RADIO PROGRAMMA E. v.d. WAL - MIDDENMEER. v. d. WAL - MIDDENMEER. E. v.d. WAL - MIDDENMEER. E. v.d. WAL - MIDDENMEER. niLKllNULK CUUKANT TWEEDE BLAD. VRIJDAG 20 JULI No. 58. ZATERDAG 21 JULI HILVERSUM. Golflengte 1875 M. V. A. R. A. 8.0110.00 Ochtendmuziek. V. P. R. O. 10.0010.11 Morgenwijding. V. A R. JL 10.15 Uitzending voor de arbeiders in de Con tinubedrijven. 12.152.00 na. Middagconcert 2.15 n.m. „De RIjwièlplaatjes". Toespraak voor de vereeniging tot Bevordering der Be langen van T.B.C.-patiënten in Neder land door I. Lessing. 2.30 n.m. „Lentebloemen", een kinderzangspel. 3.00— i Middagconcert. 4.00 n.m. Rigoletto. Opera in 3 bedrijven van Verdi. 6.00 n.m. Letterkundig overzicht door A. M. de Jong. 7.30 n.m. Kerkerballade van Oscar Wilde. 7.00 n.m. De Flierefluiters. 8.05 Populair Concert. 9.00 na. Toespraak dood A. de Vries. 9.30 n.m. Concert. 10.5 na. Persbureau Vaz Diaa. 10.45 njn. VAJR.A.-orkest. 11.10 na.-12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. 301.5 M. (995 Kp.) K. R. O. 8.159.30 Gramofoonmuzlek. 10.0010.15 Gramofoonmuzlek. 10.30—11.00 Muziekuitzending voor fabrieken. 11.3012.00 Godsdienstig halfuurtje door Pas toor L. H. Perquin. 12.01 Lunconcert. 2.00—2.30 n.m. Halfuurtje voor de rijpere Jeugd. 2.30 Gramofoonmuiriek. 3.004.00 na, Kinderuurtje. 4.10—, n.m. Het KRO-orkept. 5.00 n.m. Gramofoonmuzlek. 5.307* na. De KRO.-Boys. oXv. Piet Lus- tenhouwer. 6.20—6.40 n.m. Paul de WaartJournalistiek weekoverzicht. 6.45—7.10 n.m. Het K.R.O.-Orkest. 7.157.35 n.m. „Missie en techniek" door Pa ter H. Breukers. 7.35 Gramofoonmuziek. 8.308.35 n.m. Vaz Dias. 8.35—9. n.m. Solistenconcert. 9.30 Accordeonprogramma door A. Mommers. 10.15 Vaz Dias. 10.05 K.R.O.- koor. 11.0012.00 Gramofoonmuzlek. ZONDAG 22 JULI HILVERSUM. Golflengte 1875 M. V. A. R. A. 9.00 Postduivenberichten. 9.03 Tuinbouwhalfuurtje S. S. Lantinga„De 9.30 Orgelspel Joh. Jong. V. P. R. O. 10.30 Kerkdienst uit den Ned. Prot, Bond te Hilversum. A. V. R. O. 12.01—2.00 na. Het AVRO-Klelnorkest. 2.00—2.30 n.m. Boekenhalfuur Dr. P. H. Rit- ter Jr. 3.00—4.30 n.m. Aansluiting met het Kurhaus te Scheveningen. 4.45 n.m. Sportuitslagen van Vaz Dias. V. A. R. A. 5.00 n.m. Kinderkoor „De Kleine Stem" o.l.v. Piet Zwager. 5.10 n.m. Voor de kinderen. Vraaguurtje van Oom Henk. 5.45 n.m. Kinderkoor. 6.00 n.m. Voetbal van den dag, door Hans S. Boekman. 6.20 na. Volksliederen door „De Wielewaal". 7.00 n.m. Stemmen uit het proletariaat. Een werkloos Amsterdamsch diamantbewer ker spreekt. 7.20 nam. VARA-Orkest. A. V. R. O. 8.01—3.15 Nieuws- en Sportberichten van van Vaz DIaz. 8.159.00 n.m. Aansluiting met het Kurhaus te Scheveningen. 9.00—9.15 n.m. Radiojournaal. 9.309.50 n.m. Kovacs Lajos en zijn orkest. 10.40 n.m—12.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. HUIZEN. 301.5 M. (995 Kp.) K. R. O. 8.30 Morgenwijding. 9.30 Kerkdienst uit de Ned. Herv. Kerk (Oude Kerk) te Huizen. K. R. O. 12.152.00 na. Middagconcert. 2.10—2.30 n.m. Boeken en schrijvers. 2.30—2.45 n.m. Voordracht door Vincent Berg- hegge. 2.45— n.m. Het K.R.O.-Orkest. 4.00—5.00 nm. Ziekenlof uit Bloemendaal. N. C. R. V. 5.00—5.50 n.m. Gewijde muziek. 5.20 n.m. Kerkdienst uit de Geref. Kerk (Wil- helminakerk) te Dordrecht. K. R. O. 7.45—7.50 n.m. Gramofoonmuziek. 7.508.15 n.m. C. L. Meuleman„Eenige pro minenten onder de hedendaagsche Neder- landsche kunstenaars." 8.20 nn?. Europeesch concert. 9.00—9.Ó5 Vaz Dias. 9059.25 n.m. „Het verjaarscadeau." Vroolijk hoorspel in één bedrijf. 9.20 n.m. Het K.R.O.-orkest. ±10.00 n.m. Vaz Dias. 10.20—10.40 n.m. K.R.O.-Boys. 10.40—11.00 n.m. Epiloog door het Klein Koor. MAANDAG 23 JULI V. A. R. A HILVERSUM 1875 M. 8.00 GramoxouutüuBira V. P. R. O. 10.0110.15 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Jan.Lemaire draagt voor. 10.30 Solisten Concert. 11.15 Voordracht door Carel Rijken. 11.20 Beroemde vlolisten en pianisten spelen. 12.15 Lunchconcert. 2.15 Voor de Vrouwen. 3.10 Kamermuziek. 4.30—5.00 n.m. Voor de Kinderen. 5.30 n.m. Trio Willem Drukker. 5.15 Vooravondccncert door VARA-orkest. 6.30 n.m. Muzikaal babbeltje door Plet lig gers. 7.40 n.m. Neerlands Natuur. 8.03 n.m. Joodsche liederen te zingen door Leo Fuld. 8.17. n.m. VARA-Orkest. 9.00 n.m. „De onbewegenlijke" een schets van Henri Barbusse. 9.30 Vara-orchest. 10.15—10.20 n.m. Vaz Dias. 10.30 nm. V.A.RA.-Or*est olv. H. de Groot. 11.00—12.00 Gramofoonmuzlek. HUIZEN. N. C. R. V. 301.5 M. (995 Kp.) 8.00—8.15 Schriftlezing en meditatie. 8.159.00 nm. Concert. 9.30 Morgenconcert. 10.15—10.45 Morgendienst. 11.00 Lezen van Christelijke Lectuur. 12.30—1.45 n.m. Orgelconcert. 2.002.30 Gramofoonmuzlek. 2.353.15 n.m. „Mooie rotsplanten en rots heesters," door A. J. Herwig. 3.30 n.m. Concert. 4.00—5.00 -n.m. Bijbellezing. 5.15—6.15 n.m. Christelijk liederenuurtje. 6.307.00 n.m. Vragenuurtje. 7.00±7.15 n.m. Politieberichten en Ned. Chr. Persbureau. 7.207.30 n.m. G. de Wal„Een sprookje." 7.308.00 n.m. Vragenuurtje. 8.009.30 n.m. Uitzending van den Openings avond van het Congres, uitgaande van de internationale bonden. 9.3011.00 n.m. N.CR.V. Klein-orkest o.l.v. Piet v. d. Hurk. 11.00 Gramofoonmuziek. GEMEENTE ZIJPE. alhier is geslaagd voor het diploma warenkennis, op de te Aimsterdam ge houden examens. PREDIKBEURTEN ZIJPE. ZONDAG 22 JULI. NED. HERV. KERK Oudesluis v.m. 10 uur Ds. Witkop. Petten v.m. 10.30 uur Ds. Vorstman. Schagerbrug, Burgerbrug en St. Maartensbrug OigN dienst. DOOPSGEZ. GEM. Burgervlotbrug v.m. 10.30 uur ds. R. v.d. Veen, EVANGELISATIE. Schagen v.m. 10V* uur, de heer Prinses van Amsterdam. 's Avonds geen dienst. Breezand. voorm. 10 uur, de heer Boon. Breezand nam. 3Vi uur. de heer Boon. -4-, -»ais^r GEMEENTE ANNA PAULOWNA. Schagerbrug. Woensdag werd met met de verpleegden uit het „Tehuis voor Ouden van Dagen" en personen boven de 65 jaar, uit de wijk Schager brug, de gewone jaarlijksche autotocht gemaakt. Reeds vroeg in den morgen, onder hef genot van een stralende zon ne-zomerdag, waren allen aaanwezig en omstreeks half negen werd de tocht aangevangen, uitgeleid door zeer veel belangstellenden. Het geheele gezelschap, bestaande uit 74 personen, was geplaatst in 15 auto's en een autobus van den heer Jn. van Scheijen. Er werd gereden door Anna Paulowna naar Wieringen, met een bezoek aan de sluizen en het mo nument, op den afsluitdijk, waar allen vol bewondering een en ander hebben bezichtigd. Er werd terug gereden naar Wieringen en in Hotel De Haan werd koffie gedronken en tevens werden daar de hongerige magen gestild. Van daar werd een tocht door de Wieringer meer gemaakt en vol belangstelling werd hier het land aanschouwd, ont woekerd aan de Zee. In Hotel Smit, te Middenmeer, werd het middagmaal ge bruikt, wat door allen met veel smaak werd genuttigd. Na een poosje van rust werd de terugtocht-weer aanvaard en over Slootdorp door Wieringerwaard, Ewijcksluis opgezocht, om langs de mooie betonweg het vliegkamp „De Kooy" te bereiken. Hier werd het ge zelschap in een drietal groepen ver deeld en onder technische leiding werd aldaar alles bezichtigd. De vele aldaar gestationneerde vliegtuigen werden be zichtigd en aan de werkplaatsen een bezoek gebracht, wat zeer belangwek kend was. Vandaar werd de tocht door gezet door Den Helder, naar Huisdui nen, om in het Hotel „Dennenheuvel" te gaan theedrinken. Na afloop gingen velen een wandeling maken, terwijl de sportieve chauffeurs verkoeling zoch ten in de Noordzee, terwijl anderen kalm in de schaduw verkwikking zoch ten, want het was drukkend warm en als gevolg hiervan had een der passa giers te veel van zijn krachten gevergd en kreeg 't met de warmte „te kwaad", wat gelukkig geen nadeelige gevolgen had, daar de patiënt, toen wij den vol genden morgen eens gingen informee- ren, weer geheel in orde was. Na huiskomst, te ongeveer half acht, gingen allen even in de zaal van den heer Modder, waar een lekker kop kof fie en een gebakje, tot afscheid werd genuttigd. De „The Tummy Boys" hadden zich hier op het tooneel opgesteld en ttrotsch de tropische hitte, werden door deze heeren een vijftal muzieknummers gespeeld, wat door allen zeer gewaar deerd werd. De voorzitter memoreerde even het prettige van een dergelijke tocht voor de deelnemers en bracht dank voor de financieele medewerking aan de bewo ners van Schagerbrug en uit andere dorpen der gemeente, welke het moge lijk maken een dergelijke toch4, te houden. Ook de dames, welke deze gel den bijeenbrengen, en de eigenaars der auto's, voor 't beschikbaar stellen van hun wagen en liun opoffering om een geheelen dag dienst te doen als chauf feur, ontvingen een woord van harte- lijken dank, namens de oudjes, voor al het gebodene. Ook de Burgemeester en de heer Van der Sluijs, spraken een woord van dank, voor alles wat voor de Ouden van Dagen door allen wordt gedaan, waarna de Voorzitter de bij eenkomst sluit. BURGERLIJKE STAND. Gem. Zijpe van 13 t.m. 19 Juli 1934. Geboren: Arnoldus Willem, z.v. Arnoldus van Dijk en Anna Mechelie- na Maria Holtus Cornelia Anna, d.v. Hendrik de Graaf en Antje Quak(; Jan z.v. Matthijs Dekker en Maartje Veu- ger Gerrit,, z.v. Jentje Molenaar en Magdalena Therese Perras Cornelia, Margaretha, d.v. Anthonius Petrus Pronk en Anna de Vries Jan, z.v. Au- ke van der Laan en Lena van Os. Ondertrouwd Geene. Getrovtwd Dirk Kaper, oud 26 jaar, kruienier, te Schagen en Aaltje Elisa- beth de Hoop, oud 20 jaren, alhier. Overleden Maartje Margaretha Timmerman, oud 55 jaren, echtgenoo- te van Teunis Ott. St. Maartensbrug. De heer J. Keuris Brand. Dinsdag werd de motorspuit gealarmeerd voor brand bij den heer D. Smits in de Kleiweg. Gelukkig bleef 't bij een schoorsteenbrand, die men spoe dig wist meester te worden. Zwaar weder. Woensdagavond ont lastte zich boven onze gemeente een zwaar onweer gepaard gaande met re gen- en hagelbuien. In den Veerweg sloeg de bliksem in in een landbouw- schuur van den heer Vader, welke t.dt den grond afbrandde. Tevens moesten vele stoppen en lampen van het elec- trisch licht het ontgelden, doch per soonlijke ongelukken hadden niet plaats. Voor velen was het een pak van het hart, dat de hui weg dreef. Loop der bevolking Ingekomen: Mej. E. Vorstman van Arnhem; S. Schipper en echtg. van Den Helder. Vertrokken: Mej. C. de Vos naar Wie ringerwaard; J. Busch-Witvoet en doch ter naar Zijpe; F. Beek-Oosthof naar Den Helder; G. A. van Bavinkhoven- Keuris naar Velsen; J. Keijzer en Echt genoote naar Beugen en Rijkevoort; Jh. Hollander naar Oudkarspel; J. Philip- sen naar Schagen. Burgerlijke Stand. Geboren: Johanna, dochter van A. Menheere en A. J. van der Voort; Mar garetha Geertruida, dochter van C. op 't Veld en A. de Moei; Lajnhertus Jaco- bus Jan, zoon van L. J. Baartman en A. N. Cornelissen; Lena Alida, dochter van W. C. Kortekaas en E. M. van Kam pen. Getrouwd: E. L. Beek en F. Oosthof A. van Bavinkhoven en G. A. Keuris. Overleden E. Tiel-de Vries, 62 jaar. Verkiezing Hoofdingelanden. Als Hoofdingelanden van den Anna Pau- lownapolder zijn gekozen de aftreden de heeren G. J. Lovnk en J. Tijsen en ter voorziening in dc vacatures K. A. Kaan en C. D. Rezelman de heeren V. Kaan en P. J. Zoete. Kermis 1934. Druk wordt gebouwd, druk gesjouwd Kermis 1934 staat voor de deur. Ook in de café's en zalen al hier, zooals van de heeren Jonker, Meel dijk, Slikker en Kossen worden druk voorbereidingen getroffen. Tevens is Cinema Schinkel als van oudsher gear riveerd en zal wel weer veel aftrek heb ben. 's Maandags zal worden vertoond de beroepide film „De Jantjes"; de an dere dagen nieuw programma. Tevens zijn gearriveerd Bos met luchtschommel; Mul met zweefmolen; Braak met Turksche schop, Krekel met autobaan, Theunisse met glijbaan; De Boer met vroolijke paddestoelen Verder zijn aanwezig de gebakkra men van De Jager, Verwijck, Suiker- goedkramen Hartland en anderen. Te vens schiettenten, touwtrekken, fruit, ijs, Palingstallen waaronder ook Leijen, enz. Men ziet, als het weer meewerkt, belooft de kermis 1934 heel veel GEMEENTE WIERINGEN. VERLOTING GYM. VEREEN. WIERINGEN. Donderdagavond had in café Concordia de trekking plaats van de loterij der Gymnastiek Vereeniging Wieringen. Op de volgende lot nummers zijn prijzen gevallen 62ö, 701, 103, 12, 995 483, 420, 878, 196, 974, 940, 707, 982, 16, 916, 184, 480, 223, 406, 905, 575, 363, 145, 449, 614, 682, 937, 376, 954, 505, 580, 805, 810, 409, 948, 112, 765, 526, 395, 625, 41, 946, 404, 467, 6, 400, 153, 183, 341, 790, 665, 461, 901, 53, 215, 607, 985, 321, 702, 325, 698, 628, 858, 265, 162, 861, 111, 848, 870, 812, 24, 936, 236, 900, 980, 879, 471, 368, 869, 188, 115, 972, 813, 999, 366, 32, 820, 674, 37, 516, 353, 345, 201, 165, 865, 714. Op No. 995 is de fiets gevallen en op No. 37 Fototoestel. Keuringsdienst voor waren. Hieronder vol gen enkele gegevens betreffende de verrich tingen van den Keuringsdienst voor waren over 1933 in deze gemeente. In het geheel wer den 4127 monsters genomen en ter plaatse gekeurd a.s. 123 azijn, 475 partijen brood, 283 cacao, 265 gebak en suikerwerk, 665 groenten en vruchten enz., Kaas 88, koffie, thee enz. 321, limonade e.d. 133, meel en grutterswaren 651, melk 240, specerijen en zout 307, Suiker e.d. 112, Visch en vleesch 57. Het aantal be zoeken aan bakkers bedroeg 66, bij winkeliers 153, bij melkventers 108. Het aantal waar schuwingen beliep 38. Processen verbaal zijn niet opgemaakt. Bi het geheel werden 20 par tijen aan de consumptie onttrokken. Wieringer Kermis, We vestigen er de aandacht op, dat Vrijdag 27 en Zater dag 28 Juli in de Nieuwe Schouwburg- loge naast het Raadhuis de beroemde revue wordt opgevoerd: Dat doet de deur dichtZie adv. Politie: Verloren een portemonnaie, inhoudende eenig geld, een sleutel en een rijwielbelastingmerk. Inl. Gem. Bode. ONS WIERINGERMEERHOEKJE. PRIMA HUISHOUD - JAM per pondspot25 ct. per bus 40 ct. per 5 ponds bus 1.10 ct. FLEVO NIEUWS. Zaterdagavond 6 uur speelt een Combinatie van Flevo op het ter rein te Middenmeer een Wedstrijd tegen het Jodenelftal uit Nleuwesluis. Zondagmiddag om 3 uur spelen het eerste en tweede elftal tegen elkaar. De opstellingen worden bekend gemaakt aan het winkelruit van kapper Zwart te Mid denmeer. Zondag 29 Juli gaat 1 en 2 naar Twisk. 5 Aug. speelt het eerste een wedstrijd tegen Hollandia 3 in Hoorn. De loten voor het clubhuis zijn aan boekjes van 25 verkrijgbaar bij de penningmeester. Ieder lid neemt een boekje ter verkoop en zorgt dat het in de kortst mogelijken tijd is verkocht. SCHOOLREISJE voor de W.-MEERSCHOLEN. Donderdagavond had een vergadering plaats in het Dorpshuis te Middenmeer van een Commissie welke alsnog pogingen in het werk wilde stellen om dit jaar toch nog een school reisje met de jeugd van de Wieringermeer- scholen te houden. Het volledige personeel der beide scholen met hun resp. hoofden de heeren Heerink en Vergouwen was aanwezig, terwijl voor de burgerij zitting namen, de heeren L. Booms- ma, G. Schoorl, A. Kingma, Jb. Kingma, B. Wassink en Th. J. van Vegten, laatstgenoem de had de leiding der vergadering. Unaniem was men van meening dat er dit jaar toch nog iets gedaan moest worden voor de kinderen, zij het dan op bescheiden wijze. Na zeer uitvoerige besprekingen werd be sloten dat men dit jaar een boottocht zal ma ken naar Medemblik. In Medemblik wordt binnenkort een groot plantsoen opengesteld waarbij zich een groo- ten speeltuin bevind met alle mogelijke speel- werktuigen en ingericht op de ontvangst van groote kindergroepen. Door de hoogste klassen zal bovendien nog een bezoek gebracht worden aan het kasteel „Radboud." Een en ander zal nader worden uitgewerkt zoodat na de vacantie het reisje kan plaats vinden. Verschillende dames en heeren zullen bin nenkort bij de burgerij lijsten aanbieden, waarvan wordt verwacht dat ieder naar draagkracht "met gulle hand zal teekenen. Het ovèrgroote deel van de kinderen moe ten hun vacantie in den polder doorbrengen. Het uitstapje komt hun dus dubbel toe. SLOOTDORP. Politie. Verloren hoorn van motorrijwiel. HET GRAANPAKHUIS. De kwestie van het al of niet doorgaan van den bouw van het graanpakhuis te Middenmeer is naar wij ver nemen nog steeds in onderhandeling. Het bestuur van de Middenstandsvereeni- ging „Wieringermeer" interesseert zich ook voor deze zaak en heeft dezer dagen een be spreking gehad in Den Haag met de betrok ken instanties. Hieruit is gebleken dat de te hooge erf pacht welke wordt gevorderd voor dit gebouw een ernstige belemmering vórmt voor vesti ging in de W-meer. De kans dat bouwen te Middenmeer zal doorgaan wordt dan ook zeer gering geacht. FOTO AAN H. M. DE KONINGIN. Tijdens het laatste bezoek van Hare Majesteit de Koningin en Prinses Juliana, deed zich een aardig tafereeltje op de Brink te Slootdorp voor. Tusschen de haag menschen langs de weg ontdekte H. M. de Zeeuwsche kleederdracht, en werd een gesprek met de draagster van deze kleeding aangeknoopt. Van dit aardige moment zijn natuurlijk verschillende photo's gemaakt, waarvan er één in keurige uitvoering dezer dagen door Mej. de Boer te Middenmeer aan H.M. is ver zonden. Inderdaad een aardige attentie. BEZOEK AAN DEN POLDER. Heden (Vrij dag) bracht de Directeur-Generaal der Zui derzeewerken Ir. de Blocq van Kuffeler een bezoek aan Middenmeer, alwaar de drie ge reedgekomen ophaalbruggen in oogenschouw werden genomen. GEM. ZANGVEREENIGING „HARMONIE." Van verschillende zijden werd ons gevraagd of bovengenoemde vereeniging reeds een aan vang heeft gemaakt met haar repetitie's. Wij kunnen hierop antwoorden dat reeds een drietal weken prettig wordt gerepeteerd onder leiding van den heer Broeze uit Andijk. Dames en heeren welke dus nog het plan hadden om als lid toe te treden, worden a.s. Maandag in het gymnastieklokaal te Midden meer verwacht. De repetitie vangt gedurende de zomertijd om half negen aan. De regenval geeft stagnatie. Dooi de zware regenval is veel hooi dat nog in de weide stond, moeten worden om- geruiterd. Hieraan is veel arbeid ten bewijze waarvan aan een der bedrijven op één dag zelfs 135 menschen aan het werk werden geplaatst Het wordt beter. In een kort tijdsbe stek is thans goede grondverbetering in onzen polder merkbaar. Verleden jaar nog kon men de tuinboonen rang schikken onder de mislukte gewassen. Thans ziet men echter bij sommigen verbluffende resultaten van dit gewas. Bij een onzer medebewoners konden de eigen verbouwde tuinboonen reeds ge consumeerd worden. De Graan-combyne gearriveerd. De reeds veel besproken maai- en dorsch- combyne voor onzen polder is heden gearriveerd en met alle spoed is men met de montage begonnen. Het heet, dat zoodra de geweldige machine ge reed is, daarmede op de Mansholtka- vels gedemonstreerd zal wordeh. Zooals we reeds hebben vermeld, wordt met deze machine het graan te gelijk gemaaid, gedorscht, geschoond, en bet stroo tevens geperst. Alzoo hy per modern en iets geheel nieUWs in Nederland. Wederom aangekomen een schitterende col lectie SIGAREN. Neemt eens proef met de Argus Verbo 6. Prima 5 ct. sigaar. Alleen bq Politie: Verloren een pet. de politie te Middenmeer. Inl. bij Edammer Kaas 20 Pst. 45 ct. Edamm. Kruidkaas 20 p. st. 45 ct. Edammer Kaas 40 p. st. 60 ct. bij Onweer Hoewel rondom den polder geweldige onweerswolken zich samen pakten en de bliksemflitsen de hemel in vuur schenen te zetten, zijn hier ge lukkig geen ongelukken voorgevallen. Tweemaal kwam er sluiting in het stroomnet van het P.E.N. en heersckte in alle woningen volslagen duisternis. Echter was dit euvel na enkele minu ten voorbij. BURGERLIJKE STAND MEDEMBLIK met inbegrip ged. Wieringermeer. week van 13 Juli tot en met 19 Juli. Geboren: Hendrik, zoon van Jan B. Schuurke en Cornelia Thepen. Maria, dochter van Albert van Urk en Neeltje Westerneng. Adriana, dochter van Aait L. de Kruijff en Johanna W. J. van der Hagen. Gijsbertina Cornelia Antonia, dochter van Antonius H. Bende en Geertruida M. Spijkerman. Frederik Ma ria, zoon van Johannes F. Riepe en Hen drikje Lassche (wonende te Wisch-Gld.) Ondertrouwd Abraham Gilles Ver sluis en Adriana Hendrika Janse, bei den alhier. Jacob Kroeb en Petronella x\nna Kooij. Getrouwd: Sietze Beijert, te Amsteer dam en Ida van Gemst, alhier. Hendrik Post en Grietje de Jong, beiden alhier. Overleden Grietje Boon, oud 79 jaar, ongehuwd. Een groote flesch Limonade voor 47ct. Een groote flesch Limonetta voor 32ct. Een groote flesch Lim. Gazeuse v. 18ct bq KERKDIENSTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 22 JULI. R.K. KERK SLOOTDORP. Zondag Th en 10 uur H. H. Missen. In de weekDinsdag, Woensdag en Zater dag H. Mis te Th uur. Zaterdagav. 6—6 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Dinsdag2e, 3e en 4e klas Woensdag5e, 6e en 7e klasZaterdagle klas en bovenalen de kinderen, die nog geen eerste H. Communie gedaan hebben. MIDDENMEER Zondag Th en J0 uur H. H. Missen. In de week Maandag, Donderdag en Vrijdag: H. Mis te Th uur. Zaterdagav .6—8 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Maandag le klas en boven dien de kinderen, die nog geen eerste H. Com munie gedaan hebben. Donderdag2e en 3e klas. Vrijdag 4e, 5e, 6e en 76 klas. NED. HERV. GEM. Slootdorp v.m. 10 uur Ds. Flscher. Middenmeer 's av. 7 uur Ds. Fischer. EVANGELISATIE Middenmeer v.m. 9.30 uur Ds. Finkensleper. Slootdorp nam. 2.30 uur Ds. Finkensleper. Beide diensten dankzegging H. Avondmaal. GEREF. KERK SLOOTDORP: Slootdorp v.m. 9.30 uur Ds. J. H. Donner Van Broek op Langendijk. Bediening H. Avondmaal. Slootdorp nam. 3 uur Ds. Donner. Voortzetting Bed. H. A. en Dankzegging. GEREF. KERK MIDDENMEER Middenmeer v.m. 9.30 uur Cand. v. d. Vliet. Middenmeer nam. 3 uur Leesdlenst. INGEZONDEN STUKKEN. Slootdorp, 18 Juli 1934. Aan den heer V., schrijver van Wie- ringermeervaria. M. de R. Vergun ons 'n klein plaatsje in Uw geëerd blad, dit naar aanleiding van bovengenoemd artikel. V. schrijft, dat er verschillende volks tuintjes zijn, die minder goed groeien, en zoekt de oorzaak in de minder slech te pootaardappelen. Dat het de ooi-zaak niet kan zijn, is niet onmogelijk, echter in dit geval is het niet waar. Laat V., die maar omraak schrijft allemaal om trent de verbouw van verschillende ge wassen in den Polder, beter uitkijken, dan gelooven wij, dat veel schrijverij van V. in de pen kon worden gehouden. Hier de feiten Bij ons in Slootdorp staan verschillende perceelen aardap pelen, allemaal beplant ;met jn klasse B gekeurde aardappelen, en met de zelfde bemesting. De uitslag is deze Een perceel is heel slecht, het andere iets beter, terwijl het derde goed te noe mén is. Is dat misschien pootgoed Neeh, de oorzaak is het zout, en niet anders. Wie zijn oogen de kost geeft, dan is dit waar op zandgrond groeit het beter dan op kleibodem. Hieruit volgt dat grof-korrel-structüur beter geschikt is dan fijn-structuur. Kan dit ook een oorzaak zijn Laat V dit eens uitleggen Laat nu het verdere ge schrijf maar onbesproken het kan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3