25e JAARGANG DINSDAG ie OCTOBER 1934 Nieuws- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ADVERTI WIBRINOBN EN OMSTREKEN „ER MOET SNEL WORDEN INGEGREPEN." „HET WARE." Voortschrijdende Wetenschap. No. B3 «wieringer courant VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1. UITGEVER CORN. J. BOSKER WEERINGEN BUREAU Hippolytnshoef Wieringen Telel. Intercomm. No. 19. ADVERTENTlëN: Van 1—5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. L1QU1DITEITS - MOEILIJKHEDEN. Het Corr. Bureau heeft in verband met de brandende quaestie der Duitsche betalings moeilijkheden een onderhoud gehad met dr. F. E. Posthuma, oud-Minister. Zooals verwacht kon worden, kwam ten antwoord, dat de stemming niet bepaald aan genaam was. De heer Posthuma bleek de meening toege daan, dat de Regeering met haar pogingen om den export in stand te houden den juis- ten weg heeft gekozen, maar dit beteekent anderzijds, dat ook een oplossing gevonden moet worden voor de z.g. achterstallige vor deringen, aangezien men uit den aard van de zaak niet meer kan exporteeren, wanneer men noodgedwongen eigenaar is geworden van geblokkeerde saldo op Sonder- en Zwi- schenkonto. Degenen, die hunne Duitsche vorderingen thans op de beide zooeven ge noemde Konto's zien bevriezen, loopen op deze wijze vanzelfsprekend een koersrisico, aangezien helaas niet vast staat tegen wel ken koers de markenvorderingen zullen wor-! den geliquideerd. Maar bovendien veroorzaakt de onderha vige toestand ernstige liquiditeits-moeilijk- heden, ontelbare coöperatieve vereenigingen, naamlooze vennootschappen en firma's in den lande, welke in hun normale bedrijf öf grootendeels, öf voor de volle 100 pet. afhan kelijk zijn van den uitvoer naar Duitschland, zijn thans financieel vastgeloopen. Deze be drijven kunnen dus niet meer verder werken, de banken beperken onder deze omstandig heden natuurlijk hunne credietfaciliteiten en vele gezinnen zien zie h aldus met den onder gang bedreigd. Intusschen produceert ons bedrijfsleven en met name de land- en tuinbouw, tallooze aan bederf onderhevige voortbrengselen, waaraan men in Duitschland groote behoefte heeft, en die door deze onverkwikkelijke om- standigheden in ons land op den mesthoop belanden. Deze toestand is catastrofaal. Ik laat hier in het midden wie de blaam treft voor deze noodlottige ontwikkeling ik laat gaarne aan den tijd over zulks uit te maken mits er, om herhalingen te voorkomen, niet te lang mede gewacht wordt. Thans moet er echter gehandeld worden. Er dient snel en krachtdadig te worden ingegrepen om ons reeds zoo zwaar geteisterd bedrijfsleven te behoeden tegen de gevolgen van deze ramp zalige omstandigheden. Duitschland heeft de Nederlandsche goe deren en voortbrengselen, welke met deze achterstallige vorderingen aequivaleeren, ge kocht en verbruikt op het huidig koerspeil van de mark. En het ware m.i. uitermate on billijk, wanneer het Nederlandsche be- bedrijfsleven uit dien hoofde eenig ri sico zou moeten dragen. Wij mogen van de Duitsche regeering eischen dat zij de billijkheid inziet, en van de Neder landsche regeering verwachten, dat zij de maatregelen zal weten te treffen, welke deze bijzondere omstandigheden vereischen. Zooals echter vanzelf spreekt kunnen der gelijke veelomvattende problemen niet in enkele dagen worden opgelost. Minister Steenberghe heeft in z'n interview van 1 Oc- tober j.1. reeds te kennen gegeven, dat maat regelen in het belang van ons bedrijfsleven overwogen zullen worden, zoodra de resulta ten van de betreffende enquête bekend zijn, een verklaring, welke er m.i. op wijst, dat de regeering in principe niet ongenegen is hulp te verleenen. Intusschen worden allerwegen protestvergaderingen gehouden, de minister en z'n hoofdambtenaren worden bestookt met telegrammen, verwijten en audientie-aanvra- gen, en ik bevestig gaarne, dat zooals minis ter Steenberghe in z'n intervieuw verklaarde, de taak der regeering in dit opzicht een ui terst ondankbare is. Ik heb gedurende een andere crisisperiode, in de oorlogsjaren, ee- nige ervaring op dit gebied opgedaan, en ik meen mijzelve in dit opzicht dus met een gerust geweten als tot oordeelen bevoegd te mogen kwalificeeren. Voor mij staat intus schen vast, dat de regeering zich ook in dit opzicht van haar duren plicht bewust is. en dat van regeeringswege al het mogelijke zal worden verricht om ons bedrijfsleven behulp zaam te zijn. Wij moeten derhalve met een koel hoofd pogen de regeering, en in het bijzonder den verantwoordelijken minister en z'n Departement, in deze zware taak bij te staan. Alleen op deze wijze zal het zoo drin gend noodzakelijke contact tusschen regee ring en bedrijfsleven een duurzaam en con structief karakter kunnen dragen. FEUILLETON. (9. Jane zei, dat Clover in den salon was en Thurston verwachtte niet anders dan dat hij Mrs. Holroyde daar ook zou aantreffen en dat die zeker wel geen bezwaar zou hebben tegen zijn cadeau. Maar Clover was alleen en stond in het half duister bij het venster in een modeblad verdiept. Warwick begon met te vragen, of ze nogal een prettigen dag had gehad. „Och kijk, dat kunt u begrijpen. Vanoch tend heb ik frambozen jam gemaakt en van middag gestreken. En nu vanavond heb ik eens vrijaf genomen en mij in mijn beste plunje gestoken. Zegt u nu maar, dat ik er behoorlijk uitzie want, als u het niet weet, dan hoor ik het toch van geen ander En nu verbeeld ik mij, dat ik een rijke dame ben en dat ik een bestelling ga doen bij mijn naaister." „Arm vrouwtje Maar nu ben ik opzette lijk vroeg thuis gekomen en heb dit voor je meegebracht. Ik hoop, dat het naar je zin is." Haar verrassing is zoo groot, dat zij in het eerst in waarheid geen woorden had, om haar blijdschap mee te deelen. Nog nooit van haar leven had ze zoo iets moois gekregen. „O, wat prachtig En hoe aardig van u, om zooveel geld voor mij te willen uitge ven Een klaverblad, dat beduidt immers geluk En dan die snoezige pareltjes er om heen en met een kettinkje Hè, doet u het mij eens om, als 't u blieft „Ik ben blij, dat het zoozeer in je smaak valt, Clover. Nu moet je Moeder nog vragen, of je het houden mag, nietwaar Toen begon hij over andere dingen te spreken, maar Clover viel hem in de rede „Ik heb u nog niet eens bedankt En eer hij wist, wat er gebeuren ging, had Verzomering der gewassen. H. Vanuit Rusland is kort geleden iets nieuws en in dit geval klaarblijkelijk iets goeds tot ons gekomen. Wij bedoelen de jarowisatie, wat wil zeggen: verzomering onzer gewassen. Een Russisch geleerde, die uit de beroemde verzameling van 7000 tarwevarieteiten de beste moest zoeken, kwam tot de overtuiging, dat men het zaaizaad voor het zaaien ont wikkelingsfactoren kan toebrengen, waardoor de plant, welke uit dit zaad ontstaat deze ontwikkelingsperiode niet meer behoeft door te loopen. Zoo moet wintertarwe in de ontwikkelings periode lage temperatuur en veel duisternis ondervinden. Daarom bloeit wintertarwe," die in het voorjaar gezaaid is, niet in datzelfde jaar, want de noodige koude en duisternis, die anders in den winter hun invloed lieten gelden, kunnen niet inwerken als het zaad in het voorjaar gezaaid wordt. Men ontdekt nu, dat men deze koude en duisternis wel vooraf hun invloed kon laten uitoefenen, wanneer men tarwe heel even tjes laat kiemen en dan het zaad gedurende 40 a 42 dagen op lage temperatuur houdt (tusschen 2 en 4 graden C.) Dan zal winter tarwe, in het voorjaar gezaaid, datzelfde jaar op de gewone tijd geoogst kunnen wor den. Ook in Italië heeft men dit ontdekt en het vorig jaar reeds proeven genomen met goed resultaat. Het mooiie is, dat men het behandelde zaad niet dadelijk behoeft uit te zaaien. Men kan het ook drogen en later uitzaaien. Dit gaat ook met andere zaaizaden op. De voor ontwikkeling van de planti vereischte factoren kan men op het zaaizaad reeds la ten inwerken. Dit geeft veel mogelijkheden. Korter groeiperiode en zuiverder en regelma tiger inwerken der factoren. Met verschillen de zaaizaden neemt men nauwkeuriger proe ven. Ook in ons land. Straks koopt men niet alleen ontsmet, doch ook „gejarowiseerd" zaaizaad. Of past zelf deze „verzomering" toe. Dure toestellen of benoodigdheden ver- eischt het niet. Alleen eenige secuurheid van handelen. BINNENLANDSCH NIEUWS. Tomaten naar de mestvaalt. Vijftig procent van den aan voer. Gedurende de maand September zijn aan de Westlandsche veilingen groote partijen tomaten onverkocht gebleven en naar de mestvaalt verhuisd. Meer dan 50 pCt. van den aanvoer moest worden vernietigd. Alleen aan de Naaldwijksohe fruit- en groentenvei- ling bleven reeds bijna 200.000 Kg. to maten onverkocht. Door een machine vermorzeld. Vreeselijk ongeluk in een aard appelmeelfabriek. Donderdag j.1. is in de aardappel- meelfbriek te Stadskanaal een vreese lijk ongeluk gebeurd. De 60-jarige ar beider J. Dekker, was bezig een hekel machine schoon te maken. Plotseling is toen de machine in werking getre den met bet gevolg, dat D. werd gegre pen en totaal werd vermorzeld. Een mede-arbeider, die eveneens aan de machine werkte, kon zich nog juist bij tijds in veiligheid stellen. Minister Oud op inspectie. En doet tevens een goede vangst. Minister J. J. Oud maakte vergezeld van eenige leden van zijn departe ment, w.o. de directeur-generaal van het departement van financiën, een in spectietocht door Zeeuwsch-Vlaande ren. Op bet traject Philippine-Sas van jGent passeerde men een l weel al vrachtauto's, welke gepantserd bleken te zijn en die op last van den minister in beslag werden genomen, Dominee plotseling overleden. Aan een gezellig! samenzijn, waarin de deelnemers aan de vergadering ter herdenking van de afscheiding zich hadden vereenigd, is een tragisch ein de gekomen door het plotselinge over lijden van een der aanwezigen, ds. J. E. Reyenga, van Ureterp. Dr. Reyenga voelde zich onwel wor den en werd buiten de zaal gebracht, waarna een in de zaal aanwezig; dok Ier hem hulp wilde verleenen. De predi kant was toen echter reeds overleden. De voorzitter van het herdenkings-co- mité, minister dr. H. Colijn, verscheen (daarna op het podium en sloot de ver- 'gadering met gebed. Ds. J. E. Reyenga is den 14den Au gustus 1870 geboren. Hij is achtereen volgens geref. predikant geweest te Zalk, Leerdam, Siddeburen, 't Zandt, terwijl hij sedert 1920 te Ureterp stond. Valsche oormerker geknipt. Naar men meldt, is 'n veehouder, te vens varkenshandelaar, wonende in den Bullewijk te Ouderkerk a.d. Am- stel, door den rijksveldwachter van Weesp gearresteerd, als verdacht, schuldig te zijn aan het aanbrengen van valsche oormerken in varkens ooren en het verhandelen van de, al dus valscli gemerkte varkens. Met de ze arrestatie is een zeer goede vangst gedaan, want verschillende varkens houders in gejmeenten rondom Amster dam, als Diemen, Nieuwer-Amstel, zij haar warme lippen op zijn wang gedrukt. Het was jaren geleden, sinds hij de aanra king had gevoeld van vrouwenlippen en het maakte hem van streekwekte weer leven diger de smartelijke herinneringen op, die hij juist zoo zijn best had gedaan, om terug te dringen. Hij had Clover's tegenwoordigheid haast vergeten, toen haar stem de stilte verbrak, en zij aarzelend vroeg „Is u boos op mij, Mr. Warwick Op diep-ernstigen toon sprak hij „Boos ben ik niet, Clover. Maar je moet het toch niet wéér doen. Ik weet nu wel, dat je het enkel deedt, om mij te bedanken, maar sommigen zouden er anders over den ken. Neem dat van mij aan, kind ,Ik dacht, dat u wel graag een kus zoudt hebben .Bewaar je kussen voor den „prins" kind. Die is de eenige, die er recht op heeft. Daar om zijn wij toch net zulke goede vrienden, niet waar Hij stak haar de hand toe, maar Clover hield de hare op den rug en zei ,Neen U denkt zeker, dat ik u niet door zie, hè Maar ik begrijp u wel. Spreek mij niet meer van den „prins". U geeft niets om mij, of om mijn toekomst. U denkt enkel maar om uzelven. U wilt uw vrouw kunnen vertellen, dat u nooit van uw leven een meis je heeft gekustis dat niet zoo Met een uitdrukking op het gelaat, zóó af keurend en streng, dat Clover die nooit ver geten zou, sprak hij langzaam „Ik dacht niet aan mijn „vrouw" Ik geloof zelfs, dat ik er nooit een hebben zalmaar mijn kussen zal ik bewaren, voor die ik lief heb. Toen hij gesproken had, werd de uitdruk king op zijn gelaat weer wat milder maar Clover ging naar boven en bleef daar op haar kamer, terwijl ze heete tranen van drift, spijt en schaamte schreide. Ze sliep dien nacht heel slecht en telkens als ze wakker werd, schoten haar weer de woorden te binnen: de vrouw die ik liefheb. En, ofschoon ze zich den volgenden morgen voornam, om de hatelijke scène geheel te negeeren, wist zij, dat ze o zoo lang gekweld zou worden al was het alleen maar met die uitdrukking „de vrouw, die ik lief heb" HOOFDSTUK VII. „Wat zou ik graag hebben, miss Armstrong, dat uw broer eens een enkelen keer bij mij dineerde Ik schaam mij, dat ik hier zooveel gastvrijheid geniet, zonder dat ik ooit eens iets terug kan doen „Wat een dwaasheid, mr. Warwick!" ant woordde Mary glimlachend. „Denkt u dan, dat ik niet weet, hoe dikwijls u absoluut het diner voor u beiden wilt betalen, als u samen uit is Will zoudt u ook niet liicht op de pastorie krijgen Maar vraagt u dan Geoff eens. Die zal zich heusch niet laten bidden „Ik ben blij, dat u mij op die gedachte brengt. Wanneer komt Geoff terug van zijn reisje „Vanavond. Wist u dat niet? Ik had mij gevleid, dat het er hier vandaag nogal zoo bijzonder feestelijk uitzag Hanna gaat zoo straks voor hem dekken. Geoff staat extra bij haar in de gunst en dus wil zij hem ont vangen met iets extra's." Hij hielp Hanna het tafellaken neerleggen, want van den beginne af had hij wel gezien dat de oude getrouwe meer als een lid van het gezin werd beschouwd, dan als een ge dienstige en dus ook behandelde hij haar daarnaar, iets waardoor Hanna zich niet wei nig gevleid toonde. Ze voelden zich ook volstrekt niet door haar tegenwoordigheid belemmerd in hur gesprek en Warwick ging voort „Dus is het enkel, omdat ik op de pastorie ben, dat mr. Armstrong mij niet wil komen opzoeken Het spijt mij erg, want ik had hem een paar curiositeiten willen laten zien, die ik buitenlands verzameld heb." „Het is zeker omdat er voor hem zulke droeve herinneringen zijn verbonden aan de pastorie, uit den tijd dat die arme Malcolm stierf. Ik was toen juist den heelen zomer bij een oude tante in Londen, die ik oppaste. Toen ik terugkwam, zag ik wel dat er iets gebeurd was. Ik durfde er Will eigenlijk niet naar vragen. Hanna vertelde mij later, dat hij bijna dag en nacht bij den patiënt had gewaakt. Clover kon ik er ook niet naar vra gen, maar zij komt ook heel weinig meer op Ladywood en schijnt Will als 't ware te ver- Ouder-Amstel, Weesperkarspel, 's-Gra- veland e.a., werden reeds de dupe van de manipulaties van den handelaar. Werkverschaffingsconfliet geëindigd. Het conflict in de werkverschaffing onder St. Nicolaasga kan thaiis als ge ëindigd worden beschouwd. De stakers moesten deze week het werk hervatten aangezien zij anders van verdere te werkstelling zouden worden uitgeslo ten. Daarop is overleg gepleegd met de betrokken instanties, waarop Donder dag van de 42 stakers er vijftien zijn aangenomen. Terwijl deze week Don derdag weer een zelfde aantal worden aangenomen en volgende week de rest. De geopperde grieven zullen thans worden onderzocht. Tumult op Vergadering. Oppositie met geweld verwij derd. Op een openbare vergadering van de facisten-groep-Baai s c.s. in Believue te Afmsierdam, deed zich het merk waardige gevai voor, dat van de pl.m. 250 bezoekers r- im 200 personen (meest communisten) tot de opposi tie heli ooren. Toen de heer Frenay als redenaar optrad, begon de oppositie uit volle borst de „Internationale" te zingen en daarna communistische leuzen aan te heffen. Op verzoek van de leiding van de vergadering; verscheen een detache ment politie onder leiding van eenige inspecteurs in de zaal om do herriema kers te verwijderen, waarbij van sabel en gumjnistok gebruik moest worden gemaakt. Er ontstond een geweldig tu mult, waarbij ook het meubilair 't moest ontgelden. Tot in de kelders en gangen vluchtten de oppositioneelen. Toen de zaal van osgewenschte ele menten gezuiverd was, kon de verga dering met pl.m. 50 man worden voort gezet. Op het Leidsclie plein en later op den Overtom hoek Nassaukade en op de Weteringschans heeft de politie nog een paar maal groepen betoogende communisten uiteen moeten jagen. Groote partij haring naar Rusland verkocht. Deze week met de aflevering begonnen. Een belangrijke partij haring is door de N.V. Reederij en Visclihandel voorheen Frank Vrolijk, te Schevenin- gen, naar Rusland verkocht. Deze week is een begin gemaakt met de af levering van deze haring. Reeds eenige maanden geleden wa- •en de Russen hier aan de markt en wilden een zeer groote partij haring koopen. Zij stelden zich met de firma VTolijk in verbinding, daar deze firma ook het vorig jaar een groote partij naar Rusland had verkocht. Het kwam turn dat thans geleverd moest worden fas echter te groot om door één firma alleen geleverd te worden, vandaal- dat de reederij Vrolijk zich in verbin ding heeft gesteld met het hoofdbe stuur van de Reedersvereeniging wat te bereiken valt. Woensdag; j.1. is een. begin gemaakt met de eerste levering, groot 8000 ton. Al deze haring is overgepakt in Schot- sche tonnen en wordt in motorschui ten geladen en naar de Laakhaven ge- braent. Hier liggen een paar groote Rijnaken, waarin de haring wordt overgeladen ter verdere doorzending naar Rotterdam. De vrachtboot, die de haring naar Rusland moet brengen komt volgeladen met zout uit Rus land, te Rotterdam aan Dit zout komt naai* Scheveningen om gebruikt te wor den aan boord van haringschepen voor het zouten van haring. Een Rus is paar Scheveningen gekomen om de haring te keuren. Alle vaten worden gemerkt met een groot, in het Rus sisch gesteld merk. Vanzelfsprekend geeft een en ander veel werk en is er groote drukte aan de havens te Scheveningen. Hierbij komt nog, dat er gedurende de laat ste dagen veel loggers van de haring- visscherij aanleiding is om teirachten korte reizen met goede ladingen, het geen voor de Nederlandsche Haring- visscherij, om te trachten deze haring te leveren met medewerking van alle te Scheveningen, zoowel als te Vlaar- dingen en Katwijk gevestigde reede- rijen. De besprekingen hebben echter niet het gewenschte resultaat gebracht met het gevolg, dat de verkoop niet tot stand is gekomen. Meergenoemde firma Vrolijk heeft echter de koopers niet losgelaten en is er tenslotte in geslaagd zelf een pari ij (groot 25.000 ton) naar Rusland te ver koopen. Deze verkoop is voor het vis- scherij-bedrijf van groot. belang. Duitschland, vroeger de grootste af- neemster van Hollandsche haring, koopt elk jaar minder en waar nu nog bij komt, dat de vorderingen van naar Duitschland geleverde haring niet te innen zijn, is er van het ver der zaken doen met dit land op heden geen sprake en ligt de haringhandel met dit land zoo goed als geheel stil. Echter blijft de aanvoer van haring uit zee doorgaan en is zelfs zeer ruim (in September van dit jaar werden ruim 36.000 kantjes meer haring aan gevoerd dan in September 1933) zoo- dat het verkrijgen van nieuw afzetge bied voor dit product een allereerste vereischte is. Jarenlang heeft Rusland hier niet gekocht en leverde Engeland daar zeer veel haring, maar de laatslo twee jaar zien we, dat Rusland ook weer in Holland koopt, dit jaar zelfs belangrijke partijen. Hooge prijzen zijn niet te maken, ook omdat geconcurreerd moet worden met Engeland, dat met zijn bevoorrechte la ge pondenkoers, Holland ver voor is. Dat het toch tot zaken is gekomen, stemt tot groote tevredenheid. Wat Rusland aan haring kan gebruiken is niet gering. Ook een andere te Scheveningen ge vestigde firma heeft haring naar Rusland verkocht en is eveneens met mijden. Soms denk ik ook wel weer, of de dominee misschien onaangenaam is geweest tegenover Willu weet, dat die dikwijls zoo opzettelijk lomp kan wezen." „Ja zeker dat is zoo," erkende Warwick. Verlangend keek Mary weer den weg op en verontschuldigde zich met een blos. ,Ja, u zult het wel heel kinderachtig vin den, maar ik verlang vreeselijk naar Geoff." „U houdt heel veel van uw broers, hè „Ik heb niemand anders om van te houden, niet waar Met een enkel woord excuseerde zij zich, dat ze nog het een en ander voor Geoff's komst in orde moest maken. Warwick bleef dicht bij het venster staan, in gepeins verzonken, tot hij ineens merkte, dat Hanna vlak bij was. ,Ik hoop, dat u mij deze vrijheid vergeven zult, sir, maar ik wilde u nu even zeggen, wat ik meen, dat u toch weten moethet is de schuld van die kleine Jezebel, dat master Will niet naar de pastorie wil gaan. Ze heeft hem aangemoedigd tot hij dol op haar was en toen heeft zij hem afgescheeptSindsdien is hij nooit meer de oude geweest Ik zou niet graag hebben, dat miss Mary hiervan wist, want zij zou het zich vreeselijk aantrekken." ,Denk je, dat je het mij vertellen moest, Hanna ,Ja, sir. U is een vriend van den huize en nu u dit eenmaal weet, zult u master Will niet langer vragen, om op de pastorie te ko men. Ik heb nooit iets op gehad met dat mooie dochtertje van den dominee, maar nu héat ik haar, kan ik wel zeggen. Zij doet mij altijd denken aan Delila, die danste voor den koning, terwijl Rome in brand stond en die vroeg om het hoofd van Johannes den Doo- per." Thurston moest eens even lachen over de ze verwarring, maar sprak toen weer hoogst ernstig ,Ik dacht niet, dat Clover Holroyde een persoontje zou wezen, dat ooit een man als master Armstrong kon aantrekken „Neen ik ook niet," viel Hanna in, „maar hij had zoo zelden een meisje ontmoet. En ze liet hem niet met rust. O zij, met haar kin derlijk mooi gezichtje, ze heeft al zooveel kwaad uitgericht en ik heb u al zoo dikwijls tegen haar willen waarschuwen Warwick kon niet nalaten, even te glimla chen. ,Was je dan bang, dat ze mij ook al het hart zou breken, Hanna ■„Daar zal zij nu misschien geen kans toe zien, sir, maar in leder geval zal ze trachten uw geluk te bederven, als u niet heel erg op past Master Will is nooit meer de oude ge worden, nadat hij zoo dikwijls op de pastorie is geweest, Hij was al niet zoo vroolijk als mastar Geoff, maar hij kon toch ook zoo ge zellig praten en fluitende zijn ommegang maken over het goed, en miss Mary mee uit nemen." „O, maar dat komt wel weer, Hanna „Ik betwijfel het, sir. Hoe beter een man is, hoe dieper zoo iets gaatIk zag het aankomen, moet u weten, en ik had een mooi ding gegeven, als ik miss Mary had kunnen waarschuwen, dat zij toch terugkwam. Da menschen dachten, dat hij zoo geheel op ging in den zoon van den dominee. Maar ik begreep het welU zult zeggen hoe kan er nu liefde in het spel komen aan een sterf bed maar de menschelijke natuur is een maal vreemd, sir." Warwick knikte, zoo geheel was hij dit met haar eens. En de goede ziel ging voort „De slag kwam, toen hij allerminst geschikt was, dien te weerstaan. Hij was uitgeput, want vijf nachten achtereen had hij opgeze ten bij den armen jongen. Ze wilden geen pleegzuster hebben en zeiven konden ze niets op de pastorieToen master Malcolm dood was, sprak master Will haar van zijn liefde. Maar ze bespotte hem, zei, dat hij een boe renzoon was en dat zij nooit over hem ge dacht had „Heeft hij je dit alles toevertrouwd „Neen, sir dat zou een Armstrong nooit doen. Maar ik bleef den heelen nacht zijn kamerdeur bewaken, zoozeer had ik met hem te doen in zijn wanhoop. Hij praatte hardop en soms lachte hijO, als een waanzinni- U moet denken als een moeder heb ik hem in de armen gedragen en nu kon ik niets voor hem doen.Dien nacht zal ik nooit vergeten (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1