biel en in een kloof van 70 meter diep te geslingerd. Hij werd uit zijn wagen geslingerd en zijn hoofd werd tegen 'n rots verpletterd. Kinderen en een granaat Bij Lemberg vonden 5 kinderen op het veld een granaat, die daar nog uit den wereldoorlog was blijven liggen. Toen de kinderen de granaat op raapten, ontplofte deze. Vier kinderen werden op slag gedood. De vijfde zweeft in levensgevaar. Een Zwakzinnige onverlaat. Te Berlijn was eeq 24-jarige zwakzin nige werkloos geworden, maar daar hij een sterk rooker was, eischte hij van zijn moeder voortdurend geld om siga retten te koopen. Toen zijn moeder hem dit weigerde nam hij een braad pan en verpletterde haar hiermede den schedel De jonge man vluchtte, doch kon worden gearresteerd. Een station te huur. Daar de minister van openbare wer ken, Flandin, het doodvonnis heeft uit gesproken over verscheiden kleine spoorwegstations in de banlieue van Parijs, is men getuige van de eigenaar dige omstandigheid, dat er een aantal stations te huur staan Dit is het ge volg van de uitbreiding der stad, wel ke eenige stations overbodig heeft ge maakt en van de door de spoorweg maatschappijen met de busonderne ming gesloten „pacten", waarbij de spoorwegmaatschappijen zich hebben verbonden speciale stations en halten te laten vervallen. Al een paar stations hebben een an dere bestemming gekregen. Zoo werd in het station in de Rue de Boulain- villiers een tandheelkundig instituut gevestigd het voormalige station van Passy dient tot cantine voor de arbei ders van Peugeot het station van Gre nelle is garage geworden. Eens de vriendin der Tsarina In een stil paleis te Madrid hangt 'n schilderij, dat een groot kunstenaar heeft gemaakt van een wondermooie vrouw. Diezelfde wouw is onlangs in de grootste armoede, verlaten en onop gemerkt, in een Londensche kliniek ge storven. Zij heette Marja Taberkoff en was eenmaal aan het hof van den Tsaar een der meest geziene personen, tevens een der schoonste verschijnin gen. Zij werd de „Russische Juno" ge noemd. In haar vroegste jeugd was zij danseres in het keizerlijk ballet op haar zeventiende jaar trad zij in het huwelijk met den schatrijken hofjuwe lier Taberkoff. Ondanks den grooten rijkdom, die haar ten deel viel, behield de jonge vrouw haar frissche natuur lijkheid. Zij was al spoedig zeer bemind aan het hof en behoorde na korten tijd tot degenen, met wie de tsarina dagelijks omging. Aan haar voorspraak was het ook te danken, dat een pijnlijk incident ten gunste van het echtpaar Taberkoff kon worden bijgelegd. Bij 'n hoffeest veroorloofde een grootvorst, die nauw verwant was met de keizer lijke familie, zich vrijheden tegenover de jonge vrouw, wier schoonheid groo ten indruk op hem had gemaakt. In haar verontwaardiging gae Madame Taberkoff hem een klinkende oorvijg en het had weinig gescheeld, of de hof juwelier was hierdoor in ongenade ge vallen. De stormen van de Russische revo lutie vernietigden ook het ongestoor de geluk van Marja Taberkoff. Haar man werd doodgeschoten door bolsje wisten, die zijn zaak wilden plunderen. Zijzelf slaagde er in te vluchten en zich eenigen tijd in Rusland verborgen te houden. Toen kon zij naar Engeland vluchten op het schip van een Engel- schen kapitein, die haar door zijn han digheid het ontkomen mogelijk maak te, maar daarvoor ook al het geld vroeg, dat zij nog bezat. In Engelano trachtte zij met ongebroken moed een nieuw leven te beginnen als taalleera- res en als keukenmeisje in groote ho tels, doch al haar pogingen mislukten. Zoo was zij nog dankbaar, toen een klei ne gemeente op de verre Orkney- eilan den haar de slecht betaalde betrekking van herderin aanbood. Jarenlang deedj zij met ijver haar werk, doch op den duur was zij niet bestand tegen dit ruwe leven. Doodziek keerde zij naar Londen terug, waar een toeval haar in aanraking bracht met den arts, die haar ook in Rusland had behandeld Hij herkende de vroegere schoonheid en ontfermde zich over haar hij kon de verzwakte vrouw echter niet meer in het leven behouden en zoo is zij dan in zijn kliniek gestorven. BINNENLANDSCH NIEUWS. SCHRIK VEROORZAAKT ERNSTIG ONGELUK. In de Crabethstraat te Gouda is Zondag avond een eigenaardig ongeluk gebeurd. Het ziek zijnde 8-jarig zoontje van dr. L. A. v. d. Nagel zat aan de straatzijde voor het raam van de bovenverdieping der ouderlijke woning een boek te lezen, toen van een passeerende luxe auto met een geweldigen knal een achterband sprong. De knaap schrok hiervan zoodanig, dat hij met het bovenli chaam door de ruit viel, met het gevolg, dat de slagader van zijn rechterarm werd door gesneden en hij aan het hoofd werd gewond. Dr. v. d. Nagel, die juist even weg was werd onmiddellijk gewaarschuwd. Hij keerde snel naar huis terug en verleende met een collega de eerste geneeskundige hulp aan den knaap, die veèl bloed had verloren. De jongen is daarop naar de Wijkverpleging vervoerd, zijn toestand was vrij goed. SMOKKELEN IN PANTSERAUTO. Wagen aangehouden in België. Uit Moerbeeke wordt gemeld, dat de Belgi sche douane erin geslaagd is een pantserauto die reeds maanden tot het smokkelen van vee uit Nederland naar België werd gebruikt, ein delijk te bemachtigen. Tot dusver was deze auto steeds zonder eenig resultaat onder vuur genomen. Thans echter trof een der beamb ten met een geweerschot de benzinetank, die lek werd, zoodat de auto weldra, bij gebrek aan benzine, moest stoppen. De smokkelaars wisten te ontkomen. De pantserauto bleek een soort van tank te zijn, geheel gepantserd met dikke stalen platen. De ruiten waren verscheidene centi meters dik, zoodat revolver- en geweerscho ten er op afketsten. De wielen waren voorzien van banden ter dikte van 8 cm en werden bo vendien nog beschut door 6 cm dikke stalen platen. Aan de auto was een bijwagen gekop peld, die door de chauffeurs met een handle met een handgreep kon worden afgehaakt. De auto zelf, voorzien van een motor van 85 pk, woog 3500 kg. HOLL. MIJ. VAN LANDBOUW. Vergadering dag. bestuur. Onder leiding van den heer P. Stapel Czn. kwam het dagelijksch bestuur der H.M.V.L. bijeen. Bij de bespreking van de agenda der vergadering der Eerste Afdeeling van het K.N.L.C. werd stil gestaan bij de positie der hypotheekboeren, die nog steeds niet geregeld is. Uit hoofde van de vele consequenties, wel ke aan de naar voren gebrachte punten met betrekking tot het vraagstuk zijn verbonden, werd besloten zich over een en ander nog nader te beraden. Een punt van bespreking yormde de tarie ven van overheidsinstelllingen, welke in vele gevallen zeer hoog zijn, in verband met de huidige omstandigheden. De vaste lasten van het landbouwbedrijf dienen verlaagd te wor den. In dit opzicht werd de verwachting uit gesproken, dat de overheid hierin een voor beeld zou kunnen geven, door zooveel moge lijk tot verlaging van verschillende tarieven mede te werken. Goedgekeurd wordt, dat zij, die na 1 Au gustus a.s. toetreden als lid der H.M.V.L. vol staan kunnen met betaling der halve contri butie voor 1934. Door de afdeeling Eierland was verzocht er bij de regeering op aan te dringen, dat de gerstprijs gesteld worde op f 10.per 100 Kg. teneinde daardoor het scheuren van gras land aanlokkelijker te maken. Ingevolge het pas verschenen gerststeunre- glement is de toeslag op de gerst bepaald op f 3.50 per 100 Kg. Met den tegenwoordigen wereldmarktprijs wordt hierdoor geen prijs van f 10 per 100 Kg. bereikt. Het dagelij ksch bestuur achtte het daarom tegenover de vee houderij niet gemotiveerd, om thans aan te dringen op een hoogeren toeslag op de gerst, dan die, welke door de regeering momenteel is vastgesteld. Van den Bond van Veehandelaren was een verzoek ontvangen tot samenwerking, ten einde te komen tot verhooging der marktvel den in de gemeenten waar veemarkten wor den gehouden. Door het hoofdbestuur is ech ter reeds in 1933 een dergelijke poging on dernomen, welke slechts in één gemeente (Hoorn) succes heeft opgeleverdde overige in Noord- en Zuid-Holland aangezochte ge meenten hebben uit hoofde van de gemeente lijke financieele positie aan het verzoek niet kunnen voldoen, of hebben op het besluit van den gemeenteraad niet de sanctie van het college van Ged. Staten kunnen erlangen (Purmerend.) Daar de financieele positie van de gemeen ten er inmiddels niet beter op is geworden, werd besloten niet opnieuw tot de gemeenten een desbetreffend verzoek te richten. Van denzelfden Bond was het verzoek ontvangen, de toetreding tot de vereeniging voor veear bitrage te willen bevorderen. Daar genoemde vereeniging zeer nuttig werk verricht voor de veehouders, werd besloten de afdeeling per circulaire op te wekken de leden aan te spo ren deel te nemen aan de vee-arbitrage door toetreding tot bedoelde vereeniging. Besloten werd, om daar de pogingen in het K.N.L.C. om tot een steunregeling voor de karwij-teelt te komen mislukt zijn, gezien de buitengewoon lage prijzen, welke wederom voor den nieuwen oogst worden genoteerd, in verbinding te treden met den regeeringscom- missaris voor den akkerbouw, teneinde alsnog te komen tot een teeltregeling voor dit gewas. Minister Deckers vliegt naar Kopenhagen. Het oefenmgseskader in de Oostzee tegemoet. Naar men meldt zal de Minister van Defensie, vergezeld van zijn adjudant, den luitenant ter zee 1ste klasse J. E. A. Post Uiterweer, ten tocht van drie watervliegtuigen der Marine van Den Helder naar Kopenhagen op 23 Juli meemaken. Te Kopenhagen zal de minister em- barqueeren aan boord van Hr.. Ms. Hertog Hendrik", behoorende tot het Defenings eskader, dat op het oogen- blik een reis in de Oostzee maakt. Aan boord van dit schip zal de minister met bet eskader 28 Juil uit Kopenhagen naar Nederland vertrekken. De aan komst te Den Helder is bepaald op 1 Augustus. In handen van oplichter gevaiien. Een ingezetene van Beek gemeente (L.) solliciteerde een dezer dagen naar de betrekking van inspecteur van een levensverzekeringmaatschappij. Na 'n bezoek van den „directeur" werd hij als zoodanig aangesteld tegen borg stelling van f 500. Hieraan werd vol daan, doch sindsdien vernam de man niets meer. Het onderzoek wees uit, dat de man slachtoffer is geworden van een oplichter. Portefeuille vermist. Een handelsman vermiste een dezer dagen, op weg van de Kasvereeniging naar het Hoofdpostkantoor te Amster dam een zwart leeren portefeuille, die 'n bedrag aan bankpapier bevatte van f 4440, alsmede een notitieboekje met stempels ven de betreffende firma en een recu van de Kasvereeniging. Van deze vermissing is aangifte gedaan bij de politie. Men vermoedt, aangezien de vinder zich niet heeft aangemeld, dat misdaad in het spel is. Niet onmogelijk is, dat de portefeuille aan den eigenaar is ontrold. j De Nederlandsche Varkenscentrale. „Beschadigde" varkens min der waard. Onder de varkens, welke aan de Ne derlandsche Varkenscentrale ter leve ring worden aangeboden, komen er van tijd tot tijd voor, die op de huid roode strepen, plekken of schrammen vertoonen, ontstaan door het slaan, schoppen, bijten of op andere wijze mishandelen van de vakJiens. De Ne- derl. Varkenscentrale heeft besloten met ingang van 23 Juli a.s. bij de uit betaling van deze varkens een korting op de officieele prijzen toe te passen van 3 cent per Kg. Wanneer de bescha diging van ernstigen aqrd is, zullen de varkens echter uitsluitend voor reke ning en risico va*i den leverancier wor ien afgenomen. Deze ontvangt dan 'n prijs, die overeenstemt met de werke lijke waarde, die het varken na 't slach ting blijkt te hebben. De korting zal uitsluitend worden toegepast, wanneer de beschadiging bij de ontvangst door den kringzaakvoerder is geconsta teerd. Deze zal de varkens niet mogen ontvangen, dan nadat de aanbieder in de boeken van den kringzaakvoerder door onderteekening heeft te kennen gegeven, dat hij erkent dat de var kens zijn beschadigd. Het ontstaan van schrammen, aange bracht door het bijten der varkens, kan worden voorkomen door bij de var kens de hoektanden te verwijderen. Dit kan het best geschieden zoo spoe dig mogelijk nadat deze tanden zijn verschenen. Het komt voorts voor, dat varkens, die door de leveranciers niet als zooda nig zijn opgegeven, na slachten zeu gen blijken te zijn. Deze varkens zullen in het vervolg worden afgerekend te gen de voor zeugen geldende prijzen. Met zijn hoofd tegen 'n lantaarnpaal. Dinsdagnacht keerden te Eindhoven een aantal jongelui van een familie feestje huiswaarts. De 23-jarige L. v. Lierde uit Eindhoven, student in de medicijnen, had zijn hoofd buiten het portier gestoken. Bij het riemen van 'n bocht reed de auto tegen een lantaarn, met het gevolg dat van L. met het hoofd tegen den paal sloeg en een hals wervel brak. Hij overleed spoedig. Ruzie om een vonder. In het Lageveen, gem. Zuidwolde, (Dr.) is het tot een ernstige vechtpartij gekomen tusschen den 28-jarigen land bouwer E. B. en den boerenknecht J. D. te Drogteropslagen. Tusschen genoemde B. en zijn buur man W. bestond sedert eenigen tijd on eenigheid over een vonder, die toe gang geeft tot het land van W. en waarvan ook B. gebruik moet maken om zijn woning: te bereiken. Deze vonder is herhaaldelijk door W. verwijderd, zeer tot ongerief van B. die hierdoor zeer geprikkeld is. Toen de boerenknecht J. D. zich een dezer dagen 's-avonds om 9 uur in ge zelschap van de dochter van W., zijn verloofde naar de woning van haar ouders begaf, ontmoetten zij B. Na een korte woordenwisseling ont stond tusschen beide mannen een wor steling, waarbij D. zijn mes trok en hiermede B. een snede over het ge zicht en de hals toebracht, terwijl ver der een pees van een vinger zijner rechterhand werd doorgesneden. Executoriale verkoop van 60 panden. Zeven ton hypotheek in het geding. Naar men meedeelt, zullen op den lsten Woensdag in September a.s. te Rotterdam door notaris de Kat namens den curator jm*- Versyn Vitringa, in het faillissement van den heer Th. B. en diens echtgenoote mevr. M. C. B.— Van R., thans te Den Haag woonachtig, niet minder dan 60 perceelen in de bin nenstad worden verkocht. De heer B., die in Rotterdam een be kend huiseigenaar is geweest, bezitter van een honderdtal panden, meest heel oud, is door den gewijzigden toe stand meer en meer in moeilijkheden geraakt en van zijn bezit zijn in den laatsten tijd reeds telkens perceelen verkocht, die veel zwaarder met hypo theek waren belast, dan de waarde welke ze in de veiling nog bleken te bezitten. Ook ten aanzien van de nu tegelijk verkocht wordende panden loopen nog tezamen 44 hypotheken tot een bedrag van plus minus zeven ton ten deele verstrekt door hypoheekbanken enz. doch voor een ander deel door particu lieren, die vermoedelijk eveneens voor belangrijke bedragen zullen gedu peerd wezen. Volgens een op het gebied van hui zen-exploitatie deskundige zegsman, hebben we hier te doen met een onver mijdelijk geval van saneering, of, wil men, van aanpassing van het bezit aan oude panden en pandjes aan de waar de van het moment, nu er geen woning nood meer is, doch een woningover schot dat reeds om 10.000 woningen draait. Op dit gebied staat men tegenwoor dig voor het verrassende feit,, dat som mige van die oude panden op plaatsen waarin zakelijk geen enkel perspec tief zit, tegenwoordig maar een vijfde of een zesde kunnen opbrengen in de veiling van het bedrag dat er een aan tal jaren geleden graag aan hypotheek op is gegeven. Dreigend volksgericht. Te Twijzel (Fr.) ontstond een dezer dagen, een volksoploop doordat rriej. G. K., vrouw van G. v.d. S. wonende te Rinsumageest, haar echtelijke woning lad verlaten, omdat „zij niet meer met haar man kon samenwonen" en nu haar intrek had genomen bij haar broer A. K. te Twijzel. G. v.d. S. en zijn kinderen kwamen naar Twijzel om vrouw en moeder te bewegen naar huis terug te keeren. De broer van de vrouw, A. K., wilde hiervan niets we ten en verdreef G. v.d. S. met een knup pel van zijn erf. Op aandringen van de politie keerde G. v.d. S. naar Rinsumageest terug, de kinderen bleven bij de vrouw. Even la ter keerde G. v.d. S. vergezeld van een aantal kennissen terug en eischte zijn wettige echtgenoote nogmaals terug. In het duister -- het was inmiddels reeds elf uur in den avond geworden -- groepten vele pienschen samen, die partij kozen voor v.d. S. Men heeft A. K. eenige raken klappen gegeven en eenige ruiten werden bij hem inge gooid. Den volgenden dag is de vrouw naar de echtelijke woning teruggebracht. Te voet naar Nederlandsch Indië Twee jonge Nederlanders, E. G. Grei danus en T. v. Heyningen, die in De cember van het vorig jaar, elk met niet meer dan f 25 op zak van hun woon plaats, Bussum, vertrokken, met het vaste voornemen Nederlandsch-Indië te bereiken, in de verwachting daar het zelfstandig bestaan te vinden, dat het moederland hun niet kon bieden, heb ben hun geweldigen tocht volbracht. Greidanus heeft, dank zij de vele in troducties, die hij en zijn vriend op ve le plaatsen hadden ontvangen, maar verpioedelijk bovenal dank zij de faam, die hun was vooruitgesneld, in Indisch- Nederland een goede positie gevonden. PROVINCIAAL NIEUWS. 1600-jarig bestaan van Medeniblik. In verband met 't 1600-jarig bestaan van Medemblik als stad, zal naar het Hbl. meldt, het Genootschap Oud-West Friesland op 25 Juli a.s. aldaar zijn al- gemeene vergadering houden. De hoog bejaarde voorzitter dr. v. Balen Blan ken zal o.a. spreken over „Ons West- friesch als dialect". „Omme ende bij 3 uur zal de officiee le ontvangst ten Raadhuize plaats heb ben, gevolgd door een bezoek onder leiding van burgemeester P. C. J. Pe ters, aan „het nieuw aangelegde plant soen, dat een sieraad van West-Fries land belooft te worden." Medemblik 1600 jaar Prof. ir. M. F. Visser, Wageningen, schrijft naar aanleiding van het be richt „Medemblik bestaat 1600 jaar", dat als bron voor die veronderstelling klaarblijkelijk gediend heeft de „Chro- nyk van Medemblik", door Dirk Bur ger van Sclioorel. Deze begint toch met de mededee- ling dat volgens een schrijver der al oude Historiën, Medemblik in den jare na de geboorte Christi 334 gebouwd is. Echter bestrijdt deze zelfde kroniek schrijver dadelijk daarop dit jaartal, waarbij hij wijst op een vergissing door D.C.C.C. te lezen als (Anno) Do mino 300 in plaats van 800. Oók van dien tijd schijnen echter nog geen vast staande gegevens bekend te zijn. Wel echter staat volgens dien kroniekschrij ver vast, dat de naam der kerk van de plaats Medemblik in 1118 in een geze- gelden brief van Bisschop Gobebaldus voorkomt. Zonder hierop verder in te gaan zegt prof. Visser, dat het bestaan van een plaats in dergelijke vroege tijden uit sluitend zou moeten worden bewezen door gegevens van de Romeinsche ge schiedschrijvers, welke tot heden voor die plaatsen ontbreken. Om het ietwat komische van een be richt over het 1600-jarig bestaan van Medemblik als stad in te zien, verge lijke men dit met de hardnekkige po gingen van de hedendaagsche ge schiedschrijvers, om voor Amsterdam tot een vroeger jaartal te komen dan 1300. LIJKJE VAN PASGEBOREN KIND GEVONDEN. Te Petten werd Zondagmiddag achter den zeedijk, gewikkeld in eenig ondergoed, het lijkje gevonden van een pasgeboren kind van het vrouwelijk geslacht. Onbekende onverla ten hebben dit daar waarschijnlijk Zaterdag nacht gedeponeerd. De gemeentepolitie heeft de zaak in onder zoek. PETTEN. Onze plaatsgenoot, de heer C. Roozlng Ez. legde te Haarlem met goed gevolg af het eindexamen der M.T.S., afd. Weg- en Waterbouwkunde. TEXEL. BIJTIJDS GERED. Toen Donder dagmiddag 5.45 uur het echtpaar Van Wijn- gaarde uit Hengelo (O) aan het baden was, werd mevr. Van W. plotseling in vrij diep wa ter door kramp overvallen. Gelukkig kon zij door haar man bijtijds worden gegrepen. De vloed kwam opzetten en gevaar was zeker aanwezig, al had men zich ook niet buiten de vlaggen begeven. Een der badmeesters Dog ger stak spoedig met een boot in zee en bracht de drenkelinge behouden aan wal. Het bovenstaande moge een, zij het over bodige, waarschuwing zijn, om bij het baden hier steeds binnen de vlaggen te blijven, om dat daar steeds toezicht aanwezig is en hulp kan worden verleend. Boerderijen Afgebrand. Tijdens het hevige onweer dat zich Woensdagavond tusschen 10 en 12 uur boven Hollands Noorderkwartier ontlastte werden de kapitale boerderijen van C. Bruin Dzn., staande in het Noordoost gedeelte van den ouden Niedorperpolder te Waar land en die van wed. G. Bruin-Roozen- daal in den Steketerpolder door het he melvuur getroffen. Beide boerderijen zijn geheel afgebrand. Van de eerste boerderij werden ook de aangrenzende hooischuren een prooi der vlammen. Bij de weduwe Bruin gingen de voorra den nieuw gewonnen hooi verloren. Ver zekering dekt de schade. Ons Lichaam en onze Gezondheid. Het voorkomen van zomersproeten. Vele dames met een fijne gevoelige huid hebben zoodra de zon weer meer kracht begint te krijgen, last van zo mersproeten. Toch kan men deze veel voorkomen door het gelaat in te wrij ven met de volgende oplossing 6 gram dubbel zwavelzure cliininie, 4 gr. glycerine, 150 gr. gedistilleerd water, 10 gr. rozenwater. Heeft men reeds zomersproeten ont dekt, dan wascht men met een oplos sing van 240 gr. gedistileerd water, 4 gr. zwavel bloem, 24 gr. glycerine, 8 gr. kamfer- spiritus, 20 gr. lavendelwater en 20 gr. Eau de Cologne, terwijl het betten van het gelaat, met waterstof superoxyd eveneens goede diensten bewijst. Voor hardnekkige gevallen kan men het best medisch advies inwinnen, daar men ook op dit gebied allerlei nieuwe uitvindingen heeft gedaan. De Olifaiitvisch. De olifantvisch is een der merkwaar digste Noord-Amerikaansche visschen Men gaf hem dien naam om zijn ruwe, taaie, dikke huid en o;m de plompheid van zijn lichaam. De Afrikaansche oli fantvisch is een geheel ander dier dit is een zoetwatervisch met uitste kend kopgedeelte, dat op een slurf ge lijkt. De olifantvisch behoort tot de cyclopteriden, een visschenfamilie, die voornamelijk te vinden is in de Noorde lijke IJszee en in het Noordelijkst ge- deeltee van den Atlantischen en van den Stillen Oceaan. De sootdolf behoort eveneens tot deze groep en het is best bekend, doordat hij ook het verst Zui delijk komt. Alle visschen van dtze familie leven dicht bij den zeebodem in tamelijk ondiep wrater zij kunnen jzich stevig vastzetten op de platte stee nen door middel van een schijfvormig zuigorgaan op het onderlijf, dat een ver vorming is van de buikvinnen. Deze visschen zijn wel in staat zich zelf te verplaatsen, doch zij doen dit zelden zij blijven het liefst langen tijd achter een op hetzelfde plekje vastgezogen zitten en wachten erop, dat hun prooi naar hen toekomt. De meeste visschen van deze famiiie hebben een dunne huid, die bij sommi ge beschermd wordt door beenplaten. De olifantvisch heeft daarentegen een huid, die een halven centimeter dik is, zeker een der dikste huiden, die men zich kan denken voor een dier van der gelijke afmetingen. Het dier zou het best beschreven kunnen worden als 'n dikke leeren zak, ongeveer 20 c.M. lang die losjes is opgevuld met de verschil lende organen. Nog meer is deze ver gelijking van toepassing op den Aptocy clus, die eveneens voorkomt in de wa teren om Alaska en voor zoover bekend het meest op den olifantvisch gelijkt Bij dat dier kan men de organen bin nen de huid hooren rammelen, wan neer het dier niet bolvormig is opge vuld met water. Ondanks zijn dikke huid heeft de oli fantvisch een week lichaam, dat doet denken aan een kwal. Als men hem bui ten het weer op 'n plat oppervlak legt, zakt hij uit en wordt platter. Men kan zijn lichaam ook binnen zekere gren zen met de hand samendrukken. GEMEENTE WIERINGEN. Straatprediking te Den Oever. Zaterdagavond half acht e.k. zal te Den Oever in de Hofstraat een open luchtsamenkomst zijn. Als sprekers zullen optreden de Eerw. Heer J. Oranje hulpprediker en de Heer Brasser van Den Helder. Het Evanglisatie-Zangkoor van Wie- riugen en het muziekkorps van Bree- zand zullen af en toe eenige nummers ten beste geven. Kaasyervoer. Het vervoer der kaas van de fabrieken te H.hoef en VVester- land naar Alkmaar is aanbesteed. Er waren de volgende inschrijvings biljetten ingekomen: Gebr. Kaanf 1.23; C. Klein Sz. f 1.02; J. Poel f 0.89; C. Hui] berts f 0.88; A. Poel f 0.74; C. de Haan f 0.74. per 100 stuks. De laagste inschrij vers waren dus gelijk. Er werd om ge loot en het vervoer zal nu geschieden door C. de Haan Pz. Burgerlijke Stand, Gemeente Wieringen van 6 t e. m. 19 Juli 1934 Geboren Cornelia Maria, d.v. B. van Straa len en E. Kooij Keimpe Jan, z.v. J. D. Post en A. Nanninga Gerritje d.v. Jac. Bals en C. D. de WitCornelia Marie, d.v. C. Kooij en G. Wiegman Lambert, z.v. P. Braaksma en H. Kleefman. Ondertrouwd P. Baijs en P. W. van Roo J. J. B. de Leeuw en R. W. Tijsen. Getrouwd G. Hermink en D. Bakker J. J. R. Groos en A. M. van Keulen. Overleden te den Helder, L. Mulder, m., 76 jaar, echtgenoot van M. de Haan te Alk maar, Maria Margaretha Zomerdijk, d.v. S. Zomerdijk en G. Modder. BouwvergunningenBouwverkunning is verleend aan Elb. Lont, tot het bouwen van een bergplaats aan den Koningswegaan Volk. Bakker tot het bouwen van een woon huis aan de Zwinstraataan C. de Haan Pzn. tot het bouwen van een woonhuis aan de Nieuwstraataan J. Hegeman Jzn. tot het bouwen van een woonhuis aan de Zwinstraat. Drankwet. Ingevolge de drankwet is aan D. Feitsma alhier een verlof B. verleend t.b.v. Jeugdherberg te Oosterland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2