3e JAARGANG DINSDAG 173 JULI 1934 No. 67 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN PALMOLIE EN PALMPITTEN OM HET GOUD. ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels Iedere regel meer 1 0.50 t 0.10. (uit een artikel van George W. Holmes in „Empire Review," Londen, Mei 1934). OALMOLIE en palmpitten behooren tot de belangrijkste voortbrengselen der Brit- sche overzeesche gewesten. Beide wor den verkregen van den oliepalm en vormen de voornaamste exportproducten der West- Afrikaansche koloniën. In iedere huishouding worden zij eiken dag in hun diverse veredelde en bewerkte vormen gebruikt. Zeepen, kaar sen, bakvetten en politoeren bevatten allen producten van den oliepalm. De tegenwoor dig zooveel door bakkers gebruikte margarine bestaat voor een groot deel uit palmolie. De omstandigheden in Nigeria Engelands grootste West-Afrikaansche kolonie kunnen als typeerend worden beschouwd voor de wijze, waarop de oliepalm over het algemeen in West-Afrika gedijt. Ook bestaat er veel overeenkomst in de methoden, die in de on derscheiden koloniën worden toegepast bij de bereiding der producten voor de markt. De oliepalm groeit in de altijd groene wou den der Zuidelijke helft van Nigeria. Voor het in cultuur brengen van den oliepalm is tot dusver maar weinig gedaan, zoodat ver spreiding en bevruchting in hoofdzaak langs natuurlijken weg plaats vinden. In de vroege stadia van zijn groei heeft öc oliepalm veel weg van een bos veeren, die uit den grond te voorschijnt komt. Naarmate de boom ouder wordt, vallen de onderste blade ren echter af, zoodat een onbebladerde, rech te stam overblijft. Dan lijkt hij wel wat op een ragebol. Daar de oliepalm van licht houdt, groeit hij het best, wanneer hij niet overschaduwd wordt. In bosschen met hoog geboomte groeit hij net zoolang, tot hij boven alle overige boomen uitsteekt en het zonlicht bereikt. Zulk een boom kan een hoogte van 30 40 meter bereiken daarentegen wordt een oliepalm, die op een open plek groeit, niet hooger dan 6 a 9 meter. Wanneer de boom drie jaar oud is, begin nen mannelijke bloemen te verschijnen, die in een later stadium door vrouwelijke worden gevolgd. In het vierde of vijfde jaar draagt de boom vruchten, die aanvankelijk zeer klein zijn, doch van jaar tot jaar in omvang toe nemen. De vruchten hangen in trossen, die, wanneer de boom volwassen is, 60 cm groot zijn. De vrucht zelf is ovaal en ongeveer 5 cm lang. Zij bestaat uit een pit, die bedekt wordt door een schil, en daaromheen een vezelach tige massa, welke de palmolie bevat. Deze massa is uiterst compact en lijkt op een har de, glanzige huid. Is zij rijp, dan is zij hel oranjerood. Twee producten worden van de vruchten verkregen palmolie uit de buiten ste massa, palmpitten uit het hart der vrucht. Bij het vergaren der vruchten en de berei ding van olie en pitten voor de markt wordt van de primitiefste methoden gebruik ge maakt. Heeft men met hooge boomen te doen, dan klimt de inboorling met behulp van touwslingers' tot in den top, waarna hij de vruchten afsnijdt. De olie wordt verkregen, door de vruchten van de twijgen af te trek ken en ze in aarden potten te koken. Daarna worden ze in bakken gelegd, die van uitgehol de boomstammen zijn vervaardigd. In deze bakken worden de vruchten met koud water begoten, terwijl vrouwen en kinderen ze met hun voeten samenpersen. De olie stijgt naar de oppervlakte, wordt er afgeschept en in aarden kannen gedaan. Vervolgens wordt zij opnieuw gekookt, totdat zij heel dun en van een roodachtige kleur is. Dan is de palmolie gereed voor de markt. Is de olie aan de vezelachtige massa onttrokken, dan worden de palmnoten verzameld en in de zon te drogen gelegd. Zijn ze droog, dan worden ze gekraakt, om de pitten te verkrij gen. Het kraken geschiedt aldus, dat de in boorlingen de noten op een grooten steen leggen en ze vervolgens met een kleineren steen openslaan. Daar iedere noot afzonder lijk wordt behandeld, vergt deze methode buitengewoon veel tijd. In het meerendeel der gevallen verkoopen de producenten van de palmolie en de palm pitten hun waren niet rechtstreeks aan de Europeesche handelaren. De productie wordt in het binnenland opgekocht door inlandsche tusschenpersonen, die haar, wanneer zij een voldoende hoeveelheid bijeen hebben, naar de dichtsbijzijnde factorij vervoeren. Een paar jaar geleden voncf nog veel ruilhandel plaats; aan deze wijze van handeldrijven komt ech ter snel een einde. Tegenwoordig wordt steeds meer met geld betaald. Tot dusver verscheept men palmolie in va ten van ongeveer 180 gallons elk en palmpit ten in zakken van 200 pond. Echter staan diverse booten op stapel, die van tanks zijn voorzien, zoodat in de toekomst een groot deel der olie met deze tankbooten zal worden verzonden. Vermoedelijk zullen ook in de voornaamste verschepingshavens tanks wor den geplaatst, waar de olie kan worden opge slagen. Behalve voor de reeds opgesomde doelein den wordt palmolie ook bij de spoorwegen gebruikt voor het vethouden van assen. Ver der wordt zij gebezigd teneinde oxydatie van tinnen platen te voorkomen. Tijdens den oor log was de olie zeer gezocht wegens haar hoog gehalte aan glycerine, een product, dat bij de vervaardiging van explosieve stoffen wordt gebruikt. De palmpitten bevatten eveneens veel olie, die men verkrijgt door de pitten in enorme ketels te koken en ze dan tusschen walsen te pletten. Wat na deze bewerking overblijft, wordt tot veekoeken verwerkt. Palmpitten- olie is veel fijner dan de olie, die men van de vezelachtige massa der vrucht verkrijgt. Zij wordt voor ongeveer dezelfde doeleinden ge bezigd als de gewone palmolie. Gezien het belang, dat de oliepalmvoort- brengselen zoowel voor den voorspoed der West-Afrikaansche koloniën in het bijzonder bezit, is het opvallend, dat zoo weinig is ge daan, om de kwaliteit of den omvang der productie te verbeteren. In de meeste geval len laat de inboorling Gods water over Gods akker loopen hij is te onwetend en te apa thisch, om ook maar iets voor verbetering te doen. Aan den anderen kant is het Europanen verboden, concessies te verwerven voor land waar oliepalmplantages aangelegd zouden kunnen worden. De situatie is tamelijk verontrustend, aan gezien de laatste jaren op Sumatra en in an dere buitenlandsche koloniën van het Verre Oosten duizenden acres oliepalmplantages zijn aangelegd, die door Europeesche deskundigen worden geleid. De cultuur vindt volgens we tenschappelijke principes plaats van de mo dernste methoden wordt gebruik gemaakt bij het vergaren van het product en de bereiding voor de markt. Het resultaat ervan is een sterke toeneming in de opbrengst geweest, zoowel per boom als per acre, benevens een groote verbetering in kwaliteit. Het is duidelijk, dat deze buitenlandsche koloniën in staat zijn, een greep te doen naar de suprematie op de wereldmarkt, zulks ten nadeele van Engelands West-Afrikaanschen handel. De margarinefabrikanten en andere groote verbruikers van palmolie zijn er op uit, zich de best mogelijke kwaliteit te ver schaffen en zij zijn bereid, er goede prijzen voor te betalen. Voorts verlangen zij unifor- matiteit van kwaliteit en het ontbreken van verontreinigingen. Een en ander is slechts mogelijk, wanneer de productie plaats vindt volgens methoden, die bij de plantagecultures in zwang zijn. In Engelands West-Afrikaansche koloniën zou men zeer gemakkelijk kunnen overgaan tot den aanleg van plantages in streken, waar thans in het wild groeiende oliepalmen gedijen. Geleidelijk zou men de minderwaar dige palmvariëteiten kunnen uitroeien en vervangen door die, welke de beste resultaten blijken af te werpen. Na verloop van een paar jaar zouden de plantages reeds winst opleve ren. De aanleg van zulke plantages zou on getwijfeld een nieuw tijdperk voor voorspoed voor West-Afrika inluiden. FEUILLETON 120. Ge zijt verbaasd mij hier te zien, nam de markies met bijna bevende stem het woord, want zijn ontroering was groot en de ontvan gen wond bij het tweegevecht had zijn sterk gestel geschokt en zijn zenuwen verzwakt. Ge moet vooral verbaasd zijn, mij op dit uur van den nacht bij u te zien. Ik mag het niet ontkennen, antwoordde Valentin, en gij zult het mij vergeven als ik in het eerst dacht, dat gij hier gekomen waart met kwade bedoelingen en wel met het oog op een vroegere verstandhouding. Ik vergeef u dat, viel de markies in. Wat hebt gij mij te zeggen vroeg Va lentin nu. Wilt ge mij toestaan u enkele vragen te stellen hernam de markies. Ga uw gang. Mijn vrienden mogen daar bij blijven, is het niet O ja, en ik wil hen zelfs verzoeken mede opmerkzaam toe te luisteren. Dat wordt interessant, fluisterde Trom pelet August in het oor. Gij en uw vrienden zoeken Rouquin, ging de markies voort, om hem te vangen. Ja Rouquin en de handlangers, die gij kent. En is dat mislukt Herhaaldelijk was de man in onze macht, maar het is, alsof hij op een gegeven oogen- blik over bovennatuurlijke hulpmiddelen weet te beschikken, in den afgeloopen avond zelfs is hij twee keer aan de handen van deze bra ve mannen ontglipt, antwoordde Valentin. En weet gij nu niet, waarheen hij ge gaan is? We zijn het spoor volkomen bijster ge worden, riep de goochelaar. BINNENLANDSCH NIEUWS. IN AUTO TE WATER. Inzittende verdronken. Zaterdagmiddag is onder de gemeen te Stompwijk ir. C. Kooi die met zijn. auto vanuit Delft, waar hij werkzaam was, huiswaarts keerde, door tot nu toe nog onopgehelderde oorzaak in de Vliet gereden en verdronken. Eenige visschers, die het ongeval za gen gebeuren, snelden onmiddellijk te hulp. Zij. scheurden den kap van den wagen stuk en slaagden er in den be stuurder uit den wagen te halen. Hij werd naar het gemeentehuis te Stomp wijk vervoerd, waar een geneesheer slechts den dood kon constateeren. Het lijk is daarop naar zijn woning te Voor schoten vervoerd. Hoe dit ongeval geschied is kan nog niet met zekerheid gezegd worden, hierover tast men nog volkomen in 't duister. Op het [moment dat het onge luk geschiedde was er in het geheel geen verkeer op den weg. Naar de oorzaak van dit merkwaardig ongeluk wordt door de politie een nauwkeurig onderzoek ingesteld. Koeien aan nicotine bezweken. Dezer dagen wilde een veehouder te Schellinkhout zijn koeien bevrijden van de vliegenplaag en meende daar voor een nicotine-oplossing, zooals wei in de boomgaarden wordt toegepast voor de insectenbestrijding te kunnen gebruiken. Een 4-tal koeien werd door hem met een verdunde oplossing inge smeerd, doch terwijl hij nog met de laatste koe bezig was, gaf het eerste dier reeds den geest. In zeer korten tijd zijn alle vier dieren gestorven. Trap van een paard. De heer A. v.d. Bogaert, lid van den gemeenteraad te Hedel, die Maandag een trap van 'n paard kreeg, is heden aan de bekomen verwondingen overle den. Hij laat een vróuw en zeven kin deren achter. Tragisch Ongeluk. Vrijdagavond is de 38-jarige landbou wer J. W.bltsjma te Ooster-Nijkerk bij Dokkum op noodlottige wijze om het leven gekomen. Het door hem bestuur de paard gespannen voor een hooi- schudder, sloeg plotseling op hol. Dien tengevolge kwamen de bestuurder en hooischudder in een langs den weg lig gende sloot terecht. De man, die in de pennen geraakte, werd vreeselijk ver minkt op het droge gebracht. De dood trad vrijwel onmiddellijk in. Op vacantiereisje omgekomen. Te Roosendaal bij Armhem is een ern stig ongeluk gebeurd, dat aan een Am sterdajmschen jongen, die met twee - Welnu, dan kan ik u weer op den goe den weg helpen. Gij Ja, ik weet waar Rouquin is. En wilt gij ons daarheen geleiden Onmiddellijk, zoo gij dat verlangt. En ik moet u zelfs aanmanen tot spoed, want mor gen denkt hij op reis te gaan naar Havre, om zich van daar naar Amerika in te sche pen. Dan hebben wij geen te verliezen, viel Trompelet in. Plotseling echter hield hij op sloeg een wantrouwenden blik op den mar kies. Als die man hun eens een strik was ko men spannen Met zijn buitengewoon scherpen blik had Norbert dat achterdochtig kijken bemerkt. Ge hebt gelijk, vriend, niet veel goeds van mij te denken, zei hij met een bitter lachje, maar ik zeg u dat ik Rouquin met al de kracht mijner ziel heb leeren haten, dat ik hem meer haat toedraag dan één uwer. Als dat zoo is, haat ge hem voldoende, riep Trompelet. Zoo wij dien schurk maar eerst hebben,, zal hij op weinig medelijden kunnen rekenen. Overigens is het mijn plan, hernam de markies, u niet te verlaten. Ik blijf tot aan het einde toe bij u. Maar ik ben ongewapend en nog zeer zwak tengevolge van mijn ver wonding. Dit laatste zeg ik niet om buiten het gevaar te worden gelaten, maar alleen om u aan het verstand te brengen, dat ik mij zelfs voor het geval ik dat verkoos, onmoge lijk tot uw tegenpartij zou kunnen maken. De drie mannen, Valentin, Trompelet en August, zagen even elkander vragend aan. Zij waren het volkomen eens in hun niet uitgesproken meening. Wij vertrouwen u, markies, verklaarde daarop Valentin. Wij weten, hoe slechts gij ge handeld hebt, doch wij weten tevens hoe groot uw berouw is. Mij is het bovendien be kend, dat gij zeer veel te lijden hebt. Spreek, wij zijn zeer nieuwsgierig naar uw mededee- lingen. reparatie van Wollen Kleeding, Kousen en Sokken (ook de aller fijnste). Voor nieuw werk zijn wij no. 1. JAAP SNOR, Zuidstraat 19, (let op den Gelen Winkel.) Voor Wierin gen bij Jb. Kaleveld. vrienden aldaar kampeerde, het leven heeft gekost. De jongen reed op zijn fiets van een steile helling tusschen de boomen door over stronken en grep pels naar beneden en kwam daarbij te vallen. Met een schedelbreuk werd hij opgenomen en naar het ziekenhuis te Velp overgebracht, waar hij kort na aankomst overleed. Een nieuwe uitvinding van den heer Schuttevaer. Stabiliteitskiel voor ka no's. De heer Schuttevaer, de grijze, maar krasse uitvinder op nautisch ge bied, die indertijd veel van zich heeft doen spreken o.a. de zijn naam dragen de, onzinkbare reddingboot, waarmede hij in den strengen winter van 1926 acht-en-zestig dagen op den Atlant.i- schen Oceaan heeft gezworven, heeft thans patent aangevraagd op een nieu we vinding, de zgn. stabiliteitskiel voor kleine vaartuigen, zonder gebruikma king van zwaarder gewicht. De uitvinding komt hierop neer, dat wanneer het vaartuigje begint te kap seizen, er een tegengestelde trekkracht door een hefboom ontstaat, welke het bootje onder alle omstandigheden sta biel zal doen blijven. Voor de kano-sport, waaraan, on danks het feit, dat zij de beoefenaren zeer dicht brengt hij het levenwekken de en tegelijk rustig-makende element, zooveel trieste herinneringen zijn ver bonden, zal de uitvinding in de eerste plaats van groot belang kunnen zijn. Een demonstratie, Donderdagavond in de Schie te Rotterdam gehouden, waar een jonge dame en een jongeman om strijd trachten zwemmende de ka no ojn te trekken, of deze, er in zitten de, te doen kapseizen, heeft de deugde lijkheid van de uitvinding op ondubbel zinnige wijze aangetoond. Voor hen, die met hun kano zeilen, zal de stabiliteits kiel uiteraard in de eerste plaats van groote waarde zijn. De bedoeling van den heer Schutte vaer is natuurlijk de kielen, die op zeer eenvoudige wijze met schroeven onder elke kano gemonteerd kunnen worden, en die niet belemmerend werken op de snelheid van het vaartuig, in den han del te brengen. Conflict tusschen burgemeester en brandweerchef. Ruzie bij de brand te Edam Naar het Hbl. verneemt heeft de Of ficier van Justitie te Amsterdam Vrij dagmiddag van den opperbrandmees- ter te Edam, den heer E. Wark, een klacht ontvangen tegen den burgemees ter van die plaats, den heer Kolfscho ten, terzake bedreiging tegen het leven. Tijdens den hevigen brand, die in de nacht van Dinsdag op Woensdag te E- dam heeft gewoed bij de N.V. Vereenig de Touwfabrieken, was de burgemees ter ontstemd over het feit, dat hij te laat van het gebeurde in kennis was ge steld. Hierover maakte hij den opper- brandmeester verwijten. Deze functio naris zeide den burgemeester dat hij geen tijd had. Daarop zou, althans vol gens de klacht, de burgemeester een re volver hebben getrokken en gezegd heb ben: „Ik schiet je neer Je bent ontsla gen Ik zal je laten arresteeren." Tegen een politieman zou de burge- Veel heb ik niet te zeggen, antwoordde de markies. Eén ding wil ik u mededeelen, dat voor uw vervolging van Rouquin van het hoog ste belang is. We behoeven alleen maar te weten, waar hij is viel Valentin in. Hij heeft zijn toevlucht gezocht op Cour- Ia-Reine in een klein huis, dat vroeger door mij werd bewoond. Het huis, waarin Gabrielle werd gebracht, to enzij uit het paleis van Murad komend, door twee valsche politie-agenten werd ver gezeld Juist. En is hij daar alleen Alleen is hij daar zeker niet, maar ik kan u niet zeggen of hij daar omringd wordt door al de handlangers, die gij kent. Het is niet onwaarschijnlijk. Wat ik evenwel zeker weet is dat hij Loussard en Laguyane der waarts ontboden heeft om hem te bewaken Daarvan zijt gij zeker Volkomen. We mogen niet dralen, besliste Valentin. We moeten ons meester maken van zijn per soon, het koste wat het wil. Nietwaar vrien den Trompelet en August gaven stilzwijgend hun instemming te kennen. Het zijn vermetele kerels, bracht de mar kies in het midden. Zij zullen zich verdedigen. Zij zullen ons niet altijd ontsnappen en ik heb er nu zoo'n voorgevoel van, dat Rou quin door ons wordt ingerekend, meende Va lentin. De markies antwoordde niet, hij scheen daaromtrent niet zoo gerust te zijn. We moeten ons onmiddellijk op weg be geven riep Valentin. Niet zoo haastig, vermaande Norbert. Gij moet de voorzichtigheid niet uit het oog verliezen. Als Papillon en Bontemps zich eveneens met Rouquin hebben vereenigd, wat ik haast gelooven zou, zijn zij met hun vijven. Gij kunt slechts op uzelf rekenen, op drie personen dus, want ik ben ziek en zwak. meester geroepen hebben „Arresteer dien vent." Dit conflict heeft te Edam de noodige beroering verwekt. Tijdens een telefo nisch onderhoud, dat het Hbld. met den burgemeester had, ontkende hij 'n revolver te hebben getrokken. Wel heeft hij den opperbrandmeester ter plaatse ontslagen. Voorzichtig met Zonnebaden. De Geneeskundige Dienst te 's Gra- venhage heeft een 30-jarige Amster dammer, die op 't strand te scheve- ningen zich danig door de zon had la ten verbranden, naar het ziekenhuis aan den Zuidwal moeten vervoeren. Bijtijds gestopt. De overweg-wachter aan den Morsch weg te Leiden was, door de warmte be vangen, in zijn posthuis flauw geval len, zoodat toen een trein uit Utrecht naderde, de overwegboomen nog niet waren neergelaten. De machinist van den trein, die dit tijdig had gemerkt, wist nog voor den oterweg tt stoppen. De wachter moest naar het Acade misch Ziekenhuis worden overgebracht Gunstige Bloemenhandel in het Westland. Het is een typisch verschijnsel, dat /aar aan alle groentenveilingen in het Westland de omzetcijfers over dit jaar reeds belangrijk lager zijn dan het vo rig jaar, aan de Coop. Centr. Westl. Bloemenveiling te Honselersdijijk een stijging valt waar te nemen. Voor een deel kan dit feit worden toe geschreven aan de uitbreiding van de bloementeelt in deze streek, doch de prijzen zijn dit seizoen ook niet ongun stig geweest. De omzet aan genoemde veiling is op het oogenblik reeds f 45000 hooger dan in 1933, terwijl bovendien dit jaar nog ongeveer 500.000 dozijn tulpen minder geveild zijn dan het vorig jaar. Het is een opbeurende klank in den weinig gunstigen tuinbouw-toestand in het Westland. Rijwielbelastingplaatjes Van 23 Juli a.s. af zullen op de kan toren der posterijen verkrijgbaar zijn de rijwielbelastingplaatjes voor het be lastingjaar 1934-1935 (1 Aug. 1934 tm. 31 Juli 1935.) De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat het geval zich kan voordoen, dat op een postkan toor en in 't bijzonder op 'n hulppost kantoor tijdelijk geen belastingplaat- jes voorhanden zijn. Het verdient daarom aanbeveling het koopen van "n oelastingplaatje niet uit te stellen tot het tijdstip waarop men het moet ge bruiken. Voorts wordt er met nadruk op ge wezen, dat de controle op het gebrui ken van geldige belastingplaatjes reeds dadelijk na den aanvang van het nieu we belastingjaar zal worden ingesteld. Communistisch raadslid gearresteerd. De heer G. Mulder, communistisch raadslid te Sappemeer, tegen wien de ze week procesverbaal was opgemaakt wegens het organiseeren van een de monstratie na afloop van een protest- vergadering, zonder daartoe verlof te hebben, is thans te Groningen, waar hij werkzaam is, in arrest gesteld. Gij hebt gelijk, markies, zeide Valentin. We moeten onze bondgenooten erbij roepen. En zich tot August wendend, fluisterde hij hem iets in. De clown gaf door de uitdrukking van zijn gezicht te kennen, dat zijn woorden hem geruststelden en ging heen, om de ontvangen opdracht te volbrengen. Mag ik weten waarheen ge hem stuurt vroeg de markies. Natuurlijk, antwoordde Valentin. Ik stuur mijn vriend naar de avenue de Bois-de- Boulogne om Murad en Chilperic te berich ten, dat zij zich bij ons moeten aansluiten. Op dit uur zal het moeilijk zijn een rij tuig te vinden het mijne staat beneden ter beschikking van uw vriend. Dat voorstel neem ik denkbaar aan, sprak Valentin. Trompelet ijlde August na, om hem met het aanbod van den markies in kennis te stellen. In het volgende oogenblik hoorde men in de nachtelijke stilte het ratelen van een rij tuig, dat zich snel verwijderde. XLII. Twee uren verliepen. Reeds begonnen de drie achtergeblevenen zich over het lange wegblijven van hun bode ongerust te maken, toen een naderend rijtuig de straat inkwam en kort daarop voor het door Valentin be woonde huis stilstond. De markies zag even uit het venster en herkende zijn koetsier. August kwam binnen fen vloog de trappen met drie of vier treden tegelijk op. Buiten adem vertelde hij Murad is met Chilperic beneden. Ik heb hun alles gezegdzij zijn bereid Zij willen, evenals wij, de zaak beëindigen en hun voor deel doen met de mededeelingen van den markies. Zijt gij zeker op dit uur in Rouquin's huis te kunnen binnendringen vroeg Valen tin aan Norbert. Ik heb nog den sleutel van vroeger, hier is hij, niets zal ons dus in het binnenkomen belemmeren, antwoordde Norbert. Den por tier vinden wij denkelijk in diepe rust, maar mocht deze wakend en op zijn post zijn, dan zullen wij hem den tijd niet gunnen, om Rou quin te waarschuwen. Wij zijn nu met ons zessen en kunnen handelen. Voorwaarts dan riep Valentin. Nu geen minuut meer verliezen. Het koetsje van den markies was te klein voor zes personen. Norbert deed daarom af stand van zijn plaats. Valentin en August voegden zich bij Murad en Chilperic, terwijl Gabrielle's echtgenoot en Trompelet op de naaste standplaats van vervoermiddelen een rijtuig wilden nemen. Het geluk diende hen echter in zoo verre, dat zij reeds in de rue d'Allemagne een leegen wagen vonden. De koetsier daarvan was de bereidwilligheid zelve, toen hem een hoog loon werd toege zegd, waarvan hij reeds dadelijk een gedeelte ontving. Hij wierp zijn mantelkraag over zijn schouders en begon zoo goed als het gaan wilde, het hem aangeduide rijtuig te volgen. Voor men Cour-la-Reine bereikt had, hield het voorste rijtuig halt. Het koetsje volgde het gegeven voorbeeld. De markies betaalde den koetsier en ver zocht hem met zijn rijtuig te blijven wachten, daar men het allicht kon noodig hebben. De markies en Trompelet voegden zich bij Murad en de anderen. Murad had Norbert d'Argental sinds het huwelijk van Gabrielle in Corbigny niet meer gezien, hij wist niettemin door Andreas Sene- chal en door Valentin zelf nu, hoe hij veran derd was en een der bitterste vijanden van zijn voormaligen bondgenoot Rouquin was geworden. Andreas Senechal had Murad gezegd, dat de markies hem voor Rouquin had gewaar schuwd op het bovenhuis aan de quai de la Tournelle en hem had willen redden voor een overval bij zijn samenkomst met Lydia. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1