Wij ruimen op M. GEEL AFGESLOTEN. Kossen CUPERBE „DE KLEINE WINST" J. VOS MIDDENMEER. MAANDAG 23 JULI a.s. KERMIS LUXE AUTO'S ZWARE BIGGEN WILT GIJ LEVEN LAAT DAN LEVEN! Ka Va da GEEST BOSKER's Boekhandel Wieringen - Middenmeer. ACTETASCH roor f 2.25, dubbele sloten. BAYERSCH PROGRAMMA. GEMEUBILEERDE KAMER R Womes, denkl v niet altijd de moeite loonen, daarop in te gaan. V. moet niet altijd de schuld op een andere plek zoeken, dan waar zij is. Dat kan alleen aan de betrokken huurders duurdere grond aanschaffen kosten, meer bereikt V. niet. Ons in ziens kan het zaaien van zwavelzure Amoniak niet anders zijn dan schade- lijk voor de gewassen, omreden de nieuwe cultuurgrond rijk genoeg is aan zuur, zelfs een veel te hoog gehalte bevat. Hiermede willen wij voorloopig eindigen. Hopende dat hier 'n beetje remmend is gewerkt op het geschrijf van V., dat betrekkelijk geen waarde heeft. U mijnheer de Redacteur, vriendelijk dank voor de opname. Het Bestuur Volkst. en Aankoopvereeniging Secr. A. Versluis, Kerkstr. 53, Slootdorp. Antwoord. Na inzage van het bovengeplaatst ingezondene, willen we op de eerste plaats kalm maar uitdrukkelijk vast stellen, dat het ijveren en de goede zorgen van het Bestuur van de Volks tuintjes en Aankoopvereeniging onze volle sympathie heeft en ter gelegener tijd vinden wij wel de gelegenheid de Vereeniging in haar werkzaamheden te steunen. Op heden enkel het volgende Had den nog maar meerdere inwoners hun pootgoed van bovengenoemde vereen, betrokken dan zou de indruk van vele tuintjes gunstiger zijn, en waar het tenslotte om gaat, dan zou de op brengst in rooitijd heel wat hooger zijn, dan nu het geval zal wezen. Juist die verbouwers zullen gedupeerd zijn, die ongekend pootgoed aan d grond hebben toevertrouwd, wat ze te hooi en te gras bijeengezameld hebben om toch maar wat aardappels te winnen. Voor hun was die gewraakte zuinig heid of slordigheid bedoeld. Onze eenige wensch is, dat onze cri- t.iek, die- opbouwend moet zijn, hun ter leering zal strekken, om hun, voor éigen voordeel, een volgend jaar tot betere zorgen te brengen. Nu meer de inhoud vag het stukje en dan wil ik alleen waardig zakelijk blijven. De feiten, door schrijver te Slootdorp voornoemd, ijn heel wel mo gelijk. Zou echter de zoute bodem de eenige en alles beheerschende oorzaak zijn van die zeer uiteenloopende stan den Schrijver weet dat zoo pertinent zeker Vervolgens wordt door inzen der nog verondersteld dat grof-korrcl- structuur of fijn-structuur een van de meehelpende oorzaken kan zijn. Bij de beantwoording van die zekere meening en de daarbij gevoegde ver onderstelling zou ik kort kunnen zijn, met te verwijzen naar vroegere va- ria's van V. waarin deze beide punten reeds besproken zijn. Ter voldoening dan nog het volgen de In de kern Slootdorp zijn beslist nog zoutstrepen in den bodem aan te wijzen. Die kunnen vooral in het voor bije droge zomergedeelte hun nadeeli- ge invloed op groei doen gelden. Ech ter kunnen aardappels vrij wat zout verdragen om een normale groei te ge- I I VAN VRIJDAG 20 JULI zoo lang de voorraad strekt: KINDERKLEEDING Meisjes directoire vanaf 15 ct. Camisooltjes, Hemdjes, Onderjurkjes in wit en gekleurd, Jurkjes in alle maten, extra koopje,. Katoen kousen en ski- JONGENSKLEEDING Blauwe Sjeans broeken en Kamgaren. Witte overhemdjes, gekleurde blousen. Mooie dasjes, Sportkousen, bijna voor niets. Gekl, Kinderpakjes m./I 65 ct. HEEREN INTERLOK Ondergoed Flanellen Manshemden 75 Krimpvrye vermengd onderpakken per stel f 200 Poloshirts, in aUe kleuren vanaf f 1.10. Kleine maat gekleurde en witte overhemden. Heeren zelfbinders 35 cent. Een paftijtje daagsche Boezeroens 75. Manchester Broeken vanaf f 1.25 Overali's f 2.75 en duurder. Fantasie broeken 2 gulden. DAMES GOEDEREN Dameshemden, pracht kwaliteit. Direc toire, Camisools, Onderjurken in Tricot zij en Chrameuze. Nog een kleine hoeveelheid Poloshirts in katoen en zij. Een partijtje SCHORTEN en MUTSEN, ver beneden de prijs. LAPPEN Stukjes van 4 en 6 el gaan voor een klein prijsje. Vitrage door elkaar 20 ct. per el. Tafelkleeden f 3.25. Stoelkussen, ongevuld 70 ct. Lakens f 1.10, Groote maat sloopen 22l/2 per stuk. CHINA MATTEN 16 els f 1.80 Bijpassende matjes 12 ct. KOOPT NU UW WOLLEN DEKENS, vanaf f 2.75 FLANELLEN LAKENS65 ct. OP DE HEEREN COSTUÜMS geven wy deze dagen 10% KORTING Tijdens de uitverkoop worden geen goederen op zicht gegeven. U beleefd tot een bezoek uitnoodigend ven. De nadeelen van een minder ont- zilte bodem komen vooral tot uitwer king in een mindere smaak bij aardap pels. Dat een lichtere zandbodem eer der ontzilt is dan zwavel- of kleigrond, leeren heel duidelijk de kaarten van grondonderzoek aanwezig in de Emma hoeve in de opvolgende jaren. Een be zoek daar zal veel Voor inzender ver duidelijken. De oorzaken van de min der goede stand kunnen iiv^en Polder ook liggen bij het spitten. Sommige bezitters van volkstuintjes hebben de slechtere ondergrond boven gewerkt waar wij vroeger ook al voor gewaar schuwd hebben. Nog meerdere oorzaken kunnen ten grondslag liggen, aan de zeer verschil lende groei. Laat echter opponent van V. aanne men, dat bij aardappels de grondheids- toestand van het pootgoed een aller eerste groeifactor is en ook de op brengst in zeer groote mate beinvloed. Trouwens heel de keuring door de N.A.K. is in feite een keuring op ziek ten, terwijl stand en onkruiden bij de beoordeeling geheel op de achtergrond blijven. Wil schrijver even de moeite nemen de volkstuintjes te gaan bezoeken, ook te Middenmeer, dan kan het niet an ders of hij moet het met ons eens zijn, dat het ziektecijfer op vele tuintjes te groot is. Mogelijk zullen de veldjes met de gebruikte B-poters gunstig afsteken bij vele andere veldjes. Met deze opmerking wil ik dit punt beslui ten. Voor iemand die de aardappels kent, met alles wat er aan op te merken is, ziet heusch wel of de slechte stand komt door zout, structuur, droogte enz. aan de ééne zij de, of ziekte anderzijds. En jammer moeten we constateeren dat de ziektebeelden al te sterk zijn soms. De kwestie van Zwavelzure Ammoniak moet in verband met de bespro ken schurft beschouwd worden en in verband daarmee blijft de zaak zooals ze neergeschre ven is. Een andere zaak is, of in het algemeen nu nog deze meststof voor de polder aan te be velen is. In een vroeger artikeltje heb ik de ze vraag reeds met neen beantwoord, omdat van zwavelzure Ammoniak maar 40 50 proc. tén goede komt in werking De kwestie van zure eigenschappen laten we beter rus ten. Uit heel het stukje voelen we verder aan dat de schrijver behept is met twee pessimis tische meeningen. Eendeels zou de polder nog te zout zijn, anderdeels is hij te zuur en zou zoodoende een behoorlijke cultiveering nog niet mogelijk zijn. En daarom vooral mag de landhuur voor de volkstuintjes niet opge voerd worden. Niet zoo zwartgallig, inzender. De gronden gaan behoorlijk in cultuurtoestand vooruit al is alles nog niet in orde. Over landpacht past beter het zwijgen hier. Uit nooden en fouten zullen we verder rus tig stof putten voor meerdere Wieringermeer- varia. V. Medeleven met het Koninklijk Huis. In verband met het overlijden van Z.K. H. Prins Hendrik werden de volgende telegrammen verzonden aan H.M. de Koningin en Prinses Juliana. Aan H. M. de Koningin te '-Gravenhage. De Christelijke Oranje vereeniging te Wie- ringermeer gevoelt zich gedrongen Uwe Majesteit te verzekeren dat zij innig mede leeft i nden rouw, die U trof en bidt U Gods nabijheid toe W.g. HEERINK. Aan H. K. H. Prinses Juliana te 's-Gravenhage. De Christelijke Oranje vereeniging te Wie- ringermeer, diep onder den indruk van het overlijden van Z.K.H. de Prins der Nederlan den bidt U Gods vaderlijke vertroostingen toe. Op deze telegrammen werden zoowel van H.M. de Koningin als H. K. H. Prinses Juliana dankbetuinglngen ontvangen. Geboren KARST, Inplaats van kaarten. Ondertrouwd TRUUS BERKEMEIER en J. BEZAAN. Huwelijksvoltr. 17 Augustus a.s. Wieringen, Kerkplein 6. Hlppolytushoef. (Toekomstig adresAmersfoort, Randenbroekerweg 83.) De Heer en Mevrouw HOEDEMAKER - DIJKMAN geven met vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon LAURENS. Wieringen, 20 Juli 1934. Dankbetuiging. De OUDEN VAN DAGEN uit de WIJK SCHAGERBRUG welke Woensdag 18 Juli jJ. zulk een mooie en gezellige tocht hebben gemaakt naar Wieringen, Wierin- germeer, Vliegkamp en Huisduinen, brengen hun hartelijken dank aan de inwoners van Schager- brug en omgeving en aan die personen uit de andere dorpen onzer Gemeente, welke financieele bijdragen voor dit doel hebben geschonken. Ook onzen hartelijken dank aan de autobezittere en dames en heeren Commissieleden voor al het aangebodene en de goede zorgen aan ons besteed. Het is voor ons allen een pracht volle feestdag geweest en wij zeggen allen daarvoor nogmaals hartelijk dank. De gezamelijke DEELNEEMSTERS en DEELNEMERS. Schagerbrug, 27 Juli 1034. Geboren M E IJ E R T CORN. DE HAAN A. DE HAAN-BAKKER. Den Oever, Wieringen, 20 Juli 1934. Moderne REPARATIE INRICHTING voor Automobielen, Moto ren en Rijwielen. Groote voorraad Rijwielen en Vacantie- artikelen, billijke prijzen, Dijkgraaf en Heemraden van den „ZIJPE en HAZEPOLDER" maken bekend dat vanaf 's MORGENS 7 UUR de weg langs de WESTZIJDE van de Groote Sloot, vanaf Burgerbrug tot Sint Maar tensbrug voor het doorgaand verkeer tot nadere aankondiging zal zijn ZIJPE, 21 Juli 1934. AJOUREN PLISSEEREN. Dagelijksche aflevering A. HILDERING Spoorstraat h. Palmstr. Helder. Tel. 69. Tel. 69. TE ANNA PAULOWNA. Per van en naar de kermis. Speciaal voor Wieringen en omstreken. ZEER BILLIJK TARIEF. Beleefd aanbevelend, M. BROERS. Autogarage BREEZAND. Tel. 69. Tel. 69. TE KOOP by P. LAAN, Noord Stroe, Wieringen. Credieten v.a. f 500.- t.e.b. voor elk doel 5 Iedereen beslist crediet, ook zij die overal gewei gerd zijn. Brieven p.a.w. CREDV. EIGEN HULP SCHIEDAM. Agenten gevraagd. NIEUW. NIEUW. L. ZWART - LEUSINK. Middenmeer, 19 Juli 1934. Brugstraat 3. TE KOOP EEN FORNUIS. ZOO GOED ALS NIEUW. D. Dijken, Alkmaarscheweg Midden meer (Wieringermeerpolder.) Steunt daartoe het ijverig streven Van ons' eigen middenstand En wordt van haar een vaste klant. (Prijsvraag Middenstandsvereeniging Wieringermeer. ELECTRISCHE SMEDERIJ EN CONSTRUCTIEWERKPLAATS Brugstraat 29 Middenmeer levert IJZEREN WAGENS op luchtbanden. Scherp concurreerende prijzen. Zonder ver plichting in bedrijf te zien. vraagt prijsopgaaf. Leverancier aan Wieringermeer-Directie. MARKTBERICHTEN. 1934. NIEUWE MAATJESHARING per vaatje 125 stuks, f 3.55. 50 stuks per vaatje f 2.45. Aanbevelend, A. DOETS, Magdalenenstraat ALKMAAR. 10,10,10,10,10,10,10! Zoo zal 't rapport er uit gaan zien Van 't kind dat schrijft Met de schoolvulpen „ideaal" Voor slechts f 2.50, 't is brutaal, (Een gouden pen, een pracht) is thans De Schoolvulpen door in den handel gebracht SCHAGEN, 19 Juli 1934. Op de ge- houden weekmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt 35 Paarden f 150- f 350 23 Geldekoeien (mag.) f 80-f 130; 44 Geldekoeien (vette) f 160-f 225 5 Kalfkoeien f 170-f 215 2 Pinken f 70- f 80 19 Graskalveren f 18-f 80 72 Nuchtere kalveren f 3-f 10; 25 Schapen (mag.) f 10-f 14 79 Schapen (vette) f 17-f 19 140 Lammeren f 5-f 10 6 Bokken en Geiten f 2-f 12 15 Varkens (mag.) f 12-f 17 21 Varkens (vette per Kg. f 0.30-f 31 106 Biggen f 7-f 10. De Kaasmarkt HOORN, 19 Juli 1934. Op de gehou den Kaasmarkt waren aanvoer en prij zen als volgt 11 st. kleine fabrieks- kaas f 122 1 st. boeren-commissiekaas f 25 23 st. kleine boerenkaas f 20. To taal 41 stapels, wegende 26364 Kg. De handel was goed. Stichting „Heldersche Eierveiling" Noteering van 19 Juli 1934. Aange voerd 23516 Kipeieren. 180 Eendeieren Prijs 52-54 Kg. 210 a 250 55-75 Kg. 200 a 20 58-60 Kg. 230 a 270; 61-63 Kg. 260 a 1270 64-67 Kg. 270 Kleine ei eren 170 Eendeieren 200 a 230. Alles per 100 stuks. Eierveiling Schagen. Veilingsbericht van Donderdag 19 Juli '34. Aangevoerd 90.000 Kipeieren. Prijs 52-54 Kg. 210 55-57 Kg. £10 a 230 58-60 Kg. 220 a 250 61-63 Kg. 240 a 250 64-67 Kg. 270 Klein 200 1500 Eendeieren 220 a 230 35 Kalkoeneieren a 450. Alles per 100 stuks. PROVINCIAAL NIEUWS. tijdens de kermis 1934 zaal en café Spoorbuurt Anna Paulowna. GEVRAAGD een met slaap- en kookgelegenheid. Omtrek Den Oever of Oosterland. Brieven onder letter K. Bureau Wier. Crt, H.-hoef. DE GEVOLGEN VAN HET ONWEER. Te Burgerbrug richtte een hagelbui tijden het hevig onweer groote schade aan. De corresp. van de Alkm. Crt. feldt nog de volgende bijzonderheden In het Waarland (gem. Harenkarspel) werden twee boerderijen door het he melvuur getroffen en een prooi der- vlammen. Men leeft aldaar volgens den ouden tijd en dus een uur vroeger dan elders. Met het oog op het zware weer (water is er bijna niet gevallen) had 't gezin van den heer C. Bruin Fz., be staande uit man, vrouw en 8 kinderen waarvan de oudste 19 jaar en de jong ste J2 jaar was, zich nog niet ter ruste begeven. Slechts de twee jongsten van 2 en 3% jaar had men in de woonka mer in bed gelegd. Om kwart voor elf (nieuwe tijd) sloeg de bliksem gelijktijdig in beide boerde rijen in, die op een afstand van een half uur gaans gelegen zijn. Dt twee boerde rijen waren met riet bedekt en in elk was het hooi reeds geborgen. De boerderij van den heer C. Bruin is op ongeveer 15 min. van den weg gele gen en in zijn huis waren 16 wagens hooi geborgen. Het gezin zat in de wonokajner bij elkaar, toen de bliksem insloeg. De slag was zoo hevig, dat allen naar den grond werden gedrukt en de man zei: „Nou, die slag is goed raak ge weest Zijn vrouw opende de kamer deur en zag de kapberg reeds in brand staan. Het vuur greep snel om zich heen en met moeite kon het gezin het veege lijf rédden De man en de vrouw verlieten ieder met een kind op de arm de boerderij. Naastbijwonenden wisten met em mers water de nabij gelegen schuur, die ook reeds door het vuur was aange tast, te redden. Aan redding van huis raad kon niet worden gedacht en toen na een klein uur de brandweer arri veerde, moest deze zich slechts bepa len tot het nathouden van de schuur, die men wist te redden. De ongeveer 40 jaar oude boerderij: brandde geheel uit Acht kippen en een draagt |^(<3RSETBAND $7201 J. DUNSELMAN MANUFACTUREN Keizerstraat 24, DEN HELDER. haan werden ;mede een prooi der vlam men. Ook de geheele inboedel en klee- dingstukken gingen verloren. Hetzelfde was het geval met de boer derij van de wed. Bruin-Rosendaal. Het gezin bestond hier uit 5 personen en ook van deze boerderij kon niets dan de verderop gelegen schuren worden ge red. Verzekering dekt in heide geval len de schade. Langedijk. In den Laanweg werd het 17-jarig meisje H. N. door het on weer overvallen. Bij de Roskambrug ge komen sloeg de bliksem blijkbaar kort bij haar in, zoodat zij door den lucht druk een eind werd weggeslingerd. Ge lukkig werd het voorval bemerkt door den heer Leegwater, die het ontdane meisje in huis haalde en later thuis bracht. In de Beemsfer een schuur afgebrand. De bliksem sloeg Woensdagavond in de schuur van den veehouder J. Konijn aan de Jisperweg te Beemster. Alles verbrandde. 8 Varkens en 40 kippen kwamen in de vlammen om. Een groo te voorraad hooi ging verloren. Het woonhuis kon behouden blijven. Scha de wordt door verzekering gedekt. GEMEENTE WIERINGEN. BEKENDMAKING. IJSELMEERVISSCHERIJ SEIZOEN 1934/35. Betreft alleen Geldelijke Tegemoetkoming. De mede-scliippers (niet vergunninghou ders) moeten,, indien zij ook met één der re gelingen, welke op de achterzijde der verkla ringen A (rose) en B (blauw) staan, accoord gaan, hiervan doen blijken, door indiening van eenzelfde verklaring als hun compagnon (vergunninghouder) reeds ingeleverd heeft. Deze verklaringen zijn te bekomen bij de Arbeidsbeurs en den Boekhouder Vischafslag Den Oever. De verklaringen moeten beslist vóór Maan dag 23 dezer des avonds 8 uur, ingeleverd zijn bij de Arbeidsbeurs. Indien een mede-schipper niet accoord kan gaan met één der regelingen, moet hij elke week zijn verdienste opgeven op een wijze, welke nader bekend gemaakt zal worden. Naar de opgegeven verdiensten zal dan ie dere week de geldelijke tegemoetkoming be rekend worden. Hoe men in het bezit komt van een kostelooze vergunning tot uitoefening der visscherij op het IJselmeer voor het seizoen 1934/35. Een belanghebbende in den zin der Zulder- zeesteunwet en tevens in het bezit van een vaartuig komt in aanmerking voor een kos telooze vergunning, met dien verstande, dat er slechts één per vaartuig wordt verstrekt. Eerst moet een formulier 40 worden inge vuld, welke formulieren te verkrijgen zijn op de Arbeidsbeurs. Daarna ontvangt aanvrager van den Rijks dienst Zuiderzeesteunwet te Amsterdam, een schrijven, dat hij in aanmerking komt voor een kostelooze vergunning. Dit schrijven met een nieuwe vischakte, die verkrijgbaar is ter Gemeente Secretarie a f f 7.50, wordt gezonden aan den Ontvanger der Domeinen te Den Helder met vermelding welke vergunning men wenscht. Vergunning A is voor kust- en kuilvisscherij terwijl B alléén voor kustvisscherij is. Indien aanvrager nog geen vergunning 1934/35 om palen en stokken enz. te zetten, moet dit eerst schriftelijk aangevraagd wor den bij den Directeur-Generaal der Zuiderzee werken, Zeestraat 102 's-Gravenhage, waarop men gewoonlijk bericht ontvangt van den Ontvanger der Domeinen te Den Helder, dat aangevraagde vergunning om stokken enz. te zetten afgehaald kan worden tegen betaling van f 2.50. Eerst als aan bovengenoemde formaliteiten is voldaan, komt de kostelooze vergunning in het bezit van aanvrager. Terreintoezicht. Door eenige mu ziekliefhebbers is het plan opgevat toe zicht op het terrein uit te oefenen tij dens de concerten van Harmonie. Zijn er meerderen toegenegen die kome dan Dinsdagavond 8 uur ter vergadering in zaal S. I-Ialfweeg. PREDIKBEURTEN WIEftlNGEN. ZONDAG 22 JULI. NED. HERV. GEM. Hippolytushoef v.m. 10Va uur Ds. Van Beek. Den Oever nam. 2 uur Ds. Van Beek. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. 10.30 uur Ds. H. W. Meihulzen. Westerland 's av. half acht Ds. H. Meihuizen. EVANGELISATIE. H.-hoef v.m. 10 uur de heer O. Deen. Den Oever n.m. 7 uur de heer O. Deen. GEREF. KERK. H.-hoef voorm. 9.30 uur Cand. J. Oranje. H.-hoef nam. 2.30 uur Cand. Jf Oranje. Den Oever v.m. 10 uur Leesdienst. Den Oever nam. 5 uur de heer J. Oranje,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 4