25e JAARGANG DINSDAG i AUGUSTUS 1934 No. 65 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINQEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANT TERSCHUNI ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1.—. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIEBINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels 1 0-50 Iedere regel meer t 0.10, DE REISWEEK COURANT. Ü3 Reisweek Courant is uit Wij hebben dit 10 pagina's tellende blad, hetwelk door de N.R.V. als organisatrice van de eerste Nederlandsche Reisweek aan ieder legitimatiehouder gratis wordt toegezonden, eens aandachtig doorgenomen. Ruim 8 pagi na's zijn geheel gevuld met opgaven van de talrijke reducties, welke de Spoorwegen, K.L.M., A.T.O., Reederijen, Natuur- en Zwem baden, Dierenparken, rondritten, tramwegen, openbare en geestelijke instellingen, biosco pen, Kurhausconcerten ende 700 ho tels en pensions verleenen. Voorwaar niet ge ring. Ook de reducties zelf zijn interessant. Wij lezen b.v., om eens een enkel voorbeeld uit de zeer vele te noemen hoe een houder van een legitimatatiebewijs in de Reisweek een dag-abonnement op de Noord-Zuidhol- landsche Tramweg Maatschappij kan krijgen voor de helft van den prijs (gewone prijs f 2.50, in de Reisweek f 1.25) welk dagabon nement geldig is op alle lijnen van deze on derneming. En zoo zijn er zoovele reducties, ook op dag tochten mogelijk, dat zij, die in de Reisweek geen vacantle hebben of kunnen nemen, toch op een middag, of op Reisweek-Zondag (26 Augustus) buitengewoon aardige en goedkoo- pe uitstapjes kunnen maken. Een heel typisch Reisweek-resultaat is b.v. ook, dat een houder van een 8-daagsch abon nement (in de Reisweek f 11.50) waarop men zooveel en zoo vaak men wil op het Neder landsche Spoorwegnet mag reizen, recht heeft op een gereduceerd biljet per autobus van Alkmaar naar Leeuwarden. Wanneer wij nu weten, dat zulk een buskaartje normaal f 3. kost en voor een houder van zulk een abon nement slechtsf 0.75, dan is hier toch wel een daadwerkelijk bewijs, dat deze Reis- week-organisatie voor de toeristen in eigen land van zeer groote beteekenis is. Want ook bootvaarten maakt men voor een koopje. Musea, openbare en geestelijke instellingen geven hun schatten voor bijna niets te zien Holland stelt nu waarlijk vele zijner schoon heden den laagst mogelijken prijs onder ve ler bereik. Onze lezers dus, die in de Reis week vacantie hebben, kunnen er in den breede van profiteeren, maar ook hun, die niet zoo gelukkig zijn in deze Reisweek vacan tie te kunnen nemen, raden wij aan op Reis week -Zondag of op den middag daarvoor toch minstens één uitstapje in ons eigen mooie land te ondernemen. Er zijn er altijd nog genoeg, die nog nimmer langs de Vecht gingen, een tochtje over de Kager en Brase- mer Meren maakten, Marken en Volendam bezochten, in een boot door onze havens kruisten, of een rondrit per autocar maak ten door provincies, welke zij nog niet zagen voor wien de vaart rond den Pannerdenschen Kop nog nieuw is, voor wien een vliegtocht boven het eigen land nog een openbaring moet worden, voor wienmaar lezers, vult U het zelf maar aan. De gelegenheid om het op de goedkoopst mogelijke wijze te doen is er nu. Men behoeft slechts in het bezit te zijn van een legitimatie bewijs, dat kan worden aangevraagd bij de Nederlandsche Reisweek-Organisatie, Laan van Meerdervoort 53D., 's-Gravenhage, Cen traal Bureau der Nederlandsche Christelijke Reisvereeniging, Weteringkade 22-a., 's-Gra venhage, Centraal Bureau der Nederlandsche Reisvereeniging voor Katholieken, Heeren gracht 215, Amsterdam (C.), Algemeene Ne derlandsche Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer, Lange Voorhout 102, 's-Gravenhage, of een der plaatselijke Vereenigingen voor Vreemdelingenverkeer. Wie het niet afhaalt zende een 6 ct. postzegel voor toezendingskos- ten DE KIESWETWIJZIGING. De „Haagsche Post" vermoedt, dat onder den indruk van de opzienbarende gebeurte nissen in het buitenland menigeen ontgaan zal zijn, dat de Regeering eenige voorstellen FEUILLETON. -O- 128. Zich aan de meubels steunend, kwam hij tot bij den uitgang. Op den drempel wendde hij zich nog eenmaal om. Ik heb alles zóó ingericht, zei hij, dat je na mijn dood geen onaangenaamheden zult te duchten hebben. Ik heb naar het Gerechts hof geschreven. Rouquin zal, als hij mijn dood verneemt, niet den afloop van het gerechts geding afwachten, daarvoor ken ik hem ge noeg Vaarwel, Gabrielle Norbert wankelde verder en zag nog een keer in de kamer terug. Hij zag, hoe Gabriel le daar op de knieën nederlag, met gevouwen handen en hij wierp op haar een teederen blik. Gabrielle, ik heb je bemind, innig be mind lispelde hij. Gabrielle zag Norbert niet meer. Hij verwijderde zich en liep met inspanning van de eene tot de andere kamer. Ik wil haar het vreeselijk gezicht bespa ren, zij behoeft mijn doodsstrijd niet te zien, dacht hij. Hij kon nog juist zijn eigen kamer bereiken, maar toen hij de deur had opengestooten, viel hij dan ook languit op den vloer. Gabrielle lieve Gabrielle ik sterf Vaarwelstokte hij met gebroken stem. Dat waren de laatste woorden, die den mar kies over den lippen kwamen. Norbert was dood XLIV.' Murad had Rouquin goed bewaakt in het huis van Cour la Reine achtergelaten. Daarop was hU naar het paleis van justitie gegaan bij de Tweede Kamer heeft ingediend, die zeer ingrijpende veranderingen in de Kieswet ten doel hebben. Het belangrijkste voorstel acht het blad het tegengaan van kleine partijen. In het kort komt het voorstel hierop neer, dat fracties van minder dan drie leden niet in de Tweede-Kamer kunnen worden toege laten Om het te zeggen in de bewoordingen van de memorie van toelichting Na allerlei andere middelen ondeugdelijk te hebben be vonden, heeft de Minister hier gedacht aan het eischen van een aantal stemmen, voldoen de om reeds bij eerste toedeeling drie zetels te verwerven. Deze overweging, de bevordering van de mogelijkheid tot vorming van een par lement, dat uit levensvatbare deelen is samen gesteld en waarin voor momenteele belangen- politiek niet aanstonds plaats is, heeft den Minister geleid tot het voorstellen van zulke regeling. Daarnaast meent de Minister, dat nog plaats is voor een poging om de verkie zingen reeds van den aanvang af in rustiger banen te leiden. Daartoe is zijn keuze gevallen op het stelsel van de waarborgsom (f 250.) Het blad is benieuwd hoe het parlement hier tegenover zal staan. Men kan zich moei lijk voorstellen, dat het zich bij dit wetsont werp zal neerleggen. Zelfs voor dezen tijd, waarin de democratie in het hoekje zit waar de slagen vallen, lijkt het wel buitengewoon ondemocratisch. Het eenige wat van zoodanig voorstel met vrij groote stelligheid kan wor den verwacht is, dat de radicalen van uiterst links en uiterst rechts maar vooral de laat- sten, die het meest veroordeeld zijn er een spoorslag in zullen voelen, toenadering te zoeken en zich tot machtige groepen te ver eenigen. Dit moge dezen groepen ten goede komen, het is de vraag of zoodanig resultaat de Regeering aangenaam zal zijn Eenigs- zins anders is het gesteld met het voorstel, de z.g. „vrijgestelden" (genoemd „personen die te zeer aan de verleiding bloot staan, de be langen der groep waartoe zij behooren, te stellen boven het algemeen belang") te weren uit de lagere vertegenwoordigende lichamen: Provinciale Staten en Gemeenteraden. Een groot deel des volks zal, naar het blad meent, hiervan de noodzakelijkheid erkennen. jaren vrijwel zonder slag of stoot door de eertijds vaste Indische markt hebben laten verdringen en er zich verder tot het vorige jaar sinds Leiden in last is weinig om hebben bekommerd. Is er aldus van de zijde der groot-importeurs (van Australische merken) weinig of geen steun te verwachten, evenmin behoeft men hier te rekenen of te wachten op den schakel der kleine Indische huizen, daar die veelal noch financieel en noch qua organisatie in staat zijn om op eigen kracht, voor het Hol- landsche product met blijvend succes tegen de Australische concurrentie te ageeren. Het betreft i.c. immers een massa-marktartikel, waar van continu en in elk centrum een vol doende hoeveelheid aanwezig moet zijn en bovendien een daartoe geschikte verkoopsor ganisatie vereischt. Willen we voor ónze producten inderdaad binnen afzienbaren tijd ginds weer behoorlijk groot o.i, onmisbaar debiet machtig wor den en behouden, dan is daartoe thans vrij wel de éénig overgebleven keuze om „en bloc" of eventueel door het vormen van enkele com blnaties van exportfabrieken waarin ook plaats is voor kaas en condens één of méér dere eigen overzeesche verkoopbureaux aan het werk te zetten. Tenzijde Nederlandsche Regeering, die nu toch reeds geruimen tijd zij het nood gedwongen 't agrarisch bestel op den econo- mischen weg leidt en beschermt, het daarheen wil sturen, dat de Indische inporteurs van de Australische boter op zich nemen om een goed deel van hun importen uit 't moederland te betrekken. Waarnevens natuurlijk ook ie der ander behoort vrij te blijven om de Indi sche markt, hetzij ter plaatse of van hieruit, te bedienen. Langs dien weg, of anders mid dels de vorengezegde producenten-organisa tie (s) zal de Hollandsche boter in de eigen koloniën weer noemenswaard aandeel van het verbruik tot zich kunnen trekken. BOTERUITVOER NAAR NED.-INDIE. De afzet van boter naar Ned.-Indie laat al sedert jaren te wenschen en al liet het zich een paar maanden geleden nog aanzien, dat er met de verscheping van 272 tons in het eerste kwartaal wat meer uitzicht scheen te komen, sedert dien zijn de kansen blijkbaar weer gekeerd, gezien den achteruitgang tot 345 tons voor den termijn JanuariMei 5 maanden en het lijkt er nog weinig op, dat het ons zal gelukken, dit jaar op pl.m. 2000 tons te komen, zoo als het nog onlangs door de Crisis Zuivel Centrale werd voorgesteld al dus de berichten van de Economische Stati stiek. Dit eindresultaat leek het blad toen al aan den optimistischen kant en 'n maximum van ca. 1200 tons inderdaad meer waarschijnlijk, wetende, dat de Indische omzet vermeerdering in hoofdzaak moest komen van de activiteit van één enkel Java-inporthuis, dat zich vóór dien weinig of niet met den overzeeschen bo- terhandel had bezig gehouden en daartoe eerst was overgegaan sedert zijn contact met de medio vorig jaar ingestelde Commissie ter Bevordering van den Boterexport naar Ned.- Indië. Uit welk verschijnsel intusschen wel de con clusie mag worden getrokken, dat de Holland sche boter ginds zeer zeker wel emplooi kan vinden, indien het importapparaat er zich maar voorspant. Doch daarin nu schuilt o.i. een moeilijk te overkomen bezwaar, wijl de grootere firma's behoudens een enkele uit zondering nu reeds sedert jaar-en-dag met Australië geliëerd zijn en er dus weinig voor (zullen) voelen om die connecties op te geven, in ruil, voor méér of min duurzame verbindin gen met Nederland. Want men mag niet over het hoofd zien, dat de Hollandsche producen ten zich al vóór en niet minder na de oorlogs- BUITENLANDSCH NIEUWS. en had daar het geheele ontzettende bloedige drama verhaald. De markies had in zijn brief den procureur der Republiek eveneens van al het gebeurde kennis gegeven en uitvoerig het drama be schreven, waarin hijzelf zulk een bedroeven de rol had gespeeld. Die brief was nu rechtens in handen ge steld van een zekeren mijnheer Adolf d'Amon- dy, die met den markies op min of meer ver- trouwelijken voet stond. Hij had met Norbert hetzelfde lyceum bezocht en diens familie gekend. Die ambtenaar der rechterlijke macht was het, die Murad bij zich liet komen, terwijl hij juist den belangrijken brief van Norbert zat te lezen. Wat hij nu hoorde, kwam in hoofd zaak overeen met hetgeen hij uit den brief vernomen had. Slechts enkele uren, nadat Rouquin zich bij de politie in hechtenis bevond, deelde men hem den plotselingen dood van den markies mede. Hij uitte een kreet van woede. Zijn wraak was hem ontgaan. Aan die oplossing had hij niet kunnen denken. Hij had van het oogenblik af, dat hij zich door den markies verraden zag hem als een afschuwelijken domkop en als een lafhartig mensch be schouwd, dien hij al het kwade, wat hem nog te wachten stond, zoo van harte had gegund. Nu was die kans verkeken, de verrader was aan zijn macht ontrukt. Hoe het met hemzelf nog zou afloopen, baar de Rouquin weinig angst, de muren van zijn gevangeniscel verschrikten hem niet. Hij achtte het voorloopig van het meeste belang om tijd te winnen. Hij geloofde zeker nog wel aan de gerechtigheid te zullen ontsnappen en zoo zulks volstrekt ondoenlijk bleek te zijn, had hij voor het uiterste geval, hoe goed men hem ook had onderzocht, een vergiftige pil bewaard, die aan alles opeens een einde zou kunnen maken. Maar zoover zou het wel niet behoeven te komen, meende Rouquin. Hij was besloten om, tot herkrijging zijner vrijheid. OOSTELIJK VEILIGHEIDSPACT KOMT TOT STAND. Welke de houding van Duitschland en Polen ook moge zijn. De Parijsche correspondent van de „Times" meldt, dat de onderhandelingen over het af sluiten van een veiligheidspact in Oost-Europa het einde naderen. De Fransche regeering-verwacht een spoe dige mededeeling van de Poolsche regeering over haar houding ten opzichte van het voor stel. Frankrijk heeft de Poolsche regeering er op gewezen, hoe belangrijk het is nog vóór het bijeenkomen van de Volkenbondsvergade ring in September zich voor of tegen het pact uit te spreken. Het antwoord van Polen, onverschillig of het gunstig of ongunstig is, zal het einde zijn van het eerste stadium der onderhandelingen. De Baltische landen hebben reeds hun prin cipieele instemming met het veiligheidspact medegedeeld, zoodat dan nog slechts moet worden gewacht op de houding van Duitsch land. De reden dat Frankrijk wenscht dat nog vóór September althans een voorloopige be slissing tot stand komt, is, dat nu vaststaat, dat Sowjet-Rusland op de September-bijeen komst een verzoek tot toelating in den Vol kenbond zal indienen. Indien Rusland als lid wordt toegelaten, zou dit de eerste stap tot verwezenlijking van het pact beteekenen. Van Fransche zijde is men van meening, dat als Polen en Duitschland niet aan het pact willen deelnemen, het verdrag dan zon der hen moet worden afgesloten, eventueel zelfs slechts tusschen Frankrijk en Rusland. De Times-correspondent voegt aan zijn be richt toe, dat de Franschen niet beweren, dat het lidmaatschap van den Volkenbond of een verdrag met Frankrijk voor de Sowjet-regee- ring een ideale oplossing van de Russische problemen beteekent De Sowj et-regeering heeft veiligheid in het Westen noodig, zoodat zij de mogelijkheid heeft zich bezig te houden met het werkelij ke of vermeende Japansche gevaar. TWEE BENZINE-TRELNEN VLIEGEN TEGEN ELKAAR OP. Waarschijnlijk het geheele personeel verbrand. Bij het station Kroanska op het traject BoekarestClaova zijn twee benzinetanktrei- nen met elkaar in botsing gekomen. Alle wa gons en de locomotieven ontspoorden en aan gezien er benzine wegvloeide, stond de plaats van het ongeval weldra in lichter laaie. Uit de vlammenzee hoorde men kort na el kaar de ontploffingen der verschillende ben zinetanks. De vlammen waren op een afstand van 40 K.M. te zien. Tengevolge van de groote hitte kon niemand de beide brandende treinen naderen, zoodat het aantal slachtoffers tot heden onbekend Is. Men vreest, dat het geheele trein-personeel In de vlammen is omgekomen. EEN RIJKE BEDELARES. Onlangs is te New York een bedelares ge storven, die naar thans blijkt, een vermogen bezit van ruim 62.000 dollar. Zij is gestorven, doordat zij in een automatisch restaurant van etensresten heeft gegeten, die vergiftigd wa ren. Zij bleek tien bankrekeningen te hebben en in haar schamele woning bevonden zich waardevolle stukken. BELASTING-OPBRENGST VERDUBBELD. I Alcohol levert 260 millioen op. De Amerikanen hebben dit ja-ar tweemaal zoo veel belasting betaald als het jaar te vo- ren. In het financieele jaar, dat op 30 Juni is geëindigd, bedroeg de belasting-opbrengst' ongeveer 2.672.240.000 dollar, tegen 1.119.840.000 dollar in het jaar te voren. Alle belastingen brachten het afgeloopen jaar meer op. De inkomstenbelasting steeg slechts met zeven millioen tot ruim 817 mil lioen dollar. Maar eenige nieuwe bronnen van inkomsten hebben tot een belangrijke stijging der belasting-opbrengst geleid. De belasting op alcoholica bracht niet minder dan 260 mil lioen dollar op, hoewel het drankverbod eerst in het midden van het jaar werd afgeschaft, OVERSTROOMINGEN EN DROOGTE. Hongerige wolven en tijgers ko men uit de heuvels. Als gevolg van de droogte in een deel' der provincie Hoepeh (China) komen uitgehon gerde wolven en tijgers uit de heuvels naar beneden. lederen nacht worden de boeren aangevallen door deze rooffdieren, die naar men zegt reeds elf menschen hebben meege voerd en verslonden. AVONTUREN VAN AMERIKAANSCHE SCHIPBREUKELINGEN. In het begin van het jaar vertrokken de Amerikaansche schilder William Titlow en zijn echtgenoote, een schrijfster, alsmede miss Marion Philips met een 7-tons scheepje voor een wereldreis. Zij bereikten Honoloeloe, van waar zij 1 Maart j.1. vertrokken om Nieuw Guinea en Australië te bezoeken. Tusschen 1 en 7 April hadden zij te kampen met hevige stormen en brak hun mast en tenslotte strandden zij op Feys Island, vanwaar zij op 21 Juli j.1. door een Japansch dienstvaartuig naar Pelew, een der onder Japansch man daat staande Carolina eilanden werden over gebracht. Met financieelen steun der Japan sche autoriteiten zullen zij thans naar Manilla vertrekken. WAANZINNIGE MAAKT AMOK. Te Christburg in Oost-Pruisen heeft een als onschuldig bekende krankzinnige een bloed bad aangericht. Hij kreeg een vlaag van waan zin, drong de kamer van een leeraar binnen en sneed hem met een slagersmes de keel door. Zijn eigen broer, die erop toesnelde, werd door messteken aan hoofd en armen zwaar gewond. De razende nam hierop een geweer, dat zich in huis bevond, ging op straat en schoot een boer, die naar zijn veld wilde gaan, een kogel in den buik. De vrouw van een dominee, die naar het lawaai kwam kijken, kreeg een schot in de knie en werd zwaar gewond. Hierop greep de krankzinnige een paard en ging er vandoor, doch op een brug aangekomen stak hij het paard met een mes ongeveer dood. Hierop vluchtte hij de vel den in. Men heeft hem omsingel^ en daarna wederom opgesloten. BEKENDMAKING. RUNDVEE-TEELTREGELING. Hierbij deelen wij U mede, dat ten aanzien van de kalveren, welke door een identiteists- bewijs gedekt dienen te zijn, de gewichtsgren- zen voor de periode, ingaande op 1 Augus tus 1934, bepaald zijn op 60 250 K.G. voor stierkalveren en 100 190 K.G. voor vaars kalveren. In dit verband wijzen wij op de mogelijk heid, dat dieren, die op 1 Augustus slechts enkele kilo's zwaarder zijn dan respectieve lijk 250 en 190 K.G. en uit dien hoofde in de vorenbedoelde periode niet door een identi teitsbewijs gedekt behoeven te zijn, bij een volgende verhooging der maximale grensge- wichten wel binnen de gewichtsgrenzen zul len vallen. Het komt ons daarom raadzaam voor, dat in dergelijke gevallen de eigenaren, hoewel dit uiteraard niet strikt noodzakelijk is, er toch toe overgaan identiteitsbewijzen voor de betreffende dieren aan te vragen of, zoo zij zulks niet wenschen, de bovenomschre ven mogelijkheid, in verband met het hun toegewezen aantal kalveren, terdege in over weging nemen. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Noord-Holland. BINNENLANDSCH NIEUWS. zijn leven tienmaal op het spel te zetten, want dat leven was, hoe hij de zaak ook be zag, zelfs nu reeds zoo goed als verbeurd. De beste maatregelen werden zoowel door de politie, als de justitie genomen, om te zor gen, dat de arrestatie van Rouquin voor het publiek een geheim bleef. Men oordeelde het beter, dat niemand eenig verband zou trach ten te zoeken tusschen de inhechtenisneming van Rouquin en den dood van den markies d'Argental. Zoo mogelijk moest diens naam zelfs in het geding worden vermeden. Het publiek vond uit zichzelf honderd redenen voor den dood van den markies, maar van den strijd om Bertara's millioenen had nie mand eenig vermoeden. Op den dag na Norbert's dood werd Rou quin naar het kabinet van den heer d'Amon- dy geleid. Op den weg door den langen gang, die van de gevangenis voor voorloopig gearresteerden naar het paleis van justitie voerde, zag hij eindelijk weer de blauwe lucht. Zoo Rouquin slechts het gewone geleide had gehad, zou hij gewis op dien tocht zijn kans om te ontvluch ten hebben waargenomen, maar de politie, die, wij weten het, reeds lang het oog op Rou quin had bevestigd, had hem een geleide van meer dan de dubbele getalsterkte meegegeven. Hij kon met geen mogelijkheid ontvluchten, want hij werd bewaakt door zes gerechtsdie naars twee zijwaarts, twee vóór en twee ach ter hem. Men bracht hem naar het kabinet van den rechter van instructie. De rechter, door den brief van Norbert en de mondelinge mededeeling van Murad, ge heel op de hoogte van de ingewikkelde zaak, wierp op den arrestant bij diens binnenko men, een verpletterenden blik. Rouquin begreep dien blik, maar toonde niet de minste ontroering. Manheer d'Amondy poogde allereerst de persoonlijkheid van den misdadiger vast te stellen, van de zaak van Bertara's millioenen was voorloopig geen sprake. Rouquin, begon de rechter, heet gij wer kelijk Rouquin Heel Parijs kent mij als zoodanig mijn heer. Het is daarom nog niet uitgemaakt, dat gij inderdaad Rouquin zoudt heeten. Gij zijt bijzonder slim te werk gegaan, men heeft uw woning en uw kantoren doorzocht en nergens eenig spoor van uw familiepapieren gevon den. Gij hebt verschillende stukken steeds als Rouquin onderteekend, ik heb evenwel allen grond tot de veronderstelling, dat dit slechts een aangenomen naam is. Behoud mijnentwege uw gronden en uw veronderstellingen, antwoordde Rouquin spot tend. Ge zult mij wel als Rouquin het verhoor dienen af te nemen en als dat afgeloopen is, zal ik, eveneens als Rouquin, mijn schuld aan de maatschap voldoen. Rouquin, zei de rechter, in uw leven heeft veel merkwaardigs plaats gehad, zoo weet men onder meer, dat ge gehuwd zijt, maar dat uw vrouw u heeft verlaten om redenen, die ik vernomen heb en die mij den sleutel geven op het raadsel, hoe gij uw vermogen hebt bemachtigd. Rouquin, waar zijt gij ge trouwd en onder welken naam Heeft mijn vrouw u dat niet reeds ge zegd vroeg Rouquin op zijn beurt. Lydia, de weduwe van den bankier Fori- celli, heeft mij niets Haltriep Rouquin. Gij weet daarvan meer dan ikzelf Hij zag den rechter aan en begreep uit diens gelaat, dat Lydia verdwenen was. Als zij eens gestorven was Zij was er toe in staat, dat dwaze schepsel, indien Andreas Senechal haar niet meer kon liefhebben, nu hij alles wist. Was het maar zoo Rouquin durfde het nauwelijks hopen en maakte er zichzelf een verwijt van, dat hij haar, na zich van Foricelli's vermogen te hebben meester gemakt, niet kort en goed had uit den weg geruimd. DRIEHONDERD-VIJFTIG MAN ONTSLAGEN. In de mijn „Oranje Nassau IV." Met ingang van 1 September is aan ruim 350 man op de Oranje-Nassaumijn IV te Heer len ontslag aangezegd. Onder de ontslagenen zijn verschillende Nederlanders. Met 1 Sep tember zullen niet meer dan pl.m. 350 man op de Oranje-Nassaumijn IV blijven werken. Het schijnt in de bedoeling te liggen, metter tijd deze mijn als bedrijf schacht stop te zet ten en de exploitatie van de Oranje-Nassau mijn III uit te doen geschieden. EEN FASCISTISCHE LEIDER FAILLIET. Redacteur van de „Bezem." De heer J. A. Baars, stichter van den Alg. Ned. Fascisten Bond een van de fascistische partijen, die door onderlingen oneenigheid verscheurd werden is door de arrondisse mentsrechtbank te 's-Gravenhage in staat van faillissement verklaard. MARKTBERICHTEN. De Graanmarkt. Alkmaar, 10 Aug. 1934. Op de gehouden Graanmarkt waren in totaal 392 H.L.'s aan gevoerd, waarvan soort en prijzen als volgt 10 H.L. voertarwe f 6.50 1 H.L. gerstnieuw (winter) f 6 en chev. f 6.50 90 H.L. haver f 6.50 a 6.75 18 H.L. boonen, w.o. bruine f 12 a 13 citroen f 12, duiveboonen f 8 a 9.75; kanariezaad f 7.75 rood mosterdzaad f 24 125 H.L. karwijzaad21 H.L. blauwmaanzaad f 17.50 nieuwe f 18.50—f 19 127 H.L. erw ten v/.o. kleine groene f 9.60 a f 9.85, grau we f 29 a 38 en vale erwten f 19 a 24. Alles per 100 K.G. Handel stug. De Kaasmarkt. Alkmaar, 10 Aug. 1934. Op de gehouden kaas markt waren in totaal 71 stapels, wegende 125000 K.G. kaas aangevoerd, waarvan de prijzen als volgt: Fabriekskaas 39 stapels, Kleine f 23 en Boerenkaas 4 stapels Kleine f 19 en 28 stapels Commissie f 25.50. Alles met rijksmerk. Handel matig. Ik heb haar duidelijk te verstaan gege ven, dacht hij, dat ik niet haar, maar haar geld had getrouwd en liet haar toen aan haar lot over, liet haar leven, dat was een groote fout Van den rechter dwaalden de blikken van den boosdoener naar de tafel. Een straal van blijdschap tintelde in zijn oogen. Hij had op de tafel van den rechter iets ontdekt, dat hem van dienst kon zijn, een voorwerp, dat die nen moest om een anderen beklaagde tot be kentenis te brengen. Het was een dolkmes van een Italiaan, waarmede deze een Fransch man op de Italiaansche grenzen had ver wond, het was nog rood van bloed. Dit schrik te Rouquin niet af. Een blik was hem genoeg om te zien, dat het een voortreffelijk wapen was, geschikt, om zichzelf of een ander te dooden. Adolf d'Amondy gaf zich alle moeite om van Rouquin te weten te komen, hoe diens ware naam was, doch het baatte hem niet. Rouquin, zei de rechter eindelijk, gij schijnt er bij te willen blijven om met uw rech ter den spot te drijven. Dat kan u deerlijk te staan komen. Als er iets is, wat uw hoofd zoit kunnen redden, dan noem ik in de allereerste plaats een oprecht berouw Rouquin lachte. Gij hebt uw roeping gemist, mijnheer d'Amondly! zei hij. Gij had godsdienstonder wijzer moeten worden, het liefst op een meis jesschool, welke prachtige redevoeringen hadt gij dan naar aanleiding van zulk een tekst voor de luisterende jeugd kunnen hou den en welk een succes zoudt gij daarbij niet op de harten der moeders hebben behaald Adolf d'Amondy belde en gaf den binnen- tredenden gerechtsdienaar een stuk papier, waarop geschreven stond „Den beklaagde Loussard laten voorkomen." In het volgend oogenblik werd Loussard, door drie bewakers geleid, voor den rechter van instructie gebracht. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1