25e JAARGANG DINSDAG 2 OCTOBER 1934 No. 79 NIEUWS- EN ADVERTE NTIEBLAD VOOR WIERINGEN FN OMSTREKEN 1 .HET WARE." bWIERINGER courant rr 9— VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels Iedere regel meer 1 0.50 f 0.10. Tegen gasaanvallen en brand mogen zij nooit behoeven dienst te doen. GASVRIJE VLUCHTKELDER TE 's GRAVENHAGE. Vrijdagmiddag is te 's-Gravenhage geopend de gasvrije vluchtkelder tegen luchtaanval len gelegen onder het pand van Maison de Nouveautés aan de Groote Marktstraat. De heer J. L. Lassen, directeur van Maison de Nouveautés, heeft een toespraak gehou den. De architect van het gebouw, de heer A. H. van Leeuwen, heeft een rede uitgesproken, wijzende op de actualiteit van het onderwerp: Luchtaanvallen en op de noodzakelijkheid van de bescherming van de burgerlijke be volking daartegen. Hij merkte op, dat er op het gbied der schuilplaatsen nog weinig be reikt is, maar dat de heer Lassen meent, dat het plicht is van wie over een kelder van eenige afmeting beschikken, dien tot vlucht kelder in te richten. Spr. is in de gelegenheid gesteld door lezingen en cursussen o.a. te Soesterberg op de Gasschool te Utrecht en van de Vereeniging voor Luchtbescherming, zijn kennis op dit gebied te verrijken. Hij dankte met name de kapiteins Van Riesen en Burgdorffer voor hun voorlichting. Aan de hand van een plattegrond gaf hij vervolgens een uitvoerige, technische bespreking van den kelder. Deze heeft drie uitgangen, aan de Groote Marktstraat, in de richting van de Gedempte Gracht en in de richting van het Spui. Om te verhinderen, dat als het publiek in de kelder vlucht, de strijdgassen zich daar ook verspreiden, heeft men tusschen den in gang aan de Groote Marktstraat en den kel der ruimten gemaakt, z.g. sluizen. Alle toe gangen tot deze sluizen zijn voorzien van gas dichte deuren. Als het publiek in de sluis is aangekomen wordt de gasdichte deur welke met de buitenlucht in verbinding staat, geslo ten. Dan kan de gasdichte deur naar den vluchtkelder geopend worden. Alle ventilatie openingen, welke in vredestijd dienen voor luchtverversching, worden dan gasdicht ge sloten. Zonder luchttoevoer van buiten kan de kelder 100 menschen gedurende drie uren herbergen. Om voor onbepaalden tijd onder dak aan 120 personen te kunnen geven kan men lucht laten aanzuigen door een ventila- tie-kanaal, dat 25 M. boven de straat zijn monding heeft. Op dit kanaal zijn in den kelder twee schuilplaatsgasmaskers aange sloten, welke dienen om de lucht van 25 M. hoog te zuiveren. Gezorgd is voor afvoer van de door de menschen gebruikte lucht. Een buis staat direct met de buitenlucht in ver binding en is aan de buitenzijde haaks om gebogen. De gassen kunnen niet naar binnen, doordat een bal de buis afsluit. Wordt door het aanzuigen de druk van de lucht in den kelder grooter dan van die daarbuiten, dan wordt de bal, welke op een rubberrand ligt en door een korfje beschermd wordt, gelicht en de verbruikte lucht kan ontvlieden. Is de druk aan beide zijden gelijk, dan sluit de bal weer af. Breedvoerig lichtte spr. de constructie van de gasdichte deur toe, een zeer belangrijk onderdeel van den gasvrijen kelder. De afdek king van den kelder van glazen prisma's wel ke aan vernietiging blootstaan, wordt in oor logstijd bedekt met oude scheepsplaten, wel ke los op het glas worden gelegd en met zak ken zand worden afgedekt. Spr. gaf nog eenige wenken voor in de toe komst te bouwen vluchtkelders en richtte zich ten slotte met een hartelijk woord tot den heer Lassen, diens ondernemingsgeest en verantwoordelijkheidsgevoel tegenover zijn medemenschen hij prees. FEUILLETON (5. „Zegt U dat welMaar Ik vrees, dat ik u heel wat last en misschien ook veel schrik heb bezorgd, miss Armstrong „Ik heb al zooveel patiënten bijgewoond, moet u denken. Maar u mag niet zooveel pra ten als u weer zóóveel beter is, dat u alleen gelaten kunt worden, zal ik zien, of ik in het huisje ook iemand kan vinden, om u naar „Ladywood" te brengen." „Heel vriendelijk van u. Maar ik kan nu wel weer loopen. De pastorie is dichtbij." „Toch verder af dan mijn woning," glim lachte zij. Warwick keek eens op en schudde het hoofd. „Ja, ik geloof, dat ik het er toch niet af zal brengen, want, zooals u ziet, loop ik kreu pel." „Ik heb er ook geen oogenblik aan gedacht, dat u loopen zoudt. U zult wel eens zien." Haastig liep zij naar het huisje, vond den herder en zijn zoon thuis en onmiddellijk bereid, haar te volgen. „Het spijt mij, mr. Warwick," sprak ze: toen ze de plek weer bereikte, „dat wij u niet het een of ander voertuigje kunnen ver schaffen maar vindt u het nu goed, dat Sam en zijn zoon u op hun gekruiste handen naar mijn huis dragen „Ik hoop en vertrouw, dat ik hun een niet al te zware last zal wezen en dan kan ik niet anders zeggen, dan dat ik u en den bei den mannen heel dankbaar zal zijn." De herders lichtten hem op, of hij geen gewicht had, en Warwick,"' die zich nog altijd heel slap en duizelig voelde, was blij, dat hij De sprekers eindigden hun toespraken met den gehouden Jmet de mogelijkheid irrorrcv. 'van een op 1 Jan. 1935 ingaande ver hooging van het premie-tarief voor de Ongevallenwet-19211 met 10 ten 100 den wensch, dat de kelder nooit zou behoe ven te worden gebruikt. BRANDALARM OP SCHOOL TE AMSTERDAM. Alle kinderen stonden op de speelplaats. Vrijdagmorgen om bij tienen rezen de leer lingen van de Nieuwe Schoolvereeniging aan de Jan Luykenstraat als één man op en ver lieten het gebouw langs twee verschillende wegen. Zij verzamelden zich op de speel plaats aan den overkant en toen bleek dat de tweehonderd vijftig leerlingen in ander halve minuut het gebouw verlaten hadden. Deze plotselinge vlucht valt te verklaren door een onverwacht gegeven brandalarm, dat veroorzaakt werd door het onafgebroken ratelen van de electrische schoolbellen. Reeds jaren geleden was dit alarm ingesteld het gebeurde te Hilversum was voor de directie aanleiding dit onverwacht te geven. Slechts drie personen waren hiervan op de hoogte, de directeur, de heer Vrij, de conciërge en de brandmeester L. M. G. Hoeymans. Het opmerkelijke was, dat de nieuwe leer lingen, die zoo'n oefening vroeger nooit had den meegemaakt doch in alle rust en kalmte met de anderen meegingen. De oefening slaagde uitstekend. Het feit dat er geen rook en geen vlammen te bespeu ren vielen, droeg natuurlijk niet weinig tot de rust bij, doch het belang van zoo'n oefe ning is, dat de leerlingen het alarm kennen en weten wat zij te doen hebben. BINNENLANDSCH NIEUWS. Werkloozen en Ziekenfondsen. De minister van Sociale Zaken heeft op 10 Juli 1.1. een circulaire gericht tot de gemeente-besturen, waarin werd medegedeeld, dat de gemeente-bestu ren gelden zouden kunnen uittrekken ojn werkloozen arbeiders, die lid zijn van een ziekenfonds, tegemoet te ko men in de kosten van het lidmaat schap. Naar aanleiding daarvan heeft het N.V.V. bij zijn circa 300 bestuurders bonden terzake een enquête ingesteld teneinde te vernemen, of deze ministe- rieele circulaire een gunstige uitwer king heeft gehad. Op deze enquête is een zeer groot aan tal antwoorden ingekomen, welke het N.V.V. aanleiding hebben gegeven, een adres aan de minister van Sociale Za ken te zenden, waarin is verzocht lo. te bepalen, dat aan de gemeente besturen vrijheid gelaten wordt, de contributie voor het ziekenfonds van gezinnen van werklooze arbeiders voor rekening van die besturen te nemen 2o. verder te bepalen, dat de kos ten, uit het bovenstaande voortsprui tende, door de gemeente-besturen ge boekt zullen Jnogen worden op de kos ten, verband houdende met de w&rk- loozenzorg 3o. den gemeente-besturen mede te deelen, dat zij aan de werklooze ar beiders ten deze geenerlei verplichting mogen opleggen, en dus evenmin, om lid te worden van een vereeniging voor ziekenhuisverpleging. iss» Verhooging premietarief Ongevallenwet. Naar men meldt moet rekening wor- stevig de armen kon slaan om de halzen van de beide mannen. Mary ging vóór, keek heel tactvol geen en kelen keer om, en, toen zij de deur van haar huis binnentrad, zei ze duidelijk „Op de groote bank in de hall, Sam," en verdween toen een oogenblik. Een gewaarwording van welbehagen en die pe rust kwam over Warwick, toen hij mak kelijk achterover leunde in de vele zachte kussens op de bank en eens om zich heen keek in de harmonieuze omgeving met het ouderwetsche, eikenhouten beschot en prach tige oude tafel en stoelen, die den trots zou den uitgemaakt hebben van een verzamelaar van antiek. Overal stonden vazen met heer lijke, versch-afgesneden bloemen en de war me tinten van de zijden kussens deden ook zoo weldadig aan. Een groote collie kwispel staartte vriendelijk en keek vragende naar den gast, terwijl een werkmandje en een naai doos op tafel het geheel een huiselijk aanzien gaven. Mary trad binnen met een kop op het blad, die ze hem bood met een uitnoodigend „Dit is ossenstaartsoep en ik heb er een klein beetje port in gedaan. Gebruikt u die maar eens gauw, dan zult u zien, hoe u daarvan opknapt." „Dat smaakt overheerlijk!" zei Thurston, jongensachtig genietende. „Ik geloof niet, dat ik ooit zoo iets goeds geproefd heb en mijn maag had zeker wel behoefte aan wat voedsel, omdat ik sinds het ontbijt niets meer gebruikt heb." „Natuurlijk moet u dan behoefte hebben gehad een normaal, gezond mensch zou al uitgeput zijn." Na eenigen tijd zei Warwick, hoe hij zich zóó veel beter voelde, dat hij niet langer mis bruik wilde maken van haar gastvrijheid, maar Mary wilde niet hooren van vertrekken. „Mijn broer komt zoowat over een half uur terug en die zou het mij vreesdijk kwalijk nemen, als ik u had laten gaan. U zult hem toch wel het genoegen gunnen, om met hem kennis te maken Ik wilde u juist vragen. Strijd tusschen Kegeeringsdienstcn. Over karnemelksche pap. Dat komt nu van al die Regeerings- diensten de strijd is in alle hevigheid ontbrand. En dan een strijd over een zeer belangrijk punt. Immers, wie ge wend is des morgens zijn bordje kar nemelksche pap te ontvangen, zal er in ernstige mate door getroffen wor den, wanneer hij der. paplepel niet zal kunnen hanteeren. Y\ ant door den strijd van onze Regeeringdierist, heb ben inwoners van de stad Delft op zo- keren morgen hun bordje pap inoefen missen. Dat komt zoo. De Grisis-Zui vel centrale zegt, dal vervoerders van karnemelksche pap 'n vergunning moeten bezitten. Niet waar, zeggen de ambtenaren van de Warenwet want wij zijn heer en meester over de karnemelksche pap. Wie weet hoeveel ambtelijke brieven over deze papgeschiedenis al geschre ven zijn, maar tea laatste wordt nu de ze strijd uitgevochten op den rug van den gewonen papbezorger Zulk iemand had althans op 't Jaag pad hij Delft een proces-verbaal gekre gen, omdat hij geen vergunning bezat. Dat verbaal gaf een ambtenaar van de Crisis-Zuivelcentrale. De baas van den pap-bezorger vroeg een vergunning aan de Warenwet. - Geven wij niet, was het antwoord, niks met de Zuivelcentrale te maken. En de Zuivelcentrale zegt Haal een vergunning voor de pap. Het slachtoffer van den ambtelijken twist is naar den Minister gegaan om Z. Ex's hooge bemiddeling. Maar ook de Minister wist hier niets te pappen. Z. Exc. vond dat de Regeeringsdien- ten het zaakje zelf maar uit moeten zoeken. Woensdagmorgen verscheen nu het slachtoffer voor den Deftschen kan tonrechter, waar mr. Bevers den strijd over de karnemelksche pap en Regee- ringsdiensten uit de doeken deed. De kantonrechter wist ook maar niet ineens wat hij er mede aan moest van gen, en besloot eerst nog wat ambtena ren over deze geschiedenis te hooren. DOORTASTEND OPTREDEN VAN NACHTWAKER. Hij verjaagt gemaskerde indringers met zijn controleklok. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag ont dekte de 47-jarige nachtwaker J. van Mont- fort uit Posterholt (L.) bij zijn nachtelijken rondgang door de chemische fabriek voorheen dr. Haagen te Roermond, twee gemaskerde indringers, die bezig waren de fabriek te door zoeken. De beide indringers grepen den nacht waker vastmen poogde hem te binden. Daar de man zich echter uit alle macht ver weerde en een der indringers in de vingers beet, moest men hem, na een worsteling van eenigen tijd los laten. Van deze gelegenheid maakte de bewaker gebruik om met zijn con troleklok den anderen indringer een flinke slag op het hoofd toe te brengen. De beide individuen, die lichte verwondin gen opliepen zijn toen, met achterlating van hun petten weggevlucht. Onmiddellijk is de politie gewaarschuwd. Zij had daarbij tot dusver geen succes. In de fabriek werden nog een deken en ee nige touwen gevonden, die blijkbaar bestemd waren om den nachtwaker onschadelijk te maken. Op het kantoor van de fabriek was een groote hoeveelheid geld aanwezig. Er wordt niets vermist. Soldaat liet zich trekken door vrachtwagen. Tegen auto gebotst en zwaar gewond. Zaterdagmiddag is te Nieuwerbrug aan den Rijn nabij het hotel „De Krom" een ongeluk gebeurd. Op deze hoogte naderde een vrachtauto, komende uit de richting Utrecht. Een tot nu toe on bekend soldaat, liet zich, op de fiets ge zeten, door deze vrachtauto voorttrek ken. Uit tegenovergestelde «richting naderde een andere auto en toen beide wagens in de bocht waren gekomen, kon de soldaat door de groote vaart zich niet meer vasthouden en sloeg te gen de uit richting Leiden komende auto op. Zwaar gewond is hij opgeno men en naar de Rijksklinieken te Utrecht vervoerd. GEVAARLIJKE VONDST IN ZEE. Matroos aan hand gewond. Vrijdagnacht omstreeks twee uur arriveer de te Terschelling de IJmuider trawler IJ 42 met een gewonden matroos. Terwijl de traw ler visschende was op 60 mijl N.N.O. van het vuurschip Terschellingerbank vond een der matrozen, tusschen de gevangen visch een busje, begroeid met allerlei zeeplanten. Toen hij dit busje nader wilde onderzoeken, sprong het plotseling uit elkaar, waardoor hem vier vingers van de rechterhand werden afgesla gen, en hij nog een schampschot in de buik holte kreeg. De schipper van de trawler leg de direct een noodverband aan en stoomde daarna naar de haven op Terschelling. De gewonde man, wiens toestand niet levensge vaarlijk was, is toen met een der booten van de reederij Doeksen naar Harlingen getrans porteerd en van daar per auto naar het zie kenhuis te Alkmaar. VERLICHTING VAN STILSTAANDE AUTOMOBIELEN. Naar aanleiding van een verzoek van den A.N.W.B. en de K.N.A.C. aan alle gemeente besturen om te bevorderen, om te bepalen, dat stilstaande motorrijtuigen op meer dan twee wielen op de openbare wegen, gelegen in de bebouwde kom der gemeenten, voor zooveel deze is voorzien van openbare ver lichting, niet van de voorgeschreven verlich ting behoeven te zijn voorzien, ontvingen deze Verkeersvereenigingen van een aantal gemeenten bericht, dat aan het verzoek ge heel of ten deele is voldaan. Stilstaande automobilen behoeven onder die omstandigheden niet verlicht te zijn in de gemeente Amsterdam, Baarderadeel, Briel- le, Helvoirt, sGravenhage, Kantens (met bijvoeging mits de motorrijtuigen voldoende door deze verlichting worden beschenen), Koedijk, Kortgene, Limmen, Meeden, Scha- gen, Usquert, Utrecht en Zwaag. Te Amby, Niedorp, Ubbergen en Zoutelan- de mag de onverlichte automobiel op geen grooteren afstand dan 10 meter van een licht gevende straatlantaarn staan, te Maastricht is die afstand 15 meter genomen. In Zuidbroek moet de automobiel om geen lichten te be hoeven te voeren onder een brandende straat of u bij ons het avondeten wilde gebruiken, dan zal Will u naderhand met den ponywa gen naar de pastorie rijden." Natuurlijk nam Warwick de zoo gul uitge sproken uitnoodiging aan, en Mary had al weer den tact om hem maar zoo weinig mo gelijk te laten spreken. Met half-gesloten oogen lag hij te genieten van allesom zich heen. Geoff, die met broe derlijke oprechtheid placht te zeggen, dat Mary leelijk was, maar dat enkel haar oogen goed waren, zou nu versteld hebben gestaan, dat Thurston Warwick zooveel aan haar te bewonderen vond. „Zijn al de werklui, die mr. Armstrong op de boerderij gebruikt, zulke pootige kerels als die twee herders vroeg hij ineens. „Zóó nu niet, maar de landbouwers in Der- byshire zijn over het geheel krachtige werk lui." Juist omstreeks dien tijd kwam Will Arm strong binnen en Mary zorgde voor een we- derzijdsche voorstelling en een korte toelich ting van de omstandigheden, die den gast daarheen gevoerd hadden. Van het oogenblik af, dat ze elkaar de hand gaven, waren zij goede vrienden, ofschoon ze eerst later be grepen, dat in stilte gedragen leed hun een soort van zielenverwantschap schonk. Armstrong nam den gast mee om zich nog even wat op te knappen voor het souper en Mary ging Hanna waarschuwen# dat die haar beste beentje zou voorzetten aan tafel. Daarna ging zijzelve zich verkleeden en ver scheen even later in een ouderwetsch lila zij den japonnetje, zeker ettelijke modes ten ach teren, maar dat haar uitstekend stond. „Wat zult u wel van ons denken, mr. War wick Toen ik daar zooeven in de keu ken kwam, vond ik enkele van de forellen, die u gevangen heeft, in de pan sissen En dit maar zoo zonder vragen. Maar dat komt, u kent Hanna niet' „Als u eens wist, hoe blij ik ben, dat uw keukenprinses dan zoo eigenmachtig te werk is gegaan. Want wilt u wel gelooven het ppnigf». wat, ik tggPn het, yisschen heb. Is, ik niet weet, wat ik met de visch beginnen moet." Over het geheel was dit een souper, dat Thurston Warwick niet gauw vergeten zou, zoo huiselijk en gezellig ging het er toe Toen de kaas op tafel kwam, verontschul digde Mary zich en liet de heeren alleen. Het deed haar goed om Will zoo belangstellend en levendig te zien, en ze gunde hem zoo, dat hij den gast eens even voor zich alleen had, want de beleefdheid bracht mee, dat mr. Warwick haar nu ook steeds in het ge sprek betrok. Hij persoonlijk vond het heel jammer, haar gezelschap te moeten missen en toen ze weer naar de hall teruggingen, was het hem dus een ware teleurstelling, dat Mary zei ,Op gevaar af, van ongastvrij te schijnen, mr. Warwick, moet ik u nu toch naar huis sturen U moet vanavond vooral vroeg naar bed gaan, want bedenk, hoe ellendig u van middag was." „Dat b enik eigenlijk geheel vergeten. Maar meent u hetMoet ik waarlijk gaan." „Als mijn zuster zoo iets zegt, dan is er geen vermurwen aan. Het zou immers ook heel zelfzuchtig van ons zijn, om van uw ge zelschap te willen genieten, ten koste van uw gezondheid „Maar mag ik dan eens weerkomen vroeg hij smeekend. „Heel graagU komt maar, wanneer u wilt „Als u eens wist, hoezeer ik uw beider gast vrijheid op prijs stel, miss Mary Ik was een vreemde en gij hebt mij opgenomen is het niet zoo „Nu, u weet hetLadywood staat altijd voor u open. Maar tracht nu in het vervolg wat beter voor uzelven te zorgen." HOOFDSTUK V. Toen Geoff de kamer binnentrad, was Fre- da aan het zingen. Nu had zij maar heel wei nig stem en nog minder gehoor. En Geoffrey, lamp staan. Te Arnhem geldt de bedoelde faciliteit tot 1 uur 's nachts, te Goirle tot 10 uur 's avonds, voor Zundert zijn verschillende uren vastgesteld. Voor Assendelft geldt, dat verlichting op bepaalde wegen niet noodig is, voor Denekamp eveneens voor bepaalde we gen, voorzoover die zijn voorzien van open bare verlichting en voorkomen op een ten gemeentehuize liggende teekening. Andere gemeenten zullen het verzoek in goedgunstige overweging nemen, terwijl weer andere wenschen ten deze een afwachtende houding aan te nemen. Zeventig gemeenten hebben op het verzoek van den A.N.W.B. en de K.N.A.C. afwijzend beschikt. De meeste hebben nog geen beslis sing genomen. ONDEUGDELIJKE WORST GEGETEN. Driejarig meisje overleden. Het driejarig dochtertje van den schipper Gesels uit Made, tijdelijk in Den Bosch, werd na het eten van te Helmond gekochte worst, plotseling onwel. Dit geschiedde op Zondag avond. De toestand van de kleine verergerde zoodanig, dat zij Maandagochtend in - het Carolus-ziekenhuis moest worden opgenomen. Daar is zij Maandagavond overleden, onder verschijnselen die op vergiftiging duiden. Een 7-jarig zusje van het kind is nog lij dende, doch men hoopt haar in het leven te behouden. De overige huisgenooten hadden geen nadeelige gevolgen ondervonden. BUITENLANDSCH NIEUWS. Smokkelarij van Zwitsersche uurwer ken in Amerika. Horloges in treeplanken. In de laatste vier jaar heeft de smok kei van uurwerken uit Zwitserland zich tot een der moeilijkste problemen ontwikkeld, die de douane-autoriteiten der Vereenigde Staten hebben opjfe lossen. De geringe grootte der moderne armbandhorloges en vooral van de enke le daarvoor bestemde uurwerken, ver gemakkelijkt het smokkelen, en de betrekkelijke groote waarde, van deze smokkelwaar en de hooge invoerrech ten erop beteekenen voor de smokke laars een groote winst. De uurwerken worden in speciaal daarvoor vervaar digde gordels of in onderkleeren ver borgen. of brutaal in gewone invoerwa- ren als doozen schrijfpapier of konij nenvellen verpakt. Men is er thans in slaagd, veel dezer horloge-smokke- laairs langs de Atlantische kust te be trappen en hun bedrijf onmogelijk te piaken. Daarentegen wordt nog veel gesmokkeld over de Canadeesche grens De smokkelaars, die in dit gebied wer ken, betalen de lage invoerrechten die Canada op uurwerken heeft en probee- ren dan de smokkelwaar van Canada uit naar de Vereenigde Staten te bren gen. De Amerikaaiische douane-autori teiten slaagden er kortgeleden in na bij Ogsdenburg in den staat New York een zending uurwerken ter waarde van 15000' dollar in beslag te nemen. De smokkelaars hadden in de beide treeplanken van bun automobiel een geheime bewaarplaats, waarin zij 1247 Zwitsersche horloge-uurwerken had den verborgen. in volle oprechtheid aan deze onmuzikale prestaties en plaagde er haar altijd mee. Nu ditmaal scheen ze al zeer teleurgesteld over zijn kritiek en riep echt verdrietig „Als je van plan bent, zoo lomp te wezen, ga dan liever weg, GeoffTegen geen ander zou je zoo iets durven zeggen. Waarom dan tegen mij Het was niet voor jou, dat ik zong „Zingen?Verstond ik je wel? Hoorde ik je daar iets zeggen van zingen „Zeker. En blijf mij nu maar niet langer plagen en beleedigen Tot zijn niet geringe verbazing barstte zij in snikken uit. Hij staarde haar aan en wist in het eerst geen woorden te vinden voor zijn verbazing over deze opvatting. „Dat is me ook een verwelkoming Omdat ik nu even een grapje zeg, ontvang je mij met een stroom van waterlanders „Een grapje vink ik het anders heelemaal nietIk zie ook niet in, waarom je mij al tijd weer zoudt hoeven te plagen." „Och, dat is nu eenmaal zoo'n gewoonte van ons, nietwaar Eerlijk gezegd, kan ik mij geen Geoff voorstellen, die niet plaagt en geen Freda, dieniet zingt!" Hij had hiermee ook volstrekt geen hatelijk heid bedoeld, maar het was er uit, eer hij er aan dacht. Ditmaal volgde er ook geen tranenstroom, maar slechts een flauwe glim lach. Geoff was languit in een armstoel gaan liggen en had een sigaret opgestoken. Ze kenden elkaar toch te lang, dan dat het noo dig zou zijn, om haar permissie te vragen, vond hij maar ze scheen dien dag bijzonder prikkelbaaralthans ook dit ergerde haar. „Het is al een paar weken geleden, dat je hier voor het laatst was," zei ze vrij scherp. „Je gaat Woensdagmiddag zeker ook naar het golf veld Geoff was van dit seizoen pas beginnen te spelen en voelde zich nog heel enthousiast.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1