25e JAARGANG DINSDAG 10 JULI 1934 No. BB llPi NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU: Hippolytnshoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer t 0.10. DE BEGRAFENIS VAN PRINS HENDRIK. VORSTELIJKE DEELNEMING AAN DE PLECHTIGHEID. De samenstelling van den stoet. Het vertrek van den rouwstoet. Verwacht wordt, dat de volgende buiten- landsche vorstelijke personen, aan de begra fenis van den Prins zullen deelnemen Hertog Adolf Frledrich van Mecklenburg, hertogin Adolf Friedrich van Mecklenburg, de groothertog van Mecklenburg, de groother togin van Mecklenburg, de erfgroothertog van Oldenburg, de erfgroothertogin van Olden- burg, de vorst van Bentheim en Steinfurt, de vorst van Wied, de erfprins van Wied, de vorstin van Erbach-Schönberg, prins Wilhelm Ernst van Erbach-Schönberg, prins Karei van België, graaf van Vlaanderen, de earl of Athlone, de vorst en Rijngraaf van Salm Horstmar, (vertegenwoordiger van Z. K. H. Prins Oscar van Pruisen, als Herrenmeister van de Johanniter-Orde) prins Félix van Lu xemburg, hertog Christiaan Lodewijk van Mecklenburg. De Gouverneur der Koninklijke Residentie heeft een algemeene order uitgevaardigd ter regeling van het militair eerbetoon bij de plechtige teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den Prins op 11 Juli a.s. Aan de plechtigheid zullen deelnemen de onderstaande troepen Een detachement van honderd man van het Regiment Grenadiers en met muziek korps van het 1ste Regiment Infanterie voor een ©erewacht bij het Koninklijk Paleis in het Noordeinde. Wat het militaire gedeelte van den stoet betreft, tevens volgorde in dèn stoet, is het volgende bepaald Een detachement Koninklijke Marechaussee te paard met omfloersten standaard en stan daardvlag ter sterkte van 16 ruiters. De Koninklijke Militaire Kapel. De Commandant van het 2de Regiment Huzaren, kolonel A. Diemont, commandant van het voorste militaire gedeelte van den stoet met zijn adjudant. Een bataljon infanterie a 4 compagnieën. Twee eskadrons huzaren te paard met om floersten standaard. De rouwstoet van het Koninklijk Huis. Luitenant-kolonel Haitsma Muiier, com mandant van het achterste gedeelte van den stoet met zijn adjudant. Een bataljon marinetroepen met tamboers en pijpers. Een compagnie van de Koloniale Reserve. Het muziekkorps van het 5de Regiment In fanterie. Een bataljon infanterie a 4 eompagniën. Twee batterijen veldartillerie, iedere batte rij bestaande uit vier viermonden. Een detachement militaire politietroepen te paard. Voor het militair eerbetoon te Delft is het volgende vastgesteld Algemeen commandant van de te Delft op tredende troepen is luitenant-kolonel J. J. v. Santen. Bij de Nieuwe Kerk bevindt zich een eere- waeht van het korps mariniers met de mari ne-kapel. In de Nieuwe Kerk is bij den ingang van den grafkelder een eere-wacht opgesteld bestaande uit 8 adelborsten en 8 cadetten. Voor het afzetten te Delft worden aange wezen mariniers, adelborsten, cadetten, de tachementen van de scholen voor reserve officieren en politietroepen. Zoowel te 's-Gravenhage als te Delft zullen batterijen worden opgesteld die minuutscho- ten zullen afgeven van 9 uur 45 tot het einde van de plechtigheid te Delft. WAAROM WIT Velen hebben zich afgevraagd, op grond van welke overweging bij de begrafenis van Z. K. H. Prins Hendrik de uitmonstering voor namelijk in wit zal zijn, inplaats van in de gebruikelijke rouwkleur, zwart. De oorzaak is, dat zoowel H. M. de Konin gin als Z. K. H. Prins Hendrik een afkeer had den van de zwarte kleur als uiting van rouw om een overledene. Jaren geleden is deswege het protocol voor begrafenissen van leden van het Koninklijk Huis gewijzigd, met dien ver stande, dat voor regeerende vorsten de witte kleur werd voorgeschreven voor de bekleeding van de rouwkoets en de dekken der paarden. Bij de begrafenis van H M. de Konigin- Moeder is van dit protocol in verband met den hoogen leeftijd van de overleden Vorstin afgeweken, maar wetende, hoe Z. K. H. Prins Hendrik op de witte klem- was gesteld, heeft H.M. de Koningin goed gevonden, dat Woens dag a.s. met dezen wensch rekening zal wor den gehouden. De veronderstelling, dat de witte kleur ver band zou houden met de kleur van de Jo- hanniter-orde, van welke orde Prins Hendrik baljuw was, is dus niet juist. De versiering van de Nieuwe Kerk te Delft, die in hoofdlijnen zal overeen komen met die, welke diende voor de bijzetting van H. M. de Koningin-Moeder dezelfde tunnel en de zelfde vakindeeling zijn gehandhaafd zal in plaats van uitsluitend grijs, thans in hoofd zaak wit zijn, afgezet met grijs en lila. DE BOUWDIENST TE DELFT. Betreffende het muzikale gedeelte van den dienst in de Nieuwe Kerk te Delft op 11 Juli ,.s. vernemen we, dat het orgel gedurende den rouwdienst wordt bespeeld door den or ganist dier kerk, de heer J. H. Storm. De regeling is als volgtBij het binnendra gen van het stoffelijk overschot van Prins Hendrik preludeert de organist en slecht er het Mecklenburgsch Volkslied in. Wanneer de rouwstoet den grafkelder heeft bereikt spelen bazuinen, onder leiding van dr. Jo Wagenaar, treurmuziek. Daarna begint de dienst onder leiding van prof. Obbink. Door genoodigden zal worden gezongen, met begeleiding van het orgelGezang 189, vers 4 en 6 Gezang 271, vers 7 en 8 Gezang 202, vers 1, 2 en 4 en Gezang 209, vers 1 en 3. Onder het laatste gezang wordt de kist in den grafkelder gedragen. Daarna spelen de bazuinen het Wilhelmus. FEUILLETON. (118. Zij zagen hem op den trein van Nancy springen, zij doorzagen het plan van den booswicht en wilden eveneens op den tree plank springen en zich aan het portier vast klemmen, zooals Rouquin dat voor hun oo- gen had gedaan, om hem te volgen, de trein was echter reeds voorbijgesneld. Zij stonden nu niet ver achter hem tusschen de rails. En toen zij nu, zonder er veel bij te denken, uit alle macht de trein begonnen na te hol len, in hun woede dat de buit hun nog ont snapte, werden zij op hun beurt nog gevolgd en werd hun de weg versperd door de spoor beambten. Een paar hunner wierpen zij op zijde maar waren toch weldra gegrepen. De twee vrienden keken deerlijk op hun neus. Wat meen je dat ik zeggen moet fluis terde de goochelaar. Het kan me niet schelen, bromde Au gust, naar adem hijgend. Ons van den domme houden Ja, dat zal het beste zijn. Men bracht hen, zondat dat zij echter aan eenige verdediging voor hun handelwijs dach ten, bij den stationschef. Mismoedig lieten zij het hoofd hangen. Zij moesten zich onderwerpen aan een ver hoor. Men vroeg hun wie zij waren, wat zij op de spoorbaan waren komen uitvoeren, waarom zij niet goedschiks beambten hadden gevolgdmen overviel hen met vragen. Trompelet stond op zijn tanden te bijten en August dacht er zelfs niet aan om te ant woorden. Hij wilde in zulk een lastig geval veel liever zijn welbespraakten vriend aan het woord laten. fiets op de Parklaan te Bussum, toen van den kant van den Gooilandweg 'n auto van een wasscherij naderde-. De bestuurder van de auto reed den mo torrijder pardoes onderste boven. De heer Van Paaschen kreeg een zware hersenschudding en inwendige kneu zingen. De ongelukkige is korten tijd later in de Majella-stichting overleden BUITENLANDSCH NIEUWS. BINNENLANDSCH NIEUWS. Klein kind onder auto geraakt. Vrijdagmiddag waren op de hofste de van den heer B. te Overzand eenige veekooplui met een auto. Terwijl de auto stilstond was een kindje van onge veer 14 maanden er achter gekropen. De chauffeur had daarvan niets gezien bracht even later de auto op gang en wilde een eindje achteruit rijden, om te kunnen keeren, met het droevig ge volg, dat het kindje door de auto over het hoofd werd gereden en op slag dood was. Motorrijder gedood. Zaterdagochtend half 8 reed de 20-ja- rige heer van Paaschen op zijn motor reparatie van Wollen Kleeding, Kousen en Sokken (ook de aller fijnste). Voor nieuw werk zijn wij no. 1. JAAP SNOR, Zuidstraat 19, (let- op den Gelen Winkel.) Voor Wierin gen bij Jb. Kaleveld. Bataljous van vrouwen in Rusland. Volgens berichten uit Moskou moe ten de bataljons van vrouwelijke sol daten vanaf heden officieel erkend worden als onderdeel van het Roode leger en zal een hooggeplaatst vrouwelijke officier worden toege voegd aan deh General en Staf. De vrouwelijke sold.aten in de Sowjet- Unie hadden tot dusver, ofschoon haar wel geleerd was een geweer te han- teeren, tot taak den militairen hulp te verleenen. Thans is besloten speci ale eompagniën van vrouwen te vor men voor de bediening van machine- 'geweren en reeds worden de vrouwe lijke soldaten in het gebruik van dit «wapen geoefend. Ook is een afzonder lijke militaire acadepaie geopend 'waar vrouwen tot officier worden op geleid en tijdens een onlangs te Chaba rowsk gehouden parade verschenen de vrouwelijke bataljons met stalen helmen. Zwerver na 44 jaar teruggekeerd. Te Motale (Zweden) is een zekere Julius Wlesterstrom hij zijn familie teruggekeerd, die 44 jaar lang verdwe nen was en reeds tweemaal is doodver klaard. De man, die 73 jaar oud is, was reeds sedert zijn prille jeugd ge heel bevangen door zijn zwerflust. Meer dan een halve eeuw heeft hij in Zweden rondgezworven, vooral in de bergdistricten. Hij is thans door de po litie te Elvdalen in het Noorden van Zweden opgepakt en naar Motale ge zonden, waar nog twee stiefbroers van hem in leven zijn. Zijn familie weet niet goed, wat met hem aan te van gen en hem van zijn zwerflust te weerhouden. Hittegolf in Amerika. De Oostkust van Ahierika. wordt se dert ca. 14 dagen door een hittegolf ge teisterd, die de hevigste sedert 1901 wordt genoemd. In de schaduw werd een temperatuur van 36 gr. C., in de zon 55 gr. C. bereikt, waarbij het vochtgehalte der lucht buitengewoon hoog was. In de tot dusver door droog te bezochte streken van Dakota. en Min nesota regent het daarentegen reeds sedert 14 dagen en woeden hevige stor men. De schade is zeer groot. Des nachts heerscht er felle koude. Getrouwd maar niet echt. Een drama in België. Belgische echtparen dreigen door het hardvochtig ingrijpen van Vrou we Justitia wreed gescheiden te wor den. Daar de wet op de echtbreuk in België het huwelijk tusschen de ovcr- treders verbiedt, hadden tal van paar tjes dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van een Brusselsch huwe lijksbureau, dat in alle bladen adver teerde binnen veertien dagen in Frank rijk de zoo zeer begeerde echtverbin dingen te kunnen tot stand brengen. De Brusselsche politie was op deze advertenties opmerkzaam geworden zoo schrijft het Hbld., en stelde in alle stilte een onderzoek in, waarbij aan het licht kwam dat een ambtenaar van den burgerlijken stand te Madelcine bij Rijssel op grond van vervalschte do cumenten de huwelijken voor dat Brus selsche bureau voltrok. Naar 't schijnt is hij echter niet de eenige geweest die voor het huwelijksbureau werkzaam was. Verschillende ambtenaren van den burgerlijken stand in het Noor den van Frankrijk zouden eveneens trouwlustige Belgen de behulpzame hand hebben geboden. Sedert 1927 zijn alleen te Madeleine ruim 200 huwelij ken tot stand gekomen, die echter door de Belgische Justitie naar alle waarschijnlijkheid ongeldig verklaard zullen worden. Wol-mogelijkheden. In verband met het aanzienlijke wol overschot in Australië zoekt men steeds nieuwe wegen, om deze wol pro ductief te maken. Men is er onlangs in geslaagd er volgens een nieuwe me thode zacht en duurzaam leer van te maken, zelfs het glanzende oppervlak van het gewone leer is er hij behouden. Men experimenteert ook met het ge bruik van wol hij de fabricatie van be hangselpapier en als isolatieslof voor electrische kabels. Het meest merkwaardige is waar schijnlijk wel het gebruik van wol voor het vervaardigen van sojmmige machine-onderdeelen waarhij men door een speciale behandeling er in geslaagd is, de wol te harden. Een meer met heet water. Te Karst in Moravië heeft zich een merkwaardig heetwater-mecr ge vormd, dat zeer de belangstelling der geologen heeft getrokken. Men gelooft, dat het meer zich heeft gevormd door instorting van een uitgestrekte grot. Het is ongeveer 100 M. diep en het bed is voor een derde met water gevuld. Het meer wordt gevoed door onder- aardsche heete bronnen, waardoor de temperatuur van het water ook in den winter niet beneden de 60 graden komt. De bronnen zijn in aanzienlijke mate met koolzuurgassen geladen waardoor het water een genezende kracht heeft. Men heeft ontdekt, dat het meerbed in verbinding staat met een aantal holen, die thans worden onderzocht. Na 1200 jaar ontkiemd. Bij de opgravingen in het dai van Serafsjan, waar onlangs oude Sogdi- sche handschriften zijn ontdekt, vond een expeditie eenige gerstkorrels. De ze korrels hebben ruim 1200 jaar ver pakt in de aarde gelegen. Zij werden zorgvuldig verzameld en naar Lening rad gezonden, waar het gelukte de Vol ergernis over dat hardnekkig zwijgen meende de stationschef bijna te moeten ge- looven, dat hij hier met gevaarlijke misdadi gers te doen had. Hij wilde aan de zaak een einde maken en zei daarom Welnu, als gij weigert mij te verklaren wat ge op de spoorbaan kwaamt zoeken en waarom ge den trein van Nancy zijt nageloo- pen, stuur ik u beiden onmiddellijk naar het politiebureau, waar* men u wel tot spreken zal dwingen. Te weerga, chef, bromde Trompelet, op die manier zoudt ge ons berooven van een schat van tijd, dien wij nu juist zoo goed kun nen gebruiken. Antwoord mij dan op mijn vragen Wie zijt gij O, we verzekeren u, mijnheer de chef, dat we geen slechte sujetten zijn. Deze heer „de August", de voormalige August van den circus Franconi, ge weet wel. De clown Om u te dienen. Maar tegenwoordig is hij geen clown meer, hij is tegenwoordig ei genaar van een turnzaak in de rue Marcadet. Dat zal u wel voldoende zijn. Maar gij zelf. Ik ben Trompelet, de beroemde gooche laar, de leerling van Hermann, iedereen kent mij. Trompelet had dit met zooveel oprechtheid en naïviteit gezegd, dat de stationschef zich goed moest houden om niet te lachen bo vendien drukten de gelaatsstrekken der beide vrienden meer neerslachtigheid dan vrees uit, zeker hadden zij niet het voorkomen van een paar schurken. Maar de omstandigheden kwamen den sta tionschef nochtans zoo verdacht voor, dat hij het voor noodzakelijk hield de volle waarheid te vernemen. Waar woont gij vroeg hij nu aan Trom pelet. Bij mijn vriend August. Ik help hem lesgeven in het worstelen en aan de jongelui, die dat verlangen, geef ik persoonlijk les in het goochelen. Hoe kwaamt gij op de spoorbaan We zijn van de rue Lafayette naar be neden gesprongen, gaf August eenvoudig ten antwoord. De chef kreeg nu werkelijk eenig kwaad vermoeden en beschouwde hen met groote oplettendheid. Hij waande een oogenblik een tweetal gekken of althans een paar beschon ken menschen voor zich te hebben. Trompelet begreep tennaastebij wat de chef vermoedde. Ik kan u plechtig verzekeren, zei hij, dat wij geen van beiden te diep in het glas hebben gekeken. Maar waarom loopt gij dan eigenlijk tus schen de rails Omdat in den trein iemand was, ant woordde Trompelet, dien wij in de rue La fayette reeds hadden willen grijpen en die ons op het laatste oogenblik ontsnapte, door zich van de viaduct naar beneden te laten vallen. Zonder zich den nek te breken Zonder eenig letsel te bekomen, evenmin als wij. Waarom werd die man door u vervolgd Ja mijnheer de chef, dat moet gij ons niet kwalijk nemen, maar dat is ons geheim, Dat is geen verklaring. We liepen den trein na, omdat die kerel er op was gesprongen, voor wij in de gelegen heid waren hem dit te beletten en omdat wij tegelijk met hem, of althans nagenoeg gelijk, aan het station wilden wezen. Maar als hij geen plaatsbewijs bij zich had, is hij vanzelf aangehouden. Op die omstandigheid rekenden wij ook een beetje, toen wij den trein naliepen, maar nu heeft* natuurlijk onze man reeds alle ge legenheid gehad, zich uit de voeten te maken. Dat gaat zonder plaatsbiljet zoo gemak kelijk niet. Hij zal de passage en de boete hebben betaald, die dingen komen dagelijks voor. Dat is dadelijk te onderzoeken. De stationschef liet den hoofdconducteur ontbieden, die, gelijk wij weten, met Rouquin onderhandeld had. De bedoelde beambten verscheen onmiddel- korrels tot ontkiemen te brengen. Sprinkhanenplaag in Zuid Afrika. In den aanvang van dit jaar hebben groote zwermen sprinkhanen in Znid- Afrika over uitgestrekte gebieden oogs ten vernield. Gebleken is dat lieele zwermen zich thans hebben neergela ten en aan het broeden zijn, zoodat men verwacht, dat eind van dit jaar de sprinkhanenplaag in geheel Zuide lijk Afrika enorme afmetingen zal aannemen. Het gevaar is te ernstiger omdat ook groote zwermen roode sprinkhanen, tot dusver in Zuid Afri ka vrijwel onbekend, zijn gesignaleerd en van welker gedragingen men dus niet op de hoogte is. Teneinde de noo- dige afweermaatregelen te nemen zal deze maand op uitnoodiging van de Zuid-Afrikaansche Regeering een groo te sprinkhaan-conferentie te Preto ria bijeenkomen, op welke conferentie vertegenwoordigers van alle gebieden bezuiden den evenaar aanwezig zullen zijn. Men vreest, dat de bestrijding dit jaar millioenen ponden zal kosten. Hittegolf in China. De hitte heeft te Sjanghai een hoog te van 101.3 graden Fahrenheit bereikt Dit is sedert 60 jaar de hoogste tempe ratuur voor Juni. Er zijn vele dooden te betreuren. PROVINCIAAL NIEUWS. Meisje gedood door sproeiwagen. Een vier-jarig Duitsch meisje, dat juist met haar moeder Vrijdag in Ajm- sterdam was komen logeeren, speelde in de Graaf Florisstraat. Het geraakte onder een sproeiwagen, werd overre den en dood opgenomen. Knaapje verdronken. Te Dirkshorn vermiste de familie Grin Vrijdagmiddag te half vijf het 3-jarig zoontje Piet, dat even te voren aan den slootkant nog zat te spelen. Men vermoedde een ongeluk en begon te dreggen. Eerst om half acht werd het knaapje opgehaald. Treinongeluk te Enkhuizen. Eenige gewonden, w.o. twee ernstig. Vrijdag: had op het station te Enk- huizen bij het binnenkomen van den sneltrein uit Alkmaar te half drie een vrij ernstig ongeluk plaats. De trein reed langzaam door om, zooals dat steeds gebeurde, eenige me ters voor het stootblok te stoppen. Voor het stootblok stond nu een reser ve derde klasse passagierswagen en door tot nu toe ongekende oorzaak botste de trein daartegen op, waardoor dit rijtuig uit de rails liep en ernstig be schadigd werd. Doordat de passagiers in de rijtuigen van den sneltrein ston den om direct uit te stappen, werden al Jen door de botsing tegen den wand ge worpen, waarbij verschillende perso nen verwondingen opliepen. Eenigen konden na verbonden te zijn de reis voortzetten, doch een tweetal waaronder de hoofdconducteur v. Ree lijk. De chef ondervroeg hem naar aanleiding van hetgeen Trompelet had verteld. Vóór hij evenwel had uitgesproken viel de conducteur reeds in met te zeggen Neen, neen, die twee mannen vergissen zich niet. Het is nauwelijks vijf minuten ge leden dat ik voor een passagier, die zich in een damescoupé bevond, een plaatsbiljet heb laten afstempelen. En die passagier, viel Trompelet in, was groot en mager, iemand met scherpe trekken en een streng gezicht, met een baard als van iemand,, die zich in geen veertien dagen ge schoren heeft. In zijn heele'voorkomen heeft hij wel iets van een magistraatspersoon, niet waar Jawel, zoo zag hij eruit, beaamde de hoofdconducteur. Hij droeg, hernam Trompelet. om de persoonsbeschrijving te voltooien, hij droeg een hoogen zwarten hoed, een donkerblauwe jas tot den half toe dichtgeknoopt en een pantalon van dezelfde kleur, alles misschien een beetje vuil en stoffig, want niemand valt zoo maar ongestraft van een hoogte van vijf meters. Dat alles komt precies uit, verzekerde de conducteur. Ja, dat lijkt mij ook zoo toe, meende de stationschef. Hij heeft mij ik weet niet meer wat voor een geschiedenis verteld hernam de conduc teur. Hij had te Champagneulles, het eerste station voorbij Nancy, zonder biljet plaats genomen en had een rookcoupé verlaten om in een damesco^pé te stappen, waar hij, altijd volgens zijn zeggen, tot Parijs toe had zitten slapen. Ik heb hem natuurlijk het verkeerde van in een damescoupé te gaan onder het oog gebracht, maar daar niemand zich over die omstandigheid te beklagen had, heb ik het daarbij gelaten. En dat fabeltje heeft mijnheer de con ducteur geloofd vroeg Trompelet met een spottend lachje. Nu, dat bewijst wel, dat mijnheer nooit veel met gevaarlijke leuge- naars heeft te doen gehad. De kerel is, om ons te ontkomen, van de viaduct aan de rue Lafayette naar beneden en vervolgens op den trein gesprongen en hij is er niet, zooals hij zegt, bij Champigneulles ingestapt. We heb ben het onderspit gedolven, arme vriend, wendde hij zich tot August, hij heeft het spel gewonnen. De stationschef wilde nu weten waarom Trompelet en August dien man zoo hardnek kig achtervolgd hadden, waarom zij alle drie den levensgevaarlijken sprong hadden gedaan, maar daaromtrent kwam hij niets te weten. We hebben u gezegd, mijnheer, ant woordde Trompelet niet zonder waardigheid, dat dit een geheim is en wij voegen er thans bij niet ons geheim We mogen het niet zeggen, al werd ons het vuur ook nog zoo na aan de schenen gelegd. Toen nu de stationschef zag, dat hij met die vraag geen stap verder kwam en daar hij meende zekerheid te moeten hebben dat hij hier met geen deugnieten te doen had, zond hij een zijner ondergeschikten weg, om te gaan informeeren naar de woonplaats en het gedrag van August en Trompelet. Het duurde wel een uur, voordat de spoorbeambten van zijn zending terugkwam, maar toen bracht hij uit de rue Marcadet dan ook de meest ge ruststellende berichten mee. Nu stelde de stationschef alle strengere maatregelen terzijde, gaf den beiden mannen een vaderlijke vermaning en zond hen weg. Eindelijk uit hun netelige positie verlost zijnde, hoorden de twee vrienden het twaalf uur slaan. Twee uren waren er derhalve ver streken, sinds de aankomst van den trein nit Nancy. Tweemaal, om zeven uur en om negen uur, hadden zij Rouquin onder hun hadden gehad en tweemaal had hij hen met zijn duivelsche geslepenheid de loef afgestoken, eerst in zijn woning, later aan het station. Ontevreden en stilzwijgend liepen zij voort. Beiden dachten hetzelfde. Wanneer zouden zij weer een schoone gelegenheid vinden Nooit waarschijnlijk, tenzij misschien in een droom. (Wordt vervolgd,)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1