Inschrijving Heeren Visschers. Zomersproeten Jlltll T. HEHNINK Groot Nationaal Conconrs Bloemen-Gorso Lagerveld's Selukskantoor „De linie" Zijper Verloting IEIMIS KI KLIEI tiSIUI IK BEN Jll EN JIJ BENT IK APOTHEEK DE OOIEVAAR DAT DOET DE DEUR DICHT EXTRA LAGE PRIJZEN Belang ri fk! ALBERT HEIJN DE 4 MULLERS 33 DEURWAARDER S. PRINS C.V. DE UNIE RIJST MET PRUIMEN 2 WONINGEN KAASVERVOER. W. F. GORTER Tandtechnische Inrichting J. KOSTER KUNSTTANDEN -GEBITTEN Bij ons koopt men meubelen Portret-Atelier JAC. de BOER Keizerstr. 75, Den Helder. FOTOHANDEL. NOODHULP een DAGMEISJE. DEZE BON IS f3.- WAARD WAAROM OMDAT GEEN BETERE. Onze moderne zetmachines, groote letterkeuze, de snel ste automatische persen, UW DRUKWERK BESTE BIGGEN TE KOOP bij M. C. MULDER, N.V. „VRIESIA" JAN DE VRIES, ALKMAAR. NAAIWERK J. SCHOORL Pz. Makelaar te Schagen. KOOGERWEG GEHAAKTE SPREIEN. is EIK EN LINDEN Onovertrefbaar. Alkmaar, Lindegr, 1016 Uit de eerste hand. P. L. VROONE HIPPOLYTUSHOEF. K. VAN LOENEN - SCHAGERBRUG. ZIEKENFONDSLEDEN fa. JOH. LAUWERS, Payglop 3 Alkmaar. VAN ZONDAG t/m WOENSDAG 4 PRACHTVOLLE STUKKEN WITTE SUIKER SLAOLIE GOEDE KOFFIE per pond 24 Ct. per flesch 23 CL per pond 28 Ct. TE HUUR te Den Oever, Wieringen f 5.— en f 5.50 per week, water leiding inbegrepen. Te bevragen bij c. TIJSEN, Tel, 589 Polderweg 37, Den Helder. De kaasf abrieken „NOOIT GEDACHT" en „KLEIN BEGIN" te Wieringen, zullen AANBESTEDEN HET VERVOER DER KAAS PER AUTO vanaf de fabrieken naar de markt plaats te Alkmaar voor den tijd van twee jaar. Inschrijvingsbiljetten in te die nen vóór of op 12 Juli a.s. bij den Heer J. DOVES Sz., Elft, waar te vens alle inlichtingen zijn te ver krijgen. Beëedigd Makelaar Schagen Tel. No. 13, belast zich met het opmaken van boedelscheidingen, Successie, Me mories (naar eigen schatting) koopacten, ruilingen, huurcon tracten, enz. en het verstrekken van gelden onder hypothecair verband. Geeft adviél ln Zitdag te Hippolytushoef ten huize van N. KOK aan de Nleuw- Ttraat, lederen ZATERDAG van 14—2 uur. Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks van 10 tot 1 en van 2 tot 4 uur, Speciaal adres foor: - Friesland ki, BIJ VELEN KOOPT MEN DEN PRIJS KORTING BEZOEKT HET Uitsluitend 1ste klas fotowerk. Specialiteit vergrootingen. Lijsten. Atelier Zondags open v. 103 uur. Keuze uit méér dan 100 camera's. Statieven, tasschen, albums enz. Platen en papieren. Films Kodak, Agfa, Gevaert. Argus e.a. DE KOORNSCHOOF Hippolytushoef vraagt onmiddellijk voor „LIDO"-rij wielen, compleet met kast, drager, 3 veer, of imit. Ter- ryzadel, eerste klas banden f 28.-, 3 jaar garantie. Zending franco rembours. Vrij zicht. Bij inzending van deze advert. nog f 3.- korting op deze toch al lage prijzen. Vraagt GRATIS PRIJSCOURANT RIJWIELFABRIEK „GARANT" Wageningen. Tel. 2165. gebruikt de huisvrouw voor haar KLEEREN en GORDIJ NEN alleen warm of koudwaterverf (in poedervorm) INGE VERF geen lijm of bind middelen bevat. INGEVERF veel grootere verfkracht heeft. INGEVERF daardoor 3x zoo veel verft. INGEVERF daarom het goed koopst is. ER IS Voor het maken van KAMERS, zeer geschikt TOUWWERK TE KOOP in elke dikte. Fr. Br. H. HERMELINK, MEDEMBLIK. zijn U een waarborg dat bij ons met spoed, sierlijk en uiterst con- curreerend wordt uitgevoerd. BOSKER's H.-hoef DRUKKERIJ Middenmeer. Slingerweg, Elft Wieringen. verdwijnen door in potten van 50, 75, 150. Alom verkrijgbaar. TE TEXEL houdt IEDEREN ZATERDAG van 11—2 uur, ZITTING ten huize van den Heer A. BERGSMA te Hippolytushoef. TE HUUR een BURGERWOONHUIS AAN DE KOOGERWEG. Te bevragen bij C. BOERSEN, Koogerweg 9, H.-hoef. AAN HUIS GEVRAAGD. door Mej. G. OUDT-STADIG, haven HAUKES, Wieringen. (tel. 82.) Opmaken Van alle onderhand- sche akten, als Schuldbekentenis sen, Huurcontracten, Huurkoop- contracten, Koopakten van Hulzen en Landerijen, alle akten noodlg bij regeling van Nalaten schappen (Inventaris, Successie- Memorie, Akten van Boedelschei ding, vestiging van Vruchtgebruik of Erfdienstbaarheid), Akten van Taxatie, Vennootschapscontrac ten enz. VLOTTE AFDOENING TEGEN BILLIJK SALARIS. Eiken Donderdagmiddag van 26 uur zitting in café KOK, Nieuwstraat te Hippolytushoef. Hippolytushoef STOOMEN, VERVEN, WASSCHEN en BREIEN. Verkoop van voor HARMONIE- en FANFARE CORPSEN op Zondag 1 JULI TE HIPPOLYTUSHOEF. Ie Klas korpsen uit Noord-Holland en Friesland. ZATERDAG 30 Juni nam. 3 uur 4 uur Sprietloopen voor JONGENS van 12 jaar, inleggeld 25 cent. TONNETJES KRUIEN voor Jongens boven 12 jaar, inl. 25 ct. 4Vs uur HINDERNISRIJDEN voor Dames en Heeren op fietsen op het feestterrein, inleggeld 25 ct. 5 uur Op het terrein hindernis rijden voor auto's. Voor de wedstrijden kan tot het uur van aanvang aangifte geschie den. Aangifte op het terrein of vooraf bij een der Commissieleden J. C. KLEIN. Jb. BRUUL. N. KAAN. B. H. KRAAN. C. C. BAKKER. HERM. SMIT. Meubelfabriek Monsterzalen aan de fabriek. Geopend van 9—12 en V/s 5V2 uur. Zaterdags van 9—1 en VANZELFSPREKEND KUNNEN WIJ U MEER GEVEN VOOR UW GELD i 2V.5 uur. AAN ONZE GEACHTE CLIËNTELE VAN OBLIGATIEVERKOOPERS IN NEDERLAND. Aangesteld als HOOFD-AGENT voor district DEN HELDER, WIERINGEN en OMSTREKEN, in de plaats van den heer K. KOS te DEN HELDER, ZUIDSTRAAT 59, DEN HELDER. Hoofdvertegenwoordiger voor Wieringen is H.H. AGENTEN, wendt U tot bovenstaande adressen. Goedgekeurd bij Min. Besluit van 15 Mrt. 1934, No. 819. De zoo gunstig bekende ZIJPER LOTEN zijn van heden af weder verkrijgbaar. Voor hen, die zich met den verkoop dezer loten wen- schen te belasten, is het noodzakelijk zoo spoedig moge lijk opgave te doen van het aantal loten welke men in depót wenscht te ontvangen. Opgave te zenden aan den Hoofd-Depothouder Wij hebben voor OOK Z. en O. FONDS) BRILLEN. Op gereedmaken en reparaties kan gewacht worden. Gegarandeerd goedblijvende DOUBLé BRIL met donkere of lichte randen 3. BUIKBANDEN EN ELAST. KOUSEN. Paskamer en vrouwelijke hulp (verpleegster) aanwezig. Voortsbreukbanden, enkelstukken, platvoetzolen enz. van het gezelschap COR RUYS en LOUfS DE BREE. ZONDAG en MAANDAG HET BEROEMDE STUK WAAR IEDEREEN OVER SPREEKT P9 DINSDAG het lachstuk Bij Kaarslicht) WOENSDAG het pikante blijspel (NIET GESCHIKT VOOR DE JEUGD.) In de hoofdrollen de bekende tooneelsterren COR RUYS en LOUIS DE BREE. Entree f 1.50, 1.en 0.50 plus rechten. VAN DONDERDAG t/m. ZONDAG MEYER HAMEL'S GROOTSCH OPGEZETTE REVUE LOUISETTE, SYLVAIN POONS, KEES PRUIS. 40 MEDEWERKENDEN. Dit is de mooist gemonteerde Revue welke de laatste jaren in DEN HELDER is vertoond PRIJZEN f 1.50, 1.25, 1.en 0.60 plus rechten. Plaatsbespreken dagelijks per briefkaart of telefoon No. 66 aan Casino. ALLE AVONDEN NA AFLOOP KERMISBAL 2 ORKESTEN. EEN HEERLIJKE, SMAKELIJKE TOESPIJS. VOEDZAAM EN NIET DUUR! Profiteert van onze speciale aanbieding van ZATERDAG 30 JUNI t.m. VRIJDAG 6 Juli. 1 pondspak TAFELRIJST 1 pond MOOIE PRUIMEN 1 pondspak TAFELRIJST 1 pond MOOIE PRUIMEN a 10 Ct. a 17% Ct. tezamen voor a 12 Ct. a 17% Ct. tezamen voor 1 pondspak JAVARIJST a 16 Ct. 1 pond GROOTE PRUIMEDANTEN* 25 Ct. tezamen voor 1 pondspak JAVARIJST, extra a 22 Ct. 1 pond REUZEN PRUIMEDANTEN a 30 Ct. tezamen voor cl ct ct ct Onze Bekende 2 - Daagsche ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG AFGEHAALD UIT DE WINKEL EXTRA GOEDKOOP! IJSBONBONS (Tosca's) per Vs pond 17 Ct. PRIMA NOOTMUSCAAT2 ons voor 19 Ct. R. 344. Maakt U Het Leven Goedkooper HIPOLYTUSHOEF, Hoofdstraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 6