25e JAARGANG DINSDAG 7 AUGUSTUS 1934 No. 63 IBP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR EN EN OMSTREKEN OM HET GOUD wwieringer courant VERSCHIJNT EL KEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer t 0.10. TIPS VOOR TRIPS IN DE NEDERLANDSCHE REISWEEK. Zooals wij reeds eerder berichtten, wordt van 20 t/m. 27 Augustus 1934 voor de eerste maal een Nederlandsche Reisweek georgani seerd. Een week waarin overal in Nederland belangrijke reducties worden gegeven op rei zen, logeeren en uitgaan. Een week waarin wij iedereen opwekken eens kennis te nemen van de veelzijdige schoonheid van eigen land. Tot dat doel willen wij van tijd tot tijd en lcele tips geven, hoe men van de reducties gebruik makende, het eigen mooie land kan leei-en kennen. Hieronder laten wij enkele mogelijkheden voor uitstapjes volgen. Wij vestigen er uit drukkelijk de aandacht op, dat dit slechts en kele voorbeelden zijn uit honderden mogelijk heden die iedereen voor zichzelf kan opmaken en uitbreiden. 1. Maastricht en Zuid-Limburg. Ie dag Per vacantiekaart naar Maastricht Per autocar 's avonds rondrit door deze mo- numentenstad, bisschopszetel van de 4e—9e eeuw. 2e dagDrielandentocht. Autotocht door Zuid-Limburg. 3e dag Bezoek aan de onderaardsche gan gen van den St. Pietersberg met Museum. Per vacantiekaart terug. (Enkele prijzen Vacantiekaart vanaf elke willekeurige plaats in Nederland naar Maas tricht retour, kost in de Reisweek Ille klasse f 6.Autotocht Maaastricht bij avond f 0.50. Drielanden autotocht, duur ongeveer 6 uur f 1.37V2. Deze prijzen gelden uitsluitend voor houders van Reisweek-legitimatiebewijzen.) 2. Acht dagen kris-kras door Nederland. Ie dag Met een 8-daagsch abonnement naar Utrecht. Prijs Ille klasse f 11.50). 's Mid dags autorondrit door het schoonste gedeelte van de provincie Utrecht (Soesterberg-Pyra mide v. Austerlitz). (Prijs f 0.75.) 2e dag Naar Maastricht. Avondrit door deze oude stad (f 0.50.) 3e dag Vanuit Maastricht groote autotocht door Zuid-Limburg (Duur van den tocht on geveer 6 uur) (f 1.37>/t.) 4e dag Naar Nijmegen. Autorondrit door de schoone omgeving van Nijmegen. (Duur van den tocht ongeveer 6'/s uur) (f 1.25.) 5e dag Naar Apeldoorn. Dagautotocht door het schoonste gedeelte van Twenthe (bosch, heide en vergezichten). (Duur van den tocht ongeveer 9 uur), (f 3.63, waarin begrepen warme lunch, thee, entrée's en fooien.) 6e dag Van Apeldoorn naar Boekelo. Be zoek aan Bad Boekelo, „de zee op de heide." (20% reductie op entrée's en zwemmen.) 7e dag Per trein naar Leeuwarden. 8e dag Vanuit Leeuwarden over den af- sluidijk terug. Autobusdienst Leeuwarden- Alkmaar f 1.50. (De zeer sterk gereduceerde prijzen van bo vengenoemde autotochten gelden uitsluitend gedurende de Reisweek en alléén voor hou ders van legitimatiebewijzen. De prijs van het acht-daagsche abonnement ad f 11.50 is bui tengewoon laag, wanneer men bedenkt, dat men daarmede het geheele land kan doorrei zen zooveel en zoovaak men wil.) 3. Een week naar het strand van SchouwenDuiveland. Heen Per vacantiekaart naar Rotterdam. Per K.L.M. vliegtuig naar Haamstede (f 6.75, in de Reisweek f 5.10). Verblijf te Haamstede. (Pension f 3.50 p. d. In de Reisweek f 3.15 p. d. Terug Per K. L. M. vliegtuig naar Vlissin- gen (f 4.in de Reisweek f 3.-). Per vacan tiekaart naar woonplaats. (Vacantiekaart heen en terug me klasse f 8.-, in de Reisweek f 6.—) N.B. Men kan natuurlijk heen gaan ook over Vlissingen of terug keeren ook over Rot terdam. De Reisweek-reducties gelden alléén voor houders van legitimatiebewijzen. 4. Enkele ééndaagsche tochten. A. Rondvaart om den Pannerdenschen Kop. Over Lek Rijn van Rotterdam naar Arn- FEUILLETON. (126. Dat is, op mijn woord, allerfraaist over legd lachte Rouquin. Het kan mij waarlijk in zeker opzicht spijten, dat ik hierin met u van meening verschillen moet. Mijnheer de markies zal met mij voor de crimineele recht bank verschijnen. Ik heb meer bewijzen dan er noodig zijn tot een gerechtelijke vervolging, hij weet dat wel, ik heb hem datzelfde vroe ger al eens meegedeeld Om tot fortuin te geraken, moesten wij onze plannen en onze misdaden deelen en we willen ons nu het op de vergelding aankomt, ook niet van elkander scheiden Dat zal een heel belangwekkend geding worden, dat veel stof tot discours zal geven, zoowel in de hoogere als in de lagere kringen der maatschappij Waarlijk, men heeft niet dag aan dag een dergelijk sensatie proces Een huwelijk, dat onder bedreiging van moord tot stand kwam, een wedloop om een fraaie erfenis, twee moorden, de mar- keizin Gabrielle, voor het gerechtshof tegen haar wettigen man getuigend, een der groot ste namen van Frankrijk door het slijk ge sleurd, de drager van dien naam met het uit zicht op het schavot op de bank der beschul digingen Waarlijk, er behoeft niet meer bij te komen, om de zaak tot een der beroemdste gedingen te maken in de annalen der crimi neele rechtspleging Rouquin riep Murad, het oogenblik is slecht gekozen om te schertsen en te lachen Het zou u beter staan om berouw te toonen over uw misdadig leven. Berouw Maar ik heb volstrekt geen be rouw viel Rouquin in. Als gij nog van spijt spraakt, ja, dat is iets anders. Ik heb spijt, dat ik mij in de keus mijner middelen tot het verkrijgen van mijn aandeel in Bertara's mll- hem, rond den Pannerdenschen Kop, langs ten onderweg, o.a. Berg en Dal. Nijmegen over de Waal terug naar Rotterdam. Bootprijs van Rotterdam en terug f 2.50. (In de Reisweek hierop 10% reductie.) B. Zeelandtocht. Vertrek per boot uit Rotterdam naar We- meldinge (Woensdag en Zaterdag). Van We- meldinge naar Goes. Van Goes per trein terug. Prijs bootvaart Ie klasse f 1.75 p.p. (Reductie in de Reisweek hierop van 10%). C. Boot-Autotocht. Per boot van Rotterdam via Krimpen aan de Lek, Schoonhoven naar Vreeswijk. Boot- prijs Ie klasse f 0.95, waarop 25% reductie in de Reisweek. Van Vreeswijk naar Utrecht per autobus. Aankomst Utrecht 12.00 uur. 's Middags per A.T.O. rondrit van 3 uur door het schoonste gedeelte van de provincie Utrecht. (Prijs autotocht f 1.50, waarop 50% reductie in de Reisweek.) Terug per trein. D. Kager en Brasemer Meren. Vanuit Den Haag en Leiden. (Tarief f 1.- p.p. waarop 20% reductie). Een heerlijken dag op Zuid-Hollandsch merengebied. E. Inneming van den Briel. Dagtocht vanuit Rotterdam. Naar den Briel met inbegrip van koffiemaal tijd, bezoek Raadhuis, St. Cathrijnekerk en fundamenten Noordpoort. (Prijs f 2.25 per persoon, waarop 10% reductie in de Reisweek). Deze tocht gaat iederen Dinsdag en Zondag. Duur van 9.30 v.m. tot 5 uur n.m. F. Hugo de Groot-toer. Dagtochten vanuit Rotterdam naar Slot Loevestein. Bootprijs Ie klasse f 1.50, Ile klas se f 1.- hierop een reductie van 25% in de Reisweek. 5. Rond het IJsselmeer. Met gereduceerd 8-daagsch abonnement Die kl. f 11.50, He kl. f 16.50. Ie dag Naar Amsterdam. Per stoomjacht naar Marken en Volendam. (In de Reisweek f 1.50.) Na terugkomst in Amsterdam naar Alkmaar. Logies (10%.) 2e dag 's Morgens vroeg bezoek kaasmarkt (Vrijdag.) Per A.T.O. autocar van Alkmaar over afsluitdijk naar Harlingen en door per autocar naar Leeuwarden. (Gewone prijs f 3.-, in de Reisweek f 1.50.) Per trein naar Zwolle 3e dag Vanuit Zwolle per boot over het Zwarte water naar Giethoorn. Punteren in Giethoorn. 4e dag Zwolle—Kampen. Bezoek aan deze c-ude Hanzestad. Terug naar Zwolle. Per A.T.O.-dienst naar Nunspeet via IJsselbrug en De oude Burchttoren uit de Xle eeuw-mu seum, schitterende vergezichten (entrée to ren 10 ct.) Paviljoen Mookerheide (oponthoud pl.m. 15 min.) Prachtig panorama Mookerhei de en Maasvallei. Hotel de Plasmolen (ver blijf een uur.) Logies Nijmegen (10%.) 4e dag Naar Valkenburg, 's Middags Ge meente Grot. 5e dag Naar Maastricht. Per A.T.O. schit terende Drielandentocht met veel natuur schoon en prachtige vergezichten. Niet ge noeg kan het vele schoone hetgeen hier in ons eigen mooie land is te zien, wereldkundig worden gemaakt, (f 1.371/?.) Logies Maas tricht. 6e dag Naar Middelburg. Bezoek aan de stad. Naar Domburg. 7e dag Verblijf op mooi Walcheren. Zee, bosch en duinen. 8e dag Naar huis. Inlichtingen over reisjes in eigen land ver strekt ook de Algemeen Nederlandsche Ver- eeniging voor Vreemdelingenverkeer, Lange Voorhout 102, 's-Gravenhage. Wij vestigen er de aandacht van onze lezers op, dat zij het legitimatiebewijs tijdig aan vragen. Het bewijs is gratis. Alleen 6 cents voor toezendingskosten zijn verschuldigd. Het kan aangevraagd worden bij Organi satie Nederlandsche Reisweek, Laan van Meer- dervoort 53 D. 's Gravenhage. REISWEEK LEGITIMATIES. WAAR ZIJN DEZE VERKRIJGBAAR De legitimatiekaarten, welke recht geven op belangrijke reducties in de Nederlandsche Reisweek, zijn voor iedereen verkrijgbaar, dus ook voor niet-leden van de aangesloten orga nisaties. Deze legitimatiebewijzen, welke bovendien kans bieden op mooie prijzen, kunnen gratis worden afgehaald aan de onderstaande adressen. Op verzoek worden de kaarten ook toegezonden, doch dan moet een postzegel van f 0.06 voor toezendingskosten worden in gestuurd. Adressen Den Haag Centraal Bureau der Nederlandsche Reisvereeniging, Laan v. Meer- dervoort 53—D. Centraal Bureau der Neder landsche Christelijke Reisvereeniging, Wete ringkade 22A Amsterdam Centraal Bureau der Neder landsche Reisvereeniging voor Katholieken, Heerengracht 215 Den Haag Algemeene Nederlandsche Ver Middelburg V.V.V. Groote Markt I 14 Nijmegen V.V.V. Keizer Karelplein 9. Rotterdam Inlichtingenbureau V.V.V. Noord- blaak 13 Sneek V.V.V. Kleinzand 2. Texel V.V.V. Weverstraat 35 Den Burg. Utrecht Verkeershuis Catharijne Brug. Velp (G) Verkeersbureau Hoofdstraat 47. Voorthuizen (G.) V.V.V. Apeldoornschestr. 38 Vught V.V.V. Taaistraat 135. IJmuiden Bureau V.V.V. Kanaalstraat 75. Zwolle V.V.V. Terborchstraat 18. Oosterbeek V.V.V. Annastraat B. 53. BINNENLANDSCH NIEUWS. Elburg. (Reductie 50% op den prijs van f 0.90.) eeniging voor Vreemdelingenverkeer, Lange 5e dag Rustig verblijf te Nunspeet, temid den van heerlijke dennenbosschen. Logies te Nunspeet (10 a 15%.) 6e dag Naar Amersfoort. Bezoek Soester- berg. Eventueel baden te Bilthoven, „de Bilt- sche Duinen" (30%.) Logies Amersfoort (10%.) 7e dag 's Morgens bezoek aan het oude stadje Koppelpoort, Belgenmonument enz. 's Middags naar Hilversum. Bezoek mooie om geving. Omroepgebouwen, Raadhuis. (Logies 10%). 8e dag Bezoek mooie omgeving Hilversum. Naar huis. 6. Zuid- en MiddenNederland. Met gereduceerd 8-daagsch abonnement Ille kl. f 11.50, ne kl. f 16.50. Ie dagNaar Utrecht. Autorondrit met A.T.O. (f 0.75) door schoonste gedeelte prov. Utrecht, (bosch, heide en vergezichten). Kort oponthoud bij de belangwekkende punten en onderweg o.a. Vliegveld Soesterberg (thee huis Soesterdal), Belgisch Monument, Pyra- mide van Austerlitz (gedenkteeken van Na poleon, schitterend vergezicht). Logies U- trecht (10%.) 2e dag Naar Arnhem. Bezoek mooie omge ving. 'sMiddags boot Westerbouwing (20%.) Logies Arnhem (10%.) 3e dagNaar Nijmegen. A.T.O. rondrit (f 1.25). Deze rondrit voert door één der schoonste gedeelten van ons eigen mooie land. Kort oponthoud bij de belangwekkende pun- lioenen zoo deerlijk heb vergist, dat is te zeg gen in markies d'Argental. Ik heb hem an ders beoordeeld, meer of wel minder slecht, al naar gij dat nemen wilt. O, wanneer ik dat alles ongedaan kon maken en nog eens van meet af aan voor hetzelfde vraagstuk stond, danmaar daartoe is het nu te laatGij wilt dus bepaald niet den markies voor het gerecht hebben Waarom niet Welk belang hebt ge daarbij Waartoe dat meten met twee maten Ziet ge, dat vind ik onrecht vaardig. Ik heb u reeds gezegd, Rouquin dat de markies zijn straf vindt in de stem van zijn eigen geweten. Dat is voor u iets onbegrijpe lijks, maar het neemt niet weg dat zulk een straf een zeer zware is. Wat gaat het u bo vendien aan, hoe wij den markies beoordee- len Welk voordeel brengt u dat aan Niets! - En wat zou ik er bij verliezen Ook niets Ik heb alles voor den markies gedaan Wie zette mij aan om hem te kiezen, om hem te bevoordeelen Niemand. Ik vond hem ge ruïneerd en in wanhoop O, het valt hem gemakkelijk zijn eigen baan schoon te vegen, tegenwoordig vooral heeft hij alle redenen tot berouw Toen ik hem op zijn kasteel Bois-Tordu voor het eerst aantrof, bezat hij letterlijk niets meer, was hij ten einde raad en volkomen bereid, als een misdadiger te leven. Hij was een drenkeling, aan wien ik de red dende hand toestak, hij was verloren, een bedelaar en reeds den volgenden dag heb ik hem tot een rijk man gemaakt, ik heb voor zijn eerzucht schitterende banen geopend, ik heb het hem mogelijk gemaakt, zich in de groote wereld te bewegen, zich aan het hoofd van heel Parijs te stellen, wat roem en rang en rijkdom betreft. En wat heb ik daarvoor van hem in de plaats verlangd Zoo goed als niets Ik heb hem nog een meisje dat hij liefhad, tot vrouw gegeven. En zoo ik heden in uw macht ben, zoo mijn weldoordachte plannen mislukt zijn, zoo gij daar in levende lijve voor mij zit en mij durft dreigen, dan is het voornamelijk, ja, bijna uitsluitend de markies, aan wien ik dat alles te wijten heb, want reeds lang werkte hij mij tegen, zocht hij mij in mijn streven te dwarsboomen en Voorhout 102 AlkmaarV.V.V. Alcmaria, Bureau Waag gebouw. Amersfoort V.V.V. Stationsplein 8a Amsterdam V.V.V. 't Koggeschip, Muntplein 12. Arnhem: Verkeersplein Stationsplein 13. Barneveld Hotel de Roskam. Bergen op Zoom V.V.V. Lievevrouwestr. 46. Brielle Hotel de Nymph. Coevorden V.V.V., M. v. d.Thynensingel 4 Delden V.V.V. Langestraat 26 Doetinchem V.V.V. Doetinchem's Belang Simonsplein 2 Domburg V.V.V. Ooststraat C. 2. DordrechtV.V.V. Bagnhof 1. Elburg V.V.V. Jufferenstraat 13. Epe V.V.V. Epe's Bloei Hoofstraat B. 143. Gouda V.V.V. Markt 31. Groningen Groote Markt 23 Haarlem Verkeershuis V.V.V. Stationsplein. Harderwijk V.V.V. Stationslaan 41. Heemstede V.V.V. Cloosterweg 49. Heerenveen V.V.V. Dracht 78. Den Helder 't Verkeershuis. Helmond V.V.V. Julianalaan 43. Katwijk a. Z., Informatiebureau V.V.V. Voor straat 16c. Leeuwarden Verkeersbureau Stationsplein. Leiden Inlichting Kantoor V.V.V. Stations plein. Lunteren V.V.V. Maastricht V.V.V. Kesselkade 65 misleidde hij mij op gehuichelde wijze. Eens had ik zijn leven in mijn hand, op de punt van mijn degen, en ik heb het gespaard. Hij had mij vreeselijk en in het openbaar belee- digd. Als ik het had gewild, zou hij reeds lang dood geweest zijn, ik had evenwel medelijden met hem, omdat ik altoos dacht, dat hij ten slotte wel zou leeren inzien, hoe zijn belang het meebracht niet tegenover mij, maar aan mijn zijde te staan. En zijn dank daarvoor, voor al hetgeen ik voor hem deed, zijn dank voor den rijkdom, dien hij door mijn toedoen verkreeg, voor de plaats, die hij door mijn tusschenkomst verwierf, die dank bestaat hierin, dat hij mij bestrijdt, mij verraadt en mij uitlevert. En waarom levert hij mij uit Omdat hij hoopt daar door van zijn vrouw ik weet niet welke vergiffenis te erlangen omdat hij gelooft, liefde te zullen opwekken bij haar, die hij aanbidt en omdat hij boven dien meent de voordeelen der vijftig millioe- nen, die Gabrielle's erfenis uitmaken, vrijer te kunnen genieten, als ik hem niet meer in den weg sta. De markies hoorde nog altoos niets. Met het gezicht in zijn handen verborgen, zag men zijn trekken niet en geen enkele bewe ging van hem duidde aan, dat hij de hatelijke reeks van ware en valsche beschuldigingen en verdachtmakingen van zijn vroeger en bond genoot had gevolgd. En gij wilt nog, ging Rouquin op denzelf den toon voort, half verontwaardigd, half spottend, gij wilt nog, dat ik medelijden zal hebben voor den man, die mij uitlevert en al mijn verwachtingen den bodem heeft ingesla gen Gij wilt, dat hij vrij zal zijn, terwijl ik alleen zou moeten vallen als het offer van uw wraak Neen, gij kent mij heel slecht, als gij iets dergelijks van mij verwacht, dat is een voudig van mij het onmogelijke verlangen. Gij blijft dus bij dit besluit herhaalde Murad. Ik doe het in elk geval niet dadelijk misschien later wel, om het vonnis der recht bank te voorkomen en om u het genot dei- wraak te vergallen, voegde de booswicht met een geheimzinnig lachje Murad toe, Is het uw laatste woord Koningin Emma-Kamer. In Huis ten Bosch te Den Haag-, Naar de „Avondpost" meldt, is in opdracht van H.M. de Koningin een begin gemaakt ;met werkzaamheden, teneinde in het Huis ten Bosch te Den Haag een vertrek in te richten dat ge heel overeenkomstig de zitkamer van wijlen H.M. de Koningin-Moeder in het Paleis aan het Voorhout zal zijn. Tol dit doel is een gedeelte van het meubi lair uit liet Paleis Voorhout waar aan de linkerzijde op de eerste étage de zitkamer van wijlen Koningin Em ma was gelegen -- naar het Huis ten Bosch overgebracht. Merkwaardige vondst te Arnhem. Een inwoner van Arnhem heeft een merkwaardige vondst gedaan Toen een zekere Br. wonende op den Paaschberg, waar hij een winkel heeft, op zijn land, vlak achter Bronbeek werkzaam was, zag liij tusschen de aanwezige mest wat glinsteren. Hij nam het op en spoelde het af en het bleek een metalen halsketting te zijn, die bezet was met steentjes. B. sloeg er verder geen acht op, nam het mee naar huis, doch meende overi gens dat het een waardeloos voorwerp was. Het tegenovergestelde bleek wel dra. B. liep toevallig een rechercheur van politie tegen het lijf, aan wien hij het voorwerp liet zien met de vraag, of !t eenige waarde had. De rechercheur her kende de ketting oogenblikkelijk als een nog vermiste kostbaarheid van 'n diefstal, waarna zelfs in Parijs en an dere groote steden was gezocht. Het was een gouden ketting bezet met juweelen, die destijds gestolen werd bij Baronesse van Verschuer aan den Jansbinnensingel te Arnhem dooi den bekenden inbreker P., die inmid dels zijn straf al uitzit voor een serie inbraken. De mest, waarin de ketting gevon den werd, was gebracht op het land door de Gemeente-reiniging, die op haar beurt deze substantie wint uit de stadsriolen. De mogelijkheid is dus niet uitgesloten, dat de inbreker het voorwerp in een of anderen put heeft geworpen, toen hij meende ontdekt te zijn. Langendijk. Vlooien- en luizenplaag; draaihartigheid. Had men verwacht, dat door den regen de luizen- en vlooi enplaag in de verschillende koolsoor ten heel wat zou zijn verminderd, in die verwachting is men danig teleurge steld. Mag de luizenplaag al iets zijn verminderd met de vlooien is het nog treurig gesteld. En als overmaat van deze calamiteiten is daar de draaihar tigheid bijgekomen, die veel kool waardeloos maakt. De oogstverwach- tingen zijn dus bijzonder slecht, wal te erger is, daar bij misgewas geen re- geeringssteun wordt verleend, tenzij de regeering haar tot nu toe gevolgd principe zou verlaten. BUITENLANDSCH NIEUWS. Paarden trekken Autobussen. Afdoende bescherming van de Spoorwegen. Een groote autobus-onderneming in Joegoslavië, welke verscheidene dienstem onderhoudt, heeft een nieu we manier toegepast om de zware be lasting op autobussen te ontduiken. De autobus-maatschappij heeft eeU aantal paarden aangekocht, die voor dc autobussen worden gespannen. De motor wordt dan niet gebruikt, en hierdoor vervalt de belasting, daar het voertuig niet met motorische kracht wordt voortbewogen. Als ge volg van de zware belasting is meer dan 80 pCt. van de autobus-maatschap pijen failliet gegaan. Behalve de andere belastingen, moe ten deze jmaatscliappijen ook 15 pCt. van hun netto-opbrengst aan den staat afstaan. De bedoeling van de autoriteiten is de concurretnie van de autobussen met de spoorwegen te verhinderen. Doch de belasting wordt ook gehe ven in districten waar geen spoorweg is. Drievoudige moord op Java. Zeventienjarige huisbediende neemt wraak. Op Kebon Klappa te Bandoeng heeft zich Donderdagmorgen heel in de vroegte een gruwelijk drama afge speeld in de woning van de familie van een kortgeleden gestorven Palem banger, die zeer rijk was. Een buurman hoorde in den nacht in de woning gillen. Hij waarschuwde twee wijkagenten, die de woning bin nendrongen. Tot hun ontzetting vonden zij daar vijf ernstig gewonde personen vier wouwen en een jongen van zestien jaren. Twee vrouwen waren reeds overle den toen de wijk-agenten het huis bin nendrongen, de derde overleed tijdens het transport naar het Juliana Zieken huis. Alle deuren en vensters waren zorg vuldig gesloten, zoodat men moest den ken aan een vijf-voudige aanslag met voorbedachten rade, waarschijnlijk ge pleegd door iejnand, die goed met het huis op de hoogte moest zijn. Er werd niets in de woning vermist, zoo dat aan wraak-neming moest worden gedacht. Het bleek, dat de zeventien jarige huisbediende, die aanwezig- moest zijn, nergens te vinden was. Ja. Dan zal ik u nog hedenavond aan het gerecht uitleveren. Op een wenk van Murad trad August toe en boeide Rouquin. Loussard liet men de handen vrij, want de ze was zoo terneer geslagen en zoo geheel over stuur, dat men bij hem niet voor een ontvluch ting behoefde te vreezen. Daarop beproefden August en Trompelet van den bandiet te weten te komen, waar Bontemps de moordenaar van Simeon en van vader Senechal, zich ophield. Loussard, die zichzelf toch als onherroepe lijk verloren beschouwde, maakte weinig zwa righeden om te zeggen, wat hij wist. Bontemps had een geliefde in Romainville en bracht de meeste uren, die hij vrij had in zijn dienst bij Rouquin, aldaar door. Het huis lag in de nabijheid van het restaurant waar Chilperic hem eens had aangetroffen, toen hij hem later in het danshuis gevolgd was. De twee vrienden kregen van Loussard alle verlangde inlichtingen en spoedden zich daar op naar Romainville, doch Bontemps, was daar nergens te vinden. Van Papillon, den derden agent van Rou quin, die weinig of niet in deze zaak betrok ken was geweest, maakte men in het geheel geen werk. Een paar minuten na het bovenvermelde gesprek had men Rouquin en Loussard weer naar hun kamer geleid, waar zij thans door Chilperic zouden bewaakt worden. De zitting was opgeheven en ieder was zijns weegs gegaan. Alleen de markies was in den salon achtergebleven, nog altijd onbeweeglijk op zijn stoel zittend met de handen voor de oogen. Zoo bleef hij nog een geruime poos. Het was alles stil geworden om Norbert. Eindelijk week zijn halve bewusteloosheid en hij ontwaakte als uit een zwaren droom. Zijn blikken waarden langzaam langs de wanden, van het eene voorwerp naar het andere. De koorts deed hem huiveren. Het was alsof hij angst gevoelde, nu hij daar zoo alleen zat. Rouquin's laatste woorden waren hem on willekeurig bijgebleven. De ellendeling wilde hem in zijn ondergang meesleepen. Maar de markies kende daaromtrent geen zorgen, bij het herdenken van de dreigende woorden van Rouquin speelde een droevig lachje om zijn mond en weemoedig schudde hij het hoofd. Hij behoefde geen schandaal, geen onteerend vonnis te duchten. Norbert verliet eindelijk het vertrek en het huis. Hij liep één of twee minuten langs de kade en riep toen een rijtuig aan, om hem naar zijn woning te brengen. De markiezin was reeds thuisgekomen. Norbert wilde liever zijn vrouw nu niet zien en begaf zich dadelijk naar boven, naar zijn kamers. Hij zette zich aan zfjn schrijftafel en begon te werken. Lang bleef hij zonder op of om te zien, doorschrijven met vaste, duide lijke hand, waaruit wel was op te maken, hoe helder van geest hij was. Hij was eindelijk gereed, stak het geschre vene in een couvert, verzegelde dien brief met den ring, waarop zijn wapen stond gegraveerd en schreef het adres aan den procureur der republiek te Parijs. De markies schelde om zijn kamerdienaar. Deze trad binnen. Norbert gaf hem zijn brief, zeggende Dit onmiddellijk bezorgen aan het pa leis van justitie. De bediende boog en ging heen. De markies plaatste zich in een leunstoel en dacht na. Het was avond geworden. De zon ging onder en hulde met haar laatste stralen de kostbare voorwerpen die zich in het ver trek bevonden, in rood gouden glans. Waaraan dacht Norbert thans Hij dacht eraan, dat het nu met zijn leven gedaan was, dat de dood hem aangreep te midden van zijn grootheid en in de kracht van zijn leven, doch daarom treurde hij niet. Het was niet het verlies van zijn macht, waarom hfj bitter bedroefd was, maar het was de smart der on beantwoorde, ongelukkige liefde, die hem fol terde. Alle andere hartstochten waren door zijn liefde voor Gabrielle reeds onherroepelijk verdwenen. De markies belde nogmaals. Een andere be diende verscheen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1