Cadeau! COaï 7*b&stb uwj&dht Skzt Uw izwtmMsi 25e JAARGANG VRIJDAG 12 OCTOBER 1934 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOEN EN OMSTREKEN KONING ALEXANDER VAN VAN JOEGO - SLAVIë VERMOORD. Ook de Fransche minister Barthou getroffen en overleden. „HET WARE." "mMÊÖDlCH-NÏËUWsT"'" No. 82 WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIE RINGEN BUREAU: Hïppolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. Van 1 5 regels Iedere regel meer ADVERTENTIëH: f 0.50 f 0.10. Aanslag te Marseille, door een 35-jarigen Kroatischen koopman, die onmiddellijk na het volvoeren zijner aischuwelijken daad door het publiek doodgeslagen werd. EEN GENERAAL EVENEENS GETROFFEN. Verscheidene toeschouwers gewond. Talrijke arrestaties. DIEPE ONTROERING EN VERONTWAAR DIGING IN GEHEEL EUROPA. Bij aankomst van koning Alexander van Joegoslavië te Marseille, is een revolveraan slag op den koning gepleegd. De koning werd getroffen en is eenige oo- genblikken later overleden. De moordenaar van den koning is een Kroaat. Minister Barthau, die ter begroeting aan wezig was, is eveneens getroffen en Dinsdag avond om zeventien uur veertig aan de be komen verwondingen bezweken. Volgens mededeelingen der politie moeten aan den aanslag op zijn minst tien personen hebben deelgenomen. Toen de aanslag had plaats gehad, ging de stoet verder te midden van algemeene opwin ding. Het lijk van den koning werd overge bracht naar het kabinet van den Prefect. Van de dichte menschenmenigte, die het schouwspel van de aankomst van koning Alexander stond gade te slaan, zijn verschei dene personen gewond geraakt, o.a. een film operateur, de heer Forestier. De chauffeur die de auto bestuurde waarin koning Alexander van Joego-Slavië was ge zeten verklaarde het volgende „Terwijl de auto langzaam in den stoet voortreed naar het Beursplein, maakte zich een man los uit de dichte menschenmenigte, van vrij omvangrijke gestalte, hij liep op de auto van den koning toe en schoot vier of vijf maal met zijn revolver. Hij werd terstond gegrepen, en de kolonel die zich in de stoet bevond, sloeg met de sabel op hem los." De pleger van den aanslag heeft geprobeerd zich zelf in den mond te schieten, maar een der adjudanten ontrukte hem het vuurwapen. Op het Beursplein zelf is hij neergeslagen. Onder de duizenden aanwezigen op het plein ontstond eerst groote beroering, daarna trad een diepe stilte in, die grooten indruk maakte. De vlaggen zijn halfstok geheschen. IN TOTAAL VIER SLACHTOFFERS. Het aantal slachtoffers van den aanslag te Marseille bedraagt tot dusver viern.1. Ko ning Alexander, minister Barthou, de poli tiebeambte te Galy en een vrouw uit het publiek. In het ziekenhuis bevinden zich als gevolg van dezen aanslag nog negen personen, waar onder de Fransche generaal Georges, die ge opereerd is en wiens toestand nog steeds zeer ernstig is, verder drie Franschen, waar onder een film-operateur, vier francaises en een 14-jarige knaap. Twee andere gewonden worden in hun wo ning verpleegd, n.1. een inspecteur van poli tie, die een schot in het been opliep en een weduwe. Uit dit bericht blijkt dus dat generaal Ge orges, wiens dood reeds werd gemeld, niet is overleden. Zelfs meldt een later bericht dat FEUILLETON. (8. Ze merkte ook wel degelijk, dat Warwick veel gelukkiger en tevredener leek, sinds hij omging met Will Armstrong. Zelfs mrs. Hol- royde erkende, dat het honorarium voor zijn logies een goede tegemoetkoming in het huishouden was en zij zou het als een ramp beschouwd hebben, als hij was weggegaan. Clover had dus met genoegen gezien, dat Warwick zooveel naar Ladywood ging, tot zij tot de ontdekking kwam, dat Mary de voor naamste trekpleister was. Thurston Warwick mocht Clover graag lij den zij was altijd vroolijk en opgewekt en bereid, hem te helpen. Hij had ook met haar te doen en dit was het nu juist, waarnaar Clover verlangde. Hij was niet blind voor haar gebreken, maar ook geneigd, veel dooi de vingers te zien, omdat zij nog jong was en geen verstandige moeder had, die haar leidde. Dat zij wat ij del was nu, zij had ook een mooi gezichtje en haar onschuldige coqueterieën hadden hem dikwijls een heil zame afleiding bezorgd voor een droefgeestige bui. Geoff's woorden hadden hem wel even doen twijfelen aan de oprechtheid van haar onschuld, maar ook weer onmiddellijk had hij die gedachte terzijde geschoven. Hij ging met haar om als met een jonger zusje en vereerde haar af en toe eens een kleinigheid, net als hij voor de tweelingen wel eens choco- laadjes meebracht. Dure cadeaux zouden zijn financiën ook niet meer toegelaten hebben, maar hij voelde de waarheid van de woorden van George Eliot„Men moet arm zijn ge weest, om de weelde van het geven te ken nen." Clover was nu zoover, dat ze altijd haar de toestand van generaal Georges bevredi gend is. De moordenaar van Koning Alexander is niet aanstonds bezweken na de hem door kolonel Fiollet toegebrachte sabelhouwen. Hij gaf nog slechts zwakke levensteekenen toen de politie hem eerst naar een politieposthuis en vervolgens naar het gebouw van de vei ligheidspolitie overbracht, waar hij door politie-artsen werd onderzocht. Men gaf ech ter spoedig alle hoop om hem in het leven te houden op en reeds na korten tijd overleed hij aan zijn wonden, die door de talrijke schoten en sabelhouwen waren veroorzaakt. POLITIEONDERZOEK AAN DEN GANG. De politie heeft de revolver, waarmee Pe ter Kalemen den aanslag gepleegd heeft, beproefd. Het is een automatisch revolver van de allernieuwste constructie, die twintig schoten kan lossen. In een jaszak van den moordenaar vond men bovendien talrijke patroonhouders, zoo dat hij munitie voor ongeveer honderd scho ten bij zich had. De politie tracht op het oogenblik in de eerste plaats vast te stellen of Kalemen hand langers heeft gehad. Het feit dat zijn spoor in geen der hotels van Marseille terug te vin den is, doet vermoeden, dat hij bij een vriend verblijf heeft gehouden. Het zou natuurlijk van het grootste belang zijn vast te stellen wie dat geweest is. De aanslag heeft de bevolking zoo opge wonden dat de wildste geruchten de ronde doen. Men beweert o.a. dat vijf of zes met dolken en revolvers gewapende mannen de moorde naar omgeven zouden hebben, toen hij door een officier neergeslagen werd. Ooggetuigen moeten zich zelfs bereid verklaard hebben dit onder eede te verklaren, hoewel zich hiervoor nog niemand op het politiebureau gemeld heeft. DRAMATISCHE REIS VAN KONINGIN MARIE. Koningin Marie van Joegoslavië is Woens dagmorgen om 5 uur per specialen trein te Marseille aangekomen. Bij het verlaten van den trein werd zij begroet door den minister van marine, Pietri, en de militaire, marine en burgerlijke autoriteiten. De koningin, die in het zwart gekleed was en er bleek en gebroken door de smart uit zag, werd geholpen door mevr. Herriot, de echtgenoote van den minister van staat. De ongelukkige koningin werd terstond naar de prefectuur gebracht, waar het stoffelijk over schot van haar gemaal ligt opgebaard. Tijdens de reis van Lyon naar Marseille toen de Koningin het treurige nieuws werd medegedeeld, is zij in onmacht gevallen. Te Lons-le-Saunier werd de trein tot stilstand gebracht om dokters gelegenheid te geven de koningin hulp te verleenen. De perfect van Marseille heeft verklaard, dat er buitengewone voorzorgsmaatregelen zonder precedent waren genomen voor de veiligheid van den Koning. Slechts over hei lijk van een politieman heeft de moordenaar de noodlottige schoten kunnen lossen. Volgens een van bevoegde Fransche zijde afkomstige mededeeling, waren de laatste woorden des lconings „Houdt de vriendschap tusschen Frankrijk en Joegoslavië levendig.' TWEEDE DROEVE TOCHT DOOR MARSEILLE. Woensdagmiddag te half vijf vertrok de Joegoslavische torpedoboot jager „Dubrovnik' uit de haven te Marseille met het stoffelijk overschot van koning Alexander aan boord, begeleid door de Fransche kruisers „Colbert' en „Duquesne" en de Fransche torpedoboot- jagers „Gerfaut" en „Vautour", die met den Joegoslavischen oorlogsbodem zullen meeva ren tot de thuishaven. Onder het spelen van het Joegoslavische volkslied en van de „Marseillaise," in een sfeer van terneergeslagenheid en droefheid, was koning Alexander van Joegoslavië uitge dragen uit het gebouw van de prefectuur. Langzaam vertrok de rouwstoet omtreeks drie uur 's middags op haar tocht door de hoofd straten van Marseille naar de haven. Een wagen, hoog opgeladen met ontelbare kran sen en bloemstukken reed voor den lijkwa gen. Daarachter volgden Lebrun, koningin Maria, Herriot en Tardieu. Een geweldige menschenmenigte was op de been. Overal kon men bij de toeschouwers uitingen opmerken van groote droefheid en verslagenheid. De weg dien de rouwstoet nam, was geheel af gezet door soldaten die de verschuldigde eer bewijzen brachten naarmate de processie voortging Servische officieren droegen de doodkist aan boord van de „Dubrovnik". Er werd een minuut stilte in acht genomen, daarna werden de kabels losgegooid. Koning Alexander begon zijn laatste reis. DICTATOR EN SOLDAAT De Koning gevreesd en bemind. Hij was een klein en energiek man, en zoo snel in zijn bewegingen dat de fotografen van het regeeringspersbu- reau, die hem- (tegen zijn wil) te pas en te onpas vereeuwigden, altijd op z'n hoogst een tweehonderdste seconde belichtingstijd konden gebruiken, om hem scherp op de plaat te krijgen, ook wanneer hij gewoon wandelde. In Bel grado gebeurde dit nooit; het volk had de laatste jaren dikwijls den indruk, dat hij zich verschanst hield in zijn wit paleis te Dedinje boven Belgrado naast het paleis lagen de groote kazer nes van de koninklijke garde, die alle prachtkerels van het Zuidslavische land vereenigde. Maar hoe bezorgd en boos men er in zijn onmiddellijke om geving ook over was -- in Zagreb, de hoofdstad van het oude Kroatië, wan delde hij soms alleen op straat en niejmand zal dezen koning-dictator kunnen nageven, dat het hem aan moed mangelde. In zooverre was hij een echte Serviër, en daarop berustte ook de helft van zijn populariteit. Als krijgsman opgevoed, in oorlogen ge vormd, was en bleef hij als koning voor alles militair. Hij hield zelf van een hard eenvoudig! leven, evenals zijn zijn door het volk nog steeds betreur de vader Peter eerst na het huwelijk met de Roemeensche prinses Maria, die uit een genotzieke, op praal ge stelde dynastie stamde, kwam hierin verandering, tot teieurstellling des volks. Maar toch kon men jaren lang van tijd tot tijd aan de poorten van liet paleis te Belgrado een typisch ta fereeltje aanschouwen een paar een voudige boeren, gekleed in hun ruwe, imaar fraai geborduurde wollen klee- ren, presenteerden zich bij de wacht en verlangden zoo maar, alsof het de eenvoudigste zaak van de wereld gold, toegang tot 's-konings tafel. Wanneer het werkelijk bleek dat zij oud-strij ders waren, dan werd dit verzoek zon der meer ingewilligd zij aten en dron ken met den koning, en keerden dan naar hun dorpen terug, om trotsch te vertellen, dat de Groote Krijger uit het geslacht Ivarageorge zijn konink lijk woord gehouden had. Want tij dens den versehrikkelijken terug tocht van 1915, toen de overmacht der Duitschers en Bulgaren het kleine Ser vische leger naar zee joeg, beloofde kroonprins Alexander aan zijn uitge hand door zijn arm stak, als de natuurlijkste zaak ter wereld, terwijl ze door den tuin lie pen en als hij in zijn n^al^kglijken stoel zat, ging zij dikwijls- op de armléuning zitten en keek even mee een illustratleln van het tijd schrift, dat hij onderhanden had. Ze stak geregeld zijn pijp aan en had zelfs al eens lachende een grijze haar bij hem uitgetrok ken. Toch maakte zij niet genoeg voortgang volgens haar eigen meening en zag zij zich genoodzaakt tot stouter optreden, om hem er zoozeer „onder te krijgen", als zij dit wel wenschte. Warwick ging als altijd druk naar Ladywood en op een avond kwam hij zeer opgewekt ge stemd om elf uur op de pastorie terug. Zo gingen daar vroeg naar bed, maar de zijdeur werd voor hem nooit op het nachtslot gedaan. Tot zijn verbazing zag hij nu echter het licht op zijn zitkamer brandenen, toen hij bin nentrad, werd hij Clover gewaar in zijn mak kelijken stoel gevleid en terwijl ze diep in slaap leek. Haar werkmandje stond naast haar op tafel en een sok van hem had ze over de linkerhand getrokken. Zij werd niet wak ker door zijn binnenkomen en Warwick stond enkele minuten naar haar te kijken, niet wetend wat hij zou doen. „Arm klein ding Ze ziet er vermoeid uit,' dacht hij. Hij schudde haar eens zacht bij den schou der en zei „Kom, word eens gauw wakker Het is tijd, dat alle kleine meisjes in bed moeten zijn." Zij sloeg de oogen op en keek eens om zich heen. Allereerst trok hij haar nu de sok van de hand en zei half-verstoord „Is er nu niemand anders, die dit werk voor je kan doen Als die kousen gestopt moeten worden, dan zal ik liever morgen andere koopen." „O, Juliet zorgt voor de rest van de kousen. Maar de uwe daar mag niemand aanko menWat zult u wel van mij denken, mr. Warwick, dat ik bij u op de kamer in slaap valSnurkte ik ook In ieder geval zal putte soldaten, dat ieder hunner, die met hem het vaderland weer zou zien, het recht zou hebben ook met hem aan te zitten aan de koninklijke tafel. Een eed van trouw aan Peter II afgelegd. Testament van Alexander I geopend. Regentschaps- raad van drie personen. In het testament heeft Koning, Alex ander bepaald, dat tijdens de minder jarigheid van Koning Peter tot regen ten zullen worden benoemd Prins Paul Karageorgewitsj, de senator en oud-minister dr. Zeden ko Slanko- witsj en de bestuurder van het district Sau, dr. Ivo Perowitsj. In een proclamatie aan hei volk wordt o.m. gezegd ,,Onze groote Koning Alexander I is als slachtoffer van een vreesdij ker aanslag op 9 October des middags te 4 uur te Marseille overleden. De Koning-martelaar heeft met zijn bloed zijn vredeswerk bezegeld, waar toe hij ook z'n reis naar Frankrijk had ondernomen. Overeenkomstig artikel 36 van de grondwet bestijgt zijn eerstgeboren zoon, Koning Peter II, den troon van het koninklijk Joego-slavie. De koninklijke regeering, het leger en de vloot hebben aan Koning Pe ter II den eed van trouw afgelegd. ik er wel vreeselijk leelijk hebben uitgezien „Toch niet. Meer als de „Schoone Slaap ster" als je het dan weten wilt. Maar is iedereen in huis hier naar bed „Neen, vader is op zijn studeerkamer. Maar kijk eens op de klok Is het altijd zoo laat, als u terugkomt „Gewoonlijk, wèl heb je er iets op te gen „Ja", zei ze pruilende en stond nu naast hem. „Ik ben jaloersch, ziet u u is altijd op Ladywood Is het de heilige Mary of die saaie William, die u daarheen treekt Een donkere blos overtoog zijn gelaat en de toon, waarop hij de volgende woorden spr waren hem een duidelijk bewijs, dat zij te ver gegaan was. „Ik moet je even in herinnering brengen, dat je van mijn vrienden spreekt, Clover." „O, neem mij niet kwalijk", zei ze boetvaar dig. „Ja, het was ook leelijk van mij, maar u moet denken: ik ben overmoeen dan.. 't Is ook altijd zoo saai hier Nooit komt mij eens iemand opzoeken en zóó oud en leelijk ben ik nu nog niet, al ben ik dan ook lang niet zoo goed als Mary." De stem begaf haar en zij verborg het ge zichtje in de handen. Onmiddellijk was Warwick's toom bedaard en hij sprak op verteederden toon „Je bent overmoe kleintje. Wensch mij nu maar goeden nacht en dan ben je morgen weer geheel de oude kwiek en vroolijk als altijd Ze trad wat dichter op hem toe en zei zacht „Goeden nacht dan. Weet u nog, wat er gebeurde met de „Schoone Slaapster in het Bosch?"Hoe de Prins haar wekte? O, maar is u dat nu heelemaal vergeten Het antwoord werd Warwick bespaard, daar een strenge stem in de open deur riep „Clover Wat ter wereld doe je hier Ik dacht, dat je al lang naar bed was Het was de dominee, in hoogst eigen per soon, met een onheilspellende uitdrukking op het toch al zoo onaangename gelaat. Gedurende de maand October geven wij bij aankoop van iedere 200 Kg. Bertels' Pluim veevoeder ééndroog- voederbak cadeau, welke ongefrankeerd verzonden wordt. Be stelt bij Uw leveran cier of waar niet ver krijgbaar direct aan de fabriek! Let op ons Loodje, er zijn veel namaaksels t ÏBERTELS'&^KI'ÏAMSTERDAM DE ZUIDERZEESTEUNWET. Een nieuwe beroepsinstantie. Naar wij vernemen is een Kon. Besluit in voorbereiding, waarbij de mogelijkheid van beroep in verband met de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet tot nu toe berustende bij den minister van waterstaat zal worden toevertrouwd aan een permanente commissie. TJALKSCHIP GEZONKEN. Tengevolge van een hevige stormvlaag is op 10 K.M. ten Z.O. van Urk het tjalkschip „Rehoboth", groot 9 ton, afkomstig uit De venter en op weg van Amsterdam naar Kam pen, geladen met anthraciet, gezonken. De opvarenden, de schipper E. Klein uit Deventer, zijn vrouw en een kind van negen weken konden met groote moeite gered wor den door de sleepboot „Tina" van kapitein Wagenmaker uit Groningen, die door middel van een sloep verbinding met het scheepje wist te verkrijgen. OPRUIMING VAN RUNDVEE Inblikken of voor Rusland Naar men meldt heeft het bestuur van de veehouderij-centrale verga derd over het voornemen van de Re geering om wederom over te gaan tot opruiming van rundvee. Het bestuur der veehouderij-centrale heeft zich vóór verdere opruiming uit gesproken. Echter zou, naar men meldt, nog geen besluit zijn gevallen over de wij ze waarop het overtollige rundvee zal worden opgeruimd. Drie mogelijkheden worden onder de oogen gezien, n.1. inblikken, invrie zen of export naar Rusland. Ten aan zien van de laatste mogelijkheid schijnt het bestuur van de veehouderij centrale n.1. een aanbieding te hebben gekregen, welke belangrijker zou zijn dan die welke vroeger was ontvangen. Of op deze, nieuwe, gunstiger, aan bieding! zal worden ingegaan, hangt af van het onderzoek naar de voor waarden, welke zijn gesteld en waar aan uiteraard de Regeering haar goed keuring zal hebben te verleenen. Hij controleerde maar niet of zijn fiets er nog stond. Zaterdagmidag is het aan den heer S. te Uitgeest toebehoorend rijwiel door onbevoegden medegenomen en sedertdien spoorloos verdwenen. Op dat tijdstip was de heer S., in zijn functie van kommies der directe belastingen, met zijn collega op de weg kruising van den primairen weg aan het uitoefenen van controle in verband met de wegenbelasting. Hij had zijn fiets gezet tegen het aldaar staande houten hek van de spoorwegen en wel TOT 30 NOVEMBER 1934 ONTVANGT U TEGEN INLEVERING VAN 60 VOORZIJDËN YAN - PRESTO-PAKJES AAN ONS ADRES TE AMERS FOORT, GRATIS EEN PRACTISCH GESCHENK- Warwick mompelde iets onverstaanbaars. Clover verliet het vertrek en liep, vlug als een hinde, de trap op. Haar vader volgde haar en sloeg met geweld de deur van zijn eigen kamer dicht. Warwick had het land op zichzelven, of schoon hij zich niets te verwijten had. De dominee kwam nooit op dit onderwerp terug en Clover scheen ook alles vergeten, toen Thurston en zij den volgenden morgen elkaar weer ontmoetten. Hij hield zich dus, of dit incident hem uit het geheugen was gewischt, maar een paar dagen later, toen Clover zijn ontbijt binnenbracht, werd hij er weer droevig aan herinnerd. Zij had geschreidtranen stonden haar nog in de oogen en zij hield den blik naai den grond gericht. „Wat scheelt er aan kon hij niet nalaten te vragen. „Ik ben vandaag.... jarigbracht zij er uit, met horten en stooten. „Nu, dat is leuk Daar huil je toch niet om „Neen maar niemand heeft er om ge dacht niemand Ik ben twintig vandaag, maar ik heb in het geheel geen cadeaux ge had." „Dat is hard, kleine meid. Hebben ze den datum vergeten „Neen. Juliet en Jane hebben er wel aan gedacht, maar die hadden geen geld. Vader en Moeder geven er niet om. Ze zijn vreeselijk onverschillig voor ons. Sommige ouders we ten maar niet, hoe ze hun kinderen plezier kunnen doen, en wij moeten bidden en smee- ken om een beetje geld voor onze kleeren „Toch zijn jullie altijd aardig gekleed." „Dat denkt u maar Daar heeft u, als man, zoo geen verstand van. Anders zoudt u wel zien, dat wij altijd met „koopjes" loopen. O, wat zou ik er niet om geven, om goed ge kleed te zijn en ook af en toe eens een pretje te hebben „Juli is een mooie maand, om in jarig te zijn," merkte Warwick op, die eigenlijk niet goed wist, wat hij zeggen zou. „De klaver staat in vollen bloei." „Ja. Een kennis van mij zond mij eens op mijn verjaardag een vers „Als de klaver bloeit," maar hij had het zelve niet gedicht het was, geloof ik, van een Amerikaanschen dichter." „Was die kenniseen goede vriend van de jarige, zeg „Ja maar hij was veel te arm, om de ken nismaking voort te zetten." „Foei, wat ben je toch een geldzuchtig schepseltje," lachte hij. Een oogenblik later ging zij en een half uur daarna kwam ze hem met een stralend ge zichtje achterop geloopen „De post is geweest en kijk eens, wat hij gebracht heeft Zij hield een gouden speldje in de hoogte. „Dat heeft Mary gezonden, Mary Arm strong Ze heeft er toch aan gedacht, dat ik jarig ben en ze weet, dat ik in het geheel geen byouterieën heb." „Heel lief van Mary", zei hij, het speldje wat nader bekijkend. Warwick bracht den dag door met Will Armstrongeerst was hij met hem meegere den naar Barstown, een marktplaatsje in de buurt en daar wilde hij ook een cadeautje koopen voor Clover. Want waarom zou hij ook het kind dit genoegen niet gunnen, of schoon er bij hem ook nog een andere ge dachte bij kwam, die Clover misschien minder bevallen zou hebben, als zij ze geweten had namelijk het idéé, dat Mary en hij de eenigen zouden zijn, die Clover wat gaven dat vorm de dan een soort band tusschen Hen. Na eenig rondkijken kocht hij bij een juwelier een medaillon met pareltjes en dat in het midden een groen emaille klaverblad vertoonde. De prijs was wel hooger, dan hij gemeend had te besteden, maar hij kocht er toch nog een dun gouden kettinkje bij. Nu wilde hij ook, dat Clover het dan nog op haar verjaardag zou hebbendus ging hij onmiddellijk na het avondeten naar de pastorie terug. (Wordt vervolgd.y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1