25e JAARGANG DINSDAG 31 JULI 1934 No. ei NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR W1ERINOEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. BUREAU: ADVERTENTIëN UITGEVER Hippolytiishoef Wieringen Van 1 5 regels f 0.50 CORN. J. BOSKER WIERINGEN Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer 1 0.10. DE UITVAART VAN DOLLFUSS. Nadat Zaterdagmorgen van zes uur af tot twaalf uur toe nog eerst vier duizend man Weensche Heimwehr en daarna nog een deel der bevolking Dollfuss een laatsten groet met bloe men konden brengen, werd om twee uur de lijkkist gesloten en door zes dragers uit de z.g. Volkshalle overge bracht naar 'n verhooging voor 't stad-< huis, vlak onder den prachtigen hoo- gen toren, die, als concurrent van den Stefanstoren, boven heel Weenen uit steekt. Daar had om half drie de eerste in zegening plaats. Op de estrade stond de lijkkist, gedekt met de Oostenrijk- sche vlag en slechts twee kransen één van witte rozen, van Bibi en Evi, de arme schapen,, die men nog niet gezegd heeft dat ze hun vader verlo ren hebben, en één van roode rozen, van de weduwe. Er omheen zilveren kandelabers met een rouwfloers, waarin brandende kaarsen. Op de estrade stonden officieren en leden van Dollfuss' studentencorps in hun groene uniform met groen-geel-blau we linten vóór de verhooging offi cieren van Dollfuss oude regiment, de keizersjagers met getrokken sabels, Links de familie en de Regeering de arme, gebroken mevrouw Dollfuss steunende op prins Starhemberg en minister Stockinger, sedert lang de vriend en medewerker van haar man, tot wien ze zich in haar laatste instan tie steeds weer moest wenden als de kanselier weer eens den laatsten schelling van zijn salaris aan aalmoe zen had uitgedeeld. Rechts het diplo- fatieke corps en de militaire attaché's in hun gala-uniformen. Daar achter de geestelijken der verschillende kerk genootschappen, waaronder vooral de aandacht trokken de priesters van de Grieksch-orthodoxe kerk in hun Oos- tersche drachten. Dan een dichte me nigte ge-inviteerden, onder wien voor al de prachitge Tirolers in hun felkleu rige drachten en met hun vederhoe den en vaandels opvielen. Tegellover het stadhuis de leger-afdeelingen. Links in een zijstraat een twaalftal leger-auto's, bedolven onder zeshon derd kransen. Nadat kardinaal Innitzer het lijk had ingezegend en een koor zich had laten hooren, las bondspresident Mi- klas een groote afscheids- en lofrede op Dollfuss voor. Toen werd de droeve stoet gefor meerd, met dat mengelmoes van tucht en wanorde, dat een der charmes van Oostenrijk uitmaakt. Met veel goede woorden wisten de agenten baan te maken voor den stoet. Voorop een rui ter met den hoogen hoed, die den standaard droeg van Dollfuss' stich ting Het Vaderlandsche Front. Dan eerst de hooge geestelijken, met den kardinaal voorop, vervolgens, op een affuit, getrokken door zes paaiden, de lijkkist van Oostenrijks grooten zoon, waarachter de weduwe, geheel gebro ken, meer hangend dan loopend aan FEUILLETON. (124 Wat Rouquin betreft deze had bij 't vreeslijke gevaar, waarin hij zich be vond, want hij had de kans te ver drinken en de kans Norbert in han den te vallen, wat eveneens zoo goed als de dood was, zijn verstand en zijn wilskracht geen oogenblik verloren. Door de hevige botsing was hij in het water gevallen, zonder evenwel, gelijk Lagyane, tegen het metselwerk der brug te zijn geslingerd. Eerst een wei nig verdoofd, zonk hij en bleef een tijdlang onder water, maar daarop ge lukte het hem door een beweging met de voeten weer boven te komen. Dit laatste had dicht bij een der vracht schuiten plaats. Hij zwom daar heen en greep den ijzeren ketting, welke de schuiten onderling; verbond. Hij hield zich op die wijze verborgen en kwam nu en dan slechts met 't hoofd boven water, om lucht te scheppen en zijn krachten te verzamelen. Op dit vroege morgenuur waren er nog geen menschen op de kade en dit drama had alleen den schuiten voerder en onze vrienden tot getuigen. Maar ieder oogenblik konden toch de patrouilleerende politie-agenten hierlangs komen en in dat geval werd Rouquin's toestand nog hachelijker. De booswicht zon op allerlei midde len, om aan zijn vervolgers te ontko men. maar niets kwam hem geschikt voor. Ja, als hét nog duister, als het nog nacht was, kon hij wel, tusschen twee vrachtschuiten hangend^ onop gemerkt blijven en dan, als de sleep de armen van Starhemberg en Stoc kinger. Daarna de familie aan het hoofd de moeder en pleegvader van Dollfuss, eenvoudige boerenmenschen in het zwart, de menschen van de hoe ve, waar Dollfuss geboren werd en op groeide. Dan komen de bondspresident Mi- klas en achter hem de regeering, met in de eerste rij majoor Fey en Schuscli nigg, beiden in uniform en de minister van financiën Burescli. Daarachter het diplomatieke corps, waaronder on ze gezant, de heer Lucien van Hoorn van heinde en ver van hun vacantie- oorden naar Weenen teruggesnelde ge zanten en militaire attaché's en de bui tenlandsche delegaties, minister Ka- nya, en Hongaarsche en Italiaansche generaals. Aan het hoofd van de hooge orden stapt in civiel, hertog Max von Hohen berg, de oudste zoon van den aartsher tog-troonopvolger (wiens dood, juist twintig jaar geleden, het begin van de wereldkadastrofc zou beteekenen. Dan kwamen duizenden en nog eens duizenden militairen, in oude en nieu we uniformen, heeren en dames, boe ren en boerinnen. Hoog in de blauwe lucht cirkelden twaalf vliegtuigen met groote zwarte winpels. Die waren dus blijkbaar ook al terug van de streken waar de nazi-opstandelingen worden onderworpen. In den Stefansdom arriveerde de stoet, die tusschen een onafzienbare menigte was geschreden, om kwart voor vijf. Kardinaal Innitzer hield daar, na den lijkdienst, een klassiek- schoone, ontroerende en toch sobere lijkrede, waarin hij wees op het verlies dat ook de R.K. Kerk in dezen bonds kanselier heeft geleden, en waarin hij o.a. een parallel trok tusschen den lij- densdood van den Heiland en dien van Dollfuss, die immers ook tusschen moordenaars voor het heil van ande ren stierf. Deze lijkrede was zóó roe rend, dat de stem van den Amerikaan die haar voor het zendstation in de Vereen. Staten |moest vertalen, beefde van aandoening. Daarna ging de lijkkist, thans in een glazen lijkauto, en gevolgd door de voornaamste genoodigden in auto's eerst nog stapvoets door de Kartncr- strasse, voorbij de Opera, voorafge gaan door een gemotoriseerde legcr- afdeeling. Bij de Opera werd, tot groo te deceptie van de ontzettend groote volksmenigte die sedert vele uren langs den Ring stond opgepropt, be vel gegeven in grootere snelheid ver der te rijden. Op het kerkhof te Hientzing, wordt Dollfuss, zooals gemeld, voorloopig be graven, totdat hij, waarschijnlijk bin nen drie maanden, naast mgr. Seipel zal bijgezet worden in de Gedachtnis- kirche. Op dit kerkhof rust ook het een jaar oude dochtertje, dat Dollfuss zes jaar geleden verloor. Hier naast het graf van Conrad Von Hotzendorf, zijn bewonderden opperbevelhebber in den wereld-oorlog, werd de kanselier be graven. Het was bijna half zeven. Aan het graf sprak o.a. zijn vriend minister Schuschnigg, die Woensdag j.1. bij den Putsch het bevel voerde en die hem nu het afscheid toeriep. BUITENLANDSCH NIEUWS. Een „teeken." In een dorp in Bosnië bestond tus schen twee boeren 'n jarenlange strijd om de grens tusschen hun akkers. Thans sloeg plotseling gedurende het werk op het veld de bliksem in een ploeg en een boerenarbeider en zijn paard werden gedood, terwijl er te vens 'n kloof tusschen de beide akkers ontstond. Dit alles geschiedde, terwijl de terreinen in gerechtelijken oogen schouw werden genomen. De beide boe ren beschouwden het gebeurde als een „teeken" en respecteeren de ontstane kloof als de grens tusschen hun ge bieden. BINNENLANDSCH NIEUWS. Het aantal luisteraars. Op 1 Juli j.1. bedroeg het aantal aan gegeven radio-ontvang-inrichtingen 540.567. Het aantal aangeslotenen aan radio-centrales bedroeg 318.276. In to taal komt dit neer op 103 luisteraars per 1000 inwoners. Ruwoliemotor niteengesprongen. Vijf jongens geraakten in brand. Zaterdagmiddag is bij den landbou wer R., onder de gemeente Echt (Lim burg) een ernstig ongeluk gebeurd. Ter wijl hij bezig was in het open veld rog ge te dorschen, is de ruwolie-motor van de dorschmachine uit elkaar ge sprongen. Vijf jongens, die in de nabij heid van de doschmachine stonden, geraakten in brand. Drie hunner, jon gens van 5, 8 en 12 jaar, liepen ernstige brandwonden op. Twee konden, na ver bonden te zijn, ter verdere verpleging naar huis worden gebracht. Het vijfja rig zoontje van den landbouwer R. moest naar het Ziekenhuis te Roer mond worden vervoerd. De beide an dere jongens, alsmede eenige volwas sen omstanders kregen slechts lichte brandwonden. De Werkloosheidslasten. Een wetsontwerp in voorberei ding. Van welingelichte zijde verneemt de Msb. dat de regeering een wetsontwerp voorbereidt, waarvan de strekking is, om naast het onlangs ingediende wets ontwerp inzake de financieele verhou ding tusschen Rijk en gemeenten, dat den grondslag der wet van 1929 niet aantast, de abnormale lasten der werk loosheid gelijkmatiger te verdeden over het geheele land, zoodat niet al leen de brandpunten der werkloosheid die hooge kosten behoeven te dragen. De voorbereiding van het wetsontwerp is door de departementen van Finan ciën, Binnenlandsche Zaken en Soc. boot eindelijk haar gang vervolgd had op eenigen afstand al zwemmend een goed heenkomen zoeken, maar daar voor was het nu veel te licht. Hij kon er op rekenen, dat men hen nu wel spoedig zou zien. Hij hoorde wat de beide zwemmers zeiden en hoe zij hun spijt te kennen gaven over het vruchtelooze hunner pogingen. - Het schijnt, dacht Rouquin, dat men Laguyane ook niet gevonden heeft. Zou hij dood zijn Plotseling hoorde hij, niet ver van zich verwijderd, het plassend geruisch dat een zwemmer in het water pleegt te maken. Het kwam al nader en nader. Die zwemmer zou hem in het volgende oogenblik kunnen ontdekken. Maar wie was het Natuurlijk een vijand van hem. Krampachtig hield Rouquin zich vast aan den ketting, die twee der steenenschuiten verbond, welke dicht achter elkander lagen. Hij hield den mond boven water, haalde diep, zeer diep adem, teneinde de longen te vul len met lucht en dook nogmaals onder De zwemmer, door Rouquin opge merkt was Norbert. Norbert moest, een oogenblik rusten, om adem te halen. Hij hief zich op aan een der vracht schuiten en ging op den rand er van zitten. Aangezien Rouquin nu niets meer hoorde en op zijn beurt weer moest ademhalen, trok hij zich aan den ket ting, dien hij niet had losgelaten, naai omhoog, hij hield hei hoofd boven wa ter en ademde diep. Hij zag Norbert niet, hoewel deze vlak bij hom zat. Daarentegen had wel de beweging van Rouquin de opmerkzaamheid van den markies getrokken en hij boog het hoofd in die richting. Zaken beëindigd. Echter zal het wets ontwerp waarschijnlijk niet eerder dan in September ingediend kunnen worden. Om hun begrootingen voor 1935 eenigszins te kunnen ramen, zullen naar men meldt, de gemeenteraden de zer dagen een officieele circulaire no pens de plannen van de Regeering out vangen. Het is echter duidelijk, dat nog niet met absolute zekerheid op een en an der kan worden gerekend, vermits het bedoelde wetsontwerp immers na in diening de Staten-Generaal zal moeten passeeren. De organisatie van de Ned. Reisweek. In samenwerking met de Nederland sche Spoorwegen, Algemecne Trans port Onderneming, Koninklijke Lucht vaart Maatschappij, Algemcene Neder- landsche Vereeniging voor Vreemdelin genverkeer, Nederlandsch Hotelwezen Ilorecaf, Nederlandsche Stoomboot- Reederijen, Natuurbaden en Sportpar ken, Kunst- en Amusementsbedrijven, Handel en Nijverheid, organiseert de Nederlandsche Reisvereeniging van 20 t.m. 27 Aug. de eerste Nederlandschs Rèisweek. In deze reiswëek kan ieder Neder lander goedkooper en uitgaan in het eigen en mooie land. Want de Nederlandsche Reisweek wil niet alleen de gedachte aan reizen in eigen land wekken, maar geeft tevens den gemakkelijken weg tot de daad aan. De Nederlandsche Reisvereeniging verstrekt nl.. aan ieder, al dan niet lid dezer vereeniging, die in do Reisweek een langer of korter uitstapje maakt in het eigen land, gratis een legitima tie-bewijs (6 et. voor toezendingskosten bij de aanvraag insluiten.) Het legiti matie-bewijs dat bestaat uit een stam- blad en coupons, geeft recht op de na volgende reductie 1. Reductie op vacantiekaarten. Een ieder, die in de Reisweek van 20 t.m. 27 Augustus 1934 een vacantiekaar koopt, begint met daarvoor den vollen prijs te betalen (le klassen f 7.50, 2e kl. f 5.75, Ille klasse f 4.~.) De legitimatie- kaart wordt door de Nederlandsche Spoorwegen afgestempeld en op deze afgestempelde legitimatie-kaart kan de reiziger voor den terugweg een va- cantiekaart koopen tegen den prijs van f 4.~ en f 2.-- voor de 3e klasse. De vacantiekaart voor de terugreis kan niet alleen op eiken dag van de reis week (behalve op den dag van afgifte van de vacantiekaart voor de heen reis) genomen worden, maar ook ge durende liet tijdvak t.m. 3 Sept. 1934. Reductie op 8-daagsche abonnemen ten. Om de gedachte van de Nederland sche Reisweek zooveel mogelijk te steunen, hebben de Nederlandsche Spoorwegen zich bereid verklaard, aan een ieder, ook op 8-daagsche abon nementen, een reductie van pl.m. 25 pCt. te geven. De prijzen dezer abonne menten bedragen gedurende de reis- Op dat oogenblik bemerkte Rou quin zijn vijand en de twee mannen za gen elkander aan, misschien een se conde lang, zonder eenig geluid te geven. De inarkies sprong op en wenkte met zijn hand, want zijn ontroering was zoo groot, dat hij niet spreken, laat staan roepen kon. De schuitenvoerder die te water was gegaan, had zich weer op zijn vaar tuig begeven, waar Murad zich ijlings bij hem voegde, om in geval van nood, Norbert terzijde te staan. - Hier, hier, riep de visscher, in wiens roeibootje de markies gezeten had en die nu eveneens Rouquin had ontdekt hier, hier En hij strekte zijn hand uit naar den ketting. Maar op datzelfde oogenblik liet Rou quin den ketting los. Hij zag zich van alle kanten in het nauw gebracht en wist, dat men hem, zoo men hem een maal gevangen had, duur voor zijn misdaden zou laten boeten. Hij wilde liever door verdrinken zijn leven ver liezen dan in de handen zijner vijan den vallen. Hij gunde hun het genot der wraak niet. Hij liet zich zinken zonder een enkele poging tot redding meer te doen. - Te laat riep de visscher. Hij is gezonken Maar de .markies was reeds opnieuw te water gegaan. In een oogenblik had hij Rouquin bereikt, hem gepakt en meegetrokken. Rouquin beproefde weerstand te bieden. Hij had onmiddellijk begrepen dat Norbert het was, die hem redden wilde. Hij omklemde zijn voeten en zocht hem zoodoende mede naar de diepte te trekken. Gelukkig evenwel haperde het hem thans aan de kracht, om dat vreeselijk opzet te volvoeren. week Ie klasse f 21.50; Ile klasse f 16.5z 3e klasse f 11.50. Deze gereduceerde 8- daagsche abonnementen kunnen des- gewenscht nog op den laatsten dag der Reisweek genomen worden. 2. Reductie van 50 nCt. op alle auto diensten van de A.T.O. 3. Reductie van 15 pCt. op de rond vluchten en van 25 pCt. op enkele reis biljetten voor de Nederlandsche lucht lijnen der K.L.M. 4. Reductie van 5-15 pCt. in de mees te hotels en pensions in Nederland. 5. Reductie van 10--40 pCt. op de meeste Stoombootreederijen in binnen landsch verkeer. 6. Reductie van 20-50 pCt.. op de meeste natuurbaden en sportparken. 7. Onderhandelingen voor andere reducties zijn verder hangende met di verse Nederlandsche kunst- en amu sementsbedrijven. Aan deze Reisweek verbindt de Ne- lerlandsche Reisvereeniging een prijs- wedstrijd, die eenerzijds de gegevens zal verschaffen in welke mate van de organisatie wordt gebruik gemaakt en anderzijds den inzender van de gestem pelde talon kans geeft op het winnen van verschillende fraaie prijzen. Vacantie-cursus Binnenvaarrt. Belangstelling van officieelé zijde. Voor den Vacantie-cursus voor di recteuren en leeraren van de Binnen- vaartscholen van het Onderwijsfonds voor de Scheepvaa t, die in deze week wordt gehouden, bestaat ook in officieele kringen belangstelling. Dit blijkt uit het extra-nummer van het officieel orgaan van het Onderwijs fonds voor de Scheepvaart, het week blad „De Binnenvaart", dat deze week ter inleiding van den cursus is ver schenen. Het volledige programma vermeldt een officieele begroeting door het Gemeente-bestuur van Medemblik op Woensdag 1 Augustus a.s. gevolgd door een excursie naar den Wieringer meerpolder. Ook te Meppel zal op Vrij dag 3 Augustus 'n officieele ontvangst plaats hebben door het Gemeentebe stuur, gevolgd door een bezichtiging van de „Prinses Juliana", aan boord waarvan de vacantie-cursus wordt ge houden, door de leden van het gemeen te-bestuur. „De Binnenvaart" bevat verder een uitvoeri,, artikel over de ontwikkeling van de Wieringermeer, in het bijzon der met gegevens, welke voor de Scheepvaart van belang zijn en artike len van de burgemeesters van Lemster land, den Heer J. H. Slump en van Meppel, den Heer J. Knoppers. De bur gemeester van Lemsterland bepleit in zijn artikel het tot stand komen van de betere vaarwegverbinding van het IJsselmeer met Groningen via de ha ven van Lemmer en de heer Knoppers vertelt 't een en ander over de relaties van Meppel en de binnenscheepvaart waarbij hij den deelnemers aan den cursus een welkom in zijn gemeente toeroept. Hij was op het punt zijn bewustzijn le verliezen en machteloos zonken zijn handen omlaag. De markies greep nog juist bijtijds den zinkenden Rouquin onder den arm en kwam, zelf meer dood dan levend, den booswicht half werktuigelijk met zich meesleepend, in de nabijheid van zijn roeibootje, waarin de schipper zat te wachten op hetgeen er verder gebeu ren zou, nog altijd hopend op de hem toegezegde rijke belooning. Men kwam nu den markies te hulp trok hem en Rouquin in de boot. Bei den vielen om zoo te zeggen, hals over kop daarin neer, beiden zonder bewust zijn. De boot roeide naar wal. Twee politie-agenten, die langs de kade gingen, schoten toe en maakten hun aanteekeningen voor het in te dienen rapport. Intusschen kregen de twee bewuste loozen, de een wat vroeger dan de an der, hun bewustzijn terug. Rouquin wierp een blik vol bitteren haat op den markies, op Valentin en Murad, doch sprak geen woord hij voelde dat hij een verloren man was. Hij beantwoordde slechts de tot hem gerichte vragen der politie-dienaren en gaf hun over zichzelf en zijn boncl- genooten alle inlichtingen, die zij wil den hooren. Daarop liet de boosdoener, alsof alle beramingen, waarover zijn vinding rijke geest vroeger te beschikken had gehad, geheel waren uitgeput, zich be daard wegleiden door de vrienden van den markies, zonder zelfs een flauwe poging tot verzet te wagen. In Norbert's oude woning van C.cur la Reine liet men Rouquin van klee ding verwisselen. Ook zond Valentin Chilperic naar de tegenwoordige wo ning van markies d'Argental, om voor deze droge kleeren te halen. Rouquin en Loussard werden iniuid dels door August en Trompelet be waakt. Rouquin hield zich rustig, zijn ge laat teekende niets dan minachting. Hij wist, dat zijn leven verspeeld was, dat een verschrikkelijke afstraffing hem wachtte. Hij was een moedigi man en kende ook weinig of geen vrees voor zijn lot. August bond met behulp van Trom pelet de handen van Rouquin op den rug vast en voorkwam zoodoende iede re poging tot ontvluchting. XLIII. Twee dagen verliepen zonder dat er eenige verandering kwam in den toe stand van Rouquin en Loussard. Trompelet en August verlieten de ge vangenen niet, Men hield hen opgeslo ten in een kamer van het vroeger door markies d'Argental bewoonde huis, waar zij aten en sliepen. Men bond hen slechts de handen los, om te eten en om zich te reinigen anders bleven zij geboeid. Rouquin scheen zelfs niet aan vluch ten te denken. Had de moedeloosheid zich eindelijk van hem meester ge maakt, of zag hij in dat alle kans om te ontkomen voor hem was verkeken? In den namiddag van den tweeden dag kwamen eenige personen uit onze geschiedenis, Gabrielle, die door Valen tin was onderricht', Murad, die door Emil en Andreas Senechal vergezeld werd, markies d'Argental, Valentin, Chilperic en een jonge vrouw, Lydia, in diepen rouw gekleed en gesluierd, in het huis op Cour-la-Reine te samen. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1