I Ml I Cadeau! 25e JAARGANG VRIJDAG 19 OCTOBER 1934 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOEN EN OMSTREKEN „HET WARE." No. 84 ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER: CORN. J. BOSKER WIERINGEN BUREAU Hippolytushoef Wielingen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTI Van 1 5 regels Iedere regel meer f 0.50 f 0.10. KNOEIERIJ MET MARGARINE-FABRICAGE. Directeur te Oud-Beijerland pleegt fraude. Voor zaken op reis Reeds geruimen tijd kwamen er zoowel bij den crisisdienst van de Rotterdamsche poli tie, als elders klachten over de hoedanigheid van door de N.V. Handels Maatschappij Rij lant te Oud-Beijerland geleverde margarine. Genoemde tak van dienst heeft in samenwer king met de politie te Oud-Beijerland en den crisis-accountantsdienst een uitgebreid on derzoek ingesteld, dat ten slotte heeft geleid tot de arrestatie van den directeur van die fabriek, den 33-jarigen D. S. en van den con troleur D. L., oud 56 jaar en thans te Zwar- tewaal ln dienst. Eerstgenoemde is ln het Huis van Bewaring te Dordrecht opgesloten de ander is, nadat er proces-verbaal tegen hem was opgemaakt, weer op vrije voeten gelaten. Genoemde maatschappij heeft een fabriek, welke tot dusver vergunning had voor het mengen van margarine A. Deze margarine moet bestaan uit 25 pCt. Nederlandsche roomboter en 75 pCt. margarine B. Deze mar garine B. is uitsluitend te krijgen bij die fa brieken, die vergunning hebben voor het ver vaardigen van onvermengde margarine. De vergunning van de genoemde maatschappij hield tevens in, dat zij gedurende een paar bepaalde dagen van de week mocht mengen en dat er in totaal een vastgesteld quantum mocht worden gemaakt. De directeur van de N.V. is eigenlijk al dadelijk na het inwerking treden van de desbetreffende crisiswet be gonnen met veel grootere quantums te ma ken. Dit heeft hij op drieërlei manieren ge probeerd. Eerst is hij begonnen met roomboter aan het mengsel te onttrekken, waardoor hij van de ter beschikking gestelde roomboter meer margarine kon maken. Deze methode liep al spoedig vast, tot uit onderzoekingen van het door hem geleverde product bleek, dat het percentage roomboter onvoldoende was. S. kreeg 'n ernstige waarschuwing en hij hield met deze praktijken op, echter alleen, om het langs een anderen weg te probeeren. In de tweede plaats van zijn knoeierijen hield hij vast aan de 25 pCt Nederlandsche roomboter, maar in plaats van 75 pCt. margarine nam hij er slechts 25. De rest vulde hij aan met vet, welk vet hij zelf bereide. Dit ging echter slechts één maand goed. Toen begon het klachten over het product te regenen. De al dus verkregen margarine was nl. veel te slap en totaal niet houdbaar. Reeds na een paar dagen daarop droop zij de pakjes uit. Op nieuw zocht hij naar een methode, om de wet te kunnen ontduiken en zoo kwam hij tenslotte tot de derde phase van zij knoei erijen. Weer hield hij 25 pCt. Nederlandsche roomboter aan, maar de 75 pCt. margarine verving hij door 50 pCt. margarine B en 25 pCt. vet. Deze methode heeft hij gedurende ongeveer een jaar volgehouden. Aangezien het mengen moet geschieden onder toezicht van een rijksambtenaar, lag de veronderstelling voor de hand, dat S. de medewerking van den betrokken ambtenaar had. Uit het onderzoek is gebleken, dat dit inderdaad het geval was. Telkens, als er vet in de machine werd gedaan iets wat dus eigenlijk niet mocht keek de ambtenaar even een anderen kant uit. Bovendien waar schuwde hij den directeur, als er door an deren gecontroleerd zou worden. Het is dus geen wonder, dat deze nooit iets verdachts konden vinden. In ruil voor zijn hulp kreeg de ambtenaar van S. gratis benzine voor zijn dienstauto. Voor deze auto kreeg de ambte naar vaii het rijk een vergoeding van 7 cent per K.M. Deze vergoeding heeft hij steeds opgestreken, zonder natuurlijk te vermelden, dat hij gratis benzine had. Alles ging goed, totdat de betrokken amb tenaar zou worden verplaatst. Het was na tuurlijk zeer de vraag, of de opvolger ook weer bereid zou zijn om mee te knoeien, maar S. was vindingrijk en toen de nieuwe ambtenaar FEUILLETON. (No. 11. Onwillekeurig vatte Thurston Warwick haar handen in de zijne en sprak ontroerd „Goede, trouwe Hanna. Niet iedereen heeft in zijn droeve ure iemand om zich heen, die het zoo van harte met hem meent." De tranen stroomden haar nu over de wan gen en zij verliet het vertrek, even geruisch- loos als zij gekomen was. Warwick ging weer aan het venster staan en zag even later Geoff het tuinpad opfiet sen, terwijl hij tegelijkertijd Mary's lichten tred in de gang hoorde, daar zij haar broer zeker tegemoet ijlde. De kamerdeur stond open en hij hoorde haar verschrikt zeggen „O, Geoff, wat scheelt er aan Hoe zie je er zoo slecht uit „Ja, ik heb geen goed nieuws. Ik ben er ka pot van Laten we daar binnen gaan, dan zal ik het je vertellen." Warwick trad hem al tegemoet en zei „Ik heb even gewacht, tot je er was, Geoff, om je te begroeten. Maar nu ga ik gauw te rug naar de pastorie." Geen van beiden weerhielden ze hem, want ze verlangden blijkbaar elkaar onder vier oogen te spreken. Geoff volgde Mary het ver trek binnen, sloot de deur en barstte uit „Freda zal dien verfoeilijken Baring trou wen Ze is met hem verloofd Wist je dat niet Waarom heb je het mij niet geschre ven, dan had ik mij niet zoo dwaas aange steld „Maar Geoff, ik wist je adres immers niet Bovendien had ik wel zoo'n gerucht gehoord, hiaar ik hoopte, dat het niet waar was. Weet kwam, had hij diens hulp niet meer noodig. Wij schreven reeds, dat S. vergunning had, om gedurende bepaalde dagen een bepaald kwantum margarine te mengen. Zoodra de machine niet meer mocht worden gebruikt werd deze afgesloten met een door het Rijk verstrekt Lipsslot, waarvan de ambtenaar den sleutel bewaarde. Maar toen de nieuwe amb tenaar kwam, had S. reeds een nagemaakten sleutel. Hieraan is hij alleen kunnen komen, als den den echten sleutel tijdelijk in zijn bezit heeft gehad. Zoolang de nieuwe ambtenaar ter controle aanwezig was, werd er in de fabriek precies volgens de wettelijke voorschriften gemengd. Als de dagtaak was afgeloopen deed de amb tenaar de machine op slot en hij ging zijns- weegs. Dadelijk daarna kwam S. met den valschen sleutel, opende de machine en het bedrijf werd rustig voortgezet, nu echter met een mengsel van boter, margarine en vet. Er bestaat evenwel nog meer controle, dan al leen de toeziende controleur bij het mengen. Maar ook daar wist S. wel wat op. De afge leverde margarine moet uiteraard de fabriek verlaten in gebanderolleerde emballage. Aangezien S. belangrijk meer margarine maak te, dan hij mocht, zou hij natuurlijk al spoe dig met de banderolles vastloopen. Maar geen nood. De broers van S. werkten als reizigers voor de zaak. Zij wisten een aantal afnemers over te halen de van de fabriek gekregen pakken margarine „heel voorzichtig" open te maken, waardoor de banderolle niet werd beschadigd. Deze reizigers namen later de emballage weer terug en zoo kon de teveel gemaakte margarine in behoorlijk gebande rolleerde pakjes de fabriek verlaten. Alleen werden deze pakken al voor de tweede of derde keer gebruikt Tenslotte wist S. ook door allerlei manipu laties in zijn boekhouding de controle op zijn administratie te verschalken. De fabriek leverde voornamelijk aan Rotter dam en aan West Noord-Brabant. S. was ech ter doodsbenauwd voor de scherpe controle te dezer stede en daarom zorgde hij er voor, dat de met vet vervalschte margarine zooveel mogelijk naar kleine plaatsjes in West-Noord- Brabant ging. BUITENLANDSCH NIEUWS. Opeens beroemd. Gósta Larsson, een onbekende Zweed te Brooklyn bij New-York, die sedert 11 jaar in de V.S. leeft en ingenieur Van beroep is, is plotseling na jaren van groote moeilijkheden, beroemd ge worden door de publicatie van een boek, getiteld „Ons dagelijkseh brood". Hij beschrijft in dit boek, dat hem reeds een fortuin heeft opgele verd, den harden tijd, dien hij aanvan kelijk heeft moeten doormaken. Het boek is het eerste van een serie van 3 werken die bij de Vanguard Press te New-York wordt uitgegeven. Larsson heeft vroeger reeds zoowel in het En ig,elscli als in het Zweedsch proza en verzen geschreven, doch zijn werk werd voortdurend door de uitgevers geweigerd. FABRICAGE VAN GLASWOL. Glaswol bestaat uit uiterst fijne draadjes glas van ongeveer 0.003 mm. middellijn. Tot nu toe werd dit product gewon nen door glas te smelten in 'n elcctri- schen oven, die onderaan is voorzien van een reeks openingen, waar het vloeibare glas langzaa|m doorheen kon druipen. Onder dien oven is een snel draaien de cylinder opgesteld. Een werkman raakt nu een der druppeltjes, die uit den oven komen, aan met een glas staafje en werpt den druppel snel over den draaienden cylinder. Deze sleept nu een zeer dun glasdraadje mee, zoodat de geheele cylinder (als al le druppels behandeld zijn) bedekt wordt met een laag ragfijn verdeeld glas. Is de glaspot leeg, dan wordt de laag glasdraad van den cylinder afge sneden en wordt de dikke regelmatige laag gesplitst in ragfijne dekens, die in verschillende richtingen weer op elkaar worden gelegd. Een tweetal Nederlandsche ingeni eurs heeft nu een merkwaardige wijzi ging in de fabricage-methode ge bedacht, die toegepast wordt in Zweden Het gesmolten glas vloeit hier in regel matigen stroom op een horizontale schijf, die zeer snel ronddraait en hier door het glas wegwerpt piet zoo groo te snelheid, dat nog veel fijnere glas draadjes gevormd worden dan bij de andere methode. Bovendien kan men de dikte der glasdraadjes regelen door de omwentelingssnelheid van de schijf en de temperatuur van het gesmolten glas. Schijf en glaspot zijn zoo afge dekt, dat het mogelijk is een sterken luchtstroom naar beneden langs de schijf te blazen. Deze luchtstroom sleept de fijne glasdraadjes terstond mee naar beneden, waar alles wordt opgevangen ter verdere ontwikkeling. Men kan uit de verkregen massa dekens (^matrassen) maken, die slechts voor 4 procent uit glas bestaan en ove rigens uit lucht en afdekking. Derge lijke matrassen wegen, per kubieken meter inhoud, van 100 tot 110 Kg. en munten dus uit door dit geringe ge wicht,, dat gepaard gaat aan een bij zonder sterk isoleerend vermogen te gen warmte en koude en ook tegen ge luid. Bovendien bestaat de zekerheid van vrijwel volkomen onaantastbaar heid door corrodeerende stoffen, ter wijl ook geen ongedierte, van welken aard ook, erin kan huizen. Gezin uitgemoord. In de Lansbergerstrasse te Leipzig roken bewoners een gaslucht, die uit de deur van een huis kwam. De poli tie opende met behulp van de brand weer met geweld de voordeur en vond in de keuken de huisvader dood, ter wijl de geheele keuken vol gas was. Bij een nader onderzoek vond men in de slaapkamer de vrouw met, een doorge sneden keel, terwijl in de kinderka mer de lijken werden gevonden van het 5-jarig; zoontje en het 2Mrjarig je het wel zeker, jongen Of het zeker is „Ze heeft het mij zelve verteld. Ik ging naar de Bank, zooals ik altijd het eerste doe, nadat ik even op mijn kamer ben geweest, want Freda en haar moe der hooren dan zoo graag, hoe ik het gehad heb. Daar zag ik „Kabeljauw" in den salon en zij schonk hem thee. Ze was zóó gekleed, als ik haar nog nooit aangetroffen heb „O, Geoff, en wat zei je wel „Niets Ik staarde haar enkel aan. Toen trad de öude heer Bell naar voren ik had hem niet eens gezien en stelde zijn toe- komstigen schoonzoon voor. Ik sloeg in het geheel geen acht op den leelijkerd vroeg alleen aan haar, of het waar was en maakte toen rechtsomkeer." De tranen stonden Mary in de oogen ze vond het verschrikkelijk om dien harden, strakken blik te zien van haar jongsten broer, die zoo vroolijk en opgewekt placht te zijn. ,Ik wist, dat die Kabeljauw deelgenoot in de zaak was geworden dat de nieuwe firma heette Bell Baring, en ik plaagde haar ook wel eens met hem maar aan deze ont knooping had ik toch nooit gedachtFre da heeft zich dus ook verkocht, als zoovele andere vrouwen ,Dus je denkt, dat zij niets voor hem voelt Dat is ten eenenmale onmogelijkDat komt: je hebt hem nooit gezien; anders zou je zoo iets niet vragenHij heeft een gezicht als 'n kabeljouw, schouders als een konijn en beenen als pijpestelenZóó iets leelijks, daar wen je nooit aan En Freda is toch heusch niet geldzuchtig, daar is zij veel te verstandig voor En haar ouders hebben haar volstrekt niet zoozeer onder den duim." Geoff zag er zoo allerongelukkigst uit, dat Mary den arm om haar heen sloeg en hem meetrok naar tafel, terwijl ze zei „Je moet eerst eens wat gebruiken, beste jongen Kijk eens, wat een lekkere dingen Hanna voor je heeft klaar gezet „O, ik kan niet etenIk heb een gevoel, Wat wordt het nattig, kil en koud. WIJ BREIEN en repareeren ALLE soorten wollen kleeding, TRUIEN, vesten, broeken, enz. enz. Kousen en Sokken (ook de allerfijnste) voor nieuwwerk zijn WIJ -No. I. JAAP SNOR, Den Helder, Zuidstr. 19. Voor Wieringen bij Jb. Kaleveld. HANDBREISTERSOnze wollen garens zijn prima en gratis onderricht voor het breien van alle kleeding. of ik er nooit overheen zal komen. Ik kan mij het leven niet voorstellen zonder kame raadschap." „Zij zal je ook missen „O neen zei hij bitter. „Ik geloof niet, dat zij aan mij gedacht heeftanders zou zij het niet gedaan hebben. Die man is een nulzij moet hem trouwen om zijn geld, want dat is het eenige, wat hij bezitHij kan niet praten, verstaat geen scherts en kijkt je nooit aan Hij is zoo bang als een wezel laatst kefte een klein hondje hem aan en hij wist maar niet, hoe gauw hij zich achter mij verbergen zou „Het spijt mij erg voor Freda", sprak Mary met een zucht. „Ik mag haar heel graag en het is altijd een droeve gewaarwording, als je vrienden je teleurstellen. Hij legde den arm op tafel en verborg zijn gelaat daarin, zoodat Mary zachtjes het ver trek verliet. HOOFDSTUK VIII. Den volgenden dag was het geweldig warm, zelfs voor Augustus, zoodat Mary haar toe vlucht had genomen in den beschaduwden hall en daar de boeken eens zou gaan nazien, want zij voerde de administratie van de boer derij. Will en Warwick waren al vroeg naar een landbouwtentoonstelling gereden, ze zou den niet terug zijn voor op den avond, zoo dat zij den heelen dag vóór zich had. Ze was juist klaar en stond op om voor de thee te bellen, toen er voetstappen weerklon ken op het grintpad en Clover Holroyde lang zaam het bordes opkwam. Mary was ten zeerste verbaasd, want in geen maanden had het vriendinnetje zich op Ladywood vertoond. Ze zag er allerliefst uit in haar eenvoudig wit japonnetje en met den grooten zonnehoed op maar ze was moe en warm. Clover was in het eerst wat stijf, want ze wist niet, of er soms eenige verkoeling was ingetreden in haar onderlinge verhouding, dochtertje, die beiden met doorgesne den kelen in de bedjes lagen. De gorilla beet. De Berlijnsche diergaarde is in het bezit van een jongen gorilla, die de grootste attractie van den dierentuin is. Donderdag viel bet dier plotse ling zijn bewaker aan, juist toen het voor het publiek zijn kunstjes moest vertoonen. Onder het publiek ontstond een paniek, waardoor andere bewa kers opmerkzaam werden gemaakt. Zij slaagden erin hun collega, die niet ernstige verwondingen aan dij en schouder opliep, te bulp te komen. De directeur van de diergaarde heeft thans de grootste voorzichtigheid ge last. BINNENLANDSCH NIEUWS. DOOR TELEFOONDRADEN GEWOND. Naar men meldt is tijdens den storm in den nacht van 14 op 15 October op den Leij- erdijk de heer J. v. Ens, brigadier van de rijksveldwacht uit Oude Niedorp, gewond. Door het afbreken van de telefoondraden, welke over den weg lagen en in verband met het zeer slechte zicht, is hij tegen een draad opgereden, welke hem ter hoogte van den hals raakte. Een ernstige wond was daarvan het gevolg. DE KERKBRAND TE NOORDSCHARWOUDE. Omtrent den brand in het kerkgebouw van de Nederl. Herv. gemeente te Noordschar- woude vernemen wij nog, dat- door den blik sem niet alleen de torenspits is geraakt, maar dat ook achter in het gebouw de bliksem is ingeslagen, zoodat het op twee plaatsen te gelijk is begonnen te branden. Deed het 's nachts tijdens de brand reeds vermoeden, dat er niet veel van de inventa ris zou zijn overgebleven, overdag stond men er van versteld, zooals het vuur had huisge houden. Er is in letterlijken zin geen spaan heel gebleven. Sledhts de kale muren staan nog overeind. Alles wat maar branden kon, is verbrand. Van het mooie orgel is niets meer te vinden dan de twee ijzeren steunpilaren. Het geheele interieur is verkoold. De preekstoel, veen kunstwerk, dateerde van 1656, bestaande uit gesneden paneelen, welke de goddelijke en andere deugden voorstellen, het mooie doophek met doopboog, alles is een prooi der vlammen geworden. Scheen het eerst, dat verschillende zilveren bekers, behoorende tot de ingrediënten voor het Avondmaal, ook verbrand zouden zijn, dit was niet het geval, daar een en ander was ondergebracht in de kosterswoning. Op het kerkhof, waar men vanaf de Oos terstraat heeft gepoogd den brand te blus- schen, is wel wat schade toegebracht aan de verschillende grafsteenen, doch dat valt nog al mee. Men deelt nog mede, dat de kerk in de vijftiende eeuw, pl.m. 1470 is gebouwd. Oor spronkelijk was het een r.k. kerk. Het spitse torentje, waarin de bliksem is geslagen, dateerde van 1859. De vorige ronde toren werd in 1858 afgebroken. De klok, met renaissance-versieringen, werd pl.m. 1550 gegoten door Anth. de Borch. Zooals te begrijpen is, was het den geheelen dag druk in de naaste omgeving van de kerk. Velen kwamen de verwoestingen, welke het vuur had aangericht, in oogenschouw nemen. Met dit vriendelijk, oude kerkgebouw is weer een schilderachtig plekje verloren ge gaan. DE HEER A. H. GERHARD. Uit de Provinciale Staten. „Het Volk" deelt mede dat de heer A. H. maar Mary was lief en vriendelijk als altijd en zorgde, dat er iets extra's bij de thee kwam. Anders was het altijd Clover, die honderd uit praatte, terwijl Mary dan toeluisterde. Maar nu waren de rollen omgekeerd Clover was zeer stil en Mary deed haar best, opge wekt te praten. De vriendin had vandaar haar „beau jour" vond Clover. Zij droeg een japon van champagne-kleurige voile zeer eenvoudig, maar bevallig van snit. Clover dacht wel, dat Mary Thurston en Warwick terug verwachtte voor het avondeten en dat zij zich nu vast gekleed had. In ieder geval zag zij er aardiger uit dan ooit. „Dat is zeker omdat ze liefde voor hem voelt en nu haar best doet, er zoo goed moge lijk uit te zien. O, ik wou, dat ik ze beiden dooden kon luidde Clover's innerlijke ver zuchting. Het was nu juist een week geleden, dat zij haar verjaardag had „gevierd." Het was een ellendige tijd voor haar ge weest. Om maar zoo weinig mogelijk van War wick te hoeven zien, had zij Juliet overge haald, hem zoo lang te bedienen maar bij de enkele gelegenheden, die ze elkaar niet hadden kunnen ontloopen, had zijn koude beleefdheid haar tot in het hart getroffen. Voor het eerst in haar leven had Clover een man ontmoet, die zich onverschillig voor haar betoonde en ze maakte zichzelve wijs, dat hij juist de eenige was, dien zij ooit lief zou hebben. Ze kon niet slapen, zoozeer wa ren haar gedachten van hem vervuld en ze kwelde zich, door zich in gedachten steeds weer de gelukkige uren voor den geest te roepen, die zij samen hadden doorgebracht. En zij begreep, dat hier niets meer aan te veranderen vielzij was eenmaal te ver ge gaan, hij zou haar in het vervolg negeeren. Clover was met geen vast plan op Lady wood gekomen ze wilde enkel maar uitvin den, of het waar was wat zij vermoedde, dat Warwick liefde voelde voor Mary Armstrong. En het leek haar, of Mary door haar uiter lijk alleen reeds het antwoord op deze vraag Gedurende de maand October geven wij bij aankoop van iedere 200 Kg. Bertels' Pluim veevoeder één droog- voederbak cadeau, welke ongefrankeerd verzonden wordt. Be stelt bij Uw leveran cier of waar niet ver krijgbaar direct aan de fabriek I Let op ons Loodje, er zp'n veel namaaksels f 9 AFD.KUN5TK0RREL k Gerhard, Amsterdam, aan het bestuur der S. D. A. P.-Federatie heeft bericht, geen nieu we candidatuur voor het lidmaatschap der Provinciale Staten van Noord-Holland te zullen aanvaarden. Mitsdien zal, volgend jaar, de heer Gerhard ook het college van Gede puteerde Staten verlaten, waarin hij jaren lang zitting heeft. Het moet in de bedoeling liggen, onvoor ziene omstandigheden voorbehouden, alsdan den heer E. Polak, oud-wethouder van Am sterdam en voorzitter van de sociaal-demo cratische Statenfractie, voor den Gedeputeer denzetel van den heer Gerhard in aanmer king te doen komen. DE VERKEERDE GEPAKT. Maar de agent was op zijn hoede Er zijn nog altijd ambtenaren te Amster dam van den dienst van Maatschappelijken Steun, die door politie-agenten van en naar huis moeten worden begeleid, omdat zij nu en dan door ontevreden steuntrekkenden wor den aangevallen. Zoo ging Dinsdagavond een ambtenaar van een stempellokaal in West naar huis, be geleid door een agent, die zijn fiets aan de hand meevoerde. In de Juliana van Stolbergstraat kwam een pl.m. 18-jarig jongmensch den ambte naar van M. S. achterop loopen en trok hem plotseling zijn actentasch onder den arm weg. De agent smeet onmiddellijk zijn rijwiel neer, stortte zich op den jongeman en werkte hem in een ommezien tegen den grond. Reeds had de agent zijn gummistok in de hand om elk verzet te breken, toen de ambtenaar M. S. uitriep hou op, hou op, 't is mijn zoon Inderdaad had men te doen met een in dit geval gevaarlijk grapje van den zoon van den ambtenaar. Laatstgenoemde kon evenwel niet nalaten den agent te complimenteeren met diens kordaat optreden. Of de zoon met dat compliment instemde, meldt de geschie denis evenwel niet Ons Lichaam en onze Gezondheid. WINTERMAALTIJDEN. We geven ons in den regel geen rekenschap van de vele dingen, die wij in den winter anders doen dan 's zomers. Er is verschil in vele levensgewoonten tijden van opstaan en van ons te ruste begeven, kleedij envoe ding. Wat dit laatste betreft „Voeding en Hygië ne" wijst er op dat de mensch in een koude omgeving meer warmte moet produceeren dan de man in de tropen en dat hij daarom verstandig deed veel olie en vet te gebruiken, omdat deze een groote verbrandingswarmte hebben. had gegeven. Onder den invloed van liefde en geluk leek zij zooveel mooier geworden. Clover schrikte ineens wakker uit een droef gepeins door de schertsende opmerking van Mary „Maar kind, ik geloof, dat je sliep Ik heb je nu tweemaal achtereen dezelfde vraag ge daan en je hoorde mij niet." „Ja, ik heb ook slaap. Ik heb den laatsten tijd slechte nachten gehad. O, ik voel mij zoo ellendig Ze verborg het gezichtje in de handen en barstte in snikken uit. Het volgend oogenblik lag Mary naast haar geknield en had het hoofdje op haar schouder getrokken. Het was niet voor het eerst, dat zij haar op die manier troostte. Maar nu wilde de uitbarsting maar niet bedaren en ze kon dus niet anders dan aanraden ,Toe, Clover, als je zoo voortgaat, maak je je nog maar ziek! En als je mij niet vertelt, wat er aan scheelt, dan kan ik je ook niet helpen." „Niemand kan my helpen. Het was ook heel dwaas van mij, om hier bij je te komen. O, Mary, had ik toch maar een verstandige moeder, als zooveel andere meisjes „Laat ik dan over je „moederen," Clover De jongens komen ook met al hun verdriet bij mij aan. Heeft het iets te maken met geld? het dan gerust en je weet, dat ik je graag helpen zal." Clover schudde het hoofd. „Neen, geld is het nietIk schaam mij ei genlijk, om het te zeggen, want je zult het vreeselijk dwaas vinden Jij bent zoo goed, Mary zoo hoogstaandHet is mr. War wick Mary toonde geen schrik, maar zij stond op uit haar geknielde houding en ging naast Clover op de bank zitten. Met meesterlijke zelfbeheersching hield zij haar stem in be dwang, althans geheel op denzelfden toon ging zij voort „Vertel mij er alles van, Clover. Zóó begrijp ik het niet (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1