Cadeau! 25e JAARGANG VRIJDAG OCTOBER 1934 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN l)e Tledec&mdsche Jand/tasta, „HET WARE." No. SO ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN BUREAU ADVERTENTIëN: DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER: Hippolytushoef Wieringen Van 1 5 regels f 0.50 ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer t 0.10. per 3 maanden 1.—. Probeer ze....en ook Gij zult zeggen: is onbetwistbaar de beste. Ons Lichaam en onze Gezondheid. Vijanden der huid Sinds eenigen tijd kent de medische weten schap een nieuw tooverwoord allergie. Het duidt aan, dat een bepaald persoon anders reageert dan de mééste menschen, dat hij dingen niét kan verdragen, waar anderen hoegenaamd géén last van hebben. Deze over gevoeligheid kan op de meest verschillende en onverwachte stoffen betrekking hebben. Bovendien is zulk een persoon niet altijd voor dezelfde stoffen gevoelig. Een gevoelig orgaan is de huid. Zij is zon der bescherming blootgesteld aan alle invloe den en inwerkingen der omgeving. En de medische ervaring heeft het onaangename feit geleerd, dat zij voor stoffen, die zij al eenmaal niet kan verdragen, een voortdurend grootere gevoeligheid krijgt, zoodat minimale hoeveelheden van deze stoffen reeds onaan gename gevolgen veroorzaken. De irritatie van de huid kan o.m. veroorza ken het gebruik van verkeerde cosmetische middelen. Deze kunnen voor een bepaald per soon verkeerd zijn, zonder dat zij daarom nog giftige of om andere reden schadelijke stoffen bevat. Voor dit laatste behoeft men tegenwoordig zelden meer te vreezen. Ook bij het beste middel kan het echter voorkomen, dat het door een bepaald persoon niet wordt verdragen en ontsteking van de huid veroor zaakt. Men kan dan niet de fabriek de schuld geven. Zooals geen twee menschen hetzelfde karakter hebben, zoo hebben er ook geen twee dezelfde huid. Men moet zijn eigen huid lee- ren kennen om uit te vinden, hoe zij behan deld moet worden. Als een vrouw bemerkt, dat de crème, welke haar vriendin goed heeft gedaan, bij haar in het geheel geen uitwer king heeft, dan ligt dat niet aan de vriendin. Een der bestanddeelen van de crème kan echter wel een onaangename prikkeling op een bepaalde huid uitoefenen. De stoffen, welke schadelijk zijn voor de huid, behoeven zich niet altijd in een toilet middel te bevinden. Ook medicijnen, die men inneemt, voedingsmiddelen, geverfde stoffen of voorwerpen kunnen uitslag en andere on aangename verschijnselen veroorzaken. Er zijn menschen, die eieren en erwten niet kunnen verdragen, terwijl iedereen wel een kennis heeft, die na het eten van aardbeien, kreeft of visch uitslag krijgt. Een raadselach tig geval van huidziekte bleek tenslotte te zijn veroorzaakt, doordat een toiletspiegel van nieuwe foelie was voorzien. In andere gevallen bleek de huidaandoening te zijn ver oorzaakt door kleurstoffen in behangsels, ket tingen, shawls, kleeren, (ook de voor het lin nengoed gebruikte waschmiddelen), bont werk etc. Deze verschijnselen der allergie zijn tegen woordig een belangrijk onderdeel van de me dische wetenschap geworden. Nu men op merkzaam is geworden op deze overgevoelig heid van bepaalde menschen voor bepaalde stoffen, kan men tal van ziekten genezen, waar vroeger de medische wetenschap vrij - wel machteloos tegenover stond. Toch kan men ook nu de behandeling niet beginnen, zoolang men niet weet, waar de schuldige steekt. Wanneer de patiënt zichzelf goed kan waarnemen, ontdekt men dit spoedig. Daar- FEUILLETON (6. „Ja. Ik wou, dat jij ook bij ons clubje was. Dan zou ik je geholpen hebben." „Dank je wel. Het lijk mij een heel gemengd gezelschap en van dat „helpen" zou ook wel niet veel zijn ingekomen dat zou miss Sreet niet willen hebben. Ik hoor, dat je haar volgt als haar schaduw." „Ze speelt reuzengoed en het is een aardige meid „Ze schreeuwt, dat je haar mijlenver in het rond kunt hooren Maar ze zingt niet!" Freda keek naar hem met een blik vol min achting. En kalm-gebiedend sprak ze „Ik geloof, dat je beter deedt, maar te gaan. Vandaag zijn je hatelijkheden onuitstaan baar „Goed. Dan zal ik gaan. En het spijt mij nog, dat ik gekomen ben. Ik kwam enkel maar even goeden-dag zeggen. Je ouders heb ik onderweg al gezien. Adieu Freda ging hem na, tot aan de deur en vroeg „Waar ga je heen Ben je misschien aan een andere Bank geplaatst „Neen. Ik heb al vacantie. Je ouwe heer is heel goed op mij geweest. Anders moest ik altijd wachten tot September en nu ga ik morgen al naar Parijs en heb drie weken ge kregen." Alle kleur week van haar gelaat, langzaam keerde ze naar de tabouret terug en keek de muziek in. „Hoe nu Wensch je mij niet eens goe de reis En ik vertel jou en Mary altijd nog al zoo precies van al mijn avonturen Wacht, daar denk ik ineens aan iets ze had zoo graag, dat je eens bij haar kwam." „Goed.... Ik zal gaan. Nu, amuseer je, Geoff na moet het lichaam voor de bewuste stof ongevoelig worden gemaakt door het eerst zeer kleine, langzamerhand grooter worden de hoeveelheden, ervan toe te dienen. Dat is ook de gebruikelijke, vaak succes brengende methode, waarmee men tegenwoordig hooi koorts bestrijdt. Hierbij worden onderhuid- sche inspuitingen toegediend met een extract uit de plant, waaraan het ontstaan van de hooikoorts wordt toegeschreven. Soms helpt ook deze methode niet. Dan is er geen an der middel, dan naar den vijand uitkijken en hem te ontwijken. De moderne wetenschap heeft dus bewezen, dat de overgevoeligheid der huid niet berust op de inbeelding. BINNENLANDSCH NIEUWS. PRINSES JULIANA NAAR LONDEN Bij het huwelijk van Prins George. Naar het Hlbd. meldt is een uitnoodiging gezonden aan H. K. H. Prinses Juliana, om tegenwoordig te zijn bij het 29 November a.s. in Westminster Abby te Londen te voltrekken huwelijk van Prins George van Engeland en Prinses Marina. GEZINNEN ONWEL GEWORDEN. Kaas gegeten, die bedorven was. Bij de huisgenooten van een familie woon achtig in de Bestevaerstraat te Amsterdam hebben zich vergiftigingsverschijnselen voor gedaan. De vader, moeder en vier kinderen kregen heftige maag- en darmstoornissen. Medische hulp die ontboden werd, constateer de dat zeer vermoedelijk bedorven eetwaren gebruikt wai-en. Ook bij een gezin aan de Admiralengracht deden zich van soortgelijke verschijnselen voor. Redenen om de patiënten in een zieken huis op te nemen bestonden niet, daar het verloop van de ongesteldheid niet kwaadaar dig was. Gebleken is dat in beide gezinnen kaas is gegeten, die in bedorven toestand verkeerde. In eenige winkels zijn wat eetwaren in beslag genomen. DE VERLICHTING VAN DE RICHTING AANWIJZERS. De Koninklijke Nederlandsche Automobiel- Club schrijft In de laatste wijzigingen in de Motor- en Rijwielbeschikking is door de verandering van het woord ontstoken in uitgestoken ten aan zien van de richtingaanwijzers, vastgelegd, dat verlichting daarvan niet verplichtend is gesteld, hetgeen oorspronkelijk uit het woord ontstoken duidelijk kon worden opgemaakt. De eisch, dat de seinarm goed zichtbaar horizontaal moet uitsteken houdt echter on getwijfeld in, dat na het invallen van de duisternis verlichting is aan te bevelen, om dat anders de zichtbaarheid ernstig te wen- schen over zal laten. Practisch zal het er dus wel op neer komen, dat bij gebruik van rich tingaanwijzers deze ook verlicht moeten kun nen worden. Wanneer dat het geval is, zal van 1 Januari 1935 af de seinarm over het grootste gedeelte van zijn lengte rood of oranje licht moeten geven. DOOR EEN KOE OP DE HORENS GENOMEN. Te Sevenum (L.) werd de 18-jarige dochter van den heer L., die in de Steegh koeien wil de gaan melken, aangevallen door een wild geworden koe. Het dier nam het meisje op de horens en slingerde haar de lucht in, waar na ze tegen de prikkeldraad-afrastering werd gegooid. Voordat er hulp kwam opdagen, had de koe het meisje deerlijk toegetakeld. Met vree- selijke wonden aan beenen en rug, werd het zwaargewonde meisje opgenomen door land bouwers, die in de beurt aan het werk waren, Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis te Horst overgebracht. Haar toestand is thans redelijk wel. BUITENLANDSCH NIEUWS. Even trad hij op haar toe, pakte haar bij de schouders en vroeg „Wat scheelt er aan, meisje Ben ik on aardig geweest Nu, dan heb ik het toch niet zoo gemeend. Laat ons in ieder geval als goe de vrienden scheiden. Houd je goed en flirt niet te veel met den „Kabeljauw" Dit was een bijnaam voor Rodney Barin, een rijk jongmensch, dien mr. Bell juist tot zijn compagnon had gemaaktmaar die volgens Geoff dan precies leek op een ka beljauw. Freda keek niet op of om en met komisch wanhoopsgebaar zei hij „Nu, als je als geen goede vrienden wilt scheiden, dan moet je het zelve wetenmaar misschien komt er ééns nog een dag, dat je spijt van heb." Freda zag nu doodsbleek en zou zeker ge vallen zijn, als hij haar niet opgevangen had. Hij vlijde haar op de sofa en was juist van plan te schellen, toen zij hem weerhield en fluisterde „Als-je-blieft, maak er niets geen drukte van Ik zal dadelijk weer goed zijn." Even later zond ze hem weg. Vlak voordat hij ging, hief hij haar gezichtje naar zich op en zei „Zou je mij niet een afscheidskus geven, Freda, om te toonen, dat je mij vergeven hebt Maar zij schudde het hoofd „Neen, Geoff daar zijn we te oud of te jong voorIk weet het niet. Maar in ieder geval zou het voor ons geen van beiden goed zijn." Toen hij nu het huis verlaten had, keek ze hem nog lang na en zuchtte „O, Geoff, Geoff Hij moest eens we ten Maar ik begrijp het heel bestHet is vader, die hem wegzendt. Die heeft het zoo overlegd, dat ik verloofd zal zijn, tegen dat hij terugkomt. O Ik moet er niet aan den ken Pas sinds een paar weken was Freda tot de ontdekking gekomen, dat ze Geoffrey Arm- strong lief had en ze vond het verschrikke lijk Ze wist, dat hij toch nooit voelen zou EEN ABUIS. In de dorpen Stekene en Koewacht op Belgisch gebied aan de Zeeuwsch-Vlaamsche grens werden door den Belgischen Militie raad dezer dagen een tiental jongelingen op geroepen om ingelijfd te worden in het Bel gisch leger. Zij allen hadden Nederlandsche ouders en zijn dus Nederlanders. Het gevolg was, dat zij weigerden om voor den Militie raad te verschijnen. Deze stelde zich in ver binding met de politie om genoemde aange schrevenen op te halen. Een twintigtal Bel gische gendarmen zijn des nachts de wonin gen van bedoelde personen binnengedrongen en hebben een tiental jongelingen aangehou den en geleid naar den Militieraad te Dender- monde. Bij nauwkeurig onderzoek is daar spoedig gebleken, dat alle gearresteerden van Nederlandsche nationaliteit waren. Zij zijn dan ook onmiddellijk in vrijheid gesteld. Ver moedelijk zijn ten gemeentehuize in de Bel gische dorpen in dezen abuizen begaan bij de inschrijving. De zaak is ter kennis ge bracht van den Nederlandschen gezant té Brussel. ENGELAND. VLIEGONGELUK EISCHT ZES DOODEN. Toestel in Kanaal gestort. Het s.s. „Biarritz" dat een Kanaaldienst onderhoudt, heeft in het Kanaal bij de over blijfselen van een vliegtuig, op vijf mijlen af stand van Folkestone, zes lijken opgevischt. De reddingsboot van Dover is tijdens holle zee met regenachtig, mistig weer, direct ver trokken naar de plaats, waar de lijken zijn gevonden. Het is een onbekend toestel, dat een noodsein naar Croydon gaf, maar geen tijd meer had nationaliteit of positie op te geven. Volgens latere berichten is het een vlieg tuig van de Hillman Airways Limited van Romford, Londen op weg van Heston naar Le Bourget. SARRASANI. DOOR CLOWN AUGUST HERDACHT. Clown August, die dertig jaren lang bij Sarassani is werkzaam geweest en eerlang te Parijsch hoopt op te treden, schrijft Sarrasani of liever Hans Stosch, was de eerste aristocratische intellectueel in de we reld der circusdirecteuren. Hij stamde uit een echt Pruisisch Saksische officiersfamilie. Een oom van hem was zelfs admiraal geweest en had naam gemaakt als hervormer van de De tijd, dien clown Sarrasani met varkens en ganzen werkte, heeft slechts kort geduurd. Clown Sarracani leerde een meisje kennen uit een echt saltimbanque familie. Zij zou de latere Frau Direktor worden. Omstreeks 1900 tijdens de Parijsche We reldtentoonstelling, kwam een omwenteling in de circuswereld, toen Willy Hagenbeek met 70 ijsberen in een kooi optrad. Sarrasani en Charles sinds 1914 Krone) zagen in dat een circus nog meer mogelijkhe- den bood en kwamen met meer clowns, hoe pelspringers, olifanten en Barnum-en-Bai- ley-humbug. Men ging het in het aantal zoeken. Van alles moest er veel zijn. De cir cus werd een show. Het zakelijk genie bleef mevrouw Sarrasa- nie. Geen dag ging er voorbij of zij herinner de zich hoe zij als kind op openbare pleinen voor haar, daar ze van kind-af altijd meer als broer en zuster hadden omgegaan, en mocht hij wél voor haar voelen, dan stond de zaak niet minder hopeloos. Niemand toch wist beter dan Freda zelve, hoezeer haar va der erop uit was, dat zij een rijk huwelijk zou doen. Hij was een hard, in zich zelf gekeerd mensch, gewoon dat de wereld boog voor hem en voor de macht van het geld. Zijn vrouw was het geheel met hem eens en in die op vatting van haar hoefde Freda dus niet in 't minst op steun te rekenen. Zoo had zij haar leed alleen gedragen en Geoff maar zooveel mogelijk vermeden, iets wat niet moeilijk was sinds die golfmanie over hem kwam tot haar vader haar op zekeren dag bij zich op de kamer had geroepen en een ernstig onderhoud met haar had gehad. „Ik geloof, dat je hoe langer hoe meer gaat voelen voor den jongen Armstrong," sprak hij op zakelijken toon, „en dus lijkt het mij maar het beste, om je ineens te vertellen, dat daar niets van komen kan. Je moet het een beetje hooger zoeken dan een van mijn kler ken, Freda Het is een heel aardige jongen ik heb niets tegen hem, maar hij is toch geen geschikte partij voor jou. Daarom moet je maar niet zooveel meer het hem omgaan, anders spreken de menschen er nog maar van." „Dat zullen ze niet licht doen, vader, want dat zou toch te gek wezen. Maar toch geloof ik, dat u te gering over hem denkt. Althans er zijn heel wat meisjes en beter dan ik, in ieder opzicht die gretig zijn aanzoek zouden aannemen." „'t Is mogelijk, maar dat gaat ons niet aan Wat ons wèl aangaat, is dat mr. Baring mijn toestemming heeft gevraagd om je het hof te mogen maken, en hoe het mijn verlangen is, dat je hem aanneemt." En daar mr. Bell het onderhoud als beëin digd beschouwde, had hij het vertrek ver laten. Gedurende enkele minuten zat Freda spra keloos terneer en de wanhoop sloeg haar om het hart. Rodney Baring was den laatsten tijd druk bij hen aan huis gekomen en ze kunsten had moeten vertoonen, hoe zij en haar hard ploeterende familie hadden moe ten leven van een dansenden beer, koord dansen en hoe het geld opgehaald werd op schoteltjes. Maar geen wist ook beter hoe men het publiek tevreden moest stellen. Frau Sarasani kon ternauwernood schrijven, maar rekenen als een minister van financiën. Haar man zorgde voor al het andere. En zoo ontstond een circus van 42 meter middellijn, waar olifanten, leeuwen, tijgers, zeeleeuwen, slangen, alle met de bij passende „exoten" (Britsch-Indiërs" enz.i hun nummers konden geven. De aanplakbil jetten van Sarrasani overdreven en pompeus trokken overal de aandacht. Op ieder plakkaat, waarvan hij ieder de tail zelf had uitgewerkt, liet Sarrasani zijn portret zetten. Stap voor stap werden de andere circusondernemingen door het drietal Frau Sarrasani Herr Direktor en de circus zelf teruggedrongen en zelfs verdron gen. Maar Sarasani kreeg navolgers Krone, Strassburger, Gleich en Alfred Schneider. Die concurrenten prikkelden Herr en Frau Direktor tot grenzeloos uitbreiden, tot zij op het laatst zelf niet meer wisten, waardoor en waarom en waarvoor hun onderneming voort durend geweldiger van omvang moest wor den. Van geld verdienen was in het laatst geen sprake meer Het was een levende we reld geworden binnen de zeilddoeken en wa gens, een wereld, die geld verslond. Groot was de teleurstelling voor Sarrasani, toen hij moest ervaren, dat Duitschland met zijn 60 millioen menschen te klein was om een on derneming als de circus-Sarrisani publiek genoeg te verschaffen. Hij is te laat naar het buitenland gegaan, uit vrees, dat zijn concurrenten hem dan Duitschland zouden afkapen. En toen hij eindelijk naar het buitenland ging, had den Krone in België en Frankrijk, Schneider in Nederland, Zwitserland en Italië en Gleich in Holland en de overige landen het terrein voor hem afgegraasd. Het nieuwe Duitschland en vooral het door hem zoo geliefde Saksen (hij was geboren te Radebeul), wendde zich van hem af, omdat hij weigerde zich te laten gelijkschakelen. Zijn beste krachten waardeerde hij ongeacht hun huidskleur. Daarom werd hij in Duitschland onmoge lijk. Zijn vlucht naar Brazilië, den Rotter dammers nog maar al te goed in het geheu gen liggend, heeft hem en zijn geweldige onderneming geen uitkomst gebracht. En men houdt zijn hart vast wat er nu worden moet van de velen, die onder hem dienden, o.a. van den meer dan 80-jarigen Ernst Schu- mann Gedurende de maand October geven wij bij aankoop van iedere 200 Kg. Bertels' Pluim veevoeder één droog- voederbak cadeau, welke ongefrankeerd verzonden wordt. Be stelt bij Uw leveran cier of waar niet ver krijgbaar direct aan de fabriek! Let op ons Loodje, er z(Jn veel namaaksels t ïBERTElS'/SaKSS AMSTERDAM PROVINCIAAL NIEUWS. BELEEDIGING EN OPLICHTING. Leeraar te Medemblik veroordeeld. De rechtbank te Alkmaar heeft uitspraak gedaan in de zaak van een leeraar aan de M.U.L.O.-school en indertijd directeur van de Handelsavondschool te Medemblik, die we gens eenvoudige beleediging van burgemees ter Peters in een ingezonden stuk in de „Enk- huizer Courant" thans is veroordeeld tot 150 gulden boete of zestig dagen hechtenis. De eisch was 300 gulden boete of zestig dagen hechtenis. Voorts werd verdachte terzake van oplichting van het bestuur van de Han delsavondschool voor een bedrag van f 52.50 tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. RIJKSLANDBOUWSCHOOL TE SCHAGEN. Bij het op 28 September j.1. gehouden toe latingsexamen voor de eerste klasse slaag den A. Brak Azn., St. Maarten P. J. Kistema- ker, WinkelJ. N. Bremer, Schagen A. Meij- les, Eenigenburg N. Dekker, Den HelderJ. P. Schoorl, Slootdorp G. Gootjes Czn., Scha gen J. P. Slooves, Kolhorn G. Gootjes Pzn., St. MaartenJ. A. Splunter, Velsen. Tot de tweede klasse werd bevorderd D. Kater te Wieringerwaard. ONGELUK. Een driejarig meisje te Zandvoort trok spe lenderwijze den stekker uit den op stroom staanden stofzuiger en stak dezen in haar mondje. Toen de moeder eenige oogenblik- ken later in de kamer terugkwam vond zij haar dochtertje bewusteloos op den grond liggen met een gezwollen gezichtje. Aanvankelijk scheen het of hier niet meer te redden viel, maar nadat ongeveer een half uur kunstmatige ademhaling was toegepast, gaf de kleine weer teekenen van leven. Haar toestand baart echter nog zorg. De moeder van het meisje was door het voorval zeer ontdaan. TÓT 30 NOVEMBER 1034 ONTVANGT TEGEN INLEVERING VAN 60 VOORZIJDEN VAN PRESTO-PAKJES AAN ONS ADRÉ? 15AM6BSÊQQRT. 9.RMIS §«»-**êCTISGB Cf SCHENK was vriendelijk en voorkomend voor hem geweest, als voor alle gasten van haar vader. Door de ziekte van haar moeder was zij al lang gewoon, als gastvrouw te fungeeren dit ging haar zeer gemakkelijk af. De jonge Baring had haar al bijzonder weinig sympa thiek geleken saai en apatisch, als hij was. Zooiets had zij dan ook het allerminst ver wacht Maar intusschen het bleek droeve werkelijkheid Nu was Freda allerminst zoo'n meegaand schepseltje en onder andere omstandigheden zou ze een uitdagende houding hebben aan genomen tegenover haar vader en mr. Ba ring maar sinds het „ware" over haar kwam, was zij heel anders geworden. Na vele slape- looze nachten was ze tot het besluit gekomen, dat dit zóó dan nog de beste oplossing was. Als ze Geoff toch niet mocht hebben, kon het haar al heel weinig schelen, wien ze dan had; en was zij maar eenmaal verloofd, dan zou ook alle gevaar geweken zijn, dat Geoff ooit haar geheim zou raden. Geoffrey Armstrong ging eerst zijn koffer pakken en toen fietste hij naar Ladywood, om Will en Mary goeden-dag te zeggen en tegelijker het extraatje te krijgen, dat Will hem altijd gaf voor zijn vacantiereis. Hij vond Mary in den tuin, op haar lieve lingsplekje onder den kastanje. Thurston Warwick was bij haar. Geoff was er nu al aan gewoon, dien op Ladywood aan te tref fen. Mary en hij waren bezig over een boek te spreken, en op het gras lagen drie dikke deelen, die hij voor haar had meegebracht. Will, die al zoo vroeg was op geweest, zat te knikkebollen. „U ziet er veel beter uit, mr. Warwick", zei Geoff. „Voelt u zich ook werkelijk beter „O, ja Ik ben den laatsten tijd verbazend aangekomen en krijg weer geweldigen eet lust. Ik ben ook niet meer zoo kreupel en ik geloof niet, dat ik mijn been zal hoeven te verliezen „Was u daar dan bang voor?" vroeg Geoff. „Ja, zeker. Als mijn vriend Frank zijn colle ga's er niet van terug gehouden had, dan zou het er al lang af geweest zijn. De kogel was zoo diep in het been gedrongen, zie je En toen ineens van onderwerp veranderend „U zult wel denken, dat ik altijd hier ben. Dit is nu al de derde keer in heel korten tijd, dat u mij hier aantreft." „O, Mary en Will zullen u heel dankbaar zijn, als u ze zoo trouw opzoekt. Hoe ze het hier uithouden, zoo geheel van de wereld af gezonderd, is mij nog een raadsel." „Van „dankbaar" gesproken nu, dan kan ik u niet zeggen, hoe dankbaar ik u ben, dat ik hier zoo dikwijls komen mag. Ik kan u ver zekeren, dat ik de uren tel, dat ik hier weer naar toe kan gaan. Er is iets in dit mooie, ouderwetsche huis en in dit paradijs van een tuin, dat mij aantrekt met onweerstaanbare kracht. Ik vrees, dat het ééns nog zoover komt, dat ik mij hier vertoon met heel mijn hebben en houden en dat het mij onmogelijk is, om naar mijn logies terug te keeren." Geoff lichte en vatte het natuurlijk geheel als scherts op maar Mary wist, dat ieder van zijn woorden diep gemeend was en ze verheugde zich er van harte over. ,,'t Pouveert voor uw smaak, dat u Lady wood zoo hoog stelt", meende Geoff. „Maar hoe u het op de pastorie kunt uithouden dat begrijp ik heelemaal niet." „Geoff Geoff waarschuwde Mary. „Nu goed dan. Ik zal er niet op doorgaan. Vertelt u nog eens even, mr. Warwick, hoe het die schoonheid onder de zusjes op de pastorie bevalt, dat u hier zoo dikwijls komt?" En zonder het antwoord af te wachten ging hij voort tot Mary „Ze placht hier vroeger zoo dikwijls te komen." Mary had zichzelve ook wel eens die vraag gesteld. Zij had niet meer de pastorie bezocht, sinds ze den betalenden logé daar ontmoet had, maar er was toch-geen reden waarom Clover Ladywood zou vermijden. De tweelin gen kwamen geregeld Juliet maakte ook zoo nu en dan een praatje. Eens had Mary haar een briefje met een uitnoodiging gezon den en het antwoord hierop was een koele weigering geweest. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1