25e JAARGANG VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1934 No. 74 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN BIJ EEN TE KORT AAN GRAS WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels Iedere regel meer 1 0.50. t 0.10. VREDESCONGRES PUBLICEERT MANIFEST. „Wij hebben den geest van Locarno noodig." Het Wereldvredescongres heeft besloten het volgende Locarno-manifest te publiceeren „Wij vrienden van den vrede, vereenigd te Locarno, gevoelen ons verplicht, de heden- daagsche wereld, die door vijandschap, haat en onderling wantrouwen is verdeeld, te her inneren aan het groote werk van Locarno. Waarin onderscheiden zich de verdragen van Locarno Zij ontleenen hun oorsprong aan het wederzij dsche vertrouwen der deel nemende staatslieden en zijn de uitdrukking van het vertrouwen in een openhartige en duurzame toenadering der betrokken volken. Maar op welk een ellendige wijze heeft men met dit moreele kapitaal van Locarno gehan deld Het bewijs hiervoor is de huidige eco nomische politiek, die met haar zelfmoord strekkingen, haar maatregelen van isoleering, de internationale samenwerking belemmert. Daarbij gevoegd de crisis der ontwapenings conferentie, de vrees voor een nieuwen oorlog en de steeds meer postvattende fatalistische overtuiging, dat een nieuwe oorlog mogelijk is en dat het ons onmogelijk is, zulk een oor log te verhinderen. De menschheid is ziek, ziek aan een over maat van wantrouwen, hoewel ieder volk voor zichzelf bewust is, dat het wantrouwen tegen over hem in geen enkel opzicht gerechtvaar digd is. Kunnen de volken hieruit geen lee ring trekken Wij zullen niet spreken over blind vertrou wen, dat naar wij weten eveneens gevaarlijk is. Maar het blinde wantrouwen, dat heden bestaat, heeft ook zijn gevaren. De zieke menschheid moet opnieuw de din gen meer leeren zien, zooals ze werkelijk zijn en niet misvormd door dit ziekelijke wantrou wen. Wij hebben den Geest van Locarno noodig. Ziedaar het wachtwoord, dat wij uit Locar no heden aan alle volken en regeeringen doorgeven." BINNENLANDSCH NIEUWS. OP ZOEK NAAR HET LUTINE-GOUD. Het zuigwerk. De bergingstoren nog niet op de kleilaag. Aan het einde der vorige week is een aan vang gemaakt met wegzuigen van het zand uit den bergingstoren, die boven het wrak van de Lutine is geplaatst. Alvorens met zuigen werd begonnen, zijn duikers afgedaald, om de schuif voor de zuig- buis te verwijderen. De pers is daarbij getui ge geweest en hebben een tafereel aan schouwd, de fantasie van een Jules Verne waardig. Bij het afdalen in den toren loste elk begrip van realiteit zich op. Een onwezen lijke lichtglans, afkomstig van de onder wa ter opgehangen electrische lampen, gaf den indruk, als uit den zeebodem op te stijgen. In deze onwerkelijke omgeving bewoog zich een monsterachtig groote schaduw, waaruit ononderbroken een baanluchtbellen opborrel de de duikers. Boven het hoofd dreunde de lichtmotor, de echo's duizendvoudig weerkaat send en versterkend in de holle ruimte. Dat was een stukje bergingsromantiek, zooals men als buitenstaander slechts zelden te zien krijgt. Onmiddellijk na het bovenkomen van de duikers is men gaan zuigen. In een dikke straal werd water en zand uitgespoten. En de toren zakte, heel langzaam, maar hij zakte De heer Beckers heeft de omgeving van de toren nog eens afgepulst, zulks om de geruch ten, als zou het achterschip van het wrak zijn afgeslagen en op een andere plaats lig gen, te logenstraffen. Na honderd pulssteken had men niets anders dan zand aangeboord, alleen de laatste steek stootte op hout, doch dit was in de onmiddellijke nabijheid van den toren, zoodat de meening, dat het wrak HET AFSCHEID. Emmy ontwaakte door het geluid van opge wonden stemmen benedenFred en Dan Ryder maakten luider en heftiger dan ge woonlijk ruzie. Zij kroop diep weg onder de armoedige deken en luisterde. Sinds den dood van den ouden Ryder had den de beide broers bijna altijd ruzie gehad. Fred wilde de boerderij voor zich alleen heb ben hij haatte Dan, hij haatte ook Emmy. Tot gisteren was ze ziek van angst geweest, dat Dan weg zou gaan. Haar angstige mond ontspande zich, een weldadige warmte spreidde zich over haar mager lichaam. Als Fred haar niet had willen wegsturen, zou Dan haar nooit hebben liefgehad. Het was gisteren gebeurd Fred had haar bevolen, weg te gaan, had haar geslagenen Dan was snel komen toeloopen. Hij had haar in zijn sterke armen opgevangen en haar toi kalmte gebracht. Em, had hij gezegd, maar Em Hij keek haar aan en had haar tegen zich aan gedrukt. Maar Emmy En hij had zijn lippen op de hare gedrukt. Ze smoorde een kreet. Beneden, in de keuken, had een geweerschot geklonken. Emmy was laf. Een verblijf van 13 jaar in het weeshuis, voordat de oude Caleb Ryder haar haalde, om het huiswerk te doen, nu zijn vrouw gestorven was en vijf jaar lang sarren van Fred, waren juist niet de manie ren om haar moed aan te kweeken. Een oogenblik wachtte ze. Toen stapte ze bevend uit bed en ging in haar nachtjapon de trap af. Fred Ryder stond onderaan de trap. Wel, wat wil je, dwazin vroeg hij. Zij bevochtigde haar lippen en trachtte te vergeefs te spreken, haar oogen inspannend om achter hem de keuken in te zien. Die vervloekte hond zal op mijn land nog intact is, gerechtvaardigd blijft. Al heel spoedig ondervond dat werk tot tweemaal toe ernstige stagnatie. Het eerste oponthoud duurde van Vrijdagavond tot Za terdagmiddag. Er was een prop ontstaan in de persbuis, waardoor deze verstopt geraakte. Eerst Zaterdagmiddag laat had men dit euvel verholpen en werd opnieuw begonnen met pompen. Reeds na een kwartier moest het werk op nieuw onderbroken worden, ditmaal wegens een defect aan den motor, welke de pomp aandrijft. Doordat de afvoerleiding over stroomde, was een hoeveelheid water op den motor gevallen, tengevolge waarvan kortslui ting ontstond en eenige schade aangericht werd. De heer Beckers verzekerde evenwel, dat de schade niet van ernstigen aard was. De slagzijde van den toren, drie graden, blijft bestaan, zonder neiging te vertoonen,' grooter te worden. Men heeft de stellige ver wachting, den toren met het zuigen loodrecht te krijgen. Ook Zondag heeft het werk op den „Lutine" toren, dank zij het aanhoudend fraai weder, voortgang kunnen vinden. Weliswaar is de wind naar het Z.W. omgeloopen, doch de zee blijft kalm. Den geheelen Zondag is er zand uit den toren gezogen, om hem te laten zakken. Dit verloopt echter niet zoo vlot als de heer Bec kers had geraamd. Zondag met het invallen van den nacht was de toren naar schatting nog slechts 25 cm. gezakt. Evenmin was men er in geslaagd, de slagzij op te heffen. Een deskundige van de firma Doeksen en Dros deelde mede, bij navraag over de oor zaak van het langzame tempo, waarin de to ren omlaag gaat, mede, dat de pomp, waar mee het zand wordt uitgeworpen, een te gering percentage zand uitgooit. Althans aan zienlijk minder dan de heer Beckers had gedacht. Op een tweede vraag Wanneer, in dit tempo voortgaande, de kleilaag bereikt zou zijn, zeide de deskundige, te verwachten, dat de geheele Maandag er waarschijnlijk nog mee gemoeid zou zijn. Evenwel mag veron dersteld worden, dat het zakken in snelheid toeneemt, naarmate de toren dieper komt. VACANTE GEMEENTEN. Een slecht bezette ring. In den ring Enkhuizen der Ned. Herv. Kerk is door de benoeming van ds. W. A. Kastein te Hoogkarspel tot voorganger van de Vrijz. Hervormden te Kampen het aantal vacatures weer met een vermeerderd. Bovenkarspel is al sedert 1925 vacant. Grootebroek sedert 1929, Lutjebroek sedert 1926, Buiten genoem de Streekdorpen zijn nog in de onmiddellijke nabijheid van Enkhuizen onbezetVenhui zen, Wijdenes en Oosterbeek, Hem, Schellink hout, Zwaag, Wervershoof, Midwoud, Abbe- kerk en Lambertschaag, Aarts woud, Hoog woud, Obdam, Ursum, Wognum en Wadway. In den ring Enkhuizen zijn nog bezet, Enk huizen met drie predikanten, verder Urk, Andijk en Oosterdijk, Westwoud en Binnen- wijzend. OP ONZE VEEMARKT. Varkens brengen minder op dan ze kosten. Vermoedelijk tengevolge van het fnooie najaarsweer, waardoor het vee in de weide kan blijven, zijn de aanvoeren aan onze vee markten minder dan men zou mogen ver wachten. De groote najaarsdrukte moet nog komen. Als ze tenminste komt, want er is in het laatste jaar weer zooveel gewijzigd, dat ook de ervaren deskundige graag een slinger cm den arm houdt als het aankomt op voor spellingen. Ongetwijfeld heeft de reglementeering op het gebied van veestapel en veehandel een zekere evenwichtigheid gebracht, die ook blijkt uit de geringe prijsschommelingen van den laatsten tijd. Er zit zoo goed als geen muziek meer in. De prijzen staan vrijwel vast, geen ploeg meer in zijn handen hebben, zei Fred Ryder grimmig. Zijn dunne lippen bewogen zich tot iets, wat een glimlach moest verbeelden. Ik gebruik hem nu, om het land vrucht baar te maken. Toen werd zijn gelaat weer donker. En jij gaat naar bed, want anders ge bruik ik jou ook, om het land te bemesten. Emmy ging weer naar boven. Uren daarna hoorde zij een tweede schot. Zij trok de de ken over haar heen en verroerde zich niet. Toen zij naar beneden kwam om te ontbijten, was de keuken leeg. Fred kwam uit de schuur, fluitend, en ging aan tafel zitten. Waar is Dan fluisterde ze. Eruit gegooid 'en ik gooi jou er ook uit, antwoordde hij kortaf. Zoodra hij weg was, stak ze haar armen in den dunnen mantel van schapevellen en be gon de helling af te rennen. De grond was hard, de vorst was vroeg ingevallen. De grij ze stokken óp het veld kraakten, toen ze er tegen stootte en de vogelverschrikkers op het veld schenen zich grijnzend naar haar toe te buigen. Binnen een half uur was het geheele dorp in opschudding. Dat weeskind van de Ryders was huilend den ouden sheriff komen vertellen, dat Fred Ryder zijn broer had ver moord. De weg door de vallei zag er uit als op Zondag, bezaaid met wagens, kleine auto's en menschen, die allen door elkaar liepen. Fred Ryder lachte bij het zien van die op schudding. Hij en Dan hadden ruzie gehad en hij had Dan eruit gegooid. Hij wist niet, waar die idioot was heengegaan, en het kon hem niet schelen ook. Zijn oogen rustten met een uitdrukking van verachting op het blee- ke, beschuldigende gelaat van Emmy. Een schot, zeker. Men mocht toch wel een hond dooden Over dien verwenschten hond was de ruzie juist begonnen, zei hij. Dan zou niet weggegaan zijn, zonder mij goeiendag te zeggen, zei Emmy met haar kla gend stemmetje. ook als ze te laag zijn om de productiekosten te dekken, We zien dit in de eerste plaats op de var- kensmarkt. Eenigen tijd geleden, juist nadat de meest pessimistische geruchten de ronde begonnen te doen, liepen de varkensprijzen een paar centen omhoog. Doch in den laat sten tijd draaien ze weer om de 15 centen per pond. Met een paar centen minder voor de slechtste exemplaren. Een prijs, die bij de opgeloopen veevoederprijzen den varkensmes- ter bij verkoop van zijn dieren een verlies van gemiddeld f 25 op elk varken bezorgt. Al thans volgens een zeer vertrouwd insider. Daarbij komt, dat er een zekere gelijkheid in de kwaliteit van het aanbod gekomen is en bij gebrek aan export ook een regelmatig heid van vraag, welke ook al niet geschikt zijn om de prijzen te stimuleeren. Vroeger konden eenige flinke aankoopen voor buitenlandsche rekening het geheele prijsniveau in een af deeling op onze veemarkt omhoog brengen. Is er nu een inzinking door wat te veel aanbod, dan komt dat in geen weken meer terecht. Er is een zekere grond prijs ontstaan, doch steeds met meer neiging tot dalen dan tot stijgen. Wat voor den han del stellig niet aanmoedigend is. Schapen worden nog veel geëxporteerd, doch de aankoopen voor het buitenland blij ven te klein om de markt te verbeteren. Over het algemeen is de handel in rundvee nog het stabielst en het vlotst. Door strenger toe zicht is vooral daar het minderwaardige vee zoo goed als verdwenen en er wordt voor pri ma kwaliteiten altijd nog wel één of twee centen per pond boven den gemiddeld hoog- sten prijs van 60 ets. betaald. Vette kalveren varieeren weer van 45 tot 80 cents, naar gelang van kwaliteit. Doch ver voorbij zijn de dagen, dat men f 1.20 a f 1.40 voor een prima gemest kalf betaalde. Wat er mee samenhangt, dat door grooter aanvoe ren het kalfsvleesch niet meer het luxe-arti kel van vroeger is, doch met het schapen- vleesch meer in de algemeene consumptie is opgenomen. EEN PIER TE VLISSINGEN. Voorjaar 1935 gereed. Te Vlissingen, naar V. D. meldt, is onder leiding van de firma Erven A. W. Smits een combinatie tot stand gekomen, die te Vlissin gen een pier in zee wil laten bouwen. Voor de explotatie van de pier is in oprichting de N.V. Wandelhoofd Vlissingen. Reeds de vol gende week zal met den bouw, die uitgevoerd wordt door de N.V. E. Grupe te 's-Gravenha- ge, een begin worden gemaakt, zoodat nog voor het voorjaar 1935 de pier gereed zal zijn. Zij zal een lengte hebben van 150 meter en een breedte van 8 meter met aan het einde een rotonde van 35 bij 40 meter. De pier wordt gebouwd aan den Boulevard Banckert ach ter een open terrein. De rotonde komt op niet meer dan ongeveer 50 meter afstand van het groote vaarwater naar de Wester Schel de. De toestemming van den Rijkswaterstaat is reeds verkregen. De pier mocht echter in verband met de nabijheid van het scheep vaartverkeer niet langer dan 150 meter worden. Voor het totstandkomen van deze nieuwe attractie voor Vlissingen, heeft de burgemees ter, de heer C. van Woelderen, zijn medewer king verleend. ERNSTIGE VERGIFTIGINGSGEVALLEN TE OVERFLAKKEE. 25 zieken, die ondeugdelijke roomtaartjes hadden gegeten. Op Overflakkee in Zuid-Holland hebben zich bij 'n groot aantal personen ten gevolge van het eten van ondeugdelijk gebak vergif tigingsverschijnselen voorgedaan. De bakker G. Uil te Den Bommel had Zaterdagavond in zijn winkel een vrij groot aantal roomgebak- jes, welke er tengevolge van de warmte op dien dag minder goed uitzagen. Hij wilde dit gebak niet meer verkoopen en daar de hoe veelheid te groot was om alle gebakjes voor eigen gebruik te houden, besloot de bakker Dan's broer snoof verachtelijk. Ik wist wel, dat Dan een dwaas was, maar niet, dat hij zóó gek was. Er lachte iemand. Emmy's stem was nau welijks hoorbaar. Waarom zijn er dan twee schoten ge weest Hij had twee keer op den hond geschoten, verklaarde Fred zonder aarzelen. Met gespamien verwachting groeven eeni ge mannen den hond op. Hij had één kogel- wond, Fred haalde de schouders op. Hij was geen scherpschutter, dat was alles. Hij had den tweeden keer zeker gemist. Twee politie-agenten verschenen op een motor. De beschuldigde werd grappig. Als er een moord was begaan, zou er misschien ook wel ergens een lijk moeten zijn, veronderstelde hij. Zij bleven zoeken, tot het donker werd het huis de schuur den grond. De doo- de bladen op den grond ritselden geheimzin nig, toen de mannen er overheen liepen en de zwaaiende vogelverschrikkers, die stille ge tuigen waren geweest, als een moord ge pleegd was, sloegen hun met stroo opgevulde mouwen in den wind, alsof zij een vreeselijk gelach aanhieven. Zij vonden geen lichaam en keken Emmy onderzoekend aan. Hij zou mij goeiendag gezegd hebben, als hij was weggegaan, verklaarde zij bijna toonloos. De sheriff nam Fred dien avond mee en het zoeken begon 's morgens weer. Zij konden Dan Ryder noch dood noch levend vinden. Onophoudelijk herhaalde Emmy haar verkla ring Hij zou niet vertrokken zijn, zonder mij goeiendag te hebben gezegd. Je kunt een man niet aan de galg bren gen, als zijn slachtoffer misschien ergens rondloopt, Emmy, zei de sheriff vriendelijk tegen het meisje. Den derden dag zat Emmy met droge oo- op voorstel van zijn vrouw, aan kinderen, die in den loop van den avond in den winkel brood zouden komen halen, deze taartjes bij het brood toe te geven. Een aantal kinderen behoorende tot het minder gegoede gedeel te van de bewoners kreeg taartjes mee naar huis De gevolgen waren echter van ern stigen aard. Gedurende de nacht van Zaterdag op Zon dag werd een groot aantal personen ziek. Zij kregen koorts en moesten braken en Zondag ochtend had dr. P. Oosthoek niet minder dan 25 ernstige patiënten. Bij allen constateerde hij dezelfde ziekteverschijnselen, zoodat de oorzaak zeer spoedig was vastgesteld. Een der eerste patiënten was de vrouw van bakker Uil, die zelf ook van het gebak had gegeten. De andere patiënten behoorden al len tot een viertal gezinnen, n.1. de families Berkenbosch, de Graaf, Snijder en de Jong. Een andere patiënt is de heer Nipius te Mid- delharnis, die bij den winkelier Fluit te den Bommel een depothouder van bakker Uli van dit gebak hacf gekocht. De heer Fluit had echter spoedig daarna bemerkt, dat de roomtaartjes niet goed meer waren en had, voordat de inwoners van Den Bommel hun Zaterdagavondinkoopen bij hem kwamen doen, den geheelen voorraad naar bakker Uli teruggezonden. Hieraan is het te danken, dat nog niet veel meer personen door ondeugde lijk gebak werden vergiftigd. De toestand van. de meeste patiënten was in den loop van den Zondag zeer ernstig. Op het oogenblik is alleen de toestand van twee kinderen van de familie Berkenbosch zooveel verbeterd, dat zij het bed konden verlaten. Alle andere pa tiënten moeten nog het bed houden en lijden allen nog aan koortsen. Van drie van hen, n.1. een driejarig en een achtjarig kind van den heer de Graaf en de 20-jarige L. Snij ders, was de toestand Dinsdagochtend nog zeer zorgwekkend. Onmiddellijk nadat de oor zaak van de vergiftiging was vast gesteld, werd de burgemeester van Den Bommel met het geval in kennis gesteld. Om verder on heil te voorkomen werd eerst bij bakker Uil een onderzoek ingesteld of hij nog meer van het ondeugdelijk gebak had. Behalve de taartjes, die van den winkelier Fluit waren teruggekomen, was alles echter verdwenen. De burgemeester heeft tegen den bakker op grond van art. 175 van het Wetb. v. Strafr. proces-verbaal opgemaakt. De oorzaak van het ondeugdelijk worden van het gebak moet aan het warme weer van Zaterdag worden toegeschreven. Vermoedelijk was de melk, die gebruikt werd voor het klaarmaken van de room, reeds geïnfecteerd. AUTOBANDIETEN OP DEN WEG AMSTERDAMAMERSFOORT. Meeste medeplichtigen gearresteerd. Zaterdagavond is door den rijksveldwach ter van Muiden en den gemeenteveldwachter van Muidenberg, nadat beiden den geheelen dag in Amsterdam op onderzoek waren ge weest, aldaar in arrest genomen een zekere W. S„ verdacht van heling van tal van goe deren, gestolen uit vrachtauto's op den rijkst weg tusschen Amsterdam en Amersfoort, al dus de „TeL" De gearresteerde werd overgebracht naar Muiden. Hij werd ingesloten en Zondagochtend is hem op het gemeentehuis te Muiden een ver hoor afgenomen door de rijks- en gemeente politie, hierboven genoemd, dat uren duurde. Het resultaat is geweest, dat W. S. ten slotte een volledige bekentenis heeft afgelegd. Een sprong in volle vaart. Betreffende de berooving der vrachtauto's vernam de „Tel." het volgende Ongeveer 6 weken geleden deed de expedi teur J. B. te 's-Hertogenbosch bij den burge meester van Muiden aangifte, dat verschei dene malen uit zijn vrachtauto's goederen werden vermist. Het vermoeden der politie was juist, dat de dievenbende zich in de buurt van het café Wegman moest ophouden. Het uitgebreide onderzoek bracht aan het licht, dat de Duitscher G. L., 30 jaar oud, wo nende te Amsterdam, zijn auto gebruikte, om de autodieven in de gelegenheid te stellen, hun slag te slaan. Dat gezelschap bestudeer de nauwkeurig, welke wagens bij café Weg man stilhielden, en als de auto's verder re den, volgden de dieven een daarvan. Met een snelheid van 60 a 70 K.M. werd soms gereden, om den bumper van den auto van G. L. on der het achterste gedeelte van den vrachtwa gen te brengen. Dan moest de 20-jarige S. v. N.„ klaarblijkelijk een acrobaat, staande op den bumper van den personenauto, oversprin gen op den vrachtwagen. Op bepaalde punten. Een van die afgesproken plaatsen was de brug over het Merwedekanaal. Op zekeren nacht heeft de Muider politie per auto van café Wegman af den wagen van den Duitscher en zijn handlangers ver volgd. Zij reden toen vlak achter een kleinen bestelauto van den heer J. B. te 's-Hertogen- bosch, en naar later uit de verklaringen gebleken is lag het ook in de bedoeling, om dezen auto te ontlasten, maar de sloten waren van dien aard, dat men niet tot de krachtproef overging. Vele expediteurs bestolen. Verschillende personen bevinden zich reeds in hechtenis, maar een zekere S. O. is nog voortvluchtig. Naar hem wordt thans ijverig gezocht. Tot de vervoerbedrijven, welker wagens door de nachtelijke dieven beroofd zijn geworden behooren, behalve het expedi tiebedrijf van den heer J. B. te 's-Hertogen bosch, ook firma's te Amersfoort, Barneveld, Doetinchem en Enschede. Gestolen werden o.a. groote pakken manufacturen, partijen sigaren en sigaretten, gramofoonplaten, kis ten krenten, chocoladereepen enz. De meeste expediteurs zijn verzekerd. Het politie-onderzoek heeft op dit oogen blik reeds aangetoond, dat nog heel wat meer helers bij de zaak betrokken zijn, dan de thans gearresteerde W. C., die op trans port naar Amsterdam zal worden gesteld, ten einde aldaar door den officier van justitie te worden gehoord. gen en bleeker dan ooit naar de zoekers te kijken. De een na den ander gaven ze het op, een twijfelende groep rond den sheriff vor mend. Emmy's vermoeide oogen sloten zich. Ze moesten het niet opgeven. Fred zou weer vrijkomen en als dan niemand op hem lette De kat van Dan kwam naar haar toe en wreef zijn kopje tegen haar beenen. Het meisje streelde het dier, haar oogen gericht op de mannen buiten. Zij mochten niet op houden met zoeken. De kat had honger. Toen Emmy door het veld op den sheriff toestapte volgde de poes haar, aan haar jurk krabbend en om haar beenen heen en weer rollend, zooals zij dat bij Dan had gedaan. De sherifff schudde het hoofd. Emmy, er is hier geen lichaam verbor gen. Dan zou hij mijbegon ze, weer een tonig en plotseling zweeg haar dun stemme tje. Haar doffe oogen staarden. Tusschen het winterkoren stond een groote vogelverschrikker voor hen. Zijn wezenloos gelaat van bosjes stroo rustte op zijn hoekige schouders, een vuil jasje was dichtgeknoopt over zijn stoffig lichaam. De kat wreef, luid spinnend, haar kop tegen zijn wapperende broekspijpen, zij verhief zich op haar achter- pooten en kromde haar rug. De mannen keken naar Emmy's starende oogen en het bloed stolde hun in de aderen. Met weerzin deed de sheriff een stap voor waarts en tilde den smerigen hoed op. Het bosje stroo viel en het gelaat van Dan Ryder werd zichtbaar; Het lichaam wankelde toen de sheriff zijn bevende hand wegtrok. Hij zou mij wel goeiendag gezegd heb ben, fluisterde Emmy dof. voedert U in de weide het voor- deeligst Bertels' Lijnzaadkoekjes met suiker of Bertels' Ratio-koekjes. Deze koekjes munten uit boven andere koeken door hooge voedingswaarde en zeer laag vochtgehalte. Bestelt bij Uw voederhande laar of aankooporganisatie. BERTELS' Oliefabrieken N.V. Amsterdam. BU1TENLANDSCH NIEUWS. Een mijnmachinc. Ze doet het werk van 16 mijn werkers. In het kolengebied rond Wigfin in Engeland heeft men door proefnemin gen, die bijna 'n jaar hebben geduurd een machine voltooid, die kolen houwt en laadt in de mijn on het werk overneemt van meer dan 16 ervaren mijnwerkers. Zes man. die de machine bedienen, kunnen in een gegeven tijd dus het werk verrichten van 100 mijn werkers. Een mijnwerker kan per dag van 8 tot 15 ton steenkool laden de machine kan twee ton per minuut la den. De proeven, genomen in tegen woordigheid van ervaren mijndeskun- digen, laten blijkbaar geen twijfel be staan aan de doelmatigheid van de ma chine, waarvan dan ook wordt ver klaard dat ze een volledige omwente ling zal teweeg brengen in de exploi tatie wijze van de kolenmijnen en in het kolenmijnbedrijf in zijn geheel. De uitkomst van de invoering van deze machines moet zijn dat de mijnwerker zal worden vervangen door den machi nist die de machine bedient, d.w.z. voor elke 16 mijnwerkers komt een machinist. Het emplooi van den mijn werker is altijd het hardste en gevaar lijkste geweest dat Engeland - of welk ander land ook zijn bevolking heeft aan te bieden. De nieuwe machine zou daarom met voldoening moeten worden begroet. Zc moet echter de ernstige maatschappe lijke kwaal der werkloosheid nog ver ergeren. Er zijn reeds thans vele hon derdduizenden mijnwerkers in Enge land werkloos en hun toestand vormt een van de pijnlijkste vraagstukken waarvoor de regeering zich gesteld ziet. aangezien er geen vooruitzicht is dat zij ooit hun vroeger emplooi zullen kunnen hervatten. Het vraagstuk is tot heden niet op bevredigende wijze opgelost. De werklooze mijnwerker overheerscht in het straatzangersgilde van alle steden. Geleidelijk zullen deze mannen, althans de jongeren, werk moeten vinden in andere bedrijven,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1