25e JAARGANG DINSDAG 3 JULI 1934 No. B3 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR \MSS WIERINGEN EN OMSTREKEN WStë&Ê OM HET GOUD WIERINGER COURANTS VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU: Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERIENTIëN: Van 1 5 regels Iedere regel meer 1 0.50 f 0.10. DE BARST IN HET DERDE RIJK. Hitier op twee fronten. Het kraakt In Duitschland. Zaterdag is de barst met een luiden knal in de innerlijke eenheid van het Derde Rijk geslagen. Van binnen uit. De Leider doet een manhaftige, en meedoogenlooze poging om de barst te krammen, met stalen middelen, en om de besmette eenheid te reinigen van de onzuiverste elementen, die hij in gevangen schap of in den dood laat boeten voor hun vergrijp tegen hun chef en hun partij en tegen de strenge, onverbiddelijke code van gehoor zaamheid en fatsoen welke Hitier, wiens per soonlijke integriteiten - onverschrokkenheid In deze snelle onderdrukkingsactie wel zeer op vallend naar voren treden, van zijn medewer kers eischt. De berichten uit Duitschland zijn nog te verward om een zuiver beeld te geven van wat gebeurd is. Er is oppositie gevoerd van verschillende kanten. Eenerzijds in de S.A. troepen, wien door de opperste leiding in Ber lijn niet voor niets vanaf 1 Juli een maand vacantie werd opgelegd een maand naar huis, zonder uniform verspreiding dus van niet meer geheel betrouwbare corpsen. Hitier zelf heeft bliksemsnel zijn slag ge slagen. Persoonlijk is hij van een inspectie reis in het Rijngebied naar München gevlo gen, waar hij zijn stafchef, Römh, en zijn hel pers in meer dan één „fragrant délit" aan trof, en ter plaatse liet arresteeren, op het zelfde oogenblik dat Goering in Berlijn het terrein van „reactionnaire" elementen zuiver de, waarbij generaal Von Schleicher tijdens zijn arrestatie den dood vond. Gelijk ook na derhand in München zeven muitende S.A. leiders standrechterlijk werden gefusilleerd. En er gaan nadrukkelijk geruchten, dat het daarbij niet is gebleven. En met een bijna kwetsende openhartigheid publiceert het officieuze nieuwsbureau zoo weerzienwekkende bijzonderheden van de ar restatie van den staf-chef Röhm en zijn vol gelingen in München, dat het woord „a-sociale elementen" dat Hitier op hen toepast, wel het allerzachtste is dat ervan gezegd kan worden. En deze lieden gaven in de S.A.-kringen ja renlang den toon aan. Tegen hun daden, en die* hunner geïnfecteerde volgelingen protes teerde het buitenland in de dagen der Joden vervolgingen. Toen heette dat protest een „gruwelcampagne" in verontwaardigde Duit- sche opvattingen. Vandaag legt de Leider zelf de rotte plekken bloot van zijn systeem. Van daag blijkt wat zich ontwikkelen kan in een staat waar het recht van critiek gesmoord is, en waar de dictator een absoluten wil door zet, en door zijn volgelingen „onfeilbaar" wordt geheeten, zooals Hess dezer dagen teekende. Het is nog alles duister. Maar zeker is dat Hitier op twee fronten vecht, en zich blijk baar sterk genoeg voelt om zonder pardon toe te slaan. Waarbij hij zich geschraagd zal voelen door de Rijksweer, wier chef, de mi nister van oorlog, Von Blomberg, nog verle den Vrijdag zijn loyale trouw aan de „solda teske nationale eenheid" en haar herschep per en leider, Adolph Hitier, opnieuw beleed. De Leider vecht op twee binnenlandsche fronten op het oogenblik dat zijn buitenland- sche politiek en economisch ernstige zorgen baren. Hitier weer te Berlijn, Zaterdagavond kwam de leider uit Mün chen weder per vliegtuig te Berlijn aan. In zijn gezelschap bevond zich rijksminister dr. Göbbels, dien hij Vrijdag naar Godesberg had ontboden en die zich sindsdien in zijn gezelschap bevond. Op zijn tocht door Berlijn werd Hitier over al geestdriftig begroet. In de stad is het kalm, maar men vraagt zich af, wat de juiste beteekenis is van de gebeurtenissen. Men oppert het denkbeeld, aldus meldt j Reuter, dat men zich heeft willen bevrijden van de deloyale elementen van links en rechts, maar het is nog niet duidelijk, in hoeverre maatregelen genomen zijn tegen von Papen en zijn aanhangers. Von Papen is op het oogenblik vrij en ver toeft in zijn woning. VON PAPENS OPZIENBARENDE REDE. Gelukwensch van ex-kroonprins Naar de Berlijnsche correspondent van „Berlingske Tidende" verneemt, heeft de cx- kroonprlns Von Papen telegrafisch gelukge- wenscht naar aanleiding van diens bekende rede te Marburg. Zie vervolg binnenpagina. BINNENLANDSCH NIEUWS. Rapport der commissie van onderzoek. ZWERTBROEK EN DE V.A.R.A. „Het Volk" van Zaterdag bevat het rapport dat de commissie tot onderzoek der quaestie- Zwertbroek aan het partijbestuur der S.D.A.P. heeft uitgebracht. 1. Het algemeen optreden van Zwertbroek in het V.A.R.A.-bedrijf, alsmede zijn houding tegenover het personeel waren van dusdani- gen aard, dat zijn ontslag als onvermijdelijk moet worden beschouwd. 2. Voor wat de groote lijnen betreft van de door de V.A.R.A. gevolgde politiek bestond er volledige overeenstemming tusschen Zwert broek en de overige bestuursleden, ook ten aanzien van de houding van de V.A.R.A. te genover de regeering. Van eenig aandringen van de zijde van het Partijbestuur of eenigerlei andere instantie der moderne arbeidersbeweging, om Zwert broek uit het V.A.R.A.-drijf te verwijderen is niets gebleken evenmin middellijk of onmid dellijk van de zijde van minister De Wilde of van de regeering. 3. Voorop stellende de noodzakelijkheid van het ontslag als zoodanig, acht de com missie de wijze, waarop het ontslag tot stand gekomen is, niet bevredigend. 4. Het niets ontziende optreden van Zwert broek tegenover de arbeidersbeweging na zijn ontslag verdient de ernstigste afkeuring. IN DE ZEIS GEVALLEN. Bij veehouder Jb. R. te Zuidscharwoude, kwam bij het grasmaaien in de zeis te vallen met gevolg, dat hem de duim werd afgesne den. Een snede tot op het been was het ge volg. Direct werd een noodverband aange legd, waarna de dokter verder hulp verleende. DE NIEUWE STEUNNORMEN. Met 1 Juli a.s. in werking. Over het algemeen een vermindering. Den len Juli a.s. worden de nieuwe, door den minister van sociale zaken vastgestelde ondersteuningstarieven voor werkloozen in gevoerd. De grondslagen van deze tarieven zijn voor de gehuwden f 1.50, voor de onge- huwden f 1 lager geworden en de kindertoe slag is voor alle groepen op f 1.35 gebracht, terwijl hij tot nog toe voor de uitgetrokken georganiseerde werkloozen f 1.50 bedroeg. Verder is het maximum der onderstelling van georganiseerde werkloozen, dat in be paalde omstandigheden f 22.50 kon bedragen, voor alle gevallen op f 21 gesteld en is in ta bellen naar de gezinsgrootte en naar het nor male loon van het gezinshoofd voor elk gezin het bedrag vastgesteld, waarboven de onder steuning niet kan gaan. Deze laatste maatregel zal voor groote ge zinnen, welker kostwinner vóór zijn werkloos heid een laag loon verdiende, een verhooging der tot nu toe verstrekte ondersteuning kun nen meebrengen, over het algemeen zullen de wijzigingen echter een vermindering van de ondersteuning der werkloozen beteekenen. EEN ZUIVELTENTOONSTELLING TE PURMEREND. Bij gelegenheid van de feesten ter viering van het 450-jarig bestaan der week- en jaar markten te Purmerend op 6, 7, 8 en 9 Sep tember a.s. zal aldaar ook een tentoonstelling gehouden worden van zuivelproducten. In het vraagprogramma dat daaromtrent binnenkort verschijnen zal, staan o.m. ver meld Edammer Meikaas 40 plus, Edammer 40 plus, gemaakt op 6, 7, 8 of 9 Augustus, resp. 12 en 6 stuks. Deze soorten worden afzonderlijk gevraagd van kaas op boerderij minstens 4 K.G. in een Keulschen pot. Van boter gemaakt op de fabriek wordt eveneens gevraagd 4 K.G. in een Keulschen pot, n.1. uit gepasteurlseerenden room. Omtrent de beschikbaar gestelde prijzen vernemen wij dat dezen zeer belangrijk zijn, voor wat de geldprijzen betreft zoowel als de medailles. RUNDVEETEELTREGELING. Niet alleen aanvragen om erkenning van stamboek-, fokvereenigings- en tuberculose- vrije-veestapels, doch ook de aanvragen om identiteits-bewijzen ten behoeve van in voor noemde veestapels boventallig aan te houden vaarskalveren, dienen uitsluitend te worden gericht tot de Landbouw-Crisis-Organisatie voor Noord-Holland te Alkmaar. BUITENLANDSCH NIEUWS. FEUILLETON ZWARE REGENVAL IN HET WESTEN VAN ZWITSERLAND. Tot Zaterdagmiddag is gedurende 24 uur buitengewoon veel regen gevallen, tengevolge waarvan het peil der bergstroomen snel ge stegen is en nog stijgt. Nabij Villeneuve is de Eau Froide buiten haar oevers getreden. De Rhöne-vallei is over een afstand van ruim twee mijlen overstroomd. Er staat daar ongeveer 3 voet water. De velden en tuinen werden met modder bedekt. De oogsten zijn vernield. EEN VEELBELOVEND STUDENT. Vijfenzeventig inbraken in 18 maanden. Een 18-jarig student, die dezer dagen te New-York gearresteerd is, lieeft bekend, vijf- en-zeventig inbraken in de afgeloopen 18 maanden te hebben gepleegd. Hij zeide, dat hij de „loopbaan" van inbreker gekozen had uit zucht naar sensatie. Gewoonlijk pleegde hij zijn diefstallen tegen het einde van de week om zich middelen te verschaffen voor een aangename weekeind. Zijn methode was, langs een brandtrap aan den achterkant der huizen te klimmen en dan door een raam de huizen binnen te dringen UITVOER VAN SCHAALDIEREN NAAR FRANKRIJK. De aandacht van belanghebbende bij den uitvoer van kreeft, langousten en garnalen naar Frankrijk wordt erop gevestigd, dat de Fransche regeering onverwachts ter kennis van de Nederlandsche regeering heeft ge bracht, dat de invoer in Frankrijk van dezen schaaldieren, welke aanvankelijk niet eerder dan eind Augustus 1934 mogelijk zou zijn, in tegenstelling daarmede reeds met ingang van 1 Juli a.s. zal kunnen geschieden, mits daar bij een Nederlandsch certificaat kan worden overgelegd. In verband daarmede wordt be langhebbenden verzocht onmiddellijk aan den inspecteur der visscherijen hoofd der eerste inspectie, Heerengracht 2 te 's-Gravenhage, mede te deelen, hoeveel kilogram bruto aan versche eieren, gekoelde, of bevroren kreeft, langousten, of gedeelten daarvan in 1930 en 1931 naar Frankrijk is uitgevoerd. Gepelde garnalen moeten in deze opgave niet worden medegerekend. Zoo spoedig mogelijk zal worden medege- 118. Fluks van dit gunstig oogenblik gebruik makend, verdween Rouquin als Pierrot in een tooverballet door een kantelende deur in het beschot, van welker bestaan de anderen zelfs niet bespeurd hadden. Spoorloos was hij verdwenen en de geheime deur scheen weder hermetisch gesloten tz zijn. Alle duivels, vloekten de beide mannen opvliegend. We moeten hem hebben. Ze stormden op het beschot toe, zochten en vonden de veer en spoediger dan zij gedacht hadden, sprong de geheime deur weer open. XL. Trompelet vloog door de opening, op den voet gevolgd door August. Zij kwamen in een smalle, geheel duistere gang, die naar een trap leidde. Het was voor hen niet moeilijk te begrijpen, dat die geheime trap naar het aan grenzende huis leidde en als dienstbodentrap diende. Zij vergisten zich in die veronderstel ling dan ook niet. Het huis, waarvan thans sprake is, vorm den anderen vleugel van het hoekhuis, dat Rouquin bewoonde. Dit kwam derhalve daar uit, waar Trompelet voor eenigen tijd zijn goocheltoeren vertoond had. De twee bondgenooten bogen over de trap leuning en luisterden. Zij meenden zachte schreden te hooren van iemand, die zich behoedzaam uit de voeten maakte Dat was ongetwijfeld de vluchtende Rouquin. Zij lieten zich nu langs de leuning naar be neden glijden. Daar vonden zij den portier, die, eenig gedruisch vernomen hebbende, uit zijn loge te voorschijn was gekomen. August en Trompelet waren niet geluimd om lange verklaringen te geven en de portier, die midden in de gang hun den weg wilde versperren, werd door den clown zoo knap handig opzij de geworpen, dat hij half ver doofd in zijn kamertje te land kwam. Hij had zelfs geen tijd om hulp te roepen. De deur, die op straat uitkwam, stond open. Trompelet en August spoedden zich voort en nauwelijks buiten gekomen, zagen zij Rou quin aan den anderen hoek der straat weg snellen. Daar bevond zich n.1. een lantaarn en deze wierp haar licht op de gemakkelijk te herkennen gedaante van den vluchteling. Het tweetal zette Rouquin na. Plotseling evenwel was de vluchtende als van den aard bodem verdwenen, geen enkel spoor was meer van hem te zien. Het was, alsof hij in de lucht was opgelost. Hij kan hard loopen, nam nu Trompelet het woord, harder dan wij. Jij, zei hij tegen August, moet de rue Lafayette geheel door, ik ga daarentegen langzaam voort en houd mij daarbij zooveel mogelijk schuil. Ver weg kan hij onmogelijk wezenik geloof veeleer dat hij onder het een of ander voorwendsel ergens zal zijn binnengegaan. Hij zal wel weer spoedig voor den dag komen en hetzij hij dan de straat in- of uitgaat moeten wij hem altoos in het vizier krijgen. Dat is mijn gevoelen. August knikte zonder daarop iets te zeggen en liep snel de rue Lafayette door in de rich ting van het Wester-spoorwegstation. Trompelet daarentegen verborg zich in de schaduw van een der huizen. Zijn oogen hiel den scherp de wachthij zag niet één voor bijganger over het hoofd en zijn blikken drongen zoover als het licht de straat be scheen. Dat was verstandig van hem, want na on geveer een kwartier wachten zag hij Rouquin uit een der naastbijzijnde huizen te voor schijn komen en langs het trottoir verder verder gaan. Rouquin keek behoedzaam naar voren en naar achteren. Pas op, vriendlief, mompelde Trompelet, als je mij ditmaal ontkomt, wil ik mijn too- verstaf inslikken. deeld, wanneer bovenbedoelde certificaten be- schikbaar zullen worden gesteld. RUSSISCH PROTEST TEGEN JAPANSCHE FILM. De Sowjet-ambassadeur in Tokio heeft eenj protest ingediend tegen de opvoering van een film, die op het oogenblik in de bioscoopen van Tokio draait. Deze film, „De Hoogste Wet" i genaamd, is opgenomen onder leiding van kapitein Mazida en met medewerking van ver j tegenwoordigers van de ministers van Oorlog en Marine. Het is een partiottische film, die het publiek oproept tot gereedheid voor „bui tengewone tijden," daar Japan door de hee- le wereld bedreigd wordt en wel in de eerste plaats door Sowj et-Rusland, China, Engeland en Amerika. De film is hoofdzakelijk gericht tegen Rusland. De inhoud speelt zich af in 1937. Het twee de Russische vijf-jarenplan is met succes beëindigd. Een grandioze militaire parade van het Roode Leger trekt over het doek, terwijl overzichten gegeven worden van de nieuwe industrieele ondernemingen. Dan verschijnt op het doek een kaart van den grooten Sibe- rischen spoorweg. Tallooze militaire trans porten trekken Oostwaarts naar de Russisch- Mandsjoerijsche grenzen. Een stem deelt daarbij de nauwkeurige getallen mede van de divisies tanks en luchteskaders, die Rus land op het oogenblik in het Oosten onder houdt. Vervolgens verschijnt het beeld van Tokio tijdens een luchtaanval. De vooraf gaande beelden wekken den indruk, dat deze aanval door Rusland wordt verpleegd, afschoon dit niet uitdrukkelijk gezegd wordt. Verder maakt de film propaganda tegen het gevaar van de communistische leer. Dit ge vaar wordt voorgesteld door middel van een aardbol, waarop uit de richting van de Sow- jet-Unie zware wolken trekken in de richting van Japan. En hij begon hem heel voorzichtig op groo ten afstand, zonder hem nochtans uit het oog te verliezen, voet voor voet te volgen. Niet een enkele beweging van Rouquin ontging hem. Toen deze dicht bij den ingang van het Wester-station was gekomen, bleef hij opeens staan. Toen wendde hij zich snel om alsof hij voornemens was terug te keeren. Hij liep zijn vervolger eenige schreden tegemoet, maar bleef toen weer staan. Hij had Trompelet on der het licht eener lantaarn herkend. De straat was bijna leeg en de enkele voor bijgangers, die zich hier en daar vertoonden, sloegen geen acht op de drie personen uit on ze geschiedenis. Wat Rouquin plotseling had doen stil staan was dat hij August voor zich had ontwaard en na zich te hebben omgekeerd, ook den goo chelaar had ontdekt. Hij was nu om zoo te zeggen tusschen twee vuren. Een oogenblik had hij een gevoel van vrees. Door een der zijstraten aan zijn rech terhand te ontkomen was onmogelijk, daar die op de muren van de spoorbaan uitkwa men. Werktuiglijk keek hij naar den linker kant. De clown en Trompelet kwamen langzaam nader en zochten zich klaarblijkelijk te ver eenigen. De avond, de spoorwegrails die langs de eene zijde der straat liepen, de wagons daar op, het gefluit, de stoom, het heen en weer trekken der rangeertreinen bij het licht van het kolenvuur, der lantaarns en der bondge kleurde signaal-lampen, het licht dat machi nes, wagens en gebouwen reusachtig groot deed schijnen, dit alles gaf aan het geheele tafereel een vreemd, fantastisch karakter. Van tijd tot tijd doemden in het halfduister sombere zwarte gedaanten op met schomme lende handlantaarns. Dan weer kwam een rangeertrein hijgend en dampend en trok voorbij, andere treinen doemden als onmete lijke spookgestalten op, in nacht en schaduw weer verdwijnend. Die straat leidde naar een gemetseld via duct boven de spoorbaan en was, teneinde de ongelukken te voorkomen, op deze plaats HET GROOT-NATIONAAL MUZIEKCONCOURS TE WIERINGEN. Ook tweede Concoursdag schitterend geslaagd. „Harmonie" huldigt haar directeur. Ook de tweede dag van het Nat. Muziek concours is schitterend geslaagd, hoewel het er met het weer om gespannen heeft, het zag er nog ongunstiger uit dan verleden week. Hoewel het smorgens geur weer was, is het ten minste droog gebleven en gezien de gunstige gelegenheid waar het concours werd gehou den was het op het terrein nog best uit te houden. Naar onze meening was er meer publiek dan op de eerste dag, wat zich stimuleerde in een gezellige drukte op straat. Of echter de ontvangsten evenredig zijn ge weest aan het bezoek en of deze feesten aan de verwachtingen hebben voldaan die men zich er van voorgesteld heeft weten we niet. Onze indruk was echter dat de tijdsmoeilijk- heden, zich ook hebben doen gelden bij deze feesten. Laten we echter hopen dat de feestvieren de vereeniging er nog zonder kleerscheuren is afgekomen. Aan de organisatie heeft het zeker niet ge legen. Laat ons echter, alvorens verdere be schouwingen te geven over het Concours zel ve eerst een overzicht geven van de gehouden volksspelen op Zaterdag. De Volksspelen. Voor Zaterdag 30 Juni waren op het terrein verschillende volksspelen aangekondigd, waar van er eenige moesten afvallen, w.o. ook het bloemencorso, wegens gebrek aan bloemen. Een drietal wedstrijden konden doorgang vinden, waarmede de beschikbaren tijd ruim schoots gevuld was. De wedstrijden waren bijzonder aardig, maar voor de deelnemers lang niet makkelijk te volbrengen, er werden voor de fietswed- strijden zeer veel behendigheden vereischt. Ook het behendigheidsrijden met auto's was zwaar in opgave, er zouden weinig auto's langs de weg rijden, als deze eischen werden gesteld voor het verkrijgen van een bewijs voor rijvaardigheid. De samenstellers van deze wedstrijden heb ben alle eer van hun werk gehad, behoudens dat een paar wieldoppen werden afgereden verliep een en ander zonder verdere averij. De belangstelling van het publiek was flink. Fietsrijden met hindernissen. Hieraan werd deelgenomen door 16 deel nemers, w.o. 3 dames. De uitslag was als volgtle pr. E. Stubbe f 5 2e pr. J. Kreijger f 3 3e pr. T. Ippel f 2. Behendigheids-autorijden. 9 deelnemers, le pr. W. Leegwater f 7.50 2ë pr. M. Geel f 5 3e prijs P. Jongkind f 3.-. Sprietloopen Heeren. 8 deelnemers, le pr. J. Kreijger f 3 2e pr. C. de Haan f 2 3e pr. J. Klaver f 1. Om acht uur werd door de muzlekvereeni- ging „Harmonie" een concert gegeven onder leiding van den heer P. Kreijger. Een achttal nummers werd op lofwaardige wijze ten gehoore gebracht. Zondag. De marschwedstrijd. Doordat een tweetal corpsen zich uit den wedstrijd hadden teruggetrokken werd slechts door 3 corpsen deelgenomen aan de wedstrijd. De route was dezelfde als verleden week, en wederom stond een dichte haag toeschou wers langs den weg geschaard. Van de deelname door het Haarlem's Poli- tiemuziekcorps hadden wij en velen met ons zich veel voorgesteld, wat echter tegenviel, het stak geenszins boven de burgercorpsen uit, wat men toch wel had mogen verwachten, ge zien de meerdere dicipline die er toch door gaans heerscht onder politiemenschen, wat in- tusschen weer een pluim beteekend voor onze burgers. De uitslag was als volgt „Tot steun in den Strijd", Smallingerland le prijs 37'/2 punten Haarlem's Politie Mu ziekvereniging", Haarlem, le pr. 39 punten „Veni Vidi Vici", Amsterdam (Noord) le pr. 36 punten. De middagwedstrijd. Voor de middagwedstrijd stonden 9 corpsen ingeschreven, twee corpsen hadden zich ech ter teruggetrokken, wat beiden corpsen uit Friesland bleken te zijn. Niettemin is het een genotvollen middag geworden, en werd veel goede muziek ten ge hoore gebracht en ook de Friesche corpsen bleken van een beter gehalte te zijn als ver leden week. Er was veel publiek, zooals reeds gezegd was het op het terrein best uit te houden, de regeling was wederom perfect, de leden van het eere-comité waren bijna alle aanwezig, en was een gezellige sfeer alom te constatee- ren en er is geducht gestreden, voor de eere- palmen die te behalen vielen, vooral in de hoogere afdeelingen ging het om een half puntje verschil. Bij het totaal overzicht wat we nu hebben van dezen wedstrijd is het wel eens aardig om na te gaan, hoe de verhouding was tus schen Holland en Friesland in punten uitge drukt. Holland kwam uit met 7 corpsen Friesland met 10 waarvan er 8 zijn gekomen. Holland behaalde 6 eerste prijzen en 1 twee de prijs Friesland, 2 eerste, 4 tweede en twee derde prijzen. Het aantal punten van Holland was 1088V» met een gemiddelde dus van 155.7 p. Friesland behaalde 1053l/a punten, met dus een gemiddelde van 131.7 punten. Een belangrijk verschil dus, wanneer men bovendien nog nagaat dat Holland één corps minder in den strijd bracht. van hoog ijzer vlechtwerk voorzien. Rouquin had dit alles met een blik zijner scherpe oogen waargenomen. Bovendien was hij gewend, op allerlei bijzonderheden acht te geven. Zijn wég had hem herhaaldelijk in deze omgeving gebracht, zoodat hij den toe stand ook van vroeger behoorlijk kende. In een seconde had hij een plan beraamd. Rouquin wist dat de gemetselde boog onge veer vijf meter boven den grond moest zijn, dat was nauwelijks de hoogte eener verdie ping. En om zijn leven te redden woog voor een man als Rouquin een dergelijke hoogte niet zwaar. Bovendien stonden gewoonlijk onder den boog goederenwagens en als hij op zulk een wagen te land kwam, verminder de dit de hoogte aanmerkelijk. Hij waagde weliswaar met een sprong naar beneden zijn beenen te breken en als hij tusschen twee wa gons viel, die juist er onder langs kwamen, verpletterd te worden, doch wanneer hij ge steld werd voor de vraag om hier te sterven of in de handen dier twee mannen, dat was in handen van Murad te vallen, kon het ant woord niet twijfelachtig zijn. August en Trompelet naderden nu den boos wicht met versnelden pas. Ze waren slechts weinige schreden meer van hem verwijderd. Rouquin hoorde of was het verbeelding, reeds hun spottend, hoonend gelach en zag reeds de fonkelende oogen, die iedere bewe ging van hem bewaakten. Hij legde nu zijn handen op de ijzerdraad-versperring, zette zijn voeten in de ruiten van het sterke vlecht werk en in een minuut was hij aan de andere zijde. Van hieruit wierp hij bliksemsnel een onderzoekenden blik naar alle kanten. Geen geluid meldde hem de aankomst, al thans niet in de eerste seconden, van eenigen trein nergens zag hij een zwaaiende lan taarn van een der spoorwegbeambten. Onder zijn voeten stonden enkele goederenwagens zonder locomotief. Hij klom nu, zich met zijn vingers vastklemmend aan de sierbanden van het metselwerk, zoover mogelijk naar omlaag, teneinde de hoogte van zijn val eenigermate te verminderen. Trompelet en de clown hadden dat gezien en snelden hem na. Maar ze kwamen allleen tijdig genoeg om door het ijzeren vlechtwerk heen het spottend gelach van Rouquin waar te nemen. In hetzelfde oogenblik was hij verdwenen. Hij breekt zijn nekriep August. Men hoorde een doffen val. Rouquin had verkeerd gerekend, in plaats van boven op den der wagens te vallen, was hij dicht langs den muur neergevallen, naast de rails, waarop de goederenwagens stonden. Eenige oogenblikken bleef hij liggen, de schok was te sterk geweest. Toen hief hij het hoofd op. Hij had geen letsel bekomen, alleen zijn handen en voeten deden hem pijn. Hij kroop onder de wagens. Tot zijn geluk was hier alles stikdonker. Het was een bij zonder duistere avond en de verlichting zeer spaarzaam, zoodat er overal donkere hoeken waren, waar iemand onopgemerkt kon heen- sluipen en zich schuilhouden. Rouquin sloop naar het station, voornemens aldaar den eersten den besten trein af te wachten, teneinde zich dan tusschen de heen en weergaande passagiers te mengen. En uit vrees voor een verrassing en om bedaard zijn tijd te kunnen afwachten, klom hij op een der goederenwagens, waarin hij zich zoo goed mogelijk verborg. Hier was hij voorloopig in veiligheid. Nauwelijks lag Rouquin in zijn schuilhoek of hij hoorde van den kant der rue Lafayette het geluid als van een vallend lichaam. Hij beefde ervan. Zijn vijanden hadden den moed hem te volgen en op gevaar af van hals en beenen te breken, denzelfden weg als hij ge nomen. Hij kroop langs den bodem van den wagen, tot zijn oogen bij de opening awamen, om te zien, waar nu die twee koene vervolgers wa ren. Eerst ontwaarde hij niets en geen geluid drong, hoe opmerkzaam hij ook toeluisterde, tot hem door. Ik moet mij vergist hebben, zeker niet goed gehoord, dacht hij. Maar neen, hetzelfde geluid kwam nog maals. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1