Heden Zaterdag OPENING C0RSETTL1 WAAROM? U voelt zichts herboren! Cinema De Haan PREMIER POORTER's P. DEKKER INMAAK-FLESSCHEN TAFELKLEEDEN K. VAN LOENEN ZN. SCHAGERBRUG. DAMES HANDWERKEN. HOUDERS VAN STUKKEN G. DE WAARD, HOOGZIJDE C 6 SCHAGEN WOENSDAG DEN 4-DEN JULI WIRON - TAXI H. BEUKEMA. VOOR DE ZOMER. TAPIJT- MEUBELH ANDEL RADIO PROGRAMMA wmm zijn goedkoop en van prima kwaliteit met soliede garantie, bij Ijzerhandel Laan Schagen Prachtvolle Papierlinnen MET BIJPASSENDE SERVETTEN. GOEDKOOP en zeer duurzaam. Moderne kleuren. Door bijzondere omstandigheden TE KOOP een best beklante zaak in Boter, Kaas en Eieren. Direct te aanvaarden. Koopsom uiterst billijk. Beste broodwinning. Te bevragen bij A. SLEUTEL, Makelaar, Schagep. nam. 3 uur zaak in Beleefd aanbevelend J. IV. RIJKERS - Brinkman, ELFT HIPPOLYTUSHOEF. TERSTOND GEVRAAGD TE DEN OEVER EEN DAGMEISJE. Brieven onder V. aan het Bur. Wieringer Courant H.-hoef. Hollandsche Grond Crediet Bank, Congo, Witte Kruis, enz. enz. geven hun adres op aan N. J. KAT Poelweg 4, Haukes Wieringen. 'n Goed passend Cor3et, geschikt voor Uw figuur, koopt U voortaan bij de Fa. Omdat wij de medewerking verkregen hebben van eene le klasse CORSETSPECIALISTE. van 10.30 tot 17.30 kunt U haar deskundig advies gratis inwinnen. Komt U dan eens 'n Kalasires Corset passen Wendt U om inlichtingen tot bovenstaande firma. de nieuwe Chevrolet is en blijft toch het goedkoopste. Géén crisis-prijzen Géén twee tarieven maar7 ct. per K.M. per wagen RIETEN FAUTEUILS f 2.60—3.2S LIGSTOELEN f 1.25,1.75, enz. Complete SERRE-AMEUBLEMENTEN in pitt-riet en teenen. VOUWSTOELTJES - VISCHKRUKJES, enz. Ziet onze étalages. k Laagzijde B 32 Schagen. VERTOONT Zaterdag en Zondag 8 uur, Zondagmiddag 3 uur MARTHA EGGERTH de gevierde Zangeres in MARTHA EGGER7U YWÜ» rolfmGOiv-ernet verebeS- mulhorbiger, t.izzi natzler, ida wüïi-marcel wiitrich Een vroolijke amusante comedie met vlotte muziek, mooi spel van de hoofdpersonen, schit terende zang van MARTHA EGGERT en MAREEL WITTRICH. Een film die niemand mag verzuimen. EEN GROOT AMUSANT VOORPROGRAMMA, De nieuwste Journals Binnen en Buitenland. Oerkomisch 2 acter „WE GAAN KAMPEEREN", met Lupine Lane. Penteekening enz. enz. Zaterdag populaire prijzen. Zaal 30 en 40 ct. Balcon 0.75. Zondagmiddag 3 uur Zaal f 0.25, Balcon f 0.50. Zaterdag en Zondag 6.30 en 7.30 autobus vanaf Den Oever. Tegemoetkoming vervoerkosten art. 13 der Lageronderwijswet 1930. Vastgesteld worden vergoedingen voor leer lingen van de Christelijke school te Den Oever van F. Hoekstra, H. Moes, M. J. Boekestein, H. Heidema, B. van Houten, Jb. Tijsen Cz.. L. Pouwer en S. Wiersma en van de R.K. school te Hippolytushoef van G. Verboven en W. de Weert. Cgnform besloten. Voordracht naar aanleiding van bezwaar schriften en verzoeken om ontheffing inzake lelnigingsrechten. i Verschillende verzoeken worden conform voorstel B. en W. toegestaan en afgewezen. RONDVRAAG. De heer M. Kooij feliciteert de voorzitter met zijn herbenoeming als Burgemeester. De Voorzitter dankt de heer Kooij. De heer Oden heeft vernomen dat het bouwterrein aan de Pompsteeg bebouwd zal worden, in verband met de rooilijn beveelt hij dit punt in de bijzondere aandacht van B. en W., zoodat niet de mooie ruime ingang verloren zal gaan. Vervolgens vraagt de heer Oden of de Klieftstraat en Mekkenstuinweg nog eens ge teerd zullen worden. Voorzitter zegt van alleen de Kliefstraat. Hierna sluiting. Het Bloemen Corso gaat niet door. Door gebrek aan voldoende deelnainie oorzaak (er zijn nog te weinig bloe men) kan l)et bloemen Corso Zaterdag niet door gaan. De Volkswedstrijden op bet terrein beloven echter schitterend te worden. Nog, kan men zich tot Zaterdagmid dag opgeven. Er is nog aan toege voegd een hindernis-wedstrijd op rij wielen voor Dames en Heeren. (Zie adv, in dit nummer.) Belangrijk Nieuws De rijwielbe lasting blijft bepaald op f 2.50. De vereenvoudigde spelling van Mi nister Marchant is door de Kamer af gewezen. GEMEENTE ZIJPE. LOOS-ALARM. Donderdagavond omstreeks 11 uur werd de burgemeester van Zijpe op gebeld vanuit Oudesluis met de ontstellende mededeeling om politiehulp, daar iemand plannen koesterde om in te breken. De bur gemeester yeigezeld van politie begaf zich per auto direct naar het bedreigde dorp en verwachtte aldaar alles in rep en roer te vin den. Integendeel, alles was in diepe slaap en alleen een drietal zenuwachtige dames be wogen zich nog in de koele nachtlucht en vertelden toen dat een man had rondgeloo- pen zeker met het plan om in te breken. Een drietal mannen hadden hen gegrepen maar weer laten loopen. Resultaatburgemeester en politie moppe rend naar huis over hun gestoorde nachtrust. Burgerlijke Stand der gemeente Zijpe van 22 t.m. 28 Juni 1934. Geboren Geene. Ondertrouwd Dirk Kaper, oud 26 jaar, •kruidenier, te Schagen en Aaltje Elisabeth de Hoop, oud 20 jaar, zonder beroep, alhier. Getrouwd Jacob Jan Bleek, poldersecreta ris, alhier, en Elisabeth Sabatowski, zonder beroep, alhier. Overleden Cornelis Blokker, oud 33 jaar, echtgenoote van Adriaan SchoorlPetrus Cornelis Burger, oud 2 jaar, zoon van Petrus Burger en van Maria Veldman. VOOR DE DAMES. •Gaarne vestigen we de aandacht van de dames uit Schagen en omstreken op de an nonce van de firma G. de Waard, waarin be kend gemaakt wordt, dat een le klasse cor- set-specialiste zitting zal houden voor 't ge ven van deskundige adviezen. We twijfelen niet of de dames zullen een £n ander hoogelijk waardeerep. en zich tot de firma de Waard wenden. Het ligt in de be- ZATERDAG 30 JUNI HILVERSUM. V. A. R. A. 301.5 M. (995 Kp.) 8.0110.00 Ochtendmuziek. V. P. R. O. .10.00—10.19 Morgenwyam*. V. A. R. A. 10.18 Uitzending voor de arbeider® in de Con tinubedrijven. 11.30 Paleisklokken, bespeeld door Ferd. Tim mermans. 12.01 Lunconcert. 3.15 oramofoonmuziek. 3.30 n.m. Strijders van voorheen. 4.00 n.m. Flimkwartiertje door M. Sluyser. 4.45 njn. Voor de kinderen. Ary van Nierop vertelt. 5.00 n.m. Gramofoonmuziek. 6.00 n.m. Letterkundig overzicht door A. M. de Jong. 6.30 n.m. Friesche uitzending. 7.15 njn. Arbeiders zangkoor. 8.018.05 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.03 n.m. Op bezoek bij Professor I. M. Inlove, Internationaal Adviesbureau in Liefdes zaken 8.57 n.m. De V.A.R.A. roept! Zomerfeestlied van S. de Vries Jr. 9.10 n.m. Men vraagt en wij draaien 9.30 n.m. Voor een dubbeltje wereldsensatie. (Gruweldieren op de kermis.) 10.00 n.m. Oudekerkstorenklokken te Amster dam. 10.151030 n.m. Vaz Dias. 10.45 n.m. V.A.R.A.-orkest. 11.10 njn.—12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. Golflengte 1875 M. K. E. O. 8.009.19 Morgencncert. 9.30 Morgenconcert. 10.30—11.00 Muziekuitzending voor fabrieken. 11.3012.00 Godsdienstig halfuurtje door Kapelaan J. H. A. Hendriks. 12.152.00 n.m. Travins groot Russisch en semble „Troika." 2DO230 n.m. Halfuurtje voor de rijpere jeugd. 2.304.00 njn. Kinderuurtje door Mevr. So- phie Nuwenhuis van der Rijst en MeJ. Lidwina Diepenbrock. 4.10n.m. Het KRO-orkest. 5.15—5.30 n.m. Esperanto-nieuws door P. Heil- ker. 5.30 n.m. Concert. 6.20—6.40 n.m. Paul de Waart: Journalistiek weekoverzicht. 6.45—7.10 n.m. Het Kit.O.-Orkest. 7.15—7.35 n.m. „Roomsk Frysk Boun" door Prof. M. J. IJdema. 8.20 njn. Europeesch concert. 8.30—8.35 n.m. Vaz Dias. doeling, dat de deskundige op gezette tijden aanwezig zal zijn te Schagen, zoodat ook in de toekomst aan de dames alle gewenschte inlichtingen kunnen worden verstrekt. Afslag Boerderij. Donderdag had ten overstaan van Notaris Koopien te Wie ringerwaard, in het Café Céres te Scha gen, de afslag plaats van de boerderij „Zandwijk" aan den Ruigeweg, be staande in een woning met kapberg, 2 schuren, erf, tuin, bosch, benevens di verse perceelen weiland en een arbei derswoning' met erf, tezamen groot on geveer 12 Hectaren, 9 Aren, 86 Centia ren. Eigendom van den hr. G. W. Noot. Kooper werd de hr. Jn. Jimmink Jbz. Ruigenweg, nabij Keinsmerbrug voor de som van f 12294.16, benevens de nog te betalen achterstallige belastingen. Te veel varkens. Door de daartoe bevoegd ambtenaar is Donderdag te gen verschillende veehouders in deze gemeente procesverbaal opgemaakt, wegens het houden van te veel varkens. De betrokkenen hadden te voren reeds een waarschuwing ontvangen, waaraan blijkbaar geen waarde was gehecht. Uitslag aanbesteding. Donderdag j.1. werd ten Raadhuize alhier de oanbe steding gehouden van het onderliouds werk der gemeente-eigendommen, over de dienst 1934. Ingeschreven werd als volgt: a. Timmer- en Metselwerk Gebr. Veeter, Schagerbrug f 547.- F. Schotten, Schagen f 520.- M. Schipper, Schagerbrug f 519.- G. Plevier, Schagerbrug f 493.- D. de Leeuw Wz., St. Maartensbr. f 475.- P. Tuin, 't Zand f 470.- P. Ranzijn, 't Zand f 447.69 C. Dekker, Schagerbrug f 427.- A. v. Eekeren, Keinsmerbrug f 355.50 b. Verf werk P. J. Renooij, Schagerbrug f 784.- Het timmer- en metselwerk werd ge gund aan den laagsten inschrijver, den heer A. van Eekeren te Keinsmerbrug en bet verfwerk aan den heer P. J. Re nooij te Schagerbrug. SCHAGERBRUG. Woensdagavond hield de commissie tot het organiseeren van een au totocht voor Ouden van Dagen, eene verga dering ter bespreking van plannen voor een tocht in dit seizoen. De vergadering was flink bezocht, wat een bewijs is dat vele voor dit symphatieke doel iets gevoelen en er aan wenschen mede te werken. Allereerst werd besproken waarheen dit jaar de tocht zal gaan. Na vele besprekingen werd een voorloopig besluit genomen een bezoek aan Friesland te brengen met als eindpunt Leeuwarden en misschien op den terugweg een tocht door een gedeelte van de Wierin- germeer. De tocht zal plaats vinden op Woens dag 18 Juli a.s. De aanwezige dames waren weder bereid met lijsten rond te gaan bij de burgerij, om de noodige gelden bij elkaar te zamelen, daar dit het voornaamste punt blijft. Ook al de aanwezige autobezitters verklaarden zichzelf en hun auto dien dag weder beschikbaar te stellen. De medewerking is dus prachtig en als de burgerij nu, evenals vorige jaren, de helpende hand toesteekt, (iets waar wij niet aan twijfelen) in den vorm van geldelijke bijdragen, staat er voor de Ouden van Dagen weder een genoeglijke dag te wachten. Van heden af kunnen deelnemers voor dien tocht zich reeds aanmelden bij K. van Loe- nen of bij een der dames, welke met de lijs ten voor geldelijke bijdragen binnen enkele dagen de verschillende wijken zullen rond gaan. Wij wenschen dat allen zullen helpen het mooie werk uit te voeren. 8.358-50 n.m. Voordracht door Gerard Meus- sen. 8.508.05 n.m. Zangrecital door Leon Duvaj. 9.3010.15 n.m, „Het eenzame huis", radio- schets. 10.1510.30 n.m. Leon Duval. 10.3510.50 n.m. Voordracht door Gerard Meussen. 11.10 n.m.12.00 Gramofoonmuziek. ZONDAG 1 JULI HILVERSUM 301.5 M. (995 Kp.) V. A. R. A. 9.00 Voetbalmededeelingen. 9.03 Tuinbouwhalfuurtje S. S. Lantinga „De 9.30—12.00 Uitz. van het V.A.R.A.-Zomerfeest te Amersfoort. A. V. R. O. 12.01—12.15 n.m. Zang, o.l.v. Jacob Hamel. 12.01—2.00 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. 2.002.30 n.m. Boekenhalfuur Dr. P. H. Bit ter Jr. 3.004.30 n.m. Aansluiting met het Kurhaus te Scheveningen. 4.45 n.m. Sportuitslagen van Vaz Dias. V. A. R. A. 5.15 Vooravondconcert door VARA-orkest. 5.40 n.m. Voetbal van den Dag. V. f. R. O. 6.00 n.m. Halve uren met boeken. 6.30 n.m. Causerie over de Novietenkampen van de V.C.J.C. Spreker: Mr. R. Baelde. 6.45 n.m. Wijdingsdienst in de studio. A. V. R. O. 8.01—8.15 Nieuws- en Sportberichten tan van Vaz Dias. 8.30 nam. Concert. 9.00—9.15 n.m. Radiojournaal. ±9.30—9.40 n.m. Een flits uit het Kurhaus- Concert Marion Anderson, de beroemde Neger-altzangeres. 10.1010.30 Voordracht door Mr. A. W. Kamp. 10.40 n.m.—12.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. HUIZEN N. C. R. V. 8.30 Morgenwijding. K. R. O. 9.4511.45 Hoogmis uit de Parochiekerk van den H. Jacobus te Winterswijk. 12.00—12.15 n.m. Middenstandskwartiertje. 12.151.30 n.m. Concert. 2.00—2.30 n.m. Godsdienstonderricht voor ouderen door D Bont. 2.30 Het Hilversumsch Strijktrio. 4.00—5.00 n.m. Ziekenlof uit Bloemendaal. N. C. R. V. 5.00±6.30 n.m. Kerkdienst uit de Geref. Kerk te Laren (N.H.) 6.45—7.45 n.m. Duetten door Mevr. Augusta Reclaire. K. R. O. 7.45—7.50 n.m. Voetbaluitslagen (RK.F.) 7.50—8.15 n.m. „Hetzedelijkheidsvraagstuk" door Prof. Dr. A. Steger. 8.15—9.00 njn. Concert. 9.00—9.10 n.m. Vaz Dias. 9.25 De K.R.O.-Boys, o.l.v. Piet Lustenhouwer. 10.: n.m. Persbureau Vaz Dias. 10.20—10.40 n.m. K.R.O.-Boys. 10.40—11.00 n.m. Epiloog door het Klein Koor. MAANDAG 2 JULI HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) A. V. R. O. I.00 Gramofoonmufllek. 10.00 Morgenvtidini. 10.1510.30 Gewijde Klanken ter Nabetrach ting. 10.30 Mr. la Chapelle draagt voor. II.00—12.00 Orgelconcert. 12.15—2.00 njn. Middagconcert. 2.30—' n.m. Licht-Klassiek Concert. 3.00—4 0 n.m. Concert. 4.305.30 n.m. Causerie door Max Tax. 5.306.30 n.m. Aansluiting met cabaret-dan cing „Atlantic" te Scheveningen. 7.15—7.30 n.m. Causerie. Mobilisatieherden king." 7.408.00 n.m. Causerie Nationalen Lucht vaart-dag. 8.01—8.15 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.30 n.m. Concert. 9.40 Concert. 10.- Voordracht Claudine Witsen Elias. 10.30 The Hawahan Three. 11.15 n.m.—12.00 Kovacs Lajos en zijn Orkest. HUIZEN. Golflengte 1875 M. N. C. R. V. g.00—8.15 Schriftlezing. 8.05 n.m. Concert door het Omroeporkest. 10.15—10.45 Morgendienst. 11.00—11.30 Lezen van Chr. Lectuur. 11.30—12.00 Solistenconcert. 12.30—1.45 njn. Orgelconcert. 2.45 Wenken voor de Keuken. 3.15 Halfuurtje kinderenliederen. 4.005.00 n.m. Bijbellezing. 5.15—6.15 n.m. Christelijk llederenuurtje. 6.30—7.00 n.m. Vragenuurtje. 7.00—±7.15 n.m. Politieberichten, gevolgd door Persberichten van het Ned. Chr. Persbureau. ±7.157.30 n.m. Gramofoonmuziek of „Een greep uit het dagebjksch gebeuren." 7.30—8.00 n.m. Vragenuurtje. 8.009.00 Concert. 9.00—9.30 n.m. SpreeksterMevrouw Matty Vigelius„Per pottenbakkerswiel van Oost naar West." 9.30 n.m. Concert. 10.40—11.30 n.m. Gramofoonmuziek. DINSDAG 3 JULI HILVERSUM. 301.5 M. (995 Kp.) A. V. R. O. 8.009.00 n.m. Concert. 10.01—10.15 Morgenwijding. /0.1510.30 Gramofoonmuziek. 10.30—11.00 Orgelconcert. 11.00—11.30 Kookpraatje door Mevr. R. Lot gering—Hillebrand. 11.30—12.00 Gramofaanplaten concert. 12.01—2.00 n.m. Het AVRO-Kleinorkeat. 2.00 Studio-Concert. 3.00—4.00 n.m. Knipcursus voor beginners door Mevr. Ida de Leeuw van Rees. 4.00—4.15 n.m. Onderbreking van het AVRO- programma. Overschakeling op den zen der „Radio Kootwijk." 4.30—5.00 n.m. Radio-Kinder-Koorzang olv. Jacob Hamel. 5.00—5.30 n.m. Voor kleinere Kinderen door Mevr. Ant. van Dijk. 5.306.45 n.m. The Columbia Three. 7.007.30 nam. Causerie door Alx ed eHaas. „Het ontstaan van het cabaret." 7.408.00 n.m. Causerie door Mr. K. Jansma. „Waarom verdere inpoldering der Zuider zee 8.018.05 njn. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.0510.30 n.m. „Compote Variée" Een avond vol afwisseling. Medeplichtigen Kovacs Lajos en zijn orkest, Louis Noiret, Nicholas Melody Makers. 11.00 Persberichten Vas Dia» lllOn.m.12.00 Aansluiting met cabaret-dan cing „Palermo" te Scheveningen. HUIZEN. K. R. O. 8.159.30 Gramofoonmuziek. 10.0010.15 Gramofoonmuziek. 10.30—11.00 Muziekuitzending voor fabrieken. 11.30—12.00 Godsdienstig halfuurtje door Pas toor L. H. Perquin. 12.45 n.m. Lunconcert door het K.R.O. 2.003.00 Vrouwenuurtje door mej. Lauwer». 3.004.00 n.m. Modecursus door mevr. H. Cup pens Geurs. 4.004.15 n.m. Voordracht door Minny Heyer- mans. 4.455.00 n.m. Voordracht door Minny Heyer- mans. 5.10 Gramofoonmuziek. 5.30—'Tf n.m. De KRO.-Boys. o.l.v. Plet Lus tenhouwer. 7.157.35 n.m. Vragen van heden en toekomst. 8.00 Gramofoonmuziek. 8.05 Populair Concert. 9.40—10.40 n.m. Eerste bedrijf van de opera „Rigoletto" van Giusseppe Verdi. 10.55 n.m. K.R.O.-Boys. 11.00—12.00 Gramofoonmuziek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 4