25e JAARGANG VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1934 No. 7o NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. BIJ EEN TE KORT AAN GRAS WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Weringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN; Van 1 5 regels 1 0.50. Iedere regel meer f 0.10. SPELLINGSJANBOEL. Sprookje met beteekenis. Het sigarenwinkeltje. Aan de „Nieuwe ^Rotterdammer Courant' ontleenen wij het volgende „paedagogische sprookje." Er was eens eén jongmensch, dat met goed cijfer voor Nederlandsch eindexamen had ge daan. Om de spelling had men zich op zijn school niet veel bekommerd. Ieder kon schrij ven, zooals hij wou, mits hij maar aangaf vol gens welk systeem Siegenbeek, de Vries en Te Winkel, Terpstra. Marchant, Kollewijn, van Eeden enz. Een prachtige gelegenheid om te plagen de Kollewijnianen onder leer aren kregen de Vries en te Winkelsche, de Slegenbeekianen Marchantsche spelling. Ei genlijk kon hij het Nederlandsch wel in zoo wat alle spellingen schrijven, al was hij dik wijls in onzekerheid hoe het eigenlijk moest. Maar toen hij van school ging begreep hij dat hij moest kiezen of deelen. Hij besloot het van het toeval te laten afhangen, welke spel ling hij voortaan in zijn leven gebruiken zou. Voorkeur had hij niet en al die drukte om een letter meer of minder vond hij ideoot. 's Avonds werd in de krant een jongmensch gevraagd, voorzien van enz. 't Was voor een engros-zaak in modeartikelen. Natuurlijk schreef hij zijn sollicitatie in de spelling van minister Marchant, want zoo'n moderne zaak gebruikte de allernieuwste snufjes. Een dag daarna kwam een volgens de Vries en Te Winkel geschreven briefje „Aangezien uw sollicitatiebrief vol fouten was, kunnen wij van uw aanbieding" enz. Maar daarom niet getreurd. Want dienzelfden avond las hij een advertentie waarin een antiquair een jong mensch van goeden huize zocht, enz. Hij schreef thans zijn sollicitatie in het Siegen- beeksch „Zoo'n oudhedenkoopman zal wel een antieke spelling gebruiken," dacht hij. Maar twee dagen daarna kwam een volgens Kollewijn geschreven briefje „Aangezien uw brief vol fouten was" enz. De jonge man ver loor den moed niet. Want denzelfden avond las hij een oproeping van sollicitanten voor een plaatsje op de secretarie van een voor uitstrevende gemeente. In zijn onnoozelheid schreef hij zijn aanmelding volgens de Vries en Te Winkel. Eenige dagen later schreef de burgemeester hem in het Marchantsch „Aan gezien uw brief niet geschreven is in de offi- cieele spelling" enz. Nu begon hij ongerust te worden. Maar gelukkig de minister van onderwijs riep sollicitanten op naar de be trekking van adspirant vierde klerk. Nu was alles duidelijk En met zijn mooiste schrift bood hij in de eigen spelling van den minis ter zijn diensten aan. Een paar weken daar na kreeg hij antwoord in het Siegenbeeksch „Aangezien uw schrijven niet gesteld was in de op het ministerie gebruikelijke spelling, hebben wij uw brief ter zijde gelegd." Ten einde raad zette hij een sigarenwin keltje op en omdat hij aardige vlotte jongen was, liep het zaakje heel goed. Dikwijls koop ik een paar sigaren bij hem en dan mag ik graag wat met hem praten. Maar begin niet met hem over de spelling van onze Neder- landsche taal. NIEUWE SCHRIJFWIJZE BIJ EXAMENS. Algemeene maatregelen van bestuur aangevuld. De „Staatscrt." van Woensdagavond bevat de volgende mededeeling van het ministerie van onderwijs In de programma's voor het eindexamen der gymnasia en het daarmede gelijk gestel de examen, vermeld in art. 12 der Hooger- onderwijswet, voor de eindexamens der hoo- gere burgerscholen, voor het onderwijzers examen en het eindexamen der kweekscho len, en voor het hoofdonderwijzersexamen is door een aanvulling van de desbetreffende algemeene maatregelen van bestuur het vol gende opgenomen „Bij het schriftelijk werk volgt de candidaat de schrijfwijze volgens de Vries en te Winkel met de navolgende afwijkingen De e wordt aan het eind van open letter- FEUILLETON. 133. De broeder van mevrouw Xavier beschouw de nogmaals de gesloten deur der slaapka mer. Hij ontdekte plotseling op een étagère een sleutel, denkelijk den sleutel, dien hij hebben moest. Hij nam hem weg en zag daar bij Felicia vragend aan. Mevrouw Xavier, wier angst op haar ge zicht te lezen stond, dacht aan booze plan nen van haar broeder, maar zij hoopte die plannen nog bijtijds te kunnen afwenden en zei lachend Goed, ik neem de twintig duizend francs aan, ik zal mij nieuwe meubels aanschaffen en dan ergens op het land gaan wonen. En zij naderde haar broeder, nam hem den sleutel af, en zei daarbij, altoos lachend Zie eens aan, daar zou je haast in je ver strooidheid mijn sleutel hebben meegenomen. Die vertooning was niet goed genoeg ge speeld om een man als Rouquin te misleiden. Hij aarzelde niet meer den sleutel uit Feli- cia's hand te rukken, het licht op te nemen en de deur der slaapkamer te openen, het was alles in een oogenblik gedaan. Rouquin nam niet de minste omzichtigheid in acht. Een dief, die in een onbewoond huis is gedrongen, had niet brutaler van de eene kamer in de andere kunnen loopen, dan dit nu door Rouquin gedaan werd. Door het rumoer wakker geschrikt, wendde Lydia zich op haar bed om en staarde haar man met wijdgeopende oogen aan. In minder dan drie weken was de frissche, krachtige schoonheid van Lydia geheel ver dwenen. Zij was niet meer dan de schaduw van hetgeen zij vroeger was geweest. De diep ingezonken oogen hadden donker» kringen, grepen niet verdubbeld. De ee blijft echter aan het eind van een woord, alsmede in af leidingen en samenstellingen van woorden op -ee De o wordt aan het eind van open letter grepen niet verdubbeld. De oo blijft echter vóór ch in de woorden goochelen, goochem, loochenen, alsmede in hun afleidingen en samenstellingen Sch wordt alleen daar geschreven, waar de ch gesproken wordt. Echter behoudt het ach tervoegsel -isch de thans gangbare spelling De verbuigingsuitgangen e en en van het lidwoord een, van geen en van de bijvoege- lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden mijn, uw, zijn, hun, haar worden weggelaten, behalve in staande uitdrukkingen als Hare Hoogheid, te zijnen huize, waar deze uitgan gen in de beschaafde gesproken taal worden gehoord De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden of daarmee gelijkstaande verbuigbare woor den, wordt behalve in staande uitdrukkingen, als onder 4 bedoeld, slechts gebruikt in het enkelvoud bij de namen van mannelijke per sonen en bij de namen van dieren, die uitslui tend een mannelijk individu aanduiden Bij de voornaamwoordelijke aanduiding van zelfstandigheden en bij het gebruik van -ge nitiefvormen als der, dezer, des richt men zich naar het beschaafde spraakgebruik." PRIJSSTIJGING VOOR TARWEBLOEM. Minder last van mededinging geen remming van afvalprijzen. De prijs van tarwebloem is door de geleide lijke stijgingen,, waarvan we eenigen tijd ge leden melding hebben gemaakt, thans op 13 gulden per 100 kg gekomen. Sinds de prijs- verhooging inzette, beteekent dit een stijging met f 1.50 a f 1.75 per 100 kg. De markt was de laatste dagen iets gemakkelijker, maar voor de toekomst wijzen de verschijnselen toch meer op stijging, dan op daling. Hier en daar in het land hoort men reeds een verhoo ging van den broodprijs. De binnenlandsche meelindustrie, die toch het rijk reeds vrijwel alleen had, omdat aan de bijmenging van buitenlandsche bloem hooge kosten verbon den zijn en omdat het percentage, dat mag worden bijgemengd, gering is, heeft thans van buitenlandsche concurrentie geen hinder. Landen, die tarwebloem exporteerden met subsidie van overheidswege, hebben deze subsidieering gestaakt. De noteeringen zijn sterk verhoogd. Dat geldt ook voor de Ver- eenigde Staten, waar de exporteurs van de Westkust, die vroeger subsidie ontvingen om dat hun transportkosten naar Europa zooveel hooger waren dan van de Oostkust, het nu zonder subsidie moeten stellen. De prijzen op de binnenlandsche markt zijn zóó gestegen, dat de Amerikaansche molens zich niet meer om export behoeven te bekommeren. Vermoe delijk zullen de Vereenigde Staten dit jaar al hun tarwe en de producten, die er uit be reid worden, zelf verbruiken. Ondervindt de Nederlandsche meelindustrie dus geen concurrentie van buiten, zij profi teert tevens mee van de sterke stijging van den prijs van afvallen. Bij fabricage van bloem gaan ongeveer 30% van de tarwe verloren. Voor die afvallen, die als veevoer worden verkocht, wordt thans een prijs van f 6.25 per 100 kg gemaakt, tegen f 4.25 eenige maan den geleden. Zoo doet het geval voor, dat de meelfabrieken in sommige gevallen meer ont vangen voor afvallen, dan zij hebben betaald voor buitenlandsche tarwe. Nu de onderlinge concurrentie in de Nederlandsche meelindus trie vrijwel uitgeschakeld is, remmen de hooge prijzen voor afzetten niet meer de stij-1 ging van de bloemprijzen, terwijl anderzijds de moeilijkheden in het handelsverkeer met eenige landen, die Nederland goedkoop vee voer plachten te leveren, zoowel als de mo nopolie-heffingen op voergranen er toe mee werken dat voor de afvallen van de fabricage van tarwebloem in Nederland hooge prijzen n te maken. BINNENLANDSCH NIEUWS. de wangen droegen het bekende gevaarlijke blosje en het geheele lichaam was vermagerd. Zoo groot was de uitwerking van den kran- ken geest op het eertijds zoo sterke gestel geweest. Als voor een geestverschijning deinsde Rouquin onwillekeurig voor de zinnelooze Lydia terug. Hij zette het licht een eind van zich af op een ledigen stoel. Hij werd aange grepen door een angstig gevoel, waarvan hij zich niet eens rekenschap poogde te ge ven. Had Rouquin zijn vrouw wel herkend Lydia beschouwde hem opmerkzaam. De vreeselijke inspanning die het haar moest kosten, om haar gedachten eenigszins te ver zamelen, weerspiegelde zich op haar gelaat. Opeens slaakte zij een kreet van woeste blijdschap. Hij is hetriep ze uit. Hij is hetMen heeft hem dus gevangenMaar waarom moet hij mijn cel deelen Dat Is wreed. Als hij niets bij zich heeft om mij te vergiftigen, dan zal hij toch zeker wel een mes hebben. Ziet gij niet, dat zijn handen klemschroeven zijn O, mijn hemel, hij denkt er reeds aan, om mij te verworgen Mevrouw Xavier wierp zich tusschen Lydia en Rouquin. De boosdoener had alles begrepen, de krank zinnigheid zijner vrouw en de vreeselijke din gen, die haar door het verwarde brein gin gen. - Ga hier vandaan, ik bid je ga heen vermaande Felicia. Rouquin aarzelde niet het vertrek te verla ten, waar hij een gevoel had, alsof de zolde ring op hem zou neerstorten. Mevrouw Xavier trachtte Lydia te sussen, dekte haar toe als een kind en kwam weer bij haar broeder. Zij sloot wederom de deur, maar stak ditmaal den sleutel veiligheidshal ve bij zich. Rouquin had nog vèel te vragen, voordat hij heenging. Hoelang is Lydia hier begon hij Felicia vertelde haar broeder, wat er was JUBILEUM. Op Zaterdag, 1 September a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer Mr. R. A. H. Bertels, thans Directeur der Bertels' Oliefa- brieken, N.V. Amsterdam, aan de zaak werd verbonden. Naast zijn drukke werkzaamheden heeft Mr. Bertels nog tijd kunnen vinden om aan het Vereenigingsleven actief deel te nemen, Ondermeer is hij Voorzitter van de Veree- niging van Fabrikanten en Handelaren in Kunstmest- en Voederstoffen onder-voor zitter van de Vereeniging van Nederlandsche Oliefabrikanten en lid van diverse commissies. Er zal dien middag op het kantoor gelegen heid zijn den Jubilaris persoonlijk geluk te wenschen. Het vermiste Amsterdamsche meisje. Het lijk van hei kind in een pakhuis gevonden. Dinsdagmiddag om halfeen is in 'n pakhuis aan het Waterlooplein te Am sterdam, het lijkje gevonden van de 8-jarige Sara Beugeltasch, die sinds Maandagmiddag twee uur werd ver mist. Het meisje werd geworgd. De telepaath Maloitz, die reeds Maan dagnacht door eenige buurtbewoners te hulp was geroepen, heeft, naar hij verklaarde, hij dit pakhuis „contact" gehad. Op zijn verzoek is het pakhuis toen geopend en is hij in het gebouw- geweest. Hij liep zeer snel en toen hij na eenigen tijd niets had gevonden, werd er verder geen onderzoek (meer gedaan. Dinsdagmorgen echter is de politie naar het pakhuis gegaan en tegen half één werd op een verborgen plaats het lijkje gevonden. Het onderzoek. De gruwelijke ontdekking van het lijkje van de 8-jarige Sara Beugeltasch op de vliering van een bananenpalm huis en de kort daarna gevolgde arrcs tatie van den 21-jarigen employé van het pakhuis P., vormt, zooalse te be grijpen valt, op het \Vaterlooplein te Amsterdam en omgéving nog steeds het onderwerp van gesprek. De bevolking is zeer geladen, zoo zelfs dat indien de dader van het. gru welijk misdrijf in haar handen zou vallen, zijn leven geen cent meer waard zou zijn. Intusschen blijft P-, die tot nu toe nog steeds is opge sloten in 't politie-burcau, waar zijn on verschillige houding niet bepaald sym pathiek aandoet, ontkennen, dat hij op eenigerlei wijze bij het gebeurde is betrokken. De politie blijkt echter over aanwijzigingen te beschikken, die het gewettigd doen zijn P. in arrest te houden. Belangrijk in dit verband is vooral het onderzoek dat de politie- scheikundige Van Ledden Hulsebos ter plaatse heeft ingesteld, over de re sultaten waarvan een rapport aan po litie en justitie zal worden uitge bracht. De gevonden situatie op de vliering is zoo veel mogelijk intact gelaten, op dat vingerafdrukken en andere even- tueele aanwijzingen die voor de bewijs constructie van onschatbare waarde zijn, niet verloren gaan. Behalve de vliering is het bananenpakhuis van de firma Groenteman en Bolle weer voor voorgevallen en hoe Lydia onder haar dak was gekomen. Heb je onder al dat waanzinnig gebazel ook een enkel verstandig woord gehoord vroeg hij schijnbaar onverschillig. Rouquin's oogen namen een woeste, wilde uitdrukking aan. Dreigde dus ook van dezen kant het gevaar? Ja, want als Lydia op een verstandige wijze door de mannen van het gerecht werd uitgehoord, zou zij gewis met haar openhartigheid alles opbiechten. Hoor eens, zuster, zei Rouquin zeer ge moedelijk, je hebt een zware taak op je schou ders genomen met het verplegen van de on gelukkige, een zware taak en een groote ver antwoordelijkheid. Het is je aan te zien, hoe je daarvan nu reeds bent afgevallen. Zooiets gaat immers je krachten verre te boven. Weet je wat het verstandigste zou zijn? Als we morgen de ongelukkige Lydia naar een par ticuliere ziekenverpleging lieten overbrengen. Ja, ik weet wel, dat voor iets dergelijks een geneeskundig attest wordt vereischt, maar voor geld en goede woorden kan ik dat wel krijgen. Dat is de minste zwarigheid. Ik ken toevallig in de provincie zulk een gesticht, waar zij uitmuntend zal behandeld worden. Het is niet meer dan een paar uur sporens van Parijs, zoodat je Lydia daar zoo dikwijls zoudt kunnen bezoeken, als je maar wilt. Het kost nog al veel geld, minstens duizend francs in de maand dat komt er evenwel niet op aan, als wij zoodoende zelf wat meer rust krijgen, met de overtuiging, dat de zieke het beter heeft dan zij het bij ons zou kunnen hebben. Het offer zal helaas ook niet lang meer behoeven gebracht te Worden, dat is nu reeds duidelijk te merken. Wie had ooit kunnen denken, dat een vrouw van haar ge zond en sterk gestel in drie weken zoo zou kunnen afvallen Mevrouw Xavier had Rouquin laten uit spreken, zonder hem een enkele maal in de rede te vallen, maar toen hij eindelijk zweeg, zei ze eenvoudig Lydia is hier goed en zij blijft hier Ze mag niet aan vreemde zorgen worden toever- de daar voorkomende werkzaamheden vrij gegeven. Reeds eerder verleden jaar is de 21-jarige P. voor een zeden misdrijf veroordeeld geweest. P. toen door de zedenpolitie gehoord over een geval in 't zelfde bananenpakhuis gepleegd, waar het jongste slachtoffer is gevonden. Vooral dit feit, waarvoor hem 3 maanden gevangenisstraf zijn opgelegd, wordt als een sterke aanwij zing tegen den verdachte beschouwd. Omtrent de gruwelijke ontdekking verneejnt men nog, dat de 8-jarige Sa ra kort voor schooltijd met een vrien dinnetje bij het pakhuis heeft staan praten. Het vriendinnetje is in de buurt 'n glas water was gaan drinken; bij haar terugkomst was Sara verdvve nen. Over haar wegblijven ontstond ongerustheid, toen haar plaats in de klasse van haar school leeg bleef. Kinderen waarschuwen. Oppassen voor paniekstemming. De verschrikkelijke misdaad, waar door een kind te Amsterdam het slacht offer werd zal weer, evenals bij vroe gere gevallen van deze soort den ou ders den schrik om het hart doen slaan en ze zullen zich angstig afvra gen, of er niets tegen te doen is. Het sobere anwoord moet luiden niet veel anders dan de gangen der kinderen zooveel (mogelijk bewaken-,. Waarschu wen nooit met een vreemde mee te gaan helpt alleen maar voor korten tijd en niet eens bij alle kinderen. Het kind vertrouwt nu eenmaal volwasse nen, omdat ze volwassenen zijn, het heeft geen levenservaring genoeg, om te weten, waarom het. niet alle men- schen kan vertrouwen, geen voorstei- lingsver mogen genoeg, om de gevaar lijke mogelijkheden, die het niet kan voorzien. Er zijn kinderen, van drie tot zes jaar, die ook zonder verleiding met moois of lekkers bereid zijn, tmet ieaoï- een mee te gaan, er zijn ook eenkenni ge kinderen, die aan alle uitnoodigin- gen weerstand bieden, maar veel hangt af van het optreden, het voorkomen van dengeen die hen meelokt. Als men de reeks misdrijven op kin deren volgt, blijkt in de meeste geval len, dat materieele middelen ter ver- Jokking gebruikt zijn en het eerste dat de ouders hun kinderen dus moeten inscherpen is, dat ze nooit en onder geen voorwaarde iets van vreemden mogen aannemen verder, dat ze nooit met iemand mogen meegaan zon der eerst verlof van een van hun ou ders te hebben gevraagd. Zooals allerwege in het land op de scholen en in de gezinnen de kinderen herhaaldelijkde les meekrijgen, voor al op de trottoirs en niet op den rijweg te loopen, en steeds rechts te houden, zoo dienen ze telkens opnieuw ver maand te worden nooit zonder toe stemming van ouders of onderwijzers met wien dan ook mee te gaan. Maar daarbij moet streng vermeden worden opwinding en onrust bij de kinderen te verwekken, want al moge dan ook een angstig geworden kind te verkie zen zijn, boven een kind, dat het slacht offer van het meest weerzinwekkende bedrijf, dat denkbaar is, wordt, tact is noodig, om geen neurose aan te kwee ken. Vooral thans, onder den indruk trouwd. Wat ze hier zegt of doet, hoor en zie ik alleen, niemand anders en dat acht ik het beste. Ik ben dag en nacht bij haar. Hier mag zij zeggen, wat zij wil. De vier muren zullen het niet verklappen en ik evenmin. Neen, broeder, ik zeg het in je eigen belang, laat Lydia nooit naar het een of ander ge sticht overbrengen. Wanneer je overigens denkt, dat zij nog maar weinige dagen te leven heeft, zou je je daarin weieens kunnen vergissen, want zij heeft zulk een sterk ge stel, dat zij misschien nog deze ziekte te bo ven komt en geheel beter wordt. Ik nam het geld alleen van je aan, om dat aan wenden in Lydia's belang. Rouquin zag wel, dat hij hier niets kon gedaan krijgen. Zoo het misschien zijn plan was geweest, ook nu weer het toeval een wei nig in de hand te werken en de arme Lydia aan haar vreeselijke ziekte spoedig te laten sterven, dan moest hij nu van dat plan, al thans voorloopig, afzien. Hij kon geen geweld gebruiken om zijn vrouw aan de verpleging door zijn zuster te onttrekken. Daar hij ove rigens omtrent Felicia's stilzwijgen kon ver zekerd zijn, moest hij al het andere aan de toekomst overlaten. Ja, je hebt misschien wel gelijk, zuster, zei Rouquin berustend, maar je moet mij toch beloven, als er, ten goede of ten kwade, eenige verandering mocht ontstaan in den toestand van mijn arme zieke vrouw dat je mij daarvan onmiddellijk bericht zendt. Hoe zal ik dat kunnen doen, als je dood en begraven bent Misschien ben ik dan dood, misschien ben ik het niet. Zend ik elk geval bericht aan F. R., poste-restante te Parijs. Er mag even wel in den brief niets bepaalds staan,, noch wat Lydia noch wat jou noch wat mijzelf betreft. Als ik nog in het land der levenden mocht zijn, zal ik, evenals nu, wel tusschen de regels door kunnen lezen. Rouquin stond op en ging heen, zonder zijn zuster, die hem streng en verwijtend aanzag, zelfs de hand te durven drukken. voedert U in de weide het voor- deeligst Bertels' Lijnzaadkoekjes met suiker of Bertels' Ratio-koekjes. Deze koekjes munten uit boven andere koeken door hooge voedingswaarde en zeer laag vochtgehalte. Bestelt bij Uw voederhande- i331" of aankooporganisatie. BERTELS' Oliefabrieken N.V. Amsterdam. van het gebeurde is voorzichtigheid ten aanzien van de waarschuwingen dringend noodig, maar even noodzake lijk is, dat over eenigen tijd als de out steltenis weer geluwd zal zijn niet uit het oog verloren wordt, dat ieder kind gewaarschuwd moet worden, telkens opnieuw net als voor verkeersgevaren. BUITENLANDSCH NIEUWS. TOMAAT ALS HANDGRANAAT Tijdens de jongste vergadering van den gemeenteraad van Toledo (Spanje) werd eentomaat geworpen in het oog van den burgemeester. Deze „handgranaat" werd ge worpen door een Baskisch nationalist, die niet tevreden was met den burgemeester, daar deze de door de regeering onwettig ver klaarde verkiezingen niet had doen houden. De burgemeester gelastte hierop twee natio nalisten te arresteeren, waarop de nationalis ten een volledig offensief met tomaten in zetten. De politie moest ten slotte met de sabel de orde herstellen. Een vliegende fiets in Rusland. In de Menshinskyfabriek te Moskou is de eerste „vliegende fiets" gemaakt, een vliegtoestel, dat door de spier kracht van den vlieger wordt voortbe wogen. Het is gebouwd naar een ontwerp van ingenieur Tsjeranowski, die ook staartlooze zweefvliegtuigen heeft ge construeerd. De z.g. „vliegende fiets" heeft onbeweegbare draagvlakken, waaraan vleugels bevestigd zijn, waar mee de vlieger kan opstijgen en vlie gen. Hij maakt dezelfde beweging, als op een fiets en hierdoor klappen de vleugels omhoog en neer als die van 'n vogel. Vele bekende piloten en zweefvlie gers hebben den wensch geuit het nieu we toestel te probeeren. (De „vliegende fiets" is geen nieuw idee. Tal van uitvinders zijn er reeds mede bezige geweest zonder veel succes. De Russische ingenieur zou er in geslaagd zijn een „vliegende fiets" te maken, doch we missen helaas in bovenstaand bericht de mededeeling. dat er inderdaad eenigen tijd mede is gevlogen.) GEVECHT OP LEVEN EN DOOD MET EEN BEER. Hij wilde de berenhuid niet verdeelen. Ali Riza, een een-armige Turksche boer, XLVI. Hoe kon Rouquin voor de tweede maal ont vluchten? Dit hebben wij nog aan onze le zers te verklaren. Men herinnert zich, dat Rouquin naar het algemeene ziekenhuis, het zoogenaamde „Ho- tel-Dieu", was overgebracht. Hij had den treurigen moed gehad, om op het hachelijkst oogenblik zijn leven op het spel te zetten. Zonder vrees had hij het dolkmes van den Italiaan eennige centimeters diep in de borst gestooten. Rouquin deed dat niet uit wanhoop of in overijling, hij had alles goed overlegd en in zichzelf gezegd Mocht ik toevallig het hart treffen, dan het ook, ineens met mij gedaan, maar als de wond slechts schijnbaar levensgevaarlijk is, dan heb ik in elk geval toch een schat van tijd gewonnen. En Rouquin wist wel, hoe hij zijn tijd ge bruiken moest, dat zullen wij dadelijk zien. Gedurende de eerste dagen na zijn ernsti ge verwonding zag het er slecht genoeg met hem uit. De doktoren dachten niet, dat hij er het leven zou afbrengen. Men veronder stelde, dat een der longen was geraakt en dat de patiënt elk oogenblik door een uitstorting van bloed zou stikken. Hij moest niet alleen rust hebben, maar dag en nacht onbeweeg lijk blijven liggen. Hoewel Rouquin de beweeglijkheid zelve as, zoo begreep hij nochtans, dat hij dit maal het geneeskundig voorschrift stiptelljk had op te volgen en aan wilskracht ontbrak het hem niet. Een week lang lag hij dag en nacht, niette genstaande zijn wondkoorts hem een zeer drukkend gevoel op de borst bezorgde alsof daarop een centenaarslast was gewenteld, onbeweeglijk als een steenen beeld. Slechts van tijd tot tijd hief hij, na het daartoe ont vangen bevel, zijn hoofd op, om een kalmee renden drank of een weinig bouillon in te nemen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1