Fa. Wed. A. MIPSKAGEN „De Onbestorven Weduwnaar" B. OEGEMA waarborgt HOTEL SMIT vraagt flinke DIENSTBODE IJZEREN WOONARK TRANSPORTEN, VERHUIZINGEN, enz. MIDDENMEER. Voetbalvereen. Flevo Iedereen weet tegenwoordig wel, dat een hoeveelheid rauwe groenten en vruchten on- derdeelen moeten zijn van onze maaltijden. In den zomer stuit dit niet af op bezwaren. In den winter is het niet zóó eenvoudig en wordt er veelal niet aan gedacht. Dit wreekt zich. Hoe lekker ons ook de maaltijden in den winter smaken, wij wor den schier allen slachtoffers van een gemis of een tekort aan vitamine-C in ons winter- menu. Vandaar dat wij allen in het voorjaar constateeren, dat we zoo gauw vermoeid, ra ken. De heerlijkheid van de lente wordt daar door niet in vollen omvang genoten. De voor jaarsmoeheid werd jaren, wellicht eeuwen lang, voor een natuurlijk verschijnsel gehou den. Eerst in de laatste twintig jaar dringt het langzaamaan tot ons door, dat we 's win ters ons voedsel zóó kunnen samenstellen, dat we in het volgend voorjaar geen last heb ben van de voorjaars-moeheid we hebben er slechts voor te zorgen, dat we vitamine-C in behoorlijke hoeveelheden binnen krijgen. Onze huismoeders en keukenmeisjes diehen daarom allereerst te weten in welke levens middelen, voor zoover in den winter verkrijg baar, vitamine-C in eenigszifis belangrijke hoeveelheden voorkomt. We noemen daarom het volgend lijstje van zulke voedingsmidde len op aardappelen, erwten, linzen, boonen, gerst, haver, rogge, tarwe, (alle gekiemd), koolsoo- ten, salade, waterkers, aardbeien, braambes sen, rammenas, peterselie, rhabarber, slaboo- nen, citroen, meloen, sinaasappel, tomaten. Nu bedenke men, dat vitamine-C wel in de rauwe producten, hier opgesomd, voorkomt, maar dat dit vitamine bij verhitting aan de lucht snel wordt vernietigd. Zoo behouden aardappelen en kool zéér voorname voe ding in den winter hun vitamine alleen als de verwarming hoogstens een half uur duurt, en dan zijn ze niet gaar. Wie dus van deze groenten en vruchten het juiste profijt wil hebben, dient ze in rauwen toestand of als salade klaargemaakt te nut tigen. vengilde een goede kans zal missen. Maar elegant is de oplossing niet be paald, en spotvogels onder de fietsers vragen zich af, of er dan wel voldoende ruimte voor weldadigheidsbloempjes op den linkerjas-lapel overblijft Inmiddes kan men ook de nieuwe re geling niet anders dan als een lapmid del beschouwen. In geval van diefstal blijft de eigenaar van het plaatje rech teloos, omdat hij geen op naam gestel de quitantie bij zijn belastingbetalen ontvangen heeft. Nu moge men van lis cale zijde het verstrekken van geschre ven quitanties of kaarten bij verkoop van rijwielplaatjes te omslachtig vin den, het publiek blijft en mag dezen eisch. terecht stellen. Als men zijn aan slagbiljet door eigen slordigheid ver liest, behoeft men toch ook niet twee of driejmaal belasting betalen, -- waaroim dan wel als geheel buiten eigen schuld het rijwielplaatje wordt gestolen BUITENLANDSCH NIEUWS. BINNENLANDSCH NIEUWS. TEXEL. Met ingang, van 5 November wordt de dienst op de booten, die de verbin ding tusschen Texel en Den Helder on derhouden, gewijzigd. Inplaats van 5 maal wordt op werkdagen vier maal heen en weer gevaren. De laatste dienst vervalt dan tot 2 Februari 1935. Des Zondags vervalt de eerste dienst, die reeds om 5.50 uit Texel en 6.50 uit Den Helder vertrekt. De laatste bootdienst wordt op Zondag ook gedurende de wintermaanden behouden. Windhoos boven Texel. In den nacht van Zondag op Maan dag heeft een windhoos in Waalenburg van voor het dorschen gereed gezette klampen graan, de boveneinden afge rukt en elders neer geworpen. Eén der klajnpen was geheel uit elkaar gerukt en verstrooid. DRIE MAANDEN WEGENS OPRUIING. De heer Schilp veroordeeld. De Vierde Kamer der Amsterdamsche recht bank veroordeelde heden den heer D. Schilp, voorzitter van den Ned. FetL Bond van Per soneel in Openbaren Dienst te Amsterdam, conform den eisch wegens bij geschrifte op ruien tot een strafbaar feit, tot een gevange^ nisstraf van drie maanden. Verdachte heeft in een nummer van „de Gemeenschap", verspreid in April en Mei 1934 opgeruid tot strafbare feiten in een ar tikel „1 Mei 1934 op voor het socialisme tegen het Fascisme." Hierin wordt opgewekt tot het ondernemen van een aanslag met het oogmerk den grondwettigen regeeringsvorm omver te werpen of op onwettige wijze te veranderen. AUTO OVER DEN KOP. Twee personen gewond. Dinsdagnacht tegen twee uur vond een taxichauffeur op den Heereweg bij den Es- serweg te Groningen een auto, die ten gevol ge van de gladheid was geslipt en over den kop geslagen. Twee personen, een 22-jarige jongeman en een 25-jarige dame, waren bij den val uit de auto geworpen. De jongeman lag onder de auto. Zij werden haar het Aca demisch Ziekenhuis overgebracht, waar bleek, dat zij niet zwaar aan het hoofd gewond waren. TWEE KINDEREN BIJ HET SPELEN OVERREDEN. Woensdagmiddag zijn twee kinderen, die op den Maastrichtscheweg te 's-Hertogen- bosch speelden, door een auto overreden. De drie-en-een-halfjarige M. Werst kreeg een hersenschudding en zware inwendige kneu zingen. Zijn kameraadje, de vijfjarige L. Kalf, liep ontvellingen over het geheele li chaam op. Beide kinderen zijn naar het Groot Ziekenhuisgasthuis overgebracht. De toestand van het eerste is bedenkelijk. Rijwielplaatje als insigne. Ongetwijfeld als gevoig van de cri- tiek op de bepaling van liet zichibaar bevestigen van belastingplaatjes op de rijwdelen, is de minister van finan- ciëen thans daarop teruggekomen, - inplaats daarvan is bepaald, dat de fietsers ook het plaatje op de linker borsthelft van de bovenkleeding (doch op een in het oog vallende wijze beves tigd 1) mogen dragen. In elk geval een concessie, waarvoor de fietsers erken telijk zullen zijn en waardoor het die Zware tocht van een expeditie. Bedaux in Canada. De expeditie pnder leiding van den Franschen millionnair Bedaux, die in April is vertrokken, met het doe! de onbekende gebieden bij de Canadee- sche Bockny Mountains te exploitee- ren, heeft grooto tegenslagen onder vonden. In de te onderzoeken gebieden kon het vervoer tot dusver slechts geschie den door middel van kano's in den zo mer of met hondensleden In den win ter. De expeditie werd echter uitgerust met vijf rupstractors en paarden. Aan vatilgelijk bleken deze tractors van groot nut, dool1 door den voor het jaar getijde buitengewoon grooten regenval en de buiten haar oevers getreden ri vieren, raakte men veie dagen op bet vooraf opgestelde reisplan ten achter, terwijl uien de tractors, ypoj' zoover de ze niet reeds onklaar waren geraakt, heeft moeten achterlaten, Volgens 'n bericht van dGn leider der expeditie worden aan de ledenn de zwaarste eisciien gesteld. Het laat zich aanzien, dat het laatste gedeelte van den tocht te voet moet worden afge legd. Een jeugdig lid van de expedi tie is bij het overzwemmen van een ri vier verdronken. Vele paarden zijn eveneens omgekomen en de overige zijn volkPÏPen uitgeput. FRANKRIJK. WAARAAN KONING ALEXANDER EN BARTHOU STIERVEN. De aard hunner wonden. De beide Marseilliaansche medici, dr, Ber- taud en dr. Bonnal, die resp. koning Aiexan- der van Joegoslavië en Barthou onmiddellijk na den aanslag hebben behandeld, hebben voor de justitie rapport uitgebracht over den aard van de verwondingen der beide slacht offers. Dr. Bertaud verklaart dat koning Alexander vijf wpnden had, die waren veroorzaakt door twee, misschien door drie kogels. Het eerste projectiel, dat de rechterzijde van het li chaam was binnengedrongen, pij de lever, volgde een opgaande lijn, drong dë borstkas binnen en kwam daar iets achter uit. Het tweede projectiel kwetste den linkerschouder en h#t- schouderblad. Verder droeg den linker arm nog egij. wonde. De medicus weet niet of een derde kogel tiez£ yond heeft veroorzaakt of dat hij door den twee.de vyej:^. toegebracht. In aanmerking genomen het aantal'organen, die werden gekwetst en den aard der wonden, kon men ppmaken dat de Koning reeds was overleden tpen hij in de prefectuur aankwam. Dr. Bonnal, die Berthpu hielp, verklaart dat de minister, toen hij in h§t hospitaal arriveerde, hevig bloedde uit een wond in den schouderslagader, in het midden van den arm. De dokter bond den arm onmiddellijk krachtig af zoodat de bloeding ophield. Hij stelde Barthou er toen van in kennis dat men hem zou verdooven teneinde den verbrijzel den benedenarm te kunnen zetten. Barthou scheen niet erg te lijden, gaf zijn toestemming tot de operatie, waarmede men begon. Zij was kort en gemakkelijk. Barthou begon reeds bij kennis te komen toen hij eensklaps onrust barende teekene» yan verzwakking toonde. Op dit moment werd pnverwijld tot bloed transfusie besloten, waartoe ééft vap, de steeds in het hospitaal voor dit doel aanwezig gijn- de personen zich leende. De verzwakking van den patiënt was echter reeds te groot. Om 5 u. 45, één uur na den aanslag, over leed hij. RUSLAND. LUXE-WINKEL TE MOSKOU. Veel kijkers maar weinig koopers. Te Moskou is een „Luxe winkel" geopend, de eerste van een aantal winkels, waaj* dp inwoners van Moskou kaviaar, wijnen en an dere delicatessen kunnen koopen. Op den dag der opening trokken 35.000 menschen voorbij de toonbanken om naar de levensmiddelen te kijken, die zij sedert zoo vele jaren niet hadden gezien. Het aantal koopers was echter gering, daar de prijzen nog zeer hoog zijn. De winkel, die eens behoorde aan een rijk koopman uit de dagen van het Tsarisme, is in zijn vroegere glorie van vergulde en kris tallen kandelaars hersteld. Men kan er potten kaviaar koopen, 50 soor ten brood, hammen en pasteitjes, 38 soorten kaas, champagne, en de beste wijnen van Georgië en den Kaukasus. Aan de zaak is een laboratorium, en slechts nadat ze een „paspoort" hebben ontvangen, kunnen ze worden verkocht. POLEN. Twee dooden. POLITIE IN GEVECHT MET ROOVERS. In de buurt van het dorp Grodek in Oost- Galicië, heeft een ernstige vechtpartij plaats gehad tusschen roovers en de politie. Sedert vier weken zat de politie drie mis dadigers achterna, die na vele andere mis daden te hebbengepleegd, dezer dagen ook een priester vermoord hadden. Toen de bandieten eindelijk in een schuur waren opgesloten, openden zij een revolver- vuur op de politiemannen, waardoor verschei dene hunner werden gewond. Eerst na twee uur kon de politie door gebruik te maken van handgranaten, de schuur in bezit nemen. Twee der roovers, die trachtten te vluchten, werden neergeschoten, de derde, die gewond was, werd gearresteerd. VEREENIGDE STATEN. BRANDBRIEF AAN FORD. Zijn zoon met den dood bedreigd. Woensdag is te Detroit aangehouden een zekere Edward Lickwald, die bekend moet hebben een dreigbrief te hebben gezonden aan Ford, waarin 5000 werd gevraagd, bij nietbetaling waarvan de eenige zoon van Ford, Edsel, met den. dood werd bedreigd. BRITSCHE RIJK. CRISIS IN DE HARINGVISSCHERIJ. De vloot is niet uitgeloopen. Tijdens het afgeloopen weekend lag de heele visschersvloot wi Lowestoft en Yar- mouth in de haven, ietwat, voor zoover zelfs de oudste visschers - ,i?i kunnen herinneren, nog nooit in de maand October is voorgeko men. Het is een gevolg van het (reeds dezer dagen vermelde) besluit van de Engelsche Haringreeders-Vereeniging, die besloten heeft de vloot niet te laten uitvaren in verband met het gebrek aan afzetmogelijkheid voor haring en de onmogelijkheid om behoorlijke prijzen te maken. Men had zich veel voor gesteld: van beperking van den haringaan- voer en hoewel de aanvoer voor den tijd van het jaar inderdaad gering is, zijn de om standigheden zooveel slechter geworden dan verleden jaar, dat het aantal koopers even eens zeer sterk is ingekrompen. Ook de Schotsche haringvisscherij heeft met een ernstige crisis te kampen, voorna melijk veroorzaakt door de Duitsche invoer beperkingen en de staking van het betalings verkeer met Duitgchland. Ook de verwach ting, dat men door het aan de markt brengen van betere qualiteft, haring betere prijzen zou kunnen maken, is niet vervuld, Vrijdag j.1. daalde de prijs zelfs tot 3 shilling per ton van duizend stuks. Dit alles beeft er toe geleid, dat de Engel sche Haringreedersvereeniging heeft beslo ten, dat na Donderdagsmiddags vijf uur geen treiler zal uitvaren tot Maandagsochtends. In sommige kringen is men van meening, dat verlenging van deze periode met één dag nog gewenschter zou zijn. ONS WIERINGERMEERHOEKJE. W1ERINGERMEERVARIA. op een koker ZENUW-TABLETTEN lat men U geen waardelooze >t schadelijke namaak verkoopt. TREKVOGELS. In heldere herfstdagen hebben wij dikwijls gelegenheid, vluchten voorttrekkende vogels te observeeren en hun voorbeeldige organisa tie en recht-op-het-doel-af-gaan te bewon deren. Een weipi| weemoedig vplgpp hép de blik en &e .gedachten öef m§psohen do die ren verlaten hun vaderland om in het zonnige Zuiden op een nieuwe lente te wachten. Met welk recht spreken wij van dit Noor den als het vaderland dezer vogels Omdat hier hun broedplaatsen zijn en omdat in den regel de trekvogels niet in het Zuiden plegen te broeden en jongen op te voeden. Geboorte plaats is vaderland De trekwegen, die de vogels geregeld volgen, zijn grootendeels bestemd door den raad van de betreffende vogels, zij richten zich i^a^r de mogelijkheid de juiste voeding to vinden en ook schuwen zij gtOftto omwegen niet, als het ér om gaat'brëedë wateren te vermijden. Landvogels nemen andere wegen dan water vogels. De reis naar Amerikq, die vele onzer inheemsche vogels ondernemen, 'gaat meestal in Zuid-Westelijke richting over de Straat van Gibraltar, diep het Zwarte ^epf^ÉfëeV in of naar het Opstap vap 'Egypte. Het bestiidëeren 'van het trekken der vo gels in verband met de dierpsychologie is in vergelijking met de andere een nog zeer jon ge wetenschap. Eerst in het begin van deze eeuw is men begonnen vogelwachten ip to richten, dje m§t het ringsysteejp eep diep gaand eaterapefc ipsteldép.' Dergelijke vogel- wachtgn vindt men ip Engeland', Frankrijk, Duitsehland en Amerika. Door het aanbren gen van een ring aan den poot was het b.v. mogelijk vast te stellen, dat een ooievaar, die dit merk in Europa had gekregen, drie maan den later in de Kalihari-woestijn in het bin nenste van Afrika werd doodgeslagen. Tegen woordig vervaardigdt men kaarten van het trekken der vogels, die de richting aanwijzen, die de vogels nemen. De ooie vaars-trek-kaart wijst bijzonder veel wegen aan, die naar de Zuid-Oostpunt van Afrika voeren. Daar schijnt dus het win terverblijf vap de zwart-witte langbeen©» to liggen, die Jammer genoeg in Nederland meer en meer uitsterven. In de laatste tientallen jaren ging het aantal ooievaars in ons land met 60 achteruit. De oorzaak daarvan is nog steeds de ver volging, waaronder zij in de Afrikaansche landen waar weinig of niets aan de dieren bescherming wordt gedaan, te lijden hebben en aan het feit, dat duizenden in Afrika el lendig omkpmen door vergiftiging. Hun hoofd voedsel in het Zuiden zijn de sprinkhanen, die mgp, zppals in den iaatstpp tijd, met ar-= senicum en gassen te lijf gaat. De zwarte ooievaar is op het opgepblik een zoülQgische zeldzaamheid. De Néderlandsche ooievaars leggen in den regel 2 x per jaar een afstand vap 10.000 K.M. af, waarvoor zij drie maan den noodig hebben. De spreeuwenkaart vertoont een trek naar het Zuid-Westen en het Westen. De spreeu wen uit Finland en de Baltlsche Staten over winteren in Ierland of Engeland. De zuidelij ker huizende spreeuwen zoeken hun winter kwartier in Spanje of NoordAfrika. Zee-zwaluwen houden streng de kustlijn en volgen ze langs België, Frankrijk en Spanje om in Afrika het eindpunt te bereiken. Slechts weinige van de kwartels, die ons jaarlijks verlaten, zien we in het voorjaar hun geboorteplaats terug. Nog steeds worden dui zenden van deze vogels in Turkije gevangen, waar men dan ook van den „kwarteloogst' spreekt. De straatmusch blijft in de winter dagen onze montere, altijd opgewekte gast. Aardrupsenplaag. Wie het land nauwlettend gade slaat ziet in de tuinen en op het verdere land tientallen gaatjes waar deze rup sen tegen den morgen zich in de aarde gewerkt hebben om zich te verschui len. De naam aardrups moet dus zeer juist gekozen beschouwd worden. De rupsen rollen zich gaarne C-vor- mig ineen. Zoo treft men ze overdag bij het aardappelrooien, ploegen en werkzaamheden in den tuin aan. 't Kost geen moeite een heele collectie van deze boosdoeners in den polder te verzamelen. D© aardrupsen zijn dikke, gladde, 011 behaarde rupsen met pooten aan het. borststuk. De rupsen zijn geboren uit eitjes door vlinders, z.g. Uilen gelegd. Deze Uilen vliegen na zonsondergang in de maanden Juni, Juli en Augustus. De eitjes worden afgezet aan de basis van kruidachtige planten. 14 Dagen na 't leggen der eitjes komen de rup sen uit en gaan schade aanrichten tot diep in het najaar. De rupsen overwin teren in rustperiode. Tijdens vorst kruipen ze dieper in den bodem tot on geveer 1 dm. Bij strenge vorst, die diep in den grond dringt, sneuvelen velen. In het voorjaar begint de nieuwe vraat zucht tot ze zich welgedaan verpop pen. Als vlinders komen vervolgens de uilen uit de poppen te voorschijn om de werkzaamheden gaan te ver richten tot in standhouding van de soort. Schade. De schade is in onze omgeving bi zonder sterk opgevallen aan de aard appelknollen waar ze heele gangen in- geknaagd hebben. Deze knollen zijn dus §en geliefkoosde lekkernij. Ook bo ren ze zich heel gretig in voederbie ten, koolrapen, knollen. De wortels van wintergranen, de ondergrondsche dee- len van kool, andijvie enz. worden ver slonden. In den bloementuin kon even eens aardig schade aangericht wor den. In kweekbedden van jonge den nen kan soms van 'n verwoesting ge sproken worden, zooals we eens waar genomen hebben. 's-Nachts en bij don ker weer op den dag, wagen het de rupsen ook bovengrondsclto jonge plantendeelen te consqnto^n. In de Noordelijke proyhto?^ wordt meer schade ^ngérieht dan In Zuidelijk Ne derland, Bestrijding. Als natuurlijke vijanden kunnen we noemen mollen, spitsmuizen, roeken, spreeuwen, kippen, enz. De vogels be machtigen de aardrupsen het best ach ter de ploeg, de eg of de cultivator. Daarom wordt wel aangeraden, land waarin veel rupsen voorkomen, in het najaar meerdere malen te ploegen en het gewas laat te zaaien las de winter- rust voor de insecten reeds is inge gaan. Bij schade aan bovengrondsche dee- len kan bespoten worden met 'n maag gift als Parijsch groen, enz. wat op de bladeren blijft kleven. In de menschenhand zijn de overige bestrijdingsmiddelen jnoeilijk en om slachtig, daar de holbewoners moeilijk te genaken zijn. Wie er erg op gebeten is in zijn tuin kan 's-avonds het zak- lichtje hanteeren om de nachtdiertjes te vangen en te vernietigen. V. SL00TD0RP voor dag en nacht. GEMEENTE WIERINGEN. BURGER BRANDWAARBORG - VEREEN. WIERINGEN. Woensdagavond hield bovengenoemde ver- eeniging haar jaarlijksche algemeene leden vergadering. Aanwezig het bestuur en twee leden. De heer B. Kat opent de vergadering met het gebruikelijke welkom en maakt uit het slechte vergaderingbiezoek op dat de leden TE KOOP een bü C. MEERING, SL00TD0RP. TE SL00TD0RP beveelt zich beleefd aan voor alle mogelijke Zeer billijke tarieven. REEDS VANAF 86.—. OP GEMAKKELIJKE BETALINGS CONDITIES. OP ZATERDAG 20 OCTOBER 1934 IN HOTEL SMIT TE MIDDENMEER. BAL, ORKEST MET HARMONICA EN HUMORIST. Kluchtig zangspel l TEVENS TREKKING DER VERLOTING. Aanvang 8 uur. Entree 20 ct. bel. inbegrepen. Leden en Donateurs hebben met dame vrije toegang. een groot vertrouwen hebben in het bestuur. Vervolgens worden de notulen gelezen door de heer W. de Vries welke onveranderd wor den goedgekeurd. Overzicht. Voorzitter zegt dat op de vorige jaarverga dering de kwestie van een brandalarmsysteem is besproken. Correspondentie is hierover gevoerd met B. en W. Het gemeentebestuur is echter van oordeel dat de tegenwoordige wijze van brand melding geen reden tot klachten geeft, een alarmsysteem komt op nog al tamelijk hoo- ge kosten wat zij, gezien de tijdsomstandig heden niet verantwoord achten. Voorzitter geeft hierop een kort overzicht van de werkzaamheden in het afgeloopen Jaar. Het bestuur kwam iedere maand in ver gadering bijeen. Driemaal werd kascontrole; gehouden door het bestuur. Verschillende vergaderingen werden nog gehouden in ver band met de regeling van brandschade. Ook werden in het afgeloopen jaar onder scheidene panden gecontroleerd inzake brandgevaar. Door de Secretaris werden 228 stukken be handeld, w.o. 54 nieuwe inschrijvingen. In het afgeloopen jaar werd negen maal brandschade vergoed. Ruim drie en tachtig honderd gulden moest worden uitgekeerd, waarvan echter door herverzekering het grootste gedeelte gedekt is. Eenige hypotheken werden gesloten en een tweetal staatsstukken weder gekocht. Premieverlaging. Gezien de zeer goede kaspositie der veree- niging heeft het bestuur besloten de premie met 50 te verlagen. De rekening. De heer J. N. Bruul geeft hierop verslag van zijn gehouden beheer. De ontvangsten hebben bedragen f 19708.36. De uitgaven wa ren f 19641.33. Een voordeelig saldo dus van f 67.23. Het kapitaal van de vereeniging bedraagt op heden f 45397.83. Met het nog te vorderen bedrag van her verzekering kan het kapitaal dus veilig ge schat worden op een halve ton. Voorzitter brengt de heer Bruul dank voor zijn gehouden beheer. Het bestuur heeft de rekening nagezien en alles was keurig in orde RONDVRAAG. De heer C. Boersen stelt eenige vragen naar aanleiding van de brand bij S. Veerdlg. Door de brandwaarborg zou premie uitbe taald zijn aan brandweex-lieden, die toch ook door de Gemeente worden betaald. De voorzitter zegt dat premie betaald Is aan menschen die geholpen hebben, doch niet bij de brandweer betrokken waren. Aan een drietal brandweerlieden is voor het hooispitten, wat niet onder het werk van een brandweerman valt, een premie ge geven, bovendien was dit nog nachtwerk. Vervolgens zou de heer Boersen er op wil len aandringen dat de brandweerlieden die telefoon hebben een brandmelder krijgen vanaf het postkantoor. Naar spr. geïnfor meerd heëft is dit met een kleine koste aan te brengen. Voorzitter zal dit met het Gemeentebestuur bespreken indien dit niet veel kosten mee brengt, is de vereeniging genegen in de kos ten bij te dragen. Ook wordt nog gesproken over de mogelijk heid van telefoon op Stroe. In dit heele ge bied is geen aansluiting, voor een particulier is dit practisch niet te betalen daar de kos ten van aansluiting veel te hoog zijn, voor dat rayon. Nadat de heer J. de Wit nog eenige vra gen heeft gesteld die ten genoegen woiden beantwoord, sluit de voorzitter de vergade ring. Opheffing lijn Schagen-v. Ewijcksluis. Naar men meldt, is thans door de di rectie der Nederlandsche Spoorwegen besloten, dat de dienst op de lijn Scha- gen v. Ewijcksluis met ingang van 1 Jan. 1935 definitief wordt gestaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2