EXTRA STERK! 25e JAARGANG DINSDAG 11 SEPTEMBER 1934 No. 73 litBOWfi- EN ADVERTENTIEBLAD V EN OMSTREKEN OM HET GOUD. W1ERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. NIEUWE INDUSTRIEëN IN ONS LAND. Als gevolg van een Joodsche immigratie. De commissie voor economische voorlichting van Duitsche immigranten te Amsterdam heeft een enquête ingesteld naar aard en omvang der nieuwe industrieën na 1 April van het vorig jaar door of onder deelneming van Duitsche Joden gevestigd, en daarbij 100 bedrijven aangetroffen met meer dan 5 werk nemers. Het totaal aantal Nederlandsche arbeids krachten, dat als gevolg van de vestiging in de laatste 11/4 jaar van deze nieuwe industrieën direct en indirect (indirect tenge volge van den inkoop van Nederlandsch ma teriaal door de nieuwe ondernemingen) werk heeft gevonden en zal vinden, kan becijferd worden op circa 4500. Behalve een belangrijke metallurgische on derneming (nikkelfabriek) zijn verscheidene metaalwarenfabrieken w.o. lampenfabrieken opgericht. Interessant is ook de oprichting van een fabriek van electrische instrumenten voor geneeskundige doeleinden en van een fabriek voor speciale meetinstrumentendeze fabrieken zijn de eerste van deze soort in Nederland. Van de nie uwe ondernemingen in de tex tielindustrie produceeren vele fabrieken arti kelen, die tot dusverre niet ini ons land wer den gemaakt, b.v. tricot van kunstzijde (z.g. charmeuse) fabricage van voering, naaizij de, gebreide-^ en gehaakte goederen enz. Een groot aantal nieuwe ondernemingen houdt zich met de fabricage van kleedingstuk- ken en lingerie, hoedenfabrieken, pantoffel- fabrieken, fabrieken van heerendassen enz. Duitsche chemici hebben hier te lande een aantal nieuwe chemisiche bedrijven in het leven geroepen, b.v. fabrieken die geneesmid delen vervaardigen, fabrieken van cosmetische artikelen en van chemisch-technische pro ducten. Verschillende in ons land gevestigde fa brieken, zooals koffer-fabrieken, fabrieken van leeren handschoenen, van gummistof en gummi-artikelen, handwerken enz. dragen eveneens het karakter van nieuwe industrieën. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIE RINGEN BUREAU: Hippolytushoef WIeringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN: Van 1 5 regels Iedere regel meer f 0.50; 1 0.10. HET LEGER DES HEILS. (Stichter William Booth.) Naar wij vernemen, zal het Leger des Heils dit jaar zijn Nationale Aanvrage houden van 29 September tot 13 October a.s. Ofschoon het Leger des Heils zich op gees telijk en maatschappelijk gebied in gestadi- gen bloei mag verheugen, en de sympathie voor zijn arbeid steeds toeneemt ook in ons land, zijn er toch nog velen die onbekend zijn met de nooden aan dien arbeid verbonden. De Nationale Aanvrage is de groote collec te, die gehouden wordt tot instandhouding van de vele takken van arbeid daaronder moet niet slechts verstaan worden de verzor ging van de geestelijke afdeelingen, maar in 't bijzonder de verzorging in de vele Maat schappelijke Tehuizen, van de duizenden mannen, vrouwen en kinderen van alle ge zindten, om deze te voeden en te kleeden. Daar ons Reclasseeringswerk zicih in de laat ste jaren sterk heeft uitgebreid, overschrij den onze uitgaven voor dezen arbeid over het afgeloopen jaar de ontvangen subsidie reeds met een bedrag van bijna f 22.000. Denk daar bij ,dat de winter weer in aantocht is en er dus veel noodig is. Het is algemeend bekend, dat het Leger des Heils zijn deuren wijd wil openzetten en aan hulpbehoevenden de hand wil reiken. Stel het Leger in staat ook door uw bijdrage dit jaar nog meer te doen dan ooit te voren. Teneinde misverstand en teleurstelling te voorkomen, gelieve men er zich van te verge wissen, dat de collectant door het Leger des Heils (StichterWilliam Booth) is gemach tigd en men doe dat ook, al heeft de kleeding van den collectant soms eenige overeenkomst met de bekende uniform van het Leger des Heils. Al de collectanten hebben Volmachten op naam, ge teekend door Kommandant B. EVANGELINE BOOTH. Door den hoogen raad van het Leger des Heils is, dezer dagen, uit vijf can- didaten tot leidster van het Leger, in de plaats van generaal Higgings, die zal aftreden, gekozen Evangeline Booth en hiermede is een merkwaar dige dochter van een merkwaardigcn vader aan het hoofd gekomen van de grootsche organisatie, die de schepping was van William Booth. Tot dusver was de 69-jarige Evangeline comman dante van het Leger des Heils in de Vereenigde Staten en een man die het weten kan, gelijk mr. Henry W. Taft, (een broeder van den ex-president van dien naam) die voorzitter is van den Advisory Board van het Leger en die als zoodanig sinds jaar en dag met commandante Booth heeft samenge werkt, verklaart onomwonden, dat de groei en de invloed van het Leger des Heils in Amerika geheel te danken zijn aan den moed, het inzicht, de geeste lijke kracht en de humaniteit, maar niet minder aan de sterke, zakelijke kwaliteiten van miss Booth. Natuur lijk is het Leger des Heils ook in Ame rika niet altijd gegaan over met rozen bestrooide paden, maar altijd heeft commandante Booth haar optimisti- schen kijk op de dingen weten te be houden, zoozeer was ze er van over tuigd, dat haar zaak te groot was om niet te slagen. In de afgeloopen vier jaren van de wereldcrisis heeft het Leger des Heils in Amerika voor enorme moeilijkhe den gestaan. De crisis maakte, dat veel vaker een beroep op de hulp van het Leger werd gedaan dan ooit te voren. Om met een cijfer te komen in het af geloopen jaar werden niet minder dan 15.000.000 aanvragen om steun gedaan en dat bij verminderde inkomsten. In dien tijd heeft Evangeline Booth kun nen toonen wat zij voor de organisatie beteekende. Ze reisde de Vereenigde Staten rond om persoonlijk te confe- reeren met de groote mannen uit de bank- en zakenwereld. Wlaar ze kon, verbreedde en verdiepte ze het finan- cieele front en zoozeer wist ze haar of ficieren te bezielen voor de goede zaak, dat deze vrijwillig afstand deden van een deel van hun, toch al vrij gering, salaris. Maar naast de materieele be langen van het Leger, heeft comman dante Booth ook altijd zijn geestelijke belangen en idealen weten hoog te houden. Zij is de leidster geweest van honderdduizenden mannen en vrou we^ die ze heeft weten te bezielen en voor te gaan. Evangeline Booth, ofschoon bijna 70 jaar, ziet er veel jonger uit. Ze is lang FEUILLETON. No. 136. Met de anderen, die toegesneld waren tot het verleenen van hulp, ging hij gelijktijdig naar beneden, waar een hoop nieuwsgierigen van de straat, in weerwil van het afweren van twee gendarmes, tegelijk met den zwaar verminkten, overreden man de ziekenhuis poort was binnengedragen. Onopgemerkt mengde Rouquin zich tusschen de nieuwsgie- rigen, waar evenwel zoo gedrongen en ge duwd werd, dat hij op de schouders van an deren moest leunen, teneinde zelf op de been te kunnen blijven. Drie straatjongens, die het meest voor aan stonden bij de indringers, werden opgepakt en in verzekerde bewaring gebracht. Rouquin, die er met zijn grauwen baard, zijn ziekelijk bleek gelaat en zijn gebogen houding ais een grijsaard uitzag, stond nog altijd in de voorste rij der nieuwsgierige me nigte. Een der gendarmes trad op hem toe. Schaam jij Je niet, vroeg hij op barschen toon, om op jouw leeftijd daar aan het hoofd van die indringers en lawaaimakers te staan? Ga naar huis, je kinderen en je kleinkinderen maken zich al ongerust over je lange uitblij ven Als je soms omtrent het gebeurde je getuigenis hebt af te leggen, meld je dan morgen om tien uur bij den commissaris van deze wijk, maar noodig is het anders niet de politie weet al genoeg. Ik begrijp niet, waarom je blijft wachten De man is doode- lijk verwond en zal althans voor zijn persoon geen eisch van schadevergoeding meer be hoeven in te dienen Rouquin boog eerbiedig. Ik kan het waarlijk niet helpen, dat ik hier ben, mijnheer stamelde hij. Die ande ren hebben mij tegen wil en dank meege en slank met bruina oogen en krul- |lend rossig-bruin haar. Haar gevoelige mond glimlacht spoedig en gaarne, vooral bij den aanblik van kinderen. Heel eenvoudig leeft zij in een voorstad van New-York en in de korte uren, dio ze voor ontspanning kan uitsparen, ziet men haar lange wandelingen doen door veld en bosch, met Helga, haar grooten Deenschen dog, op haar hie len. Of soms rijdt ze op haar bruin paard Golden over de heuvelen van Westchester en in de rast en stilte van haar tuin schrijft ze haar lezing:en en preeken en beraamt nieuwe cam pagnes. Geheel en al toegewijd aan het werk dat ze koos, kan ze geen rust vinden vóór een program, hoe over vuld ook, geheel is afgewerkt. Avond conferenties volgen heel vaak op een dag van druk werk op haar bureau of op een lezing voor een groote verzame ling toehoorders én menig uur van den nacht gebruikt miss Booth voor het telefoneeren om inlichtingen met betrekking tot het werk, dat haar in de ochtenduren wacht. Zoo maakte mr. Taft een keer mee, hoe de commandan te, na een drukken dag op het hoold- kwartier te New York, den nachtrein nam naar Worcester in Massachusetts, waar ze den volgenden dag confereer de met den leidenden officier van het Leger voor New-Engeland. Op den Zondag, die daarop volgde, leidde ze drie godsdienst-oefeningen en hield ze een lezing voor £500 personen. Daarna nam ze den nachttrein naar New York om Maandagmorgen om half negen pre sent te zijn voor een conferentie met den leider van Atanta, Georgia. Dit tempo handhaaft de 69-jarige na een werkzaamheid voor het Leger van meer dan veertig jaar. Alleen een ge zonde vrouw met een onuitputtelijke energie is zooiets gegeven Evange^ line Booth is een spreekster van wie een groote bewogen kracht uitgaat. Het beroep, dat ze op haar medemen- schen doet, is zoo magnetisch, dat ze honderden en duizenden aantrekt. Dik wijls moet ze, na afloop van een rede, nog een kort woord spreken tot de ve len, die buiten het gebouw wachtten, maar niet meer toegelaten konden wor den. Het spreken voor groote groepen toehoorders zit de nieuwe leidster van het Leger in het bloed. Ze heeft dat ge daan vanaf haar twaalfde jaar en liet oogenblik waarop haar vader haar op een leeg zeepkistje neerzette en haar opdroeg om de boodschap van het Le ger des Heils te brengen aan de spot zieke bewoners van de Londensche Whithechapel-sloppen. En nog altijd beschouwt zij het brengen van de boodschap als de belangrijkste op dracht van haar leven. -de spoorlijn Tientsin-Poekau drie spe. De „Morro Castle" is met £40 koppen ciale pantserwagens in dienst gesteld, bemand en heeft 318 passagiers aan drongen. Goedenavond, mijnheer De booswicht ging met de volksmenigte de poort uit, die als een vesting bestormd was geworden. Er kwam een leeg huurkoetsje voorbij. Rouquin riep het aan. Zijn beenen wilden hem niet meer dragen en hij zou misschien een minuut later door de saamgestroomde menschenmassa zelf het ziekenhuis weer zijn binnengedrongen, als hij geen goed heenko men gezocht en gevonden had. Voor de deur van het nu gesloten zieken huis waren de gendarmes nog altijd bezig, om de menschen uiteen te jagen. De koetsier van het huurrijtuig had Rou quin's roepen gehoord en hield zijn paard in. De grijsaard met zijn grauwen baard had moeite genoeg, om het portier te openen, maar eindelijk gelukte hem dat dan toch. Maar hij was te zwak, om zijn voet op de treeplank te brengen en in te stappen. Een goedhartige gendarme kwam den stum- perd een handje helpen en toen hij hem heel voorzichtig in het rijtuig gekregen had, vroeg hij, waar de koetsier hem brengen moest. Rouquin noemde op goed geluk een straat en een huisnummer rue de 1'Umversité, nummer drie-en-twintig. De gendarme deelde den koetsier het adres mede deze klapte met zijn zweep, het rij tuig rolde voort en Rouquin was nog éénmaal gered, maar het zou hem niet baten. Nemesis zat hem vlak op de hielen. XLVII. Enkele dagen van volslagen werkeloosheid en kalmte, ver van de politie verwijderd, wa ren voldoende gebleken, om het werk, door de geneesheeren van het Hotel-Dieu begon nen, ook goed te voltooien. Rouquin bezat een buitengewoon sterk ge stel. Toen hij weer in staat was, zich als een gewoon mensch, zij het ook met grootere be hoedzaamheid, te bewegen, had hij zich ge haast, om bij zijn vriend, den kunsthandelaar Chardon, een cassette te halen, die aan deug delijke papieren en eenig goudgeld twaalf maal honderd duizend francs bevatte. Chardon had den gerechtsdienaar Mouil- Ion de hem door Rouquin toegezegde tiendui De proefritten zijn goed verloopen. Elk dezer drie wagons is bemand met 12 soldaten en twee machinegeweren. De wagons halen een, snelheid van 20 mijl per uur. Geducht misdadigster gepakt. Wong-Sze, vrouwelijke bende leider. Een dezer dagen heeft men een der brutaalste misdadigsters in Noord- China gearresteerd, een vrouw ge naamd Wong-Sze, die zich aldaar den bijnaam heeft verworven van „ge meenschapsvijand No. 1". Zij kon gearresteerd worden, door dat een uitgestooten lid van haar ben de de autoriteiten had ingelicht. De po litie heeft haar daarna in een val la ten loopen. Eerst trok zij nogj twee re volvers en trachtte te ontkomen, doch de overmacht was te groot, zoodat zij ontwapend kon worden. Deze dame heeft reeds bekend, schuldig te zijn aan meer dan 50 |mis- daden, waaronder moorden en beroo- vingen, gepleegd door haarzelf en haar bende. Magistraat handhaaft goede vermen. Drie Chineesche journalisten hebben getracht Tsao Meng Chiu, een magi straat te Pingyuen, Höpei, te inter viewen, doch in plaats van vriendelijk te worden ontvangen, zooais zij zich hadden voorgesteld, ontvingen zij elk 10 stokslagen, omdat zijl gekleed wa ren in korte broek, een open sport hemd en toppunt van onbeschaamd heid een bril droegen. Of de journalisten al beweerden, dat zij bij hun werkzaamheden moei lijk zwaardere kleeding konden vei ara gen, en dat het niet langer onbeleefd was een bril te dragen, aan de stoksla gen konden zij niet ontkomen. Met roode, opgezwollen gezichten vertrokken zij. De heeren trachten thans te bewerkstelligen, dat de magi straat ontslagen en bestraft wordt. Toeristenschip in brand in Amerika. Het Amerikaansche passagiersschip „Morro Castle", 11520 ton metend, is twintig mijlen ten Zuiden van het licht schip Scotland in brand geraakt en zond S.O.S.-seinen. De N. Y. Radio Corporation, die het S.O.S.-bericht ontving, gaf het sein door ook nadat de communicatie ver broken was. BUITENLANDSCH NIEUWS. Pantserwagens op de treinen in China. Ter bescherming der reizigers. Tot bescherming der reizigers zijn op zend francs stiptelijk uitbetaald. Zijn kantoren in de rue Lafayette liet Rou quin eenvoudig onbezocht. Hij was niemand iets schuldig, daar had hij reeds bijtijds voor gezorgd en de rechter van instructie vond in zijn woning letterlijk niets van eenig belang voor het gerechtelijk onderzoek. De deur werd verzegeld en die zich kwamen aanmelden voor zaken, konden heengaan, zooals zij ge komen waren. Alles wat betrekking had op Rouquin of diens werkkring had plotseling opgehouden te bestaan en hijzelf, naar het scheen eveneens. Zijn vlucht werd spoedig genoeg opgemerkt, maar toch nog, gelijk wij gezien hebben, te laat, om den vermetelen booswicht te grij pen. Mouillon ontving zijn straf. Hij werd met schande overladen uit den dienst verwijderd. Van het opzetten eener wijnzaak kwam niet veel, daar de smaak van den wijn hem te machtig was en hij het loon voor zijn ver raad spoedig door het keelgat had gejaagd, om daarna nog armer, nog rampzaliger te worden dan vóór de periode van weelde, die hij gekend had. Doch keeren wij naar Rouquin terug. De president van de rechtbank had zoowel aan den offiicier van justitie als den prefect van politie nadrukkelijk zijn ontstemming te kennen gegeven, dat een misdadiger, die zelfs moorden op zijn strafregister had staan, her haaldelijk in handen geweest was van de jus titie en zich had weten te onttrekken aan de straf, die hem toekwam voor zijn euvel daden. Herhaaldelijk hadden de hooge auto riteiten geconfereerd over de wijze, waarop men zich andermaal van dezen schurk zou kunnen meester maken. Men veronderstelde, dat hij zich eenigen tijd in Parijs schuil zou houden, maar dan zou trachten om naar de provincie te ont snappen. Zijn signalement was algemeen ver spreid onder de politiebeambten en de prefect had te kennen gegeven, dat diegene, die vol doende aanwijzingen over zijn schuilplaats zou weten te geven, voor promotie in aanmer king zou komen. Reeds begonnen de Parijzenaars te klagen, dat de controle aan de Berrière, de grens van de stad, zoo tijdroovend was en dat alles nauwlettend werd nagezien, toen uit Fontai- nebleau bericht kwam, dat daar een persoon zijn onze eigengebreide wollen kousen, Sok ken, TRUIEN, Pullovers, onderjurken, vesten, enz. enz.le klas reparatie enz. voor alle soor ten wollen kleeding, kousen en sokken, (ook de allerfijnste). JAAP SNOR, Zuidstr. 19, Den Helder. (Let op den Geelen Winkel. Voor Wieringer bij Jb. Kaleveld. boord. Het schip werd Zaterdag op thuisreis van 'n pleiziertocht naar Ha vanna, die een week duurde, te New York verwacht. Tweehonderd dooden Omtrent de ramp, die het toeristen schip „Morro Castle" heeft getroffen, melden de pers-agentschappen de vol gende bijzonderheden Volgens sommigen is de brand ont- staan^ doordat de bliksem des nachts in de olietanks is geslagen, die zich in het middenschip bevinden. Het vuur greep zóó snel om zich heen, dat het on mogelijk was, maatregelen tot inper king te nemen. Het groote schip stond binnen korten tijd geheel in vlammen. Er werden in allerijl eenige redding booten gestreken. De kapitein zou kort voor het uitbre ken van den brand aan een hartver lamming zijn overleden. Daar groote schepen niet in de nabij heid van het brandende schip konden komen, moesten zij hun reddingspogin gen opgeven. Te half tien Zaterdagmorgen waren honderdvijftig overlevenden van de „Morro Castle" aan de kust van New Jersy aan land gebrcaht. Het Engelsche stoomschip „Monarch of Bermuda" meldt, dat het 65 perso nen in veiligheid heeft kunnen bren gen. Des morgens te tien uur cirkelde 'n vliegmachine om het brandende schip en deelde per radio mede, dat opnieuw twee reddingbooten waren gestreken. De te Spring Lake aan land gezette leden van de bemanning zijn van mee ning, dat het schip niet door den blik sem getroffen is, maar dat het vuur in het voorschip is uitgebroken. De ma trozen berichten dat de vlammen met ongelooflijke snelheid zich over het geheele dek uitbreidden en dat de ijlings gealmeerde bemanning niet meer in de gangen der kajuiten kon doordringen, zoodat men er zich moest beperken de patrijspoorten van het dek af in te slaan. De „Morro Castle" was in enkele mi nuten veranderd in een gloeienden oven. Vele passagiers trachtten zich te redden door in zee te springen. Vele anderen moeten in hun hutten omge komen zijn, daar de geweldige rookont wikkeling' iedere poging tot ontkomen onmogelijk maakte. Te Aspury Park zijn elf matrozen aan land gezet, van wie zes gewond waren. Ook eenige passagiers zijn daar aan land gebarcht. De geredden had den veel van de koude te lijden gehad. Slechts enkelen hadden gelegenheid zich behoorlijk te kleeden. Te Allenhurst zijn de eerste twee lij ken aangespoeld. Ook in andere kust steden spoelden lijken aan. Een dichte mist verhinderde ieder uitzicht, ter wijl de hevige Noord-Oosterstorm voortduurde. Drie New Yorksche politie-booten moesten door den storm terugkeeren, was gezien, met een figuur, overeenkomstig het opgegeven signalement en dat deze bij nadering van een politiebeambte zich op on verklaarbare wijze had weten te verschuilen. Onmiddellijk werd order gegeven aan den marechaussee om den rand van het bosch van Fontainebleau af te zetten en te verhin deren, dat hij weder zou ontsnappen. Met den commandant had het hoofd der politie een ernstig onderhoud en hoewel de comman dant de regimenten daar gelegerd niet ter beschikking van de politie kon stellen, liet hij zich vinden om in het bosch op dien tijd manoeuvres te laten maken, waardoor feite lijk een groot deel werd afgezet en de man schappen dienst deden als drijvers om het wild naar een hoek te drijven, waar dan de marechaussee kon optreden. Het was geen geheim gebleven, dat er een hooge premie, uitgeloofd op het arresteeren van den misda diger en vele boeren uit den omtrek togen er in clubjes met jachtgeweren gewapend op uit om zich, dood of levend, van den vluch teling meester te maken. Twee dagen had de jacht geduurd en en kelen der vervolgers liepen verwondingen op maar gelukkig niet van ernstigen aard,, toen een hevig geweervuur aan den zoom van het bosch te kennen gaf, dat daar een ernstige ontmoeting plaats had. De misdadiger, geheel in het nauw gedre ven, had zijn revolver gelost op zijn vervol gers, die onverwijld ook van hun vuurwapens hadden gebruik gemaakt en daardoor een te eervol einde gemaakt hadden aan het leven van den schurk, wien velen zoo gaarne een langdurige, zware straf hadden toegedacht tegenover het leed, dat hij anderen had be reid. Het lijk werd geschouwd en als dat van Rouquin herkend. Wie zich over Rouquin's dood verheugde was vooral de rechter Adolf d'Amondy, de vriend van markies d'Argental. Mijnheer d'Amondy had inderdaad veel van Norbert gehouden, hij had eerbied voor den naam van het beroemde gezicht der Argen- tals en zou al zeer ongaarne hebben gezien, dat die naam aan de algemeene verachting waren prijsgegeven. Wij willen ten slotte met korte woorden melding maken van enkele hoofdpersonen, die wij in dit drama hebben leereri kennen. Emil Senechal, gelukkig in Fatma's liefde, gaf zich alle moeite, het treurspel te verge ten, dat hem zooveel had doen lijden en hemzelf op den rand van het graf had ge bracht. Murad vereerde Chilperic een rijke beloo ning. Hij gaf hem niet alleen de toegezegde som, maar bovendien nog een deel van het aan Simeon beloofde geld. Fatma, die het Mahomedaansche geloof had afgelegd en uit eigen beweging tot de Christelijke Kerk overging, is de gelukkige vrouw van Emil. Murad keerde naar Constantinopel terug, gelukkige menschen achterlatend, doch hij zelf was het niet, want hij beminde nog al toos Gabrielle met een hopelooze liefde. Andreas Senechal was zwaarmoedig en zijn gezondheid bleef voor zijn broeder steeds een zaak van de grootste zorg. Hij scheen er een waren lust in te vinden, om ziek te zijn en werd ook in het vervolg nooit levenslustig of opgewekt. Hij is een melancholiek man ge worden. Hij heeft Lydia lief, doch die liefde is zeer ongelukkig, want de jonge vrouw is waanzinnig en nog altijd onder de hoede van de goede, oude mevrouw Xavier gebleven. Lydia meent, dat zij gevonnist is. In hel dere oogenblikken komt nu en dan de naam over haar lippen van den zwakken jongeling, dien zij zoo vurig en zoo oprecht had bemind. Ruim een jaar na den dood van markies d'Argental huwde Gabrielle met Valentin. Het ongehoorde fortuin, dat nu het zijne was geworden, heeft hem in niets veranderd hij bleef wat hij vroeger was, hij werkte veel en vlijtig aan wetenschappelijke problemen, maal deed zich altoos even eenvoudig en bescheiden voor. De oude vader Bertara vernam nooit iets omtrent het onwaardig gedrag van zijn eer sten schoonzoon, hem werd nooit iets be kend van het drama, waarin hijzelf zulk een belangrijke rol had vervuld. Tien dagen na Gabrielle's tweede huwelijk stierf hij kalm en zacht, zonder ooit te hebben opgehouden gelukkig te zijn. EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1