25e JAARGANG VRIJDAG 3 AUGUSTUS No. es NIEUWS- ADVERTENTIEBLAD VOOR EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN BUREAU ADVERTENTIiN: DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER Hippolytushoef Wieringen Van 1 5 regels f 0.50 ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer I 0.10. per 3 maanden 1.—. GOEDKOOP REIZEN, LOGEEREN EN UITGAAN in Nederland. De Nederlandsche Reisweek. Gedurende de Nederlandsch Reis week van 20 t.m. 27 Aug. 1934 worden overal in Nederland belangrijke reduc ties gegeven op reizen,, logeeren en uit gaan. Onderstaand willen wij de paogelij.le lijkheden. welke de reducties bieden, nog even nader uiteenzetten. In de eerste plaats de reducties dooi de Nederlandsce Spoorwegen verleend. Vacantiekaarten. Met een vacantie- kaart kan men vanaf het station van vertrek reizen naar een willekeurig an der in Nederland gelegen station. De prijs van zulk een vacantiekaart Ille klasses bedraagt f 4.~. Iemand kan dus b.v. van Vlissingen naar Groningen reizen voor f 4.—. Wanneer men nu 'n legitimatiebewijs aanvraagt, kan men héénreizend, gedurende de Reisweek voor de terugreis een vacantiekaart koopen tegen gereduceerden prijs cn wel voor f 2-. Deze terugreis moet uiter lijk plaats vinden op 3 September. Heen- en terugreis mogen niet op denzelfden dag worden afgelegd. 8-daagsche abonnementen. Gedurende de reisweek zijn verkrijg baar 8-daagsche abonnementen op al le lijnen der Nederlandsche Spoorwe gen tegen den verlaagden prijs van f (21.50 Ie klasse f 16.50 Ile klasse, f 11.50 Ille klasse. Men kan dus voor f 11.50 overal heenreizen zooveel «a zoo vaak als men wil. Deze buitengewoon goiedkoope labonnementen worden elj- ken dag van de reisweek afgegeven en zijn 8 dagen geldig. Wie dus den Jaat- sten dag van de reisweek zulk een ge reduceerd abonnement koopt, kan er tot en met 3 September op reizen. Hotels. De meeste hotels geven gedurende de reisweek een reductie van 5-15 pCt. Een lijst van de aangesloten hotels wordt tegelijk met het legitimatiebe wijs toegezonden. Evenals bij de Spoor wegen kan een gast. die op den laat- sten dag van de reisweek nog in een hotel aankomt nog 7 dagen van de re ductie profiteeren. Reederijeu. De meeste Stoombootreederijen in Nederland geven gedurende de reis week op vertoon van het legitimatie bewijs een reductie van 10 tot 40 pCt. Natuurbaden, zwembaden en sport parken. De voornaamste dezer instellingen geven gedurende de reisweek even eens belangrijke reducties op hun en- trées en wel van 20-50 pCt. A.T.O. Excursies. Door de autodien sten der Nederlandsche Spoorwegen worden vanuit Maastricht. Nijmegen, Utrecht, Apeldoorn dagelijks tochten georganiseerd. Op deze tochten krijgt de houder van een legitimatiebewijs een reductie van 50 pCt. Ook op de ge- FEUILLETON. (125. Zij betraden allen het groote vertrek waarheen men de twee geboeide boos doeners, altijd nog door den clown en den goochelaar bewaakt, had gebracht ,en namen daar aan een gereedstaande tafel plaats. Aan dien kring ontbrak alleen de oude Bertara. Met zijn zwakheid van geest had hij eigenlijk altijd gestaan buiten het drama, dat in den loop der twee laatste jaren was afgespeeld en men zag er werkelijk tegen op, om voor 'hem, die in zoete onwetendheid had voortgeleefd, de vreeselijke gehei men te onthullen., Gabrielle had het eerst ervan gespro ken o,m haar vader geheel buiten het geding te houden. -- Ik ben dat met je eens, was daarop het antwoord van Norbert ge weest, ik zag insgelijks het liefst, dat de oude man die mij dan toch een ze kere achting toedraagt en zich ver beeldt, dat het huwelijk zijner doch ter niet ongelukkig is, onbekend bleef met de wandaden, waar aan ik mij heb schuldig gemaakt Zoo je het ver kiest, zal je hem later alles kunnen ophelderen, als je weer vrij bent en dat zal nu zoolang niet meer duren. Hierop was door Gabrielle het stil zwijgen bewaard. Zij begreep eeniger- mate, wat er omging in het hart van Norbert, welk plan hij in het schild voerde. Haar oude vader werd niet uit zijn rust gewekt. August en Trompelet hadden de regelde auto-diensten (o.a. Alkmaar- Leeuwarden geeft deze onderneming 'n reductie van 50 pCt. Kunst- en amusementsbedrijven. Ook vele van deze bedrijven geven houders van legitimatiekaarten be langrijke reducties. Dzze reducties worden gedurende de reisweek aange kondigd op de betreffende affiches of staag, vermeld in een lijst van reduc ties. welke bij het legitimatiebewijs wordt toegezonden. Reizen per vliegtuig. Ook het reizen per vliegtuig is in de Reisweek goedkooper. De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij geeft een re ductie van 15 pCt. op de rondvluch ten en van 25 pCt, op enkele reisbil jetten voor de Nederlandsche Lucht lijnen. Een en ander uitsluitend op ver toon van het legitimatiebewijs. Het legitimatiebewijs. Het legitimatiebewijs, dat in de Reis week een belangrijke rol speelt, kan gratis aangevraagd worden bij de Organisatie Nederlandsche Reisweek, Laan van Meerdervoort 53-D, Den Haag (Men sluite alleen een 6 cents postze gel voor toezendingskosten in). Dit le- gitimatiebewis geeft tevens kans op mooie prijzen zooals 1. Een week gratis verblijf in een Ne derlandsch hotel naar keuze voor den prijswinnaar. (Alle maaltijden en logies.) 2. Achtdaagsch abonnement Ie kl. op het geheele net der Nederland sche Spoorwegen. 3. Achtdaagsche abonnementen Ile klasse op het geheele net der Ne derlandsche Spoorwegen.. 4. Achtdaagsche abonnementen Ille klasse op het geheele net der Ne derlandsche Spoorwegen. 5. Vacantiekaarten. 6. Vliegtocht en rondvluchten. 7l Autorondritten. 8. Bootvaarten. 9. Andere prijzen. Dat, én de belangrijke reducties in de Reisweek én de kans op mooie prij zen voor een ieder aanleiding moge zijn het legitimatiebewijs aan te vra gen Zooals boven reeds gezegd, kosten zijn daaraan niet verbonden; men be hoeft alleen een 6 cents postzegel voor toezending bij te sluiten. Ons Lichaam en onze Gezondheid. Lichaamsbeweging en inwendige ziekten., Eerst in den laatsten tijd is men er in in de geneeskunde weer toegekomen o;m naast de behandeling door medi cijnen ook speciaal uitgezochte bewe gingen toe te passen als een middel om den algemeenen gezondheidstoestand te verbeteren en de afzonderlijke orga nen van het lichaam te ontwikkelen. De ontwikkeling van een orgaan hangt n.1. af van het gebruik, dat ervan ge maakt wordt Zoo kan men door be- boeien der beide gevangenen losge maakt en deze bleven voor de anderen staan als beklaagden voor hun rech ters. Rouquin wilde nog als vroeger het hoofd trotsch in den nek werpen, maar het was hem nu aan te zien, dat dit slechts een comedie-vertooning was, die hij niet eens lang kon volhouden. Wat Loussard betreft, deze speelde geen comedie, maar beefde in 'het oog loopend. - Rouquin, begon Murad, gij zult begrijpen, nietwaar, met welk doel wij hier vereenigd zijn Rouquin antwoordde niet. Dan moet ik het u zeggen, her nam Murad ernstig. Als men een gif tige slang op zijn weg Vindt, tracht men het dier te vernietigen. Dat wil len wij u ook doen Niemand is er hier, die u niet een misdaad te verwij ten heeft. Gabrielle is, in önze zaak al thans, uw eerste slachtoffer geweest Het heeft slechts van haar afgehangen de..; haar vader destijds niet door uw toedoen werd gedood. Gij hebt Andreas Senechal willen dooden en alleen door Gods goedheid werd dat gruwelstuk verhinderd. Door de liefde en overgroo te toewijding eener met schuld beladen vrouw werd hij in het leven terugge roepen. Dat Andreas Senechal niet ge storven is. heeft hij naast God aan Ly- dia. te danken. Emil Senechal hebt gij in den dood willen voeren en door de ellendige intriges daarbij door u toege past. is een onschuldig wezen gestor ven en hijzelf werd gered door een won der. door de toewijding eener andere vrouw. Gij hebt den vader van Emil en Andreas Senechal door een uwer hand langers wreedaardig laten vermoorden De geheele familie Senechal hebt gij willen uitroeien, opdat de millioenen van Bertara die nog onder mijn berus ting zijn, niet in tweeën worden ver- paalde spieroefeningen zoowel direct als indirect op de verschillende deelen van het lichaam inwerken. Wij moe ten ons dus altijd eerst afvragen, of 'n kwaal ook een gevolg is van een spier zwakte. Het valt niet te betwijfelen, dat deze toestand in de meeste gevallen van asthma aanwezig is. Bij asthma-aan- vallen verandert de spanning in de spie ren dei.* luchtpijpen. Het komt er dus ten zeerste op aan, om deze zoo belang rijke spieren weer in den normalen spanningstoestand terug te brengen. Geschikte ademshalings-oefeningen, waardoor de patiënt vooral leert om krachtiger in te ademen, zijn altijd aan te bevelen. Door doelmatige oefe ningen moet er ook naar gestreefd wor den om de borstkas soepeler te maken, de bloedsomloop in de luchtpijpen te verbeteren en daardoor de kans op longontsteking te verminderen. Nog veel te weinig wordt getracht om bepaalde hartaandoeningen door gymnastiek te verlichten. De ademha- lingsgymnastiek versterkt vaak de spie ren van het middenrif en geeft zoo aan het hart meer ruimte van beweging, terwijl er bovendien meer tegendruk aanwezig is tegen de opwaartsche druk der ingewanden in de buikholte. Elke hartpatiënt weet, hoe hinderlijk een vol le piaag kan zijn door den druk, dien zij uitoefent op het middenrif. In ge vallen, die zich hiertoe leenen, kan men ook door goed gekozen lichaams bewegingen onregelmatigheden in den polsslag uit den weg ruimen, door dat een betere verdeeling van het bloed tot stand worden gebracht. Bij menschen, die weinig beweging nemen en een weelderig leven leiden, worden vaak vergrootingen en zwel lingen waargenomen, die zeer nadeeli- ge gevolgen voor den algemeenen ge zondheidstoestand kunnen hebben, aan gezien de galblaas en de alvleeschklier zch in de onmiddellijke nabijheid be vinden. Storingen in de werkzaam heid der alvleeschklier hebben :1e ge vreesde suikerziekte ten gevolge. Neemt men veel voedsel tot zich, dan moet men ook veel beweging nemen om al deze onaangename gevolgen re voorkomen. Elke beweging bevordert n.l. den bloedsomloop in alle organen en vergemakkelijkt daarmee de verwij dering van de afvalproducten der stof wisseling. Ook voor de spieren der darmen is het van groot belang, dat men voldoen de beweging neemt. Hierdoor worden vaak betere resultaten bereikt dan door het innemen van allerlei medica menten. der wie Boshart, zijn te IJmuiden van boord gehaald en worden via Harlin- gen op transport gesteld naar Leeu warden, waar zij inmiddels reeds in de strafgevangenis zijn ingesloten. Jongeman verdronken. Zijn vader met groote moeite gered. De 17-jarige R. Grevink afkomstig uit Zeijen bij Assen, die met zijn ouders te Callantsoog kampeerde is bij paal 12, toen hij bij een van de pieren ging zwemmen, verdronken. Zijn moeder en zijn twee broertjes stonden op het strand, zijn vader werd bijna 't slacht offer. Met groote moeite werd deze ge red. Door den stroom gedood. Dinsdagavond is een 42-jarige bewo- van de Ha^ endwarsstraat te Hil versum op het plaatsje achter z-jn wo ning in aanraking gekomen met stalen drooglijnen, welke door een defect aan de electrische geleiding van het perceel naar het schuurtje, onder stroom stonden. De man was op slag dood. Kippendiefstallen. Vader en 12-jarig zoontje ge arresteerd. In den nacht van Donderdag op Vrij dag werd bij de landbouwers van Zand voort en Verweij op het Loo te Nistel- roode een belangrijke partij kippen ge stolen. Daar men vermoedde, dat de dieven uit Oss afkomstig waren werd de ge- meente-politie te Oss gewaarschuwd., die het onderzoek instelde en in den loop van Vrijdag arresteerde zekeren v. L., terwijl later nog zijn waalfjarig zoontje werd aangehouden. Tevens kon men de hand leggen op de gestolen kip pen. De jongen heeft bekend, de kip pen uit de hokken gehaald te hebben, terwijl de vader op den uitkijk stond. BINNENLANDSCH NIEUWS. *T»F. „ZEVEN PROVINCIËN». De muiters in ons land aangekomen. De minst zwaar gestrafte muiters die te Vlissingen zijn ontscheept zijn naar de strafgevangenis te Breda over gebracht. De zwaarst gestraften, on- deeld. Eindelijk hebt gij den braven Si- meon laten doodsteken, daar hij mij getrouw was. Voor al die misdaden hebt gijzelf "den dood verdiend. - Zijn we hier voor een crimineel gerechtshof vroeg Rouquin spottend. Murad scheen die opmerking niet eens te hebben gehoord, want hij her nam - Maar ik zie daar, ging Rouquin op dezelfde wijze voort, ik zie daar on der u een man, die met mij alle voor- deelen uit de misdaden, die gij zoo wel willend aan mij gelieft toe te schrij ven. had moeten deelen ik zie daar mijn bondgenoot, die met mijn geld in financieelen zin 'n man van bet,eekenis werd de misdaden, waarvan gij spreekt, gelden voor hem evenveel als voor mij. Als gij u dus verbeeldt hier een soort van gerecht te kunnen hou den, dan moet die man niet onder u, maar naast mij plaats nemen - Gij hebt gelijk, Rouquin, nam hierop de markies met diepe droefenis het woord. Ik klaag u ook niet aan, ik verwacht als gij mijn vonnis. Hij stond langzaam op en nam ver volgens plaats op een stoel tusschen Rouquin en Loussard. Er ontstond een lang stilzwijgen. Op het gelaat van Norbert d' Argen- tal stond de zielesmart te lezen, zoo. dat ieder, die hem aanzag, Gabrielle niet uitgezonderd, van innig medelij den werd vervuld. -- Zoo is het goed riep Rouquin. Zoo behoort het En nu, mijnheer, hij wendde zich weder tot Murad, zult gij wellicht de goedheid willen hebben, mij te zeggen, welken dood gij voor mij en den markies hebt bestemd. - Mijheer d'Argental is vrij?! Wat ik te zeggen heb, gaat hem niet aan, antwoordde Murad. Gij, Rouquin, hebt te kiezen tusschen twee dingen Gij kunt naar de rue Lafayette, naar uw BUITENLANDSCH NIEUWS. Berlijnsche correspondent van „Het Volk" uitgewezen. Wegens „moedwillig vervalsch te, hatelijke of beleedigende critiek. De Berlijnsche correspondent van „Het Volk", de heer L. J. van Looi, deelt aan zijn blad mede, dat hij van de geheime staatspolitie te Berlijn een officieel bevel tot uitwijzing heeft ont vangen waarbij hem veertien dagen tijd wordt gegeven het gebied van het Duitsche Rijk te verlaten. Het bevel wordt hiemee gemoti veerd dat hij aan zijn blad regelmatig berichten heeft gezonden „die de Duit sche toestanden hebben becritiseerd op een moedwillig vervalschte, hate lijke of beleedigende wijze". Planetta, de moordenaar van Dollfuss en Holzweber terechtgesteld. Mevrouw Dollfuss weer bij 'haar kinderen. De afrekening. Een tragische atmosfeer drong tij dens het proces tegen de moordenaars van Dollfuss de kleine zaal van den krijgsraad binnen. De medische des kundige gaf zijn rapport. Met koele zin nen werd daarin verklaard, dat het eerste schot reeds doodel'ijk was en dat ook een tijdige operatie kanselier Dollfuss niet meer had kunnen redden Het eerste projectiel werd in de klêe- ren van den kanselier gevonden. Het tweede schot was een brandschot en is dus van vlakbij afgevuurd, de kogel drong door den hals heen en is niet meer teruggevonden. De kanselier is gestorven aan verbloeding. Het rap port sloot met den pijnlijksten zin, in dit proces gehoord Of de dood bijzonder pijnlijk was kon niet vastgesteld worden Na een beraadslaging van 25 minu ten. werd om halftwee 'het vonnis van den krijgsraad over Planetta, den moor denaar van Dolffuss en over Holswe ber, den aanvoerder der verkleede Na- zi-Putschisten, geveld. Beiden werden wegens hoogverraad en Planetta ook nog wegens moord overeenkomstig den eisch veroordeeld tot den strop. Voltrekking van het doodvonnis door den kogel werd beiden geweigerd. In de Arme-Sunder-zelle werden de familieleden der terdoodveroordeelden tot dezen toegelaten. Voor Planetta, de vrouw, zuster en schoonzuster voor Holsweber de vrouw. Beiden, Planetta en Holsweber, maakten gebruik van geestelijken bijstand. Holsweber werd om 16.35 uur het eerst opgehangen aan een van de twee op de binnenplaats van het „Landes- gericht" opgestelde galgen. Er waren geen soldaten aanwezig, slechts politie en buiten de rechters, den Staatsan- walt en de geestelijken, twee van de drie verdedigers. Holsweber stierf na „Heil Hitier" te hebben geroepen. Dertien minuten la ter stierf Planetta, na „Ik Sterf voor Duitschland, Heil Adolf Hitierte heb ben gezegd. Dat de Regeering de bedreigingen der Nazi's, indien de eerste hunner te rechtgesteld mocht worden, den Ste- fansdom en andere kerken in de lucht zouden laten vliegen, ernstig nam, bleek wel uit het feit, dat de Stefans- dom geheel werd afgezet met politie en Heimwehr. Aangrijpend weerzien. Mevr. Dollfuss is weer vertrokken naar Rissione, waar haar twee kinde ren in de villa van Mussolini de gast zijn. Aan het station namen de vice- kanselier Starhemberg en minister Stockinger van haar afscheid, terwijl staatscecretaris Karwinsky nog mét haar meereisde tót Baden. Prins Schwarzenberg'. legatieraad bij het ge- eigen woning terugkeeren en een eind maken aan uw leven volgen de wijze, die u goeddunkt, als het maar binnen een door ons te bepalen aantal uren is afgeloopen. - En als ik dat niet wil - Zoo wij thans in mijn land waren, viel Murad in, zou dit heele onderhoud overbodig zijn. Ik zou u dan met eigen hand dooden. Nu zijn wij evenwei in Frankrijk onder de macht der Fran- sche wetsbepaling en volgens die wet ten zou ik mij wegens zulk een daad, wegens moedwilligen manslag te ver antwoorden hebben. Wij hebben be sloten dat gij. indien gij weigert om te doen wat ik u daareven voorstelde, met uw handlangers zult worden over geleverd aan het wettige gerechtshof van uw land, dat is het schavot Rouquin wierp een blik vol haat op den markies* klopte hem met geveins de vertrouwelijkheid op den schouder en zei daarbij - Nietwaar, markies, we gaan dan veel liever samen naar het schavot Norbert hield zijn oogen dicht. Hij scheen met zijn gedachten zoover te zijn afgedwaald, dat hij geen acht meer sloeg op hetgeen rondom hem gebeur de. De woorden van Murad drongen niet tot hem door, of hij hoorde ze zon der te luisteren, en wat de dreigende scherts van Rouquin betrof, die maak te op hem niet den minsten indruk. Murad beet zich op de lippen. -- Verkiest gij dus, vroeg hij, ver kiest gij het schandaal van een open lijke onthulling van uw misdaden Of meent gij misschien nog genade te zulen vinden bij uw rechters - Op dit laatste heb ik weinig hoop, antwoordde Rouquin. Ik zou dan een sterker verbeeldingskracht moeten hebben dan ik nu bezit om aan genade van dien kant kunnen te gelooven. De rechtbank zal voor mij, ik verwed er mijn hoofd onder, geen verzachtende omstandigheden vinden, al doet ze dat' misschien wel voor de mannen, van wie ik mij zoo nu en dan heb bediend. Wat mij te wachten staat, is de dood, dat begrijp ik heel goed.' - Welnu, voorkom dan het vonnis der rechtbank door te handelen, zooals ik het u heb aangeraden. Gij ontgaat zoodoende de kwellingen van het ver hoor, de publiciteit en eindelijk de marteling van naar het schavot te wor den geleid. - Dank voor uw vriendelijke raad, mijnheer,, spotte Rouquin. Wees zoo goed mij alleen te zeggen, het zal van den meesten invloed wezen op het door mij te nemen besluit, welke straf gij hebt uitgedacht voor mijn bondge noot in de misdaden en de schande, mijnheer den markies d'Argental - De dood, antwoordde Murad op somberen toon, de dood zou den mar kies geen grootér leed wezen, dan het verdriet,, dat hij nu reeds te verduren heeft. - Als dat een antwoord op mijn vraag mag heeten, riep Rouquin, ver klaar ik u dat het kant noch wal raakt Ik heb met dat zielelijden, waarvan 't meerendeel der menschen al zeer spoe dig geneest, hier niets te maken. - Mijnheer d'Argental is vrij en blijft vrij, zooals ik u reeds gezegd heb. zei Murad op beslisten toon. Hij heeft den vader van Gabrielle, die door u tot den dood was bestemd, van den dood gered, hij heeft ook Andreas Senechal tegen uw verradelijken aanval trach ten te beschermen. Hij is alleen schul dig tegenover de markiezin en die da me heeft te beslissen, als zij dat wil. of hij tot den dood zal worden verwe zen dan of hij vergiffenis verdient (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1