||PP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 25e JAARGANG VRIJDAG SEPTEMBER 1934 No. 72 WIERINOBN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. ■WIERINGER COURANT 'ïmmrmmM VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIE RINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIcN: Van 1 5 regels Iedere regel meer t 0.50 t 0.10. BINNENLANDSCH NIEUWS. Oven uit elkaar gesprongen. In de broodbakkerij van den heer Wt aan den Naarderweg te Laren is een heetwateroven gesprongen. De ontploffing was zoo hevig, dat de oven ineen stortte en de zware ijzeren ovendeuren met inbouw door de zwa re deur vlogen en een schutting ver brijzelden. Gelukkig was het perso neel in een ander gedeelte van de bak kerij, zoodat geen persoonlijke onge lukken voorkwamen. De schade be draagt ongeveer f 1000. MOTORFIETS CADEAU GEGEVEN. Omdat het defect onvindbaar was. De Tel, vertelt Op de Nassaukade dicht bij de De Clercq» straat te Amsterdam stopte Zondagmiddag een motorfiets. De bestuurder van de machi ne, die met twee andere vrienden een tochtje had gemaakt, stapte van het vehikel en deed onmiddellijk alle moeite om den motor, die blijkbaar defect was geraakt, weer op gang te krijgen. De man bekeek allerlei onderdeelen, zocht naar een lekkage in de benzineleiding, die niet te vinden was, morrelde wat aan den starter, maar waar hij ook zocht, de fout was blijkbaar niet te ontdekken. Inmiddels had den zich vele nieuwsgierigen om den motor en zijn eigenaar geschaard en talloos waren de goede raadgevingen die de motorrijder in ontvangst kreeg te nemen. „Zet 'm maar tegen een boom," adviseerde de één, „koop een nieuwe" oordeelde een an der. De eigenaar hoorde blijkbaar niets, doch bleef maar doorwerken aan de schijnbaar onherstelbare fout. Plotseling keek de man in het rond en vroeg „Wie wil dezen motor hebben Nie-r mand deed een mond open. „Niemand in formeerde de eigenaar -(verwonderd. „Nie mand I" „Ik!" riep een jongeman, niet vermoeden de dat het den motorrijder ernst was. „Pak aan dan", snauwde de motorrijder hem toe en op hetzelfde oogenblik deed hij afstand van zijn eigendom. De nieuwe bezitter stond nog verbluft naar dit onverwachte cadeau te kijken toen de schenker al lang achterop den motor van zijn vriend was weggetuft „Vast gestolen", zei iemand, die blijkbaar Jaloersch was op den jongen, ,,'k Zou maar eens naar de politie gaan Moeizaam duwde de nieuwe eigenaar even later zijn motor naar het politiebureau, waar na een langdurig onderzoek inderdaad bleek dat de man, die pech had, zoo nijdig op z'n machine was geworden, dat hij het ding niet langer in zijn bezit wilde hebben. „Als ik dien motor tegen een boom had ge zet, zou ik hem toch weer als een gevonden voorwerp hebben teruggekregen vond de pechvogel. „Laat die man er gelukkig mee zijn. Ik wil niet meer MOTORSCHEEPJE GEHAVEND. URK BINNENGELOOPEN. Het motordekschip „De halve Maan" van Kampen is zwaar gehavend de haven van Urk binnengeloopen. Het scheepje was op weg van Kampen naar Amsterdam, doch door de hooge zee is de overkapping afgebroken en overboord geslagen. Aangezien het gevaar lijk was om in de ruwe zee op te varen, zette men voor den wind koers naar Urk. De golfslag in het IJselmeer is veel gevaar lijker dan vroeger in de Zuiderzee. Een oude bevaren visscherman vertelde aan de Tel. nog, dat, wanneer het vroeger te stil was om te kuilen, de schepen op zee bij FEUILLETON j- 135. Ja, dat is waar, riep Mouillon. En je weifelt nog, om tien mooie gladde bankbiljetten, elk van duizend francs te ver dienen De beambte huiverde. Wat moet er gedaan worden vroeg hij -dat dien ik eerst te weten Nu, Je moet mij de middelen verschaf fen om hier vandaan te komen, fluisterde Rouquin. Maar dan verlies ik mijn post, bracht Mouillon met bijna kinderlijke angstvallig heid in het midden. Ja, waarschijnlijk, lachte Rouquin. Ik denk trouwens niet, dat je met tienduizend francs op zak, uit liefhebberij zoo'n honden baantje zou willen blijven waarnemen Maar welke zekerheid heb ik, mijnheer, dat ik de tweede vijfduizend francs ook in handen krijg? Als je mij beter kende, mijnheer Mouil lon, zou je mij niet eens die vraag doen. Wij houden altijd-ons woord, heel anders dan die zoogenaamde eerlijke lui. Maar je hebt toch wel eenige zekerheid. Zou je niet met een enkel woord mijnheer Chardon in het verderf kunnen storten En denk je, dat die mijnheer Chardon zoo dom zou zijn, zich aan het ge vaar van je wraak bloot te stellen Nietwaar, Mouillon, je hebt dus wel ooren naar mijn voorstel Wat je te doen hebt is in de eerste plaats naar Chardoen te gaan en je daar vijfduizend francs te laten uitbetalen, geen onaangename boodschap voor je, naar ik hoopin de tweede plaats, laat jij je door Chardon een geschikt pak kleeren geven met een pruik en een valschen baard ten derde breng je mij morgen die kleeren en verbergt ze onder mijn matrasten vierde verschaf je Je een uitgangsbiljet voor mij, dat wil zeg zelzen," maar al is het nu nog zoo stil van wind, is er altijd een zoodanige venijnige korte golfslag, dat het niet mogelijk is om rustig naast elkaar te liggen op het meer. WEERTS BESTE DRINKER. In een café te Weert (L.) is een vechtpartij ontstaan. Deze twee personen waren in een café gezeten en twistten over de vraag, wie de beste drinker van deze gemeente was. Het gevolg van dezen twist was, dat een scheld partij ontstond, die spoedig overging in een gevecht, waarbij van bierglazen gebruik ge maakt werd. Tal van glazen slingerden door de lucht. Toen kwam de herbergier tusschen- beide en stelde de vechters met een paar tikken met de steel van een schop buiten ge vecht. De beide vechtersbazen moesten zich onder doktershanden stellen. EEN RIJKSVELDWACHTER IN DEN SLAG. Loste een schot om zijn zoon te ontzetten. De Dijklaan te Breda werd Zondagnacht door een ernstige vechtpartij in opschudding gebracht. Een zekere Vergauwen had hoog- loopende twist gekregen met den zoon van rijksveldwachter Marijnissen. Laatstgenoem de werd ernstig mishandeld. Toen de rijks veldwachter zijn zoon te hulp kwam en hem trachtte te ontzetten, stuitte hij op ernstig verzet daar een aantal opgeschoten jongens partij voor Vergauwen koos. De politieman zag zich genoodzaakt, de revolver te trekken en een schot te lossen, dat Vergauwen in den schouder trof. De wond is niet levensgevaar lijk. DOOR SCHOT HAGEL GETROFFEN. Dinsdagmorgen te omstreeks 10 uur was de 15-jarige zoon van den schilder Melissen uit Lage Zwaluwe bezig in de slaapkamer van een pas gereed gekomen boerderij van den landbouwer de L. Plotseling hoorden de in de boerderij aanwezige personen een schot afgaan. Men vond het ontzielde lichaam van den jongen. Hij bleek een schot hagel in den linkerborst te hebben gekregen. Hoe het on geluk zich precies heeft toegedragen is niet bekend. Vermoedelijk heeft de jongen het geweer dat in de slaapkamer hing bekeken, waarbij dan het schot hagel is afgegaan. ONS LAND ZAL NIET VOORSTEMMEN. Ruslands toelating in Volkenbond. Naar van officieele zijde wordt medege deeld, kan niet worden verwacht, dat Neder^- land vóór toelating van Sowjet-Rusland tot den Volkenbond zal stemmen. De vraag of Nederland zal tegenstemmen dan wel zich onthouden, moet voorshands nog open blij ven. WOEKERAAR VOOR DEN RECHTER. Hief 173 rente. Naar men verneemt zal op 13 dezer terecht staan de directeur van een geldschietersbe- drijf, dat gevestigd is geweest aan den Goud- schesingel te Rotterdam. De man perste zijn cliënten geld af en hief woekerrente van de door hem geleende be dragen eenmaal zelfs 173%. Hij moet zich verantwoorden wegens overtreding der Geld- schieterswet en valschheid in geschrifte. Er zullen 22 getuigen gehoord worden. ALS JONGENS MET KRUIT SPELEN. Drie gewonden bij ontploffing te Nieuwleusen. Zaterdagmorgen is te Nieuwleusen bij Zwolle een ernstig ongeluk gebeurd. Eenige jongens, aldus meldt de Zw. Crt., wisten op het feestterrein een huls met kruit te bemach tigen, niettegenstaande zij herhaaldelijk het terrein waren afgejaagd door de personen, die met de opruiming van de resten van het op Koninginnedag gehouden vuurwerk waren gen, het gedrukte stuk papier, dat de poort van het ziekenhuis voor mij opent. Dat laat ste gaat gemakkelijk genoeg. Je vindt bijvoor beeld op het bureau van den onder-directeur bij den ingang van het ziekenhuis heele sta pels van zulke biljetten liggen, zóó dom ben je niet, dat je onder het maken van een praatje over het weer of zoo, niet een dier papieren zoudt kunnen wegnemen. Mocht dit evenwel te lastig voor je zijn, dan ga je morgenochtend maar even in de reconvales centen zaal, voor vijf francs verkoopt ieder een je gaarne zijn uitgangsbiljet, want als hij tegen den dokter zegt, dat hij het verloren heeft, krijgt hij een nieuw biljet of moet hij voor zijn straf nog een dag of vijf langer in het ziekenhuis blijven, wat menigeen niet eens zoo onaardig vindt. Mouillon gaf daarop geen antwoord, een laatste gevoel van schaamte hield hem nog terug. Eindelijk zei hij Nu wij zullen eens zien Volkomen tevreden over dit resultaat staak te Rouquin voorloopig het fluisterend gevoer de gesprek. Hij schreef in bed den beloofden brief voor mijnheer Chardon en hield dien vervolgens den gerechtsdienaar voor, die hem met een hoogroode kleur aannam. Toen leg de Rouquin zich te slapen, terwijl hij in zich zelf mompelde De man is mijn Die groote opwinding had echter den zieke geen goed gedaan. Des nachts kreeg hij zwa re koorts. Den volgenden dag schreef de geneesheer hem opnieuw volkomen rust voor. Die uitspraak was den avonturier niet on gevallig. Met weinig moeite verborg hij voor den bewaker, die Mouillon was komen aflos sen en hem geen minuut uit het oog verloor, den terugkeer zijner krachten. Deze beambte had niet als Mouillon een schamel stuk brood voor zijn ontbijt, hij spreidde op een helder wit servet, dat hij had medegebracht, een rijkelijk maal van brood, vleesch en wijn uit. Dat was geen man voor Rouquin. De booswicht wentelde zich op zijn andere zijde onder het slaken van een pijnlijken het terrein, waarvoor zij lucifers kochten. De huls werd aangestoken, een ontzettende knal volgde, waardoor de knapen tegen den grond sloegen. Den 12-jarigen W. werden de vingers van een zijner handen afgeslagen, N. kreeg ernstige brandwonden, terwijl een der de jongen, zekere Van S., een diepe wonde aan het voorhoofd kreeg en aan het oog ver wond werd, De heer Schutte en de gemeen te-veldwachter Holties legden bij W een nood verband, waarna de jongen onmiddellijk naar de R.K. Ziekenverpleging te Zwolle werd vervoerd, waar alle vingers zijn geamputeerd. De andere gewonden werden door dr. Van Ravenswaay, die juist langs kwam, verbon den en naar huis vervoerd. GEEN SLIMME BUURVROUW. Inbrekers aan den arbeid. Nog steeds wordt de inbrakenreeks te En schede voortgezet. Bijna geen dag gaat voor bij of er wordt de een of andere inbraak ge pleegd. Zaterdagavond is op klaarlichten dag in een tweetal woningen ingebroken, welker bewoners eenigen tijd afwezig waren. Door dat toevalligerwijs de betrokken personen dien dag juist vrij aanzienlijke geldbedragen naar de Spaarbank hadden gebracht, was in beide gevallen de bult- niet groot. Terwijl men bezig was in de eene woning in te breken, kwam een buurvrouw naar buiten, die iemand zag staan en zich daarover verwonderde. De man had echter de brutaliteit, de vrouw om lucifers te vragen en stapte toen de keuken binnen, waarbij hij de vrouw eenigen tijd aan de praat hield. De inbrekers konden zoo ongestoord de vlucht nemen. KERKTOREN TE OUDKARSPEL DOOR DEN- BLIKSEM GETROFFEN. Tijdens een korte, doch hevige onweersbui, welke Maandagavond ajhier losbarstte werd de kerktoren door den bliksem getroffen. De omwonenden zagen den top rooken, doch van brand werd niets ontdekt. Bij verschillende omwonenden werd de aansluiting van de radiodistributie stukge slagen. EEN ONWAARSCHIJNLIJK VERHAAL. Het bleek toch juist. Zondagmiddag vervoegde zich aan het po litiebureau Raampoort te Amsterdam een jongeman uit Utrecht, die daar een zonder ling verhaal vertelde, dat echter naar latei- bleek vrij goed met de waarheid overeen kwam. Hij deelde n.1. mede Zaterdagnacht in zijn woonplaats zoo laat te zijn thuisgeko men, dat men hem niet meer wilde binnen laten. Toen zijn herhaalde pogingen om toch in het huis te komen mislukten, stal hij uit den tuin de fiets van zijn broer, waarmee hij naar Amsterdam reed. Geld om eten te koopen bezat hij niet en aangezien hij door den langen tocht naar Amsterdam danig honger had gekregen, ver kocht hij het rijwiel aan een hem onbeken den man voorvier gulden. Een klein deel van het aldus verkregen geld had hij besteed voor het koopen van brood jes de rest van de vier gulden had hij in een kerk in eencollectebus gestopt. Hoe zonderling het verhaal ook luidde, toen de politie op onderzoek uitging bleek de fiets in Utrecht werkelijk te zijn verdwenen. Op verzoek van de politie aldaar werd de jongeman weer zoo -spoedig mogelijk op transport gesteld. N.S.B.'ers in het gedrang. Door tegenstanders bij liet colporteeren aangevallen. De burgemeester van Bussum heeft, verband met de herhaaldelijk voor komende rellejes bij het colporteeren het colportageverbod uitgevaardigd voor het Oostelijk deel der gemeente. Dinsdagavond nu schijnt een groep N.S.B.'ers uit Hilversum, daartoe met auto's aangevoerd, via den Rijksweg, waar ze in de buurt van De Gooische Boer zijn uitgestapt, een poging te hebben gedaan, in de z.g. Bolsjewieken buurt te gaan colporteeren. Naar de poitie meedeelde, is de groep van on geveer 40 man in gesloten colonne den weg opgemarcheerd in de richting van de arbeiderswoonwijk nabij den Ver- meulenweg., Ongeveer veertig lieden hadden zich in unifoiyn en witte over hemden gestoken. Het gerucht van de aankomst der fascisten moet zich als een loopend vuurtje in de buurt verspreid hebben. Onmiddellijk togen tegenstanders uit om een offensief te openen en in de na bijheid van de Heilige Kerk kwam het tot een treffen. Het was toen ongeveer acht uur. Hoe het daar precies is toegegaaan, is nog niet uitgemaakt. Politie was er niet bij. Doch er zijn van weerskanten harde klappen uitgedeeld. Er is bloed gevloeid. De N.S.B.'ers werden door het dorp nagejaagd. De politie kwam er geluk kig aan te pas en heeft met sabel en gummistok de kemphanen hardhan dig gescheiden. Bij het vooiimalige Postkantoor in de Havenstraat werd het verzet de kop ingedrukt. De N.S.B. 'ers, die al vechtend verspreid wa ren, werden vandaar in groepen on der bescherming der politie naar het clubhuis in de Koningslaan gebracht, nerst om ruim 9 uur was de rust her steld. Naar men meldt, zijn twee N.S.B. ers bewusteloos geslagen en per auto naar het clubhuis vervoerd. Tegen een O.S.P.er is proces-verbaal opge maakt wegens mishandeling. kreet. Hij moest de terugkomst van Mouillon afwachten. Tegen acht uur des avonds verscheen de arme drommel. Toen hij alleen met Rouquin was, boog hij zich over hem heen. Uit zijn mond kwam een sterke wijnlucht, hij had dus de vijf-duizend francs reeds gebeurd. Ik heb ze in mijn zakfluisterde Mouil lon met dronkemans vertrouwelijkheid. En branden ze daar niet vroeg Rou quin lachend. - Ja, in 't eerst wel. Maar dat zijn alle maal domkoppen Wie zijn domkoppen vroeg Rouquin. Wel, die anderen Welke anderen Die andere bewakers. Rouquin zegevierde. Mouillon had blijkbaar zeer veel gedron ken, maar hij was toch goed bij zijn verstand. Waar zijn de kleeren vroeg Rouquin. Die heb ik om mijn lijf. Waarachtig het zou al te dom zijn geweest om hier zoo'n groot pak naar binnen te dragen Zie je dan niet, hoe dik ik sinds vanmorgen ben geworden Mouillon wierp zijn uniformjas uit, waar onder hij nog een andere jas droeg. Toen trok hij ook een burgervest uit en daaronder had hij een lichtbruine pantalon, welk voor werp hij om zijn hemd had geslagen. Is de kerel gek bromde Rouquin. Hoe kan hij zulke in 't oog loopende kleuren kie zen Ja, dat heb ik ook al gedacht, meende Mouillon en daarbij begon hij te schateren van het lachen. Een zieke, die niet ver van den gerechts dienaar in zijn krib lag, werd hierdoor even in zijn slaap gestoord. Wie niet sterk is, moet slim wezen, her nam Mouillon met zelfgenoegzaamheid. Ik heb het goede idee gehad, om een klaphoed voor je te koopen, dien heb ik nu op mijn eigen hersens, gegarandeerd voor twee jaar, zooals er op staatniet op mijn hersens natuur lijk, maar op den hoed. Wil ik hem voor den dag brengen Rouquin wenkte, dat er iemand scheen te BUITENLANDSCH NIEUWS. Al Capone lapt schoenen. Al Capone,' Amerika's beruchte „gangster", moet nu, ver van zijn luxueuze villa te Miami in Florida, waar hij zich omgaf met groote weelde en in kostbare auto's rondreed, in de strafkolonie op het eiland Alcatraz schoenen lappen. Hij leidt hier een volkomen ge-isoleerd bestaan. Er is op het eiland zelfs geen radiotoestel en de gevangenen mogen geen kran ten lezen. Al Capone en zijn mede-gevangenen op dit eiland zijn gerangschikt in de klasse „onverbeterlijke misdadigers", wien elk contact met de buitenwe reld voor hen gelijkstaande met de onderwereld moet worden ontzegd. Werkloosheid toegenomen In Augustus. Het aantal werkloozen bedroeg in Engeland op 20 Augustus van dit jaar 2.136.578, d.w.z. 10.318 meer dan op 23 Juli, en 274.559 minder dan een jaar geleden. - - ww.i. v «V lU\.llVUUILg OCUV1 l UV vorige maand toe aan de groep jon gens en meisjes, die dezen zomer de school hebben verlaten. Ministerieele speech uit de lucht. Bij de opening van de vlieghaven van Newtownards bij Belfast is Lord Londonderry. minister voor luchtvaart met zijn echtgenoote en drie dochters in een vliegtuig opgestegen om uit de lucht een toespraak te houden. Toen het vliegtuig 25 K.M. weg was begon de minister te spreken, maar was nauwelijks te verstaan. Draad loos werd hem verzocht wat naderbij te komen. Dit geschiedde enkele oogenblikken later sprak hij van 1000 M. hoogte en elk woord was verstaan baar. Noodweer in Italië. De druivenoogst hier en daar volkomen teniet gegaan. In de Opper-Italiaansche bergen is de eerste sneeuw gevallen. Het Stifser Joch is bedekt met een laag versche sneeuw van 30 c.M. dikte. In de bergen bij Triest ligt reeds op een hoogte van 1800 M. sneeuw. In de lager gelegen gebieden van Noord-Italië woeden stor men en wolkbreuken, die groote scha de aanrichten. Iri de wijnbouwstreken zijn niet minder dan 400 duizend cen- tinaren wijndruiven in de laatste da gen volkomen vernield. De temperatuur is plotseling sterk gedaald. Tengevolge van het hooge water is het niveau van het Como-meer zoo sterk gestegen, dat het voornaamste plein van Como is overstroomd. Op den Oostelijken oever is de spoorlijn onder water gezet, zoodat het verkeer alleen door overstappen in motorboo ten faiogelijk is. Door de hagelbuien in het wijngebied van Monseraio zija 110 gemeenten getroffen. De aange richte materieele schade bedraagt meer dan 15 millioen lire. De oudste man van Polen overleden. Te Wilna is in den leeftijd van 115 jaren de oudste man van Polen, Alex- ander Rymaszewski overleden. Hij was geboren in 1819 en voelde zich tot het laatste oogenblik gezond gn wel. Kinderverlamming in Denemarken. In Denemarken is een epidemie van kinderverlamming uitgebroken. In Faaborg zijn Maandag 120 en in Oden- sa 34 nieuwe gevallen geconstateerd. De karaf als brandglas. In de buurt van de Deensche stad Swendborg is een groot badhotel, dat gesloten en onbewoond was, op klaar lichten dag een prooi der vlammen ge worden. Aanvankelijk dacht men aan brandstichting, doch bij het blusschen kon men de oorzaak van den brand ontdekken. Een met water gevulde ka raf was door de zon beschenen en werk te zoodoende als brandglas. De tafel, waarop de karaf stond, raakte in brand. zijn wakker geworden. Maar dat hielp niet. - Och, wees maar niet bang, praatte Mouil Ion door. Hij bracht den hoed te voorschijn en sloeg hem met een harden klap open.** Rouquin wist niets beters te doen dan van den nood een deugd te maken. Hij greep den hoed, drukte hem behoedzaam weder ineen en verborg hem haastig onder zijn matras. Het is goed, dat je daaraan hebt ge dacht prees hij Mouillon. - Ja, natuurlijk Het zal nu misschien voor het eerst wezen, dat de hoed een hoofd redt Dit luidruchtig gepraat mishaagde Rou quin zeer. Hij wendde zich om en zei tegen den bewaker, dat deze hem niet voor het aanbreken van den dag mocht wekken. Mij goed, riep Mouillon. Ik heb wat te gen de verveling meegebracht. Dit zeggende, zette hij een klein fleschje op tafel, dat waarschijnlijk niet met limonade gevuld was. Vóórdat de wakker gemaakte zieke weer goed en wel was ingeslapen, had hij twee of driemaal opgemerkt, dat de gerechtsdienaar op eigenaardige wijze met de lippen smakte. Rouquin sliep niet, hij lag te denken. Waar het gold de gerechtigheid haar prooi te ont nemen, moest al zijn tegenwoordigheid van' geest worden opgewekt. Hij bezat nu, welis waar, het noodige voor een behoorlijke ge daante-verwisseling, maar kon hij ook verder op dien dronken Mouillon als helper reke nen In zijn toestand was het niet denk baar, dat Mouillon hem een uitgangsbiljet zou kunnen verschaffen. Kon hij dat gedruk te papier zelf niet op slinksche wijze uit het bureau van den onder-directeur weghalen Gesteld, dat hem dit gelukte, zou hij dan wel in staat zijn, de beide hooge trappen op en af te loopen, het biljet in te vullen, zich onder de vertrekkenden te mengen, het gun stige oogenblik af te wachten, enz. Rekende hij niet te veel op zijn krachten Zoolang hij nog op zijn bed lag, was hij een heele held, maar zou hij dit nog wezen, als hij het bed verlaten had Hoe meer Rouquin na dacht, des te meer ging ook zijn hoop verflauwen. Maar er zat niets anders op, hij moest thans wegkomen of het zou hem nooit gelukken. Hij begreep wel, dat hij zeer spoedig, den vol genden dag misschien reeds, zou getranspor teerd worden naar de ziekenzaal van het gerechtshof en dan was zijn kans verkeken. Werd daar voor hem de deur geopend, dan zou het zijn, om hem eerst voor zijn rechters en daarop naar het schavot te geleiden. Die laatste voorstelling schonk Rouquin al zijn ondernemingsgeest, al zijn veerkracht, al zijn vermetelheid terug. Hij wendde zich nog maals om in zijn bed en slaakte een zucht van verlichting, daar het hem bleek, dat zijn wond hem bijna geen pijn meer deed. Wat voerde Mouillon intusschen uit? Hij zat op zijn stoel te slapen. Mouillon was Rou- quin gevaarlijk gaan worden. Als men thans de dronkenschap van den bewaker bemerkte, zou deze onmiddellijk door een anderen ge rechtsdienaar worden vervangen, j Rouquin ontwierp het eene plan na het andere, maar was nochtans met geen enkel dier plannen tevreden. Eensklaps ontstond er eenig rumoer op de ziekenzalen. Men zocht hulp voor een armen man, die op straat overreden was en nu het ziekenhuis werd binnengedragen. Vooruit maar, vooruit maar beval een pleegzuster, die men reeds van het noodige verbandlinnen voorzien had. Rouquin had die woorden gehoord, voor hem waren ze voldoende, om er dadelijk een nieuw plan op te bouwen. Het toeval begunstigde den booswicht nog maals. In minder dan twee minuten had Rouquin de kleeding aangetrokken welke Mouillon voor hem had meegebracht en stond hij voor zijn bed. Wat Mouillon betrof, deze ging voort met te droomen van al het genot, dat een mensch, die tienduizend francs op zak heeft, zichzelf verschaffen kon. De gewonde Rouquin deed een paar schre den en wankelde in het eerst. Maar al zijn wilskracht bijeenroepend, zegevierde hij ook over eigen lichaamszwakte en bereikte hij de trap. (Slot volgt.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1