25e JAARGANG VRIJDAG 20 JULI 1934 No. B8 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIBRINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD, ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef WIeringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVEltTENTIëN: Van 1 5 regels Iedere regel meer f 0.50 f 0.ia DE BERUCHTE 37 DAGEN VAN 1914. Herinneringen van 20 jaar oud opgehaald. Loome diplomaten, driftige militairen. Het opwindende,, in beroering brengende drama der 39 dagen de korte spanne tijds die verliep tusschen de gruwelijke daad van Sera je wo en het uitbreken van den wereld oorlog is herhaaldelijk geschilderd. Staats lieden hebben zich in hun mémoires, de his torici in hun wetenschappelijke werken over het ontstaan van den grootsten oorlog uit de geschiedenis der menschheid uitgesproken. Geen van die kostbare minuten tusschen den 28 Juni 1914 en de eerste dagen van Augustus of ze werd onderzocht en be licht. Aan de hand der geschiedkundige docu menten, voorzoover ze bereikbaar en volledig waren, is het mogelijk geweest het geheel te reconstrueeren. De schoten van Serajewo waren verklon ken. De opwinding der bevolking in de Donau- monarchie over deze verschrikkelijke daad liet zich niet gauw sussen. Steeds dieper en dieper sijpelde het door, dat de Servische generale staf minstens de hand in het spel had gehad. Te Weenen, op het Ballhuisplein, bekwam men eerst langzamerhand van den schrik. Graaf Berchtold, de minister van bui- tenlandsche zaken der Donau-monarchie, zond om te beginnen graaf Hozos met bijzon dere missie naar Berlijn. Graaf Hozos moest van de Duitsche regeering de belofte zien te krijgen, dat als Oostenrijk maatregelen tegen Servië nam, Duitschland op Oostenrijks hand zou zijn. Den 5den Juli stemde de Duitsche regeering vóór Oostenrijk Duitschland zou zijn plichten als bondgenoot en vriend van Oostenrijk nakomen en trouw aan de zijde van Oostenrijk-Hongarije staan. Daarna eerst, toen de bladen reeds lang over den aanslag van Serajewo zwegen, deed Oostenrijk een gerechtelijk onderzoek instel len naar de vermoedelijke daders. In den avond van den 23sten Juli liet de Oostentij k- Hongaarsche regeering een ultimatum overhandigen, een ultimatum dat ondanks de zeer hooge eischen door de Servische regee ring in hoofdzaak werd aangenomen. Tot dit moment werkte Weenen zeer zelfstandig, hoewelsteunend op de Duitsche belofte van den 5den Juli. Intusschen waren echter gebeurtenissen voor gevallen, die het conflict in het Zuid- Oosten tot een Europeesche aangelegenheid opbliezen. Poincaré, president der Fransche Republiek, was den 20sten Juli te Petersburg aangekomen en maakte van deze gelegenheid gebruik om den nadruk te vestigen op de Rus- sisch-Fransche vriendschap. Toen nu na de toegevende Servische antwoordnota de Oos tenrijkers aan de Donau toch mobiliseerden, liet de Russische minister van buitenlandsche zaken Sasasanoff zijn terughouding varen, en dat op een tijdstip, toen Duitschland zich nog zorgvuldig buiten het conclict in ZO. Europa hield. Op 25 Juli achtte de Engelsche minister van buitenlandsche zaken sir Edward Grey het hoogst wenschelijk een actie van bemiddeling tusschen de groote Europeesche mogendheden voor te stellen. Midden in deze bemiddelingspogingen kwam toen de Jobstijding, dat Oostenrijk—Hongarije zelfstandig was gaan handelen en op 28 Juli Servië den oorlog had verklaard. Nu begon men ook aan het hof van den tsaar op zorg wekkende wijze zijn kalmte te verliezen. De Duitsche gezant- te Petersburg waarschuwde dringend tegen de oorlogsvoorbereidingen in Europeesch Rusland,, welke waarschuwing werd ondersteund door een telegram van keizer Wilhelm II aan den tsaar. Op dit oogenblik verhoogde bovendien Sir Edward Grey de algemeene nervositeit door aan te kondigen, dat Engeland in het geval van een Fransch-Duitsch conflict tot gewichtige besluiten zou worden genoopt. Op 30 Juli 1914 viel de eigenlijke beslissing. Tsaar Nicolaas H liet zich door zijn minister van buitenlandsche zaken overhalen tot al- gemeene mobilisatie. Dit besluit beteekende onherroepelijk oorlog. Tot op dit tijdstip had den de diplomaten nog getracht door onder handelingen het dreigende noodlot, althans voor eenigen tijd, tegen te houden. Doch nu kregen de militairen van 1914 de zaak in handen. En de machtige oorlogspartij aan het hof van den tsaar stuurde het aan op den strijd. Hoezeer Londen en Berlijn zich ook tot op het laatste oogenblik nog inspanden voor een vreedzame bij legging van het conflict, de militaire overwegingen drongen zich nu op den voorgrond. In Parijs verklaarde op 31 Juli na een ministerraad de minister van oorlog, dat Frankrijk vast be sloten was tot den strijd. In verband met de Russische molibisatie en de Fransche oorlogsvoorbereidingen werd nog op den namiddag van 31 Juli in Duitschland „den toestand van dreigend oorlogsgevaar" geproclameerd. De oorlog op twee fronten, welke de Duitsche staatslieden altijd hadden getracht te vermijden, stond vlak voor de deur. En nu was Duitschland er alles aan ge legen zijn aanstaande tegenstanders vóór te zijn. De laatste hulpelooze onderhandelingen der diplomaten werden reeds overstemd door het wapengekletter. Op 1 Augustus beval de Fransche regeering om vier uur 's middags de algemeene mobili satie. Op slag mobiliseerde ook Duitschland officieel. De gebeurtenissen volgden elkaar nu verder op met onverbiddelijke noodzaak. Op den avond van 1 Augustus verklaarde Duitsch land den oorlog aan Rusland en op 3 Augus tus aan Frankrijk. Doch in den avond van den lsten Augustus was het lot van Europa reeds bezegeld. De wereldoorlog, waarvoor de schoten te Serajewo slechts de aanleiding bo den, was onvermijdelijk geworden. Alles, wat later geschiedde, was niet meer af te wenden van het oogenblik af, dat de loome diploma ten de zaak moesten overgeven aan de drifti ge militairen. FEUILLETON. 121. Murad wist derhalve dat hij thans Norbert kon vertrouwen. De twee heeren groetten el kander met een stille buiging. Bij het licht der straatlantaarns nam Mu rad den markies nieuwsgierig op. Hij herken de hem ternauwernood, zoozeer scheen hij veranderd. Waarlijk dat was niet meer de geweldige man, die zoo stout, zoo zeker op zijn doel afging en voor geen vermetele slech te daad terugdeinsde niet meer de schitte rende, sterke markies d'Argental, dien Murad had gekend. Dat was een arme, naar ziel en lichaam gebroken man, gebogen onder het gewicht van zijn lijden. Hij bemerkte nu, dat Norbert het hoofd voortdurend min of meer zijwaarts hield en dat de schouders niet fier waren teruggetrokken, maar veeleer gebogen. HU bemerkte, dat Norbert, door eigen leed en schande vernietigd, aan wanhoop en vertwij feling ten prooi was. Nadat het zestal mannen zich vereenigd had, begaf men zich naar het huis van Cour- Ia-Reine. Hier was de plek, waar de arme Simeon op zijn koetsiersbok door den gewaanden politie agent Bontemps was vermoord, de eerste on schuldig vergoten bloed voor het bezit van Bertara's millioenen. De markies dacht aan dat gruwelijke feit en voor zUn geest doemde de gestalte van Gabrielle op, van het jonge meisje, dat nu voor de wereld zijn vrouw heette en nog al toos hetzelfde jonge meisje was van destUd! Valentin verbrak de overpeinzingen van den markies met de vraag of het huis nog een anderen uitgang bezat. Norbert schrikte op en streek zich met de hand langs het voorhoofd. Ruw werd hU tot de werkelijkheid teruggeroepen. PROVINCIAAL NIEUWS. VERSLAG KEURING DIENST VOOR WAREN 1933. Wij mochten weder een HJvig verslag ont vangen van den Keuringdienst voor Waren (Keuringsgebied Alkmaar) over het dients- jaar 1933, en wederom mochten wij consta- teeren welk een nuttig werk deze instelling voor de volksgezondheid verricht. Zkeer, door het geregeld controleeren wordt het aantal overtredingen ieder jaar minder, hoewel ondeugdelijke waren, die anders de weg voor menschelijk voedsel hadden gevon den, nog moesten worden in beslag genomen en vernietigd. We doen een enkele greep en wel een ten opzichte van het tegenwoordig zoo gangbare artikel CONSUMPTIE-IJS. Nu door de ingebruikneming van den af- sluitdUk het vreemdelingenbezoek in den vacantietijd in ons keuringsgebied belangrijk is toegenomen, blijft de voortdurende con trole op consumptieUs wel zeer gewenscht. WU hebben daarom het aantal monsters in het afgeloopen jaar wederom belangrijk ver hoogd (1931 97 monsters, 1932 118 mon sters, 1933 157 monsters). Onderzocht werden 26 monsters roomUs, waarvan 5 een te laag vetgehalte en 6 een te hoog bacteriecUfer hadden. Ook van consumptieijs, waarvan 131 mon sters in het laboratorium onderzocht werden, bepalen wij geregeld het vetgehalte. Welis waar zijn daaraan geen wettelijke eischen gesteld, maar wij meenen zooveel mogehjk te moeten bevorderen dat het consumptieUs met volle melk wordt bereid. Een bron van voortdurende zorg is het bac teriecUfer. Wij troffen in het afgeloopen ver slagjaar 42 monsters consumptieUs aan met meer dan 100.000 bacteriën per kubieke centi meter. Dit vry hooge aantal bewUst, hoe noo- dig het blijft bU voortduring aan te dringen op de uiterste zindelijkheid bij het bereiden en behandelen van consumptieUs. WU mogen verheugd zyn, dat sinds de in voering der warenwet de wUze van bereiding van consumptieUs aanzienhjk is vooruitge gaan, doch moeten voortdurend in gedachten houden dat er aan den hygiënischen toestand van dit artikel nog veel te verbeteren valt. Twee Usverkoopers bleken niet in het be zit der vereischte ventvergunningen te zUn 1 monster consumptieUs, bevatte colibacillen een ander monster was bereid uit onvoldoend gekookte grondstoffen. En nu nog iets dat doet zien, wat alzoo in de zaken in het district door de keurings dienst ondeugdelijk werd bevonden Staat van afgekeurde waren. 35 1. azUn 117 kg. cacao11 st. cocos 438 st„ 204 doosjes en V* kg. drop 27 Vs kg. en 50 st. suikerwerk 4 kg. bruine suiker1.8 kg. gest. muisjes 35 kg. druivensuiker 2Va kg. en 34 pak hagelslag 35'A kg., 75 st. en 20 pakjes chocoladewerken 34'kg. obli37Vs kg. en 4 doos diverse koeksoorten 7 kg. be schuitgelei 4 ontbijtkoeken 2 blik en 12 st. cakes 130 kg. pindabrood 358 st. tafelkoe ken 9 blik gebak 35 st. honingbrood 2lh kg. frou-frou2 kg. biscuit50 kg. koekdeeg; 1 kg. en 46 pakjes soeggroenten 20 rol soep tabletten IV* kg. zoethout1 kg. aardbeien; 120272 kg. pinda 52 cococnoten2 kg. grau we erwten 13 kg. gedr. appelen 5 kg. kas tanjes 3 kg. gedr. peren 353 bananen 177° kg. peren3472 kg. appelen 50 sinaas appelen 51 pakjes en 1 kg. studentenhaver; 246 kg. gedr. pruimen15 kg. tutti-frutti 1 kg. gedr. perziken 3972 kg. abrikozen 35 kg. krenten 130 kg. rozijnen 2 kg. druiven 107s kg. kersen 600 kg. spercieboonen 600 kg. suijboonen 14 pakken gedr. snyboonen 3972 en 49 pak vUgen 5 kg. en 9pak split- erwten272 kg. en 36 doos doos dadels 38 fl. bessensap 3 kg. Edammer kaas 25 st. pindakaas 6 st. Goudsche kaas 2 kg. Edam mer kaas 25 st. pndakaas 6 st. Goudsche kaas 2 kg. Leidsche kaaS 2 kg. en 15 staaf jes kaas 14 pakjes zachte kaas 3 pak en 1 doos geraspte kaas 1 kg. thee 7 pak kinder meel157° kg. en 9 pak boekweitmeel 2 kg. boekweitgrutten2164 kg. tarwebloem 317° kg. en 24 pak gemengd meel ;528 kg. tarwe meel; 380 pak en 67° kg. zelfrijzend bakmeel; 22 kg. roggebloem 27° kg. en 250 pakjes pud dingpoeder 14 pak bakmeel1457° kg. en 189 pak havermout777° kg. meel172 kg. en 6 pakjes amandelpudding 4.6 kg. rijste bloem 117° kg. cakemeel272 kg. haver - gort5272 kg. griesmeelpudding 7 pak bloem 2 kg. sago 4 kg. tarwegriesmeel 1 fl. havermoutpap 1372 kg. vermicelli 159 kg. en 26 pak griesmeel1 kg. en 20 pak ma caroni 6 kg. gort4072 kg. en 11 pakjes vruchtengriesmeel172 kg. gemalen notemus- kaat0.85 kg. rommelkruid 272 kg. peper 5 fl. mosterd 6 fl. tafelzout20 pak gem. kruiden 1 3/4 kg. piment14 kg. en 3 pak margarine35 kg. bakkersvet27° kg. reu zel 15 gest. bokkings 16 st. en 3 fl. zure haring 26 st. ger. poonen 4 kg. ger. sprot 1600 eieren 3 1. slaolie, 8 1. raapolie. - Ja, antwoordde hij, het huis heeft twee uitgangen de eene is de deur, waar wy nu aankomen, de andere komt uit op een in aan bouw zijnd terrein, waarvan men het bouw werk hier kan waarnemen. Dan is het noodig de beide uitgangen te doen bewaken, meende Valentin. - Zeker, maar één man bU iedere deur zal daarvoor wel voldoende zUn, antwoordde de markies. Als hij versterking behoeft, kunnen wU spoedig genoeg bij de hand zijn. Chilperic werd door Valentin, die de expe ditie leidde, bestemd om den hoofdingang te bewaken, terwUl Trompelet de bewaking van den achteruitgang werd toevertrouwd. Nadat zoo alles geregeld was, stak Norbert zUn sleutel in het slot en draaide dien voor zichtig om. HU drukte zachtjes tegen de deur en deze ging, zonder gedruisch te ver oorzaken, open. ZU traden binnen. Geen geluid viel te be speuren, er heerschte een volslagen duisternis. GelukkigerwUs had de markies het huis ee nigen rijd bewoond en wist hU dus goed den weg. Volg me, sprak hij op gedempten toon. HU greep Valentin's arm, die op zijn beurt Murad bU de hand vatte. De clown kon als een kat in het donker zien en had derhalve geen leiding noodig. Aan het eind van een breede, met marmer geplaveide gang was de trap naar boven. De markies zette zUn voet op de onderste trede. Op dit oogenblik echter had Valentin heb ongeluk te struikelen en op den grond te vallen, voordat Norbert gelegenheid had ge vonden, om dit te voorkomen. Valentin stond weliswaar dadelUk op, doch de val had eenig gedruisch teweeg gebracht. Men hoorde op de eerste verdieping een lucifer afstrijken en er kwam een zwak schijnsel van licht Dat werd sterker, totdat een vol licht weldra op het bovenste gedeelte van de trap viel. Wie is daar vroeg een stem van boven. Onze vrienden bleven in het eerst het ant woord schuldig. Ze zwegen om tweeërlei reden in de eer ste plaats waren zU zeer onthutst door het BINNENLANDSCH NIEUWS. IN Z'N SLAAP UIIT BED GEVALLEN. Aan de gevolgen overleden. Te Waalwijk had de 68-jarige M. K. het plotseling versclujnen van een der bewoners van dit huis en in de tweede plaats was hier het antwoord van groot gewicht. Spreken stond hier gelijk met zichzelf verraden en alarm maken. Er moest onmiddelhjk met energie gehan deld worden. Murad sloeg zyn zaklantaarntje open en bU dat licht sprong men onverwijld naar boven. Boven bij de trapleuning stond een kleine, magere man met donkere gelaatskleur, hij hield het licht nog in zijn hand, Men kende hem op het eerste gezichthet was Loussard. Van zUn kant kon Loussard een kreet van schrik niet weerhouden. Hij liep op een half geopende deur toe, die naar den salon dezer verdieping leidde, waarschUnlijk om Rouquin te wekken en te waarschuwen. Maar de bandiet had zijn rekening buiten den clown gemaakt. Met zqn verbazende vlug heid had deze de laatste schreden op de trap vervangen door een vervaarlijken spronghij was in hetzelfde oogenblik Loussard te lijf gegaan, die op iets dergehjks niet verdacht, op den grond viel. In dit oogenblik, waarop zqn leven in groot gevaar verkeerde, dacht de man niet aan zichzelf, want hij verweerde zich nagenoeg niet, misschien ook zag hij in dat elke tegen stand van zqn zijde tot niets had kunnen leiden, maar hü mocht slechts aan zqn mees ter, die zeker verloren zou zijn als hU geen waarschuwing hoorde. Het huis weergalmde van den doordringenden gil, door Loussard geslaakt. August stopte hem zUn zakdoek in den mond, maar het was reeds te laat, de bandiet wist wel dat die eene kreet van hem voldoende moest zUn en deed zelfs geen po ging meer om zijn schreeuwen te herhalen. Loussard verweerde zich niet en August kon hem gemakkelijk zoodanig aan handen en voeten binden, dat er aan geen ontvluchting te denken viel. Daarop sleepte hq hem naar een hoek van de gang. Het licht van Loussard was bU zUn val uit gegaan. Valentin stak het weer aan. De vier bondgenooten snelden nu door de openstaande deur in de kamer. De markies ongeluk in zijn slaap uit het bed te vallen, een losgeld ontvangen, zoodat men HU bekwam zware inwendige kneuzingen aan vreest, dat het kind door een waanzin- de gevolgen waarvan hij is overleden. njg-e is ontvoerd BUITENLANDSCH NIEUWS. AANSLAG OP EEN ZIEKENHUIS. Dezer dagen is een poging gedaan om 't Bendigo-zlekenhuis te Melbourne (Australië), waar 190 patiënten zUn opgenomen, onder wie kinderen en aanstaande moeders, in de lucht te laten vliegen. Door de explosie werden over den geheelen gevel van het gebouw venster ruiten vernield, met het gevolg dat verschil lende patiënten door glassplinters werden gewond. Tafels en stoelen werden omver ge worpen en een stuk muur stortte neer. Eenige auto's van doktoren, die bij den hoofdingang stonden, werden door de ontploffing vernield. Bij onderzoek bleek, dat men nabij een ven ster van de gelij kvloersche verdieping ont plofbare stoffen had opgestapeld. De politie is van meening, dat de daad door een krank- zinnige is gepleegd. De schade wordt geschat op 600 pond sterling. HITTE IN CHINA. Duizende personen bezweken. De ongewone hitte en droogte, waaronder China al reeds sedert weken gebukt gaat, houdt nog steeds aan. Duizenden personen zqn tengevolge van zonnesteek gestorven. Van de ongeveer veertig begeleiders van den Pantsjen Lama, het hoofd der lamaistische kerk, die Zondag per vliegtuig te Peiping aankwam, terwijl de begeleiders per trein gingen, zqn vijf onderweg gestorven. Vooral Zuid- en Midden-China lijden onder de droog te, die zoo sterk is, dat vele rivieren en kana len in het geheel geen water meer bevatten, zoodat het scheepsverkeer, en daarmede de voorzening van de steden in gevaar is geko men. Doordat aan irrigatie van de velden niet gedacht kan worden, vreest men voor volle- digen misoogst. Het laatste goud van de „Egypt". De duikers van het Italiaansclie bergingsschip „Artiglio II" hebben een onvervvachten tegenslag ondervonden bij hun poging, het laatste goud uit het in 1921 bij de Bretonsche kust ge zonken s.s. „Egypt" te bergen. De 150 gouden en 30 zilveren baren, die nog in de brandkast aanwezig moesten zijn, nadat men verleden jaar tegen den winter de verdere bergingspogin gen moest staken, bleken namelijk ver dwenen te zijn. De duikers veronderstellen, dat de bodem van de brandkast eindelijk is weggerot en de resteerende baren edel metaal dientengevolge in het ruim van het wrak zijn terecht gekomen. Zij zullen dus thans moeten trachten zich een weg naar het ruim te banen, wanneer zij ook dit laatste goud en zilver willen bemachtigen. Tot dus ver was bij de diverse pogingn reeds voor een waarde van 12 millioen gul den geborgen. Weer een. baby ontvoerd. Bobby Connor, de 18 maanden oude kleinzoon van een kleedingmagnaat te Hartsdale in Ncw-York is spoorloos verdwenen men vermoedt, dat het kind ontvoerd is. Duizend politieman nen, spoorzoekers en anderen doorzoe ken de omgeving, doch tot nu toe slaag dtn zij er niet in iets te ontdekken. Ook is nog geen eisch tot het betalen van ging de anderen voor en geleidde hen rechts af naar een zaal, waar hij meende dat Rou quin wezen kon. Nergens viel evenwel iets van hem te bespeuren. De vensters waren geopend. BU het binnentreden huiverde de markies, Hier was het, dat een der belangrijkste too- neelen van zijn leven was afgespeeld. In dit vertrek vond hij, nu bijna twee jaar geleden, de ontvoerde Gabrielle weer, toen zij na haar vlucht van Murad opnieuw was aangehou den. Hier was het dat hij haar dwong hem te volgen, terwijl hq haar de keus liet tus schen haar vrijheid en den dood van haar vader. Daar was het venster, waaruit Gabriel le op de straat had gezien naar de twee ech te politie-agenten, hyzelf had haar op die twee mannen gewezen en gezegd Geef een gil, roep de politie te hulp, laat je door niets weerhouden. Het beteekent jouw vrijheid en mijn ondergang, maar het is tevens de dood van je vader KiestEn zU had gekozen. Zij had haar leven ten offer gebracht, ja, meer dan haar leven, haar liefde, en zoodoen de haar vader gered. HU herinnerde zich iedere bU zonderheid van dat tooneel. Daar de markies de vensters geopend zag, kwam natuurlijk de gedachte bq hem op dat Rouquin door een koenen sprong van deze eerste verdieping zich uit de voeten kon heb ben gemaakt. HU boog zich uit een der ven sters. Daar beneden stond evenwel Chilperic als een getrouw soldaat op zijn post. Norbert vroeg hem of hij iemand gezien had. Chilperic had niets gezien, geen mensch was hem voorbqgegaan. Iemand, die uit het venster was gesprongen, had om zoo te zeg gen in zUn armen terecht moeten komen. Van dien kant was derhalve een heimelUke vlucht onmogelijk geweest. De markies, gevolgd door Murad en Valen tin, spoedde zich naar een anderen vleugel van het huis, die op het bouwterrein uitkwam. Hier vond men echter alle vensters behoor lijk gesloten. Rouquin moest dus nog in het Vijftig menschen omgekomen in vlammen. Tijdens een godsdienstoefening ge raakte een tempel in Zuid-Indië te Tin nevilly in brand. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat slechts weinig personen het gebouw onverlet konden verlaten. 50 menschen zijn bij dep brand om gekomen, terwijl 40 personen zware ver wondingen opliepen. De brand in den tempel te Tinne- villy ontstond door een eigenaardige godsdienstige plechtigheid, waarbij de geloovigen met brandende wollen bal len wierpen, waarbij het dak vuur vat te en het gebouw in een oogwenk in lichte laaie stond. Kogels in plaats van wielen. Een jong Russisch ingenieur heeft 'n constructie uitgevonden, waardoor de wielen van treinen worden vervangen door kogels, welke in uitgeholde rails jnoeten rollen. Hij verwacht hierdoor 'een snelheid van c.a. 300 K.M. per uur te kunnen bereiken. Een technische commissie heeft de uitvinding gunstig beoordeeld en nog dit jaar zullen proe ven worden genomen. Echte en onechte Oceaanvllegers. Twee onbekenden hebben door hun groote gelijkenis met de Oceaanvliegers Joseph en Adamowitz, de bevolking van een paar Poolsche stadjes er tus schen genomen. Zij gaven zich voor de Oceaanvliegers uit en lieten zich fees telijk inhalen en bejubelen. Dit was hun echter niet genoeg. Zij hielden een inzameling voor den aankoop van een Oceaanvliegtuig ten behoeve van het Nationaal Museum. Toen zij voldoende geld binnen hadden gekregen, verdwe nen zij met het op deze slinksche wijze verkregen geld. De Oceaanvliegers be vonden zich op die tijdstip in War schau. Hongarsche boer door bijen gedood. Naar men uit Szolnok meldt is een landbouwer aldaar op een buitenweg door een zwerm bijen aangevallen. De dieren staken hem zoolang tot hij op den grond viel en dood bleef liggen. Autobus op hol. Te Schjnedstadt in den Elzas, is een autobus, waarin 30 personen zaten, in raznde vaart een hellenden straatweg afgereden, toen de remmen weigerden. De meeste passagiers probeerden het leven te redden door uit de autobus te springen, waarbij 18 personen zwaar werden gewond. Een vrouw is reeds overleden. Het gelukte tenslotte den chauffeur den wagen in een ondiepe sloot te rijden, waarbij het voertuig om sloeg, zonder dat echter de personen welke nog in de autobus zaten, werden gewond. In een kloof verpletterd. Een Berlijnsch fabrikant, die een au totocht door Zwitserland deed, werd geramd door een Engelsche automo- huis zUn. WaarsehUnlUk had hU, op alles voorbereid geheel gekleed in bed gelegen en s hij ontvlucht, toen hU door den gil van Loussard of misschien door het struikelen bU de trap van Valentin was ontwaakt. Waar kon hq zich evenwel zoo spoedig verscholen heb ben De markies meende, dat Rouquin wel naar een der bediendenkamers op de bovenste ver dieping zou zUn gevlucht. Daar was evenwel niemand. Norbert ging de bedienden-trap af, door zocht de keuken, de binnenplaats en ging eindehjk in den kelder. Hier werd zUn aan dacht getrokken door het openstaan van de deur. Was dit toe te schrijven aan vroegere nalatigheid of aan de haast van. het oogen blik? August was bU Loussard gebleven, hoewel deze zich toch niet bewegen kon. Valentin, Murad en Norbert bleven bq el kaar. Zij gingen, Valentin voorop, de steenen trappen af, die naar den kelder voerden en onderzochten daar alles zeer nauwkeurig. De kelder was bUna geheel ledig, want de markies had het huis niet lang genoeg be woond om daar een voorraad te hebben ge had en Rouquin was hier sinds geruimen tUd niet geweest. Ze waren reeds op het punt om onverrich- terzake weder den kelder uit te gaan, toen Norbert de beide anderen staande hield. Ik herinner mij, sprak hU op gedempten toon, dat Rouquin eens tegen mU zeide Als Je hier ooit door de politie in het nauw mocht worden gebracht we moeten altijd aan dergehjke gebeurlijkheden denken vergeet dan niet dat er in het vroeger door u bewoon de huis een smalle gang is, die door een af voerkanaal met de stad en vandaar met den oever der Seine in verbinding staat. De leng te bedraagt nauwelij ks twaalf meter en de gang bevindt zich omstreeks drie meter bo ven het kanaal. Zqt ge daar eenmaal, dan kunt ge binnen enkele minuten de Seine bereiken. Maar waar is die gang vroeg Valentin. (Wordt vervolgd.).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1