retroleum - gaskooktoestel. Zijpei' Verloting. HLBERT HEIJN's THEE ifl Prijs Verlaag CADEAU! ALBERT HEMII Permanent Wave restanten Zomeigoeil Tr. Hennink Velen weten wel LEIJEN's PM Aanbesteding BPHUIMINt UITtLS ii UPONIEH 1 - Mitf. Poidersche Kermis Hotel „Veerbura" OitnigiiviordiKermis Heeren- en Jongens Costuums GEVONDEN. DamesI J. P. DEURWAARDER S. PRINS Portret-Atelier JAC. de BOER Keizerstr. 75, Den Helder. FOTOHANDEL. WAAROM OMDAT GEEN BETERE. W. F. GORTER Fa. JAC. KNOOP; ZOO JUIST VERSCHENEN: FIRMA H. K. v. KALSBEEK EN ZONEN K. VAN LOENEN - SCHAGERBRUG. TAFELKLEEOEH K. VAN LOENEN ZN. SCHAGERBRUG. Een Half Pond Thee a 70-82% - of 95 ct. per pond EEN BUS ECHTE OUDERWETSCHE ZAANSCHE KOEKEN as. FEESTDAGEN TE LATEN KAPPEN ALBERT SCHMITT te Hippolytushoef. U WEET WEL 2.50 KOST HEERENHOED MAAR 1.50 KOST Tandtechnische Inrichtine J. KOSTER KUNSTTANDEN-GEBITTEN EEN FLINKE JONGEN, NIET IEDEREEN DINSDAG 31 JULI 1934, een ruime voorraad T. KORT, H.-HOEF. TE TEXEL houdt IEDEREN ZATERDAG van 112 uur, ZITTING ten huize van den Heer A. BERGSMA te Hippolytushoef. Uitsluitend 1ste klas fotowerk. Specialiteit vergrootingen. Lijsten. Atelier Zondags open v. 10—3 uur. Keuze uit méér dan 100 camera's. Statieven, tasschen, albums enz. Platen en papieren. I gebruikt de huisvrouw voor haar KLEEREN en GORDIJ NEN alleen warm of koudwaterverf (in poedervorm) INGEVERF geen lijm of bind middelen bevat. INGEVERF veel grootere verfkracht heeft. INGEVERF zelfs de fijnste stoffen niet aan tast. INGEVERF daarom het goed koopst is. ER IS Films Kodak, Agfa, Gevaert, Argus e.a. Beëedigd Makelaar Schagen Tel. No. 13, belast zich met het opmaken van boedelscheidingen, Successie, Me mories (naar eigen schatting) koopacten, ruilingen, huurcon tracten, enz. en het verstrekken van gelden onder hypothecair verband. Geeft advies in Zitdag te Hippolytushoef ten huize van N. KOK aan de Nieuw- Vtraat, lederen ZATERDAG van IS—I uur. Beëedigd Makelaars In AARDAPPELEN. GROENTEN en FRUIT. Nassaukade 158 Tel. 81431 AMSTERDAM. Los- en Verkoopplaats Aardap pelen- en Groentenmarkt, Marnixstraat, achter perceel 200, Uitsluitend Commissieverkoop. Oud vertrouwd adres. Onkosten Commissie, losloon en marktgeld 32 ct. per 70 Kg. Direct na ver koop afrekening en geld per giro of bij een Bankier op uw plaats. Per telefoon te spreken 's morgens van 9—10 uur., 's middags van 12 uur, 's avonds van67 uur en 's Maandags van 121 uur in Hotel Coomans, Rotterdam. EEN1GE GEZANGEN IN GEBRUIK BIJ DE GEREF. KERKEN IN NEDERLAND. (Vastgesteld door de Gen. Synode, gehouden te Middelburg in 1933) Formaat 10 le vers op muziek 20 ct. Formaat 32 le vers op muziek 15 ct. BOSKER'S BOEKHANDEL H.-hoef Middenmeer. Het beste adres voor een goed Wij verkoopen het allom bekende merk; zonder katoenen pit zonder voorverwarming en geen oppompen, GEBRUIKT SLECHTS 1 CT. PER UUR. VRAAGT PRIJS EN DEMONSTRATIE BIJ DE Wieringen, Den Oever Den Helder Tel. 3 Binnenhaven 2, Tel. 584. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. GEWIJZIGDE zituren van den Kassier TE DEN OEVER MAANDAGMIDDAG van hall twee tot half vier. TE HIPPOLYTUSHOEF WOENSDAGMIDDAG van balf twee tot half vier. Goedgekeurd bij Min. Besluit van 15 Mrt. 1934, No. 819. De zoo gunstig bekende ZIJPER LOTEN zijn van heden af weder verkrijgbaar. Voor hen, die zich met den verkoop dezer loten wen- schen te belasten, is het noodzakelijk zoo spoedig moge lijk opgave te doen van het aantal loten welke men in depót wenscht te ontvangen. Opgave te zenden aan den Hoofd-Depothouder Prachtvolle Papierlinnen MET BIJPASSENDE SERVETTEN. GOEDKOOP en zeer duurzaam. Moderne kleuren. NU PER ONS 20-22-23-28-33-38 Ct. Bovendien gedurende slechts één week van ZATERDAG 21 t.m. VRIJDAG 27 JULI als Speciale Reclame, bij aankoop van ALBERT HEIJN'S THEE, munt uit door fijnen geur en vollen krachtigen smaak. Ook U voldoet zij zéker WITTE SUIKERper pond 23 i KOFFIEper pond vanaf 28 VERSCHE ROOMBOTER per pond 77 FIJNSTE MARGARINE, m. 25% Roomboter p. pond 54 ECHTE GELDERSCHE HAM per Ve pond 25 NIEUWE JAMS per pondspot 24 FIJNSTE VOLVETTE GOUDSCHE KAAS per pond 28 DOPERWTEN, de Allerfijnste Kwaliteit per half blik 27 MANDARIJNEN, bijzonder fijn per blik 19 SLAOLIE per groote flesch 23 PRIMA TAFELAZIJN per groote flesch 11 GELE ZEEP, per vaatje van 30 POND 165 ct. p. pond 6 A.H. LIMONADE SIROPEN, De Allerfijnste p. gr. fl. 48- ONZE BEKENDE 2 - DAAGSCHE Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de winkel Extra goedkoop VRUCHTENKOEKJES per half pond 21 Ct. PRIMA TOILETZEEP per doos van 3 stuks voor 19 MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER Wieringen, Hippolytushoef, Hoofdstraat. R, 408, Thans kunt gij reiskosten en tijd besparen door U voor de in de nieuw modern ingerichte zaak van WATERGOLVEN, ONDULEEREN. Vakkundige bediening. (Gaarne vooraf tijdbespreking.) Ook voor HEEREN is onze coiffeurszaak naar alle moderne eischen ingericht. Beleefd aanbevelend. VAN voor SPOT SPOT PRIJZEN. PARTIJ LAATSTE LAPPEN voor SPOTPRIJZEN. PARTIJ MOLTONDEKENS VANAF 45 CENT. PARTIJTJE KINDERJURKJES EN PULLOVERTJES. ENZ. ENZ. SPOTPRIJZEN. Goederen niet by de uitverkoó'p 5% korting. Alles beneden inkoopsprijs. Alles a contant. Beleefd aanbevelend, Koningsweg, Wieringen. Dat uit het geheele land koopers voor meubelen naar Meubelfabriek „EIK EN LINDEN" Alkmaar Lindegracht 1016 komen, is een bewijs van bekendheid, van Producent maar een feit is het, dat wij grootere keuze hebben, betere aan Consument. kwaliteit en billijker kunnen leveren. dat het stoomen van een HEEREN- COSTUUM MAAR U WEET NIET dat het STOOMEN van een Koogerweg Wieringen, Plantsoen Schagen, SpreekuurDagelijks vaii 10 tot 1 en van 2 tot 4 uur. Speciaal adres voor GEVRAAGD niet ouder dan 17 jaar tot 15 November a.s. Vast werk, door Th. C. SMAKMAN, Verl. Meerweg 103, Breezand N.H. 1QTft - 1Q34 VIJF-JARIG JUBILEUM van de welbekende ZUID HOL- LANDSCHE GEBAK - KRAAM welke ook dit jaar weer op de KERMIS te WIERINGEN aan wezig is. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Telef. 41. Beleefd aanbevelend j. c. v. d. CORPUT. MAAR weet, dat de fijnste is. Staande bij café Slikker. Beleefd aanbevelend, v.h. K. LEIJEN, van WINKEL. Burgemeester en Wethouders van Wieringen zullen op des voormiddags 11 uur, ten raadhuize te Hippolytushoef in het openbaar AANBESTEDEN Het aanleggen van ge deelten rioleering, langs de Noord- en Zuidzijde van den Koningsweg, in de Belt en langs de West zijde van de Belterlaan te Hippolytushoef. Bestekken met teekening zijn ten raadhuize vanaf heden ver krijgbaar tegen betaling van f 1.- per stel. Tot het_bekomen van inlichtin gen kan men zich wenden tot den gemeente-opzichter, C. P. POEL te Hippolytushoef. Wieringen, 17 Juli 1934. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. KAAN I.B. De Secretaris, VAN DUIN. Beloafd aanbev. OOK DIT JAAR VINDT U EEN SCHITTERENDE DANSVLOER EN DE VERMAARDE MUZIEK VAN SIEM SPRUIT EN ZIJN BAND IN DE BEKENDE DANSZAAL SCHEL- TUS ACHTER Ook naar maat zortdar varhoeglng OVERHEMDEN, DANSEN, PETTEN, HOEOEN, SOKKEN, emx.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 6