Onafgehaalde Cdicairs BAL JUIST NU Oproeping. «ni«i(o?iriiiiiic Jr. Japonnen 8 ouses GOLTOF - en Rinoer Rokken en Blouses, S. HERSCHEL DUDEIIDIIB 5 JULI SPRUIT Bat doet de deur dicht lief Amsterdaiiisch Couponoiegazijn Zomer Uitverkoop w Dat doet de deur dicht. 'S B. KOORN Co. UITVERKOOP om lO uur begint Keïzerstr. 78 Den Helder 1600 COUPONS P R IJ Z E N ZATERDAG 30 JUNI TANDHEELKUNDIGE 4 L. GOYARTS Kunsttanden en Gebitten. W I ERINGE N ZUID - HOLLANDSCHE GEBAKKRAAM KIEZERSLIJSTEN. ZONDAG a.s. 1 JULI A. HILDERING ZATERDAG 7 JULI 1934 AKO AKO AKO AKO AKO AKO AKO AKO I. DEN HELDER. GROOTE OPRUIMING enz. enz. DOET NU UW VOORDEEL EN KOOPT BETERE CON FECTIE VOOR WEINIG GELD. KONINGSTRAAT 88-90 DEN HELDER. BOERENLEENBANK WIERINGEN. VAN HALF TWEE TOT HALF VIER. Onze JUBILEUM SPRUIT was nog nooit zóó voordeelig MANTELS JAPONNEN STOFFEN DAMES van Den Helder en Omgeving HAAR; DAMES ZATERDAGMORGEN 10 UUR HET AMSTERDAMSCH COUPONMAGAZIJN Actieve werkers gevraagd N.V. Amstelstad Combinatie Hoofdagent N. J. KAT WONING TE HUUR .KERMIS TE DEN HELDER. Heden werden wij verblijd met de geboorte van een dochter NEELTJE. jC. PEEREBOOM N. PEEREBOOM - Zeeman. Wieringermeer, 27 Juni 1934. Houkessluis. van de SCHAGERBRUGGER PAARDENVERLOTING welke heden 's avonds 8 uur (nieuwe tijd) in het lokaal van Mej. de Wed Broer zullen worden verkocht. Lotn. Prijsn. 1010 75 Bit 1727 82 Kaas 1772 88 Kaas 1903 41 Kettinggrim 2563 12 Paardendeken. 2919 63 Afwaschbak 2971 92 Kaas 2992 17 Stel Maaim. riemen 2993 71 Bit 3166 7 Werkhaam 3216 99 Kaas 3280 65 Fluitketel 3339 95 Kaas 3357 76 Emmer 3380 30 Kettinggrim. 3383 69 Zweep 3384 64 Waschteil 3406 23 Hoofdstel 3423 87 Kaas 3478 49 Landgrim 3556 62 Vergiet 3643 35 Paardendeken. HIPPOLYTUSHOEF. SPREEKUREN iederen Dinsdag van 103 uur ten huize van N. KOK, Nienwstr. Volledige garantie. .SPREEKUREN ANNA - PAULOWNA fledete*. Vrijdag van 10—3 uur HOf£L „VEERBURG." Wederom gearriveerd de bekende Beleefd aanbevelend, j. c. v. d. CORPUT JDe Kamer van Koophandel en 'Fabrieken voor Hollands Noorder kwartier, gevestigd te Alkmaar, •Oudegracht 182, maakt bekend, dat vanaf 1 Juli tot en met 14 Juli a.s. de kiezerslijsten, bedoeld in artikel 5 der Wet op de Kamers van Koophandel, voor een ieder ter inzage zijn gelegd ter Secreta rie der Kamer en ter Secretarie van elk der Gemeenten binnen het gebied der Kamer. vanaf 5 uur na afloop der voetbalwedstrijden in de tent van SLIKKER ANNA PAULOWNA. f KOORN's koffie BRUIN merk, uitstekend van geur en kracht, kost nu 24 ct. per halfponds- pakje. KOFFIEBRANDERS EN THEE-IMPORTEURS. Een juweel van een in- laatnaaimachine, door en door gegarandeerd voor SLECHTS 95.-. Spoorstr. h. Palmstraat Den Helder. Allen die iets te vorderen heb ben van-, verschuldigd zijn aan- of borgtochten onder zich hebben geteekend door den heer C. MULDER Pz„ gewoond hebbende te Westerland, Wieringen en aldaar overleden op 20 Juni 1934, worden verzpcht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op 15 Juli a.s. aan den heer P. VERFAILLE, Elft 16a, Wieringen, ex. test. Credieten v.a. f 500.- t.e.b. voor elk doel 5 Iedereen beslist crediet, ook zij die overal gewei gerd zijn. Brieven p.a.w. CREDV. EIGEN HULP SCHIEDAM. Agenten gevraagd. WIERINGEN. NOTARIS F. J. M. PINXTER te Schoorldam zal op nam, 8 uur precies in Hotel de Haan te Hippolytushoef TWEE BURGERWOONHUIZEN met erf en kippenschuur te Wes terland nos. 52 en 52a te Wierin gen, voorzien van gas en electr., resp. groot pl.m. 2.75 A en 3.10 A., behoorende tot de nalatenschap van den heer C. Mulder Pz. en waarvan perceel no 52 is verhuurd aan den heer E. v. d. Laan voor f 3.50 per week. Te veilen in 2 perc. en comb. en te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Voor solide koopers hypo theek beschikbaar. Inlichtingen ten kantore van den notaris. is een practische nieu wigheid. zal daarom door ieder een worden gevraagd, biedt U de vereenvou diging bij Uwe inkoo- pen. ligt onder ieders bereik. zal binnenkort verschij nen. zal U aardige verras singen bieden. is NederL Fabrikaat. verwacht U. Alleen verkoop bij KEIZERSTRAAT 24, DEN HELDER. TEL. 122. KANAALWEG KEIZERSTRAAT 113, van onzen geheelen voorraad zomerartikelen, bestaande uit zeer mooie japonnen, mantels, regenmantels. Koopt bjj Z I T T I N G van den Kassier te HIPPOLYTUSHOEF volgende week inplaats van WOENSDAG EEN PRACHT KOOP-GELEGENHEID VOOR U. 1.90 - 2.90 98 ct - 1.95 9 ct. - 12 ct. 4.90 - 7.90 3.90 en 19 ct. geweldig enz. hooger groote keuze. Uit ruime keuze en zeer naar wensch, slaagt U bij Bij de Werfbrug DEN HELDER. DAMES ALS V DE ETALAGES BEKIJKT EN U ZIET ONZE PRACHTVOLLE STOFFEN VOOR GEK LAGE PRIJZEN DAN ZEGT IEDER Wij verkoopen in onze uitverkoop voor ongelooflijk lage prijzen, terwjjl wij hieronder een klein aantal noemen van onze buitengewone koopjes. ZWARE ZIJDE nieuwste desa, en kleuren 38 Ct. CHANTUNG alleen bij ons f6 Ct. CREPE DE CHINE alle moderne kleuren, pr. kwaliteit 43 Ct. MOUSSELINE, onverschietbaar van 29 NU |2cl. Onze bekende GLORIA LINNEN, wasch-, zon-, lichtecht nuf 3 Ct. HAIRCORD, moderne dessins kleurecht f3 IJZER STERKE ZIJDE dat kocht U nooit Ct. ZWARE ZIJDE mode kleuren, thans 24 Ct. Waschecht is onze HAIRCORD, NU 28 Ct. LINNEN EMPRIMÉ nieuwste dessins, NU 90 c,m. breed Wit/Zwarte Ruiten NU 37 Ct. PRACHT RUITEN Spotgoedkoop 38 Ct. ZIJDEN MATTING ongelooflijk goedkoop 39 Ct. nieuwste dessins 48 Ct. ONKREUKBARE ZIJDE, alleen bij ons van 98 NU üt2 Ct. ZUIVER WOLLEN MOUSSELINE van 1.25 thans 58 Ct. MAROCAIN MAT 90 c.m. br. van 1.25 NU 39 Ct. MODERNE RUITEN, prima zijde extra voordeelig NU 69 Ct. PRACHT ZIJDE prima kwaliteit, thans 79 Ct. MAT ZIJDE, 90 c.m. breed, de laatste mode, van 1.50 NU 79 ct. REVERSIBLE, pracht kwaliteit, 90 c.m. br. van 1.75 nu 98 Ct. 140 c.m. breed voor MANTELS en ROKJES, dat is goedkoop, NU f mS9 BLaZERSTOF 130 c.m. breed, Zon,- licht-, waschecht NU f .6* Er is nog veel meer, maar daar wij niet alles kunnen noemen vragen wij U, komt allen even kijken. NIET DRINGEN NIET DRINGEN NIET DRINGEN. KEIZERSTRAAT 78, DEN HELDER, Telefoon 635. Langestraat 42 ALKMAAR Telefoon 1012. Ie v. Swindenstraat 44 AMSTERDAM: Kinkerstraat 303305 Zeilstraat 15 v. Woustraat 126. voor WIERINGEN en OMSTRE KEN, voor de 1, 2, 5, 10 en 20 van hetzelfde no. Poelweg 4, Haukes Wieringen. Vertegenw. Den Oever JAN KAT. bij Jn. VROOM, Polder W. Nieuwland, Wieringen. DE GEHEELE KERMISWEEK ELKEN MIDDAG MATINEI Des avonds speelt de bekende „Zwanenburg.'s Band," met de nieuwst Harmoniba en de nieuwste Schlagers. VRIJ ENTREE. GOEDKOOPE CONSUMPTIE Allen naar KONINGSTRAAT 17 WAAR HET GEZELLIG EN NIET DUUR 13.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 5