Er is niet te fitten!! 25e JAARGANG VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1934 No. 68 SPI NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. BIJ EEN TE KORT AAN GRAS aWIERINGER COURANT émtika VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1-—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU: Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels Iedere regel meer 1 0.50: 1 0.10. MUSSOLINI's OPKOMST (uit een artikel in „Fortune", New York, Juli 1934) UET kind werd geboren te Varano di Costa op Zondag 29 Juli 1883. Maar we moeten terug tot zijn grootvader, om de onstuimige-strijdlustige machten na te kunnen gaan, die het stormachtige leven van den dictator hebben gevormd. Een van groot vader Luigi Mussolini's voorouders was Gia- como Antonio Mussolini van Bologna geweest, vermoedelijk een man, die veel grond en veel invloed bezat. Maar Giacomo Antonio's na komelingen gingen vier generaties lang in bezit achteruit, zoodat het vooruitzicht niet al te gunstig was, toen Luigi werd geboren. Zijn erfenis was een strookje grond en een schijntje invloed bij het pauselijk hof, het hof van een pontife maximus, wiens wereldlijk gebied toen ook het ruwe, romantische ooste lijke kust-gebied van de Romagna, „de moe der der rooversbenden," omyatte. In de Romagna diende Luigi Mussolini kor ten tijd als officier in het pauselijk leger, maar toen hij die functie had verloren en zijn lapje grond had verkocht, werd hij een ver bitterd daglooner. Doch het bloed der Muso- lini's wilde omhoog. Luigi's rustelooze zoon Alessandro (afgekort Sandro) werd smid, en méér. Hij trouwde de vrome onderwijzeres Rosa Maltoni, wier ouders altijd nog wel een paar centen schenen te bezitten. Sandro zelf werd een hoogst onvrome en fel-politieke smid. Hij predikte den opstand, en bracht een flink stuk van zijn tijd in de gevangenis door. In het doip Dovia, waar zijn vrouw on derwijzeres bleef, stond hij bekend als een gulle kerel, verzot op wijn en nog meer po litiek, trotsch op zijn bekendheid met socia listische leiders in het nabijgelegen stadje Forli. Ten tijde van Benito Mussolini's geboorte gistte het in de Romagna, die in beroering werd gebracht door allerlei geestesstroomin gen de socialisten met hun nieuwe leer, de monarchistische voorstanders van een nieu we dysnastie, de mopperende republikeinen en de anarchisten, die regelrecht uit Rusland kwamen die bommenwerpers waren de hel den van dorpsrebellen als vader Sandro Mus solini. Toen de onderwijzeres haar kind zou gaan baren, stond zij er op, dat het gedoopt zou worden. Sandro, die toen onder streng politie toezicht was, wist 's Zondagsavonds nog uit stel te krijgen, maar 's Maandags gaf hij toe, onder voorbehoud. Met den rooden bambino bij zich sukkelde hij naar het nabijgelegen dorp. Daar, in het kerkje van San Cassiano, doopte de begrijpende don Alessandro Gironi Sandro's zoon met de namen van drie van Sandro's opstandige heldenBenito voor den Mexicaanschen onruststoker Benito Juarez. Amilcare voor een toenmaligen socialisten- held uit de Romagna, Amilcare Cipriani, die op zijn ouden dag nog een socialistischen zetel kreeg in de Kamer, na een gloeiende campagne onder leiding van Sandro's zoon r- en tenslotte Andrea voor een feller op standeling van de Romagna, Andrea Costa. De discipline, die hij thans in eiken fascis- tischen jongen en elk fascistisch meisje in prent, was in zijn jeugd niet Benito's deel. Toen hij omstreeks negen was, had hij in en om Sandro's smidse zooveel socialisme, op stand en anarchisme opgezogen, dat zijn ont hutste moeder zich weer eens liet gelden, waarop de grommende Sandro den knaap in een ezelwagen naar de broeders te Faenza bracht. Hun koele oordeel over hem is nog te lezen „Zijn strak gelaat, zijn donkere al toos waakzame oogen maakten indruk op den vaderlijken geest van den directeur. Het was een schrandere, intelligente jongen, met een wonderlijk geheugen. Maar hij had een onrustig karakter, en zijn totaal gebrek aan onderwerping maakte het na twee jaar onmogelijk voor de broeders, hem langer op school te houden." Sandro bracht zijn zoon toen terstond naar de normaalschool te Forlimpopali, waar de meeste leeraren vurige liberalen, of nog vu riger republikeinen waren. Vóór hij naar For- limpopoli ging, doodde de rebelsche Benito nog bijna een schoolkameraad in een hevig vuistgevecht. „Ik liet hem voor dood achter en liep weg." Maar de verslagene herstelde. Toen Benito achttien jaar was had hij het diploma behaald, dat hem recht gaf les te geven op openbare lagere scholen. Zijn leer lingen herinneren zich uit dien tijd een vu rige toespraak van den kweekeling Mussolini ten gunste van koningsmoord. Na een jaar lang aan jeugdige schavuiten les te hebben gegeven, walgde hij van Italië Benito vroeg zijn moeder, die nog altijd on derwijzeres was, wat geld en vertrok naar Zwitserland met een flink mes als zijn voor naamste bezit. Zwitserland was vol Russische anarchisten, onder wie zich verscheiden aan trekkelijke blondharige vrouwen bevonden, die Benito Mussolini in haar vertrouwen en in haar armen namen. Met Russische intuïtie beseften zij, vóór hijzelf nog tot dat besef was gekomen, dat zij met een grooten revo- lutionnair te doen hadden. Beweerd wordt, dat de vagebond Mussolini in die twee Zwit- sersche jaren slechts één persoon heeft ont moet, die een fascist als fatsoenlijk zou be schouwen, namelijk den Italiaanschen eco noom Vilfrede Perato, dien hij, aan de macht gekomen, senator maakte. Zonder een cent op zak en in de registers der Zwitsersche politie ingeschreven als gevaarlijk radicaal, werd hij op 21-jarigen leeftijd naar Italië teruggezon den, waar hij zijn dienstplicht ging vervullen voor den koning, tegen wiens koninklijke ge lijken hij koningsmoord had gepredikt. De militaire dienst heeft het karakter van Benito Mussolini belangrijk veranderd. De bekeering van den jongen recruut tot de ge neugten van discipline en gemeenschappelij- ken arbeid had plaats in Romeo en Julia's Verona, de stad van de romantiek, waarvoor hij toen overigens geen tijd had. Zijn officie ren, die door de politie voor hem waren ge waarschuwd, zagen tot hun verbazing, dat hij zijn zondige lusten en radicalisme liet varen; twee jaar lang was hij een model Bersagliere. Terwijl hij in dienst was stierf zijn moeder hij kreeg verlof om voor de begrafenis naar huis te gaan en schreef op 26 Februari 1905 dezen karakteristieken brief „Hooggeachte kapitein. Namens mijn va der, mijn zuster en mijn broer dank ik U van ganscher harte.... Van de brieven, die ik dezer dagen heb ontvangen zullen er vele in het vuur gaan, omdat zij slechts de gewone conventioneele frazen bevatten, maar de Uwe, waarde kapitein, zal blijven behooren, tot de dierbaarste herinneringen van mijn leven. Voor mij blijft slechts over, zooals U schrijft, de goede raadgevingen van mijn moeder op te volgen en haar nagedachtenis te eeren door al mijn plichten als soldaat en burger te vervullen. Nog beter is het onszelf zóó te lee- ren gedragen, dat we geen verachtelijke af stammelingen zijn, en ons er op voor te be reiden onze borsten te vereenigen tot een onneembaar bolwërk, voor het geval de bar baren van het Noorden mochten pogen Italië te verlagen tot een geografische uitdrukking." De kazerne te Verona heet nu de „Musso- lini-kazerne". Zijn gedrag als soldaat was voorbeeldig. Een paar maanden na zijn terug keer in de burgermaatschappij, kwam hij, na een tweede mislukking bij het onderwijs, in contact met den grooten Cesare Battisti, die hem benoemde tot hoofd-artikelen-schrijver en later tot hoofd-redacteur van zijn blad ,11 Popoio." Op „II Popoio" volgde „La Lotta di Classe" en daarna het voornaamste socia listische dagblad „Avanti." In deze periode viel ook de geboorte van zijn eersteling, Edda een officieel huwelijk had niet plaats gehad, want Benito en Rachele Guidi hech- FEUILLETON (131. Nog eenige riemslagen en de mannen wa ren bij Lydia. De een boog zich voorover ter wijl de ander met al zijn gewicht aan den anderen kant ging liggen, om zoodoende het vaartuigje behoorlijk in evenwicht te houden. Ik heb haar, riep de eerste en ik zal haar niet meer loslaten. Het werd hoog tijd, ze is al buiten kennis Dat is een goede vangst, ging de visscher voort, de vrouw heeft briljanten in "de ooren, die als sterren schitte ren. Haar man is zeker een baron of graaf. Dat bezorgt ons een buitenkansje van be lang. Roei naar den wal en schreeuw uit al je macht, dan komen er menschen bij, die later getuigen kunnen, hoe wij de dame hebben gered De andere visscher deed wat hem gezegd was en brulde als een leeuw. Maar gelijktijdig klonk er een andere kreet door de stilte van den nacht, een wanhoops kreet, hij kwam van Renand, die zich niet meer boven water kon houden. Geen valsche schaamte weerhield hem meer, om zoo luid hij kon om hulp te roepen. Ja, ja, we komen bij je riepen de vis- schers. Zij trókken Lydia in de boot, legden haar op de kade en keerden vol ijver terug om ook den anderen persoon hun hulp te verleenen. Dat is een liefdesgeschiedenis, meende een der redders. Die twee hebben te zamen willen sterven Nu, ons helpt het aan een dubbele fooi. Renand dreef met den stroom voort, met het gelaat naar boven. Hij dacht niet meer aan zijn paard, dat zich intusschen te goed deed aan zijn zak haver. De eene visscher kreeg hem nu duidelijk in het oog. Pas op riep hij. Kijk, het is een koet sier, dat is te merken aan zijn roode vest Hij houdt zich goed op zijn rug en op die manier zou hij het wel tot Asnières kunnen brengen. Zij hadden geen groote moeite om Renand die, nu de redding daagde, zich krachtig voel de herleven, in hun bootje op te nemen. Maar aan het verkrijgen van een reddingsmedaille dacht hij in het geheel niet meer. Men bracht hem naar de plek, waar Lydia nog roerloos nederlag. De jonge vrouw werd naar het naastbij- zijnde hulpbureau van politie gebracht, waar men een vol uur bezig bleef, om haar levens geesten weer op te wekken. Wat Renand betreft, deze had zich zoo gauw hij kon naar zijn paard en wagen be geven. Hij stond juist gereed, weer op zijn bok te klimen, toen de politie hem dwong naar het bureau te gaan, waar hij, na op de komst van den commissaris te hebben ge wacht, zijn getuigenis omtrent het gebeurde moest afleggen. Renand vertelde trouw de waarheid, maar verzweeg de bijzonderheden, die hem bela chelijk zouden hebben gemaakt. Lydia lag in een hevige koorts. Haar voor hoofd brandde, haar tanden klapperden en herhaaldelijk deed een rilling al haar leden beven. Dokter Loveling, die den nachtdienst had, beval, dat men de zieke onverwijld naar haar woning moest brengen. Met veel moeite kreeg men van Lydia het volgende te hooren Mevrouw Xavier, rue Poissonniers, num mer honderd-zeventien. Een agent haalde Renands rijtuig, waar mede deze nu gaarne dadelijk naar huis was gereden. Hij klom naast Renand op den bok, terwijl een andere agent van politie in den wagen plaats nam, om zoo noodig, de onge lukkige vrouw, nog bij het een of ander be hulpzaam te zijn. Gedurende den rit sprak Lydia slechts en kele woorden, die haar in haar ijlkoorts ont vielen en tegen een denkbeeldig wezen ge richt schénen te zijn. O, maak het mij niet zoo moeilijk, fluis- ten niet veel waarde aan die dingen. De crisis in Mussolini's leven en in zijn so cialisme kwam met den wereldoorlog. Daar het socialisme pacifistisch is, predikte de hoofdredacteur van de „Avanti" Italië's neu traliteit, doch het soldatenbloed kookte in de aderen van den toekomstigen dictator. Maar patriotisme is anti-socialistisch en burgerlijk. Toen kreeg Mussolini een idee, die voldoening zou geven aan zijn zucht naar den strijd en naar het socialisme. Hij zag plotseling in den oorlog den weg naar de revolutie wat had hij ooit anders begeerd Het was alles zoo duidelijk, als alles nog altijd duidelijk is voor Excellentie Mussolini. De socialistische leiders stootten hem uit hij stichtte een eigen krant, de „Popoio d'Ita- lia", waarin hij bleef ijveren voor den oorlog. Italië ging in den oorlog en Mussolini was er bij. Na drie maanden dienst aan het front greep Mussolini de eerste de beste gelegen heid aan om de mis bij te wonenvoor het eerst sedert jaren ging hij naar de kerk. Een der gruwelijkste oorlogswinters volgde Mus solini werd bevorderd tot korporaal en eer vol vermeld om zijn „voorbeeldigen ijver, zijn prachtigen Bersagliere-geest, zijn moed en plichtsbetrachting." Die hoedanigheden waren oorzaak, dat hij werd overgeplaatst naar de vreeselijke Karst, het ergste deel van Italië's alpen-front. Op 23 Febr. 1917 bedien de korporaal Mussolini een loopgraaf-mor tierhij waarschuwde zijn luitenant„het stuk is gloeiend" „Nog één keer, korporaal." Toen hij het projectiel in den vuurmond had geplaatst en wachtte op het commando om te vuren, ontplofte het gloeiende mortier. Vijf soldaten werden gedood en de korporaal werd meters ver weggeslingerd, bleef voor dood liggen, zijn rug één reeks wonden 42 splinters van het ontplofte mortier waren in zijn lichaam gedrongen en hadden hem ern stig gewond tusschen de ribben, op schouders, dijen en beenen. Zonder dat de gewonde ver doofd was, werden de splinters verwijderd. Op 7 Maart, den eersten dag, dat korporaal Mussolini zijn pijn en koorts eenigszins mees ter was, kwam koning Victor Emanuel. De koning wist, dat hij aan het bed stond van een onderdaan, die voor koningsmoord had gepleit. „Ge moet wel hevig lijden," zeide de vorst. „Ja, de pijn is hevig," antwoordde de kor poraal en zamelde al zijn krachten bijeen, om preciese antwoorden te kunnen geven op de preciese vragen van den koning over de ontploffing van het stuk geschut. „Eenige dagen geleden, Mussolini, heeft je generaal met veel lof over je gesproken. Ik prijs je, Mussolini." Dit directe contact van koning en korpo raal heeft den vroegeren voorstander van koningsmoord stellig tot het inzicht gebracht, dat Victor Emanuels koningschap niet maar iets onbeteekenends was. De koning ander zijds was waarschijnlijk een der weinige Ita lianen, die in den oorlog begrepen, dat de hoofdredacteur van „II Popoio d'Italia" nog wel eens van belang zou kunnen zijn voor de kroon. Terecht. In September 1922 werd Mussolini, toen fascistisch Kamerlid voor Milaan, op het Qui rinaal ontboden. Wat er toen tusschen den afgevaardigde en zijn monarch is gebeurd, is niet officieel vastgelegd. Maar dat er iets belangrijks is gebeurd, is boven eiken twijfel verheven, want het duurde nauwelijks nog dertig dagen, dagen vol spannende gebeurte nissen, eer de marsch naar Rome plaats had, die het fascisme vestigde als Italië's nieuw- bewindssmethode. BINNENLANDSCH NIEUWS. RAAMKOZIJNEN OMGESLAGEN. Getroffene overleden. Dinsdagmiddag is te Veghel een ernstig terde zij. Ik zal u de waarheid bekenen Ik heb dat slechte denkbeeld niet gehad, ik had zonder hem zoo gelukkig kunnen zijn Ja, ja, ik heb uw hardheid, uw strengheid ver diend, maar zie mij niet zoo aanHaast u, haast u, dat zal het beste zijn De politiebeambte, die deze onsamenhan gende woorden hoorde, zonder iets te weten van het verleden der lijderes, mompelde in zichzelf Dat is heel treurig, zoo'n mooie, jonge vrouw en dan zoo ongelukkig Men kwam nu aan het huis, nummer hon derd-zeventien in de rue Poissonniers. De agenten wekten den portier. Deze heette Tourello. Ze vroegen naar mevrouw Xavier. Mevrouw Xavier woont hier, antwoord de de portier. Zij zal wel thuis zijn. Wees dan zoo goed haar te roepen zei een der agenten, zij moet deze dame kennen, zoo niet, dan zijn wij genoodzaakt de onge lukkige naar het gasthuis te brengen. Tourello verdween. Na enkele oogenblikken kwam mevrouw Xavier uit het huis. Zij keek in het koetsje en Lydia bemerkend, die haar echter niet scheen te herkennen, riep zij uit Och hemel, dat arme kind Ja, ja, het is goed, ze moet hier wezen Heeft zij een ongeluk gehad O, het verwondert mij niet, want zij was den laatsten tijd vreeselijk droef geestig en in zichzelf gekeerd. Kom Lydia, wendde zij zich tot Rouquin's vrouw, die haar met groote oogen als waanzinnig aanstaarde, kom kind, ik ben moeder Xavier, van wie gij zooveel houdt Maar Lydia kende niemand en begreep niets. Zij sprak slechts in haar koortsen al lerlei wartaal. - Neen, riep zij plotseling, ik zeg niets meer, zoolang hij er niet bij is, de hoofdschul dige Ik eisch, dat hij mijn lot zal deelen Als ik een harde straf heb verdiend, dan moest men voor hem een nog harder straf bedenken. Gelukkig hadden de mannen van de wet niets gehoord, anders waren zij verplicht ge weest, dit aan te teekenen en te rapporteeren. ongeluk gebeurd, dat aan den 63-jarigen, ongehuwden H. Bijnen het leven heeft ge kost. Deze zat met twee andere personen op een vrachtauto, geladen met zware ijzeren raamkozijnen. Deze kozijnen, welke een hoog te hebben van ongeveer twee meter zijn, toen de auto ging rijden, omgeslagen en op het drietal terecht gekomen. Twee der mannen bekwamen slechts lichte beenkneuzingen, doch Bijnen werd zeer zwaar gewond. Kort na aankomst in het Sint Jozef ziekenhuis te Veghel is hij overleden. WAAR NOG WERK IS TE VINDEN. Uitvoering der Omzetbelasting. Naar men van bevoegde zijde meldt is het aantal personen, in het bezit van de akte M.O. boekhouden of van het Staatspraktijk- diploma voor Handel en Administratie en niet ouder dan 40 jaar, die gesolliciteerd hebben naar vacante plaatsen aan de inspectie der invoerrechten en accijnzen ten behoeve van de uitvoering der Omzetbelasting, nog niet voldoende om in de behoeften aan personeel te voorzien. Belanghebbenden die aan de ei- schen voldoen zullen daarom goed doen zich zoo spoedig mogelijk bij het Departement van Financiën aan te melden. Zij die niet in het bezit zijn van het vereischte diploma worden afgewezen. ONRIJP FRUIT GEGETEN. Meisje overleden. Te Geffen is het 7-jarig dochtertje van den heer Van Bergen na het eten van onrijp fniit ziek geworden. Thans is het aan de gevolgen overleden. De gewijzigde spelling. Met ingang van 1 September ingevoerd De vraag of het thans definitief vast staat, dat op 1 September a.s. de ge wijzigde spelling op de scholen zal worden ingevoerd,, heeft de Ilaagsche medewerker van het R.'dam Nbl. aan Minister Marchant voorgelegd. De Minister antwoordde het volgen de De Koninklijke Besluiten, regelende de verplichting om bij examens in aan merking te nemen de afwijkingen vol gens de wet-Marchant van de spelling de Vries en te Winkel, zijn thans bij den Raad van State om advies. Er is door mij op spoed bij de behan deling aangedrongen. Het advies kan ieder oogenblik worden verwacht, waarna de besluiten door de Koningin moeten worden geteekend. De omstan digheid, dat H.M. Zich in Noorwegen bevindt, zal eenige vertraging in de be handeling brengen. Ik hoop echter, dat intijds, d.w.z. vóór 1 September, de teekening zal hebben plaats gehad. Ik heb steeds op spoed aangedron gen, maar de oppositie heeft de zaak opgehouden. Op het departement is echter alles gereed om de nieuwe spel ling in te voeren. Men dient er, gelijk ik in mijn radio rede reeds zeide, rekening mede te hou Als zijn Sokken heerlijk zitten JAAP SNOR ,hij Breit ALLES best, zooals TRUIEN, Pul lovers, enz. enz. Ie kl. reparatie enz. voor ALLE soorten wollen kleeding, kousen en sokken. (Ook de allerfijnste). Voor nieuw werk zijn wij no. 1.) Zuidstraat 19, Den Helder. Voor Wieringen bij Jb. Kaleveld. Mevrouw Xavier begreep terecht, dat de een of andere vreeselijke gebeurtenis Lydia's geest in verwarring moest hebben gebracht en bovendien, dat de een of andere zware misdaad haar op het geweten drukte. Zij zette zich naast Lydia in het rijtuig, doeg de armen om haar heen en fluisterde haar in het oor Zwijg, Lydia, om 'shemelswil zwijg! De politie is immers bij ons Mevrouw Rouquin scheen althans voor een oogenblik uit haar wilde droomen te ontwa ken. Zij zag de oude mevrouw Xavier aan en klemde zich dichter aan haar vast. Eindelijk wordt je dan toch verstandig, Lydia, zei mevrouw Xavier op gedempten toon. Voor mij behoef je niet bevreesd te zijn, want ik ben, zooals je weet, de zuster van je man. Ja, hij is een monster, ging de oude voort, een verschrikkelijk mensch, maar hij is dan toch mijn broeder en ik kan niets te gen hem beginnen. Hoe gelukkig, dat men je bij mij heeft gebrachtReeds lang geleden heb ik al tegen je gezegd Kom bij mij, Ly dia, woon bij je oud, goed moedertje Xavier eri je zult geen verdriet meer hebben. Ik heb niemand meer voor wien ik zorgen kan, se dert mijn beste Xavier overleden is. Waarom ben je al niet veel eerder gekomen Heeft hij je alles afgenomen O, dat is niets, ik heb een klein pensioen en als dat voor één persoon genoeg is, zal het ook wel voor twee voldoende zijn. Komaan, stap er nu uit en zeg niets meer, geen woord, dat tot kwade vermoedens zou kunnen leiden Zoo sprak de spraakzame, oude mevrouw Xavier. Lydia liet haar begaan. Gesteund door haar schoonzuster, die de twee beambten der po litie allervriendelijkst bedankte, verliet zij het rijtuig en ging, zonder iets te zeggen, de vier trappen op, tot zij eindelijk de schamele woning van Rouquin's arme zuster had be reikt. De hulpvaardige oude vrouw bereidde haar schoonzuster een bed in haar eigen ledikant en daarnaast een ander voor zichzelf op den vloer. Toen kleedde zij de zieke uit en dwong voedert U in de weide het voor- deeligst Bertels' Lijnzaadkoekjes met suiker of Bertels' Ratio-koekjes. Deze koekjes munten uit boven andere koeken door hooge voedingswaarde en zeer laag vochtgehalte. Bestelt bij Uw voederhande laar of aankooporganisatie. BERTELS' Oliefabrieken N.V. Amsterdam. den, dat met ingang- van 1 September de spelling gebruikt zal worden op de- scholen. Op listige wijze een auto gehuurd. Na een zakenreis geen geld om te betalen. Een autoverhuurder te VVeesp is het slachtoffer geworden van twee perso nen, D. J. S. en v.d. K. genaamd, die 'n auto bij hem wisten te huren, waar mede zij twee dagen zijn weggebleven en eerst na uitzending van een radio politiebericht, in den nacht zijn terug gekeerd. Toen bleken zij echter niet in staat, de huur voor den wagen gedu rende twee dagen, benevens de ver bruikte benzine te betalen. D. J. S. had, om het vertrouwen te winnen van den autoverhuurder een te zijnen name gesteld rijbewijs laten zien, geldig voor zijn auto, welke, naar hij voorgaf, defect was geraakt. Aange zien hij aangenomen had, eenige per sonen met zijn auto te vervoeren, zag hij zich nu genoodzaakt, een wagen te huren. Afgaande op deze praatjes ver huurde de heer de R. de auto aan D. J. S., die den wagen echter gebruikte, om met zijn „compagnon" v.d. K., in Twen the een zakenreis te ondernemen. Het artikel kunstmest hadden de beide mannen in kleine zakjes verpakt, om in plaatsen als Almelo, Hengelo enz., aan de deur te verkoopen. Toen zij des avonds met de gehuurde auto niet terugkeerden, waarschuwde de autoverhuurder de politie, en een uitvoerig onderzoek volgde. Toen kwam aan het licht, dat de auto van D. J. S. door hem verkocht was aan 'n handelaar in Alkmaar. Van het rijden van eenige personen, bleek niets waar te zijn. Voorts was S. in betrekking ge weest in het Carlton Hotel te Zand- voort, doch was daar een paar weken geleden ontslagen. Auto te Dedemsvaart in het kanaal. Twintig redders in het water. Een personen-auto uit Winschoten, waarin waren gezeten de heeren J. H. Oteroom en H. v.d. Wijs met hun da mes, is bij Dedemsvaart in het kanaal gereden. Even buiten Dedemsvaart stak de wielrijder Cohen, godsdienst-onderwij- haar zich neer te leggen. Maar Lydia kon niet slapen. Toen mevrouw Xavier den volgenden mor gen opstond, ontwaarde zij tot haar schrik, dat haar schoonzuster niets meer herkende, noch personen, noch zaken. De lijderes was met haar gedachten geheel afwezig. De knagingen van het schuldig ge weten hadden, in verband met de ontzetten de gebeurtenissen van den laatsten tijd, op de zwakke vrouw een aller droevigste uitwer king gehad. Hoewel zij tot nog toe ongestraft was, had Lydia in slapelooze nachten zich meermalen den angst en de folteringen voorgesteld, die haar deel zouden wezen zoo haar misdaad ontdekt werd. Eerst de arrestatie, de schan de, de verslagen in de bladen, dan het onder zoek voor den rechter van instructie, vervol gens het verschijnen voor de rechtbank, de lange, bange uren in de gevangeniscel en eindelijk het doodvonnis. Al die dingen had Lydia, nog vóór zij An- dreas Senechal had leeren kennen en ook tijdens haar liefde voor den zieken jongeling, herhaaldelijk levendig voor oogen gehad. Mevrouw Rouquin had, de zelfkwelling is geen ongewoon verschijnsel bij menschen van zenuwachtigen aard, tal van processen, waarin giftmengsters voorkwamen, gelezen en bestudeerd. Maar tot op dit oogenblik had zij zich nog altoos aan het leven vastgeklemd. Ze had ook bij haar eigenaardige studie de ervaring opgedaan, dat men voor meest alle giftmengsters verzachtende omstandigheden had gevonden en haar wel tot levenslange gevangenisstraf, maar slechts bij zeldzame uitzondering tot den dood had veroordeeld. Ook omtrent het gevangenisleven had Lydia haar inlichtingen gezocht en gevonden. Zij had gehuiverd bij het lezen van de strenge bepalingen, waaraan de crimineele misdadi gers in hun gevangenis onderworpen waren en vooral de cel, de eenzame sluiting, kwam haar verschrikkelijk voor. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1