25e JAARGANG VRIJDAG S7 JUU 1934 No. 60 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. BIJ EEN TE KORT AAN GRAS W RINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU: Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels t 0.50 Iedere regel meer 1 0.10. BINNENLANDSCH NIEUWS. POSITIE DER KUILVISSCHERS. OP HET IJSSELMEER. Het Tweede Kamerlid de heer Wijn koop heeft aan den minister van Wa terstaat de volgende vragen gesteld Is het den minister bekend dat de houders van vergunning A voor de IJs- selmeervisseherij d.w.z. de kuilvis- schers, in 'n slechte positie zijn geko men door de regeling van den Rijks dienst ter uitvoering van de Zuiderzee steunwet 1925, zooals die regeling door den Directeur van den Rijksdienst is vastgesteld bij brief van 6 Juli j.!. aan H.H. burgemeesters van onderscheiden Zuiderzee-gemeenten Is het den minister bekend, dat be doelde kuilvisschers namelijk daarom in het gedrang komen, omdat zij uit sluitend kunnen toetreden tot een rege ling, die er van uitgaat, dat hun inko men uit de visscherij, gedurende 2ö met name genoemde voorjaar-, zomer en najaarweken hun voldoende midde len tot levensonderhoud oplevert, zoo dat hun dan geen geldelijke tegemoet koming wordt verleend Weet de minister dat de besomming met aftrek van onkosten voor een wil lekeurig, dus niet met opzet uitgeko zen tweetal kuilvisschers, die tezamen visscheri en die dus ieder slechts de helft van de netto-opbrengst per week krijgen, voor de laatste 5 weken voor afgaande aan 12 Juli van dit jaar resp. bedragen heeft f 17, f 1, f 11.75, f 2 en f 5.50, d.i. dus gemiddeld drie gul den twee-en-zeventig en een halve cent per huisgezin per week Acht de minister het oorbaar het te doen voorkomen alsof gezinnen met deze en dergelijke inkomsten geacht worden voldoende middelen tot tevens onderhoud te hebben, en hun daarom gedurende een half jaar geen geldelijke tegemoetkoming te doen verleenen Indien met een dergelijke regeling het misschien op zichzelf juiste doel mocht worden nagestreefd de kuilvis- scherij van het IJsselmeer te doen ver dwijnen, acht de minister het dan juist dat daarvoor zonder meer de kuilvis schers m^t hun bedrijven en gezinnen persoonlijk in het gedrang komen en is de minister dan bereid om, afgezien nog van de toch noodige wijzigingen in de steunregeling voor de houders van vergunning A, de kuilvisschers in staat te stellen om zich de staande bot netten te verschaffen, daar zij toch zon der speciale ondersteuning geen geld bezitten om deze noodzakelijke hulp middelen der botvisscherij te verkrij gen Hand afgezaagd. De 18-jarige V. kwam Maandag in de stoomkuiperij Van de firma G. van den B. en Zn. te Vlaardingen met zijn lin kerhand tusschen de zaagmachine, waardoor de hand geheel werd afge zaagd. V. werd naar het Ziekenhuis te Vlaardingen gebracht en daar ter ver- FEUILLETON. (123. De nevel begon nu snel op te trek ken. Het was niettemin nog altijd sche merlicht en te mistig om van weers kanten der Seine goed het midden der rivier te kunnen waarnemen. Valentin had nochtans weldra een zwarte stip in het oog, iets wat zich met snelheid op het watervlak scheen te bewegen. In dit oogenblik brak de zon geheel door en Valentin kwam tot de erken ning dat zijn scherpziend oog hem niet had misleid. Hij zag een roeiboot op het water en ongeveer twee a driehon derd meter achter het eerste vaartuigje kreeg hij weldra een tweede boot in het oog, die, dank zij den krachtigen riemslagen, waarmede zij werd voort gestuwd, telkens den afstand tusschen de beide vaartuigjes deed verminderen Alles was thans behoorlijk te onder scheiden, voor zoover zulks op zoo'n grooten afstand mogelijk was. In de eerste boot zaten ongetwijfeld Rouquin en zijn handlanger Laguyane en die twee schenen hun vervolgers van weerszijden te hebben ontdekt. Zij beproefden nu bij de brug van Jena te landen. Maar toen zij aldaar wilden aanleggen, ontdekten zij voor zich op de kade den intusschen toege schoten Valentin, die bleek en miet fonkelende oogen voor hen stond. Nu gaven zij hun boot twee duchtige riem slagen rugwaarts en spoedden zich naar den anderen oever. Daar stond Murad hen reeds op te wachten. Half werktuiglijk wendde Rouquin het pleging opgenomen. Als het geld op is Een niet geslaagde truc. Zaterdagavond laat werd de genees kundige dienst te Rotterdam opgebeld door een man, die zeide, dat ergens in een café aan den buitenkant van de stad een gewonde zat, die last van dui- 2)ligeid begon te krijgen en nu naar huis wenschte vervoerd te worden per ziekenauto. De dienstdoende verpleger aan de telefoon kreeg, door den toon, waarop het verzoek werd gedaan, al dadelijk eenige argwaan en hij informeerde eens verder naar den aard en de oor zaak van de wond, naar het uur en de wijze waarop de wond was ontstaan en naar dengeen, die aanvankelijk den ge wonde had geholpen. De antwoorden waren nog al vaag, zoodat een verder onderzoek geboden bleek, alvorens de gevraagde zieken auto te zenden. Uit dit onderzoek bleek dat men te doen had met twee vrien den, die in een café al hun geld hadden opgemaakt en naar een middel hadden uitgezien om gratis naar hun woon plaats (Vlaardingen) te worden ver voerd. Zij meenden dit middel gevon den te hebben in den G. G. D. Een der vrienden had zijn hoofd laten verbin den en zou aan duizeligheid wegens bloedverlies lijden, de ander zou als begeleider meegaan. Dank zij de waak zaamheid van den verpleger is de truc niet geslaagd. Vechtende passagiers. Het gebeurde te Oss. Zondag omstreeks middernacht ver voerde de autoverhuurder J. uit Berg- hem (N.Br.) in een auto twee mannen, zekeren R. de B. en W. de B. van 's-Her togenbosch naar hun wonning te Berg- hem. Onder-weg werden twee café's be zocht en de beide mannen verkeerden dan ook danig onder den invloed van sterken drank. Op den Heescheweg nabij Oss kre gen de mannen oneenigheid, die spoe dig in een handgemeen ontaardde. De autoverhuurder heeft de mannen met geweld uit zijn auto verwijderd. Deze zetten hun strijd voort en lagen wel dra hevig over den weg te rollen, el- kaars hoofden op het gladde wegdek beukend. Een voorbijganger heeft de politie gewaarschuwd. De 45-jarige Wc de B. lag bewusteloos met een hevig bloedende hoofdwonde op den weg. Na verbonden te zijn is de man per auto naar zijn woning ver voerd. De 33-jarige R. de B, die eveneens verwondingen had opgeloopen is door de marechaussee gearresteerd en naar de kazerne te Oss gebracht. De Burgemeester deed zelf open. En moest gaan vechten Dinsdagavond belde een zekere W. uit Belfeld (L.) aan het huis van den burgemeester van Belfeld aan. De bur gemeester, de heer J. Herbers, opende zelf de deur. Onmiddellijk werfl hij hoofd achterwaarts. De boot met den markies en den visscher naderde met groote vaart. Van die vervolging had Rouquin tot op dit oogenblik niets ge merkt. Hij uitte een kreet van toorn, wellicht ook van angst. Een ontvluch ting werd bijna ondoenlijk. Zou het waarlijk met mij gedaan zijn mompelde hij. Laguyane had van zijn kant de drie richtingen, waarin zijn meester keek, gevolgd. Evenals Rouquin had hij Va lentin herkend, toen ook Murad, hij wiens gezicht hij plotseling herinnerd werd aan het onuitwischbare schand merk op zijn hand, hij zag nu ook mar kies d'Argental maar hij wist nog niet, dat deze Rouquin vijandig gezind was geworden. Daar is de markies, riep hij op 'n toon van blijdschap. Rouquin haalde zijn schouders op. Ja, het is de markies, herhaalde hij, maar hij is het juist, die ons ver raden heeft. -- Hij -- .Ja, hij is onze onverzoenlijke vij and. Ik heb dat tot nog toe nooit wil len gelooven en dat was juist mijn on geluk. Had ik hem maar gedood, da:. zou ikzeif op dit oogenblik niet in zulk een neteligen toestand zijn. Acht gij den toestand werkelijk zoo gevaarlijk -- Ik geloof zeker, dat we verloren zijn, want ik zie nergens een uitweg. Lagyuane begon te beven als 'n kind. Het was alsof de verpletterende uit spraak van zijn meester, dien hij al tijd vol moed had gekend, opeens zijn renzenkracht had verlamd. De markies kwam al dichter en dich ter hij. Rouquin wisselde van plaats met zijn handlanger, hij zette zich imidden door W. aangevallen en ontstond een worsteling, waarbij het den hurgeïnees ter gelukte, zijn aanvaller naar bui ten te werken. De politie, die inmiddels gewaarschuwd was, arresteerde W. en liet hem per auto naar de gevangenis te Roermond vervoeren. De motieven van dezen overval zijn onbekend. Arrestatie op „Nautilus" PleegdeMarine-schepeling sa botage Naar men uit Den Helder meldt, is aan boord van de „Nautilus", nadat aanvankelijk enkele leden van de be manning bij het voor-onderzoek wer den betrokken en ter beschikking wer den gehouden, zonder dat echter van voorarrest sprake was, thans een ma rine-schepeling (niet gegradueerde) ge arresteerd, die er van verdacht wordt de daad van sabotage (verontreiniging van de smeerolie) te hebben gepleegd. Het onderzoek duurt nog voort. Zuiver persoonlijke daad. Het onderzoek naar de sabotage heeft het resultaat gehad, dat de in arrest gestelde schepeling "heeft bekend, car- borundu in de voor het smeren der jnachines te bezigen olie, ge mengd en zand en kopersoldeer in de metalen oliepijpjes van do hoofdma chine te hebben geworpen. Aanleiding toto deze daad was ontevredenheid over het feit, dat aan zijn verzoek tot overplaatsing geen gevolg was gegeven Het betreft een zuiver persoonlijke daad. Van eenig conflict is geen spra ke. De verdachte bevindt zich in ar rest en zal waarschijnlijk voor den Zee krijgsraad terecht staan. BU1TENLANDSCH NIEUWS. Tragische dood van een Haagsch meisje te Antwerpen. Revolver plotseling afgegaan. Te Antwerpen, meldt de Telegraaf, is Zaterdag bij het ontladen van een re volver een ongeval gebeurd, dat aan 'n Haagsch meisje het leven heeft geivost liet slachtoffer kreeg een kogel in het voorhoofd en overleed Zondagochtend aan haar verwondingen. Het ongeluk geschiedde onder zeer droevige omstandigheden. Het meisje, de 13-jarige Marietje v.d. K., vertoefde met eenige familieleden te Antwerpen Bij een uitstapje naar het strand te S:. Anneke had men een geladen revolver gevonden. Zaterdagavond wilde een neef van het meisje de revolver ontla den. Hij verrichtte dit gevaarlijke werk aan tafel, waaraan het geheele uit zes personen bestaande gezelschap ge schaard zat. Reeds waren een paar kogels uit de de revolver verwijderd, toen plotseling een scherpe knal weerklonk. Door nog niet opghelderde oorzaak was het vuur wapen plotseling afgegaan en ongeluk kigerwijze was de loop juist op het meisje gericht. De kogel drong haar van dichtbij in het voorhoofd, verliet het hoofd weer aan den achterkant en sloeg tegen den muur. op het bankje, greep de door Lagyane losgelaten roeiriemen en begon met de kracht der vertwijfeling te werken. Ga daar bij het roer zitten, riep hij tegen den reus, voor iets anders ben je toch niet meer goed. Laguyane gehoorzaamde en greep de beide lijnen van het roer. Valentin vanuit hun standplaats verlo ren niet een enkele beweging der vluch telingen uit het oog. Norhert versperde hun thans den weg. Rouqifin, riep hij, het is noodelooze moeite, om weerstand te bieden Dit maal ontkom je ons niet Het. eenige antwoord op die toe spraak was een spottend, zenuwachtig lachen van Rouquin. De boot, waarin de twee bandieten zaten, vloog als een schaduw over het watervlak. Het was nu volkomen dag geworden en de dampen, die op het water had den gezweefd, waren geheel opgetrok ken. Op de hoogte van Passy was Norbert tegen Rouquin's boot gevaren en al kon deze ook nog zoo sterk en krachtig roeien, aan den markies verleende de hartstocht en de haat, henevens den wensch, opi dien man eindelijk onscha delijk te maken, een verdubbelde kracht. Daarbij stond ook de visscher den markies behoorlijk terzijde en daar de markies gezegd had „Gij krijgt vijf honderd francs, als we de boot met die twee imenschen den weg versperren werkte hij uit alle macht mede ter be reiking van dat doel. Van den anderen kant kwam lang zaam een lange rij zwaar met steenen geladen schuiten, door een kleine stoomboot voortgesleept, de rivier «?f- Groot was de consternatie in het ge zelschap. De jnoeder van 't meisje had zich juist even omgedraaid, toen het ongeluk gebeurde. Zij hoorde een hart- verscheurenden gil en zag, toen zü op keek, haar dochtertje zwaar gewond neerliggen Onmiddellijk werd medische hulp in geroepen en ook de politie werd ge waarschuwd. Zij was spoedig ter plaat se, doch 't duurde anderhalf uur voor een dokter kwam. In zorgwekkend en toestand werd het meisje naar een zie kenhuis vervoerd, waar het Zondag ochtend is overleden. De politie arresteerde den neef en nam de revolver in beslag. Na een lang durig verhoor werd de man, die diep onder den indruk was en wiens zenu wen ernstig geschokt waren, op vrije voeten gesteld. Het lijk van het meisje zal naar Den Haag worden vervoerd, om daar ter aarde te worden besteld. Een ongeluk met een groot geluk. Een zeldzaam avontuur had een vrouw te Bergamotte in Frankrijk. In haar keuken was een nieuwe vloer ge legd en ondanks de waarschuwing van de timmerlieden ging de 220 pond zwa re vrouw de keuken binnen, voordat de planken waren bevestigd. Zij zakte er door en stortte in een vertrek or> de tweede verdieping waar zij tot haar ge luk terecht kwam in een tot aan den rand gevulde waschmand. Daardoor bleef de vrouw ongedeerd. Heel dorp in opschudding. Na vier maanden wakker ge worden. Te Calugaroni in Roemenië is een jong meisje dezer dagen na een slaap, die vier maanden geduurd had. ont waakt. Zij beweert thans, dat zij a! dien tijd in trance heeft gelegen en dat haar belangrijke dingen zijn geopen baard. Het duurde niet lang of de be volking dromde samen voor haar wo ning, teneinde van haar te vernemen wat de toekomst voor een ieder bren gen zou. Het bleek, dat haar voorspel lingen voor het overgroote gedeelte al van zeer somberen aard waren, het geen zoo groote opschudding veroor zaakte, dat verscheiden dorpsbewoners have en goed reeds hebben gepakt om naar elders te vertrekken, teneinde aan hun noodlot te ontkomen. Groote angst werd vooral gewekt door haar voorspelling, dat het vuur zou gaan regenen. Door het oog van een naald. Te Wladimir werd een arbeider in een ziekenhuis ingeleverd na een twist, waarbij hij een messteek ,midden in het hart had gekregen. De chirurg Or- low slaagde er in deze anders doode- lijke wond dicht te naaien en de pa tiënt kon genezen. Reeds meer dan 700 dooden door hitte. In het Midden-Westen der Vereenig- de Staten w wijst nog niets op een spoe zakken. Zij naderden de brugbogen, on der welke de beide roeibootjes zich bevonden. Sedert eenige minuten, sedert het oogenblik namelijk, waarop Rouquin zich had laten ontvallen, dat zij waar schijnlijk verloren waren, verkeerde Laguyane in een vreemden toestand. Al zijn moed en tegenwoordigheid van geest had hij verloren. Hij was zeer bleek, het zweet stond hem op het voor hoofd en hij beefde over alle leden, het was hem, alsof hem een floers voor de oogen hing, een onmacht scheen hem te hebben overvallen. Bij het fluiten der sleepboot wendde Rouquin zich haastig om. Daar hij roeide, hield hij het stoom bootje den rug Toegekeerd en had hij niet kunnen zien, wat er achter hem gebeurde. Voortdurend het hem volgende roei bootje van den markies in het oog hou dend, had hij nauwelijks de verwarring van zijn handlanger waargenomen. Bij het schelle fluiten achter hein hief Rouquin plotseling zijn riemen op. De sleepboot was zoo dicht genaderd, dat Rouquin niets anders overbleef, dan zich zooveel mogelijk tegen het ge metselde verwulf van de brug terug te trekken. Twee of drie pijnlijke seconden ver liepen. Rouquin roeide zeer behendig om de veilige plaats te bereiken, maar La guyane had het hoofd zoodanig verlo ren, dat hij op de verkeerde wijze aan het stuurkoord trok, zoodat het scheep je nagenoeg dwars voor de sleepboot kwam te liggen. - Hel en duivel riep Rouquin op springend. Hij stond te beven van woe de en van schrik. Nauwelijks was de vloek over Rou- voedert U in de weide het voor- deeligst Bertels' Lijnzaadkoekjes met suiker of Bertels' Ratio-koekjes. Deze koekjes munten uit boven andere koeken door hooge voedingswaarde en zeer laag vochtgehalte. Bestelt bij Uw voederhande laar of aankooporganisatie. BERTELS' Oliefabrieken N.V. Amsterdam. dige afkoeling- van het weer. De record hitte duurt onverminderd voort. Over- al worden temperaturen geregistreerd ver boven 30 graden Celsius. Het totaal aantal slachtoffers is tot meer dan 700 gestegen. De toestand in de abattoirs is critiek Alle beschikbare ruimte voor de dieren die ter slachtbank worden geleid is reeds ingenomen. Er is 700 man perso neel in staking gegaan. Hel uitladen, laven en voederen van het vermagerde vee gaat met de groot sie moeilijkheden gepaard. Dinsdag telde men reeds 70.000 stuks vee, waar van 42.000 door de farmers uit de ver dorde gebieden naar Chicago getrans porteerd waren. Daar steeds nieuwe la dingen binnen komen, is men er reeds mede begonnen, de zwakkere dieren vooi het uitladen dood te schieten, op dat het uitladen der sterkere exejmpla- ren niet wordt opgehouden. Vrouw ter dood veroordeeld. Wegens moord op haar kind. Voor den eersten keer sedert elf jaar is Maandag in Engeland een vrouw eer dood veroordeeld, met name de 35-jari- ge mevrouw Jeanie Ewen Donald, te Aberdeen. Zij stond terecht beschul digd van moord op het achtjarig doch tertje van haar buurvrouw, mrs. Priost ly. De beschuldigde zou het meisje ver moord hebben, omdat zij het kind een kwaad hart toedroeg-, doch de verdedi ging noemde de daad zinneloos en on verklaarbaar. Het proces heeft zes da gen geduurd, doch de jury had slechts achttien minuten noodig om het schul dig uit te spreken. De rechter zeide in zijn resumé, dat de misdaad er een was van onuitsprekelijke wreedheid en ge slepenheid, gepleegd op een onschuldig kind, dat niemand in de wereld kwaad had gedaan De beschuldigde was zes dagen lang kalm op het onverschillige af, maar toen het schuldig werd uitge sproken, viel zij flauw. Tenzij de ver oordeelde gratie krijgt, zal zij 13 Augus tus te Aberdeen worden opgehangen. PERSBERICHT. De Kamer van Koophandel adresseert. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Hollands Noorderkwar- quin's lippen gekomen, of de sleepboot had de roeiboot bereikt, dat kraakte als een notedop. Rouquin en Laguyane werden tegen de pijlers van de brug geslingerd en de doffe smak, die daarop werd gehoord, was veroorzaakt door het zware li- chaajm van den reus, dat tegen den steenen muur was geslingerd hierop verdwenen de beide mannen in het water. De zwaarbeladen schuiten zetten nog een oogenblik haar koers voort, toen liet de stoomboot ze halt houden. Een der schippers boog zich over het watervlak en sprong naar beneden. In middels was de boot van den markies de plek van het ongeluk genaderd. Norbert, die een zeer goed zwemmer was, begaf zich eveneens te water. Hij dook, verscheen weer aan de opper vlakte en dook nogmaals. Dat was niet de dood, dien hij Rouquin had toege dacht, diens misdaden eischten een zwaardere boete. Murad en Valentin waren op de brug aangekomen en zagen met spanning naar hetgeen onder hen plaats vond. Noch Laguyane noch Rouquin kwam weer boven. Laguyane was door den geweldigen smak tegen den muur geheel en al be wusteloos geraakt en als 'n steen naar den bodem van de rivier gezonken. Ware hij bij zijn verstand geweest, dan had hij zich denkelijk kunnen redden, want hij was insgelijks een goed zwem mer. Nu echter was hij verloren. Men vond zijn lijk een paar dagen later in de Seine, op enkele kilometers van de plaats, waar hij gezonken was, voort gedreven door den stroom. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1