den van de woonwagenbewoners, omdat ver moedelijk de geringe opbrengst met de kosten van de noodige controle zou heengaan. Hier omtrent kan zoo noodig later worden beslist. Wil een definitieve regeling worden verkre gen, dan zal de beschikbaarstelling van een bepaald terrein gepaard moeten gaan met een verbod om op andere punten, daaronder be grepen particuliere gronden, standsplaats in te nemen, en wel om voor de hand liggende redenen. B. en W. stellen daarom voor de in ontwerp overgelegde verordening vast te stellen. Als voren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3