25e JAARGANG DINSDAG si AUGUSTUS 1934 No. 67 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytnshoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer t 0.10. BINNENLANDSCH NIEUWS. EEN ZWEEFMOLEN EN DRAAIORGEL VOOR DE JEUGD. Het kermisterrein te Stompetoren een echte speeltuin. De zweefmolen die met kermis te Stompe toren voor het café Kamsteeg stond, had het vorige week Zondag, ook al in verband met het slechte weer, niet druk, zoodat de ont vangsten van den exploitant, een zekeren P. uit Haarlem, niet groot waren. Maandag en Dinsdag, de volgende kermis dagen, kwam hij niet en stond de zweef stil en verlaten, tot groot leedwezen der kinde ren. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn de twee electro-motoren uit den molen weggehaald, die werd smorgens ontdekt en aangifte bij de politie volgde. Uit een Ingesteld onderzoek bleek dat P. in groote financieele moeilijkheden verkeer de en zelfs de garantiesom die hij moest stor ten aan het P.E.N., voor het eventueel stroom verbruik, van een collega geleend had, en Zondagavond was hij vertrokken zonder dit terug te betalen. De jeugd die nog vacantie had nam nu Woensdagmorgen de exploitatie van den zweefmolen ter hand en zelfs het draaiorgel werd in werking gesteld. Den ganschen dag draaiden de kinderen er lustig op en 's avonds namen de grootere jongens het zaakje over en begon het lieve leven pas goed. Onder groote belangstelling draaide de molen op volle kracht en ook som mige getrouwde buurtbewoners maakten een gratis ritje. Tot ver over tienen zetten zij hun spel voort en het was een ware opluchting voor de omwonende, toen het valsche orgel eindelijk zweeg. Intusschen was het reeds Donderdag en nog steeds stond de zweef en de kinderen draaiden er nog steeds vroolijk op los. Hoe en door wie de molen nu verder zal worden afgebroken, zal de tijd leeren. De jongens zijn er intusschen al mee begonnen, alle overtollige deelen, zooals de lampen, schotten en verdere houtdeelen te sloopen de mast met het ijzeren geraamte, waaraan de schuitjes hangen, is nog in tact. Het is voor onze jeugd een buitengewoon prettige vacantieverpoozing waaraan groot en klein dan ook van harte mee doet. EEN BELGISCH INBREKER TE MAASTRICHT GEPAKT. Hij had 15.000 francs gestolen. Een in een logement te Maastricht vertoe vende Belg, trok de aandacht door zijn bui tensporig hooge uitgaven. Aangehouden door de recherche bekende hij te Luik bij een voormaligen patroon in den nacht van 13 op 14 Augustus 15000 francs te hebben gestolen. Het gelukte het grootste deel van het geld in beslag te nemen. Hij wordt ter beschikking van de Belgische autoriteiten gehouden. KINDEREN ZWAAR GEWOND. Zaterdagmiddag zijn te Helmond op het terrein van de fa. W. de Vries een jongetje en een meisje zwaar gewond. Op het terrein worden op het oogenblik steenen houtopslagplaatsen gebouwd. De fun deeringen bestaan uit betonnenringen, die op het terrein worden gegoten. In enkele ringen, welke te drogen lagen, waren kinde ren aan het spel Drie kinderen zaten in een der ringen, andere stonden er bovenop. De kinderen trachtten de ring aan het rollen te brengenhet gevaarte, dat hierdoor scheurde, viel in elkaar. De drie in den ring zittende kinderen werden onder de stukken bedolven. Het zevenjarige jongetje Gomans uit Hel mond had een ernstige schedelfractuur op- geloopen en enkele bloedende wonden het meisje Martens kreeg een diepe hoofdwonde. Een tweejarig kind bleef ongedeerd. Het jon getje werd naar het St. Antoniusziekenhuis vervoerd, het meisje naar haar woning. PRIJZEN DER AARDAPPELEN. Het lid der Tweede Kamer, de heer Ker sten, heeft den minister van Economische Zaken de volgende vragen gesteld Is het den minister bekend, dat de aard appelprijzen van dien aard zijn, dat in Zee land reeds te velde staande aardappelen zijn verkocht voor f 750 per ha Acht de minister bij dezen stand van za ken het geen grove onbillijkheid de heffing van f 1 per 100 kg. nog te handhaven Is de minister bereid deze heffing ten spoe digste te doen eindigen Kan de minister mededeelen, wanneer het ingehouden bedrag van de aardappel-cam pagne 1933'34 aan de landbouwers in Zee land zal worden uitbetaald DE EMERITUS-PREDIKANT. En wat hij kan doen. Dr. J. II. Gunning Jzn., beschrijft in „Pniël", wat een „emeritus", een emeritus-predikant dan, alzoo kan doen, o.m. „Hoe zullen wij dan onzen Bijbel rus tig overdenken. Wij hebben eigenlijk nooit waarlijk rust gekend, ais wij ook maar een klein beetje behoorlijk onze taak vervulden. Wat was er al toos een afleiding, vaak een aanleiding tot innerlijke disharmonie Een lasti ge, brutale catechisant een onbe schaamde criticus op onze (immers al toos toch zoo voortreffelijke) preeken een lastige ouderling een onleerza me ketterjager ach ergernissen te over Nu zijn we zoo heelemaal vrij om eens een paar uren echt met Gods Wioord te verkeeren en de grondelooze diepten van Jezus' zondaarslielle te overpeinzen. ,Nu we geen preekstoel en geen luis terende schare meer hebben, kunnen we trachten eens een goed woord over Jezus te spreken tot onzen kruidenier en onzen dokter, onzen postbode en on zen timmerman, die wie weet hoe spoe dig onze laatste planken woning in el kaar zal zetten. Wij kunnen vriende lijk zijn voor de kinderen, die wij op straat ontmoeten en hun eens een mooi prentje geven (het hoeft niet al toos een tekst, te wezen of aan een zieke een prettig, opwekkend bezoekje brengen. „Wij kunnen als ons handschrift niet al te beverig en te onduidelijk lijk wordt (spaart dan voor een schrijf machine leen tweede-hands is nog goed genoeg voor ons brieven schrijven aan kennissen en vrienden, die wij misschien al veel te lang heb ben verwaarloosd. Een hartelijke, deel nemende, gezond-stichtelijke brief kan wonderen doen op een eenzaam ziek bed, in een verbijsterd hart, in een ver worden familiekring. Ruimt nog uit den weg wat er aan vroegere misver standen en gevoeligheden bij u of bij anderen is overgebleven. Wanneer we zachtjes aan de harmoniën des hemels naderen, moeten de dissonanten van vroegere kibbelarijen en twistcrijen toch uit de zielen weg sterven, vindt gij ook niet De beste brieven zijn in de emeriteitsjaren geschreven. 'Denk aan Johannes op Patmos en Paulus in de gevangenis en John Bunyan in zijn Bedforschen kerker Dat waren har- FEUILLETON 130. Rouquin hief het hoofd óp. Hij werd in het oog loopend vaal van kleur en koesterde een vreeselijk plan. Hoe heeft Loussard die vermetelheid gehad sprak hij in zichzelf. Hij weet dus de geheele waarheid en wil die hier opbiechten,, dat moet hem tot eiken prijs worden belet. Hij zag weer tersluiks naar het dolkmes, het la gnog altijd op dezelfde plaats. Hij liet de vergiftige pil tusschen duim en voorste vinger glijden, terwijl zijn spieren zwollen van drift. Ik volgde hem dus, ging Loussard voort, en nam mij daarbij terdege in acht, want hij is to talles in staat. Zooals hij daar nu zit, gekromd en overwonnen, gelijkt hij nog een gevangen leeuw of wel een geketenden tijger. Loussard bezat fantasie, hij las veel romans en hield vaan beeldspraak. Maar Rouquin zat intusschen daar werke lijk als ten tijger, die gereed is zijn prooi te bespringen. Mijn meester, vervolgde Loussard, leid de een dubbel leven, een leven, dat aan mis daden en een leven, dat aan de deugd gewijd. De ongelukkige had den tijd niet, den lang gerekten zin te voltooien, want Rouquin plotseling den kring der bewakers verbre kend, sprong met uitgestrekte armen op Loussard los, greep hem met de linkerhand bij de keel, drukte die zoo geweldig ineen, dat de ongelukkige verplicht was, zijn mond wijd te openen en wierp met de rechterhand de vergiftigde pil diep in de keel van den man, die nu, om niet te stikken, krampach- dere epieritaten dan de onze Fraude met het merken van Varkens. In totaal reeds een 150-tal die ren in beslag genomen. Naar het Ilbld. verneemt, heeft de controle, uitgeoefend op de juiste wij ze van merken der varkensooren, aan het licht gebracht, dat de knoeierijen op dit gebied nog steeds, en in belang- i*ijke mate, worden voortgezet. De laat ste dagen werden te 's-Graveland en Ouder-Amstel in totaal weer 33 var kens in beslag genomen. Gebleken is, dat een varkenskoopman in Ouder- Amstel, die reeds eerder bezoek kreeg van de controleerende ambtenaren en de rijksveldwacht, een zeer werkzaam aandeel in deze vervalschings-affaire moet hebben. Een vlak bij hem wonen de veehouder was ook in het bezit van 5 varkens met valsche oormerken, wel ke van dien koopman afkomstig waren. Doordat eene te 's-Graveland wonende veehouder van een koopman, die thans onder verdenking staat, van de val sche oormerken meer af te weten, den raad kreeg, de varkens, welke hij ge kocht had, zoo spoedig mogelijk van (ie hand te doen, omdat de oormerken misschien niet in orde waren, is deze knoeierij aan het licht gebracht. De veehouder bleek n.1. niet geneigd, op de een of andere wijze aan het geknoei mede te werken, en stelde een der amb tenaren met het gebeurde in kennis. Toen bleek, dat die varkens valsch ge merkt waren. De gedupeerde varkenshouders, wier varkens in beslag zijn genomen, kun nen de dieren slechts terugkrijgen, in dien zij op hun kosten worden over ge merkt, hetgeen f 10 per varken kost. Maar er staat den eigenaren niets an ders te doen, want wanneer de valsch gemerkte varkens verbeurd worden verklaard, beloopt de schade een be drag van meer den f 1000. In korten tijd zijn in 's-Graveland, Weesperkarspel, W'eesp en Ouder-Am stel meer den 140 varkens in beslag ge nomen wegens valsche oormerken, of het ontbreken van eenig oormerk. tig slikken moest, waardoor de pil naar bin nen schoot. De uitwerking was ontzettend. Als door den bliksem getroffen, stortte de ongelukkige tegen den grond, waar hij, na twee of drie snel achter elkander volgende stuiptrekkin gen, dood bleef liggen. Van het oogenblik van verrassing maakte Rouquin behendig gebruik. Hij stortte zich op de tafel, greep het dolkmes en stiet het zich in de borst. Hij zonk met gesloten oo- gen ineen. Adolf d'Amondy slaakte een kreet van schrik, de anderen stonden als vastgenageld aan den grond. Er moest nu een dokter worden gehaald, om de beide doodsoorzaken te constateeren. Zoo schreef de wet het voor. Twee der gerechtsdienaren spoedden zich weg. De geneesheer kwam. Zijn uitspraak luidde, dat Loussard onherroepelijk dood was, maar omtrent Rouquin verklaarde hij, dat diens verwonding, hoewel zeer gevaarlijk, niet be paald doodelijk kon worden genoemd, daar het hart niet was getroffen. In de dagen, waarin onze geschiedenis voorvalt, bracht men nog de gevangenen, die zeer ziek of ernstig gekwetst waren, gewoon lijk in het algemeene ziekenhuis, het zooge naamde Hotel-Dieu (Godshuis). Rouquin werd dan ook derwaarts gebracht en kreeg het bed-nummer twee-en-dertig. De dirigeerende geneesheer schudde het hoofd. Als die man er boven op komt, mompel de hij, dan mag hij van geluk spreken. Maar Rouquin had bereikt, wat hij berei ken wilde. Hij had zich van den spion en den verklikker Loussard bevrijd en zijn eigen strenge gevangenschap veranderd in een hos pitaal-leven met een allergeringst toezicht. Hier zou hij zonder veel inspanning of list kunnen ontkomen, dat wist hij heel goed en tevens hield hij zich overtuigd, dat hij van den wond, die men als levensgevaarlijk be schouwde, vrij spoedig zou genezen zijn. BUITENLANDSCH NIEUWS. Gedwongen veeverkoop in Ierland. Regeering neemt maatregelen tegen nieuwe onlusten. De Iersche regeering heeft uitgebrei de maatregelen genomen om te voor komen, dat zich in andere deelen van den Vrijstaat soortgelijke onlusten als te Cork zullen voordoen bij den ge dwongen verkoop van vee wegens het niet betalen van de pachtgelden. Op verschillende plaatsen hebben de boeren de wegen geblokkeerd en tele foonverbindingen doorgesneden;. ENGELAND. DE LEIDING VAN HET LEGER DES HEILS. Evangeline Booth opvolgster van Higgins De hoofdleider van het Leger der Heils, generaal Higgins, is Vrijdag naar Plymouth vertrokken, teneinde er commaandante Evangeline Booth, die uit Amerika terugkeer de welkom te heeten. Evangeline Booth is aangekomen voor de vergadering van den hoogen raad van het Leger des Heils op 28 Augustus a.s. Dan zal een opvolger voor ge neraal Higgins, die op 1 November aftreedt, moeten worden gekozen. Evangeline Booth is 69 jaar oud en doch ter van den stichter van het Leger des Heils, William Booth. Evangeline Booth komt in aanmerking als opvolgster van Higgins. Zij heeft gezegd, dat naar haar meening de hoofdleiding van het Leger des Heils gerust aan een vrouw kan worden toevertrouwd, vooropgesteld, dat zij karakter heeft en bekwaamheid en toewij ding voor de zaak toont. Zij verklaarde ver der, dat zij het volste vertrouwen had in den hoogen raad en dat zij de beslissing van de zen raad zou aanvaarden. Tweede lente in Joego-Slavië. In Joegoslavië is het thans voor de tweede maal van dit jaar lente. Seringen en viooltjes staan voor de tweede maal in bloei. Ook de vruchtboomen bloeien opnieuw, en de boeren verwachten een tweede appel-, aardbeien-, pruimen- en kersenoogst. De eerste lente in Joegoslavië van dit jaar was zeer vroeg en zeer warm. LETLAND. IN TWEE UUR 137 ECHTSCHEIDINGEN. De rechtbank te Riga heeft in twee uur tijds, meldt een Reuter-bericht, 137 echtschei dingen uitgesproken, dus één per nog geen minuut. Wat de oorlog na 1918 aan Australië kostte. Volgens een rapport opgesteld door de oudstrijders-organisatie, heeft de wereldoorlog sedert 1918 aan Australië meer dan 200 millioen pond sterling gekost. Aan oorlogspensioenen is ruim 114 millioen pond sterling uitgekeerd, aan schadeloosstellingen bijna 27 millioen, aan tehuizen voor oudstrijders bijna 29 millioen, terwijl voor verschillende an dere doeleinden ongeveer 35 millioen pond sterling werd uitgekeerd. Bij het begin van dit jaar ontvingen 18.462 oudstrijders oorlogspensioenen. Eiereninvoer in Duitschland. Sterke daling; Nederland voor naamste leverancier. De Duitsche invoer van eieren is se dert zes jaar sterk gedaald. Hij bedroeg in de eerste helft van dit jaar 684 milli oen stuks tegen 732 millioen stuks in de eerste helft van 1932 en een record- invoer van 1551 millioen in de eerste helft van 1928. In waarde daalde de in voer van 148 millioen mark in de eer ste helft van 1928 tot 65 millioen mark in 1932; 39 millioen in 1933 en 36 milli oen in de eerste helft van het loopend- jaar. Nederland is sedert het vorige jaar de voornaamste eierleverancier van Duitschland. Het importeerde in het afgeloopen halfjaar 348 millioen eie ren tegen 309 millioen in de eerste helft van verleden jaar en 360 millioen in de eerste helft van 1928. Rusland dat in de le helft van 1928 nog 450 millioen eieren in Duitschland importeerde is vrijwel geheel van de markt verdwe nen. Zijn uitvoer bedroeg in het afge loopen semester nog slechts 520.000 stuks. GEMEENTE ANNA PAULOWNA. Loop der bevolking Ingekomen Mej. A. Kaptein van Den Helder mej. J. Schouten van St. Maarten mej. C. G. Mul van Spanbroek J. van Leeu- XLV. De lezer zal zich herinneren, dat na de ge vangenneming van Rouquin, bij het verhoor in het huis van Rouquin, het huis van Cour-la-Reine ook een zwaar gesluierde vrouw tegenwoordig was, dit was Lydia, de vrouw van Rouquin. Andreas Senechal had, zooals wij weten, Lydia van ganscher harte vergiffenis geschon ken, maar die vergiffenis had nochtans de smet, die op haar verleden rustte, niet kun nen uitwisschen. Het vergif, Foricelli door haar ingegeven, had ook nu Andreas' liefde vergiftigd. Al had haar bloed, den jongeman in de aderen gestort, dezen ten leven opgewekt, al toonde Andreas haar zijn erkentelijkheid, zij voelde het maar al te goed, dat hij nooit meer voor haar kon worden, wat hij eenmaal voor haar was geweestdat het hem onmogelijk was, haar misdaad, zelfs ook maar een oo genblik, te vergeten. Hoe zou zij hem dan onder zulke omstan digheden, waarin niets bij machtte was ee- nige verandering te brengen, haar onveran derlijke liefde kunnen toonen Neen, voor de giftmengster bestond slechts één uitweg, zij moest van het wereldtooneel verdwijnen. Reeds eenmaal had de dood zich harer niet willen ontfermen, maar nu moest zij voor goed verdwijnen. Zoo denkend, verliet Lydia de vroegere woning van markies d'Argental. Het was avond en de jonge vrouw liep, schuw om zich heen ziende, langs de straten, waarheen het toeval haar leidde. Zij kwam bij de Seine, liep van de kade den oever, vlak bij het water. Het werd nacht. Tot twee uur liep zij langs de rivier. Enkele voorbijgangers sloegen een verwonderden blik op de gesluierde vrouw en de agenten der veiligheidspolitie vroegen haar wat zij op straat zocht op zulk een vergevor derd uur van den nacht. Zij gaven haar den raad om een rijtuig te nemen en zich niet wen van Den Helder D. J. van Werven van Apeldoorn. Vertrokken S. H. Langendoen naar 's-Gra- venhage, mej. C. Raaijmakers naar Den Hel der C. Ruijgrok naar Schagen mej. C. Olt- manns naar Zijpe. Burgerlijke Stand. Geboren Marinus, zoon van A. Dwars- waard en M. Vos Nicolaas Johannes, zoon van G. N. Berbee en P. A. Mooijman Maria Helena Catharina, dochter van F. Alting en E. J. Raatgers Hillegonda Catherina, doch ter van M. van Wieringen en K. Rezeiman Josephina Sophia Jantina, dochter van S. T. van Dijk en H. J. A. Lunshof Petronella Cornelia Anna, dochter van P. C. Duineveld en I. M. Bemelman Klazina Jantje, dochter van R. Oltmans en D. A. Philipsen. Ondertrouwd W. H. Steenvoorden en P. M. Scholten. Getrouwd H. J. van Loon en J. Meilink J. C. Baken en M. Bakker M. Jansen en G. Post. Overleden H. B. de Vries, oud 29 jaar H. vaan der Eem, oud 95 jaar. POLITIE. Gevonden Bruine jongensschoe nen. Verloren Rijwielplaatje. Bouwvergunningen. B. en W. verleenden bouwvergunningen aan Jb. Kreijger, voor een woonhuis aan de Van EwijcksvaartJac. Kranenberg, dubb. arbeiderswoning aan den BalgwegJ. J. Jongejans, woonhuis met bol lenschuur, Meerweg J. v. d. Hoek, broeikas, Schorweg. Benoemd. De heer M. Wissekerke alhier, werd uit 198 sollicitanten aangesteld als ma chinist van het stoomgemaal van de Beem- ster, dat gelegen is nabij Beets. GEMEENTE ZIJPE. Slagen met een „schop". Een veehouder te Zijpe, die voor zijn woning aan den weg stond, had blijk baar een grief tegen een juist passe.e- rend wielrijder. Hij meende het mee- ningsverschil blijkbaar het best te kuil nen oplossen met behulp van 'n schop De fietser kon den slag met de schop echter nog juist ontwijken. Zekere S., die eveneens ter plaatse voorbij fietsie en was afgestapt, toen het voorgaande voorviel, kreeg daarop met de schop '11 hevigen slag op het hoofd, tengevolge waarvan hij een bloedende wonde be kwam. Hij moest zich onder genees kundige behandeling stellen. Proces-verbaal van een en ander werd door de politie opgemaakt. GEMEENTE WIERINGEN. De film „La Maternelle" komt over een paar weken in „Cinema de Haan." Wat de Pers van dit prachtwerk zegt „De Tijd" 17—2—1934. „LA MATERNELLE". De Bewaarschool.) Het zou jammer zijn en tegen ons publiek pleiten, wanneer een film als „De Bewaar school" („La Maternelle") niet zou geprolon geerd worden. Maar zij werd geprolongeerd, nadat alle voorstellingen vrijwel geheel uit verkocht waren. Dit is een gelukkig verschijn sel. Deze ontroerende film moet wel indruk maken op iedereen en is een van de zeer wei nige films, die, zonder in waarde in te boe ten, voor ieder publiek geschikt en verstaan baar is, al zullen zeer jeugdige personen de film minder kunnen waardeeren. Zij werd dan ook voor personen boven de achttien jaar toegelaten door de Centrale Keurings commissie. Voor hen kunnen we de film in derdaad met warmte aanbevelen. Het men- schelijke lijden en de menschelijke liefde in „De Bewaarschool" zijn aangrijpend. Wij sporen onze lezers dan ook gaarne aan deze film te gaan zien. langer op straat op te houden. Ze geleidden haar zelfs naar een rijtuig, hielpen haar er in en rustten niet, vóór zij haar adres had opgegeven. Lydia, aldus gedwongen, noemde een num- mre van een huis in een der straten in hte midden der stad gelegen. Nauwelijks was evenwel het rijtuig een hoek omgeslagen en dus uit het gezicht der geheime politieagen ten, of zij riep den koetsier toe, dat hij haar naar de groote steenen brug moest rijden. Ik geef u twintig francs fooivoegde zij er bij. De koetsier was een waaghals en nagenoeg krankzinnig belust op een onderscheidings- teeken voor het een of ander roemrijk feit. Twee veldtochten had hij als soldaat medege maakt en altijd op een ridderorde gehoopt, maar hij werd niet door een kogel getroffen, beliep niet de geringste verwonding en ont ving tenslotte niets dan de gewone herinne ringsmedaille, die zoowat iedereen droeg. Thans overlegde hij, of hier geen gunstige gelegenheid bestond om een onderscheidings- teeken _te verwerven. De opgewondenheid der gesluierde dame en haar vertwijfeling waren den koetsier niet ontgaan, evenmin als de omstandigheid, dat zij in het holst van den nacht langs den wa terkant had geloopen. Hij leidde daaruit de gevolgtrekking af, dat de verandering van richting, door haar aangegeven, in verband moest staan met een bij de dame opgekomen plan. Hij, de .koetsier, was een goed zwem mer, misschien kon hij hier de reddingsme daille verdienen. Zoo dacht hij, op zijn bok zittend, terwijl hij zijn paard tot grooter spoed aanzette. Lydia was in de kussens van het rijtuig teruggezonken. Zij hield de oogen gesloten en liet haar levensloop aan haar geest voor bijtrekken. Anderhalf uur ging er voorbij, zonder dat het haar opviel, hoe de koetsier haar naar eigen goeddunken door Parijs rondgeleidde. Eindelijk kwam hij aan het door haar bepaal de doel en zijn besluit was genomen. Nu mocht de dame gerust in het water springen, hij zou haar redden. De koetsier hield op, steeg van den bok en opende het portier. Wij zijn er, mevrouw riep hij. Lydia huiverde, thans overviel haar de vrees voor den dood. Zij stapte uit het rijtuig en verwijderde zich met onzekeren tred. De koetsier, Renand heette hij, was weer op zijn bok geklommen en nam zijn maat regelen. Hij knoopte zijn jas los en deed zijn das af. Een oogenblik was de vrouw uit het gezicht verdwenen. Zij begon de treden van de kade naar den oever af te dalen. Nu wordt het tijd, om mijn paardje ha ver te geven, dacht Renand. Hij haalde zijn zak onder den bok weg en bond dien om den kop van zijn paard. Nu stil staan, ouwe jon gen, vermaande hij, dan krijg je morgen van mij een dubbel rantsoen Nadat Renand zich verzekerd had, zijn paard doodbedaard bleef staan, waar het stond, begon hij op zijn beurt de trappen af te dalen. Lydia bereidde zich voor tot haar laatsten gang. Zij kende geen vrees meer. Het water trok haar aan met een gehzimzinnige kracht. Zij doet het, mompelde de koetsier. Hij zette zijn verlakten hoed op den grond. Thans hoorde men een piassenden plomp. De vrouw was in het water gevallen. Nu was het langgewenschte oogenblik om een onderscheidingsteeken te verdienen, voor onzen koetsier aangebroken, die zich, zonder lang te denken, eveneens te water begaf. Eenige visschers, die zich daar in de nabij heid bevonden, hadden iets bemerkt van het ongewone voorval in hun nabijheid. Twee hunner sprongen ijlings in een bootje en grepen naar de riemen. Zij hadden slechts enkele slagen gedaan, toen één hunner uit riep Ik zie wat, houd rechts aan, het is een vrouw, zij drijft op het oogenblik, we kunnen haar grijpen (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1